Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Qafqaz UniversitetiYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

10.4.4. Tələbələr sırasına bərpa olunan tələbə, ixtisasın normativ təhsil müddətindən sonrakı 3 (üç) ildə  (həqiqi  hərbi  xidmət  müddəti  nəzərə  alınmamaqla)  məzmununda  əsaslı  dəyişikliklər  edilən 

peşə  hazırlığı  fənlərindən  əvvəllər  qazandığı  kreditləri  itirir.  Tələbə  həmin  kreditləri  yenidən 

yığmalıdır. 

 

10.5. AKADEMĠK MƏZUNĠYYƏTĠN VERĠLMƏSĠ (QEYDĠYYAT DONDURMA)  

10.5.1. Tələbəyə akademik məzuniyyət aşağıdakı hallarda və müddətə verilir: 

10.5.1.1. müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda - xidmət müddətinə

10.5.1.2. ailə vəziyyətinə görə - 2 il müddətinədək; 

10.5.1.3. səhhətinə görə - həkim-məsləhət komissiyasının arayışında göstərilən müddətə; 

10.5.1.4. sosial məzuniyyətə çıxdıqda - qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətə

10.5.1.5.  müxtəlif  proqramlar  əsasında  xarici  ölkələrə  təhsil  almağa  getdikdə  (yalnız  Təhsil 

Nazirliyi xətti ilə) - proqramda göstərilən müddətə. 

 

10.5.2. Akademik məzuniyyətdən qayıdan şəxslər tədris prosesinə növbəti semestrdən buraxılırlar. 10.5.3. Qeydiyyatı dondurma prossesi; tələbə müvafiq formu dolduraraq Tədris Hissəsinə müraciət 

edir,  Tədris  hissəsi  bu  müraciəti  şöbənin  də  rəyini  əlavə  edərək  müvafiq  Bölmə 

müdiriyyətinə/Dillər  məktəbi  müdiriyyətinə  göndərir.  Müvafiq  bölmədə  lazımi  tədbirlər 

görüldükdən  sonra  qovluq  tamamlanaraq  Fakültə/Dillər  məktəbi  İdarə  heyətinin  qərarıyla  Tədris 

işləri üzrə prorektora təqdim edilir. Prosses Rektorun əmri ilə tamamlanır.  

10.5.4. Akademik məzuniyyət müddəti bitən tələbə avtomatik olaraq təhsilə başlamış hesab edilir. 

Tələbə  akademik  məzuniyyətdən  qayıtdıqda  əvvəl  təhsil  aldığı  ali  təhsil  müəssisəsində  həmin 

ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılmadıqda bu Əsasnamənin  10.2.3-cü bəndinin birinci  cümləsində 

qoyulan  tələblər  (qəbul    balının  keçmək  istədiyi  ixtisasın  balından  yüksək  olması)  ali  təhsil 

müəssisəsini və ya ixtisasını dəyişməsi zamanı nəzərə alınmır.  

 

XI.

 

TƏLƏBƏ MÜBADĠLƏSĠ PROQRAMLARI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ ALINAN 

QĠYMƏTLƏRĠN TRANSFERĠ 

11.1.  Xarici  universitetlərlə  əldə  edilən  əməkdaşlıq  proqramları  çərçivəsində  və  ya  beynəlxalq 

mübadilə proqramları çərçivəsində tələbə mübadiləsi həyata keçirilə bilər.  

11.2. Tələbə mübadiləsi müddətləri bir və ya iki semestrdir.   

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 23/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

11.3.  Qafqaz  universiteti  tələbələrinin  mübadilə  proqramları  çərçivəsində  başqa  universitetlərdə topladıqları kreditlər  və  qiymətlər transfer  edilərək aşağıdakı  kriteriyalara uyğun olaraq tələbənin 

akademik transkriptinə əlavə ediliir.   

11.4. Bəzi qiymətlər və Qafqaz universitetindəki ekvivalentləri bu şəkildə dəyərləndirirlir: 

11.4.1.  Transfer  ediləcək  qiymət  100  (yüz)  ballıq  sistemdədirsə  alınan  qiymət  eyni  ilə  transfer 

edilər. 

11.4.2. 100 (yüz) ballıq sistemdə olmayan qiymətlərin transferi aşağıdakı nümunəyə uyğun olaraq 

transfer edilir.  

11.4.3.  Transkriptdə  Məqbul  (Pass/Geçər)  olaraq  ifadə  edilən  qiymətlərin  ekvivalenti  (qarşılığı) 

100 (yüz) baldır.  

 

Qafqaz Universitetindəki rəqəmsal qiymət 

ekvivalenti 

Qafqaz Universitetindəki 

hərfi qiymət ekvivalenti 

Qiymət sistemi 1  Qiymət sistemi 2 

100 


AA, AB 


A+, A-, A 

90 


BA, BB 


B+, B 

80 


CB 


B-, C+ 

70 


CC, DC 


C, C- 

60 


DD, FD 


D+, D F,  FF 

  

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 24/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

 XII.

 

YAY SEMESTRĠNĠN TƏġKĠLĠ  

12.1.1. Yay semestri aşağıdakı məqsədlərlə təşkil olunur: 

12.1.1.1. akademik borcların ləğv edilməsi

12.1.1.2. fənlərin prerekvizitliyi  gözlənilməklə, humanitar fənlər bölümünə daxil olan və ali təhsil 

müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən seçmə fənlərin kreditlərinin qazanılması; 

12.1.1.3. müvəffəqiyyət qazanılan fəndən qiymətin yüksəldilməsi; 

12.1.1.4.  ali  təhsil  müəssisəsinin  təklif  etdiyi  ayrı-ayrı  fənlər  üzrə  digər  ali  təhsil  müəssisəsi 

tələbələrinə müvafiq kreditlər qazanmasına şəraitin yaradılması. 

 

12.1.2. Yay semestri yaz semestri başa çatdıqdan sonra təşkil olunur və onun başlanma müddəti ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilir. Yay semestrinin (nəzəri təlim və imtahanlar) müddəti 6 

(altı)  həftədir.   İmtahan  müddəti  1  (bir)  həftədən  artıq  olmamaqla,  yay  semestrinin  sonuncu 

həftəsində təşkil edilir. 

12.1.3. Yay semestrində tələbənin götürdüyü fənlərin krediti 9-dan artıq olmamalıdır. 

12.1.4.  Yay  semestri  və  imtahanlar  növbəti  semestrin  başlanmasına 2  həftə  qalanadək  başa 

çatdırılır. 

12.1.5. Yay semestrində üzrlü səbəbdən imtahanda iştirak etməyən tələbələr üçün növbəti semestrin 

başlanğıcına qədər bir dəfə imtahan təşkil olunur. 

12.1.6.  Tələbə  yay  semestrində  iştirakından  asılı  olmayaraq,  payız  semestri  üçün  öz  fərdi  tədris 

planını  iyulun  5-dən  15-dək  fakültəyə  təqdim  etməlidir  və  o,  bu  Əsasnamənin  müvafiq 

yarımbəndində göstərilən müddətdə öz fərdi tədris planında müvafiq dəyişikliklər edə bilər. 

12.1.7.  Müvəffəqiyyət  qazandığı  fəndən  qiymətini  yüksəltmək  məqsədi  ilə  tələbəyə  yenidən 

imtahan verməyə icazə verilmir. Lakin o, qiymətini yüksəltmək üçün yay semestrində həmin fənni 

yenidən  götürərək  dinləməklə  imtahan  verir.  Tələbə  öz  məqsədinə  nail  olmadıqda,  onun  əvvəl 

topladığı bal qüvvədə qalır. 

12.1.8.  Bu  Əsasnamənin  tələblərinə  uyğun  olaraq,  imtahana  buraxılmayan  tələbə  semestrdə  fənn 

(fənlər)  üzrə  müəyyən  edilmiş  dərslərin  50  faizindən  çoxunda  iştirak  etdiyi  halda  o,  həmin  fənni 

(fənləri) yay semestrində təkrar götürmək hüququna malikdir. 

12.1.9. Yay semestri könüllülük prinsipi ilə ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. 


 

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 

          Qafqaz Universiteti

 

│ BAKALAVR-MAGĠSTR TƏLĠM TƏDRĠS 

ĠMTAHAN

 HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

Sənəd №: QU-ƏS-003-AZ     /      NəĢr tarixi: 20.02.2004     /     DəyiĢiklik №: 06     /    DəyiĢiklik tarixi: 24.02.2016    /    Səhifə №: 25/25 

 

 

Hazırlayan: Elmi ġura  

 İmza:    /                              /

 

Yoxlayan: Keyfiyyət Ġdarəetmə ġöbəsi  

             İmza:    /                             /

 

Təsdiq edən: Rektor  

         İmza:    /                           /

 

 

12.1.10.  Yay  semestrində  tələbənin  fənn  üzrə  bir  kreditinin  ödənişi  İdarə  heyətinin  qərarı  ilə müəyyən edilir. 

12.1.11.  Yay  semestrində  fənn  üzrə  qrupda  tələbələrin  sayını  İdarə  heyəti  maliyyə  imkanlarını 

nəzərə alaraq müəyyənləşdirir. 

12.1.12.  Yay  semestrinə  müəllimlər  könüllü  surətdə  cəlb  olunurlar.  Bu  zaman  müəllimin 

fəaliyyətinin ödəniş məbləği saathesabı qaydada həyata keçirilir.  

 

XIII. 

ƏSASNAMƏYƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYĠġĠKLĠKLƏRĠN EDĠLMƏSI QAYDASI 

13.1. Bu Əsasnaməyə əlavə və dəyişikliklər Universitet Elmi şurasını və İdarə heyətinin qərarı ilə 

edilir.  

13.2. Bu Əsasnaməyə edilən əlavə və dəyişikliklər elan edildiyi tarixdən etibarən qüvvəyə minir. 

13.3. Bu Əsasnaməyə edilən əlavə və dişikliklər qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bütün tələbələr 

üçün icrası məcburidir.  

 

XIV.

 

QÜVVƏDƏ OLMA MÜDDƏTĠ 

14.1. Bu əsasnamə, Elmi Şurada qəbul edildiyi tarixdən etibarən qüvvəyə minir.  14.2. Bu əsasnamənin müddəaları Rektor tərəfindən icra edilir.  

 

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə