AZƏrbaycan miLLİ elmər akademiyasi folklor institutu


FOLKLOR ETNİK-MİLLİ DÜŞÜNCƏ LAYI KİMİ...............................................70Yüklə 2,59 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix12.05.2017
ölçüsü2,59 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

FOLKLOR ETNİK-MİLLİ DÜŞÜNCƏ LAYI KİMİ...............................................70 
Cəmilə İSBƏNDİYAROVA. MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA ƏNƏNƏVİ 
MOTİV VƏ TARİXİ ƏNƏNƏLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ...........................................80 
 
Azərbaycan folkorundan yeni nümunələr 
YARDIMLIDAN TOPLANAN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ.......................89 
 
Qardaş türk folklorundan 
RUMELİ: İZİ İTMİŞ TARİX.........................................................................108 
 
Rəylər 
FOLKLORUN YAZILI ƏDƏBİYYATDA İNİKASI. Tahir Orucov...........121 
AŞIQ POEZİYASINA YENİ BAXIŞ. İsgəndərov Balakişi...........................131 
         
  
İtkilərimiz 
HEYƏT CAVAD MİRZƏLİ OĞLU.............................................................135
 
 
 
CONTENTS 
 
Gorgud studying: investigations, discoveries 
Azizkhan Tanriverdi. ATTITUDE TO DIFFERENT COMMENTARIES 
AND TRANSCRIPTIONS.............................................................................................3 
 

Dədə Qorqud  ●  2014/III                                                                                                                                         140 
 
 
140
Folk-lore studies: problems, researches 
Sirajeddin  HAJI.  LOVE  AND  LOVER  IN  THE  POEMS  BY  GARAJA-
OGLAN........................................................................................................................22 
Aflatun BAKHSHALIYEV. NABI KHAZRI AND FOLKLORE  
SOURCES......................................................................................................................33 
Shahla HUSEYNLI. FORMULAS IN LEGENDS AND RUMORS..............43 
Gadim  RUFULLAYEV.  Z.YAGUB  IN  THE  JOINT  OF  FOLKLORE  AND 
WRITTEN LITERATURE..........................................................................................49 
Naila  ABILOVA.   THE  LEXICAL  STYLISTIC  AND  ARTISTIC  SPEECH 
PROBLEMS  IN  THE  TRANSLATION  INTO  RUSSIAN  OF  AZERBAIJAN 
TALES...........................................................................................................................55 
Gunel  HUSEYNOVA.  LANDSCAPE,  ITS  PLACE  AND  ROLE  OF 
LITERARY WORKS...................................................................................................61 
Vusale    ZEYNALOVA.  THE  FOLKLORE  IN  SHAHRIAR’S  MOTHER-
TONGUED  POETRY  AS  THE  EXPRESSION  OF  THE  ETHNIC-NATIONAL 
THOUGHT....................................................................................................................70 
Jamila    ISBANDİYAROVA.    THE  TRADITIONAL  MOTIVE  IN  LOVE 
EPOSES AND PASSING OF THE HISTORICAL TRADITIONS.......................80
 
 
New samples from Azerbaijan folk-lore..................................................
89
 
From fraternal Turkish folk-lore...........................................................
108
 
Reviev.......................................................................................................
121
 
Our losses.................................................................................................
135
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Горгудистика: поиски, открытия 
Азизхан ТАНРЫВЕРДИ. В СВЕТЕ РОДСТВЕННОГО СЛОВА ИЛИ 
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ КОММЕНТАРИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ТРАНСКРИП-
ЦИЯМ..............................................................................................................................3 
 
Фольклористика: проблемы, исследования
 
Сираджеддин ГАДЖИ. ЛЮБОВЬ И ВЛЮБЛЕННЫЙ В СТИХАХ 
КАРАДЖАОГЛАНА..................................................................................................22 
Афлатун БАХШАЛИЕВ. НАБИ ХАЗРИ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОЧ-
НИКИ........................................................................................... ................................33 
Шехла  ГУСЕЙНЛИ. ФОРМУЛЫ В ЛЕГЕНДАХ И ПРЕДАНИЯХ.......43 
Гадим РУФУЛЛАЕВ. З.ЯГУБ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УСТНОЙ И ПИС-
МЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................................49 
Наиля  АБИЛОВА.  ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  РЕЧИ  И ОСО-
БЕННОСТЕЙ  ЛЕКСИКИ  ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  СКА-
ЗОК НА РУССКИЙ ЯЗЫК.......................................................................................55 

Dədə Qorqud  ●  2014/III                                                                                                                                         141 
 
 
141
Гюнел ГУСЕЙНОВА. СТРУКТУРА И РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В ХУДОЖЕС-
ТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ...........................................................................61 
Вюсала ЗЕЙНАЛОВА. ФОЛЬКЛОР В НАРОДНЫЙ ПОЭЗИИ ШАХРИ-
ЯРА КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКО-НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ........70 
Джамиля ИСБЕНДИЯРОВА. ПЕРЕДАЧА ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИ-
ЦИОННОГО МОТИВА В РОМАНТИЧЕСКИХ ДАСТАНАХ..........................80 
 
Новые образцы Азербайджанского фольклоре...................................
89
 
Из тюркского фольклора.....................................................................
108
 
Рецензии..................................................................................................
121
 
Наши утраты........................................................................................
135
 
 
 

Dədə Qorqud  ●  2014/III                                                                                                                                         142 
 
 
142
 
Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2014 
 
 
Ədəbi işçilər: 
Sənubər Kərimova 
Nail Qurbanov 
Qumru Şəhriyar 
 
Nəşriyyat direktoru: 
Elşən Hətəmzadə 
 
Operator: 
İlahə Salmanova 
 
Kompüter tərtibçisi: 
Ramin Abdullayev 
 
 
Kağız formatı: 60/84 32/1 
Mətbəə kağızı: ¹1 
Həcmi: 142 səh. 
Tirajı: 400 
Qiyməti müqavilə ilə 
 
Toplu “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzində hazır diapozitivlərdən 
ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. 
 
Toplunun üz qabığındakı şəkil: Mirzəxan Qafarovun 
 “Dədə Qorqud” lövhəsi 
 
Ünvan: Bakı, 370004, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31 
Tel: 492-93-14; Fax: 492-93-14 
E-mail ünvanı: 
dede.qorqud.11@mail.ru
 
 
 


Yüklə 2,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə