Aşağıdakı yollarla müraciət edə bilərikYüklə 295,89 Kb.
səhifə2/3
tarix01.12.2016
ölçüsü295,89 Kb.
#556
1   2   3
Design menyusu

Table style options-Cədvəl stilinin parametrləri

Header Row-sətir başlığı

Total Row-yekun sətir

Banded rows- Cüt nömrəli sətirlərin tək nömrəli sətirlərdən fərqləndirilməsi

First column- birinci sütun

Last column-axırıncı sütun

Banded columns- Cüt nömrəli sütunların tək nömrəli sütunlardan fərqləndirilməsi

Table styles –cədvəl stilləri

Shading-kölgə

Borders – kənarlıqlar

Draw borders –sərhədləri çəkmək

Line style- xəttin stili

Line weight – xəttin genişliyi

Pen color – qələmin rəngi

Draw table - əl ilə cədvəl çəkmək

Eraser – silmək

Layout menyusu

Table – cədvəl

Select – seçmək

Select cell – xananı seçir

Select column – sütunu seçir

Select row – sətri seçir

Select table – cədvəli seçir

Properties - xassə,xüsusiyyətlər

Row & Column- Sətir və sütunlar

Delete – silmək

Delete cells – xananı silmək

Shift cells left – kursor döyünən bölümdən soldakı xananı silir

Shift cells up - kursor döyünən bölümdən yuxarıdakı xananı silir

Delete entire row – kursor döyünən bölümdəki bütün sətri silir

Delete entire column - kursor döyünən bölümdəki bütün sütunu silir

Delete rows – sətri silir

Delete columns - sütunu silir

İnsert above – kursor döyünən bölümdən yuxarı yeni bir sətir əlavə edir

Insert below – kursor döyünən bölümdən aşağı yeni bir sətir əlavə edir

Insert left – kursor döyünən bölümdən sola yeni bir sütun əlavə edir

Insert right – kursor döyünən bölümdən sağa yeni bir sütun əlavə edir

Merge – birləşdirmək

Merge cells – xanaları birləşdirir(aktiv olması üçün ən azı iki xana seçilməlidir)

Split cells – xanaları ayırmaq

Number of columns – sütunların sayı

Number of rows – sətirlərin sayı

Split table – cədvəli ayırmaq

Cell size – xananın ölçüsü

Auto Fit – uyğunlaşdırmaq

Auto Fit contents – cədvəli məlumata uyğunlaşdırmaq

Auto Fit windows – cədvəli pəncərəyə uyğunlaşdırmaq

Fixed column width – sütunlara bərabər ölçü təyin edir

Height- uzunluğu

Width- eni

Distribute rows – sətirləri bərabər bölüşdürür

Distribute columns – sütunları bərabər bölüşdürür

Alignment – yön,istiqamət

Text direction – mətnin istiqaməti

Cell margins – xananın kənarlıqları

Data – verilənlər bölümü

Sort – düzülüş,nizamlama.Cədvəl daxilində verilən məlumatı ascending – seçməklə əlifba sırası ilə, descending – seçməklə isə əlifba sırasının əksinə,yaxud rəqəmləri ascending – seçməklə azalandan çoxalana,yaxud descending – seçməklə əksinə düzə bilərik.

Repeat Header Rows – İri həcmli cədvəllərdə sətir başlıqlarının bütün səhifələrdə təkrarlanması.

Formula – cədvəl daxilində sadə riyazi formulların yerinə yetirilməsi

İnsert Menyusu (2)

Illustrations-illustrasiyalar

Picture → şəkil,kompyuterin yaddaşında,daşıyıcılarda,sürücelərdə olan şəkilləri Excel proqramına daxil edir.

Format menyusu

Adjust - uyğunlaşdırmaq

 1. Bringhtness → şəklin parlaqlığını artırıb azaldır.

 2. Contrast → şəklin rəng modunu dəyişir (tündləşdirir və ya açır).

 3. Recolor → şəkilə müəyyən rəng çalarları daxil edir.

 4. Change Pictures → şəkli başqa şəkillə dəyişir.

 5. Reset Picture → şəkli ilkin vəziyyətinə qaytarmaq

Picture style – şəklin stilləri

Picture Shape → seçilmiş şəkli istənilən hazır fiqurların içinə avtomatik daxil edir.

Picture Border → şəklin kənar xəttini düzəldir.

a) No Outline → kənar xətsiz

b) More Outline Colors → çoxlu rənglər

c) Weight → kənar xəttin qalınlığı dəyişir

d) Dashes → kənar xəttin forması

Picture Effects → şəkil effektləri

Preset – şəkilə müxtəlif formalar verir Shadow – şəkilə kölgə effekti təyin edir

Reflection – şəkli öz əksi ilə birgə göstərir

Glow – şəklin kənar xəttinə müxtəlif rəng

effektləri verir

Soft edges - şəklin rəng tonunu aşağı səviyyədə göstərir

3 – D rotation – şəkli 3d formatında fıraldır

Arrange – tarazlaşdırma

Position – şəklin mövqeyi

Bring to Front

a) Bring to Front → önə gətirmək

b) Bring Forward → bir qat önə gətirmək

c)Bring in front of text – mətnin önünə gətirmək

Send to Back

a) Send to Back → arxaya göndərmək

b) Send Backward → bir qat geri göndərmək

c) Send Behind Text → mətnin arxasına göndərmək

8. Text Wrapping → mətn sarması. Bu komandanı seçməklə yaddaşdan gələn şəkilləri və WordArt - dan gələn sözləri sərbəst yerləşdirərək bir yerdən başqa yerə daşımaq, həmçinin üzərində müxtəlif əməliyyat aparmağa şərait yaradır.

9. Align → istiqamət

a) Align Left → bir obyektə nisbətən digər obyekti səhfənin solunda yerləşdirir.

b) Align Center → bir obyektə nisbətən digər obyekti səhfənin mərkəzində yerləşdirir.

c) Align Right → bir obyektə nisbətən digər obyekti səhfənin sağında yerləşdirir.

d) Align Top → bir obyektə nisbətən digər obyekti səhfənin yuxarısında yerləşdirir.

e) Align Midde → bir obyektə nisbətən digər obyekti səhfənin küncündə yerləşdirir.

ə) Align Botton → bir obyektə nisbətən digər obyekti səhfənin aşağısında yerləşdirir.

f) Distribute Horizontally → üfüqdən səhfənin mərkəzində

g) Distribute Vertically → şaquldən səhfənin mərkəzində

ğ) Align to Page → tam səhfənin mərkəzində

h) View Gridlines → tor xətləri göstərir

x) Grid Settings → tor xətləri qurmaq

1. Snap objects to other objects →

obyektləri tor xətlərə maqnitləşdirir.

 1. Display gridlines on screen →

word səhfəsinə şaquli və üfüqi tor xətlər

daxil edir.

10. Group → qruplaşdırmaq

Ungroup → parçalamaq

Regroup – təkrar qruplaşdırmaq

QEYD 1: Şəkil Group halında olarsa daxil etdiyimiz rənglər və xətlər şəklin arxa planına, Ungroup olarsa isə şəklin özünə aid olmuş olacaq.

QEYD 2: Group – un tərkibindəki komandaları aktivləşdirmək üçün ən azı iki obyekt seçmək lazımdır.

Regroup → təkrar qrup

Rotate → fırlatmaq

a) Rotate Right 900 → sağa çevirmə

c) Rotate Left 900 → sola çevirmə

d) Flip Horizontal → üfüqi çevirmə

e) Flip Vertical → şaquli çevirmə

QEYD 3: Şəkli qarşı - qarşıya gətirmək üçün şəkli seçib (Text Wrapping – dən istədiyimizi seçirik) → kopyasını çıxarıb (1. Ctrl düyməsini sıxılı saxladıqda sol düymə ilə sürüşdürərək, 2. Həmçinin Copy və Paste əmri ilə, 3. Ctrl + D) Rotate – dən Flip Horizontal komandasını seçmək lazımdır.

Clip art → şəkil incəsənəti, kompyuterin yaddaşındakı şəkilləri səhifəyə gətirmək olar.

QEYD 3:Clip art-dan gələn şəkilləri üzərində sağ düymədənEdit picture seçməklə ayırmaq olar.

Shapes → hazır, sadə fiqurlar

 1. Recently Used Shapes → ən son

istifadə edilmiş fiqurlar

 1. Lines → xətt, ox və əyri çəkir

 2. Basic Shapes → hazır, sadə fiqurlar
 1. Block Arrows → ox fiqurları çəkir
 1. Flowchart → diaqram formalarından istifadə etmək 1. Callouts → düşüncə fiqurları çəkmək 1. Stars and Banners → ulduz fiqurları çəkmək

SmartArt → ağıllı incəsənət fiqurları səhifəyə daxil edir
Chart → excel səhifəsindən diaqram daxil etmək

Hyperlink(Ctrl+K)→ proqramlararası körpü, əlaqə rolunu oynayır.

Bookmark – istədiyimiz səhifədəki məlumatı adlandırıb, daha sonra həmin səhifəyə asanlıqla keçid almaq üçün istifadə olunur.

Cross – reference → xatırlarma, haşiyə, şərh,izah

Header → başlıq

1. Date and Time → tarix və saat daxil edir

2. Quick Parts → müəyyən formalı hissələr daxil edir.

a) Document Property → sənədin başlıq və sonluğuna hazır mətnlər daxil edir.

b) Building Blocks Organizer → səhfənin arxa fonuna hazır bloklar, şəkillər, obyektlər daxil edir.

3. Go to Header → səhfə başlığına keçir

4. Go to Footer → səhfə sonluğuna keçir

5. Previous Section → özündən əvvəlkinə keçid

6. Next Section → özündən sonrakına keçid

7. Different Add and Even → cüt və tək nömrəli səhifələrdə müxtəlif sonluq və başlıqdan istifadə etmək üçündür.

8. Different First Page → bölmələrin ilk səhfəsində digər səhifələrdən fərqli sonluq və başlıqdan istifadə etmək üçündür.

9. Show Document Text → sənəddəki mətni göstərir

Footer → sonluq. Başlığa aid olan bölmələrin hamısı həmçinin FOOTER bölməsində də yerləşir.Footer bölümü vasitəsilə başlığa aid elədiyimiz hər bir bölümü səhifənin sonluğuna daxil eliyə bilərik.

Page number → səhifəni nömrələmək

1) Top of Page → səhifəni yuxarıdan nömrələyir

2) Bottom of Page → səhifəni aşağıdan nömrələyir

3) Page Margins → səhfə kənarlığı

4) Format Page Numbers → səhfə nömrəsini formatlamaq

a) Number format → nömrəni formatlamaq

b) Continue from previous section → əvvəlki bölmədən davam et.

c) Start at → başlamaq. Yəni səhifənin mömrəsinin neçədən başlama sını istəyiriksə, Start at bölümünə başlayacağımız nömrəni yazıb → ok.

5) Remove Page Numbers → səhfə nömrəsini silmək.

Text box → mətn qutusu

Draw text box – əl ilə qutu mətni çəkmək

Save selection to text box Gallery-Seçilən qutu mətni yaddaşa vermək

QEYD 1: İki cür mətn qutusu var.1) Sadə 2) Qutu mətn. Qutu mətnin sadə mətndən fərqi sərhədlərinin olması, ölçüsünün dəyişilməsi və səhifədə sərbəst daşınılmasıdır.

ÖYRƏNMƏYİN YAŞI YOXDURSadə mətn

Qutu mətn

WordArt → söz incəsənəti

Edit Text → mətni redaktə etmək

1.Edit text- mətni redaktə etmək

2.Spacing- məsafə

3.Even height – hərflərə eyni ölçü təyin edir

4.Vertical text – mətni şaquli istiqamətdə yazır

5. Shape Fill → doldurmaq

6. Change Shape → mətni müxtəlif fiqurlara əsasən dəyişir

7. Shadow Effects → kölgə effekti verir

8. 3 – D Effects → qalın kölgə effekti

Drop Cap → hərfin papağı, sətir başlığı.

1) Dropped → başlığı böyük yazmaq

2) İn margin → kənarlıqlar içində

3) Drop Cap Options → sətir başlığının para-

metrləri, xüsusiyyətləri

 1. Lines to drop → başlıq papağının qarşısına

daxil edəcəyimiz sətirlərin sayı.(başlıq papağının qarşısına maksimum 10 sətir daxil edə bilərik)

b) Distance from text → hərflə mətn arası məsafə

Date & Time – hazır tarix və zamanı səhifəyə daxil edir.

a) Object → başqa proqramlarda hazırlanan hər hansı bir fiquru, obyekti WORD səhifəsinə daxil etmək mümkündür. Məs:Corel Draw X5 və s.

b) Text From File → sənəd, sənəd birləşmələri.Yaddaşda olan hazır mətni işlədiyimiz mətnin ardına yapışdırmaq.

13. Equation → riyazi simvolları səhfəyə daxil edir

14. Symbol → rəmz və atributlar, xüsusi işarələr

QEYD 1: İşarənin qısayolunu klaviyaturada yaratmaq üçün İnsert → Symbol → istənilən işarəni seçib, Shortcut key daxil oluruq. Açılacaq Press new shortcut bölümünə klaviyaturadan hər hansı bir düymə daxil edilir (Məs: Ctrl + Delete. Verdiyimiz ad Currently assigned to bölümünə düşür) ardınca → Assign → Close → Close.

QEYD 2: İşarənin klaviyaturadan

yarat dığımız qısayolunu ləğv etmək üçün

İnsert → Symbol → həmin işarəni seçib →

Shortcut key → Current keys bölümündən daxil etdiyimiz düyməni seçib → Remove → Close → Close.

QEYD 3:

Klaviyaturanı Azəri şiriftə çevirərək yazı yazdığımızda bəzən bir çox problemlər çıxır. Misal üçün Azərbaycan şirifti ilə "Windows" sözünü yazmağa ehtiyac olur bu sözdə istifadə edilən "W" hərfi üçün klaviyaturada şirifti çevirərək EN edib hərfi yazıb daha sonra dəyişdirib təkrar AZ şirifti edib cümləyə davam edir. Buda yazı yazarkən vaxt itirməyimizə səbəb olur.Bizə lazım olan simvolları bir başa çevirmədən qısa yol düymələri ilə daxil etmək üçün ALT düyməsini sıxdıqdan sonra ona məxsus kodu yığaraq həmin simvolu daxil edə bilərik.

ALT + 119  -  W

ALT + 39   -  '
ALT + 64   -  @


ALT + 40   -  (
ALT + 33   -  !


ALT + 41   -  )
ALT + 34   -  "


ALT + 42   -  *
ALT + 35   -  #


ALT + 43   -  +
ALT + 36   -  $


ALT + 44   -  ,
ALT + 37   -  %


ALT + 60   -  <
ALT + 38   -  &


ALT+62  -  >

Page Layout menyusu

Page Layout (Alt + P) → səhfə sxemi, yerləşməsi

Themes → Cover Page bölümü vasitəsilə səhifəyə gətirilən səhifə cildlərinin temasını dəyişir

Reset to Theme from Template – dəyişilmiş temanı əvvəlki vəziyyətinə bərpa edir

More Themes on Microsoft Office Online – internet üzərindən temalar daxil etmək

Browse for Themes – başqa bölümlərdən temalar daxil etmək

Save Current Theme – seçilmiş temanı yaddaşa vermək

Colors – rəngi

Fonts- hərf,şrift

Effect – müəyyən effektlər daxil edir

Page setup – Səhifəni qurmaq

Margins → kənarlıq

 1. Custom Margins (xüsusi kənarlıq) → Page setup → səhifə parametrləri. Səhifəni çapa verməzdən əvvəl bu bölümdən səhifə parametrlərini təyin edirik. Bu bölümü xətkeşlərin mətn sahəsindən kənarda, boz sahədə mausun sol düyməsini iki dəfə vurmaqla da açmaq olar.

1. Margins → kənarlıqlar

a) Top → yuxarıdan (2sm) b) Bottom → aşağıdan (2sm)

c) Left → soldan (3sm) d) Right → sağdan (1.5sm)

Gutter → tikiş payı Gutter position → tikiş payının mövqeyi

Orientation → istiqamət

a) Portrait → kitab forması b)Landscape → albom forması

Pages → səhifələr

Multiple pages → çoxlu səhifə

a) Normal → normal

Preview → çapdan öncə baxış

2. Paper → kağız

 1. Paper size → kağız ölçüsü

QEYD 1: Müxtəlif kağız ölçüləri var.

Misal olaraq: A3, A4, A5, letter və s. göstərmək olar. Biz adətən A4 ölçülü kağızdan istifadə edirik.

a) A4 –ün ölçüsü: eni (width) - 21sm, uzunluğu (height) - 29,7sm

 1. A3 --ün ölçüsü: eni (width) - 42sm, uzunluğu (height) - 29,7sm

First page – ilk səhifəni çapa göndərir.

Other pages – digər səhifələri çapa göndərir.

3. Layout → vərəq. Bu bölümdən istifadə etməklə kitab, kataloq, raport kimi sənədlərdə müxtəlif bölmələrin olduğu səhfələri müxtəlif səhfə formatında hazırlamaq olar. Bunun üçün Section start (bölmə başlasın) bölümündən bizə lazım olan bölmənin başlayacağı yer seçilir.

Headers and footers → başlıqlar və sonluqlar

a) Different add and even → cüt və tək nömrəli səhifələrdə müxtəlif sonluq və başlıqdan istifadə etmək üçündür.

b) Different first page → bölmələrin ilk səhifələrində digər səhifələrdən fərqli sonluq və başlıqdan istifadə etmək üçündür.

Vertical alignment (şaquli istiqamət) → səhifədə yazılmış məlumatın istiqamətini, formasını göstərir. Buna görə də hər zaman Top əmrini seçmək lazımdır.

Line numbers (sətrin nömrələnməsi) → sənədlərdə sətrin nömrələnməsi üçün istifadə olunur. Add line numbering (sətrin nömrələnməsinə əlavə et). Bu aktiv olandan sonra digər əmrlər də aktivləşir.

QEYD 2: Apply to – bölmündən Whole document seçilsə aparılan dəyişikliyi bütün səhifələrə, This point forward seçilərsə yalnız kursordan sonrakı hissəyə tətbiq etmiş olacaq.

QEYD 3: Default – hər zaman üstə saxla, seçdiyimiz ölçülərin açılan hər yeni Word sənədinə aid olması üçün bu komanda aktivləşdirilib Yes əmrini seçmək lazımdır.

Columns → sütunlar. Qəzet, jurnal və kitab səhifələrinin hazırlanmasında istifadə olunur. Əgər mətn kənarlığı olmasa sütunlar aktiv olsa da görüntüyə gəlməyəcək. Bunun üçün Show Text Boundaries komandasını aktivləşdirmək lazımdır. Sütunları ləğv etmək üçün Columns bölümündən One seçmək lazımdır.

 1. Number of columns → sütunların sayı

 2. Width and spacing → sütunlararası

en və məsafəni təyin edir.

c) Line between → sütunlararası xətt

d) Equal column width → sütunların bəra-

bər genişliyi

QEYD 1: Sütundan - sütuna keçmək üçün Ctrl + Shift + Enter istifadə edirik.

QEYD 2: Səhifəyə gətirilən sütunların görüntüdə olması üçün Customize Quick Access Toolbar→Advanched→Show Text Boundaries komandası aktivləşdirilməlidir.

Breaks → sındırmaq. Break həmçinin bir neçə əmri yerinə yetirir.

1. Page(Ctrl+Enter) → kursordan əvvələ və sonraya yenibir səhifə artırır (əvvələ artirmaq üçün kusoru məlumatın solunda döyündürmək lazımdır).

2. Column → sütundan - sütuna keçmək (Ctrl + Shift + Enter)

3. Text Wrapping → sətirdən – sətirə keçir (Enter)

4. Next page → növbəti səhfə. Bir neçə funksiya yerinə yetirir.

a) Yeni səhfə yaratmaq üçün → Breaks → Next page

b) Eyni sənəd daxilində fərqli formalı və ölçülü səhifə yaratmaq. Səhifələrdən biri kitab forması, digəri isə albom formasında olsun. Break → Next page → ardınca → Page Setup → Landscape → ok (Səhifələri eyni sənəd daxilində görmək üçün zoom bölümündən səhifə ölçüsünü kiçildirik).

c) Mətni bir səhifədən digər səhifəyə daşımaq üçün:

------Mətni seçib → Break → Next page

------Mətni seçib → Cut növbəti pəncərədə → Paste

5. Continious → bir başlığın bir neçə sütuna ad edilməsi. Bunun üçün əvvəlcə Continious komandası aktiv edilir, sonra Format → Columns bölümündən sütunun sayını təyin edirik.

6. Even Page → yeni bölmənin cüt səhifədən başlayacağını təyin edirik.

7. Odd Page → yeni bölmənin tək səhifədən başlayacağını təyin edirik.

Line Numbers → sətrlərin nömrələnməsi

None – nömrələnməni ləğv edir

Continiuous –davam etmək

Restart Each Page - hər səhifədə nömrə-lənmə yenidən başlayır

Restart Each Section – hər bölümdə nömrələnmə yenidən başlayır

Hypenation – hecalama.Sözü sətirdən – sətirə hecalayaraq keçirir

Automatic – sözü avtomatik hecalayır

Manual – sözün istənilən bölümdən hecalanması

Page background – səhifənin arxa fonu

Watermark → Custom Watermark

bu bölümdən səhfənin arxa fonunaxüsusi şəkil və mətn salmaq mümkün-

dür. Ləğv etmək üçün isə No Watermark komandasını seçmək lazımdır.

Picture watemark – arxa fona şəkil daxil edir

Scale – şəklin faizlə ölçüsünü dəyişir

Washout – şəkilə şəffaflıq verir

Text Watermark – hər hansı bir mətni arxa səhifənin arxa fonuna daxil edir

Text – mətn

Font – hərf,şrift

Size – ölçü

Color – rəng

Semitransparent – daxil etdiyimiz yazıya şəffaflıq verir

Horizontal – yazını səhifədə üfüqi

Diagonal – künclərdə yerləşdirir

Remove watemark – arxa fonu silir

Page Color → səhifə rəngi. Bu komanda

vasitəsilə səhfənin arxa fonuna rəng, qarışıq rəng,

şəkil, naxış və s. vermək mümkündür. No Color-ni seçməklə də ləğv edə bilərik.

Page Borders (səhifə kənarlığı) →Borders and Shading → kənarlıqlar və kölgələr.

1. Borders → kənarlıqlar (mətnin)

a) None → boş

b) Box → qutu

c) Shadow → kölgə

d) 3D → qalın kölgə

e) Custom → xüsusi

2. Page Border → səhfənin kənarlığı

Art → incəsənət, səhfə kənarlığına bu bölümdə yaddaşda olan şəkilləri sala bilərik.Yüklə 295,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə