Az ə rbaycan RespublikaYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/9
tarix28.04.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#16054
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ə

r

əfind

ən bıçaqla 

h

ə

də

l

ən

ə

rə

k  400  manat  pul  ist

ə

nildikd


ən  sonra  onu  maşına  mindirə

r

ək  evl

ə

rinə

  g


ə

tir


ə

zaman  Rahim  yolda  onun  telefonundan  xə

b

əri  olmadan  nömrəsini  çıxartdığını,  sonrakı ifad

ə

lə

rind


ə

 

bu  halı  anlaya  bilmədiyini,  Rahimin  yalnız  onun  telefonunu 

götürüb  özündə

 

saxladığını,  yalnız  səh

əri  gün  telefonu  qaytardığnı",  "ilkin  ifadə

l

ə

rində

  Rahim  t

ə

r

əfind

əfotoşə

kill


ərinin  çəkildiyini  göstə

rm

əs

ə

  də,  sonrakı  ifadə

sind


ə

  16  may  2015-ci  il  tarixd

ə

 

tanımadığı  yerdə 

maşından  düşdükdə

n  sonra  Rahimin  onunla  cinsi 

ə

laqə

y

ə  girm

əist

ə

diyindən qorxaraq qaçdığı vaxt çə

kdiyini, m

ə

hk

əm

ə

 istintaqının ə

vv

əlind

ə

 zə

r

ər çəkmiş şə

xs qismind

ə

 dindirilə

rk

ən verdiyi ifad

ə

sində

 

Rahimin onun fotoşəkill

ərini maşında olarkə

n, 

onu  tanımadığı  yerə  aparark

ən  çə


kdiyini,  m

ə

hkə

m

ə  isti

ntaqı  zamanı  ifadə

sind

ə

  hə

min 


yerd

ə

 maşından  düşdükdə

n  sonra,  onunla  cinsi 

ə

laq


ə

y

ə  girm

ə

k  istə

diyind


ə

n  qorxaraq 

qaçdığı  vaxt  çə

kdiyini  "  bildirm

ə

sini,  h


ətta  istintaq  orqanının  hə

min  ziddiyy

ə

tl

ər

ə

  qiymə

vermə

m

əsini  qeyd  etm

ə

klə

  z


ə

r

ərçəkmişin işin faktiki halları ilə 

uyğunluq təşkil edə

n,  dig

əsübutlarla  tə

sdiq  edil

ə

n  v


ə

 

işin  mahiyyət  üzrə    h

ər  hansı  ə

h

ə

miyyə

tli  ziddiyy

ə

ti  olmayan, ibtidai  istintaq  v

ə

  mə

hk

əm

ə

də

  ifad


ə

l

ərind

ə

 müə

yy

ən  xüsusatları  dəqiql

əşdirilə


n  ifad

ə

lə

rini 


hökmdə

 

“kəskin”  ziddiyyətli  ifad

ə

lə

olduğu  görüntüsünü  yaratmaqla  obyektiv  həqiq

ə

tdə

kənarlaşmağa  çalışmış,  bununla  da 

 

İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  obyektiv,  həqiqi 

ifad


ə

l

ər  verm

ədiyi,  şahid  ifadə

l

əri,  müxtəlif  mobil  operatorlar  t

ə

rə

find


ə

n  t


əqdim  edilmiş 

telefon  z

ə

ngl


ə

rinin  v


ə

 

SMS  çıxarışları,  həmçinin  digər  materialların  Rahim  Nəsirov 

t

ər

ə

findən  Arzu  İsmayılovanın  hə

d

əl

ə

nmə

si,  onun  t

ə

r

əfind

ə

n  hə

d

ə-qorxu  il

ə

  pul  tə

l

əedilm


əsi,  onun  rüsvay  edilə

c

əyi  il

ə

 bağlı  hər  hansı  bir  halın  aşkar  edilmə

diyi  q


ə

na

ətin

ə

 g

ə

lmə

kl

ə 

şə

xsin  təqsirliliyi  süb

uta  yetirilm

ə

diyi 


əsasları  ilə

  qanunsuz  v

ə

 

əsassız  olaraq N

ə

sirov Rahim Fə

rrux 


oğluna bə

ra

ət vermişdir.  

Halbuki,  m

ə

hk

əm

ə

  zə

r

ərçəkmişin  ilkin  ifadəl

ə

rində

 

“otaq  eşiyi”  küçəsind

ə

  kirayə

d

ə 

qaldığını,  sonrakə

  ifad

ə

sində

  v


ə

  m


ə

hk

əm

ə

də

  h


əmin  küçə

d

ə 

analığının  ev

ind

ə

 yaşadığını 

bildirm


ə

sini, 


ə

vv

əlki  ifad

ə

lə

rind


ə

  R.N


ə

sirova  pul  v

ə

  qiym


ə

tli 


əşya  vermədiyi,  lakin  sonrakı 

ifad


ə

l

ərind

ə

  və

  m


ə

hk

əıməd

ə

  90 manat  və

  3  manat  pul  verdiyini, 

ə

vv

əlki  ifad

ə

lə

rind


ə

  bunu 


göstə

rm

əm

ə

sinin  sə

b

əbini 

ə

vvə

lc

ə  R.N

ə

sirova  pul  verdiyini ə

rind


ə

n  gizl


ətdiyi üçün çə

kinib 


istintaq  orqanına  da  demə

diyini,  lakin 

ə

rin


ə

  dedikd


ən  sonra  artıq  istintaq  orqanına  da 

bildirm


ə

si  il


ə

  izah  etm

əsini,  ibtidai  istintaq  zamanı  “Ördək  gölü”  adlanan  yerdə

  yem


ə 

 yediyini  bildirs

ə

  də

,  m


ə

hk

əm

ə

  yemə

k  yem


ə

diyini  bildirm

əsini,  ibtidai  istintaq  zamanı  ilkin 

ifad


ə

l

ərind

ə

  R.Nəsirovun  bıçağı  maşından  götürüb  ona  nümayiş  etdirib  hə

d

ə-qorxu 

g

əlm

əsini,  sonrakı  ifadə

l

ə

rində

  v


ə

  m


ə

hk

əm

ə

də

  R.N


əsirovun  bıçağı  cibindən  götürüb  ona 

nümayiş  etdirib  hə

d

ə

-qorxu  gə

lm

əsini  v

ə

  kəskin”  zidd

iyy


ət  olmadığını  izah  etmək  üçün 

şə

rhə

 

ehtiyyac  olmayan  ittihamın  mahiyyəti  üzrə 

ə

hə

miyy


ə

tli  ziddiyy

ə

t  t


əşkil  etmə

y

əhalları,  bir  növ  "məişət"  xarakterli  xüsusatları  “kə

skin  ziddiyy

ətli”  ifadə

l

ə

r  kimi  tə

qdim 


etm

ə

klə

, h


ər hansı başqa sübutlarla rə

dd edilm


ə

y

ən, yalnız təqsirl

ə

ndirilən şə

xsin ifad

ə

sin


ə

 

əsaslanmaqla, 

baxmayaraq 

ki, 

t

əqsirl

ə

ndirilən 

şə

xsin ifad

ə

sində

 

göstəril

əxüsusatlar(zə

r

ərçəkmişə  zor  t

ə

tbiq  etmə

kl

ə  h

ə

də

-qorxu  il

ə

  t


ə

l

əb  etm

ə

  hissə

si  istisna 

edilm

ə

klə

)  z


ə

r

ərçəkmişin  ifadəsind

ə

 göstə

ril


ə

n  hal


ları  təsdiq  etmiş,  lakin  mə

hk

əm

ə

  Arzu İsmayılovanın  mə

hk

əm

ə

də

  verdiyi  ifad

ə

l

ərind

əki  xüsusatları  belə

 

əsassız  və  qanunsuz 

olaraq şübhə

 

altına almağa çalışmışdır.  

M

əhk

ə

mə

 n

əz

ə

rə

 

almamışdır ki, cinayət z

ə

rərçəkmiş şə

xs bar


ə

sind


ə

 

törədildiyin

ə

 görə

 

onun  ifadə

l

ərinin  formalaşmasına  cinayət  törədil

ən  zaman  keçirdiyi  qorxu,  hə

yacan  v

ə

  s. hissl

ər  öz  təsirini  göstə

rir.  Bu  amill

ə

r  zə

r

ərçəkmiş  şəxsin  ifad

ə

lərinin  toplanması, 

yoxlanması və

 qiym

ə

tlə

ndirilm


əsi zamanı nə

z

ər

ə

 alınmalıdır. 

 

Lakin, mə

hk

əm

ənin iş materiallarında olan kifayə

t q

ə

də

r d


ə

lill


ə

rl

ə v

ə

 işin faktiki halları 

il

ə t

ə

kzib edilən subyektiv mülahizə

l

ərin

ə

 əsaslanan mövqeyi ilə

 

razılaşmaq mümkün deyil. 

N

əsirov  Rahim  F

ə

rrux oğlu  ibtidai  istintaq  və

  m


ə

hk

əm

ə

 istintaqı  zamanı  ona  elan 

olunmuş ittiham üzrə

 

özünü


 t

ə

qsirli bilmə

s

ə d

ə, aşağıdakı mötə

b

ər sübutların məcmusu il

ə

 onun t

əqsirliliyi tam şə

kild

ə

 sübuta yetirilmişdir. 

 

Belə

  ki,  N


ə

sirov  Rahim  F

ə

rrux 


oğlu  mə

hk

əm

ə

 istintaqı  zamanı  ifadə

  verm


ə

kd

ən  v

ə

 suallara cavab verm

ə

kdən imtina etmişdir. 

 

Mə

hk

əm

ə

yə

d

ək icraa

t zamanı ifadə

l

ə

rində

 z

ər

ərçəkmişin ifadə

l

ə

rində

 

göstərdiyi 

ə

ksə

xüsusutları  (zər

ərçəkmişə

  zor  t

ə

tbiq  etmə

kl

ə  h

ə

də

-qorxu  il

ə

  t


ə

l

əb  etm

ə

  hissə

si  istisna 

edilm

ə

klə

)  t


ə

sdiq  ed


ə

r

ək  bildirmişdir  ki,  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  ilə  2015-ci  ilin  may 

ayının  ortasında  tanış  olmuş,  Arzu  İsmayılova  ona  özünü  Sə

bin

ə

  kimi  təqdim  etmiş, 

A.İsmayılovanı  şə

h

ərin  Oğuz  yolu  şossesində  yerl

əşən  Şə


ki  Diaqnostika  M

ə

rkə

zin


ə

 

aparmış,  istifadəsind

ə

  olan  070-204-48-44  və

  055-741-34-

22  mobil  telefon  nömrə

l

ərini 

Arzuya vermiş, hə

min 

gün saat 13 radəl

ə

rində

 Arzu onun mobil telefonuna gizli z

ə

ng edib 


x

ə

stəxananın  qabağında  dayanacaqda  onu  gözlə

m

əsini  bildirdiyind

ə

n  xə

st

əxananın qabağına  gedib  Arzunu  götürə

r

ək  Otaq  eşiyi  küçəsind

əki  yaşadığı  evə

 

aparmış,  bundan başqa bir də

f

ə d

ə

 Arzunu Təcili Tibbi Yardımın yaxınlığında yerləşən aptekin yaxınlığından 

götürüb kirayə

 

qaldığı evinə 

aparmış, bir də

f

ə

 A.İsmayılova ilə

  sonuncunun t

ə

klifi  ilə

  idar


ə

 

etdiyi Nissan Sunny markalı avtomobillə 

“Marxal” istirahət zonasının yaxınlığında yerləşə

“Ümid” 


istirah

ə

t  mə

rk

əzin

ə

 getmiş,  yemə

k  yedikd

ə

n  sonra  onu  kirayə

 

qaldığı  evə 

aparıb 


düşürtmüşdür. Sə

h

əri gün idarə etdiyi avtomobill

ə

 evinin yaxınlığında dayanarkə

n Arzunun 

piyada  kiray

ə

 qaldığı  evdən  şə

h

ərin  m

ə

rkə

zin


ə

  t


ə

r

əf  getdiyini,  yolda  onu  görüb  Şəki 

Diaqnostika  M

ə

rk

əzin

ə

 getdiyini  bildirmiş,  lakin  onu  maşınla  aparmamış,  özü  piyada 

getmişdir. İki

-

üç gün sonra  Arzu İsmayılovanı kirayə 

qaldığı evdən götürüb bir yerdə

 

Şə

ki rayonu Baş Layısqı kə

ndi 


ə

razisind


ə

 yerl


əşən “Ördək gölü” adlanan kafeyə

 

getmiş, yeməyey


ə

r

ək  söhbət  etdikd

ən  sonra  qayıtmışlar.  Həmin  gün  gecə

  saat  00:30  rad

ə

lə

rind


ə

  Arzu 


onun  mobil  telefonuna  z

əng  edib,  başının  ağrıdığını,  təcili  ona  baş  ağrısı  dərmanı  alıb 

g

ə

tirməsini demiş, onun da Şə

ki TTYS-


nın yaxınlığında yerləşə

n aptekd


ə

n bir kapsul

a baş 

ağrısı dərmanı alıb əmisinin evinin yaxınlığına gətirmiş, orada Arzu əmisi arvadının və 

ə

misi oğlunun  yanında  dərmanı  götürüb  evə

 

getmişdir.  Arzu  ilə  sonuncu  d

ə

fə

 

əlaq

ə

si  26  may 2015-ci  il  tarixd

ə

 olmuş,  həmin  gün  Arzu  ona  mesaj  yazaraq  onu  sevdiyini

 

demiş,  o  da Arzuya cavab mesajı  yazaraq,  ə

g

ər  bir  d

ə

 mesaj yazacağı,  zəng vuracağı halda  ə

rin


ə

  bu 


bar

ə

də

  m


ə

lumat  ver

ə

c

əyini  demişdir.  2015-

ci  ilin  iyun  ayının  ə

vv

ə

lində

  Arzu  onun  mobil 

telefonuna z

əng edib, Şəmkir rayonunda olduğunu, Şəki şə

h

ə

rinə

 g

əl

ə

rə

oxuduğu kursun s

ə

nə

dl

ərini  götürəc

əyini  demiş,  Arzuya  təklif  etmişdir  ki,  istə

yirs

ə

  gə

lm

əsin,  özü  sən

ə

dlə

ri 


alıb göndə

r

əc

ə

yini təklif etmiş, Arzu da, baxarıq demişdir. Bir neçə

 

gündən sonra Arzunun 

 

 h

əyat yoldaşı zə

ng edib, sonuncu d

ə

fə

 Arzunun onunla telefon vasit

ə

sil


ə

 

danışmasını təşkil etdiyini,  özü  isə

  telefonu  s

əs  ucaldana  qoyduğunu  bildirmişdir.  A.İsmayılovanın 

yazdıqlarının yalan və

 

böhtan olmasını, Arzunun onun avtomobilinin video reqistratorunda çəkilmiş video çəkilişinin və

 

əri il

ə

 birlikdə

 s

əs ya

zılarının və

 

mesajlarının olmasını, Arzunun əmisi oğlunun onda səs yazısının olduğunu, orada əmisi oğlunun ona, “Arzu mə

n

ə 200-300 

manat t


ə

klif edib ki, m

ən ona şahidlik edim, həmçinin Arzu İsmayılova onların evində

n 6000 


dollara  yaxın  pul  oğurlayıbdır”  de

m

əsini,  Arzu  İsmayılova  ilə 

düşmənçilyinin  və

 

ə

davə

tinin 


olmadığını, Arzunun şə

r v


ə

 

böhtan atmaq yolu ilə 

pul qazanmağa çalışdığını, Şəki Norveç 

bankdan  kreditinin  olduğunu,  sonuncu  ödənişinin  2014

-

cü  ilin  oktyabr  ayında  olduğunu, h

ə

min  vaxtdan  bəri  heç  bir  banka  kredit  ödə

m

ədiyini,  26  may  2015-ci  il  tarixd

ə

  Arzunun mobil  telefonuna  z

ə

ng  edib  ondan əl  çə

km

əsini,  ona  z

ə

ng  edib  və

 

mesaj  yazıb  narahat etm

ə

mə

sini  t


ə

l

əb  etdiyini,  Arzunun  göndərdiyi  sevgi  mesajlarını  sildiyini  və  onun  mobil 

telefonunda Arzunun me

sajlarının qalmadığını, sms

-i d


ə

 sad


ə

c

ə Arzunun sms-l

ə

rinin onun telefonunda  qalmasını  bilməsi  üçün  yazdığını,  hə

min  sms-l

əri  heç  bir  mə

qs

ədi  olmadan 

yazdığını, həmin mesajı yazmaqda mə

qs

ə

dinin  həmin mesajı özünə

 

göstərm

ək olduğunu, 

H

əmçinin  ifadəsind

ə

  Arzuya  yazdığı  “Telefonu  qara  siyahıya  salmısan  bə

s    m


ə

n

ə 

göndə


rdiyin  smsl

əri  hara  edecen”  mə

zmunlu  v

ə

 “Sə

ni  sevir

əm  yazdığın  mesajlar  mende 

durur  telefonda  istesen  kime  lazımdır  göstə

r

ə

  bilə

r

əm”  məzmunlu  mesajları  Arzuya göndə

rm

əsinin s

ə

bə

bini Arzunun ona ya

zmasının qarşısını almaq, onunla ünsiyyə

ti k


ə

sm

əm

əqs

ə

dilə

 

yazdığını bildirmişdir.(cild 1, i/v: 145-150, cild2, i/v: 77-79, 154-155, 253). 

Göründüyü  kimi  tə

qsirl

ə

ndirilən  şə

xsin  ifad

ə

sind


ə

 

göstərdiyi  xüsusatlar(zər

ərçəkmişə

 

zor  t


ə

tbiq  etm

ə

kl

ə  h

ə

də

-qorxu  il

ə

  t


ə

l

əb  etm

ə

  hissə

si  istisna  edilm

ə

kl

ə)-t

ə

qsirlə

ndiril


ə

şəxsin  z

ə

rərçəkmişlə

  2015-


ci  ilin  may  ayının  ortalarında  tanış  olması,  idarə

  etdiyi  "Nissan 

Sunny"  markalı  avtomobilləYüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə