AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə36/41
tarix05.05.2017
ölçüsü48 Kb.
#16980
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT
M Ə N BƏ LƏ R 
IF Ə S İL
1.  Əliyev H.B. Azərbaycan SSR-in  iqtisadi coqrafiyası.  Bakı,  1963, səh. 202.
2.  Nazirova  B.T.  Azərbaycan  SSR  DQMV-də  texniki  bitgilərin  inkişafı  və 
yetişdiriiməsi.  Bakı,  1948, səh.  18.
3.  Məmmədov N.R. Şuşa və şuşalılar.  Bakı, 2004, soh.  17.
4.  Əliyev N.B. Azərbaycan SSR-in  iqtisadi coğrafıyası.  Bakı,  1963, səh. 203.
5.  Əliyev H.B. Azərbaycan SSR-in  iqtisadi coğrafiyası.  Bakı,  1963, səh. 206.
6
.  İsmayılova A. Dağlıq Qarabağ toponimlərinin tədqiqi.  Bakı,  1995, səh. 25.
7.  Hauzer  E.  Dağlıq  Qarabağın  göyüm  faunasma  dair.  Azərb.  SSR  EA-nın 
Xəbərləri.  1940, JVe2, səh. 74-75.
8
.  Əliyev İ. Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr.  Bakı,  1989, səh.  91.
9.  Azərbaycan Respublikasmın Dövlət Arxivi (ARDA), f. 28, s. 1,  i. 
66
, v. 9-10.
10. Əliyev M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı,  1998, səh.  202.
11. A R D A ,f.410,s.  1, i.78, v. 2.
12. «H
3
BecTHä BPK A
3
ep
6
aHflmaHCKoR CCP». N°2, 30 anpejib  1920 rr.
13. Azərbaycan  tarixi.  Yeddi  cilddə.  Beşinci  cild  (1900-1920).  Bakı,  Elm,  2001, 
səh.  524.
14. «Şeypuz» jumalı, 7 dekabr  1918-ci il, K
98
, səh.  5-6.
15. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f.  970, s .l,  i.190,  v.
68
.
16. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 2894, s.2, i.5, v.  51,72.
17. Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  İctimai  Hərəkatlar 
Arxivi (ARDSPİHA), f. 27, s. 2, i.  87  , v.  16.
18.Əliyev  P.  Qarabağ  bolşeviklərinin  sovet  hakimiyyətinin  qələbəsi  uğrunda 
mübarizəsi. Bakı,  1989, səh.  19.
19. 
Məmmədzadə M.B. Azərbaycan misaki-milisi. İstam bul,  1925, səh.  154.
20. ARDSPİHA, f. 27, s.  1, i.  54, v. 43.
21.  A R D SPİH A , f. 27, s. 2, i.  5 4 , v. 44.
22.  A R D SPİH A , f.  410, s.  1, i.  170, v. 96.
23.  A R D SPİH A , f. 27, s.  1, i. 414, v. 44.
24.  A R D SPİH A , f.  27, s.  1, i. 414 , v. 43.
25. A R D A ,f.  17, s.  l , i .   701  ,v .  29.
26.  A RD A , f. 456, s.  16, i.  129, v. 32.
27.  A RD A , f. 2 7 ,s.  l , i . 9 6 , v.  16.
28.  A RD A , f. 27, s.  l ,i . 96, v.  17.
29.  Azərbaycan tarixi.  Yeddi cilddə. Altıncı cild. (Aprel  1920 -  iyun  1941).  Bakı, 
Elm, 2001, səh.14.
30. A R D SPİH A , f.  1, s.  1,  i. 
8
 , v.  143.
31. A R D SPİH A , f.  1, s.  1, i.  105 , v. 49.
32. A R D SPİH A ,  f.  1, s.  1, i. 
8
  , v.  144.
33.  A RD A , f.  970, s.  1, i.  190 , v. 21.
34.  Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti.  Bakı,  1990, səh. 69-70.
35.  BeHcan Y.  B BOHHe 3a He3aBHCHM0CTb  1920-1921 
rr. 
HcTaMSy.ı,  1948, c.50-52.
36. A R D SPİH A ,  f.  1, s.  1, i.  83, v.  1.
37. A RD A , f.  2894, s.  2, i.  5 , v.  51,72.
38.  A R D SPİH A , f.  609, s.  1, i.  32, v.  1-9.
39.  ARDA ,  f.  1, s.  74, i.  122, v.  11.
40.  /JeKpeTM A3ep6KOMa (1920-1921  rr.), Baıcy,  1988, c.  128.
41.  Azərbaycan tarixi.  Yeddi cilddə. Altıncı cild (Aprel  1920 -  iyun  1941).  Bakı, 
Elm, 2000, səh.  41.
42.  Məmmədzadə M.B. Azərbaycan misaki-milisi.  İstambul,  1925. səh.  39.
43.  A R D SPİH A , f.  1, s. 74, i.  121, v.  18.
44.  «H
3
BecrH
0
 BPK A
3
ep
6
ai}aacaHCK
0
H CCP». JVs9,27 Maü  1920 rr.
45.  A R D SPİH A , f.  1, s.  74,  i.  122, v. 7.
46.  Azərbaycan SSR-nin 40 illiyi. Bakı,  1960, səh. 72.
47.  Azərbaycaıı SSR-nin 40 illiyi. Bakı,  1960, səh.  18.
505

48. Əliyev  P.  Qarabağ  bölşeviklərinin  sovet  hakimiyyətinin  qəbbəsi  uğrunda 
mübarizəsi. Bakı, 1963, səh. 20.
49. ARDA, f. 420, s.  l ,i . 3 ,v . 42.
50. «Kommunist» qəzeti, JV
2
I
8
, 23 may  1920-ci il.
51. ARDSPİHA, f. 410, s.  1, i. 293 , v.  36.
52. «Şeypur» juraalı,  14 noyabr  1918-ci il, M>
8
, səh.  2.
53. ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i. 35 , v.  104.
54. ARDA, f. 970, s.  1, i. 
68
  , v. 
66
.
55. ARDA, f. 970, s.  1, i. 
68
  , v.  19.
56. ARDA, f. 970, s.  1, i. 6 5 , v.  71.
57. «Azərbaycan» qəzeti, 
1
  may  1920-ci il.
58. «Azərbaycan» qəzeti, 
8
 iyul  1919-cu il.
59. A3ep6aj}®KaHCKaa PecnyÖJiHKa. floKyMeHTbi 
h
 
MaTcpna/iM  1918-1920  rr. BaKy, 
1998, c. 306.
60. ARDA, f. 970, s.  1, i.  112 , v.  10.
61. ARDA, f. 970, s.  l ,i .  190 , v. 2.
62. Köçərli T.K. Yaddan çıxmaz Q arabağ,  Nəqşi-Cahan  Naxçıvan.  Bakı,  1998, 
səh. 227.
63. ARDA, f. 970, s.  1, i.  190, v. 28.
64. ARDA, f. 894, s. 4, i. 65 , v.  131.
65. Köçərli T.K.  Yaddan çıxmaz Q arabağ,  N əqşi-Cahan Naxçıvan.  Bakı,  1998, 
səh. 224.
66
. «Bakı» qəzeti,  18 iyul  1997-ci il.
67. ARDA, f. 970, s.  1, i.  113  , v. 
68
.
68
. ARDA, f.  1891, s. 2, i. 5 ,  v.  40,60.
69.  Quliyev  R.D.  1918-1920-ci  illərin  hadisələri  bu  güniin  gözü  ilə.  «Həyat» 
qəzeti,  15 may  1992-ci il.
70. Nəvvab M.M.  1905-1906-cı illərdə erməni müsəlman davası.  Bakı,  1993, səh.
74.
71. ARDSPİHA, f.  894, s.  1, i. 43 , v.  14.
506
72. A R D SPİH A , f. 276, s.  9, i.  38 , v. 
8
.
73.  Köçərli T.K .  Yaddan çıxmaz Qarabağ,  Nəqşi-Cahan  Naxçıvan.  Bakı,  1998, 
səh.  230.
74. Köçərli T.K .  Yaddan çıxmaz Qarabağ,  Nəqşi-Cahan Naxçıvan.  Bakı,  1998, 
səh.  231.
75. «K om m unist» qəzeti, >§17,1  may  1920-ci il.
76.  Azərbaycan tarixi. Altmcı cild, səh.  184.
77.  A R D SPİH A , f. 276, s.  7, i.  130, v.  131.
78.  A R D SPİH A , f.  1, s. 74, i.  10, v.  13.
79. A R D A , f. 28, s.  1, i. 61  , v. 29.
80. BejiHKaa  OKra
6
pbCKaH  CouHanHCTmecKaa  peBanıoua  CoBercKoro 
BJiacTH 
b
 
ApMeHHH. EpeBaH,  1957, c. 372.
81.  A R D A ,  f. 28, s.  1, i. 61  ,v .2 9 .
82. A R D A ,  f.  28, s.  1, i. 61  ,v .4 9 .
83. A R D A ,  f. 28, s.  1, i.  65 , v.  76.
84. A R D SPİH A , f. N.Nərimanov,  i.  32, v. 46.
85. A R D SPİH A , f.  1, s. 74, i.  120, v.  12.
86
.  A R D SPİH A , f.  1, s. 74, i.  120, v.  12.
87. A R D SPİH A , f.  609, s.  1, i.  83 , v.  1.
88
.  A R D SPİH A , f.  1, s. 74, i.  120, v. 46.
89.  BejiHKaa  OKTa
6
pbCKaa  CoıiHajiHCTHHecKaa  peBanıoua  CoBeTCKoro  BjıacTH 
b
 
ApMeHHH. EpeBaH,  1957, c. 372.
90. «Kommunist» qəzeti, JNo36,28 iyul  1920-ci il.
91. A R D SPİH A , f.  l,s .7 4 ,i.  120, v.  1.
92. «Kommunist» qəzeti, JNo42,19 avqust  1920-ci il.
93. «Kommunist» qəzeti, N°78,2 dekabr  1920-ci il.
94.  «Kommunist» qəzeti, N°78,2 dekabr  1920-ci il.
95. A R D SPİH A , f.  609, s. 
1
, i.  164, v. 26.
96.  A R D A , f. 410, s.  l,i.  1 6 4,v.26.
507

97. BeaiHKaa  OfcraöptCKaa  CouHajıncTHHecKaa  peBajııoua  CoBeTCKoro  Bjıacra 
b
 
ApMeHHH- EpeBaH,  1957, c. 570.
98. BejiHKas  OıcrsıöptcKaa  CouMaJiHCTHHecKaa  peBajııoua  CoBeTCKoro  Bjıacra 
b
 
ApMeHHH. EpeBaH,  1957, c. 571.
99. ARDA, f. 28, s. 74, i.  123 , v. 
88
.
100.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  123, v. 64.
101.  ARDA, f.  28, s. 74, i.  123 , v. 89.
102.  Köçərli  T.K.  Yaddan  çıxmaz  Qarabağ,  Nəqşi-Cahan  Naxçıvan.  Bakı,
1998, səh. 23.
103.  ARDA, f.  379, s. 3, i.  15, v. 28.
104.  Köçərli  T.K.  Yaddan  çıxmaz  Qarabağ,  Nəqşi-Cahan  Naxçıvan.  Bakı,
1998, səh. 24.
105.  ARDA, f.  28, s.  125, i.  107  , v.  107.
106.  ARDA, f.  379, s.  1, i. 7481  , v.  14.
107.  ARDA, f. 28, s. 74, i.  129, v. 40.
108.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  123, v.  118.
109.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  125, v. 9.
110.  ARDA, f. 28, s. 85, i.  129, v.  164.
111.  Bcea3ep6afifl5KaHCKHÜ cte3Ä 
cobctob
.  BaKy,  1960, c.  162.
112.  ARDSPİHA, f.  1, s.  74, i. 41, v. 50.
113.  ARDSPİHA, f.  1, s. 85, i. 249 v. 418.
114.  ARDSPİHA, f. 379, s. 3, i.  87, v.  10.
115.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  329, v.  32.
116.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  132,  v.  145.
117.  ARDSPİHA, f.  1, s.  129, i.  303, v. 29.
118.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  132, v.  145.
119.  ARDSPİHA, f.  1, s.  125, i.  303, v. 29.
120.  Hacıyev N. Dağlıq Qarabağ tarixindən sənədlər.  Bakı, 2005, səh. 74.
121
.  ARDSPİHA, f.  1, s.  126, i.  303, v. 29.
122
.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  132, v.  113.
508
123.  A RD SPİH A , f.  1, s. 74, i.  329, v. 32.
124.  ARDSPİH A , f.  1, s. 74, i.  329, v.  110.
125.  A R D SPİH A , f.  1, s. 74, i.  123, v.  115.
126.  ARDSPİH A , f.  1, s.  125, i.  303, v. 29.
127.  A RD SPİH A , f.  1, s.  125, i.  107, v.  107.
128.  ARDSPİH A , f.  1, s.  125, i.  303, v.  170.
129. 
«EaKHHCKHH 
p aö o H H H » 
ra3. K®167, 27 
hiojii

1923  r.
130.  A RD SPİH A , f.  1, s. 74, i.  132, v.  157.
131.  A RD SPİH A , f.  1, s. 74, i.  132, v.  173.
132.  «BaKHHCKHH pa
6
o'«iH» ra
3
. JVbl67,27 Hiojib  1923  r.
133.  «3apa BocTOKa» ra
3
. JVä279,4 aeKaöpb  1923 r.
134.  ARD SPİH A , f.  1, s. 74, i.  134, v.  180.
135.  A RD SPİH A , f.  1, s. 74, i.  136, v.  136.
136.  Əliyev İ.  Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr. Bakı,  1989, səh.  126
IIF Ə S İL
1.  A R D A , f.  130, s.  l,i.  171, v. 34.
2.  A R D A , f. 27, ş.  5, i. 52, v.  5.
3.  A R D A , f. 411, s. 4, i.  19, v. 36.
4.  HaropHbiH Kapa
6
ax 3a roaw cobctckoh BJiacra. XaHKeH^H,  1970, c. 48.
5.  /JeKpeTH A
3
pe
4
>K
0
Ma (1920-1921  rr.). Eaıcy,  1988, c.  56.
6
.  «Kommunist» qəzeti, M>35.  13 iyun  1920-ci il.
7.  Azərbaycan  tarixi.  Yeddi  cilddə.  Altıncı  cild  (Aprel  1920  -   iyun  1941). 
Bakı, 2000, səh. 20.
8
.  ^JeKpeTbi A
3
petj)KOMa (1920-1921  rr.). EaKy,  1988, c.  14.
9.  ARDSPİHA, f.  1, s. 74, i.  36, v.  3.
10.  «Kommunist» qəzeti, JVe68,29 iyul  1921-ci il.
11.  A RD A ,  f.  27, s.  l,i.  303, v.  171.
509

12. AK(b)P IV qurultayı (2-7 fevral  1922). Bakı,  1922, səh.  179.
13. «Şuşa» qəzeti,  12 aprel  1967-ci il.
14. ARDA, f. 27, 
s. 
1, i. 305, v.  171.
15. Azərbaycan SSR EA «Xəbərləri»,  1979, səh. 32.
16. 
3axapaH 
A.  llIejTKOBaa  npoMbimjreHHOcTb 
HaropHoro Kapa6axa. BaKy, 
1970, 
c. 89.
17. Dilbazov  Ə.  Bakı  fəhlələrinin  Azərbaycan  kəndinə  köməyi  (1920-1923). 
Bakı,  1959, səh. 61.
18.  Dilbazov  Ə.  Bakı  fəhlələrinin  Azərbaycan  kəndinə  köməyi  (1920-1923). 
Bakı,  1959, səh. 91-92.
19.  CeftpaH  T.  ƏKOHOMKMecKHii 
5
KH
3
Hb  Kapaöaxa  h  ee  nepcneKTHBu  (1921- 
1926). EaKy, 1950, c. 460.
20.  «Yeni kənd» jumalı, N°4,1930-cu il.  səh.  29.
21.  «İqtisadiyyat» jumalı.  1968, Ns4, səh.  63.
22.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Q aräbağda  sənayenin  bərpa  və  inkişafı  (1920- 
1940). Bakı, 2002, səh. 28.
23.  CeHpaH  T.  Əkohomhhcckhh  *H3Hb  Kapaöaxa  h 
ee  nepcneKTHBW 
(1921- 
1926). EaKy,  1950, c. 465.
24.  «Yeni məktəb» qəzeti. -N°4, Bakı,  1924,1924-cü il.
25.  İmanov R.C.  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə  qəsd-qondarm a  DQMV-i, 
Bakı, 2005, səh. 95-97.
26.  Səlimov M.  AK(b)P YİS-ə keçid dövründə (1921-1922).  Bakı,  1959, səh.
159.
27. «CoBeTCKHH Kapa
6
ax» ra
3
. BaKy,  11  hkjhh  1926 r.
28. «Azərbaycan  SSR EA-nm Xəbərləri»  (tarix, fəlsəfə, hüquq  seriyası).  1931, 
•Ns2, ssh. 40.
29.  «Kommunist» qəzeti 29 iyul  1921, 
68
.
30.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 379, s.3, i.  599, v.5.
31. 
IIIaxHa3apoB 
H.C. HKAO. 
EaKy, 
1960, c.  116.
32.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 379, s.3, i.  1447, v.14.
510
33.  «Kommunist» qəzeti 29 iyul  1921, Xs 
68
.
34.  ARDSPİHA, f. 276, s.  37, i.581, v.  14.
35.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 28, s.37, i. 581, v.18.
36.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 2511, s.3,i. 38, v.16.
37.  AKP-mn  qurultayları,  konfranslan,  MR-mn  plenumlarının  qstnamə  və 
qərarları.  I cild (1920-1937). Bakı,  1987, səh. 38-41.
38.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 28, s.74, i. 63, v.
68
.
39.  «Yeni kənd» jurnalı, JV°4,1930-cu il, Me2, səh. 28.
40.  «Yeni yol» qəzeti, 24 dekabr  1933-cü il.
41.  HapoflHoe 
xo3hhctbo 
A
3
ep
6
aHaa0
H CCP 
k
 
50 Jiero CCCP. EaKy,  1972, 
c. 332.
42.  A RDSPİHA, f. 89, s. 37, i.581, v. 7.
43.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  sənayenin  bərpa  və  inkişafı  (1920- 
1940), Bakı, 2002, səh.  28.
44.  Azərbaycan MEA TİEV, f.  1, s.  7, i.  30, v. 3.
45.  A RD A , f.  89, s.  1, iş 784, v.  83.
46. 
CouHajiHcraraecKoe 
CTp
0
HTenbCTB
0
 
A3ep6.  CCP 
(craT. 
c6op). 
BaKy, 
1933, 
c.
352.
47.  ARD A, f.  89, s.  1, i.  784, v. 83.
48.  Sov. İK P MK-nm qətnamə və qərarları,  III hissə (1930-1954).  Bakı,  1954, 
s.  736.
49.  «ripaBaa» ra 3 .15 aHBapı>  1934 r.
50.  «EaKHHCKHH 
pa6oMHiı» 
ra3. JVf»1612,21  HHBapb  1933 
r.
51.  ARDA, f. 89, s.  1, i.  746, v.  174.
52.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağ  sənayesinin  bərpa  və  inkişafı  (1920- 
1940). Bakı, 2002, səh. 28.
53.  «Kommunist» qəzeti, N°1
1
, (17050),  18 yanvar  1979-cu il.
54.  İmanov R.C. Sosialist Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1961, səh.  127.
55.  BTopoH  naTHjıeTHHH 
njıaKe 
pa
3
BHTHe  Hapo/inoro  x03aflcTB0  CCCP  (1920- 
1937 rr.), MocKBa,  1937, c. 272.
511

56.  Məmmədov  N.R.  Daglıq  Qarabağ  sənayesinin  bərpa  və  inkişafı  (1920- 
1940). Bakı, 2002, səh.  94.
57. Haropnbifl  Kapaöax 
3
a  roxtbi  cobctckoh  BJiacTH  (Kp.  cr.  cöop).  XaHKeHzw, 
1970, c.  108.
58. Atakişiyev A.  Xalq təsərrüfatının  bərpası dövründə Azərbaycan fəhlə sinfı 
ilə  kəndlilərin  ittifaqınm  möhkəmləndirilməsi  uğrunda  mübarizə.  Bakı, 
1961, səh. 76.
59. HapoflHoe xo
33
Hctbo AsepöaHjwcaHCKOH CCP. BaKy,  1982, c. 43.
60. HapoflHoe xo
3
jihctbo A
3
ep
6
aKjı>KaHCKOH CCP. BaKy,  1972, c. 45.
61. ARDA, f.  28, s.  3, i. 344, v.  13.
62. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.  III cild, Bakı,  1972, səh.  309.
63. HapoflHoe 
X03HHCTB0 
A3ep6aKa3KaHCKOH 
k
 
70 nero 
BejiHKoro  OKT»6pH. 
Baxy, 
1987, c. 272.
64. llaropıibm Kapa
6
ax 3a ronbi 
coBercKoft 
BJiac™  (Kp.  CTaT.  c
6
op).  XaHKeHÄH, 
1970, c. 120.
65. Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağ  sənayesinin  bərpa  və  inkişafı  (1920- 
1940). Bakı, 2002, səh.  67.
66
. ASE (III cild). Bakı,  1979, səh.  309.
67. ARDA, f. 89, s.  1, i. 314, v. 37.
68
. ARDSPİHA, f. 89, s.  1, i.  950, v.  76.
69. Qasımov İ. Azərbaycanda kolxoz quruculuğu.  Bakı,  1956, səh.  65.
70.  Sovet Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1983, səh. 76.
71. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı.  Bakı,  1934, səh.  115.
72. Məmmədov  E.İ.  Kənd  təsərrüfatınm  elliklə  kollektivləşməsi  ərəfəsində 
Azərbaycan kəndində sinifı mübarizə (1917-1929). Bakı,  1961,  səh.  104.
73. Qüdrətov D.H. Türk xalqları tarixi.  Bakı, 2001, səh.  184.
74. ARDA, f. 89, s.  1, i. 37, v.  10.
75. ARDA, f. 796, s. 2, i.  28, v. 76.
76.  Dilbazov  Ə.  Bakı  fəhlələrinin  Azərbaycan  kəndinə  köməyi  (1920-1923). 
Bakı,  1959, səh.  171.
512
77.  ARDA , f. 89, s.  1, i. 3787, v.  10.
78.  Sovet Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1983, səh. 77.
79.  Avensov C.  Dağlıq  Q arabağda  kolxoz  quruculuğu.  «Kommunist»  qəzeti, 
JV°233,12 fevral  1933-cü il.
80. Qüdrətov  D.H.  Azərbaycanın  qardaş  sovet  respublikaları  ilə  iqtisadi  və 
mədəni əməkdaşlığı (1920-1932). Bakı,  1973, səh.  103.
81.  ARDSPİHA, f.  894, s.  37, i.  64, v. 49.
82. ARDSPİHA, f.  89, s.  37, i.  571, v. 49.
83. Axundov  V.  DQMV-nin  40  illiyi.  «Kommunist»  qəzeti  40  oktyabr  1963, 
.N9 234.
84. ARDA, f. 28, s.  1, i.  147, v.  13.
85. Quliyev N.  Dostluq və qardaşlıq səhnəsi. Bakı,  1979, səh. 24.
86
.  SSRİ EA Azərbaycan Filialımn «Xəbərləri».  1939, N°4, səh. 23-25.
87. ARDA , f.  89, s.  37, i. 27, v. 24.
88
.  AxynxıoB H. Apmähckhh reHomm. Mh4> 
h
 
peanbHocrb. Baıcy,  1992, c.  121.
89. Əliyev X.  Əlimirzəyev  X.  Azərbaycan kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi 
tarixindən.'Bakı,  1965, səh.  109.
90. ARDA, f.  28, s.  1, i.  74, v.  131.
91. ARDA, f. 28, s.  1, i.  76, v.  19.
92. /(aHHJioB 
B.n. 
KojuıeKTHBH
3
auH
5
i: 
KaK 
əto 
6
buıo. 
MocKBa, 
1989, 
c. 
271.
93. Əliyev  P.  Qarabağ  bolşeviklərinin  sovet  hakimiyyətinin  qələbəsi  uğrunda 
mübarizəsi.  Bakı,  1963. səh. 29.
94.  ARDSPİH A, f.  89, s.  1, i.  1, v. 
6
.
95.  «Təşviqatçı» jurnalı.  1948, JVe
6
, səh.  59.
96. «Kommunist» qəzeti, 7 iyul  1953, -Ns  158.
97. Əliyev X. Əlimirzəyev  X.  Azərbaycan kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi 
tarixindən.  Bakı,  1965, səh. 79.
98. «ADPU-nin Xəbərləri» jum alı. M>4,  Bakı, 2000, səh.  178-179.
99. A RD A , f.  796, s. 2, i.  525, v.  30.
513

100.  Məmmədov  N.R.  Azərbaycamn  DQMV-nin  siyasi,  iqtisadi  va  mədəni 
inkişafı (1920-1940). Bakı, 2003, səh. 46.
101.  ARDA, f. 391, s. 2, i. 96, v.  11.
102.  «Azərbaycan SSR  EA Xəbərləri» (hum anitar elmlər  seriyası),  1958, .Nrs5, 
səh.  18.
103.  «EaKHHCKHH paöoHHİb)  ra3. JV9İ612,21 
H H B apt. 
1933  r.
104.  «H
ctoph
« 
K3ICC» 
(acypHan).  1973, Ks5, c. 71-80.
105.  ARDA, f. 2891, s.  1, i.  444, 
v.  33.
106.  ARDA, f. 2891, s.  1, i.  586, 
v.  16.
107.  «Komsomol» jum alı,  1927, Jvfe4, səh.  19.
108.  «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti.  Bakı, 28 iyul 1948, j
\r9
 2
1

(527).
109.  Sultanov  O.B.  80-cı  illərin  sonu  90-cı illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda
siyasi mübarizə.  Bakı,  1995.
110.  «Kommunist» qəzeti 22 dekabr  1933-cü il, M294 (4016).
m  FƏSİL
1.  ARDA, f. 27, s.  l , i .   17,v.46.
2.  AxaKHuiHeB  A.  A3ep6aHaa(aHCKaH 
K yjibT yp a 
p a 3 B H T o ro  
C TpomeJitCTBa 
K0MMyHH3Ma.  E aK y, 
1971, c. 77.
3.  ARDA, f. 410, s.  l ,i .  175, v. 80.
4.  Xələfov  A.A.  Sovet  Azərbaycanmda  kitabxana  işinin  tarixindən  (1920- 
1932). Bakı,  1974, səh.  65.
5.  Xələfov  A.A.  Sovet  Azərbaycanmda  kitabxana  işinin  tarixindən  (1920- 
1932).  Bakı,  1974, səh.  67.
6
.  HaropHbiH  Kapaöax  3a  roabi 
c o b c t c k o h  
BJiacTH 
(Kp. 
CTaT. 
cöop). 
XaHKeHflH, 
1970, 
c. 
100.
7.  ARDA, f.  17, s.  l ,i .  18,v.28.
8
.  «Azərbaycan  SSR  EA  Xəbərləri»  (hum anitar  elmlər  seriyası),  1940,  JVq2, 
səh.  74-75.
514
9.  «Azərbaycan  SSR  EA  Xəbərləri»  (humanitar  elmlər  seriyası),  1948,  M>
6

səh.  18-19.
10.  Atakişiyev A. Göstərilən əsəri, səh.  14.
11.  Atakişiyev A. Göstərilən əsəri, səh. 28.
12.  Atakişiyev A. Göstərilən əsəri, səh. 79.
13. AraMÖeiöm  A .I\  3KOHOMH«ecKHe  CTara'iecKH 
HccjıeflOBaHHa  npOMbim- 
jıeHHoro 
np0H3B0^cTBa. MocKBa,  1969, c. 70.
14.  Ağ ləkələr silinir.  Bakı,  1991, səh. 9.
15.  «Azərbaycan  SSR  EA  Xəbərləri»  (humanitar  elmlər  seriyası),  1946,  N?3, 
səh.  31-32.
16.  «Azərbaycan Kommunisti».  Bakı,  1958, Me 11, səh. 3-10.
17.  Mehdizadə  M.  Azərbaycan  xalq  maarifı  yeni  yüksəlişdə.  Bakı,  1967,  səh.
49.
18.«Təşviqatçı» jurnalı,  1967, N°9, səh.  14-15.
19.«SSRİ 
EA  Azərbaycan  fılialınm  Xəbərləri»  (tarix,  fəlsəfə,  hüquq  seriyası). 
1939, m ,  şəh. 23-25.
20

«Azərbayfcan SSR EA Xəbərləri» (tarix,  fəlsəfə, hüquq seriyası).  1957, Mq
6

səh.83-84.
21.Xəlilov  C.A.  Qərbi  Azərbaycamn  tunc  və  dəmir  dövrünə  aid  arxeoloji 
abidələri. Bakı,  1959, səh. 71.
22. 
«H
3
BecTH» As. 4, c. 36-40.
23.  «Azərbaycan» qəzeti,  1988, JVelO, səh.  158-159.
24. 
HaropHbiH 
Kapaöax, 
EaKy, 
1983, c65.
25.  Azərbaycan SSR-in 40 illiyi. Bakı,  1960, səh. 28.
26. Quliyev N.  Dostluq və qardaşlıq səhnəsi.  Bakı,  1979, səh. 24.
27. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti.  Bakı, 28 iyul  1948, Ne21, (527).
28. «Təşviqatçı» jurnalı,  1973, JSIel 3, səh.  18-19.
29. Fərzəliyev Y.  Dostluq və qardaşlıq diyarı.  Bakı,  1985, səh. 58.
30.  Sovet Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1983, səh.  85.
515

IV FƏSİL
1.  Azərbaycan tarixi. Yeddinci cild.  Bakı, 2003, s.l 1.
2.  Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində, Bakı,  1969, s. 16.
3.  Siyasi tarix. II hissə, Bakı,  1998, s.67.
4. 
Orucov Q. Azərbaycan Qafqaz döyüşlərində.  Bakı,  1984, s.13.
5.  Azərbaycan tarixi, yeddinci cild.  Bakı, 2003, s. 11
6
.  «BceMHpHaa HCTopHa» Moskva, 2001, səh.373.
7.  SSRİ tarixi. Moskva,  1960, səh.734.
8
.  ARSPİHA F .l, s.153, i.143, v.174.
9.  Yenəorada, s.280, i.
6
, v.116.
10.  Yenəorada, v.117.
11.  Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində.  Bakı,  1969, s.l 18.
12.  ARSPİHA F.2, s.84, i.91, v .ll.
13.  AMEA TİEA F .l, s.158, i.91, v.90.
14.  ARSPİHA F .l, s.153, i.32, v.12-13.
15.  Azərbaycan Böyük Vətən  müharibəsi illərində.  Bakı,  1969, s.339.
16.  ARSPİHA F.2, s.17, i.91, v.120.
17.  A R S P İH A F .l, s.129, i.2, v.
8
.
18.  ARSPİHA F.2, s.84, i.107, v.4.
19.  Yenə orada, s.280, i.3, v.439.
20.  Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində.  Bakı,  1969, s.304.
21.  Qardaşhq ailəsində. Bakı,  1973, səh.27.
22.  Məmmədov N.R. «Şuşa və şuşalılar» Bakı, 2004, s.82.
23.  Sovet Dağlıq Qarabağı, Bakı,  1983, s.60.
24.  ASE, III cild, Bakı,  1979, s.287.
25.  Yenə orada, II cild, Bakı,  1977, s.503.
26.  Qardaşlıq ailəsində, Bakı,  1973, s.28.
27.  Azərbaycan Sovet Ensklopediyası X cild, Bakı,  1987, s.267.
516
28.  Əliyev  H.Ə.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü  minilliyin  ayncmda.  Bakı, 
2001, s.15-16.
V FƏSİL
1.
 
HapoüHoe 
xo
35
ihctbo  A
3
ep
6
aHflacaHCKOH 

Yüklə 48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə