Atom so’zining ma’nosi? Kimyoviy elementYüklə 34,73 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü34,73 Kb.
#40532
8-SINF KIMYO YOPIQ TEST(savol-javob)


1)Atom so’zining ma’nosi?

2)Kimyoviy element..

3)Hydrogenieum so’zining ma’nosi?

4)Elementning nisbiy atom massasiga son jihatdan teng bo’lgan qiymat nima va nima bilan ifodalanadi?

5)Avagadro doimiysi qiymati?

6)Kimyoviy formula?

7)KImyoviy formula

8)Valentlik?

9)Valentlik o’lchov birligi sifatida qaysi element qabul qilingan?

10)Marmarning formulasi

11)Malaxit formulasi?

12)Oq qum formulasi

13)Temir kuporasining formulasi?

14)Avagadro qonuni

15)Molar hajm nima?

16)Gazning nisbiy zichligini topish formulasi

17)Gazlarning zichligini topish?

18)Ekvivalentlar qonuni

19)Elementning ekvivalentligini topish uchun …….

20)Oksid Ekvivaletligini toppish?

21)Asoslar Ekv topish

22)Kislota Ekv topish

23)Tuzlar ekvivalentini topish?

24)Nordon tuz Ekvivalentini topish

25)Asosli tuz Ekv toppish

26)Ekzotermik reaksiyalar

27)Endotermik reaksiyalar

28)Lavuazye va Laplas qonuni

29)Gess qonuni

30)Oddiy moddalardan murakkab moddalarning hosil bo’lishi nima deyiladi?

31)Oksid qoidasi

32)Oksid umumiy formulasi

33)Oksid nechta guruhga bo’linadi

34)Asosli oksidga misol

35)Kislotali oksidga misol

36)Amfoter oksidga misol

37)Betaraf oksidga misol

38)Peroksidga misol

39)Peroksidda O2ni oksidlanish darajasi

40)Asos qoidasi

41)Asoslar nechta guruhga bo’linadi?

42)Suvda eriydigan asosga misol

43)Suvda erimaydigan asosga misol

44)Amfoter asosga misol

45)Kislota qoidasi

46) O atomini bo’lish yoki bo’lmasligiga ko’ra kislotalar nechta guruhga bo’linadi?

47)Kislotalar metallga o’rnini beradigan H atomlari soniniga ko’ra nechta guruhga bo’linadi

48)Tuzlar qoidasi

49)Tuzlar nechta guruhga bo’linadi?

50)Normal tuzga misol

51)Nordon tuzga misol 5ta

52)Gidroksid tuzga misol 5ta

53)Qo’sh tuzga misol 5ta

54)Aralash tuzga misol

55)Nooarganik moddalar nechta guruhga bo’linadi?

56)Moddiy unsurlarning eng kichigi deb birligi deb qaysi olim aytgan?

57)Moddiy dunyo tarkibiy qismlari ma’dani va qimmatbaho toshlarni sinflash haqida qaysi olimlar ma’lumot bergan?

58)Qaysi olim dorivor moddalarni toifaga bo’lgan

59)18-asrning oxiriga kelib nechta element ma’lum edi?

60)10-asrning 60-yillarida esa nechta element ma’lum bo’lgan?

61)Hozirgi kunda nechta atom bor?

62) Metallar qanday xossaga ega?

63) Metallarda necha xil agregat holat bor?

64)Suyuq metal nechta?

65)Qattiq nechta metal bor?

66)Metallmas necha xil agregat holatda uchraydi?

67)Suyuq metallmas bu….

68)Qattiq metallmasga misol

69)Gaz metallmaslarni yozing

70)Tipik metallarning gidroksidi

71)Metallmasning gidroksidi

72)Kimyoviy elementlarning qanday valentli oksidlari qanday xossaga ega?

73)Yuqori valentli oksidlarni qanday xossaga ega?

74)Oraliq valentli oksidlarni qanday xossaga ega?

75)CrO3 qanday xossaga ega

76)Cr2O3 qanday xossaga ega

77) CrO qanday xossaga ega

78)Li qaynash harorati

79)K suyuqlanish harorati

80)Cs qaynash harorati

81)Na suyuqlanish harorati

82)Ishqoriy metallarning havoda oksidlanishi davr bo’ylab qanday o’zgaradi?

83)Ishqoriy metallarning havoda gidroksidlarining eruvchanligi dabr bo’ylab qanday o’zgaradi?

84)Yodning rangi

85)Xlorning rangi

86) Ftorning rangi

87)Bromning rangi

88)Ftorning qaynash harorati

89)Xlorning qaynash harorati

90)Bromning qaynash harorati

91)Yodning qaynash harorati

92)Zichligi 1.1 g/sm3 bo’lgan galogen?

93)Zichligi 1.57 g/sm3 bo’lgan galogen

94)Zichlig guruhda qanday qanday o’zgaradi galogenlarda o’zgaradi?

95)8-guruh nima uchun inert nomini olgan?

96)Davriy qonun nechanchi yil kashf etildi?

97)Davriy qonun ta’rif

99)Ar-Roziy fikri

100)Atomlar bo’linadi lekin cheksiz emas deb kim e’tirof etgan?

101)Kimyoviy elementlar murakkab moddalar tarkibiga kirishini kim aytgan?

102)Lomonosov 1756-yil qaysi qonunni kashf etdi?

103)Prust qaysi qonunni kashf etdi?

104)Qaysi olim atom molekulyar ta’limotni rivojlantirdi va atom massa tushunchasini fanga kiritdi?

105)Bersillius qanday jadval tuzdi?

106)C atomining to’rt valentli ekanligini qaysi kimyogar aytdi?

107)Butlerov nechanchi yilda organik tuzulish nazariyasini kashf etdi?

108)Debereyner qanday nazariyani taklif etdi?

109)Slindr jadvalni kim yaratadi?

110)Meyer qanday jadval yaratdi?

111)Nyule nds qanday qonunni taklif etdi?

112)Metallik xossasi eng kuchli element?

113)Eng kuchli metallmas?

114)Atom tuzulishining planetar modeli kimga tegishli?

115)Yadro qanday zaryadlangan?

116)Protonlar massasi?

117)Izotoplar tushunchasini kim fanga kiritdi?

118)Izotoplarga misol?

119)Xlorda nechta izotop mavjud?

120)Xromda nechta izotop mavjud?

121)Germaniyda nechta izotop mavjud?

122)Cl ning 35 izotopining tarqalish foizi

123)Cr ning 52 izotopining tarqalish foizi

124)Ge ning 73 izotopiga tarqalish foizi

125)Kimyoviy elementda nima soni turlicha bo’ladi?

126)H ning nechta izotopi bor?

127)Deytri izotopi tarkibi

128)Tritiy izotopi tarkibi

129)Izobar qoidasi

130)Izobarga misol

131)Izoton qoidasi

132)Izotonga misol

133)Energetik pog’onalarining kashflarda ifodalinishi

134)Energetik pog’onadagi electron sonini topish formulasi

135)Energetik qavatcha qiymati qancha bo’ladi

136)s orbital qanday shaklga ega?

137)p orbital qanday shaklga ega?

138) d orbital qanday shaklga ega?

139)f orbital qanday shaklga ega?

140)Energetik qavatchada e lar sonini topish formulasi

141)p elektronlarining fazoda necha necha xil harakatlanadi?

142)d elektronlarning fazoda harakatlanishi qanday?

143)s elementga misol?

144)p elementga misol

145)d elementga

146)Nechta s element bor?

147)Nechta p element bor?

148)Nechta d element bor?

149)Nechta f element bor?

150)Davr deb nimaga aytiladi?

151)Nechta davr bor?

152)Kichik davrlar qaysi qatorlarni o’z ichiga oladi?

153)Katta davrlar qaysi qatorlarni o’z ichiga oladi?

154)1-davrda nechta element bor?

155)2 va 3 davrda nechta element bor?

156)4 va 5 davrda nechta element bor?

157)6 va 7 davrda nechta element bor?

158)Bosh guruhchalar deb nimaga aytiladi?

159)Faqat katta davr elementlarini o’z ichiga olgan guruhchalar nima deyiladi?

160)H ni nima uchun 7 guruhga kiritish mumkin?

161)K va L nechta e bor?

162)M va N nechta e bor ?

163)Galliyni kim nechanchi yilda kashf etgan?

164)Skandiyni kim nechanchi yilda kashf etgan?

165)Germaniyni kim nechanchi yil kashf etgan?

166)Ekabor ekaalyuminiy ekasilitsiy elementlarini yozing?

167)Ekamarganes kim tomonidan nechanchi yil kashf etilgan?

168)Germaniy va ekasilitsiyning qaynash nuqtasi nechchi?

169)Ekasilitsiyning zichligi?

170)Bekkerel 1896-yilda nimani aniqladi?

171)Ra va Po elementlari kim tomonidan kashf etildi?

172)Radoiaktivlik deb nimaga aytiladi?

173)Radioaktiv so’zini manosi?

174)Kim rentgen nurlarini a b y nurlarga ajratgan ?

175)b nurlar elektronlar oqimi ekanini kim aytdi?

176)y nurlar elektromagnit to’lqin ekanini kim isbotladi?

177)-b yemirilganda………

178)+b yemirilganda…….

179)Elektron yadroga qulaganda……

180)Suniy radioaktivlikni kim kashf etdi?

181)Oripov va Mo’minovlar qanday ilmiy ishlarni boshlab berdi?

182)Elektromanfiylik nima?

183)Qutbsiz bog’lanishga misol?

183)Qutbli bog’lanishga misol?

184)Ion bog’lanishga misol?

185)Donor-akseptor qoidasi?

186)Umumuy elektron juft hisobiga hosil bo’ladigan bog’?

187)Donor akseptor bog’lanishga misol?

188)Metall bilan metallmas o’ratasida yuzaga keladigan bog’?

189)Metallmas va matallmas o’rtasida yuzaga keladigan bog’?

190)Ionli birikmalar deb nimaga aytiladi?

191)Zaryadlangan zarracha……

192)Ionli birikmalar qanday hosil bo’ladi?

193)Ion kristall panjaraga misol?

194)Atom kristall panjaraga misol?

195)Metall kristall panjaraga misol?

196)Molekulyar kristall panjaraga misol ?

197)Osh tuzi kristallari qanday holatda bo’ladi?

198)Ion kristall panjara xossalari?

199)Metall kristall panjara xossalari?

200)Atom kristall panjara xossalari?

201)Qanday kristall panjara oson uchuvchan va suyuqlanuvchan bo’ladi?

202)Oson uchuvchan moddalarga misol?

203)Metallarning barchasi………

204)H metallar bilan hosil qilgan birikmalarda nechchi oksidlanish darajani namoyon qiladi?

205)Al+HNO3(suyul)reaksiyani davom ettiring va koefetsiyentlarni yig’indisini yozing?

206)Elektrolit qoidasi?

207)Noelektrolit qoidasi?

208)Elektrolitlarga misol ?

209)Noelektrolitlarga misol?

210)Elektrolitik dissotsiyalanish nazariyasi kim tomonidan yaratilgan?

211)Suvda burchak nechchi?

212)Disotsiyalanganda kation sifatida faqat H ioni hosil qiladigan murakkab moddalar nima?

213)Disotsiyalanganda anion sifatida faqat OH ioni hosil qiladigan murakkab moddalar?

214)Disotsiyalanganda metal kationi va kislota qoldig’I hosil qiladigan murakkab moddalar?

215)Disotsiyalanish darajasi deb nimaga aytiladi?

216)Disotsiyalanish darajasi nimaga bog’liq?

217)0,05M H2SO4 da 18* da disotsiyalanish darajasi nechchi?

218)Kuchli va kuchsiz elektrolitga misol?

219)Disotsiyalanish kanstantasi nimaga bog’liq?

220)Ion almashinish reaksiyalari nechchiga bo’linadi?

221)Qaysi ion almashinish reaksiyalari oxirigacha boradi?

222)Na va K alangani qanday rangga bo’yaydi?

223)Oq cho’kmalarni yozing?

224)sariq cho’kmalarni yozing?

225)PbS qanday rangli cho’kma?

226)Toza suv juda kuchsiz elektrolit bo’lib disotsiyalanish darajasi nechchiga teng?

227)Lakmusni kislotali ishqoriy neytrall muhitdagi rangini yozing?

228)Fenolftaleinni kislotali ishqoriy neytrall muhitdagi rangini yozing?

229)Metil zag’aldog’ini kislotali ishqoriy neytrall muhitdagi rangini yozing?

230)Gidroliz so’zini ma’nosi?

231)Kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo’lgan tuz muhiti?

232)Kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo’lgan tuz muhiti?

233)Kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo’lgan tuz muhiti?

234)Qanday tuz to’liq gidrolizga uchraydi?

235)Gidrolizni oshiruvchi omillarni yozing?

236)Gidrolizni sekinlashtiruvchi omillarni yozing?

237)Kosmosda eng ko’p tarqalgan metallmaslar?

238)Yer qobig’ida Si va O2 necha foiz ?

239)Xalkogen so’zini ma’nosi?

240)Galogen so’zini ma’nosi?

241)Xalkogenlarga qaysi elementlar kiradi?

242)Galogenlarga qaysi elementlar kiradi?

243)XeF4 nechanchi yilda olingan?

244)Metalmaslarda NEM qanday bo’ladi?

245)Galogen tushunchasini kim fanga kiritdi?

246)F elementini tabiiy birikmalarini yozing?

247)Cl elementini tabiiy birikmalarini yozing?

248)Br elementini tabiiy birikmalarini yozing?

249)Yod elementini tabiiy birikmalarini yozing?

250)Galogenlarning yer qobig’idagi miqdorini juftlang;a-F b-Cl c-Br d-I;

251)KMnO4+NaCl+H2SO4=reaksiyani davom ettiring va koeffetsiyentlarni yig’indisini toping?

252)1hajm suvda qancha hajm Cl eriydi?

253)Yodni 100 g suvdagi eruvchanligi nechchi?

254)Organik erituvchilarga misol?

255)Yod qizdirilganda qanday rangli gaz holatiga o’tadi?

256)Sublimatlanish nima?

257)Qattiq-gaz holatiga o’tish holatiga misol ?

258)F-Cl-Br-I qatorida qanday xossalar ortadi-a va kamayadi-b?

259)Suv qaysi galogen ta’sirida alangalanib yonadi?

260)Galen nima?

261)A-silvin B-silvinit formulasini yozing?

261)A-bishofit B-karnalit formulasi yozing?

262)Kainitda atomlar soni?

263)Cl elementini sanoatda olinishi?

264)Cl elementini labaratoriyada olinishi?

265)Cl2+H2O=nimalar hosil bo’ladi?

266)Cl+KOH(issiq) =nimalar hosil bo’ladi?

267)Cl+KOH(sovuq)nimalar hosil bo’ladi?

268)HCl ni labaratoriyada va sanoatda olinishi?

269)1hajm suvda qancha hajm HCl eriydi?

270)Qanday foizli kislota “tutovchi kislota” deyiladi?

271)Xlorid ioni mavjudligini qaysi reaktiv yordamida bilish mumkin?

272)KMnO4+HCl=davom ettiring?

273)Metallarni kavsharlashda qaysi Cl li birikmadan foydalaniladi?

274) Tosh tuzi qaysi konlardan qazib olinadi?

275)NaCl Tq ;Ts;va eruvchanligi nechchi?

276)1kunda va 1yilda qancha osh tuzi istemol qilinadi?

277)O’zbekiston aholisi qancha osh tuzi istemol qiladi 1yilda ?

278)KCl qaysi konlardan qazib olinadi?

279)Ca(OH)2+Cl2= nima olinadi?

280)HClO parchalanganda nima hosil bo’ladi?

281)Faqat suyultirilgan eritmada mavjud Cl li kislota

282)Qaysi kislota beqaror zarb tasirida portlaydi?

283)Qaysi kislota 40 foizdan oshib ketsa portlaydi?

284)Bertole tuzi ishlatilishi?

285)HClO-HClO2-HClO3-HClO4 qatorida qanday xossa ortadi?

286)Flyuorit formulasi?

287)Kriolit formulasi?

288)Ftorapattit formulasi?

289)Qaysi galogen dengiz suvida yerosti suvda uchraydi?

290)Laminariya suvo’tida qaysi galogen bo’ladi?

291)Qaysi galogen organik erituvchilarda yaxshi eriydi?

292)F qaysi elementlar bilan xona haroratida yonib reaksiya kirishadi?

293)F qaysi elementlar bilan to’g’ridan to’g’ri reaksiya kirishadi?

294)F nima maqsadda ishlatiladi?

295)Qaysi galogen yetishmasligi asab kassaligini kel tirib chiqaradi?

296)5% yod nima maqsadda ishlatiladi?

297)Gips ,taxir tuz ,glauber tuzi formulalarini yozing?

298)Pirit ,Zn aldamasi,Cu yaltorig’I formulalarini yozing?

299)O’zbekistonda qazib olinadigan mis rudalari tarkibida qaysi xalkogenlar mavjud?

300)Po’lat va shishaning maxsus navlarini yaratishda qaysi xalkogenlardan foydalaniladi?

301)S elementi necha xil allatropik shaklga ega?

302)Monoklinik va rombik oltingugurt formulasini yozing?

303)Plastik oltingugurt formulasini yozing?

304)Tabiatda qaysi allatropik shakli uchraydi oltingugrtni?

305)Flotatsiya nima?

306)S qanday birikmalarda yaxshi eriydi?

306)S elementini Tq;Ts?

307)Qaynash haroratigacha qizdirilgan oltingugurt sovuq suvga quyilsa qanday oltingugurtga aylanadi?

308)Qog’oz ishlab chiqarishda qaysi S li birikmadan foydalaniladi?

309)S oksidlanish darajalarini yozing?

310)H2S olinishi qancha temperaturada amalga oshadi?

311)H2S ni Tq;Ts;va hidi?

312)1l suvda qancha g va hajm eriydi H2S?

313)H2S kislorod yetarli muhitda yonganda nima hosil bo’ladi ?

314)H2S kislorod kam muhitda yonganda nima hosil bo’ladi?

315)Sulfid ioni uchun reaktiv?

316)Tabiatda vulqon gazlarida va tabiiy ko’mirni yonishidan hosil bo’lgan gaz tarkibida qaysi S kislorodli birikma uchraydi?

317)SO2 ni sanoatda va labaratoriyada olinishi?

318)SO2 –Tq;Ts?

319)H2S+SO2=davom ettiring?

320)SO2 ning ishlatilishi?

321)SO3 Tq va nechchi gradusda oq kristall moddaga aylanadi?

322)Rangsiz Og’ir moysimon suyuqlik?

323)H2SO4 p=?

324)H2SO4 100% bo’lganda qaysi elementlarga tasir etmaydi?

325)Sulfat kislota va sulfatlarni aniqlashda nimani tasir ettiramiz?

326)Shisha soda ishlab chiqarishda veterenariyada qaysi tuz ishlatiladi?

327)Tabiiy gips necha gradusda qizdirilganda ¾ qism suvni chiqarib yuborib va CaSO4 0.5H2O ga aylanadi?

328)CuSO4 kuporosi nima maqsadda ishlatiladi?

329)FeSO4 kuporosi nima maqsadda ishlatiladi ?

330)Kimyoviy reaksiyalarni tezligi deb nimaga aytiladi?

331)Kimyoviy reaksiyalar tezligi formulasi?

332)Kimyoviy reaksiya tezligi ishtirok etayotgan moddalar ……….bog’liq ?

333)Harorat har 10 gradusga oshirilganda reaksiya tezligi necha marta oshadi?

334)Katalizatorlar qoidasi?

335)Vodorod peroksidini parchalash reaksiyasini qaysi katalizator tezlashtiradi?

336)SO3ni olishda qanday katalizator ishlatiladi?

337)Qaytar reaksiya deb nimaga aytiladi?

338)To’gri va teskari reaksiyaga tarif bering?

339)Kimyoviy muvozanatga tarif bering?

340)Qaynovchi qatlam deb nimaga aytiladi ?

341)Havoda hajm jihatidan va og’irlik jihatidan N %?

342)Chili selitrasi formulasi?

343)Norvegiya selitrasi formulasi?

344)Hind selitrasi formulasi?

345)Sanoatda azot olish uchun asosiy xomashyo?

346)Labaratoriyada azot olish ?

347)Azotni Tq;Ts ?

348)1hajm suvda qancha hajm azot eriydi?

348)2000 gradusda qanday azot oksidi hosil bo’ladi?

349)Qaysi element azot bilan odatdagi sharoitda reaksiya kirishadi?

350)Azot bilan qizdirilgandagina reaksiya kirishadigan element? 351)Nitridlar deb nimaga aytiladi ?

352)Labaratoriya sharoitida NH3 olinishi?

353)Sanoatda NH3 olinishi?

354)Azot va vodorod odatdagi sharoitda reaksiya kirishmaydi shuni uchun qanday amalga oshiriladi?

355) 1hajm suvda qancha hajm NH3 eriydi?

356)Novshadil spirti formulasi?

357)Ammoniy ionida azotning a-valentligi b-oksidlanish darajasi?

358)NH3+O2(Pt) katalizatori ishtirokida reaksiyasida nima hosil bo’ladi?

359)1hajm suvda 0,7 hajm eriydigan rangsiz hidsiz azot oksidi?

360)N2+O2=NO hosil bo’lishi necha gradusda amalga oshadi?

361)21,3 gradusda qaynaydi -9,3 gradusda rangsiz kristall holatda qotadigan azot oksidi?

362)NO2 labaratoriya va sanoatda olinishi?

363)NO2+H2O=davom ettiring?

364)Nitrat kislotada azot oksidlanish darajasi va valentligi?

365)HNO3 ning p=?va necha gradusda kristallanadi?

366)Passiv metallar va suyultirilgan metallarni nitrat kislota bilan reaksiyasida qanday oksidlar hosil bo’ladi?

367)Zar suvi qaysi metallarni erita oladi?

368)Pt+HNO3+HCl=?

369)Au+HNO3+HCl=?

370)Qaysi organik modda ham nitrat kislota tasirida alangalanib yonib ketadi?

371)Metallarni faollik qatorida Mg dan chapda joylashgan metal nitratlari parchalanganda……..

372)Mg bilan Cu oralig’idagi metal nitratlari parchalalanganda…..

373)Cu dan keyin joylashgan metal nitratlari parchalanganda…….

374)NH4NO3 =?

375)Fosfor qanday oksidlanish darajalarini namoyon qila oladi?

376)Odam va hayvonlar suyaklarini tashkil etadigan tuz?

377)Ca3(PO4)2+C+SiO2=?

378)Qaysi fosfor qorong’ida shulalanadi?

379)Fosforni necha xil allatropik shakli bor?

380)CsS2da eriydigan zaharli sarimsoq hidli fosfor allatropik shakli?

381)p=2,3 to’q qizil atomli fosfor allatropik shakli?

382)Gugurt ishlab chiqarishda asosiy xomashyo…..

383)P2O5+H2O=?

384)H3PO4=?

385)Fosfor ioni uchun reaktiv?

386)Fersman fosforga qanday tarif bergan?

387)Odamda 1kunlik P elementi sarfi?

388)Inson organizmida o’rtacha P qancha?

389)Suyakda-a va tish emalida-b fosforli birikma?

390)Ca3(PO4)2+4HNO3=?

391)O’simliklar uchun ko’proq miqdorda zarur elementlar-……

392)O’simliklar uchun kamroq miqdorda zarur elementlar……

393)Makroelementlarga misol?

394)Mikroelementlarga misol?

395)O’simlilarda nechtaga yaqin kimyoviy element mavjud?

396)Qaysi element yetishmaganda o’simlik bargi och yashil bo’lib hatto sarg’ayib qoladi?

397)O’simlik o’sishi va rivojlanishi qaysi elementga bog’liq?

398)Qaysi element o’simliklarda fotosintez jarayonini tezlashtiradi?

399)Qaysi element uglevod to’planishini jadallashtiradi?

400)Qaysi element o’simlik poyasini mustahkamlaydi?

401) Qaysi element o’simlikda azot fosfor kaliy o’zlashtirilishini tezlashtiradi?

402)Mineral o’g’itlar deb nimaga aytiladi?

403)Qaysi elementlar o’simlikda oksidlanish qaytarilish jarayonini tezlashtiradi?

404)Agrokimyoga kim asos solgan?

405)Kam zaharli defoliantlar ishlab chiqarishda qator tadqiqotlar olib borgan akademik?

406)Agro so’zini ma’nosi?

407)”Kimyoning dehqonchilikka tatbiq kitobi”kimga tegishli?

408)Tuproq nima?

409)Oq kristall modda suvda yaxshi eriydigan ozuqa elementi 12-13% bo’lgan mineral o’g’it?

410)Oq rangli donador gigroskopik modda ozuqa elementi 46% bo’lgan mineral o’g’it?

411)Kulrang mayda donador kukun ozuqa elementi 40% bo’lgan mineral o’g’it?

412)Oq mayda kristall modda ozuqa elementi 52-60% bo’lgan mineral o’g’it?

413)Agrokimyogarlar kimlar?

414)Chili davlatida qaysi mineral o’g’it tabiiy birikmasi uchraydi?

415)Bu o’g’it eng arzon mineral o’g’it bo’lganligi uchun

Bo’z va torfli tuproqlarda o’sadigan o’simliklarga solinadi?

416)Oddiy superfosfat olinishi reaksiyasi?

417)Oddiy superfosfatda ozuqa %?

418)Qo’sh superfosfat va pretsipitat olinishi reaksiya tenglamasi?

419)Tozalanmagan kaliyli o’g’itlarga misol?

420)Konsentrlangan kaliyli o’g’itlarga misol?

421)Kul tarkibida qanday birikma bor?

422)O’simliklarning 99,1% ni tashkil etadigan makrobiogen elementlar?

423)Yer po’stlog’ini 98%ni tashkil etadigan elementlar?

424)Inson tanasining 99,4%ni tashkil etadigan makrobiogen elementlar?

425)Tirik organizmlarda 0,01%dan kam miqdorda uchraydigan mikrobiogen elementlar?

426)Ferrostimulatorlar kim(lar)tomonidan ixtiro qi lingan?

427)Qaysi elementlar fotosintez jarayoni borishida o’simliklarni o’sishi va urug’larni yetilishida muhim ahamiyatga ega?

428)Qaysi elementlar yetishmaganda kanop bakteriozi lavlagi o’zagining chirishi donli o’simliklarda kulrang dog’ paydo bo’ladi?

429)Qaysi element no’xot loviya beda qandlavlagi kanop poliz ekinlari rezavor mevalar hosildorligini oshirishdagi ahamiyati isbotlangan?

430)Askalsiy qanday maqsadlarda samarali foydalaniladi?

431)Dukkaklilar yem xashak ekinlari samaradorligini oshiradigan element?

432)Makkajo’xoridan yuqori hosil olishda katta samara beradigan element?

433)…….. C vitamini hosil bo’lishida katta ahamiyatga ega?

434)Qandlavlagi va bug’doy yetishtirishda katta ahamiyatga ega element?

435)Hayvonlardan yuqori mahsulot olishda muhim elementlar?

436)Quritilgan botqoq yerlar qumloq misga kambag’al yerlarda don hosildorligini ko’paytiruvchi element?

437)99% suyakda va 1% limfada va qonda uchraydigan element?

438)Bu moddadan suyak qon o’sma va boshqa xastaliklarini davolashda foydalaniladi?

439)Tirik organizmda siydik hosil bo’lishida asosiy element bu…….

440)Gemoglabin sintezi DNK va aminokislotalar almashinuvida muhim element?

441)Teri pigmentatsiyasi va Fe ni o’zlashtirilishida katta rol o’ynaydigan element?

442)Azotning o’zlashtirilishida va organizmdagi oksidlanish qaytarilish jarayonlarida o’z o’rniga ega element?

443)Bu element yetishmasligi g’alladoshlar sabzavotlar va makkajo’xori kassaliklariga chalinishiga sabab bo’ladi?

444)Qanday elementli o’g’itlar qandlavlagi hosildorligini 20% va zig’irning hosildorligini 25%ga oshiradi?

445)Shaftoli o’rik yong’oq daraxtlari uchun qaysi elementning ahamiyati katta?

446)Bu element uzum hosildorligini oshish bilan birga mevasi tarkibida qand moddalari ko’payishiga yordam beradi?

447)Lampochka ishlab chiqariladigan korxonalarni chiqindisi qimmatbaxo qanday elementli o’g’it?

448)Bu element yetishmaganda tishlar nuray boshlaydi?

449)Oliy nerv faoliyatining normal kechishiga javobgar elementlardan biri?

450)Organizmlar normal o’sishi va jinsiy yetilishi uchun zarur element?

451)Tirik organizmlarda suyak to’qimalrni hosil bo’lishi o’sishi uchun zarur elementlardan biri?

452)Bu chiqindi mineral o’g’itlar bilan tegishli miqdorda qo’shib ishlanganda kuzgi bug’doy hosildorligi 37%va paxta hosildorligi esa gektariga 7sentnergacha oshadi?

453)Bu element Mn Zn B Cu bilan qo’shib ishlatilganda g’ozaning rivojlanishi tezlashadi va hosildorligi 3-4sentnergacha oshadi?

454)Qaysi element yetishmasligi poyasi uchlarini oqartirib o’simlik zaiflashishiga sabab bo’ladi?

455)XT Sharipov tomonidan nima ishlab chiqildi?

456)Qaysi element rezavor mevalar va g’alladoshlar hosildorligini sezilarli darajada oshiradi?

457)Bu element yetishmasligi sitrus mevalarda jiddiy kassaliklarni yani barglari oqarib qurib qolishiga sabab bo’ladi?

458)Mn qulupnay hosildorligini qanchagacha oshiradi?

459)Mn bug’doy hosildorligini qanchagacha oshiradi?

460)Paxta chigiti ekishdan avval Mn tuzi bn namlansa hosildorlik qanchagacha oshadi?

461)G’o’za qandlavlagi tamaki o’sishini tezlashtiradigan element?

462)Keyingi yillarda mikroelementlar qatoriga kirib kelgan elementlarni yozing?

463)Murakkab o’g’itlarga misol?

464)Kompleks o’g’itlarga misol?

465)Qaysi olim qoraqat fosfatlari asosida superfosfat olish texnologiyasini ishlab chiqqan?

466)Madaniy o’simlilarning hosildorligini oshirishga tavsiyanoma bergan olim?

467)Kulrang yashil och yashil rangli kukun gigroskopik modda bu qaysi o’g’it?

468)Oq kristall modda (aralashmalar tufayli kulrang )bo’ladigan murakkab o’g’it qaysi?

469)Ortofosfat kislota necha gradusda suyuqlanadi?

470)Nitratlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

471)N nima uchun 5 valentli bo’lolmaydi?

472)Ammoniy tuzlariga misol?

473)SO2dan SO3 olish qanday reaksiya?

474)SO2dan SO3 olishda harorat nechchi gradus?

475)Sulfat kislota olishda katalizatorlarga qo’yilgan talablar?

476)Sulfat kislota olishda qanday katalizatorlar qo’llaniladi?

477)Vatgoff qoidasi va formulasi?

478)Pniktogenlarga qaysi elementlar kiradi?

479)H2SO4 ishlatilishi sohalari?

480)Konsentrlangan sulfat kislo ta qanday birikmalardan suvni tortib olib ko’mirga aylantiradi?

481)H2SO4+C=davom ettiring?

482)SO3+H2SO4(kons)=davom ettiring?

483)Vodorodni suvdagi eritmasi nima deyiladi?

484)S elementi ishlatilish sohalari?

485)Cl qaysi modda bilan bevosita tasirlashmaydi?

486)NaCl ishlatilishi?

487)Qaysi Cl li birikmalar erimaydi?

488)Cl elementini labaratoriyada olinishida qaysi katalizator qo’llaniladi?

489)Davrdan chapga o’tgan sari element musbat ionlari zryadlari qanday holatda bo’ladi?

490)Gidrolizga uchraydigan tuzga misol?

491)Cho’kma hosil bo’lish reaksiyasiga misol?

492)Gaz hosil bo’lish reaksiyasiga misol?

493)Neytrallash reaksiyasiga misol?

494)1903-yilda Nobel mukofoti sazavori bo’lgan olim?

495)Faqat oksidlovchiga misol?

496)Faqat qaytaruvchiga misol?

497)Ham oksidlovchi ham qaytaruvchiga misol?

498)Metallmaslardan qaysi element faqat -1 oksidlanish darajasiga ega?

499)Ishqoriy metallar doim qanday oksidlanish darajasiga

ega?

500)Qaysi gazlar doim 1 atomli bo’ladi?HAMMAGA OMAD!!!!!!!!

8-SINF KIMYO UMUMIY YOPIQ TEST 1. Bo’linmas

 2. Atom turi

 3. Suv hosil qiluvchi

 4. Atom massasiga teng

 5. 6,02*10^23

 6. Modda tarkibini belgilash

 7. Moddaning sifat va miqdori

 8. Bir elementning boshqa elementga muayyan sonda birikish

 9. H2

 10. CaCO3

 11. (CuOH)2CO3

 12. SiO2

 13. FeSO4*10H2O

 14. Bir xil sharoitda barcha gaz molekulalari soni teng bo’ladi

 15. 22,4 l

 16. P=m/Vm

 17. D=Mr1/Mr2

 18. Elementlar bir-birlariga o’zaro ekvivalant miqdorda birikadi

 19. E=A/V

 20. E(oksid)=M/v*n

 21. E(asos)=M/OH*n

 22. E(kislota)=M/H*n

 23. E(tuz)=M/v*n

 24. E(kislotali tuz)=M/H*n

 25. E(asosli tuz)=M/OH*n

 26. Issiqlik ajraladi

 27. Issiqlik yutiladi

 28. Murakkab moddalarning oddiy koddalardan hosil

 29. Reaaksiyaning issiqlik effecti boshlang’ich va hosil bo’lish issiqliklari miqdoriga teng

 30. Binar reaksiya

 31. Biri kislorod bo’lgan ikki elementdan tashkil topgan murakkab moddalar

 32. E2On

 33. 5 ta

 34. NaO,BaO,CuO

 35. CO2,SO3,P2O5

 36. ZnP,Al2O3,Sb2O3

 37. Co,NO,N2O

 38. Na2O2,H2O2 va BaO2

 39. -1

 40. Metall atomi va gidroksi guruh

 41. 3 ta

 42. NaOH,Ca(OH)2,KOH,Ba(OH)2

 43. Cu(O)2,Fe(OH)2,Cr(OH)2

 44. Zn(OH)2,Al(OH)3,Cr(OH)3

 45. Molekulasida metal atomiga almashinoladigan H atomi mavjud murakkab moddalar

 46. 2 ta

 47. 3 ta

 48. Molekuladia Me atomi va kislota qoldig’I saqlagan murakkab moddalar

 49. 5 ta

 50. NaCl,KCl,CaCl2,Ba(NO3)2,Al2(SO4)3,FeSO4

 51. NaHCO3,,Ca(HCO3)2,KHSO4,Ca(H2PO4)2,CaHPO4

 52. (CuOH)2CO3,CaOHCl,MgOHNO3,Al(OH)2Cl

 53. KAlSO4,NH4Al(SO4)2

 54. CaClOCl yoki CaOCl2

 55. 4 ta

 56. Ar-Roziy

 57. Forobiy va Beruniy

 58. Abu Ali ibn Sino

 59. 30 taga yaqin

 60. 63 ta

 61. 118 ta

 62. Metallar o’ziga xos yaltiroqlik,elektr va issiqlik o’tkazuvchanlikka hamda bolg’alanuvchanlik xususiyatiga ega

 63. 2 xil

 64. 1

 65. 45 ts

 66. 3 xil

 67. Br2

 68. S,C,Si,.J2

 69. O2,H2,Cl2

 70. Asos

 71. Kislota

 72. Oraliq valentlilari amfoter xossaga ega

 73. Kislota

 74. Amfoter

 75. Kislota

 76. Amfoter

 77. Asos

 78. 1370 ^C

 79. 760 ^C

 80. 685 ^C

 81. 97,8 ^C

 82. Ortib boradi

 83. Ortadi

 84. To’q kulrang

 85. Och-yashil

 86. Yashil

 87. Qizg’ish-qo’ng;ir

 88. -182^C

 89. 34^C

 90. 59^C

 91. 185^C

 92. Ftor

 93. Xlor

 94. Ortadi

 95. Vodorod va Me lar bilan birikma hosil qilmaydi

 96. 1869-yil

 97. Oddiy jismlarning shuningdek,elemenlar birikmalari shakli va xossalari elementlar atom massalariga davriy bog’liq

 98. Atomlar bo’linadi va muayyan bo’laklar hamda bo’shliqlardan iborat 99. Abu Rahyon Beruniy

 100. Boyl

 101. Massa ning saqlanish qonuniy

 102. Tarkibning doimiylik

 103. Dalton

 104. 46 ta

 105. Kekule

 106. 1861-yil

 107. Triadalar

 108. Shankurtua

 109. Atom massalari ortishi

 110. Oktavalar

 111. Fr

 112. F

 113. Rezerford

 114. Musbat

 115. 1 ga teng

 116. Butlerov

 117. Cl37,Cl35,Cr53,Cr54,Cr50,Cr52

 118. 2 ta

 119. 4 ta

 120. 5 ta

 121. Cl35 75,77%

 122. Cr52-83,79%

 123. Ge73-8%

 124. Neytron soni

 125. 3ta

 126. Deyteriy yadro 1ta p 1ta n

 127. Tretiy yadro 1 ta va 2 ta n

 128. Yadro zaryadi bir xil massalari har xil

 129. K40 va Ca40

 130. Atomda neytronlari teng

 131. Mg va Al

 132. K,L,M,N,O,O va Q

 133. Zn

 134. 8 ga teng

 135. Sharsimon

 136. Gantelsimon

 137. Ikkita gantelsimon

 138. 3 ta gantelsimon

 139. 2*(2l+1)

 140. 3 xil

 141. 5 xil

 142. Na,K,Ca,Mg,Li,Be

 143. Cl2,Br,I2,O2,P

 144. Se,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Zr,Nb

 145. 14 ta

 146. 36 ta

 147. 40 ta

 148. 28 ta

 149. Ishqoriy metaldam noshlanib inert gaz bilan tugaydigan 7 ta

 150. 7 ta

 151. 1,2,3- qatorlar

 152. 4,5… qatorlar

 153. 2 ta

 154. 16 ta

 155. 36 ta

 156. 36 ta

 157. Asosiy elementlar qatori

 158. Yonaki

 159. Unda 7 ta guruh

 160. 10 ta

 161. 50 ta

 162. 1875-yil

 163. Nilson

 164. Vinkler

 165. Sc,Ga,Ge

 166. Noddoklar

 167. 90^C va 86 ^C

 168. 5,5 g/ml

 169. U tuzlaridan xuddi rentgen nurlariga o’xshash nurlar arjratishini aniqlagan

 170. Mariya va Pyer Kyuriylar

 171. Beqaror izotoplardan boshqa xil yadro zaryadli element larga aylanadi

 172. Faol nur chiqaruvchi

 173. Rezerford

 174. Bekkerel

 175. Uilard

 176. N->P va e ajraladi

 177. P->n va +b ajraladi

 178. E yadrodagi p bilan birikadi

 179. Frederik Jolio Kyuri va Ivan Kyuri

 180. Yadro reaksiyalarini o’rganish

 181. Element atomining boshqa element atomidan e olish qobiliyati

 182. HCl,HF va h.k

 183. MgCl2,FeSO4 va h.k

 184. Taqsimlanmagan e juftning bo’lishi

 185. Kovalent bog’

 186. NH4,H3O

 187. Ion bog’

 188. Kovalent bog

 189. Ionlarning o’zaro birikishidan hosil bo’lgan bog’

 190. Ion

 191. Ionlar birikkan

 192. NaCl,KNO3,NaOH,

 193. Olmos,grafit,Si,Ge va B

 194. Na,Ba,Zn,Al va boshqa metallar

 195. H2,N2,O2,Cl2 va H2O,HF,Co2,H2S

 196. Muntazam kubsimon

 197. Juda kuchsiz ta;sirga ham chidamsiz uchuvchan

 198. Qattiq ta’sir etishi kuchiga bog’liq o’zgaradi

 199. Qattiq ,qiyin suyuqlanuvchi

 200. Molekular

 201. Yod,kamfora

 202. Qattiq moddalar

 203. -1

 204. 8Al+30HNO3->8Al(NO3)3+3N2O+15H2O

 205. Elektr tokini o’tkazuvchi moddalar

 206. Elektr tokini o’tkazmaydigan moddalar

 207. Kislotalar,ishqorlar va tuzlar

 208. CH4,CO2,C6H12O6,CnH2n+1OH va dis.H2O

 209. Arrenius

 210. 104,36

 211. Kislotalar

 212. Asoslar

 213. Tuzlar

 214. Dissotsiyalangan molekulalarning dastlabki molekulalarga nisbati

 215. Temperaturaga

 216. 58%

 217. Kuchli:H2SO4,HNO3,HClO4;Kuchsiz:H2SO3,H2CO3,HClO

 218. Elektrolit va erituvchi tabiatiga bog’liq

 219. 3 ga

 220. Gaz va cho’kma hosil bo’ladi

 221. Na+ sariq rangga K binafsha rangga bo’yaydi

 222. CaCO3,Al(OH)3,BaSO4

 223. AgJ va Ag3PO4

 224. Qora

 225. 10^-9 ga teng

 226. Binafsha,qizaradi,ko’karadi

 227. Rangsiz,rangsiz,to’q qizil

 228. Pushti,to’q sariq,sariq

 229. Suvni parchalayman

 230. Kislotali

 231. Asosli

 232. Neytral

 233. Kuchsiz asos va kuchsiz kislota

 234. Harorat ko’tarish,suyultirish va teskari muhit qo’shish kerak

 235. Haroratni pasaytirish,tuzni konsentrlash va muhitga o’xshash muhit qo’shish

 236. H2 va H2O

 237. Kislorod(47%) va Si(27,6%)

 238. Kislorod guruhchasi metalmaslari

 239. Tuz hosil qiluvchi

 240. O2,S,Se,Te,Po

 241. F2,Cl2,Br2,J2

 242. 1967-yil

 243. Yuqori bo’ladi

 244. Shveyger

 245. CaF2,apatit,fosforit

 246. KCl,NaCl

 247. NaBr,KBr,MgBr2

 248. NJ,KJ

 249. A)0,027% b)0,045% C)0,00016% D)0,00003%

 250. 2KMnO4+10NaCl+8H2SO4->K2SO4+2MnSO4+5Cl2+4H2O4

 251. 2,5 hajm

 252. 0,02 g

 253. Benzin,kerosin,aseton,turli spirtlar,benzol va h,k

 254. Gunafsha rangli

 255. Qattiq<->gaz

 256. Yod

 257. A)qaytaruvchilik B)oksidlovchilik faollik

 258. F

 259. Tosh tuz

 260. A-MgCl2*6H2O B-KCl*MgCl2*6H2O 261. A-KCl

 261. 17 ta

 262. Elektroliz

 263. MnO2 va HCl

 264. HCl+HClO

 265. KCl+KClO3

 266. KCl+KClO

 267. H2+Cl2->2HCl

 268. 500 hajm

 269. 37%

 270. AgNO3

 271. KCl+MnCl2+Cl2+H2O

 272. NH4Cl

 273. Xo’jaikon ,Tubokat,Borsakelmas,Boybichakon,Oqqal’a

 274. Tq=1413^C Ts=800,4^C S0^C=35,6

 275. 1 kunda 10 g 1 yilda 3,6 g

 276. 90000 t

 277. Tubokat,Xo’jaikon

 278. CaOCl2 +H2O

 279. HCl+O

 280. HClO2 va HClO

 281. HClO2

 282. HClO3

 283. Gugurt ishlab chiqarishda

 284. Oksidlovchilik

 285. CaF2

 286. Na3[AlF6]

 287. Ca5(PO4)3F2

 288. Br2

 289. J2

 290. Br2 va J2

 291. Ishqoriy,Fe va Pb

 292. Metallar Au va Pt

 293. Teflon,Freon,xloroform

 294. Br2

 295. Antiseptic, qon to’xtatuvchi

 296. CaSO4*2H2O,MgSO4*7H2O,Na2SO4*10H2O

 297. FeS,FeS2,Cu2S

 298. S,Se va Te

 299. Se va Te

 300. 3 xil

 301. S8

 302. Sn

 303. Rombik

 304. Qattiq jismlarning suyuqlik sirtida qalqish hodisasi

 305. CS2 va organik

 306. Plastic

 307. Ca(HSO3)2

 308. -2+4+60

 309. 200-350 ^C

 310. Tq=-60,28^C va Ts=-82,3 ^C

 311. 3,85 g 2,5 hajm

 312. So2 va H2O

 313. S+H2O

 314. Pb(NO3)2

 315. SO2

 316. Sanoatda:metal sulfidlarini havoda kuydirib;Laboratoriyada:Na2SO3+H2SO4->Na2SO4+H2O+SO2

 317. Tq=-73^C Ts=-10 ^C

 318. H2SO3

 319. Quruq turshak tayyorlashda va ba’zi mevalarni yetishtirishda

 320. Tq=45 ^C va 17^C da

 321. H2SO4

 322. P=1,84 g/sm3

 323. Fe

 324. BaCl2

 325. Na2So4

 326. 150-170 ^C

 327. Zararkunandalarga qarshi

 328. Zararkunandalarga qarshi va bo’yoqlar ishlab chiqarishda

 329. Modda konsentratsiyasining vaqt birligi ichida o’zgarishi

 330. V=(c1-c2)/t

 331. Konsentratsiyalariga

 332. 2-4 marta

 333. Reaksiyani tezlashtirib o’zi sarflanmaydi

 334. MnO2

 335. V2O5

 336. Hosil bo’lgan moddalar dastlabki moddalarni hosil qiladi

 337. Chapdan o’ngga o’ngdan chapga boradi

 338. To’g’ri va teskari reaksiya tenglashgan holat

 339. Pirit zarralari va havo aralashmasi

 340. Hajm jihatdan 78% og’irlik jihatidan 75,5%

 341. NaNO3

 342. Ca(NO3)

 343. KNO3

 344. Havo

 345. 3CuO+2NH3->3Cu+N2+3H2O

 346. Tq=-196^C Ts=-210 ^C

 347. 0,0154 hajm ‘’NO

 348. Li

 349. Mg

 350. Metallarning azot bilan hosil qilgan birikmalari

 351. Ammoniy tuzlariga ishqor ta’sir ettirib

 352. Vodorodning katalizator va bosim ishtirokida azot bilan birikishi

 353. Bosimni ortishi,haroratning pasayishi va katalizator lardan foydalanish(Al2O3 va K2O+Fe)

 354. 700 hajm

 355. NH4OH

 356. A)4 B)-3

 357. NO va H2O

 358. NO

 359. 2000 ^C

 360. NO2

 361. Sanoatda:2NO+O22NO2

Laboratoriyada:Cu+4HNO3Cu(NO3)2+2NO2+H2O

 1. HNO3+HNO2

 2. 4 valentli+5 oksidlanish darajasiga ega

 3. P=1,5 g/sm3 -41 ^C

 4. NO

 5. Au va Pt

 6. AuCl3+NO+2H2O

 7. 3PtCl4+4NO+8H2O

 8. Skipidar

 9. MeNO2+O2

 10. MeO+NO2+O2

 11. Me+NO2+O2

 12. N2O+2H2O

 13. -3,0+3,+5

 14. Ca3(PO4)2

 15. CaSiO3+2P+5CO

 16. Oq fosfor

 17. 2 xil

 18. Oq fosfor

 19. Qizil fosfor

 20. KClO3 va P

 21. 2HPO3

 22. H4P2O7+H2O

 23. AgNO3

 24. Hayot va tafakkur elementi

 25. 0,8-1 g

 26. 1,5 kg

 27. A)Ca5(PO4)OH B)Ca(PO4)3F

 28. Ca(H2PO4)2+Ca(NO3)2

 29. N2.P va K

 30. C,O,H,N,P,S,Mg,K,Ca

 31. Mikroelementlar

 32. Fe,Mn,B,Cu,Zn,Mo,Co

 33. 70 ga yaqin

 34. N2

 35. P

 36. K

 37. K

 38. K

 39. Fe

 40. Tuproqda ionlarga ajraladi

 41. Cu,Zn va Mn

 42. Libix

 43. Nabiyev

 44. Dala

 45. Libix

 46. Murakkab o’zgaruvchan

 47. KNO3

 48. CO(NH2)2

 49. Ca(H2PO4)2*2H2O

 50. KCl

 51. Tuproqning kimyobiy tarkibini ozgartiruvchilar

 52. NaNO3

 53. Ca3(PO4)2

 54. Ca(H2PO4)2+2H2SO4->Ca(H2PO4)2+2CaSO4

 55. 16-70%

 56. Ca3(PO4)2+4H3PO4->3Ca(H2PO4)2

Ca(OH)2+H3Po4->CaHPO4*2H2O

CaCO3+H3PO4->CaHPO4+H2O+Co2 1. KCl*NaCl,MgSO4*KCl*3H2O

 2. KCl,NaCl va KNO3

 3. K2CO3

 4. O,C,H,Na,K,Ca,Si

 5. O,Si.Al,Fe,Ca,Na,K,Mg

 6. H,O,C,N,Ca

 7. Fe,Mn,Co,Cu,Mo,Zn,F,Br,J,B

 8. Asqarov va Qirgizov

 9. Mn,Cu,Mo va B

 10. Mn,Cu,Mo va B

 11. B

 12. Oziq-ovqat qo’sholmasidan suyak,qon,o’sma va boshqa xastaliklarga qarshi ishlatiladi

 13. Mo

 14. Zn

 15. Mn

 16. Mn

 17. Co va J

 18. Cu

 19. Ca

 20. Askalsiy

 21. Mn

 22. Co

 23. Cu

 24. Mo

 25. Zn

 26. Mo

 27. Zn

 28. Co

 29. Mo

 30. F

 31. Br

 32. J

 33. F

 34. Mo

 35. Co

 36. Zn

 37. Au,Pt,Mo,W metallarini chqindilaridan ajratish texnologiyasi ishlab chiqdi

 38. Mo

 39. Zn

 40. Gektariga 30 sr

 41. 3-4 sr

 42. 2 srgacha

 43. Mn

 44. Li,Al,Ti,V,Cr,Ni,Se,Sr,As,Cd,Sn,Ba,W

 45. NH4H2PO4 va (NH4)2HPO4*(NH4)2SO4

 46. KNO3,NH4H2PO4

 47. Nabiyev

 48. Libix

 49. (NH4)2SO4

 50. (NH4)2HPO4*(NH4)2So4

 51. 47m3 ^C

 52. Metallurgiya metallarni oksidlariga,ishqoriy metallarning va ishqoriy-yer metallarining olinishi

 53. Tashqi electron qavatida d orbital mavjud emas

 54. (NH4)3PO4,(NH4)2SO4

 55. Qaytar

 56. 400^C

 57. Kam sarflanishi,ko’proq mahsulot sintezlanishi

 58. V2O5

 59. Temperatura ortganda reaksiya tezligi ham ortadi

 60. N2,P,As,Sb,Bi

 61. Tibbiyot texnika mahsulotlarini tozalash,portlovchi moddalar tayyorlash

 62. Shakar qog’oz,yog’och va gazlamalardan

 63. Co2+2So2+2H2O

 64. H2SO4+SO3 65. Kauchukni vulkanlash,gugurt sanoatida,H2SO4,CS2 ishlab chiqarish,tibbiyotda va o’simlik zararkunandalariga qarshi kurashishda ,qora porox va qog’oz sanoqatida(Ca(HSO3)2) ishlatiladi

 66. Pt

 67. Oziq-ovqat konservalash,xloridlar,xlor,soda,HCl,sovun ishlab chiqarishda

 68. AgCl

 69. MnO2

 70. Kamayadi

 71. Na2SO4

 72. BaCl2

 73. Na2S

 74. HCl+KOH->KCl+H2O

 75. Arrenius

 76. S-2,Cl-1,F-1,J-1

 77. Na+,K+,Li+

 78. Mn+2,Cr+2,Cu+2

 79. F

 80. +1

 81. Inert gazlar

Yüklə 34,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə