AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu hacalı NӘCӘFOĞlu azәrbaycanda vә TürkiyәdәYüklə 1,67 Mb.
səhifə7/8
tarix14.01.2017
ölçüsü1,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Tr – 1. Gündüzün, günün başlanğıcı, sәhәr. 2. Günәşin doğduğu andan günortaya qәdәr keçәn zaman.
SABAHKİ / SABAHKI

Az – Yarınki, ertesi gün.

Tr – Sәhәrki, sәhәr olan, sәhәr görülen.
SABAHLIK / SABAHLIQ

Az – 1. Yarınlık, yarın yapılacak. 2. Yarına yetecek şey.

Tr – 1. Sәhәrlәr yataqdan qalxınca müvәqqәti olaraq geyilәn üst paltarı. 2. Sәhәrlә bağlı, sәhәrә mәxsus. 3. Sәhәrә mәxsus olmaq üzrә.
SAC

Az – Yassı demirden yapılmış dış pükey pişirme aracı.

Tr – 1. Yastı çuqun vә ya dəmir lövhә. 2. Bkz. Az.
SAĞANAK / SAĞANAQ

Az – 1. Bkz. KASNAK (Tr). 2. Genellikle çember biçiminde olan her şey.

Tr – Birdәn birә başlayan, qısa müddət yağan yağış.
SAKLAMAK / SAXLAMAQ

Az – 1. Bkz. Tr1-6. 2. Hareketini kesmek, durdurmak, eğ­lemek. 3. Gitmesine, ileri hareketine mani olmak, önünü kes­mek, durdurmak. 4. Sahip olmak, beslemek (hayvan hak­kın­da ). 5. Yaşamak için gereken şeylerle temin etmek. 6. Destek olmak. 7. Belirli bir amaç için kendine yardımcı, hiz­metçi tutmak.. 8. Bir yerde kalmağa, durmağa mecbur etmek. 9. Sözünü, işini vs. devam ettirmeğe koymamak, yarıda kesmek.

Tr – 1. Bir şeyi әlindә (ağzında, dişindә vә s.) tutub düş­mәyә qoymamaq. 2. Mühafizә etmәk, qoruyub saxlamaq. 3. Görünmәsinә mane olmaq. 4. Әvvәlki keyfiyyәtini mühafizә etmәk, qorumaq. 5. Gizlәtmәk, heç kәsә göstәrmәmәk. 6. Birinә vermәk üçün ayırmaq.
SAKSI / SAXSI

Az – 1. Kilden pişirilerek yapılmış mamul. 2. Bu mamulun kırık parçaları.

Tr – 1. Dipçәk. 2. jarqon Baş, qafa.
SAL

Az – 1. Yassı büyük tas parçası, tabaka şeklinde olan, yassı şekilde olan. 2. Kesilmiş ağaç gövdelerinin yan yana bağlanmasıyla yapılan ve su taşımacılığında kullanılan basit vasıta.

Tr – 1. Bkz. Az2. 2. Tabut.
SALAM

Az – Selam.

Tr – Kolbasa növü.
SALAT

Az – 1. Defn günü vefat edenin evinin üstünde yüksek sesle okunan münacat. 2. Salata.

Tr – 1. Namaz. 2. Hz. Mәhәmmәdin adı anıldıqda hörmәt әlamәti olaraq oxunan dua.
SALINMAK / SALINMAQ

Az – Salmak işine konu olmak.

Tr – 1. Yırğalanmaq. 2. Bkz. Az.
SALLAMAK / SALLAMAQ

Az – 1. Bir şeyi yüzü aşağı tutmak; asmak. 2. Aşağı eğmek. 3. Yüzünü ekşitmek, konuşmamak.

Tr – 1. Yellәmәk. 2. Bir şeyi davamlı olaraq tәxirә salmaq. 3. jarqon Vurmaq, yumruqlamaq.
SALLANMAK / SALLANMAQ

Az – 1. Yüzü aşağı asılmak. 2. Nazla yürümek.

Tr – 1. Yәllәnmәk. 2. Yırğalanmaq. 3. Vaxtını boş və ya­rar­­sız işlәrlә sərf edərək keçirmәk. 4. Güclü bir şәkildә sarsıl­maq, titrәmәk. 5. Vәzifәsindәn vә ya olduğu vәziyyәtdən uzaq­laş­maq, yerini bir başqasına buraxmaq tәhlükәsi ilә üzüzә gәlmәk.

SALMA

Az – 1. Salmak işi. 2. ~ çay tatlı çay.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Düyü ilә bişirilәn xörәk. 3. Quşların saxlanılmasına ayrılan otaq. 4. Başı boş gәzәn (heyvan). 5. Davamlı axan su.
SANCAK / SANCAQ

Az – 1. Cengelli iğne, filkete. 2. Ataç.

Tr – 1. Bayraq. 2. Osmanlı idarә sistemindә inzibati әrazi. 3. Gәmilәrin sağ yanı.
SANCILI

Az – 1. Sancılanmış, sancıya yakalanmış. 2. Sokulmuş, batırılmış halde olan. 3. Geçirilmiş, takılmış, tutturulmuş.

Tr – 1. Bkz. Az1. 2. Sancı verәn. 3. Sıxıntılı.
SAP

Az – 1. Pamuk elyafından, ipek tellerinden yahut suni elyaftan ince eğilmiş ip, iplik. 2. Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde duru­munu alan bölüm. 3. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm. 4. Bir aracı tutmağa yarayan bölüm.

Tr – 1. Bkz. Az2,3,4. 2. İynәyә keçirilәn bir tikişlik sap.
SAPLAMAK / SAPLAMAQ

Az – 1. İğnenin gözüne ip geçirmek. 2. El yeri yapmak, sap (Az4) takmak. 3. Ucu sivri, iti aleti sapına (Az4) kadar sok­mak.

Tr – Sürәtlә batırmaq.
SARA

Az – Bir kız ismi.

Tr – Epilepsiya.
SARI

Az – 1. Bkz. Tr1-3. 2. Taraf, semt. 3. Ötürü, için. 4. ~ dan tarafından, cihetinden.

Tr – 1. Narıncı rәng ilә yaşıl arasındakı rәng, limon rәngi, qızıl rәngi. 2. Soluq, solğun.
SARSAK / SARSAQ

Az – Aptal, salak, akmak.

Tr – Yaşlılıq, xәstәlik üzündәn gücsüz qalaraq bәdәni titrәyәrәk әsәn.
SAVAT / SAVAD

Az – 1. Okur, yazarlık. 2. Bkz. Tr.

Tr – Gümüş üzәrinә xüsusi bir şәkildә qurğuşunla işlәnәn naxış.

SAVATLI / SAVADLI

Az – 1. Okur, yazar. 2. Bkz. Tr.

Tr – Gümüş üzәrinә qurğuşunla çәkilmiş qara naxışlar.
SAY

Az – 1. Sayı. 2. Miktar. 3. Sayın. 4. Denizde, gölde, çay­da gemiler için tehlikeli, derin olmayan yer.

Tr – Sәy, çalışma, әmәk.
SAZ

Az – 1. Çalğı aleti. 2. İşletmek için tam yararlı. 3. Dayanıklı, sağlam.

Tr – 1. İncә qamış, hәsir otu; bunlardan hazırlanmış əş­ya. 2. Hәr cür musiqi alәti. 3. Bkz. Az1.
SAZLIK / SAZLIQ

Az – Saz ( Az2) şeyin hali, durumu.

Tr – Qamışlıq, saz (Tr1) ları çox olan yer.
SEBZE / SӘBZӘ

Az – 1. İyi, kaliteli bir kuru üzüm türü. 2. Yeşillik, gö­veri, göverti.

Tr – 1. Tәrәvәz. 2. Göyərti, Bkz. Az2.
SEÇKİ / SEÇGİ

Az – Seçim.

Tr – Şairlәrin, yazıçıların, bәstәkarların әsәrlәrindәn alınmış seçmә parçalardan әmәlə gәlәn, antalogiya.
SEHER / SӘHӘR

Az – Bkz. SABAH (T1).

Tr – Sabahın günәş doğmadan әvvәlki zamanı, dan ağar­tısı.

SELİKA / SӘLİQӘ

Az – Nizam ve kaide, bir şeyin doğru durumu, düzenli olması.

Tr – Gözәl söylәmә vә yazma istedadı.
SENE / SӘNӘ

Az – Sen zamirinin yönelme durumu, sana.

Tr – İl.
SENET / SӘNӘT

Az – Sanat.

Tr – Sened.
SERPMEK / SӘRPMӘK

Az – Ağır bir yükü kaldırmadan dolayı belde ağrı meydana gelmek.

Tr – Sәpmәk, sәpәlәmәk.
SERPUŞ

Az – 1. Başlık. 2. Soğumaması için yemek konan kapların üzerine konan kâseye benzer bakır kap.

Tr – Baş örtüsü.
SERVİS / SERVİZ

Az – Çay, yemek veya pasta takımı, servis takımı.

Tr – 1. Süfrәdә xidmәt etmәklә vәzifәli birinin gördüyü iş vә bu işin görülmә şәkli. 2. Yemәkdә lazım olan boşqab, çәngәl, bıçaq, qaşıq, salfet vә s. şeylәrin hamısı. 3. Xidmәt, xidmәt olunan yer, burada çalışanların hamısı. 4. Hәr hansı bir qurumun nәqliyyat işlәrindә istifadә olunan nәqliyyat vasitәsi. 5. Avtomobil vә ev alətlәrinin tәmir edildiyi yer. 6. Voleybol, tenis kimi oyunlarda oyuna başlama vuruşu.
SIKILIK / SIXLIQ

Az – 1. Yoğunluk (kimya). 2. Sık şeyin hali. 3. Bir birine çok yakın olma, bitişik olma.

Tr – 1. Sıx olma halı. 2. Tezlik (fizika).
SİKKE / SİKKӘ

Az – Maden para.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Heyvanları bağlamaq üçün yerә çaxılan dәmir vә ya ağac, çubuq. 3. Mövlәvi dәrvişlәrinin geydiklәri yüksәk və tәpәsi düz keçә papaq.
SİLGİ

Az – Tebeşirle yazılmış şeyleri silmeğe yarayan keçe, sünger veya kumaş parçaları.

Tr – 1. Pozan. 2. Bkz. Az. 3. Hamam dәsti, dәsmal.
SİM

Az – 1. Simli musiki aletlerinde kullanılan, vurdukça seslenen esnek tel. 2. Metal tel. 3. Yaranın iltihaplanması sonucu mikropların kana geçmesi.

Tr – 1. Әsk Gümüş. 2. Tikmәdә istifadә olunan, gümüşә oxşar sap. 3. Gümüş kimi parıldayan. 4. Bkz. Az1.
SİTEM / SİTӘM

Az – Zulüm, eziyet, cefa.

Tr – Umu-küsü, giley.
SİTEMKAR / SİTӘMKAR

Az – Zulmeden, eziyet eden, rahatsız eden; zalim.

Tr – Umu-küsü edәn, gileylәnәn.
SİTEMLİ / SİTӘMLİ

Az – Eziyet çeken, zulme maruz kalan; mazlum.

Tr – Umu-küsülü, gileyli.

SİYAHÎ / SİYAHI

Az – Liste.

Tr – Zәnci.
SKİF

Az – İskit.

Tr – İçinә yalnız avar çәkәnin girә bildiyi çox uzun vә çox dar yarış qayığı.
SOLUK / SOLUQ

Az – 1. (Cilt için) Donuk bir beyazlığı olan, solmuş. 2. (Işık için) Parlaklığını, gücünü yitirmiş. 3. (Nesneler için) Rengi atmış olan.

Tr – 1. Nәfәs. 2. Bkz. Az1-3.
SOS

Az – (Denizde) Tehlike, kaza işareti.

Tr – Sous.
SÖĞÜŞ / SÖYÜŞ

Az – Sövme, sövüş.

Tr – 1. Suda qaynadılaraq bişirilәn, suyundan ayrılaraq soyuq yeyilәn әt. 2. Üzәrinә yağ vә limon qoyulmadan vә bir birinә qarışdırılmadan yeyilәn pomidor, xiyar vә s.
SÖMÜRMEK / SÜMÜRMӘK

Az – 1. Dudaklarını yapıştırarak soluğu ile çekip içmek. 2. Aldatarak birinin her şeyini elinden almak, bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak.

Tr – 1. İstismar etmәk. 2. (Yemәk içmәk üçün) Hamısını birdәn yeyib qurtarmaq, silib süpürmәk. 3. Bkz. Az2.

SÖZLEŞME / SÖZLEŞMӘ

Az – Sözleşmek işi.

Tr – Müqavilә.
SPİKER

Az – Parlamento başkanı.

Tr – (Radio və televiziyada) Diktor.
SPOR

Az – Çiçeksiz bitkilerde üreme organı.

Tr – 1. İdman. 2. Bkz. Az.
SUBAY

Az – Bekar.

Tr – Zabit.
SUBAYLIK / SUBAYLIQ

Az – Bekarlık.

Tr – Zabitlik.
SUR

Az – 1. Büyük boynuzdan yapılmış, boru, müzik aleti. 2. Kale duvarı.

Tr – 1. Bkz. Az2. 2. Uğur, alın yazısı, tale.
SÜMBÜL

Az – Başak.

Tr – Zambaqkimilәrdәn soğanla çoxalan, 15-20 cm hündürlüyündә, çiçәklәri qüvvәtli qoxulu və cürbәcür rәngli çoxillik bir bәzək bitkisi.
SÜMSÜK

Az – 1. Yemek peşinde, yal peşinde oradan oraya giden (köpek) 2. Aşağılayıcı , küçültücü küfür anlamında.

Tr – 1. Miskin, serseri, mızmıza, qorxaq (biri). 2. Sivri dimdikli, qısa ayaqlı dәniz quşu (Sulabassana).
SÜMÜK

Az – Kemik.

Tr – Fırtıq.
SÜRAHİ

Az – 1. İçerisine içecek şey konan cam veya kristal kap. 2. Balkona vs. yerlere takılan korkuluk. 3. Şairane benzetmelerde güzelin boyuna, gerdanına işaret veya incelik, zariflik, beyazlık anlamında.

Tr – Bkz. Az1.
SÜZGÜN

Az – Yarı açık, yarı kapalı (göz), nazlı nazlı bakan, baygın bakış.

Tr – Bir az zәiflәmiş, gücsüzlәşmiş.
Ş
ŞAHLANMAK / ŞAXLANMAQ

Az – 1. Kibirlenmek, gururlanmak, kasılmak. 2. Dümdüz durmak.

Tr – 1. Şaha qalxmaq. 2. Coşmaq, kükrәmәk. 3. Parıl­damaq, işıldamaq.
ŞALLAK / ŞALLAQ

Az – Kamçı.

Tr – 1. Çılpaq. 2. Geyiminә fikir vermәyәn şәxs.
ŞALVAR

Az – Pantalon.

Tr – Ağı böyük olan şalvara bәnzәr üst paltarı.
ŞAN

Az – 1. Şöhret, şan, şeref, ün, isim. 2. Arı peteği.

Tr – 1. Bkz.Az1. 2. Başqalarını aldadmaq, heyrәtlәn­dirmәk, qorxudmaq vә ya özünü bәyәndirmәk üçün birinin süni davranışı. 3. Mahnı oxuma, müğәnnilik tәhsili.
ŞAM

Az – 1. Mum. 2. Akşam. 3. Akşam yemeği. 4. Çam (ağacı). 5. Bkz. Tr.

Tr – Demeşq (Suriyanın paytaxtı).
ŞAMATA / ŞAMATA (ŞӘMATӘT)

Az – 1. Birinin başına gelen bela ve müsibetten düşmeninin sevinmesi, bedhahlık. 2. Kınama.

Tr – Gurultu, hay-küy.
ŞARAP

Az – Ağır bir şeyin bütün ağırlığı ile yere düşmesinden oluşan ses.

Tr – Çaxır, şәrab.
ŞEH

Az – Çiy.

Tr – Şah.
ŞEHLA / ŞӘHLA

Az – İri koyu mavi (göz).

Tr – Qüsurlu sayılmayacak qәdәr xәfif çaş, çәp (göz).
ŞEKERLEME / ŞӘKӘRLӘMӘ

Az – 1. Şeker serpilmiş veya şeker karıştırılmış. 2. Şekerli suda kaynatılıp, harlanmış meyve.

Tr – 1. İçinә şәkәr qoyma, şәkәrlә şirinlәşdirmә. 2. Bkz. Az2. 3. Oturduğu yerdә xәfif vә qısa müdәtli uyuma, yarı­yuxulu halda olmaq, mürgülәmәk.
ŞELEK / ŞӘLӘ

Az – Sırtta taşınan yük.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Buynuzunun biri qırıq heyvan.
ŞEKER / ŞӘKӘR

Az – 1. Şeker kamışı, şeker pancarı vs. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan çıkarılan, beyaz, suda eriyen, tatlı olan maddelerin genel adı. 2. Kanda glikozun artması sonucu, idrarda şeker bulunması, çok su içme, çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile bilinen bir hastalık.

Tr – 1. Bkz. Az1, qәnd. 2. Konfet, şirniyyat. 3. Bkz. Az2, diabet.
ŞEKİLCİ / ŞӘKİLÇİ

Az – Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler.

Tr – Öyrәnilmiş qayda vә ya davranış xaricinә çıxma­yan, formalist.
ŞEMSİYE / ŞӘMSİYYӘ

Az – 1. Kız adı. 2. Bkz. Tr.

Tr – Çәtir.
ŞİŞE / ŞÜŞӘ

Az – 1. Cam. 2. İçkilerin konulduğu, camdan yapılmış dar ağızlı uzun kap.

Tr – Bkz. Az2, butulka.
ŞİŞELEMEK / ŞÜŞӘLӘMӘK

Az – Camlamak, cam takmak.

Tr – Butulkaya doldurmaq.

ŞİŞLEMEK / ŞİŞLӘMӘK

Az – 1. Ucunu sivri yapmak, şiş haline getirmek. 2. Şişe geçirmek, şişe geçirip dizmek. 3. Şişle delmek.

Tr – 1. Şiş soxmaq, şiş batırmaq. 2. Qәmә, cib bıçağı kimi şeylәrlә yaralamaq.
ŞİŞLENMEK / ŞİŞLӘNMӘK

Az – 1. Şişmiş halde durmak, kabarmak. 2. Gittikçe daralmak, ensizleşmek.

Tr – 1. Şiş batmaq, şişlә yaralanmaq. 2. Qәmә, cib bıçağı kimi şeylәrlә yaralanmaq.
ŞOR

Az – 1. Çökelek, çürütülüp süzülen ayrandan yapılan yiyecek. 2. İçinde, birleşiminde çok tuz olan, tuzlu. 3. Çorak.

Tr – Qәrbi Sibirdә yaşayan türk dilli xalqın adı.
T
TABAK / TABAQ

Az – Pirinç, buğday vs. savurma yahut şey koymak veya başka amaçlar için enli tahtadan derin olmayan kap.

Tr – 1. Boşqab. 2. Hər hansı bir boşqabın tutacağı qәdәr. 3. Dabbaq.
TABAKA

Az – (Rusçadan) Tavuk ızgara.

Tr – 1. Tәbәqә, qat. 2. Portsiqar.
TABUR / TABOR

Az – 1. Bir yerden başka bir tarafa göç eden Çingene topluluğu, onların kondukları yer ve atları, arabaları. 2. Kazak­ların göçüp kondukları yerde atları ve arabalarıyla oluştur­dukları istihkâm sahası. 3. Tabur.

Tr – Batalyon.

TAKIM / TAQIM

Az – 1. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve âletlerin tamamı. 2. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri.

Tr – 1. Bkz. Az1, komplekt. 2. Bkz. Az2, vzvod. 3. Ansambl. 4. Bir-birini tamamlayan şeylәrin hamısı, servis. 5. Truppa. 6. (idmanda) Komanda. 7. Bәnzәr, kimi.
TAMBUR

Az – Yolcu vagonlarında yolcunun ayakta durduğu yer, sahanlık.

Tr – Klassik türk musiqisinin әsas çağlı alәtlәrindәn biri.
TAMPON

Az – Kanı silmek veya durdurmak için kullanılan gaz bezi yumağı.

Tr – 1. Bir deşiyi tutmağa yarayan hər hansı bir mad­dәdәn qayrılmış böyük tıxac. 2. Bir zәrbәnin şidәtini azald­mağa yarayan içi yumşaq maddә ilә dolu şey, 3. Bufer. 4. Bkz. Az.
TAPMAK / TAPMAQ

Az – 1. Arama neticesinde meydana çıkarmak, elde etmek, kaybolmuş birisini bulmak, hesaplayarak düşünerek bir şeyin neticesini, cevabını belirlemek, bulmak. Kaybettiği veya bir yerde unuttuğu şeyi yeniden elde etmek, almak. Kaybol­muş veya yeri bilinmeyen bir kimseyi bulmak. Elde etmek, ele geçirmek. Özel araştırma, inceleme neticesinde ortaya çıkar­mak. 2. Çok arayarak sonunda elde etmek, bulup almak. 3. Görmek, hissetmek. Birisini herhangi bir durumda, vaziyette, halde görmek. Elde etmek, nail olmak. 4. Konuşulan bir konu vs’ye alaylı münasebeti, ilgiyi bildirir. 5. Bazı isimlerden sonra gelerek birleşik fiil ve çeşitli ifadeler yapılır. (Fürset tapmaq: Fırsat bulmak, yol tapmaq, yol bulmak vs.).

Tr – Tapınmaq, sitayiş etmәk, pәrәstiş etmәk, səcdә etmәk.

TAR

Az – 1. Azerbaycan’da, Doğu Anadolu’da, İran’da yaygın olarak kullanılan mızrapla çalınan telli musiki aleti. 2. Siyah, koyu, açıkça görünmeyen. 3. Kümes hayvanlarının ve ya evde beslenen kuşların geceleri tünemesi için direkler arasına vs. uzatılan, tutturulan ağaç. 4. Dereye, çukur yere üst üste yağarak toplanmış kalın kar yığını.

Tr – Bkz. Az.
TARAZ

Az – 1. Düz, beraber, eşit. 2. Marangozluk ve inşaatta yüzeyin düzlüğünü kontrol etmek için alet.

Tr – İpәk kimi düz vә parlaq bir parçanın üzәrindә olan tel-tel sap.
TARIM

Az – Gergin, gerilmiş, gerili halde olan.

Tr – Әkinçilik, ziraәt.
TARTILMAK / DARTILMAQ

Az – 1. El veya başka bir şeyle tutularak çekilmek. 2. Gerilmek. 3. Yukarıya doğru çekilmek, kaldırılmak. 4. Kabar­mak, dimdik durmak.

Tr – 1. Çәkilmәk (çәkisini ölçmәk). 2. Öz çәkisini çәkmәk.
TARTMAK / DARTMAQ

Az – 1. Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürümek. 2. Germek. 3. Yukarıya doğru çekmek.

Tr – Çәkmәk (çәkisini ölçmәk).
TAŞLIK / DAŞLIQ

Az – Taşı bol, taşlı (yer).

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Quş və heyvanların hәzm kanalları üzәrindә olan әzәlәli mәdə, çinәdan.

TATLI / DADLI

Az – Lezzetli.

Tr – 1. Şirin. 2. İnsanı cәzb edәn, gözә, qulağa xoş gә­lәn, rahatladan, dincәldәn, sevindirәn. 3. Şirniyyat, desert.
TAY

Az – 1. Denk, eşit, eş. 2. Tek, bir. 3. Çift şeylerden her biri. 4. Hayvanın bir yanındakı yük. 5. Balyo.

Tr – 1. Day, ikiyaşlı erkәk at balası. 2. Bkz. Az1,4.
TAYA

Az – Üstüste yığılmış ot, tahıl, saman, odun vs. kalağı.

Tr – Dayә.
TAYFA

Az – 1. Kavim. 2. Halk, millet anlamında.

Tr – 1. Bir gәmidә olan, cürbәcür işlәrdә çalışdırılan sәfәr işçilәri. 2. Eyni işi görәn topluluq. 3. Bir adamın yanında olan yaltaqlar.
TEBLİĞAT

Az – Propoganda.

Tr – Bildiriş.
TEBLİĞ ETMEK / TEBLİĞ ETMӘK

Az – Bir şeyin propogandasını yapmak.

Tr – Bildirmәk.
TECİL / TӘCİL

Az – Tacil, hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme.

Tr – Tә’xirә salma, ertәlәmә.

TEKİR / TӘKİR

Az – Kırmızı lelekli (kuşlar hakkında), kırmızı pullu (balıklar hakkında).

Tr – 1. Dәrisi qara xәtlәrlә vә ya xallarla bәzәkli, kül rәngindә vә ya boz olan pişik. 2. Balıq növü (Mugil Surmul­letus ).
TELLAK / DӘLLӘK

Az – Berber.

Tr – (Hamamlarda) Kisәçi.
TELSİZ

Az – Teli olmayan.

Tr – 1. Bkz. Az. 2. Telsiz telefon vә ya telsiz teleqrafın qısa adı.
TER / TӘR

Az – 1. Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı. 2. Daha yüksek sıcaklığı olan hava ortamı ile temas ettikte eşyaların üzerinde oluşan su damlaları. 3. Halen solmamış, taze.

Tr – Bkz. Az1.
TERK / TӘRK

Az – 1. Vazgeçme, bırakma. 2. Dip, en aşağı satıh. 3. Derinlik, alt. 4. Atın belinin eğer konulan yerinin arka kısmı.

Tr – Bkz. Az1.
TERLİK / TӘRLİK

Az – 1. Eğerin altından atın sırtına konan keçe parçası. 2. Eskiden yaşlı kimselerin kalpak altından giydikleri ince kumaştan yapılmış başlık. 3. Ayakkabının içine yapıştırılan ince deri, karton vs.

Tr – Çox zaman evdә geyilәn, yüngül, dabanı açıq, yastı ayaqqabı .
TEZ

Az – 1. Çabuk olan, süratli. 2. Çabuk olarak. 3. Önce, evvel.

Tr – 1. Bkz. Az1,2. 2. Dissertasiya. 3. Diplom işi. 4. İddia, tezis.
TEZGAH / DEZGAH

Az – 1. Ağaç, metal ve başka materiyalleri imal eden ve çeşitli şeyler yapan makine. 2. Üzerinde ustaların iş gördükleri büyük masa. 3. Halı vs. dokumak için kurgu. 4. Tersane.

Kataloq: arasdirmalar
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
arasdirmalar -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar -> Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
arasdirmalar -> Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu rza xəLİlov- 70 baki – 2015
arasdirmalar -> Created by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашов
arasdirmalar -> AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu

Yüklə 1,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə