Az ə rbaycan Respublika sı a dınd an q ə t n a m əYüklə 340,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü340,17 Kb.

İş № 2(107)

-1104/2015 

Sur

ə 

Az

ərbaycan Respublika

sı 


a

dınd


an 

 

Q Ə T N A M Ə 

 

20 sentyabr 2016-cı 

il 


Şəki şə

h

əri 

 

Şəki Apellyаsiyа Məhk

ə

məsinin Mülki Kollegiyаsı

 

 S

ə

drlik edə

n (m


ə

ruz


əçi) 

Hüseynov Elçin Şirin oğlu,  

Hakiml


ə

r  -  R


əfiyev  Rövşə

n  Rafiq 

oğlu  və

  R


əhimov  Kamil  İsmayıl

 

oğlundan  ibar

ət

ə

rkibdə

Mə

hk

əm

ə

 iclas katibi - Əhmə

dli M


ətin Əsgər oğlunun 

katibliyi; 

İddiаçı 

Abbasov Eldar Mövsüm oğlunun; 

Cаvаbdeh 

Abbasova Zülfiyyə M

ə

hyəddin qızının iştirakı ilə

 

 Ming

əçevir  Şə

h

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  05  may  2016-cı  il  tаrixli,  2(051)

-

1353/2016  saylı q

ə

tnamə

sind


ən  iddiaçı  Abbasov  Eldar  Mövsüm  oğlu 

t

ər

ə

findən  verilmiş  аpellyаsiyа 

şikаyə


tin

ə

 Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

əm

ə

sinin binasınd

a, a


çıq mə

hk

əm

ə

 iclasınd

a baxaraq 

 

Müə

yy

ə

n etdi: 

 

Ming


əçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  05  may  2016-

cı  il  tаrixli,  2(051)

-

1353/2016  saylı q

ə

tnamə

si  il


ə

  (hakim  H.Mirz

ə

liyev)  iddiаçı  Abbasov  Eldar  Mövsüm  oğlunun  cаvаbdeh 

Abbasova  Zülfiyyə

  M

ə

hyəddin  qızınа  qаrşı  аliment  üzrə

 

yаrаnmış  borclаrı  ödəm

ə

kdə

tamamilə

 

azad olunması təl

ə

binin əsаssız olduğundаn tə

min edilm

ə

m

əsi q

ət edilmişdir.

 

 

İşin halla

rı:

 

 

İddiаçı Abbasov Eldar Mövsüm oğlu iddiа  ə

riz

ə

si  ilə

  Ming


əçevir Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsin

ə

 mürаciə

t ed


ə

r

ək, Şəki Apellyasiya M

ə

hkə

m

əsinin 18 iyun 2013-

cü il tarixli, 

2(107)-479/2013 

saylı  qə

tnam

ə

sinə

 

əsas

ə

n  cavabdehin  xeyrinə

  01  yanvar  1998-ci  ild

ə

 

anadan  olmuş  qızı Abbasova Göyçək Eldar qızı üçün ondan tutularaq 13 fevral 2013

-

cü il tarixdən 01 yanvar 

2016-


cı  il  tarixə

d

ək  yaranmış  borclardan  tamamilə  azad  edilm

əsi  bаrə

d

ə

  qətnаmə

 

çıxаrılmаsını xаhiş etmişdir. 

Birinci instansiya m

ə

hk

əm

əsinin iclasında iddiаçı Abbasov Eldar Mövsüm oğlu iddiаnı 

müdаfiə

 ed


ə

r

ək izаhаtındа göstərmişdir ki, Şəki Apellyasiya M

ə

hkə

m

əsinin 18 iyun 2013-

cü 


il tаrixli qətnаmə

sin


ə

 

əsаsən ondan 01 yanvar 1998-ci il tarixd

ə

 anadan olmuş Göyçək adlı 

qızının yetkinlik yaşına çatana kimi saxlanması üçün hə

r ay 60 manat m

ə

bləğdə

 alimentin 

tutulub Abbasova Zülfiyyə

 M

əhy

əddin qızına verilmə

si q

ət edilmişdir. Lakin 13 fevral 2013-

cü  il  tarixdə

n  01  yanvar  2016-

cı  il  tarixə

 

kimi  olan  müddəə

rzində

 

aliment  borcunu ödəy

ə

 bilm

əmişdir. Çünki, heç bir yerdə

 

işlə


mir v

ə

 müə

yy

ən x

ə

stə

likl


əri vardır. Həmçinin yaşı çox 

olduğu üçün ona iş də

 vermirl

ər. Hazırda qızı Göyçəyin 18 yaşı tamam olmuşdur. Bundan 

başqa  oğlu  Rusiya

 

Fedrasiyasında,  qızı  isə 

“Access  Bank”  QSC

-d

ə

 işlə

yirl


ə

r.  Onlar  h

əanalarını, həm d

ə

 aliment almalı olan bacılarını dolandırırlar. Özünün aliment ödə

m

əy

ə

 heç 

bir  imkanı  yoxdur.  Onа  görə

  d

ə

  Azərbaycan  Respublikası  Şə

ki  Apellyasiya  M

ə

hk

əm

ə

sinin 18 iyun 2013-

cü il tarixli, 2(107)

-

479/2013 saylı qətnam

ə

sinə

 

əsas

ə

n cavabdehin xeyrinə

 01 


yanvar  1998-ci  ild

ə

 anadan olmuş qızı Abbasova Göyçək Eldar qızı üçün ondan tutularaq 

13  fevral  2013-

cü  il  tarixdə

n  01  yanvar  2016-

cı  il  tarixə

d

ək  yaranmış  borclardan tamamilə 

azad edilm

əsi bаrə

d

ə q

ətnаmə


 

çıxаrılmаsını xаhiş

 

etmişdir.  

 

Birinci  instansiya  mə

hk

əm

əsinin  iclasında  cаvаbdeh  Abbasova  Zülfiyyə

  M

ə

hyə

ddin 


qızı iddiа tə

l

əbi il

ə

 rаzı olmаdığını bildirə

r

ək, iddia t

ə

lə

binin r


ə

dd edilm


əsi haqqında qə

tnam


ə

 

çıxarılmasını xahiş 

etmişdir.

 

İş üzrə


 

yuxarıda göstə

ril

ə

n mə

hk

əm

ə

 aktı qəbul edilmişdir.

 

Birinci  instаnsiyа  məhk

ə

məsinin  iş  üzrə

  q


ətnаmə

sind


ən  iddiаçı 

Abbasov  Eldar 

Mövsüm oğlu apellyаsiyа şikаyəti vermişdir.

 

  

Apellyasiya şikayə

tinin d

ə

lill

ə

ri: 

 

 

İddiaçı Abbasov Eldar Mövsü

oğlu apellyasiya şikayətini onunla 

əsaslandırmışdır ki, 

birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsinin  q

ə

tnamə

sini  qanunsuz  v

ə

 

əsassız  hesab edir.  Belə  ki,  13 

fevral  2013-

cü  il  tarixdə

n  01  yanvar  2016-

cı  il  tarixə

 

kimi  olan  müddəə

rzində

  aliment 

borcunu  ödə

y

ə  bilm

əmişdir.  Çünki,  heç  bir  yerdə

 

işlə


mir  v

ə

 müə

yy

ən  x

ə

stə

likl


əri  vardır. 

H

əmçinin yaşı çox olduğu üçün ona iş də vermirl

ər. Hazırda qızı Göyçəyin 18 yaşı tamam 

olmuşdur.  Bundan  başqa  oğlu  Rusiya  Fedrasiyasında,  qızı  isə

 

“Access  Bank”  QSC-d

ə

 işlə

yirl


ə

r.  Onlar  h

əanalarını, həm  d

ə

 aliment almalı olan bacılarını dolandırırlar. Özünün 

aliment  ödə

m

ə

yə

 

heç  bir  imkanı  yoxdur.  Ona  görə  d

ə,  apellyasiya  şikayə

tinin  t

ə

min edilm

ə

sini,  Mingəçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  05  may  2016-

cı  il  tаrixli,  2(051)

-1353/2016 

saylı


 q

ə

tnamə

sinin l


əğv edilməsini xahiş etmişdir.

 

 İşdə

 

iştirak edən şə

xsl

ərin izahatları:

 

 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında  iştirak  edən  iddiаçı  Abbasov  Eldar  Mövsüm  oğlu apellyasiya  şikayə

tinin  m


əzmununa  uyğun  izahat  verə

r

ək  şikayətin  t

ə

min  edilmə

sini  v


ə

 

Mingəçevir  Şə

h

ər  M

ə

hkə

m

əsinin  05  may  2016-

cı  il  tаrixli,  2(051)

-

1353/2016  saylı q

ə

tnamə

sinin l


əğv edilməsini xahiş etmişdir.

 

Mə

hk

əm

ə

 kollegiyasının  iclasında  iştirak  edə

Abbasova  Zülfiyyə  M

ə

hyə

ddin 


qızı 

apellyasiya  şikayə

tin

ə

  etiraz  edə

r

ək  şikayətin  t

ə

min  edilmə

m

əsini  v

ə

  Mingəçevir  Şə

h

əM

əhk

ə

mə

sinin  05  may  2016-

cı  il  tаrixli,  2(051)

-

1353/2016  saylı q

ə

tnamə

sinin 


d

əyişdirilmə

d

ən saxlanılmasını xahiş etmişdir. 

 

Hüquqi məs

ə

l

ə

l

ə

r: 

 

Azə

rbaycan 


Respublikası  Mülki  Prosessual  Mə

c

əll

ə

sinin  372.1-ci  maddə

sind


ə

 

göstərilir ki, apellyasiya instansiyası məhk

ə

məsi tam hüquqlu mə

hk

əm

ə

 kimi işə, işdə

 olan 


v

ə

 ə

lav


ə

 t

əqdim olunmuş sübutlar əsasında mahiyyəti üzrə 

baxır.


 

H

əmin  M

ə

cə

ll

ənin  372.6-

cı  maddə

sin

ə

 ə

sas


ən,  apellyasiya  instansiyası  mə

hk

əm

ə

si birinci  instansiya  m

ə

hkə

m

əsinin  q

ə

tnamə

sinin 


əsaslılığını  onun  düzünə

  v


ə

 

ya  dolayısı  ilə 

mübahisə


l

ə

ndirilə

hissə

sind


ə,  şikayə

qərarın  ləğv  edilmə

sin


ə

 

yönəldikd

ə

 v

ə

 yaapellyasiyaşikayə

tind


ə

  v


ə

  ona  etirazlarda  ifad

ə

 

olunmuş  dəlill

ə

rə

 

əsas

ən  mübahisə

nin 

predmeti bölünməz olduqda is

ə

 tam yoxlayır.

 

Hə

min  M


ə

c

əll

ə

nin  372.7-ci  maddə

sind


ə

 

göstərilir  ki,  apellyasiya  instansiyası m

ə

hkə

m

əsi şikayətin d

ə

lillə

rind


ən asılı olmayaraq, mə

hk

əm

ə

nin maddi və

 

prosessual hüquq normaların

a riay


ə

t etm


əsini yoxlayır.

 

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  72

-ci  madd

ə

sind


ə

 

göstərilir  ki,  dövlət  v

ə

 c

ə

miyyət  qarşısında  hər  bir  şəxs  onun  hüquq  və

 

azadlıqlarından  bilavasitə  ir

ə

li  gə

l

əv

əzif

ə

lər daşıyır. Hə

r k


əsin üzə

rin


ə

 v

əzif

ə

lər yalnız bu K

onstitusiya il

ə

 v

ə ya qanunla qoyula 

bil


ə

r.  H


ər  bir  şə

xs  Az


ərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasına  və

 

qanunlarına  əm

əetm

əli, başqa şə

xsl

ərin hüquq və 

azadlıqlarına hörmə

t b

ə

slə

m

əli, qanunla müəyy

ən edilmiş 

dig

ə

r və

zif


ə

l

əri yerin

ə

 yetirmə

lidir.  


Az

ə

rbaycan  Respublikası  Konstitusiyanın  60

-

cı  maddəsind

ə

  isə

  qeyd  olunur  ki,  h

əkəsin hüquq və

 

azadlıqlarının məhk

ə

mə

d

ə 

müdafiə


sin

ə

 tə

minat verilir. 

İnsan  Hüquqlarının  və

 

Əsas  Azadlıqların  Müdafiəsi  HaqqındaKonvensiyanın  6-

cı 


madd

əsinin (“Ədalə

tli m

ə

hkə

m

ə 

araşdırması hüququ”) 1

-ci hiss

ə

sində

 

göstərilir ki, h

ə

r kə

s, 


onun mülki hüquq və

 v

əzif

ə

ləri müə

yy

ən edil

ə

rkə

n v


ə

 

ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı ir

əli  sürülə

rk

ə

n,  qanun əsasında  yaradılmış  müstə

qil  v


ə

  q


ə

r

əzsiz  m

ə

hkə

m

ə  vasit

ə

silə 

ağlabatan  müddətd

ə

 işini

ədal

ə

tli  və

 

açıq  araşdırılması  hüququna  malikdir.  Məhk

ə

mə

 

qərarı  açıq  elan  edilir,  lakin  demokratik  cə

miyy


ə

td

ə 

ə

xlaq,  ictimai  qayda  və

  ya  milli 

t

əhlükəsizlik mülahizəl

ə

rinə

 

görə,  h

əmçinin yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları və

  ya 

t

ər

ə

flərin  şə

xsi  h


əyatının  müdafiə

si  bunu  t

ə

l

əb  etdikd

ə

,  yaxud  mə

hk

əm

ə

nin  fikrincə

aşkarlığın  ədal

ət  mühakiməsinin  maraqlarını  poza  bilə

c

əyi  xüsusi  hallar  zamanı  ciddi z

ə

rurə

t  olduqda  m

ə

tbuat  v


ə

  ictimaiyy

ət  bütün  proses  boyu  və

  ya  onun  bir  hiss

ə

sind


ə

 

mə

hk

əm

ə

 iclasına buraxı

lmaya bil

ə

r. 


Az

ərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Mə

c

ə

llə

sinin  4-

cü  maddə

sin


ə

 

əsas

əbütün  fiziki  və

 

hüquqi  şəxsl

ər  özlərinin  qanunla  qorunan  hüquq  və

 

azadlıqlarını,  eləc

ə

  də

 

maraqlarını  qorumaq  və  t

ə

min  etmə

k  m


ə

qs

ədi  il

ə

 qanunla  müə

yy

ən  edilmiş  qaydadm

əhk

ə

mə

 

müdafiəsind

ə

n istifadə

 etm


ək hüququna malikdirlə

r. 


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası iş materiallarını araşdırıb, 

t

ə

rə

fl

ərin izahatlar

ını dinlə

y

ə

rə

k hesab 


edir  ki,  apellyasiya  şikayə

ti  t


ə

min  edilm

ə

m

əli,  Ming

əçevir  Şə

h

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  05  may 2016-

cı il tаrixli, 

2(051)-

1353/2016 saylı q

ə

tnamə

si d


əyişdirilmə

d

ən saxlanılmalıdır. 

İş  materiallarına  ə

lav

ə

 edilmiş  Şə

ki  Apellyasiya  M

ə

hk

əm

ə

sinin  13  iyun  2013-cü  il 

tarixli,  2(107)-

479/2013  saylı  qə

tnam


ə

sinin  sur

ə

tind


ən  görünür  ki,  01  yanvar  1998

-ci  il 


t

ə

vəllüdlü Abbasova Göyçək Eldar qızının yetkinlik yaşına çatana kimi saxlanması üçün 13 

fevral 2013-

cü il tarixdən başlayaraq, Abbasov Eldar Mövsüm oğlundan Abbasova Zülfiyyə

 

Mə

hy

əddin  qızının  xeyrinə  h

ər  ay  üçün  tutulan  sabit  pul  mə

bl

əğində


 

alimentin  miqdarı  60 

manat müə

yy

əedilmişdir.

 

İş  materiallarına  əlav

ə

 edilmiş  MKT  İstehsalat  Birliyinin  217  nömrəli  arayışından 

görünür ki, Abbasov Eldar Mövsüm oğlu Mingəçevir şə

h

əri, Xaldan şossesi ərazisind

ə

ki 16-cı bağ küçə

sind


ə, bağ evində

 

yaşayır. 

İş  materiallarına  ə

lav

ə

 edilmiş  Qaçqınların  və

  M


əcburi  Köçkünlərin  işləri  üzrə

 

DövləKomit


ə

si  Ming


əçevir  şə

h

ər  Nümayənd

ə

liyinin  16  fevral  2016-cı  il  tarixli,  242  saylı 

arayışından  görünür  ki,  Abbasov  Eldar  Mövsüm  oğlu  1988

-ci  ild

ə

  ermə

ni  t


əcavüzü 

n

ətic

ə

sində

 

yaşayış  yerini  tərk  etmiş  və  Ming

əçevir  şə

h

ərinin  H.Əliyev  prospektindəki  49 

saylı evin 4 saylı mə

nzilind

ə

 qeydiyyatdadır.

 

İş  materiallarına  əlav

ə

 edilmiş  Mingəçevir  şə

h

ər  İcra  şöbəsinin  22  fevral  2016-

cı  il 


tarixli,  2192  saylı  arayışından  görünür  ki,  01  yanvar  2016

-

cı  il  tarixdə  aliment  t

ə

yin  edilə

Abbasova  Göyçək  Eldar  qızının  18  yaşı  tamam  olmuşdur.  Lakin,  Abbasov  Eldar  Mövsüm oğlu  tə

r

əfind

ən  ödə


nilm

əli  olan  2160  manat  aliment  üzrə

  borc  m

ə

bləği  ödə

nilm


əmiş 

qalmışdır. 

 

M

əhk

ə

mə

 

kollegiyasının  iclasında müəyy

ə

n  edildi  ki, Şə

ki  Apellyasiya  M

ə

hk

əm

ə

sinin 18 iyun 2013-

cü il tаrixli qətnаmə

sin

ə

 əsаsən Abbasov Eldar Mövsüm oğlundan 01 yanvar 

1998-ci il tarixd

ə

 

anadan olmuş Göyçək adlı qızının yetkinlik yaşına çatana kimi saxlanması üçün  hə

r  ay  60  manat  m

ə

bl

əğdə 

alimentin  tutulub  Abbasova  Zü

lfiyy

ə

  Mə

hy

əddin  qızına verilm

ə

si  qət edilmişdir. Lakin 13 fevral 2013

-

cü il tarixdən  01  yanvar  2016-

cı il tarixə

  kimi 

olan müddəə

rzində

 

aliment borcunu ödəm

əmişdir.


 

Az

ərbаycаn  Respublikаsı  Konstitusiyаsının  34-

cü  mаddə

sinin  IV  b

ə

ndinə

 

əsаsəuşаqlаrа  qаyğı  göstə

rm

ək,  onlаrı  tərbiy

ə

  etmək  vаlideynlə

rin  h


əm  hüququ,  hə

m  d


ə

 

borcudur.  İnsan Hüquqlarına Dair Ümumi Bə

yannam


ə

nin 25-ci madd

ə

sinin 2-ci bə

ndin


ə

 

əsas

ə

n, analar  v

ə

 uşaqlar  xüsusi  qayğı  və

 

yardım  almaq  hüququna  malikdirlər.  H

ə

m  nikah n

ə

ticə

sind


ə

,  h


ə

m  d


ə

  nikahdan  k

ənar  doğulmuş  uşaqlar  eyni  sosial  müdafiə

d

ən  istifad

ə

 etm

ə

lidirlə

r. 


“Uşaq  Hüquqları  Haqqında”  Konvensiyаnın  3

-

cü  mаddəsin

ə

 görə

 

sosiаl  təminаt m

ə

sə

l

əl

ə

ri ilə

 m

əşğul olаn dövlət idаrəl

ə

ri və

 

yа özəl idаrəl

ər, hаbelə

 m

ə

hkə

m

əl

ər, inzibаti 

orqаnlаr,  yаxud  qаnunvericilik  orqаnlаrı  tə

r

əfind

ə

n  həyаtа  keçirilib  keçirilmə

m

əsind

ən  аsılı 

olmаyаrаq,  uşаqlаr  bаrə

sind


ə

 

görülən  bütün  tədbirl

ə

rdə

 

uşаğın  mаrаqlаrının  dаhа  yаxşı t

ə

min edilmə

sin


ə

 

ilk növbəd

ə

 diqqə

t yetirilir.  

“Uşaq  Hüquqları  Haqqında”  Azə

rbaycan 


Respublikası  Qanunun  8

-ci  madd

ə

sin


ə

 

əsas

ə

n, hər uşağın yaşamaq, normal şə

raitd


ə

 fiziki, 

ə

qli v


ə

 m

ən

ə

vi cə

h

ətd

ən inkişaf etmə

hüququ vardır. Dövlət bu şəraiti t

ə

min edən iqtisadi, sosial hüquq və

 dig


ə

r t


ə

dbirl


ər görmə

yi, 


sağlam və

 t

əhlükəsiz mühit yaratmağı öz öhdəsin

ə

 götürür.

 


 

Hə

min  Qanunun  13-

cü  maddə

sin


ə

 

görə,  uşağın  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericiliyi  il

ə

 müə

yy

ən  edilmiş  minimum  dolanacaq  xərcl

ə

rində

n  az  olmayan  maddi 

t

əminat hüququ vardır. 

Az

ərbаycаn  Respublikаsı  Ailə  M

ə

cə

ll

əsinin  75.1-

ci  mаddə

sin

ə

 əsаsən  vаlideynlə

uşаqlаrını sаxlаmаğа borcludurlаr.   

Az

ərbаycаn  Respublikаsı  Ailə  M

ə

cə

ll

əsinin  78.2-

ci  mаddə

sin

ə

 əsаsən  sаbit  pul 

m

əbl

əğinin miqdаrı mə

hk

ə

mə

 t

ər

ə

fində

n t


ə

r

əfl

ərin mаddi və

 

аilə


 v

ə

ziyyə

ti, diqq


ə

t

əlаyiq olаn dig

ər  hаllаr  nə

z

ə

rə

 

аlınmаqlа,  uşаğın  əvv

ə

lki  təminаtının  sə

viyy


əsinin  mümkün  qə

d

əmаksimаl sаxlаnmаsı əsаs tutulаrаq müə

yy

ə

n edilir.  Az

ərbаycаn Respublikаsı «Uşаq hüquqlаrı hаqqındа» qаnunun 3

-

cü mаddə


sin

ə

 görə

 

uşаqlаr bаrəsind

ə

 dövlət siyаsə

ti h


ər bir uşаğа zəruri mаddi və

 m

əişət şərаitində 

böyüyüb 


t

ə

rbiyə

 

olunmаsının,  mütər

ə

qqi  tə

l

əbl

əəsаsındа  təhsil  аlmаsının,  lаyiqli  və

t

əndаş  kimi formаlаşmаsının tə

min edilm

ə

sin


ə

 

yönəldilir. 

H

əmin  Qаnunun  5-

ci  mаddə

sind

ə

 deyilir  ki,  dövlət  orqаnlаrı,  bütün  fiziki  və

 

hüquqi şə

xsl


ər  öz  fəаliy

y

ətind

ə

 uşаqlаrın  mənаfelərini  üstün  tutmаlı,  onlаrın  hüquqlаrının  tə

min 


olunmаsınа şərаit yаrаtmаlıdırlаr.

 

Həmin Qаnunun 13

-

cü mаddəsin

ə

 əsаsə

n Az


ərbаycаn Respublikаsının qаnunvericiliyi 

il

ə 

müə


yy

ən  edilmiş  minimum  dolаnаcаq  xə

rcl

ə

rindən  аz  olmаyаn  mаddi 

t

əminаt  аlmаq hüququ vаrdır.

 

 Azərbаycаn  Respublikаsı  Ailə

  M


ə

c

əll

ə

sinin  107.2-ci  mаddə

sin


ə

 

görə  m

ə

hkə

m

ə 

аliment  ödə

m

əli  şəxsin  iddiаsı  üzrə 

аliment  borcunun  şə

xsin  x

ə

stə

liyi  v


ə

 

yа  digər  üzrlü s

ə

bə

bl

ər

ə

 görə

 

əm

ə

lə

  g


əldiyini,  аilə

  v


ə

 

mаddi  vəziyy

ə

tinin  bu  borclаrı  ödə

m

əy

ə

 imkаn 

verm


ədiyini müə

yy

ən ed

ə

rsə

, onu h


əmin borclаrı ödə

m

əkd

ən tаmаmilə

 v

ə

 yа qismən аzаd 

ed

ə bil

ə

r.  Sözügedə

n Qanunun m

ənasından göründüyü kimi xə

st

əliyi, ail

ə

 və

 

mаddi vəziyy

ə

tinin aşağı  olması  sə

b

əbind

ən  аliment  ödə

m

əli  şəxsin  bu  borclаrı  ödəy

ə

  bilmə

m

əsi  sübuta yetiril

ə

rsə

, o, h


əmin borclаrı ödə

m

əkd

ən tаmаmilə

 v

ə

 yа qismən аzаd edilə

 bil


ə

r.  


Lakin  hazırkı  və

ziyy


ə

td

ə 

qeyd  olunan  hаllаr  müə

yy

ə

n  edilmə

diyind


ə

n  v


ə

 

iddiаçı t

ə

rə

find


ə

n  m


ə

hk

əm

ə

lə

r

ə  h

ər  hansı  sübut  növü  tə

qdim  edilm

ə

diyindən,  yaranmış  borcların 

üzrlü sə


b

ə

bdə

əm

ə

lə

 g

əlm

ə

si hesаb 

edil


ə

 bilm


ə

z.  


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası  birinci  instansiya  mə

hk

ə

mə

sinin  g


ə

ldiyi  n


ə

tic


ə

  il


ə

 

razılaşır  və 

hesab  edir  ki,  birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

si  tə

r

əfl

ərin  qarşılıqlı  münasibtləri  üzrə

 

düzgün 


n

ə

ticə

y

ə g

əlmişdir.

 

Az

ərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məc

ə

llə

sinin  14.2-ci  madd

ə

sin


ə

 

görəm

əhk

ə

mə

 

yalnız  tər

ə

flə

rin  t


ə

qdim  etdikl

əri  sübutları  araşdırmalı  və

  onlardan  istifad

ə

 

etmə

lidir. 


H

ə

min Mə

c

əll

ə

nin 77.1-ci maddə

sin


ə

 

görə, h

ə

r bir tə

r

əf öz təl

ə

blə

rinin v


ə

 

etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etmə

lidir.  


H

ə

min  Mə

c

əll

ə

nin  88-ci  maddə

sin


ə

 

əsas

ə

n,  mə

hk

əm

ə

 sübutlara  obyektiv, 

q

ər

ə

zsiz, h

ə

rtə

r

əfli  v

ə

 tam  baxdıqdan  sonra  həmin  sübutlara  tə

tbiq  edilm

əli  hüquq  normalarına 

müvafiq olaraq qiymət verir. Heç bir sübutun mə

hk

ə

mə

 

üçün qabaqcadan müəyy

ən edilmiş 

qüvvə

si yoxdur. H

ə

min Mə

c

əll

ə

nin 217.3-cü maddə

sin


ə

 

görə, q

ə

tnamə

 

iş üzrə 

müə


yy

ən edilmiş hallara 

v

ə

 tə

r

əfl

ərin qarşılıqlı münasibə

tin

ə

 uyğun əsaslandırılmalıdır.

 

Hə

min M


ə

c

əll

ə

nin 217.4-cü maddə

sin


ə

 

görə m

ə

hkə

m

ə 

(hakim) öz qə

tnam

əsini yalnız m

ə

hkə

m

ə 

iclasında tədqiq olunmuş sübutlarla əsaslandırır. 

 

“Mahmudov Rusiyaya qarşı” iş üzrə 26 iyul 2007-ci il tarixli q

ərarında İnsan Hüquqları 

üzrə

  Avropa  Mə

hk

əm

əsi  qeyd  etmişdir  ki,  Konvensiya  araşdırmalarında  sübutları 

qiym

ə

tlə

ndir


ə

rk

ən, bir qayda olaraq, affirmanti, non neganti incumbit probation (sübut etməyükü  tə


kzib  ed

ə

nin  deyil,  iddia  edənin  üzə

rin


ə

 

düşür)  prinsipi  rəhb

ər  tutulur.  Sübut  kifayə

q

əd

ər  güclü,  aydın  və

  bir-birin

ə

 uyğun  qə

na

ətl

ə

rin  həm mövcudluğundan,  həmçinin  tə

kzib 


olunmaz oxşar fakt ehtimallarından irə

li g


ə

l

ə bil

ər (§ 68).

 

Avropa  Mə

hk

əm

əsinin  “Qavazov  Bolqarıstana”  qarşı  06  mart  2008

-ci  il  tarixli 

Q

ərarında qeyd edilmişdir ki, sübutlar qiymətl

ə

ndirilə

rk

ən, bir qayda olaraq 

əsaslı şübhə

d

ək

ə

nar standartlar tətbiq edilir (§ 93).

 


 

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Mə

c

əll

ə

sinin 384.0.1-ci maddə

sin


ə

 

əsas

əapellyasiya 

instansiyası mə

hk

ə

mə

si q


ə

tnam


ə

ni d


əyişmə

d

ən, apellyasiya şikayətini is

ə

 tə

min 


etm

ə

də

n saxlaya bil

ə

r.  


M

ə

hkə

m

ə 

kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya mə

hk

ə

məsinin bu iş üzrə

 g

əldiyi 

n

ətic

ə

 işin  həqiqi  hallarına  uyğun  olmaqla,  mübahisə

nin  maddi  v

ə

  pr


osessual  hüquqi 

əsasları düzgün müə

yy

ən edilmiş, məhk

ə

mə, müə

yy

ən edilmiş faktlardan tər

ə

flərin qarşılıqlı 

münasibə


tl

əri  üzrə

 

düzgün  nətic

ə

yə

  g


əlmiş  və

  t


ə

tbiq  edilm

əli  qanunu  düzgün  tə

dbiq 


etmişdir.  Ona  görə

  d


ə,  apellyasiya  şikayə

ti  t


ə

min  edilm

ə

m

əli  v

ə

 iş  üzrə

  Ming


əçevir  Şə

h

əM

əhk

ə

mə

sinin 05 may 2016-

cı il tаrixli, 2(051)

-

1353/2016 saylı q

ətnаmə


si d

əyişdirilmə

d

əsaxlanılmalıdır.

 

 Qeyd  edilə

nl

ər

ə

 ə

sas


ə

n  v


ə

  Az


ərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Mə

c

əll

ə

sinin 382, 384, 392-393, v

ə

 404-407-ci maddə

l

ərini r

ə

hbə

r tutaraq, m

ə

hk

əm

ə

 kollegiyası

 

 Q

ə

t etdi: 

 

İddiaçı  Abbasov  Eldar  Mövsüm  oğlu  t

ə

rə

find


ən  verilmiş  apellyasiya  şikayə

ti  t


ə

min 


edilm

ə

sin. Ming

əçevir  Şə

h

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  05  may  2016-cı  il  tаrixli,  2(051)

-

1353/2016  saylı q

ə

tnamə

si d


əyişdirilmə

d

ən saxlanılsın. 

Q

ətnam

ə

dən  işdə

 

iştirak  edən  şəxsl

ə

rə

  r


əsmi  qaydada  verildiyi  gündə

n  2  ay 

müddə

tind


ə

 

Şəki  Apellyasiya  M

ə

hkə

m

əsinin  Mülki  Kollegiyası  vasitəsi  il

ə

  Azə

rbaycan 


Respublikası Ali Mə

hk

əm

əsinin Mülki Kollegiyasına kassasiya şikayə

ti veril

ə

 bilə

r.  


Q

ə

tnamə

d

ən  şikay

ə

t  verilmə

zs

ə,  q

əbul  edildiyi  gündən 2  ay  keçdikdə

n  sonra  qanuni 

qüvvə


y

ə

 minir.  

 

Sə

drlik ed


ə

n: imza var 

Hakiml

ə

r: imza var Düzdür: 

 

 Hakim:                                                             

Elçin Hüseynov 

 


Yüklə 340,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə