Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Qafqaz Universiteti


Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil MərkəziYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 15/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

olimpiadaçı deyil, aktiv tyutorluq aparılmır, klub dərnək fəaliyyətlərində və tələbə elmi cəmiyyəti fəaliyyətlərində  üzlüyü  və  iştirakı  yoxdur)  belə  tələbələr  yekun  müvəffəqiyyət  qiymətini  100-ə 

tamamlaya  bilmək  üçün  Semestrdaxili  Fəaliyyətdən  əlavə  Sərbəst  İş  götürməli  və  Fərdi  Fəaliyyət 

qiymətinin Fərdi işi əsasında formalaşdırmalıdır.  

Tələbənin  Fərdi  Fəaliyyət  qiyməti  almağa  əsas  verən  aktivliyi  varsa  bu  aktivliyi  hansı  dərslərdə 

istifadə edəcəyi və ya hansı dərslərdən Sərbəst İş götürəcəyi cari semestrin başlamasından etibarən 

4  tədris  həftəsi  içərisində  dərsin  müəllimi  ilə  tələbə  arasında  qarşılıqlı  yazılı  qaydada 

razılaşdırılaraq  həyata  keçirilir.  Nəzərdə  tutulan  müddətdə  Fərdi  Fəaliyyət  qiymətinin  nəyin 

əsasında veriləcəyi razılaşdırılmadığı təqdirdə FF qiyməti `0`olaraq daxil edilir. Tələbə ilə müəllim 

arasında  hansı  varinatın  razılaşdırıldığını  təsdiq  edən  Formanın  imzalı  bir  nüsxəsi  bölmə 

müdirliyinə verilir və bu sənəddə razılaşdırılmayan hər hansı  bir  qiymətin sistemə daxil edilməsi 

yol verilməzdir və tərəflər üçün məsuliyyət yaradır.   

C. Semestrdaxili imtahan-SDĠ (20%)  

Semestr içərisində keçirilən yazılı imtahandır. Semestrdaxili imtahana girmək üçün maddi öhdəliyi 

yerinə yetirmiş olmaq məcburidir.  

D. Semestrsonu Ġmtahan-(SSĠ) (%50) 

Semestrsonu  imtahandan  minimum  100  bal  üzərindən    34  bal  toplanmalıdır.  SSİ-na  girmək  üçün 

maddi öhdəliyi yerinə yetirmiş olmaq məcburidir.  

D. Müvəffəqiyyət qiyməti   

Müvəffəqiyyət  qiyməti;  Məcburi  semestrdaxili  fəaliyyətdən,  Semestrdaxili  imtahandan  və 

Semestrsonu imtahandan alınan qiymətlərin cəminə bərabərdir. Yekun qiymət minimum 51 bal (əlli 

bir bal) olmalıdır.  

İngilis  dilli  ixtisaslar  üzrə  dil  tədris  sinifində  təhsil  alan  tələbələr  üçün  dil  dərslərinə  aid  qiymət 

hesablama üsulu Dil təlim-tədrisi və imtahan haqqında əsasnamənin tələblərinə əsasən aparılır.   

Yekun qiymətin hesablanmasıyla bağlı bir nümunə  


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 16/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

         

8.5.3.  


8.5.4.  Mədəniyyət  və  İdman  İdarəsi  nəzdində  fəaliyyət  göstərən  şöbələr,  dərnəklər  və  digər 

çərçivədə həyata keçirilən sosial fəaliyyətlərdə iştirak edən tələbələrə hər bir semestrdə yalnız bir 

dərsdə  nəzərə  alınmaq  şərti  ilə  iştirak  etdiyi  sosyal  fəaliyyət  Fərdi  Fəaliyyət  olaraq  qəbul  edilir. 

Müvafiq klub rəhbərinin, Mədəniyyət və idman idarəsi rəsinin imzasıyla 100 (yüz) bal üzərindən 

verilən  qiymət  və  müvafiq  tələbənin  cari  semestrin  əvvəlində  razılaşdırmış  olduğu  dərsdə  nəzərə 

alınması istəyini göstərən Form müvafiq bölmə müdirinə təqdim edilir.  

8.5.5.  

a. Beynəlxalq olimpiadalara, dövlət qurumları tərəfindən keçirilən ütün növ idman yarışmalarında, 

olimpiada və layihə müsabiqələrində iştirak edən tələbələrə 1 dərsdən nəzərə alınmaq şərti ilə Fərdi 

Fəaliyyət qiyməti verilir.  

b. QU Texnopark fəaliyyətlərində iştirak edən tələbələrə, fəaliyyətlərdə iştirak aktivliklərinə uyğun 

olaraq QU Texnopark səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası ilə (Müvafiq forma doldurulmaqla) Fərdi 

Fəaliyyət qiyməti verilir. 

Tyutor,  QU  Texnopark  nümayəndəsi,  Fakültə  üzrə  olimpiada  fəaliyyətlərindən  məsul  şəxs  və 

Universitet üzrə Olimpiada Fəaliyyətlərindən məsul şəxsin imzası ilə 100 (yüz) ballıq sistemə görə 

bir  forma  hazırlanır  və  tələbənin  nəzərdə  tutulan  müddət  içərisində  razılaşdırdığı  dərsin  adı  qeyd 

edilərək bölmə müdirinə təqdim edilir.  

8.5.6. Formlar ən  gec müvafiq  semestrin Semestrsonu  İmtahanlarının  başlamasına  1 tədris həftəsi 

qalana  qədər  dərrsin  müəlliminə  təqdim  edilir.  Adı  çəkilən  müəllim  100  ballıq  sistemə  uyğun 

olaraq müəyyənləşdirilən balı Fərdi Fəaliyyət olaraq nəzərə alır.   

SDF 

(Semestrdaxili 

Fəaliyyət) (MDĠA) 

FF (Fərdi  

Fəaliyyət) FF 

 

SDĠ 

(Semestrdaxili 

Ġmtahan) (DĠĠ) 

SSĠ 

(Semestrsonu 

Ġmtahanı) 

(DSĠ) 

Yekun 

Müvəffəqiyyət 

Qiyməti  

 

Təsir 


Nisbəti 

(faizlə)  

20% 

 

10% 20% 

 

50%  

MSDF + FF+ SDİ 

+ SSİ   

Nümunə 


 

70 


 

80 


 

70 


 

80 


 

14+8+14+40 =  76  

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 17/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

8.5.7.  Tyutorun  rəyi  əsasında  aktiv  olaraq  məsləhət  saatları  keçirilən  dərslərdə  iştiraka  görə  hər tələbəyə  1  (bir)  dərsdən  100  ballıq  sistem  üzərindən  Fərdi  Fəaliyyət  balı  verilə  bilər.  Bu  səbəblə 

hansı kurlsar üzrə Tyutorluğun aktiv təşkil ediləcəyi və Fərdi Fəaliyyət qiyməti olaraq qəbul edilə 

biləcəyi tədris ilinin başında bölmə və fakültə heyətlərində qərarlaşdırılmalıdır ki, tələbələr də dərs 

müəllimləri  ilə  Fərdi  Fəaliyyət  qiymətlərini  razılaşdırarkən  Tyutorluğu  qeyd  edib-edə 

bilməyəcəklərini bilsinlər.  

8.6. Ġmtahan Kağızlarının Saxlanılması  

8.6.1.  İmtahan  kağızları  bölmələr  tərəfindən  1  (bir)  il  saxlanır,  saxlama  müddəti  bitdikdən  sonra 

imha edilir. 

8.6.2. İmtahan protokolu (tutanaq) 1 (bir) il bölmədə saxlandıqdan sonra arxivə təslim edilir.  

8.6.3. İmtahan nəticələri siyahısı semestrin sonunda təsdiqlənərək Tədris hissəsinə təslim edilir. 

8.7. Təcrübələrin təĢkili 

8.7.1. Təcrübələr hər bölmənin tedris proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir.  

8.7.2. Təcrübələrin keçirilməsinə ayrılmış hər bir həftə 1,5 kreditə bərabərdir. 

 

IX. 

DĠPLOM (BURAXILIġ) ĠġĠ VƏ DÖVLƏT ĠMTAHANI 

9.1.  Baklavr  səviyyəsində  tələb  olunan  kreditləri  müvəffəqiyyətlə  toplayan  tələbəyə  təhsillərini 

bitirə bilmək üçün dövlət imtahanı hüququ verilir.  

9.2. Qiymət ortalaması 75.00 bal və artıq olan tələbələr öz arzularıyla, müvafiq bölmə müdirliyinin 

razılığıyla  buraxılış  işinin  yazmağı  seçə  bilərlər.  Bu  seçim  Rektorun  əmriylə  rəsmiləşdirildikdən 

sonra qüvvəyə minir.  

9.3.  Diplom  işinin  hazırlanması  və  müdafiə  edilməsi  şərtləri  eyni  zamanda  dövlət  imtahanının 

əsasları ayrı bir təlimatnamə ilə tənzimlənir.  

9.4.  Diplom  işi  və  dövlət  imtahanı  tədris  proqramlarında  9-cu  (doqquzuncu)  və  10-cu  (onuncu) 

semestr  dərsi  olaraq  göstərilir.  Ancaq  diplom  işlərində  işləniləcək  mövzular  tələbələrə  müvafiq 

təlimatnamənin tələblərinə uyğun olaraq əvvəlki semestrlərdə də verilə bilər.  

9.5. Diplom və əlavələri 

9.5.1.  Tədrislərini  uğurla  başa  vuran  və  diplom  almaq  hüququ  qazanan  tələbələrə  Təhsil 

Nazirliyinin standart diplomu təqdim edilir.  

9.5.2.  Diplomla  birlikdə  Təhsil  Nazirliyinin  müəyyənləşdirdiyi  əlavələr  və  AKTS-nə  görə 

hazırlanmış Diplom Əlavəsi təqdim edilir.  


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 18/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

9.5.3.  Diplomlar  hazırlanana  qədər  tələbələrə  diplomlarını  alarkən  geri  vermək  şərtilə  müvəqqəti Məzuniyyət Haqqında Sənəd təqdim edilir.  

9.6. Ağırlıqlı (Fənnin kreditinə görə) Orta Göstərici və Diplom Dərəcəsi  

9.6.1. Müvəffəqiyyət səviyyəsi, hər dərsdən alınan qiymətin o dərsin həftəlik dərs saatı miqdarına 

bərabər olan (2013-2014 tədris ilindən etibarən bölmələrdə təhsil almağa başlayan tələbələr üçün 

AKTS  krediti  miqdarı)  ağırlıq  əmsalı  ilə  vurulmasından  əldə  edilən  sayların  cəminin,  bütün 

dərslərin ağırlıq əmsallarının cəminə (2013-2014 tədris ilindən etibarən bölmələrdə təhsil almağa başlayan tələbələr üçün AKTS krediti miqdarı) bölünməsi ilə əldə edilir.  

9.6.2. Diplom dərəcəsi ən yaxın tam saya çevrilmiş ağırlıqlı orta göstərici əsas alınaraq hesablanır.  

9.6.3. Fərqlənmə diplomu Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi kriteriyalar əsasında verilir.  

 

Ağırlıqlı ortalama qiymət göstəricisi:  

      


                   

 

X. 

TƏHSĠLALANLARIN 

KÖÇÜRÜLMƏSĠ 

(UNİIVERSİTETLƏRARASI 

VƏ 

UNİVERSİTET DAXİLİ), XARĠC EDĠLMƏSĠ, BƏRPA OLUNMASI VƏ AKADEMĠK 

MƏZUNĠYYƏT GÖTÜRÜLMƏSI 

 

10.1. ÜMUMĠ MÜDDƏALAR 

10.1.1.  Ali  təhsilin  bakalavriat  səviyyəsində  tələbələrin  bir  ali  təhsil  müəssisəsindən  digərinə 

köçürülməsi, ixtisasının və (və ya) təhsilalma formasının dəyişməsi, tələbələr sırasına bərpası və 

akademik məzuniyyətdən qayıtması qış və yay tətili dövründə həyata keçirilir. Ağırlıklı Orta Göstərici 

Dərəcə  

AKTS qarĢılığı 

91-100                

əla                               81-90                 

çox yaxşı 71-80                  

Yaxşı                           61-70                  

kafi                             51-60                  

qənaətbexş        51`dən aşağı     

qeyri kafi  

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 19/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

10.1.2.  Ali  təhsilin  magistratura  səviyyəsində  tələbələrin  bir  ali  təhsil  müəssisəsindən  və  ya ixtisasdan  digərinə  köçürülməsinə  yol  verilmir.  Həmin  səviyyədə  təhsil  alan  tələbələr  yalnız 

təhsilalma  formasını  dəyişmək,  xaric  olunanlar  isə  öz  ixtisası  üzrə  əvvəl  təhsil  aldığı  ali  təhsil 

müəssisəsinə bərpa olunmaq hüququna malikdirlər. 

10.1.3.  Bir  ali  təhsil  müəssisəsindən  digərinə  köçürülən,  ixtisasını  dəyişən  və  tələbələr  sırasına 

bərpa  olunan  şəxslər  (dövlət  sifarişi  əsasında  təhsilalanların  eyni  ixtisas  üzrə  köçürülməsi  istisna 

olmaqla) təhsillərini yalnız ödənişli əsaslarla davam etdirirlər. 

10.1.4. Tabeliyindən və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bakalavriat səviyyəsində tələbələrin 

bir  ali  təhsil  müəssisəsindən  və  ya  ixtisasdan  digərinə  köçürülməsi,  bakalavriat  və  magistratura 

səviyyələrində xaric olunmuş şəxslərin tələbələr sırasına bərpası (əvvəl təhsil aldıqları ali təhsil 

müəssisəsinə  öz  ixtisasları  üzrə  bərpası  istisna  olmaqla)  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil 

Nazirliyinin razılığı ilə həyata keçirilir. 

 

10.2. TƏLƏBƏLƏRĠN KÖÇÜRÜLMƏSĠ 

 

10.2.1. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində tələbələrin ixtisasını və (və ya) təhsilalma formasını dəyişməsi, bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülməsi birinci  semestr başa çatdıqdan sonra 

həyata keçirilir. 

10.2.2.  İxtisasın  dəyişməsi  və  ya  bir  ali  təhsil  müəssisəsindən  digərinə  köçürülməsi  tələbənin 

köçürülmək  istədiyi  ali  təhsil  müəssisəsinə  müvafiq  təhsil  proqramı  ixtisas)  üzrə  qəbul  planı 

(akkreditasiya  haqqında  sertifikat)  ilə  müəyyən  edilmiş  tələbələrin  say  həddi  gözlənilməklə 

aparılır. 

10.2.3. Ölkə daxilində bakalavriat səviyyəsində tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə 

köçürülməsi  o  şərtlə  aparıla  bilər  ki,  Tələbə  Qəbulu  üzrə  Dövlət  komissiyası  (bundan  sonra  - 

TQDK)  tərəfindən  keçirilən  qəbul  imtahanlarında  tələbənin  topladığı  bal  qəbul  olunduğu  ildə 

köçürülmək  istədiyi  ali  təhsil  müəssisəsində  müvafiq  ixtisas  üzrə  minimal  keçid  balından  az 

olmasın.  Bu  zaman  tələbənin  qəbul  olunduğu  və  köçürülmək  istədiyi  ixtisaslar  TQDK  tərəfindən 

müəyyən olunmuş eyni ixtisas qrupu daxilində olmalıdır. 

10.2.4.  Xarici  ölkə  ali  təhsil  müəssisələrindən  köçürülmə  məsələsinə  baxılarkən  tələbənin  təhsil 

aldığı ali təhsil müəssisəsinin dünyanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələri reytinqlərində  yer alması, 

TQDK  tərəfindən  keçirilən  qəbul  imtahanlarında  iştirak  etdiyi  halda  tələbənin  topladığı  balın 


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 20/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

həmin  ildə  köçürülmək  istədiyi  ali  təhsil  müəssisəsində  müvafiq  ixtisas  üzrə  minimal  keçid balından az olmaması və tələbənin akademik göstəriciləri nəzərə alınır. 

 

10.2.5. Digər ali təhsil müəssisəsinə və ya ixtisasa köçürülmək istəyən tələbə aşağıdakı sənədləri təqdim etməklə köçürülmək istədiyi ali təhsil müəssisəsinə ərizə ilə müraciət edir: 

10.2.5.1. tələbənin təhsil müddətində fənlər üzrə topladığı kreditləri və qiymətləri (hərf və balla) 

özündə əks etdirən sənəd (bundan sonra akademik transkript); 

10.2.5.2. ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunarkən topladığı bal haqqında sənəd; 

10.2.5.3.  xaricdə  təhsil  alan  və  ailə  qurması  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasına  köçməsi 

səbəbi ilə köçürülmək istəyənlər - müvafiq təsdiqedici sənədlər  

(bu zaman 10.2.4-də nəzərdə tutlan tələblər nəzərə alınmır); 

10.2.5.4.  dövlət  xətti  ilə  təhsil  alanlar  istisna  olmaqla,  xaricdə  öz  hesabına  təhsil  alan  tələbələr  - 

təhsil  aldıqları  dövlətin  qanunvericiliyinə  uyğun  legallaşdırılmış  akademik  transkript  və  təhsil 

aldığı müddətdə gediş-gəlişi təsdiq edən rəsmi sənədlər. 

 

10.2.6.  Bölmələrarası  köçürmə  prossesi;  tələbə  müvafiq  formu  dolduraraq  Tədris  hissəsinə müraciət  edir,  Tədris  hissəsi  bu  müraciəti  şöbənin  də  rəyini  əlavə  edərək  müvafiq  Bölmə 

müdiriyyətinə/Dillər  məktəbi  müdiriyyətinə  göndərir.  Müvafiq  bölmədə  lazımi  tədbirlər 

görüldükdən  sonra  qovluq  tamamlanaraq  Fakültə/Dillər  məktəbi  İdarə  heyətinin  qərarıyla  Tədris 

işləri üzrə prorektora təqdim edilir. Prosses Rektorun əmri ilə tamamlanır.   

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 21/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

 10.3.

 

TƏLƏBƏLƏR SIRASINDAN XARĠC EDĠLMƏ (QEYDĠYYATI LƏĞV ETMƏ)  

10.3.1. Tələbə aşağıdakı hallarda ali təhsil müəssisəsindən xaric edilir: 



öz arzusu ilə; 

başqa ali təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə; 



ali təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda; 

müəyyən  kateqoriya  xəstəliklərlə  əlaqədar  səhhətinə  görə  (həkim-məsləhət  komissiyasının 

arayışına əsasən); 

- növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib semestrin sonuna qədər ali təhsil müəssisəsi ilə əlaqə 

saxlamadıqda. 

10.3.2. Ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququnu 

itirirlər.  Ali  təhsil  müəssisəsinin  rektoru  tərəfindən  həmin  şəxslərinxaric  olunması  barədə  onların 

hərbi uçotda olduqları dövlət qurumlarına bir həftə müddətində rəsmi məlumat verilir. 

10.3.3.  Tələbələr  sırasından  xaric  edilmiş  şəxsə  akademik  arayış  və  təhsil  haqqında  sənədin  əsli 

verilir, həmin sənədin surəti və xaric olunma haqqında əmrdən çıxarış isə ali təhsil müəssisəsində 

tələbənin şəxsi işində saxlanılır. 

 

10.4. 

TƏLƏBƏLƏR SIRASINA BƏRPA (TƏLƏBƏ ƏFVI)  

10.4.1.  Ali  təhsil  pilləsinin  hər  iki  səviyyəsində  tələbələr  sırasından  xaric  olunmuş  şəxslər  xaric 

olunma  vaxtından  bir  semestr  keçdikdən  sonra  ali  təhsil  müəssisəsinə  bərpa  olunmaq  hüququna 

malikdir. 

10.4.2. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisəsindən xaric olunmuş şəxsin həmin ali təhsil 

müəssisəsinə  öz  ixtisası  üzrə  bərpası  onun  ərizəsi  əsasında  göstərilən  müddətdə  ali  təhsil 

müəssisəsinin  rektorunun  əmri  ilə  həyata  keçirilir.  Bütün  digər  hallarda  tələbənin  bərpası 

Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyinin  razılığı  ilə  həyata  keçirilir.  Bərpa  barədə  ərizəyə 

akademik arayış və əvvəlki təhsil haqqında sənədin əsli (əgər xaric edildiyi ali təhsil müəssisəsinə 

bərpa olunmursa) əlavə edilir. 

10.4.3. Bərpa olunmuş tələbələrin şəxsi işi bərpa edilir. Bu şəxsi işə rektorun adına yazılmış ərizə, 

bərpa  olunma  haqqında  əmrdən  çıxarış,  digər  ali  təhsil  müəssisəsindən  xaric  edilmiş  tələbələrin 

şəxsi işinə isə habelə akademik arayış və xaric olunma haqqında əmrdən çıxarış əlavə edilir. 

 


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 22/25 

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə