Azər­bay­can Mİl­lİ Elm­lər Aka­de­mİ­ya­sı Fəl­sə­fə, Sosİologİya və Hü­qu­q İns­tİ­tu­tuYüklə 3,7 Mb.
səhifə1/35
tarix26.12.2016
ölçüsü3,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Azər­bay­can Mİl­lİ Elm­lər Aka­de­mİ­ya­sı

Fəl­sə­fə, Sosİologİya və Hü­qu­q İns­tİ­tu­tu

ELMİ


ƏSƏRLƏR

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal

1 (20)Bakı-2013

Baş redaktor:

İlham MƏMMƏDZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
Baş redaktorun müavİnLƏRİ:

Bəhram ZAHİDOV, hüquq üzrə elmlər doktoru,professor

Roida RZAYEVA, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Məsul katİblər:

Həbib HÜSEYNOV, fəlsəfə doktoru

Zeynəddin ŞABANOV, fəlsəfə doktoru

Rəşad İLYASOV, fəlsəfə doktoru
Redaksİya heyətİnİn üzvlərİ:

FƏLSƏFƏ ELMLƏRİ ÜZRƏ

Səlahəddin Xəlİlov,

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Sevda MƏMMƏDƏLİYEVA,

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Adil ƏSƏDOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Əli ABASOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Lalə MÖVSÜMOVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Füzuli QURBANOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Arzu HACIYEVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
SOSİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Əbülhəsən ABBASOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Rəna MİRZƏZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Rəfiqə ƏZİMOVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Hüseyn QARAŞOV, sosiologiya üzrə elmlər doktoru

Rafael Həsənov, sosiologiya üzrə elmlər doktoru
SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ

Əlikram TAĞIYEV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Həsən ƏLİBƏYLİ, tarix üzrə elmlər doktoru

Ramiz SEVDİMALIYEV, siyasət üzrə elmlər doktoru

Azər MUSTAFAYEV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
İLAHİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ

Sakit HÜSEYNOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Aydın Əlİzadə, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Elsevər SƏMƏDOV, fəlsəfə doktoru
PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Bəxtiyar Əliyev,

psixologiya цзря elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Kamilə ƏLİYEVA, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Svetlana MƏCİDOVA, psixologiya üzrə elmlər doktoru


HÜQUQ ELMLƏRİ ÜZRƏ

İsaxan VƏLİYEV, hüquq üzrə elmlər doktoru

Mirağa CƏFƏRQULİYEV, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Habil Qurbanov, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Əli RZAYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Aqşin QULİYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Rauf QARAYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Mirafərim SEYİDOV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

BEYNƏLXALQ REDAKSİYA HEYƏTİ

Aleksandr Çumakov (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Eduard QİRUSOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Oleq BAKSANSKİ (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Valentina FEDOTOVA (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Nizami MƏMMƏDOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Tom Rokmor (ABŞ) Professor

Fuat KEYMAN (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Doğan Özləm (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Taxir MAHAMATOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Yuriy POPKOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Mahmud Erol Kılıç (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Şaban Teoman Duralı (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Cafer Sadık YARAN (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Ömer Mahir ALPER (Türkiyə),

professor, fəlsəfə doktoru

Paul BalLanfat (Fransa)

fəlsəfə doktoru


Re­dak­sİ­ya­ heyətİnİn ün­va­nı:

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı, Ba­kı şə­hə­ri, Hü­seyn Ca­vid pr.31, AMEA-nın əsas binası, IV mər­tə­bə.
Te­l.: 537-22-79; Faks: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler @gmail.com.


ISBN 9952 428-03-0

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Şurasının

qərarı ilə çap olunur. (protokol № 4, 15.04.2013)

Jurnal Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat № 1704. 17.02.06

Azərbaycan Respublikası AAK-nın 30.IV.2010-cu il tarixli qərarı ilə

elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

AND lAW OF AZERBAIJAN NATIONAL

ACADEMY OF SCIENCES

SCIENTIFIC

WORKS

The International Scientific and

Theoretical Journal

1 (20)BAKU-2013

Editor-in-chief:

Ilham MAMMADZADE, doctor of philosophical sciences, professor
Deputies Editor-in-chief:

Bahram ZAHIDOV, doctor of curidical sciences, professor

Roida Rzayeva, doctor of philosophy
Executive secretaries:

Habib HUSEYNOV, doctor of philosophy

Zeynaddin SHABANOV, doctor of philosophy

Rashad ILYASOV, doctor of philosophy
Editorial board members:

ON philosophical sciences

Salakhaddin KHALILOV, doctor of philosophical sciences, Associate Member of the ANAS

Sevda MAMMADALIYEVA, doctor of philosophical sciences, Associate Member of the ANAS

Adil ASADOV, doctor of philosophical sciences

Ali ABASOV, doctor of philosophical sciences

Lala MOVSUMOVA, doctor of philosophical sciences

Fuzuli GURBANOV, doctor of philosophical sciences

Arzu HAJIYEVA, doctor of philosophical sciences
ON SOCIOLOGOLICAL sciences

Abulhasan ABBASOV, doctor of philosophical sciences, professor

Rena MIRZAZADEH, doctor of philosophical sciences

Rafiga AZIMOVA, doctor of philosophical sciences

Hussein GARASHOV, doctor of sociological sciences

Rafael HASANOV, doctor of sociological sciences
ON POLITICAL sciences

Alikram TAGIYEV, doctor of philosophical sciences, professor

Hasan ALIBEYLI, doctor of historical sciences, professor

Ramiz SEVDIMALIYEV, doctor of policy

Azer MUSTAFAYEV, doctor of philosophical sciences
ON THEOLOGICAL sciences

Sakit HUSEINOV, doctor of philosophical sciences

Aydin ALIZADEH, doctor of philosophical sciences

Elsever SAMADOV, doctor of philosophy
ON PSYCHOLOGICAL sciences

Bakhtiyar ALIYEV, doctor of psychological sciences, Associate Member of the ANAS

Kamila ALIYEVA, doctor of psychological sciences, professor

Svetlana MAJIDOVA, doctor of psychological sciences


ON curidical sciences

Isahan VELIYEV, doctor of curidical sciences

Miragha JAFARGULIYEV,

doctor of curidical sciences, professor

Habil Gurbanov, doctor of curidical sciences, professor

Ali RZAYEV, doctor of philosophy in law

Agshin GULIYEV, doctor of philosophy in law

Rauf GARAYEV, doctor of philosophy in law

Miraferim SEYIDOV, doctor of philosophy in law
THE INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Alexander CHUMAKOV

Doctor of philosophical sciences, professor

Eduard Girusov (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Oleg BAKsANSKY (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Valentina FEDOTOVA (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Nizami MAMMADOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Tom ROCKMORE (USA) Professor

Fuat KEYMAN (Turkey), professor, Ph.D

Doghan OZLEM (Turkey), professor, Ph.D

Takhir MAKHAMMATOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Juriy POPKOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Mahmud Erol Kilich (Turkey),

Professor, Ph.D

Shaban Teoman Duraly (Turkey),

Professor, Ph.D

Cafer Sadik YARAN (Turkey),

Professor, Ph.D

Omer Mahir ALPER (Turkey), professor, Ph.D

Paul Ballanfat (France) Ph.D


Address of editorial staff:

Azerbaicani Rep., Baku c., Huseyn Javid ave.31, The basic building of ANAS, the IV floor.

Te­l.: 537-22-79; Fax: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler @gmail.com.

ISBN 9952 428-03-0

Published by Resolution of Scientific Council of theInstitute of Philosophy, Sociology

and Law of ANAS ( proceedings № 4, 15.04.2013)

The cournal has been registered by the Ministry of Justice. Registration № 1704. 17.02.06.

By the decision of SSC of the Azerbaicani Republic dated 30.IV.2010 was included into the list of

scientific editions.

MÜNDƏRİCAT
MÜNDƏRİCAT 5
FƏLSƏFƏ BÖLMƏSİ
Роида Рзаева

Постмодернизм – постструктурализм: параллели 13


Osman ƏfəndИ

Zövq kateqoriyasının fəlsəfi mahiyyəti 22


Mahir İsrafİlov

Məntiqi araşdırmalarda məntiqi səhvlər 29


Vahid Kərиmov

Дцнйанын вящдяти мясялясиня даир 35


Elmira Zamanova

Azərbaycanın romantиk şaиrи Məhəmməd Hadиnиn fəlsəfи-estetиk görüşlərи


Əliyar Orucov

Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikrin inkişafı tarixində

Heydər Hüseynovun rolu 42

Yasəmən Mahmudova (Qaraqoyunlu)

Sosиomədənи sиstemlərиn иnkиşaf və dəyиşmə proseslərиndə иnsan 48


Чинара Дашдамирова

Диалектика самоорганизации и регуляции элементарных биологических

процессов 58
Bəhruz Qulиyev

Mürəkkəb sosial funksiyalar sistemində yeniləşən və modernləşən kütləvi

informasiya vasitələrinin müqayisəli təhlili
Sahibə ƏlИyeva

Mentalitet və azərbaycançılıq ideologiyası
Xarİcİ ölKə TƏDQİQATLarı

Юрий Владимирович Попков, Евгений Александрович Тюгашев

Философия: автономия versus суверенность 73


Гали Талхиевич Галиев

Роль социального аудита в оптимизации социально-трудовых отношений 80Евгений Александрович Тюгашев

Гуманизм в парадигмальном поле социальной философии 85


Ольга Викторовна ДОБРОДУМ

Сакральная география в киберпространстве (на примере индуизма)


веса ойттинен

Спиноза в западной и советской философии 94

SOSİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Rəfail Həsənov

Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq QHT-lər: problemlər və əməkdaşlıq

perspektivləri 103
Məhəmmədəli Səbuhи-Təsucи

Ailə və qadın problemi dünyəvi və İslami dəyərlər kontekstində:

müqayisəli sosial-fəlsəfi təhlil (Azərbaycan və İran materialları əsasında) 119

PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ

Şəfahət Abdullayeva

Yunq və onun şüursuzluq haqqında təlimi 126


Afət Kamalova

Azərbaycan gənclərи arasında şəxsиyyət və aиlədaxиlи münasиbətlərиn sosиal-psиxolojи

xüsusиyyətlərиnиn öyrənиlməsи 132
Sevda Mansurova

Bədii yaradıcılıq fəaliyyətində operativ hafizənin rolu 140SİYASİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

Анар Багиров

Николай Бухарин о роли профсоюзов в Советской России: анализ

теоретических взглядов 144
Назим Алиев

Некоторые методологические вопросы

современной интерпретации понятия «суверенитет» 110
Etibar Əsədov

Müharibə və sülh problemi siyasi realizm və siyasi idealizm arasında ziddiyyətlərin

kəsişmə nöqtəsi kimi 151
Вугар Мамедзаде

Толерантность в Азербайджане: история и современность 156


Firəngiz Həmİdova

Elm və təhsilin inkişafında Milli Strategiyanın və Dövlət Proqramının rolu 160


Кенан Мустафаев

Вестфальский суверенитет в условиях глобализации 166


Emin Kərиmov

İran İslam Respublikasının siyasi sisteminin formalaşma mərhələləri 171


Айтекин Гусейнова

Культура как фактор, воздействующий на формирование внешней

политики государства 179
Elçin Adıgözəlov

2008-ci il Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən sonrakı dövrdə Abxaziya münaqişəsi 184


Əli Xudadust

İran İslam Respublikasının qonşu ölkələrlə əlaqələri və qaçaqmalçılıq

əleyhinə mübarizəsi 192
Seymur Talıbov

Xəzər regionu geosiyasi məkanı və region dövlətlərinin milli maraqları 197HÜQUQ BÖLMƏSİ

Bəhram Zahиdov, Üzeyir Həsənzadə

Kriminoloji proqnozlaşdırma metodu 205


Xanlar Vəlиyev

Bəzi xarici dövlətlərin cinayət prosesində prokurorluq orqanlarının yeri və dövlət

ittihamının mahiyyəti
Səidə Həsənzadə

Qadın və uşaq hüquqları ekstremal şəraitdə


Рашад Азизов

Формирование электронного права как новой отрасли в системе современного права


Xaliq Əhmədzadə

Beynəlxalq terrorizm və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizənin bəzi aspektləri


Mübariz Yolçıyev

“Əmtəə nişanı” anlayışının hüquqi təhlili


Fikrət Nəbİyev

Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinin bəzi nəzəri məsələləri 231


Nazim Əlиyev

Cinayətkarlığın regional tədqiqatının kriminoloji aspektləri 236


Nərmin Baxşиyeva

İnzibati məhkəmə icraatında inzibati-iqtisadi məhkəmələrin rolu 241


Ceyhun Süleymanov

Demokratiya modelləri və onların hüquqi dövlətin konstitusiyasında konvergensiyası 247


Samir Nagıyev

Milli təhlükəsizlik sistemi və Konstitusiya quruluşunun əsas prinsipləpi 252


Сона Каландарли

Понятие источников конституционного права Азербайджанской Республики 259


Эльмир ЭМИНОВ

Место и значение соглашения о партнерстве и сотрудничестве в системе правового

регулирования экономических связей между ЕС и Азербайджаном 268
Kamran Behbudov

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi aspektlərinin analizi 274


Теймур Эйбатов

Преступления против интересов службы в банках 280
Gülnaz Rzayeva

Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin ibtidai araşdırılması zamanı istintaqın

planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri 285
Rövzət Əhmədov

Azərbaycan Respublikasında əməyin mühafizəsinə dair qanunvericiliyin

tətbiqi və təkmilləşdirilməsi problemləri 291
Oxucu rəyi 297

C o n t e n t s
C o n t e n t s 5

philosophy section

Roida Rzayeva

Postmodernizm – poststructuralism: the parallels 13


Osman Efendi

Philosophical essence of the category «taste» 22


Mahir Israfilov

Logical errors in logical studies 29


Vahid Karimov

On unity of the world 35


Elmira Zamanova

Philosophical-aethetical views of Azerbaijani poet-romanticist Mohammad Hadi


Aliyar Orujov

The role of Heydar Huseynov in the historical development of the social and

philosophical ideas in Azerbaijan 42
Yasaman Mahmudova (Garaqoyunlu)

Human in the process of changing and development of cultural systems 48


Chinara Dashdamirova

Dialectics of self-organization and regulation of elementary biological processes 58


Bahruz GULIYEV

Comparative analysis of the renewing and modernizing mass media in the system of

the complicated social systems
Sahiba Aliyeva

Mentality and ideology of Azerbaijanismfrom foreign researches

Yuri Vladimirovich Popkov, Eugene Alexandrovich Tyugashev

Philosophy: autonomy versus sovereignty 73


Gali Talkhiyevich Galiyev

The role of audit in optimization of socio-labor relations 80


Eugene Alexandrovich Tyugashev

Humanism in paradigmatic field of social philosophy 85


Olga DOBRODUM

Sacral Geography in Cyberspace (on case of Hinduism)


Vesa Oittinen

Spinoza in western and soviet philosophy 94SOCIOLOGY SECTION
Rafail Hasanov

The Republic of Azerbaijan and INGO: problems and prospects of cooperation 103


Muhammedali Sabuhi-Tasuji

A family and woman problem in a context of world and Islamic values: the

comparative philosophical analysis (On the basis of materials of Azerbaijan and Iran) 119

PSYCHOLOGY SECTION

Shafahat Abdullayeva

Carl Yung and his theory of the unconscious 126


Afet Kamalova

Study of the socio-psychological features of a personality and intra-family

relations among the Azerbaijani youth 132
Sevda Mansurova

The role of the operational memory in the creative activity 140SECTION OF THE POLITICAL SCIENCES

Anar Baghirov

Nikolay Bukharin about the role of trade unions in the Soviet Russia: analysis of

the theoretical views 144
Nazim Aliyev

Some methodological issues of contemporary interpretation of the concept «sovereignty» 110


Etibar Asadov

Problem of war and peace as a point of intersection of contradictions between political

realism and political idealism 151
Vugar Mammadzadeh

Tolerance in Azerbaijan: past and present 156


Firangiz Hamidova

The role of national strategy and state programme in development of science and education 160


Kanan Mustafayev

Westphalean sovereignty in conditions of globalization 166


Emin Kerimov

Towards issue of the formation of the political system of the Islamic Republic of Iran 171


Aytekin Huseynova

Culture as a factor influencing on the formation of states foreign policy 179

Elchin Adigezalov

Abkhasian conflict in the period following Georgia-Russian war of 2008 184


Ali HUDADUST

Relations of Iran with neighboring countries and the struggle against smuggling 192


Seymur Talyibov

Geopolitical space of the Caspian Sea region and national interests of the region′s states 197LAW SECTION

Bakhram Zahidov, Uzeyir Hasanzadeh

The method of prognostication in the legal researches 205


Khanlar Veliyev

Place of bodies of prosecutor′s office and essence of state charge in criminal

procedure of some foreign statesYüklə 3,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə