AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə39/41
tarix05.05.2017
ölçüsü48 Kb.
#16980
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 
<6.1114,  c  15, 
h
.16; 
HapoaHoe  xo3hctbo  A3ep6aita*aHCKofi  CCP  k  50 
jıeTio  CCCP  chih.43-46; 
flacmmenHa
  HaropHoro  Kapaöaxa  b  aeBHToff 
HHTHJieTKe, c.144; DQMV-İ Sovet hakimiyyəti illərində, səh.198
34.F.89,  s.L , i.95, v.l
35.Azərbaycan ta'rixi, ycddinci cild, Bakı, 203, səh. 136-137.
36.üocTHJKeHHH HaropHoro Kapaöaxa 
b
 jje 
bätoä
 naTHJieTKa, səh. 118
37. 
Yenə orda, səh.l 18-139.
38.DQMV
 statistik rəqəmdə, səh.188.
39.D Q M V  haqqmda Azərbaycan SSR-in qanunu,  Bakı,  1987, səh.32
40.«BbiuiKa» qəzeti, 5 m art,  1957-ci il nömrəsi
41.A R SPİH  
M D A   Q.89,  s.L ,  i.95,  v.24;  Xələfov  Ə.  Sovet  Azərbaycanında
kitabxana  ı'şinin  tarixindən,  Bakı,  1960,  səh.65;  DQMV  rəqəmlərdə,  Bakı,
1980,  səh.29;  İmanov  R.J.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  qondarma
D Q M V, Bakı, 2005, səh.178.
42.DQ M V-İ sovet hakimiyyəti illərində, səh.186
43.Yenə 
orada, səh. 185-186-187.
44.Hapo.HHoe 
xo
3
hctbo
 A3ep6afta*aHCK0ft CCP 
k
 50 jıeno CCCP, c.209
537

45.DQMV-nin  Mərkəzi  əmanət  kassäsına  1975-1980-ci  il  illərdəki  hesabatları; 
Dağlıq  Qarabağ  50  ildə,  Xankəndi  1973,  səh.94;  HapcwHoe 
xo

ctbo
 
Ä3ep6aäa*aHCKoB CCP 3a 60 jıer, c.353.
46.flocTH *eH Ha
  HKAO  b  fleBHToft 
naTHJierKe, 
c .1 1 4 ; 
D Q M V -i  statistik 
rəqəmlərdə, səh. 199
47.Hapofliıoe 
X033CTB0 A3ep6aftfl>KaHCKoft CCP 
k
 50 jıeTio CCCP,  cam.209
48.Yenə 
orada, səh.377; DQM V statistik məlumatlarda.  Səh.176-17.
49.ARSPİH  M D A  F.89, s. 1., i.95, v.2
50.Hapo/moe 
xo
3
hctbo
 CCCP, CıaTHMecKHft 
c
6
ophhk
, MocKBa,  1956, c.211.
51.Pa3BHTHe
 
HapoaHoro 
x o
3
h c t b o
 
A3ep6aftfl)KaHCK0H  CCP 
n   p o c T  
MaTepHajmoro  h 
KyjibTypHoro ypoBHH 
3
k h
3
h h
 
Hapoaa, CTaT.c6op. EaKbi,  1961, c.236
52. 
JlocTH
5
KeHKa HKAO 
b
 
aeBjjTOH mTHJieme, c. 125.
53.DQMV Sovet hakimiyyəti illərində, səh. 170-171
54.Müasir dövrdə  Azərbaycan  sovet  kəndində  ictimai-iqtisadi  irəliləmələr,  Bakı,
1973, səh.3
55.Yenə 
orada, səh.3
56.flocTH»eHHJi HKAO 
b ÄeBaroft naTHjıeTKe, 
c.123.
57.İmanov 
R.J.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünə  qəsd-qondarma  Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti,  Bakı, 2005, səh.144
58.Dağlıq  Qarabağ Muxtar Vilayəti statistik rəqəmlərdə,  səh.170.
59.ARSPİHA F.89., s .l, i.95, v.23
60. 
Yenə orda, v.4
öl.D ağlıq QarabağMuxtar VilayətiSovet hakimiyyəti  illərində, səh.178
62.HapoflHoe 
x o
3
x c t b o
 
A3ep6aHfl5KaHCKoft  CCP  CTaTx6op.,  EaKy,  1957,  c.425 
A3Hp6aRflacaH  b  nncfjpax  1977  rojıa,  EaKy,  1978;  A R D A .  F.411,  s.30,  i.6, 
v.29030;  D QM V  statistik  rəqəmlərdə,  səh. 176-177;  R .İm anovun  göstərilən 
əsəri, səh.140.
63.Müasir 
dövrdə Azərbaycan  sovet hakimiyyətində  ictimai-iqtisadi  irəliləmələr, 
Bakı,  1973, səh.3
538
64. Yeni orada, səh.3
65.flocTHH
b
 aeBHToft namneTKe, c.124
66.HKAO 
b
 
ım<})pax  (1976-1980),  cTaT.cöop.,  EaKbi,  1981,  c.35-39;  flocTH*eHHjı 
coBeTCKoro  A3ep6aHÄ»aHa  b  40  JieT  b  unıjjpax,  cTaT.cöop.,  EaKw,  1960,  c.240- 
250; flocTWKeHHH HKAO b aeBHTon naTHJieTKe, 
c.124-125
67.«BaKHHCKH pa6o«iH» qəzeti, 27 m art,  1956-cı il
68.X(ocTHJKeHHa HKAO 
b
 aeBHToft naTHJieTKe, c.l 18
69.D Q M V  
statistik rəqəmlərdə, səh. 190-191
70.Yenə 
orda, səh.192-193
71  .Azərbaycan tarixi, yeddinci cild, Bakı, 2003, səh.138
72.Jl,HpeKTHBbi  KÜCC  h  CoBeTCKoro  FIpoBHTejıCTBano  X03aftcTBeHHbiM  BonpocaM, 
T.5., 
MocKBa,  1958, c.754-75.
73-flocTHaceHHa  coBeTCKOro  AsepöaftjwcaHa  3a 40 jıeT 
b
  KHiJıpax,  CTaT.c6op.,  Eaıcy,
1960,  s.244.  DQM V-i statistika rəqəmlərdə, səh.128-129
74.HapoziHoe 
xo

ctbo
  A3ep6ana>KaHCKOH  CCP 
k
  70  Jieno  BejiHKoro  oıcra6pa, 
IO
öhji
.  C
t
3
t
. C6op. Baıcy,  1987, c.184 flocnwceHHa HKAO 
b
 aeBaTOH naTOneTKe, 
c.90-91;  D Q M V   sovet hakimiyyəti illərində, səh.l 28-129.
75.«CoBeTCKHx Kapa6ax» qəzeti, 26 dekabr,  1980-cı il
76.D ağlıq 
Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  statistik 
məlumatlar,  səh.235-236; 
/Jocraacemia HKAO 
b
 iieBaTOH narajıeTKe, c.90
77.Yenə  orda, səh.237*238; 91
78.N adirov  A .A .,  Nuriyev 
Ə.X, 
Muradov  Ş.M.  Naxçıvan  iqtisadiyyatı 
XX 
əsrdə,  Bakı, 2000, səh.32
79.A
octh
>
kchhsi
 HKAO 
b
 aeBaToft narajıeTKe, c.l 11
80.HapoaHoe  xo33ctbo  A3ep6aflaÄaHCKofi  CCP  k  70  jıeraıo  BejiHKoro 
OKTHÖpa, 
c.184
81.AR SPİH   M D A   F.89,  s .l.,  i.95,  v.24;  Hapo/iHoe  x03acTB0  A3ep6aiifl)KancKofi 
CCP 
k  
70  jıeTHio Bejımcoro  oıcra6pa,  c.185-198;  flocTHJKeHHa  HKAO  b  aeBaToft 
namneTKe, c.90-91
539

82.Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti sovet hakimiyyəti illərində, səh.131.
83.«BaKHHCKHH 
pa6o4HH» 
qəzeti, 29 yanvar  1959
84.«BaKHHCKHft 
pa6o4HH» 
qəzeti, 
12 m a rt  1988
85.«Sovetskiy  Karabax» qəzeti, 16 aprel,  1980
86.HaropHtıft  Kapaöaxa 3a 
roaw coBeTCKoR BJiacTH, XaHKeıiflH,  1970, c.28 
87.1manov R.J. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd-qondarm a DQMV-i, Bakı,
2005, səh.151
88
.Yenə orada, səh.152
89.«Aqiqator»,  1969, .Ne7, səh.31
90.Şaxnazarov Q.E.  Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayəti,  Bakı,  1963, səh.43
91.HapoflHoe
  xo
3
üctbo  AsepöaKjwaHCKOH  CCP  k 
70  ncxnro  BejiMKoro  oıcraĞpa, 
c.194
92.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti sovet hakimiyyəti illərində, səh.30
93.Yenə  orada, səh.30-31
94.MKPTMH  III.M.  HaropHO-KapaöaxcKaa  ABTOHOMaa  oönacTb  (nyTeBoaHTejıt), 
BaKy,  1970, c.13-15
95.Məmmədov  N.R.  Şuşa  və  şuşalılar,  Bakı,  2004,  səh.20,  74,75,69,68;  «Şuşa» 
qəzeti, 
22
 yanvar,  1981.
96.«Azərbaycan»  1988, JMelO, səh.158-159
97.Yenə 
orda, səh.l 60-161.
98.Məmmədov N.R.  Şuşa və şuşalılar, səh.73
99.Qardaşlıq  ailəsində, Bakı,  1973, səh.78
100.Əliyev  H.Ə.  Azərbaycan  XXI  əsrdə  və  üçüncü  minilliyin  ayrıcmda,  Bakı, 
2001, səh.17,
101.A3ep6afiflaCCP 
k
  50  jıeTHÖ  BejiHKoro  OKTƏÖpa,  HapoaHoe 
xo
38
hctbo
 
A3ep6a0a>KaHCKOH 
CCP 
k
 70 jıeraıo BejiHKoro Oifraöpa, c. 144
102.Zavaryev 
V.Q.  M uxtar  Dağlıq  Qarabağın  yolları,  Bakı,  1948,  səh.22-25; 
Əliyev H.B. Azərbaycan SSR iqtisadi coğrafıyası,  Bakı  1963, səh.213-214.
540
103.flocTH*eHHa HKAO 

fleBaxofi  naTHJieTKe, c.l 18; DQMV statistik  rəqəmlərdə,
səh.137.
104-HaponHoe xo3äctbo A3ep6aHflÄaHCKOfi CCP 
k
 50 jıeTHio CCCP, c.150
105.APCnHUU  0 .89,  c .l.,  h.95,  b5;  APflA   
X03acTB0  A3ep6aftfl>KaHCKOH  CCP  k  70  jıeraö  Bcjihkoto  Okts6p«,  c.194; 
HapoflHoe 
x03acTB0 
A3ep6ai}fl»aHCKOfi  CCP  k  50  JieiHio  CCCP,  c.151; 
flocTHHceHHio HKAO 
b
 
fleBarofi naTHJieTKe, c.146
106.flocTHMceHHa
 HKAO 
b aecaTofi  nsmuıeTKe, 
c.146
107.HaropHoro  Kapa6axa 3a rofla coBercKOH BjıacTH, c .7 ,137
108.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti statistik rəqəmlərdə, səh.174
109.Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  haqqında  Azərbaycan  sovet  sosialist 
respublikasınm qanunu.  Bakı,  1987, səh.23
1 lO.HaropHoro Kapa6axa 
3a 
roflbi coBeTCKofi BJiacra, c.175
111.ryceiiHOB  T.K.  Pa3BHrae  CBa3H  paflHOBeuıaHHa 
h
  TejıeBH3» 

cobctckom
 
A3ep6afifl>KaHa, Baıcy,  1988, c.16
112.HapoflHoe 
xo
33
ctbo
 A3ep6afifl>KaHCKofi CCP 

50 CCCP, c.152
113.Yenə 
orda, səh.152-155; DQMV-i statistik rəqəmlərdə, s.138 
114JlocTH>KeHHa HKAO 
b
 aeBaTOH  narajıeTKa, c.99
115.Yenə orda, səh.99-100
116.Yenə orda, səh.38
117.İmanov R.  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd-qondarma  DQMV, səh.128
118.Azərbaycan tarixi, yeddinci cild, səh.133
119.Azərbaysan  Sovet  ensiklopediyaları  VI  cild,  səh.356;  X  cild,  səh.127;  X  cild, 
səh.580;  IX cild, səh.34
120.HapoflHoe 
xo
33
ctbo
 A3ep6afia>KaHCKofi CCP 

50 
jıerajo 
CCCP, c. 153* 154
121.ARSPİHA  F.89, s .l, İ.95.V 22,23
122.İmanov 
R.J.  Azərbaycanın  əzazi  bütövlüyünə  qəsd-qonarma  DQMV,
səh.160.
123.Dağlıq  Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovet hakimiyyəti  illərində, səh.197.
541

124.flocTHÄeHHa HKAO 
b
 zıeBSTOH naTHjıeTKa, c.145
125.Yenə 
orda,  səh.l 16-117;  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  statistik 
rəqəmlərdə, səh. 178-179
126.Hapo.aHoe  X03acTB0  A3ep6aHjj>KaHCK0H  CCP  k  70  jicthio  BeJiHKoro  OKTHÖpa, 
c.233
127.HaropHoro Kapa
6
axa 
3a 
roaa 
cobctckoh BJiacTH, c. 
182,183
128.Yenə 
orda, səh.184-186
129.HapoflHoe 
xo
38
ctbo
  A3ep6aHa*aHCK0H  CCP 
k
  70  Jieroıo  BeJiHKoro  oıcra6pa, 
s.233;  İmanov  R.J.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd-qondarma  DQMV-
i, səh.161
130.flocra>KeHHa HKAO 
b ÄeBaTownaTHJieTKa, 
c.99
131.Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti sovet hakimiyyəti illərində, səh.144
132.Yenə  ordla, səh.151
133.flocTH*eHHa 
HKAO 
b
 jıeBjnofi  naTHJierKa,  c.1 0 2
134.İmanov 
R.J.  Azərbaycanm  əzazi  bütövlüyünə  qəsd-qonarma  DQMV-i, 
səh. 169-170
135.HaropHoro Kapaöaxa 3a roatı coBercKOH BJiacra, c.180
136.HcTopHa  A3ep6aÜÄ»caHa, T.lll. p.II, c.213
137.Məmmədov N .R .  Şuşa və şuşalılar,  Bakı, 2004,  s ə h .2 4 ,110,119.
138.CTaTHHecKOH cötpaHHK, 3apaBooxpaHeHHe CCCP, MocKBa,  1960, c.51
139.Bo3aH 
X.A. 'lejıoBeKy aojıro ä h t l ,  EaKM,  1974,  c.21.
140.Qardaşlıq ailəsində, (DQMV-nin  50 illi yenə həsr olunur),  Bakı,  1973, səh.84
141.İmanov  R.J.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  qondarma  DQMV, 
səh.164.
142. 
«İzvestə»  1  aprel,  1969q.
143.ARSPİHDA F.89, s .l, i.95, v.6
144.İmanov 
R.J.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  qondarma  DQMV, 
səh.166.
145.flocTH>KeHHa
 
HKAO 
b
 aeBaTOH  naTH jıeTK a, 
c.l 19
542
146.  «BaKbiHCKH  pa6oTHH»  qəzeti,  14  yanvar  1950-ci  il,  HapojHoe  xojüctbo 
A3ep6aftfl3KaHCK0H CCP k 50 jıerHio CCCP, c.272
147./locTHyKeHna HKAO 
b
 
aeBHTOH naTHJienca, c.99
148.Yenə 
orada, səh.119
149. 
«EaKHHCKHH pa6oMHH»  qəzeti, 30 dekabr  1976.
XIFƏSİL.
1.  Azərbaycan  SSR  DQMV-nin  dövlət  arxivi,  f.30,  i.75,  siy.9,  v.2; 
HapojjHoe 
06pa30BaHHe b CCCP. C6ophhk 
AOKyMeHTOB, MocKBa, 
1974, c.220.
2.  KyjibTypHoe  cTpoHTejibCTBO  A3ep6.  CCP  (CTaTHiecKHH  cöopHHK).  EaKbi,  1961, 
c.48
3.  HaropHHH Kapaöax 3a roabi coBeTCKoft Bjıacra  (KpaTKHH craTHHecKHfl  c6ophhk). 
XaHKaHflH,  1971, cam.158-159
4.  D ağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətinin  40  illiyi.  Bakı,  1963;  Sovet  Dağlıq 
Qarabağı. Bakı  1983;  Azerbaydjan v  üifrax, Bakı,  1964; 2Qardaşlıq ailəsində, 
Bakı,  1912;  HaropHYH  Kapaöax  sa  roaı  CoBeTCKoft  Bjıacm.  XaHKCHjiH,  1971; 
KyjibrypHoe CTpoHTejıtcTBo A3ep6aHWKaHCKofi CCP (
ct
.

.) Eaxy,  1963.
5.  KyntTypHoe 
CTpowrenbCTBO 
A3ep6aHa*aHCKO0  CCP  (cıar.cöop).  BaKu, 
E
jim
, 
2003, c. 162-163
6.  A3ep6afeoKaH 
b
 
un^pax. Eaıcy,  1964, c.278-280
7.  Azərbaycan tarixi (yeddinci cild).  Bakı, Elm, 2003, səh.162-163
8.  DQM V-nin dövlət arxivi f.30, siy.9, iş  170, vərəq 6
9. 
HapoziHoe 
06pa30BaHHe,  HayKa  h  KyjıtTypa 
b
 
A3ep6afifl*ancKofi 
CCP 
(CraT.c6op). Eaıcbi,  1975
10.KyjibTypHoe  cTpoHTejibCTBO  A3ep6aftjwcaHCKoft  CCP  (CTaT.c6op).  BaKbi,  1961, 
c.1 6 ,30
11 
.HaropHbift  Kapa6ax  3a  rofltı  CoBercKoft 
BJiacTH  (KpaT.CTaT.c6op.).  X aıiK eH an,
1971, c.165
543

12HeHTpaJibHoe 
craTHHecKoe 
ynpaBJieHHe 
npH 
coBeTe 
mhhhctpob 
A3ep6afliracaHCKoa  CCP. BaKy,  1961, c.61
13.ARSPİHDA, f.l, siy.206, iş 98, vər.69
14.HapoflHoe 
06pa30BaHHe 
h
 KyjibTypa 
b
 CCP. CTaT.cöop. MocKBa,  1989, c.30-31.
15.KyjibiypHoe 
CTpOHTejibCTBO 
A3ep6aHfl»caHCKOH  CCP  (CTaT.c6op.).  BaKW,  1961, 
c.48.
16.DQMV-nin dövbt arxivi.  Fond 30,  siy.9,  iş  179, vər.81.
17.Qardaşlıq  ailəsində. Azərnəşr,  1973, səh.
86
, 87
18.Hapo;moe  xo3aftcTB0  A3ep6aHfl»caHCKO0  CCP 
k  
50 
jicthio
  CCCP.  BaKy,  1972, 
c.249.
19.Qardaşlıq ailəsində. Azərnəşr,  1973, səh
.88
20.Konmıunist qəzeti,  13 iyun  1948 M?  117 (7814)
21.Haropnt>iH 
Kapa6ax 
3a 
ro flb i 
coBeTCKoR  Bjıac™  (KpaT.cTaT.c6op). 
XaHKeHfln,
1971,c.l64.
22.Azərbaycan Sovet Ensklopediyası, X  cild, Bakı,  1987, səh.579
23.Keçmiş 
DQMV Arxivi, f.242, s.l, iş 
8
,  v.47.
24.ARDA, f.13, s.4, iş 20, v.2.
25.ARDA, f.13, s.4,iş42, v .ll
26.KeçmişDQMV Arxivi, f.242, s.l, iş 73, v.5
27.HaropHufl 
Kapa6ax 3a  roabi  coBeTCKon 
anacTH  (KpaTK. 
ctht
.  cöop.).  XaHKeHaıı,
1970, c.166.
28.İmanov  R.C.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünə  qəsd-qondarma  Daglıq 
Qarabağ M uxtar Vilayəti.  Bakı, 2005, s.l 84.
29.KyjibiypHoe  CTpoHTejibCTBO  A3ep6aHÄ*:aHCK0H  CCP  (CTaTnqecKHH  cöopıiHK). 
BaKy,  1961, c.90,91.
30.Yenə 
orada, s.90.
31.Əliyev  A.  Naxçıvan  MSSR-də  kitabxana  işi  (1920-1985-ci  illər),  Bakı,  1991, 
s.12; Keçmiş DQM V Arxivi, f.242, s. 1,  iş  53, v.15.
544
32.KyjibTypHoe 
ctpoHTejibCTBO  A3ep6aÖÄ>KaHCKOft 
CCP  (C
t
3
t

c6ophhk), 
Bany, 
1961, c .9 0 ,91,92.
33.A R D A , 
f.411, s.9,  iş  73, v.285.
34.Nəcəfov  Ə. Azərbaycan Respublikası DQMV-də kitabxana işinin tarixi,  Bakı, 
2001, 
s. 
18.
35.A R D A ,  f.l 114, s.15,  iş  10,  v.68-70.
36.HaropHbift  Kapa6ax  3a  roxibi  coBeTCKoft 
BJiacrH 
(Kp.  ct3t.  c6op.),  XaıiKeıwH,
1990, c.166.
37.KyjibTypHoe  CTpoHTejibCTBO  A3ep6afifl*aHCK0H  CCP  (craT.  c6op.).  Bany,  1961, 
c.102.
38.Yenə 
orada. 
s. 
161; A R D A  DQM V filialı, f.3,  s.36, iş 2, v.22-23.
39.«CoBeTCKHft Kapa6ax» qəzeti,  10 fevral,  1980.
40.«BaKHHCKHfi  pa6oHHH» qəzeti,  12  mart,  1988.
41.DQ M V -nin  40  illiyi.  Bakı,  1963, s.44
42.HcropHH 
A3ep6aHfl»caHa. T.3,  ı.II, 
BaKy, 
1963, c.175.
43.KyjibTypHoe  cTpoHTejibCTBO  A3ep6aHOTaHCK0ft  CCP  (CtaTHM.  c6opH.).  BaKy, 
1961,  c.144.
44.Azərbaycan sovetləri.  Bakı,  1995,  s.28.
45.ASE. 
VI  cild.  Bakı,  1982, s.355.
46.Yenə orada, VI  cild, s.379.
47.Yenə orada, X  cild, Bakı,  1987, s. 127.
48.Yenə orada, s.577.
49.HaropHbiH Kapa6ax 3a roübi 
coBeTCKoft 
BJiactH 
(KpaT. cTaı.  cöophhk), 
XaıiKeHflH, 
1900, c.157.
50.DQMV-nin 40 illiyi.  Bakı,  1963, s.44.
XIIFƏSİL.
1.  Qardaşlıq ailəsində.  Bakı,  1973, səh.  93.
545

2.  KyjibTypHoe  cTpoHTejibCTBo  A3ep6aft»KaHCKO0 
CCP. 
C-TaT. 
C6.  Baxy,
1961.C.143-144
3.  Səfərov A.  Tağlar Mustey  düşərgəsi  haqqında.  Azərb.  SSR  EA-nın Xəbərləri 
(tarix, fəlsəfə, hilquq seriyası),  1977, JSs 3, səh. 76.
4.  Azərbaycna sovet Ensiklopediyası.  IX cild.  Bakı,  1986, səh.  122-123.
5.  Nərimanov İ.Q.  Gəncəçay rayonunun  arxeoloji  abidələri.  Bakı,  1958; Xəlilov 
C.A.  Qərbi  Azərbaycanın  tunc  dövrü  və  dəmir  dövrünün  əvvəllərinə  aid 
arxeoloji abidələri. Bakt,  1959.
6
.  Əliyev İ. Dağlıq Qarabağ:  Tarix,  Faktlar,  Hadisələr.  Bakı,  1989, səh.  14.
7.  Həsənov Ə.Ə., Cəfərov Ə.Q.  Şuşa m ağarastndan  tapılan  arxeoloji materiallar. 
Azərbaycan SSR EA-nın  məruzələri, səh.  89.
8
.  Yenə orada, səh. 92.
9.  Məmmədov N.  Şuşa və şuşalılar,  Bakı, 2004, səh.  28.
lO.Səfərov  İ.S.,  Xəlilov  M .Y.,  Hüseynov  Ş.Q.,  M əmmədova  F.H.  Azərbaycanm 
eroziyaya  uğramış  yam aclarında  qozmeyvəlilərdən  ibarət  sənaye  əhəmiyyətli 
plantasiyaların salınması,  Bakt,  1986, səh.  19.
11.Azərbaycan SSR DQMV  50 ildə.  Bakı,  1973, səh.  60.
12.Nazirova  B.T.,  Lavaryev V.Q.  Dağlıq Qarabağın  qısa coğrafı xülasələri.  Bakı, 
1948, səh.  19.
13.Qardaşlıq ailəsində, Bakı,  1973, səh.61.
14.Koçarev  S.S. DQMV-də Şah tut ağacı,  Bakı,  1950, səh.  18-26.
15.Xəlilov  X.D. Qarabağm elat dünyası.  Bakı,  1992, səh. 40-44.
16.Azərbaycanın  relyefı.  Azərbaycan  Elmlər  Akademiyası,  Coğrafıya  İnstitutu. 
Bakı, Elm,  1984, səh.  231-235.
17.Azərbaycan  Sovet Ensiklopediyası, V III cild,  Bakı,  1984, səh.  394.
18.Dağhq 
Qarabağ Sovet hakimiyyəti illərində. Xankəndi,  1970, səh.  157.
19.Sovet Dağlıq Qarabağı, Bakt,  1983, səh.  140.
20.Məmmədov N .R .  Şuşa və şuşalılar,  Bakt, 2004, səh.75.
21 .Sovet Dağlıq  Qarabağı, Bakı,  1983, səh.  141.
346
XHIFƏSİL.
1.  V aqif  A.,  Nazim  M.  Tarixin  qara  səhifələri.  Deportasiya.  Soyqırım. 
Qaçqmlıq. -  Bakı,  1988, səh.  165.
2.  ARSPİHDA  f.l, s.  169, i.  249, v. 7.
3.  ARDA F. 411, s. 9, i.  73, v. 283-284.
4.  Paşayev A.  Köçürülmə,  Bakı,  1995, səh.33.
5.  Yenə orada, səh.  33.
6
.  A RSPİH D A  F. 1, s. 232, i. 70, v. 22-23.
7.  Paşayev A. Köçürülmə,  Bakı,  1995, səh.  34.
8
.  ARSPİHD A F.2, s.  121, i. 30, v. 52; F .l, s. 277, i. 21, v.  10-17.
9.  M.C.Bağırovun məhkəməsi, Bakı,  1993, səh.  114-115.
10.Azərbaycan tarixi, yeddi cilddə.  Yeddinci cild, Bakı, 2003, səh.  152.
11.Yenəorada, səh.  155.
12.«ApryM eHTbt 
h
 
4>aKTbi»,  1983, 
JVs 
3.
13.Azərbaycan  tarixi.  Yeddi  cilddə.  Yeddinci  cild  (iyul  1941-2002-ci  illər).  -  
Bakı,  Elm, 2003, səh.  158.
14.Məmmədov  İ.,  Əsədov  S.  Ermənistan  Azərbaycanlıları  və  onların  açı  talcyi 
(qısa tarixi oçerk).  Bakı,  1992, səh.  50.
15. 
Yenə orada, səh.51-52; Azərbaycan tarixi VII cild, səh.  158. 
lö.Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, VII cild (1941-2002). -  Bakı, 2003, səh.  158.
17.Məmmədov  İ.,  Əsədov  S.  Ermənistan  Azərbaycaıılıları  və  onların  açı  talcyi. 
Bakı,  1992, səh.  53.
18.Çavçavadze İ.  Erməni alimləri və fəryad edən daşlar.Bakı, Elm,  1990,  s.  120.
19.Hacıyev 
N.  Dağlıq Qarabağın  tarixindən sənədlər,  Bakı, 2005, səh.80.
20.Köçərli  T.  Yaddan  çıxmaz  Qarabağ.  Nəqşi-Cahan  Naxçıvan  (məqalələr). 
Bakı,  1998, səh.  159.
21.Məmmədov  İ.,  Əsədov  S.  Ermənistan  Azərbaycanlıları  və  onların  acı  taleyi. 
Bakı,  1992, səh.  53.
22.Yenə 
orada, səh.  53.
547

23.Azərbaycan tarixi. Yeddinci cild (1941-2002). -  Bakı, 2003, səh.  161.
24.Mahmudov  Y.,  Şükürov  K.  Qarabağ  tarixi.  “Q arabağ  suallar  və  faktlar”. 
Bakı, 2005, səh.  39.
25.Öməroglu  (Vəliyev) İ. Dünya susur, tarix susmur, Bakı,  1994, səh.  109.
26.Hacıyev  N.  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər. Bakı, 2005, səh.  80.
27.Yenə 
orada, səh. 81.
28.İmanov  R.  Azərbaycanm  ərazi  bütövlüyünə  qəsd  -   qondarm a  Dağlıq 
Qarabağ M uxtar Vilayəti, Bakı, 2005, səh. 213.
29.Mayoviski V. Erməni xalqınm tarixi,  Yerevan,  1980, səh.  60.
30.Əliyev 
İ.  Dağlıq  Qarabağ.  Tarix,  faktlar  hadisələr,  Bakı,  1989,  səh.  87; 
Hacıyev N.  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər.  Bakı, 2005.
31.11IaBpoB  H.  HoBaa  yrpo3a 
pyccKOMy 
aejıy 
b
 
3arara3ne:  npecTOHinaa 
pacnpoaaaca MyraHH 


Yüklə 48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə