AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu hacalı NӘCӘFOĞlu azәrbaycanda vә TürkiyәdәYüklə 1,67 Mb.
səhifə4/8
tarix14.01.2017
ölçüsü1,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Az – 1. Doğum zamanı yardım etmek. 2. Ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak.

Tr – 1. Dünyaya bala gәtirmәk, doğmaq. 2. Bkz. Az2.

DOLMUŞ

Az – 1. Dolu hale gelmiş, içinde boş yer kalmamış. 2. Do­lukmuş.

Tr – 1. Boş yeri qalmamış. 2. Tәk tәk sәrnişin alıb, dolduqdan sonra yola düşәn kiçik nәqliyyat vasitәsi.
DON

Az – 1. Kadınların (bazen erkeklerin) üstlerine giydikleri uzun etekli elbise. 2. Hava sıcaklığının sıfırdan aşağı düş­mesiyle suların buz tutması.

Tr – 1. Geyim. 2. Beldәn aşağı geyilәn alt paltarı. 3. At tükünün rәngi. 4. Bkz. Az2.
DÖNÜM

Az – Dönmek işi.

Tr – 1. 1000 m2‘lik sahә ölçüsü. 2. Bkz. Az1.
DUMAN

Az – Sis.

Tr – Tüstü.
DURUŞMA

Az – Bir şekilde, tipte durma.

Tr – Mәhkәmә ilcası.
DUYMAK / DUYMAQ

Az – 1. Hissetmek, duyu organlarının birisi vasıtasıyla duymak, kavramak, hissetmek. 2. Sezmek, anlamak, idrak etmek, içine doğmak.

Tr – 1. Eşitmәk. 2. Mәlumat almaq, öyrәnmәk, xәbәr almaq. 3. Sezmək, fәrq etmәk, hiss etmək. 4. Bkz. Az1.
DÜĞÜN / DÜYÜN

Az – 1. Düğüm. 2. Ağaçların dallarının ve budaklarının gövdeyle birleştiği yer. 3. Halledilmesi zor mesele, çetrefilli iş, karışıklık. 4. Dert, keder, gam, kalp ağrısı. 5. Şenlik, evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören.

Tr – Toy, evlәnmə vә ya sünnәt münasibәti ilə keçirilәn mәrasim.
DÜŞMEK / DÜŞMӘK

Az – 1. Kendi ağırlığının etkisi ile yere inmek, yukarıdan aşağıya inmek, dökülmek. 2. Hayvan veya başka bir binikten yere inmek. 3. Ayak üste duramaşarak yıkılmak. 4. Kendini bir şeyin üstüne salmak, yıkmak yahut bir şeyin üstüne eğil­mek. 5. Sallanmak. 6. Kendi kendine dökülmek. 7. Bir yere gelerek ora­da geçici yerleşmek, kalmak, misafir olmak. 8. Yağ­mak. 9. Yö­nelerek bir yere veya bir şeyin üzerine yayıl­mak, inmek, saç­mak, gelmek. 10. Paylaştırma, tayin netice­sin­de bir yere tayini çıkmak. 11. Tesadüfen veya bilerekten bir şe­yin içinde olmak, kendini bir şeyin içinde görmek. 12. Baş­lamak, yetişmek. 13. Başlamak, kopmak. 14. Başlamak, giriş­mek, ikdam etmek. 15. Meydana gelmek, olmak. 16. Ulaşmak. 17. Derecesi, şiddeti, se­vi­yesi, miktarı vs. azalmak, eksilmek, zayıflamak, inmek. 18. Yitirmek, kaybetmek. 19. Yorgunluk­tan, soyuktan vs. den uyuş­mak. 20. Tesadüf etmek, rastlamak. 21. Şansına çıkmak, kıs­meti olmak. 22. Yetmek. 23. Hayrı olmak, hayır vermek, fay­dası olmak, yardımı olmak, yaramak. 24. Uygun olmak, mü­nasip olmak, yakışmak. 25. Sayılmak. 26. Ait olmak, üzerine yük olmak, yüklenmek, üzerinde kalmak. 27. Her hangi bir durum, şarait içinde olmak; düçar olmak. 28. Avara dolaşmak, boşu boşuna yürümek, gezmek. 29. Bu veya diğer duyguya kapılmak, onun hevesinde olmak, bir şeyin hayalinde olmak. 30. Önünce, arkasınca veya bera­berinde gitmek. 31. Bir şey için hedef olmak. 32. Geçmek. 33. mec Çok düşkün bir hal almak, cismen zayıflamak, ihti­yar­lamak. 34. Vuku bulmak, yerleşmek. 35. Oluşmak, salınmak. 36. Sataşmak, çarpmak, görmek. 37. Yayılmak, duyulmak. 38. İlk defa yem yemeğe başlamak. 39. Düşdükce şeklinde - tesadüf ettikce, rastlandıkca. 40. Düşende şeklinde - zaman, fırsat, imkan bulanda, yeri geldikce, bazen. 41. Düşse şeklinde - tesadüf etse, rastlansa, imkan olsa.

Tr – 1. Cazibә qüvvәsi ilә boşluqda, yuxarıdan aşağıya enmәk. 2. Durduğu, olduğu, tutulduğu yerdәn ayrılaraq vә ya dayağını, tarazlığını itirәrәk yuxarıdan aşağıya enmәk. 3. Yerә yıxılmaq, yerә sәrilmәk. 4. Qәza nәticәsindә yerә çırpılmaq (hava nәqliyat vasitəlәri üçün). 5. Aşağı sallanmak (Әyinə gen gәlәn paltar üçün). 6. Yağmaq. 7. Vurmaq, dәymәk, rastlamaq. 8. Vaxtı çatmadan (Ölü) doğmaq. 9. Aradan çıxmaq, әksik qalmaq. 10. Çıxmaq, әksiltmək. 11. Bir mәcburiyyәt sәbәbi ilә olduğu yerdәn ayrılmaq, getmәk. 12. İfrat bir maraq vә ya sevgi göstәr­mәk. 13. Uğramaq, qapılmaq. 14. Uyğun gәlmək. 15. Yaraşmaq. 16. Tapşırığı vә ya sәlahiyyəti içində olmaq. 17. Olmaq. 18. Biri ilә yaşamaq, çalışmaq, birlikdә olmaq veziyәtindә qalmaq. 19. Bir paylaşma nәticәsindә payına ayrılmaq. 20. Pis bir sәbәblә istәmәdәn bir yerdә olmaq. 21. İş başından uzaqlaşdırmaq. 22. Sür’әti, gücü, dәyәri azalmaq. 23. Әksilmәk, azalmaq (istilik vә tәzyiq üçün). 24. Düşgünlәşmәk. 25. Bir yerә gözlәnmәdәn gәlmәk, damlamaq, tәsadüfәn gәlmәk. 26. Müәyyәn zamana rastlamaq. 27. Fürsәt düşmәk. 28. Olmaq, mәnfi bir vәziyyәtә düşmәk. 29. Müharibәdә müdafiәsiz vәziyyәtdә qalaraq tәslim olmaq. 30. Yerimәk, birlikdә (qabağında, arxasında, yanında) gәlmәk. 31. Örәşmәk, adәt etmәk, mübtәla olmaq.
E / Ә
EĞLEŞMEK / ӘYLӘŞMӘK

Az – Oturmak.

Tr – 1. Zamanı boşuna keçirmәk. 2. Bir yerdә yaşamaq.
EHLİYET / ӘHLİYYӘT

Az – 1. Liyakat, iktidar, yapabilme gücü, her hangi bir ko­nuda yeter olma. 2. Evcilleştirme, ehlileştirme, insana alıştırma.

Tr – 1. Ustad. 2. Sürücülük vәsiqәsi.
EL

Az – 1. Ülke, yurt. 2. Halk, ahali.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Yad.
EL OĞLU

Az – Bir memleketten olan, yurttaş.

Tr – 1. Yad. 2. Yeznә, әr.
ERBAP / ӘRBAB

Az – 1. Ağa, sayın, cenap, saygın birinin lakabı. 2. Bazen şaka veya dalğa geçmek maksadıyla söylenir.

Tr – Bir işdәn anlayan, bir işi yaxşı görәn adam.
ERİK / ӘRİK

Az – Kaysı.

Tr – Gavalı.
ERİŞ / ӘRİŞ

Az –Halı veya başka dokunan şeylerde uzunluğuna bir birine eşit ve paralel dokunan ipler, ariş.

Tr – 1. Çatma, qovuşma. 2. Yetişmə. 3. Fövqәlbәşәr müqәddәs bir mәrhәlәyә çatma.
ERKE / ӘRKӘ

Az – Çocuk, tıfıl.

Tr – 1. Enerji. 2. İş bacarma gücü, bir müqavimәti qırma gücü.
ESBAP / ӘSBAB

Az – 1. Silah / Alet. 2. Bkz. Tr.

Tr – Sәbәblәr.
ESTAĞFURULLAH / ӘSTӘĞFÜRULLAH

Az – “Haşa, Allah göstermesin, asla katiyen, hiçbir za­man, asla öyle şeye razı olamam” anlamında söyleniyor.

Tr – Tәşәkkür edilәn vә ya tәriflәnәn şәxsin nәzakətlә vә tәvazökarcasına söylәdiyi söz.
EŞİK

Az – Dışarı.

Tr – 1. Qapı boluğunun alt yanında olan alçaq pillә. 2. Qapı ağzında adımın qoyula bilәcәyi yer. 3. Başanğıc yeri, başanğıc nöqtәsi, yaxını. 4. Simli çalğı alәtlәrindә simlәrin al­tındakı körpü.
EŞMEK / EŞMӘK

Az – 1. Kazımak, kazarak açmak, çukurlaştırmak (topra­ğı, kumu vs.). 2. Burmak, kıvırmak. 3. Parmakla hazırlamak, sarmak (tütün vs.) 4. İp örmek. 5. Aramak, yoklamak, karıştır­mak. 5. Yakası kürklü, kısa kollu kadın giyimi, elbisesi.

Tr – 1. Torpağı vә ya torpaq kimi yumuşaq bir şeyi bir az qazmaq. 2. Araşdırmaq, tәdqiq etmәk.
ETEK / ӘTӘK

Az – Giyisinin belden aşağıda kalan bölümü.

Tr – 1. Tuman. 2. Bkz. Az.
ETEKLEMEK / ӘTӘKLӘMӘK

Az – 1. Eteyinden tutmak, tutarak durdurmak. 2. Eteyine toplamak. 3. Yalvararak rica etmek, rastlayarak yakasını bı­rak­mamak. 4. Yarısını geçmek, yürümek, gitmek (yol). 5. Etek sallayarak havalandırmak.

Tr – 1. Birinin әtәyini öpmәk vә ya öpür kimi gös­tәr­mәk. 2. Yaltaqlanmaq.

EYER / ӘYӘR

Az – Eğer.

Tr – Yәhәr.
EZA / ӘZA

Az – 1. Yas, matem. 2. Eziyet, zahmet, meşakkat, cefa. 3. Aza, uzuvlar, organlar. 4. Üye(ler).

Tr – 1. Kədər. 2. Bkz. Az4.
F
FAL

Az – 1. Geleceği öyrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi, el gibi şeylere bakarak anlam çıkarma. 2. Şans, baht, talih. 3. Fol.

Tr – Bkz. Az1.
FAMİLYA

Az – Soyad.

Tr – 1. Ailә. 2. Fәsilә.
FARAŞ

Az – 1. Zamanından, mevsiminden önce, tez ekilen. 2. Zamanından önce doğan (evcil hayvanlar hakkında). 3. Tez olgunlaşan, tez büyüyen.

Tr – Xәkәndaz.
FEN/FӘNN

Az – 1. Bilim alanı, eğitim objekti. 2. Bilim, teknik, bilgi. 3. Bkz.Tr3.

Tr – 1. Fizika, riyaziyyat, kimya vә biologiyaya verilәn ümumi ad. 2. Bilik. 3. Fәnd, hiylә, hiylәgәrlik.
FERAĞ / FӘRAQ

Az – Ayrılık, hicran, firkat.

Tr – 1. (Bir şeydәn) Çәkilmә, әl çәkmә, tәrk etmә. 2. (Bir mülkü) Başqasının üstünә keçirmә.
FERSİZ / FӘRSİZ

Az – Elinden iş gelmeyen, beceriksiz, kabiliyetsiz.

Tr – Donuk, cansız (işıq, göz).
FERZ / FӘRZ

Az – 1. Tahmin, ihtimal. 2. Farz.

Tr – Şahmat oyununda vәzir.
FIRÇALAMAK / FIRÇALAMAQ

Az – Temizlemek ve parlatmak için fırça ile sürtmek.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. (ovçuluqda) Sıx meşәdәn keçmәk. 3. (mәcazi) Özündәn aşağı sәviyyәdə olan birinә acıqlanmaq.
FIRILDAK / FIRILDAQ

Az – Dolap, düzen, hile.

Tr – 1. Külәklə fırlanan uşaq oyuncağı. 2. Mәtbәx pәncәrәsinә taxılan ventilyator. 3. Bkz. Az.
FIRLATMAK / FIRLATMAQ

Az – 1. Döndermek. 2. Bkz. Tr.

Tr – Sür’әtlә atmaq, olduğun yerdәn çölə atmaq.
FISILDAMAK / FISILDAMAQ

Az – Fısıltı (Bkz. Az) sesi çıkarmak.

Tr – Pıçıldamaq, başqasının eşidmәdiyi qәdәr alçaq sәslә danışmaq.
FISILTI

Az – Ağır nefes alan kişinin bir birine kapanmış dişleri arasından çıkardığı ses, fıs fıs sesi.

Tr – Pıçıltı, alçaq sәslә danışarkən çıxan sәs.

FIŞKIRIK / FIŞQIRIQ

Az – Islık, bazı kus ve hayvanların çıkardığı ıslığa benzer ses.

Tr – 1. Su fısqırtmağa yarayan vasitәlәrin ümumi adı. 2. Fontan.
FİLİZ

Az – Ocaktan çıkarılmış, henüz işlenmemiş, eritilmemiş ham maden, cevher.

Tr – 1. Pöhrә. 2. Bkz. Az.
FİT

Az – Islık.

Tr – Birini başqasına qarşı qızışdırma, tәhrik.
FİTLEMEK / FİTLӘMӘK

Az – 1. Islık çalmak. 2. Bkz. Tr.

Tr – Birini başqasına qarşı qızışdırmaq, tәhrik etmәk.
FON

Az – Üzerinde şekil çizilen esas renk, zemin, ton.

Tr – 1. Fond (Müәyyәn bir iş üçün lazım olduqca xәrclәnmәk üçün ayrılıb işlәdilәn pul). 2. Bkz. Az.
FORS

Az – İddia, kibir.

Tr – 1. Dövlәt başçısının olduğu yerlәrә, admiralların çalışdıqları quruluşlara, generalların qarnizonlarına vә bu şәxslәrin maşınlarına çәkilәn üç və ya dörd guşәli bayraq. 2. Söz keçmә, hörmət.
FORSLU

Az – Çalımlı, havalı, kibirli.

Tr – Sözü keçәn, güclü.

G / Q
GALA / QALA

Az – 1. Kale 2. Ceza evi. 3. Bkz. Tr1,2.

Tr – 1. Rәsmi bir mәrasimdәn sonra verilәn böyük vә tәntәnәli konsert, şәnlik. 2. Premyera, ilk tamaşa.
GALOŞ / QALOŞ

Az – Ayağı rutubet ve balçıktan korumak için adeta çizme vs. üstündün geyilen lastik ayakkabı.

Tr – Dabanı taxta dәri ayaqqabı.
GAMZE / QӘMZӘ

Az – Naz, işve, çılgın bakış.

Tr – 1. Bәzi insanların çәnәlәrindә, yanaqlarında tәbii olaraq olan vә ya güldüklәri zaman görünən kiçik çuxur. 2. Yan baxış, göz süzmә, sitәmli baxma.
GAR / QAR

Az – Kar.

Tr – Vağzal.
GARAJ / QARAJ

Az – 1. Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üs­tüörtülü yer. 2. Otomobillerin bakım ve onarım yapıldığı yer.

Tr – 1. Avtovağzal. 2. Bkz. Az1,2.
GARDIROP / QARDEROB

Az – 1. Toplumsal binalarda (tiyatro, restoran vs.) üst giyisileri saklamak için özel yer. 2. Bkz. Tr2.

Tr – 1. Şifoner. 2. Bir adamın sahib olduğu bütün paltarlar.
GARNİTÜR / QARNİTUR

Az – Bir iş için gereken şeyler takımı.

Tr – 1. Hәr hansı bir şeyi ona uyğun keyfiyyәtdә tamam­layan obyekt. 2. Paltarları bәzәmәk üçün әlavә olunan şey, bәzәk. 3. Әt vә ya balıq kimi әsas yemәyin yanına әlavә olu­nan tərəvəz, kartof kimi yemәklәr, qarnir.
GAYDA / QAYDA

Az – Kaide, kural.

Tr – Zurnalı və tuluqlu bir çalğı alәti.
GAZ / QAZ

Az – 1. Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılmak ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapmak özelliğinde olan akışkan madde. 2. Kaz.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Tül; ~ bezi Tәnzif.
GAZ YAĞI / QAZ YAĞI

Az – Kaz yağı.

Tr – Kerosin.
GEBE / GӘBӘ

Az – Büyük halı.

Tr – Hamilә.
GELİNCİK / GӘLİNCİK

Az – Kukla, oyuncak bebek.

Tr – Lalә.
GEZEGEN / GӘZӘGӘN

Az – 1. Çok gezen kimse. 2. Kötü yola düşen kadın.

Tr – Planet, sәyyarә.
GICIK / QICIQ

Az – 1. Organizma veya onun bir kısmına dış ortamın etkisi neticesinde oluşan taharrüş hali. 2. Boğazda duyulup askırtan, öksürten yakıcı kaşıntı.

Tr – 1. Bkz. Az2. 2. Sözlәriylә, davranışlarıyla qarşısın­dakını hirslәndirәn, sıxan şәxs.
GIDIK / QIDIQ

Az – Vücudun bir tarafında parmak vs. ile dokununca meydana gelen gülme.

Tr – Çәnә altı, gәrdәn.
GIR / QIR

Az – 1. Petrol kalıntılarından hazırlanan, damlara, kaldı­rımlara vs. salınan siyah renkli katı madde. 2. Kır.

Tr – 1. Söz, laqqırtı. 2. Yalan, uydurma. 3. Dayaz quyu­dan su çәkmәk üçün bir ucu qarmaq şәkilli ağac. 4. Naz, qәm­zә, işvә.
GOL / QOL

Az – 1. Kol. 2. Futbolde topun kaleye sokulmasıyla ka­zanılan sayı. 3. Ağaç dalı. 4. Esas bir şeyden, ana çizgiden ay­rılan kısım 5. Cinah,.taraf, semt. 6. İmza. 7. Giyisinin kolu saran bölümü.

Tr – Bkz. Az2.
GÖĞEM / GÖYӘM

Az – Ekşi bir meyve türü.

Tr – Yaşıla çalan moruğu rәng.
GÖRÜŞ

Az – 1. Randevü.2. Bir olay veya düşünce üzerinde varılan yarğı, fikir. 3. Buluşma.

Tr – 1. Gözlә bir şeyi idrak etmә bacarığı.2. Bkz. Az2. 3. (hәbsxana, xәtәxana üçün) Ziyarәt.
GÖZALTI

Az – 1. Sonradan almak veya kocaya vermek için düşü­nü­len kız veya genç. 2. Başkasına hissettirmeden, gizlice (bak­mak).

Tr – Birinin hüquq mühafizә orqanlarında bәlli bir yerdә bәlli bir sürәdә tutulması.
GÖZE / GÖZӘ

Az – Sulak, nemli çayırlık, otluk, yeşillik yer, rutubetli çimenlik.

Tr – Hüceyrә.
GÖZLEME / GÖZLӘMӘ

Az – Bekleme.

Tr – 1. Müşahidә. 2. Sacda vә ya yağda qızardılan şirin vә ya duzlu xamırdan hazırlanan yemәk.
GÖZLEMEK / GÖZLӘMӘK

Az – Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Diqqәtlә baxmaq, müşahidә etmәk. 3. Tәdqiq etmәk, araşdırmaq. 4. Gizlicә baxmaq.
GÜCENMEK / GÜCӘNMӘK

Az – 1. Güç sarf etmek, ıkınmak, gücünü zorlamak. 2. Çalışmak, çaba sarf etmek, çok çalışmak.

Tr – Birisinin gözlәnilmәyәn bir davranışı və ya sözü qarşısında incimәk.
GÜL

Az – 1. Çiçek (konuşmada gül anlamında da kullanılıyor). 2. Buhara derisinin üzerindeki ince kıvrımlar, kıvırcıklar. 3. Dokuma şeylerin, halı, kilim vs. üzerinde olan süsler. 4. Ekmek üzerinde küçük küçük yanıklar, yanık kabarcıkları. 5. Kızıl hastalığının en şiddetli anındaki serpintileri. 6. Koyun hastalıklarından birinin adı. 7. Sevgili, kıymetli, değerli, hürmet gösterilen adam. 8. Gülüm şeklinde: Sevgili, değerli, hürmet gösterilen birine seslenme sekli. 9. Güzel, alımlı.

Tr – Qızılgül.

GÜLDESTE / GÜLDӘSTӘ

Az – Gül, çiçek destesi, demet.

Tr – Antalogiya.
GÜLLE / GÜLLӘ

Az – Kurşun.

Tr – Top mәrmisi.
GÜMRAH

Az – 1. Kıvrak, sağlam, sıhhatlı, kuvvetli. 2. eski Yolunu şaşırmış, doğru yoldan sapmış.

Tr – (Su, saç, sә kimi bir yerdәn çıxan şeylәr üçün ) Bol, sıx, çox, gur.
GÜNAH

Az – 1. Bkz. Tr. 2. Suç.

Tr – Dinә görə qәbahәt sayılan davranış.
GÜNÜ

Az – 1. Birinci eşin (karının) üstüne alınan ikinci veya üçüncü eş, böyle ailedeki karılardan her biri. 2. Düşman, rakib.

Tr – Qısqanclıq, paxıllıq, hәsәd.
GÜTMEK / GÜDMӘK

Az – 1. Gizlice birinin dalınca bakmak, gözlemek. 2. Korumak, mühafıza etmek.

Tr – 1. Otarmaq. 2. Bir düşüncәni, bir duyğunu, bir idealı gerçәklәşdirmәyә çalışmaq.
H
HAM

Az – Havlarken köpeğin çıkardığı ses.

Tr – Xam.

HASAR

Az – Taştan, tuğladan vs. yapılan duvar, set, hisar.

Tr – Hәr hansı bir hadisәnin nәticәsindә әmәlә gәlәn sınma, qırılma, tökülmә, yıxılma kimi zәrәr.
HERİF / HӘRİF

Az – 1. Tanış olmayan, şüpheli birisi. 2. Çok bilmiş, tez anlayan, uyanık. 3. Hafif küfür anlamında kullanılır. 4. Oyun­daş. 5. Sırdaş, arkadaş (eski edebiyatta). 6. Rakip anlamında.

Tr – 1. İnanılmayan, aşağı görülən şәxs. 2. Kişi, әr.
HEVENK / HӘVӘNG

Az – Havan.

Tr – Bir ipә keçirilmiş vә ya bir birinә bağlanmış yaş meyvә vә ya sebzә bağı, dәstә.
HİN

Az – Kümes, pin.

Tr – 1. Zaman, zəmanə. 2. Açıq göz, cin fikirli şәxs.
HİNDİ

Az – Kızılderili.

Tr – Hinduşka, loş, hindtovuğu, hindxoruzu.
HİS

Az – Hiss.

Tr – Hiss, duyğu.
İ
İMALE / İMALӘ

Az – 1. Mideyi temizlemek gayesiyle kalın bağırsağa sıvı verme. 2. Bir sıvıyı kalın bağırsağa ileten, zerk eden alet. 3. Aruz vezniyle yazılmış şiirlerde kısa okunması gereken işaretin (hereke) vezne uyması için suni olarak uzatılmasından ibaret vezin noksanlığı, kısa heceyi uzun okuma.

Tr – 1. Bir tәrәfә yatırma, әymə. 2. Bkz. Az3.
İNAK / İNAQ

Az – Çocuklarda gırtlak iltihabı, difteri hastalığı.

Tr – Doqma, ehkam.
İT

Az – Bkz. Tr1.

Tr – 1. Köpək. 2. İtәlәmək.
İTİLMEK / İTİLMӘK

Az – Çıkıp gitmek, çekip gitmek, uzaklaşmak, gözden kaybolmak.

Tr – İtәlәnmәk.
İTMEK / İTMӘK

Az – Kaybolmak.

Tr – İtәlәmәk, bir şeyi güc tәtbiq edәrәk irәliyә doğru hәrәkәt etdirmәk.
İZİN/İZN

Az – Bir şey yarmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaide.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Mәzuniyyәt.

J
JİLET

Az – Ceketin altından giyilen kısa, kolsuz ve yakasız giyim eşyası, yelek.

Tr – Ülgüc.
JURNAL

Az – 1. Dergi. 2. Olayları vs. muntazam bir şekilde kaydetmek için kullanılan defter.

Tr – Birisi haqqında hökümәt idarәlәrinә vә ya onun nümayәndәlәrinә gizli olaraq verilәn mәlumat, donos.
K
KABAK/QABAQ

Az – 1. Ön. 2. Bir çok türleri olan bir bitki (Cucurbita ). 3. Evvel, ileri. 4. Karşı taraf.

Tr – Bkz. Az2.
KABAKLAMAK / QABAQLAMAQ

Az – 1. Önlemek, bir hadisenin olmasına mani olmak için önceden tedbir almak. 2. Önünü kesmek, önünde durup gitmeğe koymamak. 3. Başkasının yapmak istediğini ondan önce yapmak yahut söylemek istediğini ondan önce söylemek.

Tr – Budamaq (ağacları).
KABAKLAŞMAK / QABAQLAŞMAQ

Az – Karşılaşmak.

Tr – Saçları tökülmәk, dazlaşmaq.
KABAKLIK / QABAQLIQ

Az – 1. Kadınların alınlarına vurdukları altın, gümüş vs. den süs. 2. Önlük. 3. Kabak ekilmiş yer.

Tr – 1. (Qarpız, qovun üçün) Kallıq. 2. (baş üçün) Tüksüzlük, dazlıq. 3. Biliksizlik.
KABAN / QABAN

Az – Vahşi domuz.

Tr – 1. Dik yoxuş. 2. Tәpә. 3. Qıçları örtәn, paltoya bәnzәyәn paltar.
KAÇ / QAÇ

Az – Koş.

Tr – 1. Hәr hansı bir şeyin miqdarını soruşmaq üçün sual sifәti, nәçә. 2. (Sual cümlәsi olmayanda ) Bir çox.
KALAK / QALAQ

Az – Üst üste yığılmış, yığın halinde olan şey.

Tr – 1. Burun, burun ucu. 2. Gәlin tacı. 3. Tәzәk yığını.
KALBİ / QƏLBİ

Az – Yüksek, yüce.

Kataloq: arasdirmalar
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
arasdirmalar -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar -> Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
arasdirmalar -> Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu rza xəLİlov- 70 baki – 2015
arasdirmalar -> Created by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашов
arasdirmalar -> AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu

Yüklə 1,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə