Atalar deyirYüklə 13,34 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/106
tarix25.03.2017
ölçüsü13,34 Mb.
#12340
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ATALAR DEYIR 

ATALARSÖZÜ 

Işlə

y

əBey Hadi 

20 200.S 

Ebced  

Turuz-Tebriz 

1991-2016 

 

1.  

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

♠♠♠♠♠♠


 

♠♠♠♠♠


 

♠♠♠♠


 

♠♠♠


 

♠♠

  

abağudan qorxan quş ac qalar. (

abağudan

quyğundan. m

ə

tə

rs

ək). 

abal abal d

ərviş, pulla bitə

r h


ər iş

(abal: yaval. yava. yoxsul. korluq çə

k

ən). 

aban 


aban iş olmaz, bə

sl

əm

ə

sən qız olmaz

. (abal: yavan. quru quru). 

abay vurqan ağrıtmaz

: baba köt

əyi acıtmaz

. (abay: yavay. 

boş

. yüngül). (vurqan: köt

ə

k). abaymadan söylür, ağrımadan ölur

(qorxmadan söyl

ə

yə

n, 


ə

rim


ə

z öl


ə

r

). abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa2.  

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ac aca gün verm

ə

z, gönü gönüyə

 n

ə verm

ə

z. (könükm

ə

k. könm

ə

k

sevm


ə

k). (gönü: m

ə

hbub). 


ac acı dalayar, tox toxu yalayar

ac ağız gəm götürm

ə

z. (g

ə

m: noxda. cilov). 

ac aman bülm

ə

z. (


ac macal verm

ə

z, gözlə

 bilm


ə

z

). ac ayı oynamaz

ac bay yeyə

r qoymaz, acgöz yey

ə

r doymaz. ac bıraxma tox gə

zdir, az söyl

əyib, köp yazdır

(eli yazıb oxumağa yönət. bil 

qurtul!). 

ac çapılar, bay tapılar

(parasız dağlı, paralı yağlı)ac doğuz darıdan çıxmaz

ac doymam, tox acmam sanırac eşiyə


, lüt iç

ə

ri qaçar. ac g

ə

zmə

kd

əns

ə

, tox ölmək yeğdir (

yeğdir

yaxşıdır)ac göz (


gözü ac) 

yey


ə

r, özüd


ə

 doysa, gözü doymaz. 

(ac göz yey

ə

r, özüdə

 

doysa, gözü ac qalar). ac gözlülük heyvanı kökə

ld

ər, kişini çökərd

ə

r (diz

ə

 köçürdə

r, salar). 

ac il

ə

 toxun işi tutmaz

ac it dəğnə

kd

ən qorxmaz. 

3. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ac it evd

ə

 durmaz. ac it, ocaq sök

ə

r. (ac it fırın yıxar

). 


ac itin götün, tox it yalar. 

ac iv


ə

k, tox dolaq. 

(

ac iti, gə

z

əg

ə

n olur, tox oturan, oturqan olur). 

ac izini tox tutmaz, tox izini ac tutar. 

ac kişi it olar

ac kişi, kəndin oda salırac kişini, qurd yemə

z. 

ac könüllərin acısı yaman, yanıq toprağın yanqısı yaman

ac köpək, qazan yıxar

ac qalanın, çörək açar dilini. (

qala: d

ə

rvaza. böyük qapı

). 


ac qalıb alçalmayan 

(bu söz kişini könül yelinə

 ver

ə

rək, başın alçaqlıqa 

soxmaqdan oyatı (oyarı) verir

ac qarın acı bilməzac qatıq istə

m

əz, uykulu yasdıq(

qatıq

yavanlıq


. yavan 

ə

kmə

y

ə 

qatılan 


n

ə

rsə, dadlıq, mə

z

ə). 

ac qatıq istə

m

əz, yuxu yastıq istəm

ə

z. (ac qatıq, yuxu yastıq istə

m

əz). 

ac qazan assa, yey

ə

c

ək qoymaz. lüt odun yaxsa, yanacaq. 

ac qılıca sarılır

(ac qalan üsyan edə

r

). 4. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ac qudurğan olar, tox oynağan

ac qurd aslana saldırır (yıxar

). 


ac qurdlar, ağz ağıza yatmış

. (


biri birin

ə

 yem olmaq qorxusundan). ac n

ə

 edmə

z, tox n


ə

 dem


ə

z. 


ac n

ə

 olsa yeyər, acıyan nə

 olsa dey

ə

r. 


ac n

ə

 yemə

z, tox n


ə

 dem


ə

z. 


ac olan qar

ın, acıqlı baş diş (

dinc

) durmaz. ac oldun çobana qoşul, yoruldun karvana

ac olub sürünən, bayram günü ac qalır

ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı(

alaydı

ə

lə

 salma. m

ə

sx

ər

ə

). (

halaydıqalaydı

şənlik). 

ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar

. (

çapıla

r

döğülə


r. 

ə

zilə

r). (


tapılar

alqış alar). 

ac pişikdən sıçan qurtulmaz

ac sığıra baxarsın, ağzın dolu dad olur, azqın birin doyğursun, baş çanağın qan olur

. {


ağzın dolu dad olur

(yaxud) mal davarın bol olur}. 

ac toxdan n

ə

 gözl


ə

m

əz, tox toxdan n

ə

 söylə

m

əz. (

söyl

ə

m

ə

z: t

ə

'riflə

m

əz

). 


ac toxu anmış, tox acı anmamış

. (


anmaq: yada salmaq

). 


5. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ac toyuğun avlağı, yuxuda buğda ambarı

ac toyuq özün taxıl bazarında görər. 

ac uşaq tox uşaqla oynamaz, tox uşaq ac uşağı oylamaz

(oylamazdüşünmə

z

). ac yaxılar, bay tapıl

ar. 


ac yediyin bilm

ə

z, tox dediyin bilmə

z. 


ac yey

ər sıçar, lüt geyə

r vurar. (

lüt qızsa vurar

). 

ac, acı yalar, çılpaq tumançağ qalırac, acınan yatar

 (

yatsa


), dil

ənçi doğar

ac, arrıq itin götün yalarac, 


ə

lin


ə

 

düşəni yey

ər, tox ağzına gə

l

ə

ni deyə

r. 


ac, q

ılıncı çapar

ac, qurda oxşar, çılpaq, cinəac, yanından qaç!

aca carçı gər

ə

kmə

z, göt


ə

 

falçıaca qazan asdırsan, yeyə

c

ə

k qalmaz, lütə

 

odun yaxdırsan, yanacaq qalmaz. (

aca qazan asma, üşüyə

n

ə

 odun yaxma, o yeyə

sıçar, bu qızar vurar)aca yaxınlaşma, to

xu dindirm

ə

, biri yeyər, biri sıçar6.  

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

aca, türm

ə

 g

ər

ə

kmə

z. (


o çör

əə

siridir


). 

acalan karvana taxılar, döğüşə

 

çıxan qalxana(

taxılmaqqatışmaq


qatılmaq


. girm

ə

k. girinmə

k). 


acan qazan asmağa, donan ocaq yaxmağa, yanan içim tapmağa

acar, qılıncı çaparac

atıq cocuq hırsız, döğülən cocuq, arsız olur. (

acatıq

ac saxlanılan)acba susuz bir kims

əsiz pişik kimi sevdim onu

acçıl börü, gündə alar verm

ə

z geri, yoxdur onda doymaq yeri. (acçıl

acqarın). 

acda alqın, bə

y

ə

 vergin olmasın

(alqın

alacağın). (vergin: ver

əcağın)


acdan alqın olmasın, bə

yq

ə

 vergin olmasın

. (


alqın

alacağın). (vergin

ver


ə

c

əyin

). 


acdan soruşdular ki, ən ağır yük nə

dir, dedi: - 

boş qarın

acgöz (gözü ac

) yey


ə

r, özüd


ə

 doysa, gözü doymaz. 

acgöz doyamaz dünyanı versə

n, toxgözd

ə

 n

əvar, 

ə

ksiyi bilmə

z. 


acgöz doymaz gözü, ya yalıq ya bayıq

. (


yalıq

: yoxlu). (bayıq

varlı)acgöz, maldan bükm

ə

z. 


(maldan: vardan. s

ə

rvə

td

ən). (bükm

ə

k: doymaq). 

acgöz, yalançı toruna düşə

r. 

7. 

 


Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

acgözlünün cicikilinin, günd

ə

n gün


ə

 d

ərdi artıb baradur. (

artıb baradur

artıb ged

ə

r). 

acgözün gözü topraqda doyar, sevingil könül yalanla bıkar

(sevingilsev

ə

cə

n. m


ə

h

əbb

ə

tli). acı acırı şaxda çalmaz! (

acır

dadlı nəs

ənin acısı, yararsızı

acı qarabadımcan, patlıcan

). 


acı acırı şaxda tutmaz, ac adamı qurd yemə

z. 


acı acıya əşit

(kötü kötüdür). acı badam, acı söz, biri partlar ağızda, biri çalar qulaqda

. (


çalar: sancar

). 


acı basarsa içim, öc biçər boğaz, soluq qısar dil susar

acı beşikdə 

doğur, dadlı deşikdə

n olur. (

onsuzda acılıq, ağrı doğaldırlar, çalış 

toxluq, xoşluq yarat)

. {ac


ı beşikdə

 

doğur, dadlı böyütsən onur. 

(ösütsə

n: böyüts

ə

n)}. (xoşluğa kürə

 dar g


əlir, acı bir deşikdə

yer elə

r). 


acı bilmə

rs

ən, dadı bilmərs

ə

n. (

acı

: yem


ə

li olmayan) (dadı

: süycü. yem

ə

li 


olan). 

acı bilmə

rs

ə

n, güntay ola bilmə

rs

ən. (

güntay

xoşbə


x

). 


(yaşlı 

gözü 


qanmayan, gül

ər gözü tanımaz)

(yamanlığı qanmıyan yaxcılığın nisgini)

. (nisgin: h

ə

sr

ətli). 

acı bilmə

z n

ə

 bilir dadlı nə

dir. 


8. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

acı çayın suyu getdi, acısı qaldı

acı çə


k

ə

n dev olmaz. acı çə

k

ən qınanmasın, sınananlar sınanmasınacı çə


km

ə

k gücə

 gedm


ə

z, o


ğudan olsa

. (


oğudan

: t


ə

s

əlli ver

ə

n). 

acı dadlı düz görülən yalanlar, qurmuş durmuş ertə

kin. 

(

durmuşyaşam)


(ertə

kin: hikay

ə

sin. nağılın)

acı dadlını dadan bilər, yak uzağı yürən. 

acı danış, acı eşit

acı dildi ağuq ilan, dadlı dilə can qurban. 

(

ağuqulu. ağılı

. z


ə

h

ərli). 

acı dindirmə

, toxu t

ə

prə

tm

əacı dindirmə

, toxu t

ə

prə

tm

əacı ək acı biç

acı ək, acı biçacı gə


pl

ə

tmə

, toxu t


ə

pr

ətm

əacı ilə

 

dadlı çıxdı savaşa, acı güc gəldi vurdu daşa çıxdı başa, dadlı qaldı tumaşa hay tamaşa!

(tam aşa

: çox t


əə

ccüblü. çox mat). 

acı işlə

tm

ə, toxu d

ə

prə

tm

ə(acı, söylə

tm

ə

, toxu, tə

rp

ətm

ə

). acı qovusan susuz gə

lir. 


acı sorağ verib, süycü yanıt qarşama

(sorağ

: sual). (süycü: gözl

ə

m

ə). 

9. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

acı soruqa dadlı soraq gözlə

nm

ə

z. (soruqa: suala). (soraq

yanıt


. c

ə

vab). acı söy

l

ə 

acı topla

acı verən dadlı gözləm

ə

z, arpa ə

k

ən buğdaacı verən dadlı güdə

m

ə

z. acı yardan ayrılan, sürər yaşam dad ilə

. (dad ilə

: l


ə

zz

ətl

ə

). acıda yesən, şirin danış

acığ gəls

ə, ağıl gedə

r (

qaçar


). 

acığan börü qan seçmə

z!. (

acığan börü qan görməz). 

acığan çalğar, quduran qalxar

. (

çalğarçalar

oğurlar)

acığan doymam sanıracığan yatmış, acıyan qalxmış

acığan yatmış, acıyan yox. (

acığan yatmış, acıyan qalxmış

). 

acığın utan küyməmiş. (

acığın

acırın) (küym

əmiş

yanmamış)acığlı hara, baş hara, ağıllı

 

hara daş hara? (acıqlı baş neylər, ağıllı daşı 

neyl


ə

r ?). 


acıq dadı bilmə

y

ən, bal dadını seçənm

ə

z. acıqlı başda ağıl olmaz

acıqlı başda, ağıl olmaz, basılmasa, doğan olmazacıqlı başda, ağıl olmaz, bə

sl

ə

nmə

s

ə, doğan olmaz

10. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

acıqlı dilənçinin torbası, boş

 qalar. 

acıqlı, başı neylər, ağıllı, daşı neylə

r ?. 

(acığlı hara, baş hara, ağıllı hara, daş hara ?). 

acıları


 görm

ə

yən, dadlı bilə

r h


ə

rn

əyi, aclıq nədir bilm

ə

yə

n, tox bil

ərmiş 

h

ərkimi. 

acıları dadlıq ilə

 

almaşsan, acı köçər xoşluq alar yerini. (

almaşsan

dəğişdirsə

n). (nec


ə

 tutsan öyl

ə

 keç


ə

r). 


acıları görüb, hə

r n


əyi acı görmə

acıların ucuz satan, süycülərin yer

ə

 basan dünya. (süycül

ə

rin

dadlıların

). 

acılarla gürəş, yenməlis

ə

n, sevinclə

rl

ə 

barış, isə

nm

ə

lisən, itinmişlə

r, bir 


daş atdan bir daş üsdə

n qoyub, 

itib atmalısan

(isə

nm

ə

lis

ə

n: iy

ə

lə

nm

əlis

ə

n). (itinmişlə

r

itirilmişlə

r). 

acımağan sağmal, içi yanatəkşiməmiş qımız qarnı yandırır, pozur

(

sağmalqımız


 ). 

acın acığı yaman

acın başı bəlalı olur, toxun başı bəla doğururacın başı qarnında olur

acın 


evind

ə

, nə

 od olar n

ə

 d

ə ocaq. 

acın gözdə

 ç

əəsi, odunçuya omçası

. (


omça: künd

ə

. kütə

yarılası ağac). 

11. 

 

Işlə

y

ə

n: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

acın gözü, çörə

k t

ə

knə

sind


ə

dir. 


acın imanı olmaz, toxun amanı, qanmazın dərmanı

(acın imanı olmaz, toxun gumanı)

acın imanı olmaz, toxun gümanı. (

güma

quşqusuşə

ggi). (ac doymam dey

ə

r, tox acmam deyə

r). 


acın imanı, toxun amanı olmaz

acın qarnı doyar, gözü doymazacın nə


 yuxusu g

ə

lə

r, n


ə

 gülm


ə

yi. 


(acın üstünə

 

doqquz yorqan atmışlar, genə 

uyumamış)

acın yuxusu, çörək xurcunu. 

acınan toxun arası, bi

r çör

ə

k. acından gün orta durur, buğların yağ ilə

 burur. 


(

acından gün orta durur, 

buğların, yağınan burur)

acından it götü yalıracından qarnı gurlar, başında nə

l

ə

r oylar. (oylar

düşunə


r). 

acından qarnı quruldayan, su içip tuluqlanar

acındırsan arsız, acıqdırsan hırsız (oğru

) olur. 


acındırsan arsız, acıqdırsan hırsız olur

. (


üz verirs

ən arsız, az verirsən hırsız 

olur). Yüklə 13,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə