Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Qafqaz UniversitetiYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
  1   2   3   4

 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 1/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

I. 

ÜMUMĠ MÜDDƏALAR 

1.1.  Bu  Əsasnamə,  “Təhsil  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa,  Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil pilləsinin dövlət 

standartı və proqramı”na, Nazirlər Kabinetinin  2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi 

ilə  tədrisin  təşkili  Qaydaları”na  və  Avropa  Kredit  Transfer  Sisteminə,  Ali  təhsil  müəssisələrinin 

bakalavriat  və  magistratura  səviyyələrində  təhsilalanların  köçürülməsi,  xaric  edilməsi,  bərpa 

olunması  və  akademik  məzuniyyət  götürülməsinə  dair  müvəqqəti  qaydalara  uyğun  olaraq 

hazırlanmışdır. 

1.2.  Bu  əsasnamənin  məqsədi,  Qafqaz  Universiteti  Nizamnaməsinə  uyğun  olaraq  Təhsil 

Nazirliyinin verdiyi Pilot Universitet Statusuna əsasən bakalavr və magistr təhsil proqramının tabe 

olacağı əsasları müəyyənləşdirməkdir.  

1.3. Bu əsasnamə, Qafqaz Universitetində mövcud olan fakültələrdə təhsil alan bakalavr tələblərinə 

tətbiq edilir.  

1.4.  Kredit  sistemi  əsasında  təşkil  olunmuş  tədris  prosesinin  xüsusiyyətləri  aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

1.4.1.  hər  bir  təhsilalanın  (bundan  sonra  –  tələbənin)  fərdi  tədris  planının  olması  və  onların  bu 

planın tərtib edilməsində iştirak etməsi; 

1.4.2. təhsil prosesinə akademik məsləhətçilərin (tyutorların) cəlb olunması; 

1.4.3. tələbəyə sərbəst iş üçün şəraitin yaradılması; 

1.4.4. biliyin qiymətləndirilməsində çoxballı  sistemin tətbiq edilməsi; 

1.4.5. hər bir  fənn üzrə ayrıca jurnalın tərtib edilməsi; 

1.4.6. tələbə və təhsilverənlərin mobilliyinin təmin olunması; 

1.4.7. təhsilalma müddətinin tələbənin nailiyyətindən asılı olması; 

1.4.8. fakültələrin, bölmələrin, ixtisasların, fənlərin, müəllimlərin və tələbələrin kodlaşdırılması. 

1.5.  Qafqaz  Universiteti  tələbələri  kredit  sisteminin  təşkili  qaydaları  ilə  tanış  edir  və  təhsil 

müddətində tələbənin tədris planında nəzərdə tutulmuş krediti qazanmasına şərait yaradır. 

1.6. Qafqaz Universitetində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili müvafiq struktur bölmələr (fakültələr, 

dekanlıqlar,  bölmələr,  tədris  hissəsi  (qeydiyyat  və  s.),  tədrisin  keyfiyyətinə  nəzarət  komissiyası, 

keyfiyyəti idarəetmə şöbəsi, tərəfindən tənzimlənir.  

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 2/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

II. 

ƏSAS ANLAYIġLAR 

2. Bu Əsasnamədə istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

2.1. təhsil krediti – fənnin məzmununa və həcminə uyğun olaraq, onun mənimsənilməsinə ayrılan 

vaxtın ölçü vahididir; 

2.1.2. AKTS krediti - iş yükünə uyğun olaraq Avropa Kredit Transfer Sistemini 

2.1.1.  Lokal  Kredit  -  Qafqaz Universitetində tədris  edilən dərslərin bir  semestr üçün lokal kredit 

dəyərləri. 

2.2. ixtisasın  (ixtisaslaĢmanın)  tədris  planı – müvafiq  ixtisas  (ixtisaslaşmalar)  üzrə  təhsil 

proqramlarına  uyğun  olaraq,  tədris  olunan  fənlərə  və  auditoriyadankənar  məşğələlərə  ayrılan 

saatların miqdarını müəyyən edən əsas tənzimləyici sənəddir; 

2.3. ixtisasın  (ixtisaslaĢmanın)  tədris  qrafiki – ixtisasın  (ixtisaslaşmanın)  tədris  planında 

göstərilmiş fənlərin tədris illəri üzrə bölgüsünü əks etdirən sənəddir; 

2.4. tələbənin fərdi tədris planı – tələbənin tədris ili ərzində təhsil alacağı fənləri, onların müvafiq 

kreditlərini, fənlər üzrə müəllimlərin siyahısını əks etdirən sənəddir; 

2.5. ixtisaslar  (ixtisaslaĢmalar)  üzrə  illik  iĢçi  tədris  planı –  ixtisasın  (ixtisaslaşmanın) tədris 

planına  və  tələbələrin  fərdi  tədris  planlarına  uyğun  hazırlanmış,  cari  tədris  ilində  tədris  olunacaq 

fənlərin  adlarını,  dərsin  növlərini,  fənlərin  kreditlərini  və  tələbələrin  sayını  özündə  əks  etdirən 

sənəddir; 

2.6. müəllimin  illik  iĢçi  tədris  planı –  müəllimin  tədris  etdiyi  fənləri,  mühazirə  və  məşğələlərə 

(laboratoriya işlərinə) ayrılan saatların miqdarını, həmin fənlərin semestrlər üzrə tədrisini, həmçinin 

fənn üzrə tələbələrin sayını özündə əks etdirən sənəddir; 

2.7. tələbənin  sərbəst  iĢi –  tələbənin tapşırıqları  sərbəst  və  müəllimin  rəhbərliyi  ilə 

auditoriyadankənar həyata keçirdiyi müstəqil işidir

2.8. akademik  mobillik – tələbənin  və  professor-müəllim  heyətinin  ölkədaxili  və  xarici  ölkələrin 

ali  təhsil  müəssisələrində  müvafiq  olaraq  sərbəst  təhsil  almaq  və  akademik  fəaliyyət  göstərmək 

hüququdur; 

2.9. prerekvizit fənlər – tədrisi ilk növbədə zəruri olan fənlərdir; 

2.10. akademik transkript – tələbənin təhsil müddətində keçdiyi fənlər üzrə topladığı kreditləri və 

qiymətləri (rəqəm və hərflərlə) özündə əks etdirən sənəddir; 

2.11. fənlər  üzrə  qeydiyyat –  tələbələrin  təhsil  müəssisəsinin  müəyyən  etdiyi  qaydada  fənləri 

seçmə prosedurudur; 


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 3/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

2.12. Ümumi Orta Müvəffəqiyyət Göstəricisi (ÜOMG) – tələbənin təhsil proqramını mənimsəmə səviyyəsinin  göstəricisidir.  ÜOMG tələbənin  tədris  fəaliyyətini  fəallaşdırmaq,  özünənəzarət 

mexanizmini  yaratmaq,  tədrisdə  əldə  etdiyi  nailiyyətlərini  qiymətləndirmək  məqsədi  ilə  tətbiq 

edilir; 

2.13. akademik  təqvim –  hər  tədris  ili  başında  Universitet  Elmi  Şurası  tərəfindən  elan  edilən, 

tədris ili üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirləri (fəaliyyətlərin proqramını və tətillərin zamanını) özündə 

əks etdirən sənəddir; 

2.14. müvəffəqiyyətlə  təhsil  alan  tələbə -  fərdi  tədris  planında  qeyd  olunan  bütün  fənlər  üzrə 

müəyyən olunmuş kreditləri qazanan tələbədir; 

2.15. akademik  borcu  olan  tələbə  - fərdi  tədris  planında  qeyd  olunan  fənlərin  ən  azı  birindən 

müəyyən olunmuş krediti qazana bilməyən tələbədir; 

2.16.  əyani  təhsil  -  tələbələrin  dərslərə  və  məşğələlərə  davam  etmək  məcburiyyətində  olduqları 

təlim-tədris proqramı;  

2.17. qiyabi təhsil - təhsil proqramına uyğun olaraq yoğunlaşdırılmış dərslərə iştirak etmək və bu 

dərslərdən imtahan vermək məcburiyyəti olan təlim-tədris forması;  

2.18. distant (məsafədən) təhsil

 

– tədris prоsesinin elektrоn, telekоmmunikasiya, prоqram-teхniki 

vasitələr əsasında təşkil оlunduğu təhsilalma fоrması; 

2.19.  maddi  xəta  incələməsi  -  tələbələrin  yazılı  müraciətləri  əsasında  Bölmə  müdiriyyəti 

tərəfindən  imtahan  kağızında  dəyərləndirilməyən  sual  qalıb-qalmadığının,  dəyərləndirilən  bütün 

sualların  ballarının  düzgün  toplanıb-toplanmadığının  müəyyənləşdirilməsi  və  dəyərləndirilməsi 

məqsədilə aparılan incələmə; 

2.20.  bölmələrarası  köçürmə  -  bir  bölmədə  təhsil  alan  bir  tələbənin  eyni  və  ya  başqa  bir 

Universitetin başqa yaxın ixtisas bölməsinə keçməsi.  

 

III. 

QƏBUL ƏSASLARI VƏ ĠLKĠN QEYDĠYYAT 

3.1. Qafqaz universitetinə bağlı bölmələrdə qeydiyyatdan keçə bilmək üçün aşağıdakı şərtlər tələb 

olunur:  

3.1.1. Müvafiq bölmənin tələb etdiyi diplom və ya təhsil sənədinə (attestat kimi) sahib olmaq;  

3.1.2.  Azərbaycan  Dövlət  Tələbə  Qəbul  Komissiyasının  keçirdiyi  imtahanda  kifayət  qədər  bal 

(keçid balı) toplamaq;   

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 4/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

3.1.3. Xarici ölkələrdən qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edən abituriyentlər üçün tələb olunan müvafiq imtahandan kifayət qədər bal toplamış olmaq;  

3.2.  Ali  təhsil  müəssisəsinə  yeni  qəbul  olunan  tələbələrə  birinci  tədris  ili  üçün  fakültə  tərəfindən 

fərdi tədris planı hazırlanır. Tələbə sentyabrın 10-dək həmin fərdi tədris planını almalıdır. 

3.3. Son qeydiyyat tarixində tələb olunan digər sənədlər və riayət ediləcək əsaslar Universitet İdarə 

Heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilərək elan edilir.  

3.4.  Son  qeydiyyat  müddəti  ərzində  universitetdə  qeydiyyatdan  keçməyən  tələbə  namizədləri, 

Qafqaz Universitetində təhsil alma hüququndan imtina etmiş qəbul edilirlər və hər  hansı bir haqq 

iddia edə bilməzlər.  

3.5. Qeydiyyatdan keçən tələbə namizədi, Qafqaz Universitetinin tələbəsi sayılır və tələbələr üçün 

nəzərdə tutulan bütün hüquqlardan istifadə etmək hüququ qazanırlar.  

3.6. Bu əsasnamənin tələblərinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçən və nəzərdə tutulan müddətlərdə 

qeydiyyatlarını  yeniləyən  tələbələrə  Qafqaz  Universiteti  tələbəsi  olduqlarını  təsdiqləyən  tələbə 

bileti verilir.  

 

IV. 

TƏHSĠL SĠSTEMĠNĠN ƏSASLARI 

3.1.  Tələblərdən  hər  təhsil  ilində  Universitet  İdarə  Heyəti  tərəfindən  müəyyən  edilən  miqdarda 

təhsil  haqqı  alınır.  Qeydiyyatın  dondurulması  (akademik  məzuniyyət)  xaricində  tələbə  təhsil 

haqqını tam ödəyir. Tələbələr sırasından xaric edildiyi zaman tələbə xaric edildiyi tarixə qədər olan 

bütün təhsil haqqı borclarını ödəmək məcburiyyətindədir. 

3.2. Qafqaz Universitetində fəaliyyət göstərən bölmələrdə universitetin müəyyənləşdirdiyi əyani və 

qiyabi və distant şöbələr üzrə təhsil verilir.  

3.3. Tədris müddəti:  

3.3.1.  Tədris  ili  iki  semestrdən  (payız  və  yaz)  ibarətdir.  Semestrlərin  başlanğıc  və  bitiş  tarixləri 

Akademik təqvimdə göstərilir. Bundan əlavə, yay tətili müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq 

yay semestri də təşkil oluna bilər.  

3.3.2.  Bakalavr təhsil müddəti  İngilis  dilli ixtisas bölmələrində  5  (beş),  digər bölmələrdə  4  (dörd) 

ildir. Magisıtratura pılləsındə təhsil müddəti  3 (üç) və ya 4 (dörd) semestrdir.  MBA proqramında 

təhsil müddəti 3 (üç) semestrdir. 

 


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 5/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

3.3.2.1. İngiliz dilli ixtisaslarda təhsil almaq hüququ qazanan tələbələrə dil səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün Səviyyə təsbit imtahanı keçirilir. Yetərli səviyyədə dil bildiyi təsbit edilən tələbələr 

bir üst sinifdə təhsilini davam etdirir, yetərli səviyyədə İngilis dili bilmədiyi təsbit edilən tələbələr, 

ilk iki semestrdə dillər məktəbində dil tədrisi alırlar.  

3.3.2.2.  Beynəlxalq  səviyyədə  qəbul  edilən  imtahanlardan  (TOEFL  və  ya  IELTS  kimi), 

Universitetin  müvafiq  ekvivalentliyin  müəyyənləşdirilməsi  qaydalarına  uyğun  olaraq 

qiymətləndirilir və dil səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi baxımından nəzərə alınır.  

3.3.3.  Bu  semestrlərdə  dil  tədrisinin  təşkilinə  aid  məsələlər  Dil  tədrisi  haqqında  əsasnamənin 

tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

3.3.4.  Magistratura  təhsil  pilləsində  normativ  təhsil  müddəti  içərisində  ən  gec  cari  ilin  31  mart 

tarixinə  qədər  dissertasiya  (müdafiə)  işini  bölməsinə  təhvil  verməyən  tələbələr  haqqında  icazə 

almaq  məqsədi  ilə  Nazirlik  yanında  vəsatət  qaldırılmaz,  belə  tələbələr  normativ  təhsil  müddətini 

uzatdıqları üçün kredit başına əlavə təhsil xərci ödəyirlər. Payız müdafiəsinə buraxılmaq üçün isə, 

ən gec 15 sentyabr tarixinə qədər dissertasiya işləri təhvil edilməlidir.    

 

3.4. Tədris dili:  3.4.1.  Qafqaz  Universitetinin  fakültə  və  bölmələrində  təhsil  dili  Azərbaycan  və  İngilis  dillərində 

aparılır.  

3.4.2.  Müvafiq  fakültənin  təklifi  və  Elmi  şuranın  qərarıyla  Təhsil  Nazirliyi  ilə  razılaşdırılmaqla 

başqa bir xarici dildə də tədris aparıla bilər.  

 

V.

 

AKADEMIK MƏSLƏHƏTÇĠ (TYUTOR) XĠDMƏTĠ 

 5.1. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrə kömək göstərmək məqsədi ilə universitetdə akademik 

məsləhətçilər (tyutorlar) xidməti təşkil olunur. 

5.2.  Tyutorlar  ən  azı  magistr  dərəcəsi  və  bu  sahədə  müəyyən  təcrübəsi  və  səriştəsi  olan   şəxslər 

arasından seçilirlər. 

5.3. Tyutor bu vəzifəyə rektorun əmri ilə təyin olunur. 

5.4. Tyutorlar: 

5.4.1. tələbələrin hüquqlarını və akademik maraqlarını qoruyurlar; 

5.4.2.  tədris  prosesinin  təşkili  ilə  bağlı  bütün  zəruri  məlumatları  və  sənədləri  tələbələrə  təqdim 

edirlər;  

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 6/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

5.4.3. tələbələrə fərdi tədris planlarında dəyişikliklər aparmasına yardım göstərirlər; 5.4.4. yay semestrinin təşkilində iştirak edirlər

5.4.5.  tələbələrin  fərdi  tədris  planlarının  tərtibi  üçün  onlara  məsləhətlər  verirlər,  təhsil  müddəti 

boyunca  tələbələri  izləyir,  onlara  yol  göstərir,  universitet  həyatı  ilə  əlaqədar  problemlərdə  onlara 

köməklik göstərir;  

5.4.6. Bölmə müdiri, lazım olduqda müəllimlərdən rəhbərlik etdikləri tələbələrlə bağlı göstərdikləri 

fəaliyyətlər və tələbələrin təhsil səviyyəsi haqqında hesabat tələb edə bilər. 

 

VI.

 

QEYDĠYYAT YENĠLƏMƏ 

6.1.  Məzun  olana  qədər  tələbə  hər  tədris  ili  qeydiyatını  yeniləmək  məcburiyyətindədir. 

Qeydiyyatlar Akademik Təqvimdə müəyyənləşdirilən tarixlər arasında aparılır.  

6.2.  Ali  təhsil  müəssisəsinə  yeni  qəbul  olunan  tələbələrə  birinci  tədris  ili  üçün  fakültə  tərəfindən 

fərdi tədris planı hazırlanır. Tələbə sentyabrın 10-dək həmin fərdi tədris planını almalıdır. Növbəti 

tədris ilində isə tələbələr öz fərdi tədris planını hazırlayır və iyulun  5-dən 15-dək fakültəyə təqdim 

edir. Fərdi tədris planında tələbə sentyabrın 10-dək düzəlişlər edə bilər.  

6.3.  Tələbənin  fərdi  tədris  planında  sonradan  dəyişiklik  edilməsinə  icazə  verilmir.  Yalnız  ikinci 

semestr  üçün  1-  10  fevral  tarixləri  arasında  universitet  tərəfindən  müəyyən  olunmuş  qaydada 

müvafiq düzəlişlər edilə bilər.  

6.4. Fərdi tədris planı təhsil müəssisəsi tərəfindən tədris ilinin başlanğıcına qədər təsdiq edilir və bu 

tədris planının bir nüsxəsi tələbədə, bir nüsxəsi isə ali təhsil müəssisəsinin müəyyən etdiyi qurumda 

saxlanılır. 

6.4. Növbəti tədris ili üçün tələbə təyin olunmuş vaxtda öz fərdi tədris planını təqdim etmədikdə, 

onun təhsili ali təhsil müəssisəsi üzrə həmin il üçün ixtisasın tədris qrafikinə uyğun təşkil edilir. Bu 

maddə tələbənin müraciəti əsasında nəzərə alınır.  

6.5.  Qeydiyyat  yeniləməyən  tələbə  dərslərə  və  imtahanlara  girə  bilməz,  tələbəlik  hüquqlarından 

istifadə edə bilməz.  

6.6.  Tədris  hissəsi  və  fakültə  idarə  heyətlərinin  yazılı  qərarı  əsasında,  Universitet  idarə  heyəti 

tərəfindən, növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib semestrin sonuna qədər ali təhsil müəssisəsi 

ilə əlaqə saxlamayan tələbələrin tələblər sırasından xaric edilməsinə qərar verilir.  


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 7/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

6.7.  Hər  tədris  ilinin  başlamasından  etibarən  bir  həftə  sonra  dekanlıqlar  tərəfindən  qeydiyyatını yeniləməyən  tələbələr  haqqında  (qeydiyyatlarını  yeniləməmə  səbəbləri  ətraflı  ifadə  edilməklə) 

Rektorluğa yazılı hesabat təqdim edilir.   

 

VII.

 

TƏDRĠS PROSSESĠNĠN TƏġKĠLĠ 

7.1. Tədris-metodiki təminat 

7.1.2. Kredit sistemində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş 

formalar üzrə aşağıdakı tədris sənədlərindən istifadə edilir: 

7.1.2.1. ixtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris planı; 

7.1.2.2. ixtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris qrafiki; 

7.1.2.3. ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə illik işçi tədris planı; 

7.1.2.4. tələbənin fərdi tədris planı; 

7.1.2.5. müəllimin illik işçi tədris planı. 

7.1.3. Magistratura ixtisas  (tədris) proqramına uyğun olaraq birinci  semestrin ilk üç ayı  içərisində 

bütün magistr tələbələri üçün Fərdi iş planı hazırlanır. Fərdi iş planında hər semstr üçün tələbənin 

yerinə yetirməli olduğu öhdəliklər (təhsil və araşdırma planı) nəzərdə tutulur, tələbənin elmi rəhbəri 

və yerinə yetirəcəyi buraxılış işinin yer alır.   

 

7.2. Tədris prosesində tələbənin iĢi  

7.2.1. Tədris  prosesi auditoriya və auditoriyadankənar (tələbənin  müstəqil və müəllimin rəhbərliyi 

ilə  sərbəst  işi)  şəkildə  təşkil  olunur.  Sərbəst  işlərin  həcmi  keçirilən  mühazirələrə,  seminarlara  və 

praktik  məşğələlərə  ayrılan  akademik  saatlara  müvafiq  olaraq,  ali  təhsil  müəssisəsi  tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. 

7.2.2.  Müəllimin  rəhbərliyi  ilə  tələbənin  sərbəst  işi  fənnin  tədrisindəki  mürəkkəb  məsələlərin 

həllindən,  ev  tapşırıqlarının,  kurs  işlərinin  (layihələrin),  yoxlama  işlərinin  yerinə  yetirilməsindən, 

hesabatların  hazırlanmasından  ibarət  olub,  xüsusi  tərtib  edilmiş  cədvəllə  həyata  keçirilir  və  dərs 

cədvəlinə daxil edilmir. 

 

7.3. AKTS  Kredit limiti  

7.3.1.  Bir  tələbə  üçün  hər  semestrdə  30  kreditə  qədər  fənlərin  tədrisi  müəyyənləşdirilir.  Bundan 

əlavə müvəffəqiyyətlə təhsil alan və bütün təhsil müddətində ayrı-ayrı fənlərdən göstəricisi 81-100 


 


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə