AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu hacalı NӘCӘFOĞlu azәrbaycanda vә Türkiyәdә


Tr – İçdәn, ürәkdәn, könüldәn (gәlәn). KANATYüklə 1,67 Mb.
səhifə5/8
tarix14.01.2017
ölçüsü1,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tr – İçdәn, ürәkdәn, könüldәn (gәlәn).
KANAT

Az – Elyaf veya metal simlerden yapılmış çok sert kalın ip.

Tr – Qanad.
KANDIRMAK / QANDIRMAQ

Az – Anlatmak.

Tr – 1. Söylәnilən sözün doğruluğuna inanmaq. 2. Aldatmaq. 3. İçmә, yemә istәyini tәmin etmә.
KANMAK / QANMAQ

Az – Anlamak.

Tr – 1. Söylәnilәn şeyin doğruluğuna inanmaq. 2. (şirin sözlәrә) Aldanmaq. 3. Bir ehtiyacını, bir istәyini kifayət qәdər tәmin etmәk, doymaq. 4. Kifayәtlәnmәk.
KANMAZLIK / QANMAZLIQ

Az – Anlamamazlık, düşüncesizlik, terbiyesizlik.

Tr – Ehtiyacını vә ya istәyini kifayәt qәdәr ödәdiyi halda az saymaq.
KAP

Az – Mısır, elma vs. meyveleren yeyilmeyen kısmı, kalığı.

Tr – 1. Qab. 2. Qapaq, cild.
KAPAN/QAPAN

Az – Ağır şeyleri tartmak için büyük terazi.

Tr – 1. Bәzi heyvanları tutmaq üçün istifadә edilәn, heyvanın ağzının dәymәsiylә işlәyәn tәlә. 2. Hiylә.
KARA / QARA

Az – 1. Siyah. 2. Yazı, hat, harf. 3. Kötü, uğursuz, gam getirici. 4. Yas, matem anlamında. 5. Bkz. Tr1. 6. Pilavın üzerine konulan huruş.

Tr – 1. Yer üzünün dәnizlә örtülü olmayan tәrәfi, torpaq. 2. Әn tünd rәng, siyah.
KARA BAŞ / QARABAŞ

Az – Hizmetçi kadın.

Tr – 1. Rahib, keşiş. 2. Evlәnmәmiş, evlәnmәk istәmә­yәn kişi. 3. Çoban iti. 4. Bir bitki növü (Lavendula staechas ).
KARA GÖZ / QARAGÖZ

Az – Gözleri siyah.

Tr – 1. Dәvә dәrisindәn kәsilib boyanmış insan fiqur­larının ağ bir pәrdә üzәrinә arxadan işıq verәrәk, әks etdirmә yoluyla oynanan oyun. 2. Ağ әtli bir balıq (Sargus sargus ).
KARAGÖZLÜK / QARAGÖZLÜK

Az – ~ etmek. Yalandan ağlamak, aldatmak için kendini ağlayan göstermek.

Tr – Güldürüb, әylәndirәcәk davranış.
KARI / QARI

Az – 1. İhtiyar kadın. 2. Bkz. Tr. 3. Acımasız, hileli, gad­dar, kinli (adeta “düşman” kelimesiyle birlikte kullanılıyor).

Tr – Bir kişinin evlәnmiş olduğu qadın, arvad.
KART / QART

Az – 1. Oyun kağıdı. 2. Bkz. Tr1.

Tr – 1. Gәncliyi vә körpәliyi qalmamış. 2. Düzgün kәsilmiş, incә karton parçası. 3. Vizitka. 4. Açıq məktub­laşmada istifadә edilәn karton parçası.
KASA

Az – Kâse.

Tr – Kassa.

KASIM / QASIM

Az – Bir erkek adı.

Tr – Noyabr (ayı).
KASNAK / QASNAQ

Az – 1. Sağalmak üzere olan yaranın yüzeyinde oluşan kabuk. 2. Kalbur, elek ve tef gibi şeylerin tahta çemberi.

Tr – 1. Enli çәnbәr. 2. Bkz. Az2. 3. Naxış işlәmәk üçün parçanı gәrmәyә yarayan taxta çәnbәr.
KATI / QATI

Az – Derişik.

Tr – Bәrk.
KATIK / QATIQ

Az – Yoğurt.

Tr – Çörәklә qarın doydurmaq lazım olduğunda çörәklә yeyilәn pendir, zeytun, halva kimi yemәk.
KATIKLAMAK / QATIQLAMAQ

Az – Yoğurt katmak, yoğurt sürmek, yemeğin üstüne yoğurt tökmek.

Tr – 1. Qatıq etmәk (Çörәyin çox, yemәyin az olduğu hallarda yemәyi ölçülü yemәk). 2. Şorbaya qatıq tökmәk.
KATILAŞMA / QATILAŞMA

Az – Derişikleşme.

Tr – Maye haldan bәrk hala keçmә.
KATILIK / QATILIQ

Az – Konsantrasyon.

Tr – Bәrk olma halı, bәrklik.
KATKI / QATQI

Az – Bir şeye katılan başka bir madde.

Tr – 1. Bir işin görülmәsindә әmәk, bilik, pul v.s. ilә iştirak etmә, yardım. 2. Aşqar, Bkz. Tr.
KAVAL / QAVAL

Az – Tef, zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalğı.

Tr – Qamışdan düzәldilən, çox vaxt çobanların çaldığı, pәrdәli böyük düdük.
KAYIRMAK / QAYIRMAQ

Az – 1. İmal etmek, üretmek. 2. Yapmak. 3. Tamir etmek, onarmak. 4. İş yapmak, bir işle meşgul olmak.

Tr – 1. Himayә etmәk, əlindən tutmaq. 2. Birini, başqaların vә ya işin zәrәri bahasına dәstәklәmәk, haqsız yerә işini asanlaşdırmaq.
KAYMA / QAYMA

Az – Büyük taş parçası.

Tr – 1. Sürüşmә. 2. Hәr hansı bir sәbәbdәn kadrın atlanması vә ya görüntünün pәrdәyә tam olaraq gәlmәmәsi.

KAYMAK / QAYMAQ

Az – Sütün yüzünde zar durumunda toplanan açık sarı renkli, koyu yağlı katman.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Sürüşmәk, yer dәyişmәk. 3. Xizәk sürmәk.
KAZAK / QAZAQ (QAZAX)

Az – 1. Türk soyundan olan bir halk ve bu halkdan olan kimse. 2. Rusyada ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker. 3. Azerbaycan’da bir şehir.

Tr – 1. Bkz. Az1,2. 2. Qollu, başdan keçirilәrәk geyilәn, hörmә paltar, jaket 3. Arvadına söz keçirә bilәn, dediyini etdirә bilәn kişi.
KAZAMAT / QAZAMAT

Az – Ceza evi.

Tr – Bombalardan qorunmaq üçün yerin altında qazılmış sipәr, sığınacaq.
KAZIK / QAZIQ

Az – Kazılmış, çukur.

Tr – 1. Torpağa çaxılmaq üçün hazırlanan, ucu iti çubuq. 2. Dirәk. 3. Alverdә aldadılma.
KAZINTI / QAZINTI

Az – 1. Yer altından kazılarak çıkarılan maden ve mineraller. 2. Yazının kazılmış yeri.

Tr – 1. Qazılaraq çıxarılan parça. 2. Kağızın üstündә qazıma işi.
KELEK / KӘLӘK

Az – 1. Bkz. Tr1,3. 2. Aldatma, hiyle.

Tr – 1. Yetişmәmiş xam qovun. 2. Yer yer çılpaqlığı vә ya boşluğu olan. 3. Tüksüz. 4. Axmaq.

KEMAN / KAMAN (-ÇA)

Az – 1. Yay. 2. Kemençe.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Skripka.
KENDİ / KӘNDİ

Az – 1. İçinde tahıl, un vs. saklamak için tahta yahut kilden yapılmış kap. 2. eski Bkz. Tr.

Tr – Öz.
KENT / KӘND

Az – Köy.

Tr – Şәhәr.
KENTÇİ / KӘNDÇİ

Az – Köylü.

Tr – Şәhәrçilik mütәxәssisi.
KENTLİ / KӘNDLİ

Az – Köylü.

Tr – Şәhәrli.
KEPENEK / KӘPӘNӘK

Az – Kelebek.

Tr – 1. Yapıncı. 2. Pәrvanә.
KERHANE / KARXANA

Az – Fabrika.

Tr – Fahişәxana.
KESE / KӘSӘ

Az – Kısa, kestirme yol.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Kisә.
KIÇ / QIÇ

Az – Bacak, ayak.

Tr – Quyruğun bәdәnә birlәşdiyi yer.
KILIK / QILIQ

Az – Huy, iyi davranış.

Tr – 1. Bir adamın geyimi, qiyafәti, üstbaşı. 2. Bir adamın xarici görünüşü.
KILIKLI / QILIQLI

Az – İyi huylu.

Tr – 1. Hәr hansı qiyafәtdә olan. 2. Gözәl, tәmiz.
KILIKSIZ / QILIQSIZ

Az – Kötü huylu.

Tr – Geyimi düzgün olmayan.
KIR / QIR

Az – 1. Petrol kalıklarından hazırlanan siyah renkli katı madde. 2. Bkz. Tr. 3. Kuyudan su çıkarmak için bir uçu cengel şeklinde ağaç vs. 4. Naz, işve, cilve.

Tr – 1. Ağla bir az qaranın qarışmasından әmәlә gәlәn rәng. 2. Bu rәngdә olan. 3. Şәhәr vә qәsәbәlәrin xaricindә qalan çoxu boş vә geniş yer.
KIRAATHANE / QİRAӘTXANA

Az – Kütüphanenin okuma salonu.

Tr – Müştәrilәrinin oxuması üçün qәzet vә jurnal olan geniş, tәmiz vә yaxşı döşәnmiş qәhvәxana.
KIZDIRMA / QIZDIRMA

Az – 1. Kızdırmak işi. 2. Vücutta hararet, ateş. 3. Sıtma.

Tr – 1. Bkz. Az1,2. 2. Üzüm çubuqlarını köklәndirmәk üçün yerә sancma.
KIZDIRMAK / QIZDIRMAQ

Az – 1. Kızmasına sebep olmak. 2. Isıtmak. 3. Vücutun harareti yükselmek, sıtma olmak.

Tr – 1. Bkz. Az1,2. 2. Hirslәndirmәk.
KIZILCA/QIZILCA

Az – 1. Vücutta sepme ve ateşle tezahür eden bulaşıcı çocuk hastalığı. 2. Kızılı renkli.

Tr – 1. 1. Bkz. Az2. 2. Qırmızı buğda növü.
KIZILCIK / QIZILCIQ

Az – Bkz. Kızılca (Az1).

Tr – Zoğal.
KİMİ

Az – Gibi.

Tr – Bәzi(-si).
KİREÇ / KİRӘC

Az – İnşaatta, heykel yapımında, tıpta vs. kullanılan beyaz veya sarı renkli kireçli mineral madde.

Tr – Әhәng.
KİŞİ

Az – Erkek.

Tr – 1. İnsan, kimsә, şәxs. 2. Әr. 3. Bkz. Az. 4. Bir әsәrdә rol alan şәxs. 5. Nәfәr.
KİŞİLİK

Az – 1. Erkeklik. 2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.

Tr – 1. Şәxsiyyәt. 2. Bkz. Az. 3. Nәfәrlik (adamlıq).
KOCA / QOCA

Az – Yaşlı, ihtiyar.

Tr – 1. Bir qadının әri. 2. Böyük, geniş. 3. Qocaman. 4. Bkz. Az.
KOÇU / QOÇU

Az – Eski zamanlarda halka eziyet veren, kolu zorlu.

Tr – 1. Bәzәkli bir növ gәzinti arabası. 2. Dirәklәr üzәrindә yüksәkdә qurulmuş taxıl ambarı.
KOLTUK / QOLTUQ

Az – Omuz başının altında, kolun gövde ile birleşdiği yer.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Kreslo.
KONAK / QONAQ

Az – Misafir.

Tr – 1. Böyük vә görkәmli ev. 2. Hökümәt evi. 3. Araba vә ya heyvanlarla bir gündә gedilәn yol. 4. Səyahәtdә gecәni keçirmәk üçün enilen, qonaq qalınan yer.
KORUK / QORUQ

Az – Koru.

Tr – Qora, yetişmәmiş turş üzüm.
KOŞMAK/QOŞMAQ

Az – 1. Birlikte iş görmesi için bir şeyi başka birinin ya­nına katmak, arkadaş olarak vermek. 2. Hayvanı çekeceği şeye bağlamak. 3. Bağlamak, iliştirmek. 4. Birleştirmek, katmak. 5. Takmak.

Tr – 1. Qaçmaq. 2. Bkz. Az.
KOTLET

Az – Köfte.

Tr – Kәsilmiş heyvanda onurğanın iki tәrәfindәki bölümdәn dilimlәr şәklindә çıxarılan sümük.

KÖFTE / KÜFTӘ

Az – Kıyma, nohut ve potatesten yapılan sulu yemek.

Tr – Kotlet.
KÖK

Az – 1. Havuç. 2. Şişman. 3. Bkz. Tr1-4.

Tr – 1. Bitkilәri torpağa bağlayan hissә. 2. Dib, tәmәl, әsas. 3. Qaynaq, mәnşә. 4. Sözün şәkilçilәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsi.
KUMBARA / QUMBARA

Az – Bomba, top mermisi, humbara.

Tr – 1. İçinә xırda pul toplamaq üçün, dәmirdәn, gipsdәn vs. düzәldilmiş, üzәrindә deşiyi olan kiçik qab, daxıl. 2. Bkz. Az.
KUMKUMA / QUMQUMA

Az – 1. Yandan asılan küçük su kabı. 2. İlk baharda bağlarda ve ormanlarda meyve ağaçlarının yapraklarını yeyen ve ağzından bıraktığı ağa benzer madde ile onları buruyşduran ziyan verici tırtıl.

Tr – 1. Qulplu, geniş gövdәli, dar boğazlı, әmzikli vә ya әmziksiz ola bilәn gil qab. 2. Pis, mәnfi bir xüsusiyyәti çox olan şәxs, hadisә vә ya yer.
KURS

Az – 1. Kur. 2. (üniversitede) Sınıf. 3. Resmi veya özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dayanan eğitim etkinliği. 4. Tedavi prosedürünün tam müddeti, dönemi.

Tr – 1. Bir göy cisminin tәkәr şәklindә görünәn üzü. 2. Bkz. Az3.
KURUM / QURUM

Az – Ocak bacalarında biriken veya çevreye sovrulan kalın is.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Müәssisә, cәmiyyәt. 3. Özünü böyük vә әhәmiyyәtli göstәrmә davranışı, tәkәbbür.
KÜÇÜK

Az – Köpek yavrusu.

Tr – Kiçik, balaca.
KÜFÜR / KÜFR

Az – Allah’ın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme ve bu yolda söylenen söz.

Tr – 1. Söyüş. 2. Bkz. Az.
KÜLEK / KÜLӘK

Az – Rüzgar.

Tr – Bal, yağ, qatıq kimi şeylәri qoymağa yarayan taxta qab.
KÜLFET / KÜLFӘT

Az – 1. Aile. 2. Eski Karı (eş). 3. Bkz. Tr1.

Tr – 1. Sıxıntı, çәtinlik, әziyyәt, yorğunluq. 2. Böyük mәsrәf.
KÜNDE / KÜNDӘ

Az – 1. Sonradan yaymak, yastılamak için yuvarlak hale salınmış hamur parçası. 2. Bkz. Tr1.

Tr – 1. Günahkarların ayağına bağlanan dәmir halqa. 2. Gülәşçinin rәqibini altına alıb, bir әlini öndәn, diyәrini arxadan keçirәrәk kilidləməsi. 3. Tәlә, oyun.

KÜP

Az – 1. Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamağa yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap. 2. Dip. 3. Hancerin elle tutulan kısmı.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. (Hәndәsәdə) Kub. 3. Bir cismin hәcminin ölçü vahidi. 4. Bir әdәdin üçlü qüvvәti.
KÜPE / KÜPӘ

Az – Su, yağ vs. tökülen çeşitli ölçülü toprak kap.

Tr – Sırğa.
KÜREK / KÜRӘK

Az – 1. Sırt. 2. Giyisinin sırtı örten kısmı. 3. Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ağaçtan hazırlanmış araç. 4. Bkz. Tr1.

Tr – 1. Avar. 2. Bkz. Az3.
KÜRSÜ

Az – 1. Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksek yer. 2. Tabure, sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. 3. Makam, görev anlamında.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Kafedra.
KÜRT

Az – 1. Kuşların yavru çıkartma zamanındakı durumu, kuluçka.

Tr – Kürd.
KÜT

Az – 1. Keskin olmayan. 2. Tandırın duvarından düşüp ot veya kül üstünde pişen ekmek.

Tr – 1. Kısa ve kalın, iti vә uzun olmayan. 2. Bkz. Az1.
L
LÂL

Az – Lal, dili tutulmuş, konuşmaz halde.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Lәl, parlaq qırmızı rәngdә billur­laş­mış, dәyәrli bir daş. 3. Qırmızı rәngli bir növ mürәkkәbә verilәn ad. 4. Parlaq qırmızı rәngdə olan.
LÂLE / LALӘ

Az – 1. Gelincik. 2. Kırmızılık simgesi gibi kulanılıyor.

Tr – 1. Zambaq. 2. Meyvә qopartmaq üçün ucuna üçlü və ya dördlü qarmaq keçirilmiş uzun ağac. 3. Ağır hәbsә mәhkum olanların boyunlarına keçirilәn dәmir halqa.
LÂP

Az – Sözlerin önüne gelerek onların anlamını daha da şiddetlendirir.

Tr – Yumşaq vә ağır bir şey düşdüyündә çıxan sәsi anladır.
LÂTİFE / LӘTİFӘ

Az – 1. Fıkra. 2. Güzel, ince (kız veya kadın).

Tr – Zarafat.
LÂVA

Az – 1. Lâv. 2. Büyük kütle halinde hızla ilerleyen şey hakkında. 3. İzdiham.

Tr – Hәr hansı bir yerә yanaşmış qayığın avar çәkmәdәn irәlilәmәsi üçün verilәn әmr.
LENGER / LӘNGӘR

Az – 1. Gemi demiri. 2. Canbazın elinde tuttuğu ağaç. ~le ağır ağır, yavaş yavaş.

Tr – 1. Siniyә oxşar dayaz mis qab. 2. Bu qabın tutabil­diyi miqdarda olan. 3. Bkz. Az1.

LEVENT / LӘVӘND

Az – Ahlaksız, sapık.

Tr – 1. Osmanlı donanmasında vә kıyılarında xidmәt edәn әsgәr. 2. Boylu buxunlu, yaraşıqlı (şәxs).
LEYLÎ

Az – 1. Leyla. 2. Bkz. Tr1,2.

Tr – 1. İnternat. 2. Gecәyә mәxsus.
LİF

Az – 1. Elyaf. 2. Yıkanmak için kullanılan bitki telleri demeti veya bu amaçla türlü ipliklerinden yapılmış örgü.

Tr – 1. Çox incә vә uzun parça. 2. Bkz. Az2. 3. Tel.
LİRA

Az – 1. Lir, kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalğı. 2. Bkz. Tr.

Tr – Türkiyәdә yüz quruş dәyәrindә pul vahidi, lirә.
LORT

Az – Şişman.

Tr – Lord, İngiltәrәdә nәslәn keçәn yüksәk zadәgan titulu vә bu titulu daşıyan şәxs.
LOŞ

Az – 1. Bitmiş, yığılmış (halde olan kimse). 2. Boş, yerinde ve kaidesinde bağlanmayan. 3. Erkek hindi.

Tr – 1. Kifayәt qәdər aydınlıq olmayan, yeri qaranlıq, az işıq alan.2. Az işıq verәn.
LÜLE / LÜLӘ

Az – 1. Ateşli silahlarda namlu. 2. Boru şeklinde dürülmüş, yuvarlanmış şey. Halkalar şeklinde dürülmüş şey. 3. Kolda, bacakta olan boru şeklinde kemikler. 4. Dövülmüş, kıyılmış etle pişirilen şiş kebabı.

Tr – 1. Bükülmüş şey. 2. Tütün çubuğu, qәlyan vә s. ucuna taxılan, tütün qoyulan yuva. 3. Su axan kransız boru.
M
MACUN / MӘCUN

Az – 1. Halk arasında hasta ve zayıf adamlara vermek için özel hazırlanmış hamur kıvamında madde, ilaç; Bkz. Tr3. 2. Çok lezzetli şey hakkında.

Tr – 1. Xamır yumşaqlığına gәtirilmiş maddә. 2. Rәngsazların çatlaq vә aralıqları örtmәk üçün istifadә etdiklәri xamır yumşaqlığında maddә, şpakelovka. 3. Әdviyyatlı, darçınlı, yumşaq vә yapışqan şirniyyat .
MAÇ

Az – 1. Öpüş, öpme. 2. Sarmaşan bitkilerin sarmaşması için yere sancılan ağaç.

Tr – Bәzi idman növlәrindә iki komanda, iki idmançı arasında aparılan yarış.
MAÇA

Az – 1. Koyun ve başka hayvanların dirsekten aşağı bilek kısmı. 2. Büyük aşık (Bkz. Az.). 3. Utanmaz, çekinmez, yüzsüz adam hakkında.

Tr – Qumar kartlarında mizraq ucuna bənzər qara işarə, pik, qaratoxmaq.
MAGAZİN / MAQAZİN(MAĞAZA)

Az – 1. Büyük dükkan. 2. Ateşli silahların, özellikle tüfeğin mermi doldurulan yeri.

Tr – Kütlәlәri maraqlandıracaq müxtәlif mövzulardan söz açan, bol şәkilli jurnal.
MAHUT / MAHUD

Az – Bir yün kumaş çeşiti.

Tr – Bilinәn, adı keçәn, haqqında bәhs edilәn, sözü da­nışılan.
MAKİNE / MAKİNA

Az – 1. Daktilo. 2. Bkz. Tr1.

Tr – 1. Enerjini bir şәkildәn başqa şәklə salmaq yolu ilә hәr hansı bir faydalı işi görәn mexanizm vә ya mexanizmlər toplusu. 2. Bir alәt vә ya nәqliyyat vasitәsinin hәrәkәt etdirәn mexanizmi. 3. Maşın, avtomobil.
MAKİNECİ / MAKİNAÇI

Az – Daktilo (yazı makinesi) ile yazmayı meslek eden kimse.

Tr – Makina (Tr.) satan vә ya tәmir edәn şәxs.
MALÛL / MӘLUL

Az – Gamlı, meyus, mahzun, üzgün, üzüntülü.

Tr – Şikәst.
MAMA

Az – 1. Ebe. 2. Anne.3. Hala.

Tr – 1. Uşaq üçün hazırlanmış yemәklәrin ümumi adı. 2. ..... sahibәsi.
MANTAR

Az – 1. Şişe vs. kapların ağzını, cihazların deliklerini kapamak için lastik vs. den hazırlanmış tıkaç. 2. Bkz. Tr2.

Tr – 1. Göbәlәk. 2. Elastik vә sudan yüngül bir növ ağac parçası.
MARKA

Az – 1. Alman para birimi, Mark. 2. Pul (posta ).

Tr – 1. Şәkil vә ya hәrflə çәkilmiş işarә. 2. Bilet; pul yerinә işlәnilәn metal vә ya başqa şeydәn parça.
MASTİKA

Az – 1. Türlü amaçlar için kullanılan çeşitli formüllü madde. 2. Döşemeye sürmek için karmaşık formüllü madde.

Tr – 1. Saqqızla dadlandırılmış (şirinlәşdirilmiş) içki. 2. Saqqız ağacından çıxarılan qәtran.
MAT

Az – 1. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 2. Hayret içinde olan, taaccüplenmiş, şaşmış.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Parlaq olmayan, donuq.
MAZMUN / MӘZMUN

Az – 1. İçerik. 2. Konu.

Tr – 1. Mәna, qavram. 2. Divan әdәbiyyatında bәzi qavramları dolayı izah etmək üçün istifadә edilәn bәdii söz.
MAZOT / MAZUT

Az – Petrolün rafinesinden sonra kalan kıvamlı siyah madde.

Tr – Avtomobil yanacağı.
MECAL / MACAL

Az – İmkan, fırsat, vakit.

Tr – Güclük, dinclik, taqәt.
MEHTER / MEHTӘR

Az – Ata hizmet eden.

Tr – 1. Osmanlı hәrbi orkestrindә işləyən şәxs. 2. Osmanlılarda çadırlara baxan xidmәtçi.
MENZİL / MӘNZİL

Az – 1. Daire (Tr1.). 2. Gidilen yolun bölündüğü hisse­lerden her biri, merhale. 3. Köprü gibi yapılarda komşu dayak­lar arasında mesafe, ara. 4. Kurşunun, merminin gidip hedefi vuracağı mesafe. 5. Bkz. Tr4.

Tr – 1. Sәyahətlәrdә dincәlmәk mәqsәdi ilә durulan yer, karvansaray. 2. Bu cür iki yer arasındakı mәsafә. 3. Ordunun cәbhə arxası işlәrinin hamısı. 4. Bir günlük yol.
MERCEK / MӘRCӘK

Az – Kulak memesi.

Tr – Çәrçivәsi olan böyüdücü şüşә, zәrrәbin, lupa.
MERDANE / MӘRDANӘ

Az – 1. Yiğit bir şekilde, mertçesine, kahramancasına, korkusuzca. 2. Açıkçasına, mertçesine. 3. Erkeğe has olan, erkek için olan. Erkek gibi, erkek tarzında.

Tr – 1. Bkz. Az1-3. 2. Müxtәlif işlәrdә istifadә olunan silindir şәklindә vasitə. 3. Qalın oxlov.
MERHABA / MӘRHABA

Az – Beğenme, övünme bildirir, aferin anlamında.

Kataloq: arasdirmalar
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
arasdirmalar -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar -> Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
arasdirmalar -> Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu rza xəLİlov- 70 baki – 2015
arasdirmalar -> Created by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашов
arasdirmalar -> AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu

Yüklə 1,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə