AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutu


Sovet Dağlıq Qarabağı  Lenin Milli siyasətinin təntənəsı.  Bakı,  1983Yüklə 48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə38/41
tarix05.05.2017
ölçüsü48 Kb.
#16980
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

44.Sovet Dağlıq Qarabağı  Lenin Milli siyasətinin təntənəsı.  Bakı,  1983, 
səh.  176.
45.Hapo2jHoe
 
x03aäcTB0 A3ep6aöü*aHCKOH  CCP 

50 
j ı e T u t o
 
CCCP. 
Ea
K y , 
1972, 
c. 
46; Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, III  cild,  Bakı,  1979,  səh.  309;  DQMV- 
nin statistik məlumatları, səh.  54.
46.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti statistik  məhımatlar.  Bakı,  1970, 
səh.  58-
59.
47.İmanov  R.C.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  -   qondarma  DQMV. 
Bakı, 2005, səh.  113.
48.DQM V 
statistik məlumat Bakı,  1970,  səh.  58-59.
49.PaccwraHa 
öyxranTcpcmM /lOKyMCHTOM
 TeKyuıero 
apxHBa 
HKAO 
1976,  c. 29.
50.«Kommunist»  qəzeti,  12  yanvar,  1954-cü il;  Azərbaycan tarixi,  VII cild,  Bakı, 
2003, səh.  118.
51.DQMV 
50 ildə, Bakı,  1973. səh.  43.
52.Yenə 
orada. səh. 44.
53.HapoaHoe 
xo

hctbo
  A3ep6aH/»KaHcK0H  CCP 
k
  60  jıeraio  BejiHKoro  OKTa6pa. 
EaKy,  1977, c. 92.
54.Yenə 
orada, səh.  92;  Sovet  Dağlıq  Qarabağı  Lenin  Milli  siyasətinin  təntənəsi. 
Bakı,  1983, səh.  176;  D Q M V ...statistik məlumat. Səh.  54-61.
55.HapoflHoe  xo38hctbo  A3ep6attfl*aHCKOH  CCP  k  50  jıeTmo  CCCP. 
EaKy, 
1972, c. 44.
528
56.DQMV  Sovet  hakimiyyəti  illərində  statistik  məlumatlar  külliyyatı.  Bakı.
1970, səh.  67-68;  Keçmiş  DQM V  Arxivi.  F.  30,  iş  75,  v.  2,31; 
DQMV
Statistika İdarəsinin hesabatı. Bakı,  1976.
57.HapoflHoe
  xo
3
hhctbo  A
3
ep
6
aüfl
3
KaHCKOH  CCP  k 
50  jıenno 
CCCP. 
EaKy,
1972. 
c. 46.
58.Əliyev 
H.Ə.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü  minilliyin  ayrıcında. 
Bakı, 
2001
, səh.  16-18.
IX FƏStL.
1.  Sov.  İK P M K-nın “Kənd təsərrüfatmın daha da inkişaf etdirilməsi  haqqında” 
sentyabr  (1953-cü  il)  plenumu.  MK-nın  qurultay,  konfrans  və  plenum 
materialları, 
6
-cı cild. Moskva,  1971, səh.  385-429.
2.  rXııenyM  L(K  KnCC  24-25 
MapTa 
1965  r.  CreHorpacfiHMecKHH 
otmct. 
MoCKBa,
1969, c.  9-29.
3. 
«M3Becxra» qəzeti, 

avqust  1954-cü il.
4.  Dağlıq Q arabağ M uxtar Vilayəti Sovet hakimiyyəti illərində.  Bakı,  1970,  səh.
201.
5.  Yenə orada, səh.  123.
6
.  Azərbaycan  Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  Arxivi  (ARKTNA), 
M ühasibat şöbəsinin  1970-ci il materialları. F.  1-14, s.  16, i.  570, vərəq 211.
7.  Yenə  orada,  vərəq  112;  HapoflHoe 
xo3aficTBO  A3ep6a8fl>KaHCKoS 
CCP 
k
 
70 
jreTHto  BejiHKoro  OKTaöpa.  EaKbi,  1987,  c.  125-126;  DQMV-nin  statistik 
məlumatları.  Bakı,  1970, səh.77.
8
.  flocTHJKeHHa 
CoBeTCKoro  A3ep6aüflacaHa 3a 
40 JieT 
b
 
unıjjpax.  Ct3t.  cöop.  Eany,
1960, 
c. 
86
;  Dağlıq Qarabağ statistik məlumatlannda.  Bakı,  1970, s. 84.
9.  Dağlıq Q arabağ M uxtar Vilayəti 50 ildə.  Bakı,  1973, səh.  58.
529

lO.Dağlıq Qarabağ Sovet hakimiyyəti illərində. Bakı,  1970, səh. 80.
1 l.«Kommunist» qəzeti, 6 fevral,  1960-cı il.
12.ARSPİHDA.  f .l,  s.  327,  i.  35,  v.  9-10;  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti 
statistik məlumatlarda, səh.  148.
13.Yenə 
orada, vərəq 9; səh.  149.
14.HaropM.rii Kapaöax 3a roaw C
obctcko

bji
3C
th
. BaKy,  1970, c.  146.
15.Yenə 
orada, səh.  156.
lö.Y enəorada, səh.  150,151.
17.Qardaşlıq ailəsində. Bakı,  1973, səh. 43.
18.Dağlıq 
Qarabağ Sovet hakimiyyəti  illərində.  Bakı,  1970, səh.  54.
19.Pa3BHTHe  HapOAHoro  xo3aHCT Ba  A3ep6aHjı*aHCKofi  CCP 

pocT  MaTepnajibHoro 
ypoBHa 
*H3HH  Hapoixa,  Bany,  1972,  c.  122-123;  HapojiHoe 
xo35ihctbo 
A3ep6aHji2caHCKOH CCP k 50 Jieraıo CCCP. EaKy,  1972, c.  118.
20.Elmlər  Akademiyasının  xəbərləri  tarix,  fəlsəfə,  hüquq  seriyası.  Bakı,  1948, 
səh.  8.
21.Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 50 illiyi.  Bakı,  1973, səh.  47.
22.Azərbaycan Sovet  Ensiklopediyası.  V cild.  Bakı,  1981,  səh.
23.Yenə 
orada, III  cild, Bakı,  1979, səh.  309.
24.HapoüHoe  xo3ailcTBo  A3ep6aHjı>KaHCKOH  CCP.  CTaT.  cöop.  BaKy,  1957,  c.  122,
138. flocTHHceHHe HKAO b ^eBaTOH romuıeTKe.  XaHKeHaw,  1976, c.  31.
25.Pa3BHTHe HapojjHoro  xo3HHCTBa  A3cp6aHfl*aHCKOH  CCP 
h
 
pocT  MaTepHanbHoro 
h
 
KyjıtTypHoro ypoBHa 
hch
3
h h
 
Hapoaa, 
BaKy, 
1972, c.83,  129.
26.Dağlıq 
Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  Statistik  rəqəmlərdə.  Xankəndi,  1970,  səh.
148.
27.HapoflHoe xo3əhctbo  A3ep6aHfl*aHCKOH  CCP  k  50  JieTHö  CCCP.  EaKy,  1972,  c. 
120;  N.R.M əmmədov  DQM V-də  kənt  təsərrüfatı  1920-1940-cı  illərdə.  Bakı, 
2003, səh.  103.
28.ARSPİHDA. f.89, s.  1, i. 95,  v.  14.
29.Yenə 
orada. v  16.
530
30.Dağlıq Qarabağ Sovet hakimiyyəti illərində.  Bakı,  1970, səh. 86.
31 .Yenə orada. səh 87.
32.nocTaHOBjıeHHe  ceHTaÖpbCKoro  (1953  rofl) 
HneHyMa  UK  KIICC  « 0   Mepax 
ÄanbneHuıero  pa3BHTHa  cejibCKoro 
xo

hctbo
  CCCP»,  T.6,  MocKBa,  1971,  c. 
450-456.
33.Hapo.HHoe 
x o
3
hhctbo
 
A3ep6aHflacaHCKoft  CCP  k  60  JieTHK)  BejiHKoro  oıcraöpa. 
EaKy, 
1977, c. 334.
34.Pa3BHTHe  HapoAHoro  xo3ancTBa  A3ep6aHfl*aHCK0H  CCP 
h
 
pocT  MaTepnajibHoro 
h  KyjibTypHoro ypoBHa hch3hh Hapoaa, EaKy,  1972, c.  108.
35.D Q M V   statistik rəqəmlərdə. Xankəndi,  1970, səh.  108-109.
36.A R K T N A , f.  1-14, s.  16, i.  168.  v.  39-40.
37.Həm idov  M.Ş.  Yaradıcı vəhəyətyanı təsərrüfatlar. Bakı,  1983, səh.  40. 
38-Hapo^Hoe 
xo

hctbo
 
A3ep6aHfl*aHCK0H CCP  k  50 jıeTHio CCCP.  EaKy,  1979,  c.
45.
39.HaropHbiiı Kapa6ax 3a roübi 
cobctckoh
 
BJiacTH. 
XaHKeHjw,  1970, c.  108.
40.HapoflHoe  xo3Hhctbo  A3ep6aHÄacaHCKOfi  CCP 
k
 
50  jıeTHio  CCCP;  HaropıibiR 
Kapaöax 3a roabi cobctckoh BJiacra, c.  84-85.
41.AjibieB 
A.A.  llpoojıeMbi  noBbiıueHHa  ypoBHa 
äh
3
hh
 
kojixo
3
hhkob
  npn 
pa3BHTHOM 
coıiHanH3Me. 
EaKy, 
1980, 
c. 
21; 
HapoflHoe 
xo

hctbo
 
A3ep6aHfl>KaHCKOH CCP 3a 60 jıeT. EaKy,  1980, c. 20.
42.HapoiiHoe  xosühctbo  A3ep6aHa»aHCKOiı  CCP  3a  60 
jıeT. 
EaKy,  1980,  c.50; 
«CoBeTCKHH Kapa6ax» qəzeti,  16 aprel,  1980-ci il.
43.D Q M V   50 ildə.  səh.  60-61.
44.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.  III cild,  Bakı,  1979, səh.  309; /I
octhächhs
 
HKAO 
b
 aeBaTOH narajıeTKe, c. 339.
45.Jİ0CTH>KeHHa  HKAO 
b
 
aeBHTofi naTHJieTKe, c.45.
46.D Q M V  
statistik rəqəmlərdə.  Səh.  86.
47.M əm m ədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağın  kənd  təsərrüfatı  1920-1940-cı  illərdə. 
Bakı, 2003, səh.  20.
531

4B.HapoflHoe  xo3«hctbo  A3ep6afi®KaHCKOfi  CCP  k  50  jıeTHio  BejiHKoro  oıcra6pa. 
BaKy,  1977, c. 332.
49.AÄSPİHDA. f. 89, s.  1, i.  95, v.  17.
50.Hapo.3Hoe 
xosaÄCTBO A3ep6afi«5KaHCKOH CCP 
k
 50 jıeTHio  CCCP.  EaKy,  1972, c.
46.
51 ./IocTH*eHHa HKAO 
b
 aeBHTOH nflTHJiemce. c. 48.
52.flocraaceH H a
  HKAO  b  h6bhtom  rıaTHjıeTKe.  c. 
4 8 -5 0 ; 
ASE,  III  cild,  səh. 
309; 
HapoaHoe  xo3shctbo  A3ep6a0ÄacaHCKOH  CCP 
k  
50  
jıeroıo  CCCP.  BaKy, 
1972, 
c.40-44.
53.HapoflHoe 
xo3hhctbo  A3ep6aHÄ»caHCKoK  CCP  k  60  jicthk)  CCCP. 
EaKy, 
1982, c.
333.
54.DQMV-İ 50 ildə.  səh.  59;  DQMV-nin 40 illiyi,  Bakı,  1963,  səh.  36 
55-Dağhq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 40 illiyi.  Bakı,  1963, səh.  36.
56./IocTO/KeHHH  HKAO 
b
 
aeBaTOH  namneTKe.  c.60;  D Q M V-i  statistik  rəqəmlərdə, 
səh.  104.
57.Hapo.zmoe  xo3H0ctbo A3ep6aKfl*aHCKOH  CCP 
k
 
50 jıeTHio  CCCP.  EaKy,  1982, c.
45.
58.«Təşviqatçı» jumalı,  1973, Ne  13, səh. 21.
59.Hap0.HH0e
 
x o 3 h h c tb o  
A3ep6aö/OKaHCKoö 
CCP 
k  
50 
jıer a ıo  
CCCP. 
E aK y, 
1982, c. 
333-334; 
HaropHbiH 
Kapa6ax 
3a 
t o ä l i  
C o b c t c k o h  
BJiacra, c.  105.
öO.Qardaşlıq ailəsində.  Bakı,  1973, səh. 42.
61.Azərbaycan Sovet  Ensiklopediyası, III cild.  Bakı,  1979,  səh.  310;  Azərbaycan 
SSRİ  qtisadi  Coğrafıyası,  Bakı,  1963,  səh.  208-209;  D Q M V   -  statistik 
rəqəmlərdə, səh.  104; “Sovet Qarabağı” qəzeti, 26 dekabr,  1980-ci il.
62.M
kpthsh
 
III.M. HaropHoro Kapa6axcKas  ABTOHOMiıa«  06jıacn .  (nyTeBoaHTCJi). 
EaKy,  1970, c.  11.
63.Əliyev 
H.B.  Azərbaycan SSRİ qtisadi Coğrafıyası.  Bakı,  1963, s. 208.
64.Dağlıq Qarabağ statistik rəqəmlərdə, səh.  96.
65.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.  III cild, Bakı,  1979, səh.  309.
532
66.HKAO 
3a 
roflw CoBercKOH 
BJiacTH, 
EaKy,  1970, c.  96-97.
67.Hapo.HHoe 
xo
3
hhctbo
  A3ep6aÄa>KaHCKOH  CCP.  CıaTHcraHecKHH  cöopHHK.  Eany, 
1957;  A3ep6aüzwcaH 
b
  uH^pax.  Kp.  C
t
.  c6op.  EaKy,  1961;  HapoÄHoe 
xo
3»İ
ictbo
 
A3ep6a8a>KaHCK0H  CCP  3a 60  Jier.  EaKy,  1980, c.  334-336;  ASE,  III  cild,  Bakı, 
1979, səh.  310.
68.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.  III cild, Bakı,  1979, səh.  309.
69.HKAO 
3a roabi  cobctckoh 
BJiacra. 
Bany,  1970, c.  100-101.
70.«CoBeıcKHH Kapa6ax» qəzeti, 26 dekabr,  1980-ci il.
71 Jlapo/iHoe 
xo

hctbo
  A3ep6aHÄ*aHCKOH  CCP 
k
  60 jıeraıo  06pa30BaHHe  CCCP. 
EaKy,  1982,  c.  333;  «CoBercKH0  Kapa6ax»  qəzeti,  26  dekabr,  1980-ci  il; 
A R SPİH D A  f.  89, s.  1, i. 95, v.  19.
72.D ağhq Qarabağ Muxtar Vilayəti statistik rəqəmlərdə. Səh.  105.
73.A R D A .  F.  411,  s.  30,  i.  1,  v.  18-26;  DQMV-i  50  ildə,  səh.  65;  flocra>KeHHC 
HKAO 
b
 ÄeBHTOH nMTHJieTKe, c. 57.
74./Iocra5KeHHe HKAO 
b
 aeBHToö naraneTKe, c. 74.
7 5.A R D A  
f.  l , s . 2 ,  i.  2 ,v .2 4 .
7 6 .f lo c r a Ä e H H e
 HKAO b äcbhtoh naTHjıeTKe, c. 
6 2.
77.Qardaşlıq  ailəsində (DQMV-nin 50 illiyi).  Bakı,  1973, səh. 66.
78.DQ M V-nin  40  illiyi.  Bakı,  1963,  səh.  36-37;  ASE,  III  cild,  Bakı,  1979,  səh. 
309;  Əliyev  H.B.  Azərbaycan  SSR  iqtisadi  coğrafıyası,  Bakı,  1963,  səh.  210- 
211; flocrajKeHHe HKAO 
b
 aeBƏToft naraneTKe, EaKy,  1976, c. 43.
79.A R SPİH D A  f.  89, s.  1, iş 95, v.  21.
80.HapoflHoe 
xo3hhctbo A3ep6aÖÄ>KaHCK0H CCP k 60 jreT.  EaKy,  1980, c.  354.
81 -«H3Becraa» qəzeti, 2 avqust,  1954-cü il.
82.«EaKHHCKHfi pa6oHHH» qəzeti, 28 iyul,  1957-ci il.
83.HapoaHoe  xo3hhctbo  A3ep6afia»aHCKOH  CCP  k  50  JieTHio  BejiHKoro  OKTa6p«. 
BaKy, 
1977, c.  194; flocTHaceHHe HKAO  b aeBHTOH  naraneTKe, 
EaKy, 
1976, c. 90-
91.
84.flocTH>KeHHe
 HKAO b aeBaTOH naraneTKe, c. 89.
85.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti  50 ildə, səh. 67.
533

86
.Pa
3
BHTHe  HapoflHoro  xosaflcTBa A3ep6afifl>KaHCKOH  CCP  h  pocT  MaTepHajıtHoro 
h  KyjıtTypHoro  ypoBHH  ähshh 
Hapofla, 
c. 
108;  HapoaHoe  xo3aöcTBo 
A
3
ep
6
afta>KaHCKOH  CCP 
3
a  50  jıeT,  BaKy,  1972,  c.  45-46;  ASE,  III  cild,  Baku,
1979, səh.  310.
87.HaropHMH Kapaöax 3a ro/ihi coBeTCKon BJiacTH, c.  108,109.
88
.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti  50 ildə, səh. 
68
.
89./IocTHHceHfie HKAO 
b
 
aeBaTOH naTHJieTKe, c. 
66
;  ASE,  III  cild,  Bakı,  1979, səh.
310.
90.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar  Vilayəti  sovet  hakimiyyəti  illərində.  Bakı,  1970,  səh. 
109-115.
9[./IocTHaceHne HKAO baeaaTOH naTHjıeTKe, c. 
68
.
92.Yenə orada. səh.  89.
93.Əliyev H. Azərbaycan SSR  İqtisadi coğrafiyası.  Bakı,  1963,  səh.  211.
94
.A
3
ep
6
aäaacaHCKaa  CCP 
b
 
uH()ıpax 
b
 
1968 
ro a y .  K
p h t k h
  cTaTHnecKHH  c6opHHK. 
Bany,  1969, c. 98; HaropHbift  Kapaöax 3a roflbi 
cobctckoh
 
bji
3
c t h

BaKy,  1970, c.
116.
95.Azərbaycan 
Sovet  Ensiklopediyası.  III  cild,  Baks,  1979,  səh.  310;  HaponHoe 
xo
3
attcTBO  A
3
ep
6
aHfl
5
KaHCK
0
H  CCP  k  50  jicthk)  CCCP.  fiasy,  1972,  c.  46; 
HapoflHoe  xo38hctbo  A
3
ep
6
aHfl»caHCK
0
H  CCP.  CraTHCTHHecKHH  c
6
ophhk.  Easy, 
1957, c. 525.
96.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti 50 ildə, səh.  67.
97.flocra>KeHHe HKAO b fleBaToö  naTHJience,  c.  72.
98.Yenə 
orada. səh.  89.
99.ARSPİHDA  f.  89,  s.  1,  iş  95,  v.  25;  HaropHbifi  Kapa
6
ax 
3
a  roflbi  cobctckoh 
BjıacrH, c.  121; Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.  III  cild, səh.  310.
100.flocTHaceHHe HKAO b aeBarofl rıaTHJieTKe, c.  89.
101.HaropHbiö  KapaöaxcKHÄ Abtohomhmh  OöjıacTb  b  UH(j)pax,  XaHKeHflH,  1981, c. 
45;  Ba»HeHiuHe  HCTopHnecKHe  peuıeHHa  napTHH  h  npoBHTejibCTBo  no pa3BHTHio 
CejibCKoro xo
3
ähctbo  (1953-1958),  Baıcy,  1958;  flocTiwceHHe  HKAO  b  ÄeBaTofi 
naTHjıeTKe, c. 68.
534
102
.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. III cild, Bakı,  1979, səh.  310.
103.Yenə 
orada, səh.  310.
104.Əliyev H. Azərbaycan SSR  İqtisadi coğrafıyası.  Bakı,  1963, səh. 209.
105.Pa3BHTHe HapoflHoro xo
3
ancrBa 
A3ep6aftfl»caHCKofl 
CCP h 
p o c t 
MaTepnajibHoro 
h  ıcyjibTypHoro 
ypoBHa 
>kh3hh 
napoaa,  c. 
76, 97, 98, 100; 
HapoflHoe 
xo3aficTBo 
A3ep6aüfl>KaHCKOH 
CCP 

50 jıeTHio CCCP, 
c. 
90-94.
106.Müasir  dövrdə  Azərbaycan  sovet  kəndində  ictimai  -   iqtisadi  irəliləmələr. 
Bakı,  1973, səh. 92.
107.Yenə  orada, səh.  81.
108.Yenə orada, səh.  81, 83,92, 93,94.
109.Əliyev  H.Ə.Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü  minilliyin  ayrtcında.  Bakı, 
2001,s ə h .17-18.
X  FƏSİL.
1.
 
HapoflHoe 
xo
33
CTBa 
A3ep6afifl*:aHCKofl 
CCCP 
k  
50 
jıeno 
CCCP, 
K)6HJieHHbifi 
cTaTHpecKHH c6op., Baıcy,  1972, cam.7
2.  Yenə orada, səh.7-8
3.  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovet hakimiyyəti illərində, Bakı, 1970, səh.27
4. 
H
toth
 Bce/ıcaK)3HOH nepenncn Hacnjıeiffla 
1979r, 
tom 
II, 
wacT 
1, 
KHHra 
3, c.47
5. 
H apoflHoe 
xo

ctbo
  A3ep6afiflacaHCKofi 
CCP 
k  
50 
Jieno 
CCCP,  K)
6
hji. 
CraT. 
C
6
op., 
BaKy, 
1972, c.7
6
.  Nadirov  A.A.,  Nuriyev  Ə.X.,  Muradov  Ş.M.,  Naxçıvan  iqtisadiyyatı  XX 
əsrdə,  Bakı, 2000, səh.69
7. 
Hap
0flH0e  xo3»ctbo  A3ep6afiflacaHCKofi 
CCP 

50 
Jieno 
CCCP,  lOönn. 
CraT. 
C6op. BaKy, 
1972, c.7
8.
 
MaMeflOB  K.B. 
fleMorpa^HnecKoe  pa
3
BHTHe 
b  
A3ep6. 
CCP, 
BaKy,  1980,  c.37; 
HacejıeHHe 
CCCP 
1988, MocKBa,  1988, c.23
9.
 
A3ep6afifl*aH 
b
 
UH(J>pax.  KpaT.  OraT  C6op.,  BaKy,  1964,  c.278; 
DQMV 
statistika rəqəmlərdə, Bakı,  1970, səh.30
535

lO.Nadirov  A.A.,  Nuriyev  Ə.X,  Muradov  Ş.M.  N axçıvan  iqtisadiyyatı  XX 
əsrdə,  Bakı, 2000, səh.78
11  .Hapoanoe  xo3hctbo  A3ep6aHÄ*aHCKOH  CCP  k  50  jıeTio  CCCP,  IO
öhji
.  C-raT. 
cöop.  Bany,  1972,  c.7-8;  HacjıeHHe  CCP  1987r.,  MocKBa,  1988,  c.27-28; 
MaMejıoB K.E. ^eM0rpacJ)H4ecKHH pa3BHTHH b A3»p6.  CCP, BaKbi,  1980, c.37-38.
12.Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vılayəti  Sovet  hakimiyyəti  illərində,  Bakı,  1970, 
səh.30
13.HapojiHoe  xoshctbo  A3ep6aH®KaHCKO0  CCP  k  50  Jieno  CCCP,  K)6hji.  C
t
3
t
. 
cöop. EaKy,  1972, c.8.
14./IocTH*eHHH HaropHoro Kapaöaxa 
b
 jıeBHTOH nnTHJieTKa,  XanKenjiH,  1976, c.95.
15.Yenə 
orada, səh.96-97.
lö.Y enə orada, səh.98
17.HapojjHoe 
xo
3
hctbo
  A3ep6afijpKaHCK0H  CCP 
k
  70  jıeTHio  BejiHKoro 
okth
6
ph
, 
fO6njje0HHfi craTHHecKOH e)KHrojiHHK, EaKbi,  1987, c.6
18.J(ocTH*eHHH HaropHoro Kapa6axa 
b
 jıesHTOH nHTHJieTKa, c.96-97.
19.HapoflHoe 
X03HCTB0  A3ep6afijı*aHCKOH  CCP 
k
  70  jıeTHio  BenHKoro  oKTHÖpa, 
K)6
hji
. C
t
3
t
. C6op. EaKbi,  1987, c.6
20.HKAO 
b
 UHffıpax (1975-1980), XaHKeHjjn  1981, c.45
21.HapojjHfciH  Kapa6ax.  KnarKHft 
ct
3
thcthkoh
  coopHHK.  XaHKeH/jH,  1970.  c.144- 
145
22.Hapojjnoe  xo3hctbo  A3ep6aäoacaHCKOH  CCP  k  50  jıeTino  CCCP, 
K)6tın. 
cTaT.c6op. EaKbi,  1972, c.15
23./IocTHÄeHHH HaropHoro Kapaöaxa 
b
 fleBHToft narajıeTKa, c.98
24.Hapo.AHoe 
xo
3
äctbo A3ep6afto»caHCKOH CCP k 50 JieTHio CCCP, c. 12
25.A.A.Nadirov, Ə.X.Nuriyev,  S.M.Muradov.  Naxçıvan iqtisadiyyatı  XX əsrdə, 
Bakı, 200, sah.78
26.MaMejıoB 
K.B.  fleMorpacJwHecKHH  pa3BHrae 
b
  A3ep6a{ijj>KaHCKOM  CCP,  Eaıcbi, 
1980; HacHJieÜHHe CCCP,  1988, «4>HHaHCbi 
h
  CTaracTHKa», MocKBa,  1988,  c.23-
25, 
Z(acTH*eHHe HaropHoro Kapa6axa b aeBHTOH 
nHTHJieTKe, 
c.9
536
27.D Q M V  Sovet hakimiyyəti illərində (statistik məlumatlar külliyyatı), səh.43
28.Nadirov A .A ,  Ə.X.Nuriyev,  S.M.Muradov.  Naxçıvan iqtisadiyyatı  XX  əsrdə, 
səh.78;  D Q M V   statistik  rəqəmlərdə,  səh.41;  HapoaHoe  xo3üctbo  A3ep6.CCP  k 
50 jıeno CCCP, c. 16-18
29.HapojiHoe 
xo
3
hctbo
 CCP. CTaTHnecKHH 
c
6
ophhk
, M
ockbb
,  1956, c.211.
30.Pa3BHTHe  HapozjHoro  xo3»ctbo  A3ep6aftjpKaHCKoft  CCP 
h
 
pocr MaTepHanHoro  h 
KyjibTypHoro 
ypOBHH 
äh3hh  Hapojıa,  CTaT.c6op.  BaKbi,  1961;  McropHH  CCP,  t. 
XI, c.214
31 ,/JnpeKTHBbi  L(K  KHCC 
h
  CoBercKoro  npaBHTCJiCTBO  no  xo3HCTBeHHbiM 
BonpocaM, T.3, MocKBa,  1958, c.649.
32.Hapo.aHoe 
xo
3
hctbo
 
A3ep6ai}joKaHCKofi  CCP 3a  60 
jıeT, 
lOÖHjıefiHHH 
CTaTx6op., 
EaKbi,  1980,215-375, 
JJocrn'AceHne
 HKAO b jıeBHTOH nHTHJieTKe, c.136
33.APMA

Yüklə 48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə