AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə37/41
tarix05.05.2017
ölçüsü48 Kb.
#16980
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

CCP 
(cTaTHHecKHfl  c
6
ophhk),  Bakı, 
1957, səh.29; Azərbaycan Sovet Ensklopediyası, III cild, Bakı,  1979, səh.309.
2. 
HapoaHoe 
xo
33
hctbo  A
3
ep
6
aÄÄ>KaHCKoft 
CCP 
(cTaTHnecKHH  cöopHHK), 
Bakı, 
1957, səh.186, Azərbaycan Sovet Ensklopediyası, III cild, Bakı,  1979, səh.310.
3. 
HapojiHoe 
xo
33
hctbo
 
A
3
ep
6
aHa»aHCKOH 
CCP 
(cTaTHHecKHH  cöopHHK),  Bakı, 
1957,  səh.359;  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağm  kənd  təsərrüfatı  1920-
1940-cı illərdə. Bakı, 2003, səh.19.
4. 
«BaKHHCKHH 
pa6oMH» 
qəzeti, 23 oktyabr, 1945.
5. 
3aKOH  o naTHJieTHCM 
njıaHe 
BOCCTEHOBJieHne h P33bhthh  HapoaHoro  xo3hhctbo 
A
3
ep
6
aüa»caHCKOH 
CCP 
no  1946-1950rr.  Bakı,  1950, səh.34.
6. 
HcnojiHeHHe  MecTHoro  6fOÄ*eTa  HKAO  (KpancHH  CTaTHnecKHH 
c
6
ophhk
), 
Xankəndi,  1968, səhifə  197.
7. 
Təbliğatçı jurnalı.  1948, JVe 
6
, səh.61; «npaBfla»  qəzeti,  1948, Xe  143,   144, 
  147, Ns  150,  153-dək.
8

M uxtar Dağlıq Qarabağ Vilayətinin 25 illiyi. Bakı,  1948, səh.57.
9. 
Təbliğatçı jurnalı,  1948, Mb 
6
, səh.58.
10.  Yenə orada, səhifə 62.
11.  Azərbaycan Sovet Ensklopediyası.  III cild,  1979, səh.309.
12.OcH0BHbie noKa
3
aTejiH 
pa3BHraa 
HapoaHoro 
xo3»HCTBa 
HKAO. Xankəndi,  1971,
səh.44.
13.Əliyev H.Ə. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayncmda.  Bakı, 2001, 
səh.16.
14.Qriqoryan  T.  Dağlıq  Q arabağ  M uxtar  vilayətinin  25  illiyi  «Tabliğatçı» 
jum alı,  1948, Me 
6
, səh.57.
517

15.Azərbaycantarixi  1  və2-ci cilidlər.  Bakı  1961-1964;  III  cild,  Bakı  1973; A S E - 
III cild,  Bakı,  1979, səh.309.
16.ARSPİHDA. 
Fond 89, siyahı 89, iş 95, vərəq  14.
17.0cHOBHwe noKa3aTenH pa3BHTHa Hapo^Horo xo3H0cTBa HKAO.  Xankəndi,  1971, 
səh.44.
18.«Təbliğatçı» jumalı,  1948, 
 
6, səh.58.
19.Yenə 
orada, səh.58-59.
20.HaropHWH  Kapaöax  3a  roaw  C
obctckoh
  BJiacTH  (
kpetkhh
  cTaraHecKHH 
c
6
ophhk
). Xankəndi,  1970, səh.54.
21.Azərbaycan tarixi, yeddinci cild,  Bakı, 2003,  səhifə  112.
22.«npaB^a»  qəzeti,  1948-ci il, Ns  143,146,147,  150,153.
23.Təbliğatçı jumalı,  1948, J'fe 6, səh.62.
24.KITCC 
b  pe30JirouH5ix  n  pemeHHHX  cbe3H0B,  KOHcjjepeHunvi  b  njreHyMOB  L[K, 
t
.8, 
MocKBa,  1985, səhifə 98-145.
25.ARSPİHA. F.89, siyahı  1, iş  95, vərəq  10.
26.A3ep6.CCP  k  50  jiğthk)  BeıiHKoro  Okth6p»,  Bakı,  1970,  səh.113;  HapoflHoe 
X03SHCTB0  A3ep6.  CCP  k  70  jıeTHio  BeJiHKoro  OKiaopa.  Bakı,  1977,  səh.144; 
HaropHbiH  Kapa6ax  3a  roatı  CoBeTCKofi  BJiacra 
(K p .c T .c 6 ), 
Xankəndi,  1970, 
səh.77.
27.Pe30JiK>uH8  XVIII 
cte3aa  KÜ(
b

A3ep6aHH*:aHa. 
Bakı, 
1951. 
soh.5; 
«Kommunist» qəzeti, 28 iyul,  1948-ci il, N°  146 (7843).
28.KTICC 
b
 
pe30jiK)UH5ix h peuıeHHax  cbes^OB,  KOH^epeHUHH  h  nneHyMOB  LÇK,  t.8. 
Moskva 
1985; 
/hıpeKTHBbi 
KIICC 

coBercKoro 
npaBHTejibCTBO 
no 
xo3aHCTBeHHHM  BonpocaM. T.3,  Moskva,  1958, səh.91-92.
29.ARSPİHDA.  F .l,  siyahı  247,  iş  17,  vərəq  19-20;  HaropHHH  Kapa6ax  3a  muw 
CoBeTCKofi 
anacTH 
(KpaTK.CTa.c6p.), Xankədi,  1970, səh.78.
30.Əliyev 
H.Ə. Azərbaycan  SSR iqtisadi coğrafıyası.  Bakı,  1963,  səh.206.
31.HaropHWH  Kapa6ax 
3 a  
roaw  Cobctckoh  BJiacTH 
(K p a T K .C T a T .c 6 o p .), 
Xankəndi,
1970, səh.82.
32. 
Yenə orada, səh.83.
518
33.Azərbaycan Sovet Ensklopediyası, III cild, Bakı,  1979, səh.310.
34.HaropHbiK  Kapa
6
ax 
3 a  
roflw 
CoBercKofi 
B Jiacra 
(ıcp.cTa.c6p.). 
Xankəndi,  1970, 
səh.96; Əliyev H.Ə.  Azərbaycan SSR İqtisadi coğrafiyası, Bakı,  1963, səh.206.
35.M uxtar  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin  25  illiyi.  Təbliğatçı  jumalı,  1948,  Nç 
6

səh.54-55; ASE, III cild,  Bakı,  1979, səh.310.
36.Nazirova  B.T.  Azərbaycan  SSR  DQMV-də  texniki  bitgilərin  inkişafı  və 
yerləşdirilməsi.  Bakı,  1948, səh.18.
37.Yenə 
orada, səh.19-20.
38.M uxtar  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin  25  illiyi.  Təbliğatçı  jum alı,  1948,  Ms 
6

səh.55
39.Yenə  orada, səh.55,  56.
40.ARSPİHDA.
  F.89,  siyahı  89,  iş  95,  vərəq  9; 
HaropHbifi  Kapa6ax  3a  roıibi 
coBeTCKOH BJiacTH. Xankəndi,  1970, səh.54
41.Çiçəklənən 
DQMV-i.  ədəbiyyat  və  incəsənət  qəzeti.  28.07.1948,  -Nç  21  (527); 
Dağlıq Q arabağ Sosializm quruculuğu dövründə.  Xankəndi,  1970, səh.104.
42.İmanov 
R.  Sosialist  Dağlıq  Qarabağı.  Bakı,  1981,  səh.38;  Azərbaycan  Sovet 
Ensklopediyäsı, III cild,  1979, səh.310.
43.Koçarev  S.S.  DQMV-də  şah-tut  ağacı.  Bakı,  1950,  səh.28-30;  Əliyev  H.Ə. 
DQMV« («Azərbaycan SSR iqtisadi coğrafıyasın»dan).  Bakı,  1963, səh.209.
44.Zavariev  V.Q.  Dağlıq  Qarabağm  qısa  coğrafiyası.  (1948-ci  ildə  Bakıda 
oxunmuş mühazirə).  Bakı,  1948; Koçarev S.S.  DQMV-do Şah-tut ağacı.  Bakı, 
1950, səh. 18-20.
45.Leonid  Q.  Qarabağm  dağlarında.  «Ədəbiyyat»  qəzeti,  28.07.1948,  JS°  21 Nb 
AEE- III cild,  1979, səh.310.
46.HaropHbrä
  Kapa
6
ax 
3a 
roAbi 
Cobctckoh  BjıacTH 
(KpaT.cTaTXBop.)  Xankəndi 
1970-ci il, səh.94-dən  102-dək.
47.Yenə 
orada,  səh. 104-105-106;  Haqverdiyev  Ş.A.  Müharibədən  sonrakı  illərdo 
Azərb.  KP-nın  xalq  təsərrüfatmın  bərpası  uğrunda  mübarizəsi  (1946-1958). 
Bakı,  1965, səh.25.
48.«Təbliğatçı» jum alı,  1950, JMb 3, səh.49-50.
519

49.«Dağhq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 25 illiyi»  1948,  səh.56.
50.Yenə 
orada, səh.57.
51.«BaKHHCKH8pa6o™»qəzeti,  14iyun,  1951.
52.HapoziHoe 
xo3hhctbo  A3ep6.CCP.  CTaT.c6op.  Bakı,  1957;  3aKOH  o  naTHJieTHH 
njıaHe BoccTaHOBJieHHa h pa3BHTHJi HapOAHoro xomhctbo CCCP Ha  1946-1950rr. 
Bakı,  1946; Sovet Dağlıq  Qarabağı,  Bakı,  1983;  DQM V-i  50  ildə,  Bakı,  1973; 
DQMV-i  sovet  hakimiyyəti  illərində  Xankəndi,  1970;  Azərbaycan  tarixi 
yeddinci  cild,  Bakı,  2003;  M əmmədov  N .R .  Dağlıq  Qarabağın  kənd 
təsərriifatı  1920-1940-cı illərdə.  Bakı,  2003.
53.Azərbaycan Sovet Ensklopediyası.  III  cild,  Bakı,  1979,  səh.310.
54.Vahid 
ailənin  görkəmli nailiyyətləri.  «Kommunist» qəzeti  28  iyul  1948-ci  il jVe 
146(7843).
55.HaropHbiH  Kapaöax  3a  roaw  Cobctckoh 
BjıacTH 
(KpaTK.cTaT.c6op) 
Xankəndi 
1970, səh.116-117.
56.HapoflHoe  xo3«hctbo  A3ep6aH4»(aHCKoK  CCP  k  50  jıeTHio  CCP.  Bakı,  1979, 
səh.46-47;  3axapstH  A.B.  IUenKaBas  npoMwıuneHHocTb  HaropHoro  Kapa6axa. 
Bakı,  1970,  səh.35-36;  Sadıqov  F.  Beş  qardaş  kənd  təsərrüfatı,  sənaye. 
«Kommunist»  qəzeti  28  iyul  1948;  Ne  146  (7843);  A R D A ,  1.379,  siyahı  3, 
vərəq  50,  56,  80; ASE,  III cild,  Bakı,  1979, səh.309-310; HaropHbiK Kapa6ax 3a 
roflbi  CoBeTCKOH  BJiacra  (kp.ct.c6)  Xankəndi,  1970,  səh.16,  54;  ARSPİH D A,
F.89, siyahı  1, iş 226, vərəq 310.
57.AxBepaHeB  III.A.  Eopb6a  KOMMyHHcrHHecKHH  napran  A3ep6aftflacaHa  3a 
pa3BHTHe cejibCKoro xo3ühctbo b nocjıeBoeHHwö nepnfl (1945-1958).  Bakı,  1965; 
«EaKHHCKHH  pa6oqn»  qəzeti,  14  iyun  1951-ci  il;  HapoaHoe  xo3?ihctbo 
AsepöaiiflKaHCKOH  CCP  b  1970  roay  (cTaT.eHceroaHHK).  Bakı,  1972,  səh.198- 
200;  flocTH>KeHHH  coBeTCKoro  A3ep6a{UıacaHa  3a  40  JieT  b  uH(j>pax  (cTaT.cöop), 
Bakı,  1960,  səh.152;  157;  Azərbaycan  SSR  xalq təsərrüfatı.  Statistik  küllüyat. 
Bakı,  1957,  səh.24,  28,  30;  HaropHtm  Kapa6ax  3a  ro/ıw  cobctckoh  BjıacTH. 
Xankəndi,  1 9 7 0 ,səh .l7 ,99-103.
520
VIFƏSİL
1.  DQM V-nin 25 illiyi. «Tabliğatçı» jurnalı, Bakı,  1948, JNç 
6
, səh.61.
2.  Qriqoryan T. M uxtar Dağlıq Qarabağ Vilayətinin 25 illiyi. Bakı,  1948, səh.59.
3.  HaropHbift Kapa
6
ax 
3
a roflw 
coBercKoft BJiacTH. 
Xankəndi,  1970, səh.158.
4.  Çiçəklənən  M uxtar  Dağlıq  Qarabağ  Vilayəti.  «Ədəbiyyat»  qəzeti,  28  iyul 
1948-ci il Ns 21  (527).
5.  KyjibTypHoe 
CTpoHTejiCTBo  A
3
ep
6
a
0
®KaHCKoü  CCP  (cTaT.c
6
op.),.  Bakı,  1961, 
səh.16.
6
.  Yenə orada, səhifə 30.
7.  Safaryan  B.  Xankəndi  müəllimlər  institutu.  «Kommunist»  qəzeti,  13  iyun 
1950-ci il, J
n
T
q
  117(7814).
8
.  Y enəorada.
9.  Yenə orada.
10.Şahnazarov N . Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti.  Bakı,  1960, səh.27.
11.Əliyev 
Y.  Sbvet  Dağlıq  Qarabağının  çiçəklənən  maarif  və  mədəniyyəti. 
«Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 26 iyul 1948-ci il Ns 316.
12.HaropHuR  Kapa
6
ax 
3
a  roabi  CoBeTCKoK  BJiacTH  (KpaT.cTaT.c
6
op.).  Xankəndi, 
1970, səh. 164.
13.Yenə 
orada, səh.165.
14.KyjibTypHoe
 
ctpohtcji
&
ctbo
  A3ep6aöfl»aHCK0ft  CCP  (cTaTHHecxHfi 
cöophmk
). 
Bakı, 
1961,52.
15.Yenə 
orada, səh.53.
lö.Safaryan  B.  Vilayətin elm mərkəzi.  «Kommunist» qəzeti,  13 iyun  1948-ci il Mb 
117,17814.
17. Y enə orada,  13.07.1948-ci il Ne 117.
18.Bax.  «Kommunist» qəzeti  13 iyun  1948-ci il Ms  117 (7814).
19.Xələfov  A.A.  Azərbaycanda  kitabxana  işinin  tarixi  (1933-1958).  Bakı,  1974, 
səh.142.
521

20.ARDA.  F.379, siyahı  3,  iş 350, vərəq 26.
21 .Azərbaycan SSR  EA xəbərləri,  1956, Ne 3, səh.102.
22.HaropHWH  Kapaöax  3a  roaw  C0BeTCK0H  BjıacTH  (KpaTK.cTaT.  c6op).  Xankəndi, 
1970,  səh.166;  Qriqoryan  T.  Muxtar  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin  25  illiyi. 
«Təbliğatçı» jumalı, N° 66,1948, səh.60-61.
23.ƏIiyev 
A.  Naxçıvan  M SSR-də  kitabxana  işi  (1920-1985-ci  illər)  avtoreferat, 
tarix elmlər namizədi almaq üçün.  Bakı,  1991,səh .l2.
24.H
ctophh
  A3ep6aHOTcaHa, 
t
.3,  cild  II,  səh.226;  HapoaHoe  xo:?hmctbo  A3ep6.CCP 
k 50 jicthk) CCCP.  Bakı,  1972, səh.262.
25.HapoflHoe  0Öpa30BaHHe,  HayKa 
h
  KyıibTypa 
b
  A3ep6afizwcaHCKOH  CCP 
(cTaT.c6op).  Bakı,  1975,  səh.192,  195;  HaropHbifi  Kapaoax  3a  roatı  C
obctckoh
 
Bjıacra (KpaTKXTaT.cöopH). Xankəndi,  1970, səh.167.
26.ÄRDA.  F.13,  siyahı  4,  iş  20,  vərəq  2;  Dağlıq  Qarabağ  50  ildə,  Xankəndi,
1974,  səh.106; Tağıyeva H.  Sovet hakimiyyəti  illərində  Azərbaycan  kitabxana 
işinin inkişafı, Bakı,  1960.
27.HaropHbiH  Kapaöax  3a  roaw 
cobctckoh
 
bji
3
cth
 
(KpaT.cTaT.c6op.). 
Xankəndi, 
1970, səh.167.
28. 
Yenə orada.
29.McT0pHH A3ep6afla*aHa. T.3,  ç.II, səh.229.
30. 
Yenə orada, səh.230.
31.KyjibiypHoe  cTpoHTeJibCTBO  A3ep6aHfl»caHCK0H  CCP  (craT.coop).  Bakı,  1961, 
s ə h .l18.
32.Quliyev 
N.  Dostluq və qardaşlıq səhnəsi.  Bakı,  1979, səh.24.
33.Kərimov İ. Şuşa-Ağdam teatr.  Bakı, 2001-ci il, səh.l 17,  129.
34.HaropHbiiı  Kapaöax  3a  roatı 
cobctckoh
 
bjiecth
  (KpHTK.cTaT.c6op),  Xankəndi, 
1970, səh. 168.
35.KyjibTypHoe  CTpoHTejibCTBO  A3ep6afiÄ»aHCK0H  CCP  (cTaT.c6op),  Bakı,  1961, 
səh.112.
36.Sovet Dağlıq Qarabağı (Lenin milli siyasətinin təntənəsi).  Bakı,  1983, səh.142.
522
37.M əmmədov  N .R .  Dağlıq  Qarabağda  mədəni  quruculuq.  Bakı,  2000-ci  il, 
səh.38.
33.HaropHbiK  Kapa6ax  3a  rojibi 
cobctckoh
  BjıacTH  (KpnrK.cTaT.cöopH). 
Xankəndi, 
1970, səh.168.
39.AR SPİH D A.  F .l,  siyahı  74,  iş  138,  vərəq  54;  HaropHbift  Kapa6ax  3a  roaw 
coBercKoü BJiacrn.  (KpHTK.cTaT.c6op). Xankəndi,  1970, səh.178.
40.HapoflHoe 
xo
3
hhctbo
  A3ep6.CCP  k  70  JieTHio  BejiHKoro  Okth6ph,  Bakı,  1970, 
səh.233.
41.Qriqoryan  T.  Muxtar  Dağhq  Qarabağ  vilayətinin  25  illiyi.  «Təbliğatçı» 
jum alı,  JVe  6,  1948,  səh.60;  DQMV-i  sovet  hakimiyyəti  illərində.  Xanəkndi, 
1970, səh.179.
42.DQ M V-İ  sovet hakimiyyəti illərində.  Xankəndi,  1970, səh.180.
43.Yenə 
orada, səh.181.
44.Hapofliıoe 
xo
3
hhctbo
 
A3ep6. CCP. səh.359.
45.HaropHbiH  Kapa6ax  3a  ro/ibi 
cobctckoh
  BJiacTn  (KpaT.cTaT.cöopH.).  Xankəndi,
1970, səh.26.
46.Nadirov  A .A .,  Nuruyev  Ə .X.,  Muradov  Ş.M.  Naxçıvan  iqtisadiyyatı  XX 
əsrdə.  Bakı, 2000-ci il, səh.78
47.Qasım ov A.  Sosializmdə maddi rifah səviyyəsi.  Bakı,  1967, səh.58-64.
48.DQ M V-İ sovet hakimiyyəti  illərində. Xankəndi,  1970, səh .1 9 7 ,198. 
49XyceHHOB 
K.A., 
Hafiflejı 
M.H. 
OnepKH 
hctophh 
npo
b
A3ep6aftflacaHe.  Bakı,  1966, səh.355.
50.HaropHbiö 
Kapa
6
ax 
3a roaw CoBeTCKofi BJiacm 
Xankəndi, 
1970, 
səh.
199.
51 .HapoflHoe 
xo
3
hhctbo
 CCCP. CraTHMecKHfi 
c
6
ophhk
.  Moskva,  1956, səh.211.
52.HapOÄHoe 
xo
3
hhctbo
  A3ep6aHÄacaHCKO0  CCP 
k
  70 
jicthio
  BejiHKoro  OKTHÖpa. 
Bakı,  1972, səh.157.
53.Zavaryev V.Q. Muxtar Dağlıq Qarabağ vilayətinin yolları.  Bakı,  1948, səh.22.
54.A R D A .  F.379,  siyahı  3,  iş  487,  vərəq  13,  Zavaryevin  göstərilən  osəri,  səh.24-
25.
55.A R D A .  F .I1 I4 , siyahı 5, iş  1095, vərəq  205.
523

56.Hacıyev İ. Sağlamlıq şəhəri. «Kommunist» qəzeti,  13 iyun  1950-ci il. 
57.Stepanyan B.  Çiçəklənən sosialist vilayoti.  «Kommunist» qəzeti  13 iyun,  1948- 
ciil,N°  117.
58.Yenə orada.
59.Haropntıü KapaSax 
3
a roaw 
C
obctckhh
 BJiacTn. 
X ankəndi,  1970, səh.30,31,32,
33.
öO.Stepanyan  B.  Çiçəklənən  sosialist  vilayəti.  «Kom m unist»  qəzeti,  13  iyun, 
1948-ci il.Xğ 117.
V IIF Ə S İL
1.  Məmmədəli  İ.  Məkirli  niyyət,  mənfur  siyasət.  Bakı,  2004,  səh.7-8;  Əliyev 
M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı.  Bakı,  1998, səh. 126.
2. 
«KoMC0M0JiCKas npaBaa» 
qəzeti,  15 aprel  1989-cu il.
3.  ARSPİHDA. F .l, siyahı  169, iş 249, vərəq 
8
.
4.  Yenəorada, vərəq9.
5.  Yenə orada, vərəq 10-11.
6
.  Yenə orada, vərəq  12-13.
7. 
HapoaHoe 0Öpa30BaHHe A3ep6aHfl*aHa 
1920-1927 
roay, 
Bakı,  1928, səh.32-37.
8
.  ARDA.  F.379, siyahı 3, iş  103, vərəq 2.
9.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağm  kənd  təsərrüfatı  1920-1940-ci  illərdə. 
Bakı, 2003, səh.
6
.
10.ARDA. Fond 379, siyahı 3, iş 487, vərəq  13,21
11.Nadirov  A.A.,  Nuriyev  Ə.X.,  M uradov  Ə.Ş.  Naxçıvan  iqtsiadiyyatı  XX 
əsrdə, Bakı, 2000-ci il, səh.78.
12.HapoflHoe 
06
pa
30
BaHHe b A
3
ep
6
aftfl*aHe  1920-1927 roay, Bakı,  1928, səh.30.
13.KyjibTypHoe
  CTpoHTejiiCTBO  A
3
ep
6
a
0
zı»caHCKOi}  CCP  (cTaT.cöop.).  Bakı, 
1961, 
səh.34, 53.
524
14.Yenə orada, səh.30.
15.Əliyev M.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı.  Bakı,  1998, səh.2003. 
lö.Y enə orada, səh.2005.
17.ARSPİHDA.  F .l  siyahı  169, iş 249, vərəq 7.
18.HcMaıuıoB
 
E.  BjıacTb 

Hapoa.  nocjıeBoeHHofi  ct3jihhh3m  b  A3ep6aitıwcaHe 
1945-1953. 
Bakı, 
2003, səh.294.
19.AR 
SPİHDA.  F .l, siyahı  169, iş 249, vərəq 
8
.
20. 
Yenə orada, vərəq 9-11.
21.Azərbaycan tarixi.  Yeddinci cild, Bakı, 2003-cü ii, səh.l 57-158.
22.Siyasi tarix. II hissə, Bakı,  1998, səh. 153-154.
23.«Respublika» qəzeti,  H y an v ar  1990, M? 14,15.
24.Nəcəfov 
B. Deportasiya, Bakı,  1998, səh.50-55.
25.«Respublika» qəzeti  15 yanvar,  1990-cı il,  15.
26.Paşayev 
A. Köçürülmə. Bakı,  1995, səh.16-18.
27.ARDA.  F.411, siyahı 38, iş  13, vərəq  187.
28.Məmmədov  İ..,  Əsədov  S.  Ermənistan  Azərbaycanlıları  və  onların  acı  taleyi. 
Bakı,  1992, səh.49.
29.A RDA. 
F.411, siyahı 9, iş 73, vərəq 283.
30.Yenə 
orada, vərəq 284.
31.İmanov  R.C.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünə  qəsd-qondarma  Dağlıq 
Q arabağ M uxtar vilayəti.  Bakı, 2005, səh.2005.
32.Paşayev A. Köçürülmə, Bakı,  1995, səh.33
33.Yenə 
orada, səh.31.
34.ARSPİHDA. F.2, siyahı  121, iş 30, vərəq 52.
35.Yenə 
orada, f.l, siyahı 277, iş 21, vərəq  10.
36.«Azərbaycan» qəzeti,  1997-ci il,  14 dekabr.
VIIIFƏSİL.
525

I
1.  Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.  III cild, Bakı,  1979, səh.309.
2.  Dağlıq Qarabağ Sovet hakimiyyəti illərində. Xankəndi,  1970. səh. 94.
3.  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 50 ildə.  Azəməşr,  1973, səh.  36.
4.  Qarabağ İpək Kombinatmm illik hesabatı. Xankəndi,  1970, səh.  59.
5.  ^ocTHÄeHM  HaropHoro  Kapaöaxa 
b
 
aeBATOH  naTMeTKe.  BaKy, 
1976, 
c.
218.
6
.  ARSPİHMDA. F.  89, s.  1, i. 95, v. 94
7.  DQMV  İpək  Kombinatınm  cari  arxivi.  Q arabağ  İpək  Kombinatmm  illik 
hesabatı. Xankəndi,  1971, səh.  19.
8
.  Yenə orada. səh.  35.
9.  ARSPİHMDA.  F. 89, s.  1, i. 95, v.  -15.
10.flocTHJKeHHs  HaropHoro  Kapa
6
axa 
b
 
aeBaTOH 
naTHJieTKe. 
BaKy, 
1976, 
c.
213-218.
11 .Keçmiş DQMV Arxivi. F. 242, s. 1, i.  87, v. 74.
12.Yenə orada. Vərəq  112.
13.Dağlıg  Qarabağ Sovet hakimiyyəti  illərindo (statistik  molumatlar  külüyyatı). 
Xankəndi,  1970, səh. 22.
14.DQMV  İpək  Kombinatmın  cari  arxivi.  Kom binatm   Əmək  şöbəsinin  illik 
hesabatı.  1975. s.  187.
15.Keçmiş DQMV Arxivi. F. 242, s.  1, iş 
68
,  v.  69.
lö.Keçmiş DQMV Arxivi F. 242. s.  1, iş  106, s.  98; Q arabağ  İpək Kombinatınm
cari Arxivi. Əmək Şöbəsinin illik hesabatı.  1976, s. 260.
17.İmanov  R.C.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  -   qondarm a  DQMV.
Bakı,  2005.  s.l 17,  Məmmədov  N.R.  DAğlıq  Q arabağda  sənayenin  bərpa  və 
inkişafı.  Bakı, 2002; ASE, III cild, Bakı,  1979, 
səh.  309.
18.DQMVSovethakimiyyətiillərmdə. Xankəndi,  1970, s.  197-198.
19.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin 40 illiyi.  Bakı,  1963, s.  24.
20.DQMV  İpək  Kombinatınm  cari  arxivi.  Kom binatm   əmək  şöbəsinin  illik 
hesabatı.  1979. səh. 315.
526
21.Azərbaycan SSR-in DQMV haqqmda qanunu.  Bakı,  1987, səh.  16.
22.Azərbaycan Respublikası SPİHM DA. F. 89, s.l, i. 95, v.  16.
23.HaropHoe 
xo38h ctb o 
A
3
ep
6
.  CCP  k  70 JierHio  BejiHKoro  OKTa
6
pa. 
BaKy, 
1987, c.  155.
24.DQMV  Sovet hakimiyyəti illərində. Xankəndi,  1970, səh. 54.
25.DQMV 40 illiyi. Bakı,  1963, səh. 26.
26.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. III cild. Bakı,  1979, səh. 310.
27.DQM V 
Sovet  hakimiyyəti  illərində  statistik  məlumatları.  1970,  səh.  54;  ASE 
IIIcild ,səh .  309.
28.İmanov R.C. Azərbaycanın ərazi  bütövlüyünə qəsd-Qondarma DQMV.  Bakı, 
2005, səh.  115.
29.Azərbaycan  Respublikası  SPİHMDA.  F.  89,  s.  1,  iş  95,  v.  23;  «DQMV-nin 
statistik məlumatlar»ı, səh.  60.
30.Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  sənayenin  bərpa  və  inkişafı 
(1920- 
1940).  Bakı, 2002, səh. 42.
31.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası III cild,  1979, səh.  309.
32.Dağlıq 
Qarabäğ M uxtar Vilayətinin statistik məlumatları.  1970, səh.  55.
33.Yenə  orada. Səh 65-66.
34.DQMV 40 illiyi, Bakı,  1963.  səh. 26.
35.İmanov  R.C.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  -   Qondarma  DQMV. 
Bakı, 2005, səh.  112.
36.HapoÄHoe x03ancTB0  A
3
ep
6
aÄaacaHCK
0
H CCP k  50 jıeTHio CCCP. Baxy,  1979, c. 
44;  HapojjHoe 
xo33h ctb o 
A
3
ep
6
aHa»aHCKofi CCP k 60 aeroıo BenHKoro orraöpa. 
BaKy,  1977. 
CTp. 
90-91.
37.Azərbaycan  Respublikası  SPİHM DA.  F.  89.  siy.  89,  iş  95,  v.  17;  DQMV- 
Sovet hakimiyyəti illərində (statistik məlumatlar külliyyatı). 
Bakı,  1970, 
səh.  64-65.
38.Dağhq 
Qarabağ  M uxtar  Vilayətinin  statistik  məlumatları.  Bakı,  1970, 
səh.  62-63.
527

39.Yenə orada. səh.  58-59.
40.Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 50 ildə. Bakı,  1979, səh. 40.
41 .HapoaHoe  xobhKctbo  A3ep6.  CCP 
k
 
60  jıeTHio  BejiHKoro  OKxaöpfl. 
EaKy,
1977, c. 91.
42.DQMV...statistikməlumatlar.  Bakı,  1970, səh.  58-59.
43.«CoBercKHH 
Kapa6ax» 
qəzeti,  1983, 

fevral.

Yüklə 48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə