Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdirYüklə 6,38 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix23.07.2017
ölçüsü6,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi  
Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir  
(Reyestr № 3378) 
 
 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ 
RƏYASƏT HEYƏTİ 
 
 
 
 
 
 
TÜRKOLOGİYA 
 
 

 
Beynəlxalq elmi jurnal 

 
Международный научный журнал 

 
International scientific journal 
 
 

 
1970-ci ildən nəşr olunur 

 
Издаётся с 1970 года 

 
Published since 1970 
 
 
 

 
İldə 4 dəfə çıxır 

 
Выходит 4 раза в году 

 
Published quarterly  
 
 
 
№ 2 
 
 
APREL-MAY-İYUN 
 
 
 
 
BAKI – 2016 

 
 
REDAKSİYA HEYƏTİ  
 
ABDULLAYEV KAMAL  (baş redaktor), AXUNDOVA NƏRGİZ, BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR, 
BÜNYADOV  TEYMUR, 
CƏFƏROV  NİZAMİ,  ƏLƏKBƏROV  AYDIN,  ƏLİYEV  VİLAYƏT, 
ƏSKƏR  RAMİZ,  ƏZİZOV  ELBRUS,  HƏBİBBƏYLİ  İSA,  HÜSEYNOV  RAFAEL,  XƏLİLOV 
BULUDXAN, 
XUDİYEV  NİZAMİ,  İMANOV  MUXTAR  (baş  redaktorun  müavini),  KƏRİMLİ 
TEYMUR,  QULİYEV  ƏBÜLFƏZ,  MAHMUDOV  YAQUB,  MƏMMƏDƏLİYEV  VASİM, 
MƏMMƏDZADƏ  İLHAM,  MİRZƏLİYEVA  MƏHƏBBƏT,  NAĞISOYLU  MÖHSÜN  (baş 
redaktorun müavini),  
SALAMZADƏ ƏRTEGİN  
 
 
MƏSUL KATİB   ELÇİN İBRAHİMOV 
 
 
BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR 
 
DİLÇİLİK ÜZRƏ:  
A
kalın Şükrü Haluk (Türkiyə), 
Boz
demir Mişel (Fransa),  
Buşhoten Hendrik (Almaniya), 
Çeçenov Əli (Rusiya),  
Ercilasun 
Əhməd Bican (Türkiyə), 
Güllü 
Qərənfil (Moldova), 
Kaçalin Mustafa 
(Türkiyə), 
Kajibekov Erden 
(Qazaxıstan), 
Kellner-Heinkel Barbara (Almaniya), 
Konkobay
ev Kadirali (Qırğızıstan), 
Kormuşin İqor (Rusiya), 
Məlikov Tofik (Rusiya), 
Musaoğlu Mehman (Türkiyə), 
Oh Çonq Jin (Cənubi Koreya), 
Raqaqnin Elizabetta (Almaniya), 
Sərtqaya Osman Fikri (Türkiyə),  
Soyeqov Muradgeldi (Tü
rkmənistan), 
Tooru Hayaşi (Yaponiya), 
Yusupova Alfiya (Tatarıstan) 
 
 
FOLKLOR ÜZRƏ:  
Çimpoeş Lyubov (Moldova), 
Çobanoğlu Özkul (Türkiyə), 
Ekici Metin (
Türkiyə),  
Jurayev Mamatkul (Özbəkistan), 
Sibqatullina Alfina (Rusiya), 
Suleymanov Ahmet (
Başqırdıstan), 
Türkmən Fikrət (Türkiyə) 
 
TARİX ÜZRƏ:  
Beyhan Mehmet 
Ali (Türkiyə), 
Hakimov Rafail (Tatarıstan), 
Karpov Sergey (Rusiya),  
Kıdırəli Darxan (Qazaxıstan),  
Munçayev Rauf (Rusiya),  
Nesterov Aleksandr (Rusiya), 
Turan Refik 
(Türkiyə) 
 
ŞƏRQŞÜNASLIQ ÜZRƏ:  
C
əmil Tasin (Rumıniya),   
Gol
den Piter (ABŞ),  
Lee Hee Soo (Cənubi Koreya), 
Paul Yurgen (Almaniya), 
Vasilyev Dmitri (Rusiya), 
Zimonyi İştvan (Macarıstan) 
 
FƏLSƏFƏ ÜZRƏ:  
Çumakov Aleksandr (Rusiya), 
Kurmangaliyeva Qaliya 
(Qa
zaxıstan),  
Mahamatov Taxir (Rusiya), 
Popkov Yuri (Rusiya) 
 
 
İNCƏSƏNƏT VƏ MEMARLIQ 
ÜZRƏ:  
Akilova Kamola (Öz
bəkistan), 
Xasiyanova Leyla (Rusiya), 
Qalimjanova Asiya (Qazaxıstan) 
 
 
ƏDƏBİYYAT ÜZRƏ:  
Akpınar Yavuz (Türkiyə),  
Aşırov Annaqurban 
(Türkmənistan),  
Kalpaklı Mehmet (Türkiyə),  
Qorxmaz Ramazan 
(Türkiyə), 
Sokolovski Nikolay (Polşa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURNALIN TƏSİSÇİSİ: AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ RƏYASƏT HEYƏTİ
 

 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
 
 
КАМАЛ  АБДУЛЛАЕВ  (главный  редактор),  МОХСУН  НАГИСОЙЛУ  (заместитель 
главного  редактора),  МУХТАР  ИМАНОВ  (заместитель  главного  редактора),  АБУЛЬФАЗ 
ГУЛИЕВ,  АЙДЫН  АЛЕКПЕРОВ,  БУЛУДХАН  ХАЛИЛОВ,  ВАСИМ  МАМЕДАЛИЕВ, 
ВИЛАЙЕТ  АЛИЕВ,  ГОВХАР  БАХШАЛИЕВА,  ИЛЬХАМ  МАМЕДЗАДЕ,  ИСА 
ГАБИБЕЙЛИ,  МАХАББЕТ  МИРЗЕЛИЕВА,  НАРГИЗ  АХУНДОВА,  НИЗАМИ 
ДЖАФАРОВ,  НИЗАМИ  ХУДИЕВ,  РАМИЗ  АСКЕР,  РАФАЕЛЬ  ГУСЕЙНОВ,  ТЕЙМУР 
БУНЙАДОВ,  ТЕЙМУР  КЕРИМЛИ,  ЭЛЬБРУС  АЗИЗОВ,  ЭРТЕГИН  САЛАМЗАДЕ,  ЯГУБ 
МАХМУДОВ 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ      ЭЛЬЧИН ИБРАГИМОВ 
 
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 
 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ:  
Ахмет Биджан Эрджиласун 
(Турция),  
Али Чеченов (Россия),  
Альфия Юсупова (Татарстан), 
Барбара Кельнер-Хенкель 
(Германия),  
Гюльлю Геренфил (Молдова),  
Игорь Кормушин (Россия),   
Кадирали Конкобаев (Кыргызстан),    
Мехман Мусаоглу (Турция), 
Мишель Боздемир (Франция), 
Мурадгелди Соегов (Туркменистан), 
Мустафа Качалин (Турция),  
Осман Фикри Серткая (Турция),  
Тофик Меликов (Россия),  
Хаяши Тоору (Япония),  
Хендрик Бушотен (Германия), 
Чонг Джин Ох (Южная Корея),  
Шюкрю Халук Акалын (Турция),  
Эрден Каджибеков (Казахстан), 
Элизабетта Рагагнин (Германия) 
 
 
ФОЛЬКЛОР:  
Альфина Сибгатуллина (Россия),  
Ахмет Сулейманов (Башкортостан),  
Любовь Чимпоеш (Молдова),   
Маматкул Жураев (Узбекистан), 
Метин Экиджи (Турция),  
Озкул Чобаноглу (Турция), 
Фикрет Тюркмен (Турция) 
 
ИСТОРИЯ:  
Александр Нестеров (Россия),  
Дархан Кыдырали (Казахстан),  
Мехмет Али Бейхан (Турция),  
Рауф Мунчаев (Россия),  
Рафаиль Хакимов (Татарстан),   
Рефик Туран (Турция),   
Сергей Карпов (Россия) 
 
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:  
Дмитрий Васильев (Россия),  
Иштван Зимоньи (Венгрия),  
Питер Голден (США), 
Тасин Джемиль (Румыния),  
Хее Соо Лее (Южная Корея),  
Юрген Поль (Германия)  
ФИЛОСОФИЯ:  
Александр Чумаков (Россия),  
Галия Курмангалиева (Казахстан),  
Тахир Махаматов (Россия),  
Юрий Попков (Россия) 
 
 
ИСКУССТВО И 
АРХИТЕКТУРА:  
Асия Галимжанова (Казахстан), 
Камола Акилова (Узбекистан), 
Лейла Хасиянова (Россия)  
 
ЛИТЕРАТУРА:  
Аннакурбан Ашыров 
(
Туркменистан),  
Мехмет Калпаклы (Турция), 
Николай Соколовски (Польша), 
Рамазан Коркмаз (Турция),  
Явуз Акпынар (Турция) 
 
 
 
 
 
 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА: ПРЕЗИДИУМ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
 

 
 
EDITORIAL STAFF 
 
KAMAL ABDULLAYEV (Editor-in-Chief), MOHSUN NAGHISOYLU (Deputy Editor-in-
Chief), MUKHTAR IMANOV (Deputy Editor-in-Chief),  ABULFAZ GULIYEV, ARTAGIN 
SALAMZADE, AYDIN ALEKBEROV, BULUDKHAN KHALILOV, ELBRUS AZIZOV, 
GOVHAR BAKHSHALIYEVA, ILHAM MAMMADZADE, ISA HABIBBEYLI, MAHABBAT 
MIRZALIYEVA, NARGIZ AKHUNDOVA, NIZAMI JAFAROV, NIZAMI KHUDIYEV, 
RAFAEL HUSSEYNOV, RAMIZ ASKER, TEYMUR BUNYADOV, TEYMUR KERIMLI, 
VASIM MAMMADALIYEV, VILAYAT ALIYEV, YAGUB MAHMUDOV  
 
 
EXECUTIVE SECRETARY    ELCHIN IBRAHIMOV 
 
 
INTERNATIONAL ADVISERS 
 
ON LINGUISTICS:  
Ahmet Bijan Erjilasun (Turkey),   
Alfiya Yusupova (Tatarstan),  
Ali Chechenov (Russia), 
Barbara Kellner-Heinkele 
(Germany), 
Chong Jin Oh (South Korea), 
Elisabetta Ragagnin (Germany), 
Erden Kajibekov (Kazakhstan), 
Gullu Karanfil (Moldova),  
Hayashi Tooru (Japan),  
Hendrik Boeschoten (Germany),  
Igor Kormushin (Russia),  
Kadirali Konkobaev 
(Kyrghyzstan),  
Mehman Musaoghlu (Turkey),  
Mishel Bozdemir (France),  
Muradgeldi Soyegov 
(Turkmenistan),  
Mustafa Kachalin (Turkey), 
Osman Fikri Sertkaya (Turkey),  
Shukru Haluk Akalyn (Turkey),  
Tofik Melikov (Russia)  
 
 
ON FOLKLORE:  
Ahmet Suleymanov (Bashkiria),  
Alfina Sibqatullina (Russia), 
Fikret Turkmen (Turkey),  
Lyubov Chimpoesh (Moldova),  
Mamatkul Zhurayev (Uzbekistan), 
Metin Ekiji (Turkey),  
Ozkul Chobanoghlu (Turkey) 
 
ON HISTORY:  
Aleksandr Nesterov (Russia), 
Darkhan Kidirali (Kazakhstan),  
Mehmet Ali Beyhan (Turkey),  
Rafail Hakimov (Tatarstan),  
Rauf Munchayev (Russia),  
Refik Turan (Turkey),   
Sergey Karpov (Russia) 
 
ON ORIENTAL STUDIES: 
Dmitry Vasilyev (Russia),  
Hee Soo Lee (South Korea),  
Ishtvan Zimonyi (Hungary),  
Juergen Paul (Germany), 
Peter Golden (USA),  
Tasin Jemil (Romania) 
 
ON PHILOSOPHY:  
Aleksandr Chumakov (Russia),  
Galiya Kurmangaliyeva 
(Kazakhstan), 
Takhir Mahamatov (Russia),  
Yuriy Popkov (Russia) 
 
 
ON ART AND 
ARCHITECTURE: 
Asiya Galimzhanova 
(Kazakhstan),  
Kamola Akilova (Uzbekistan),  
Leyla Khasiyanova (Russia)
  
 
ON LITERATURE:  
Annagurban Ashirov (Turkmenistan),  
Mehmet Kalpakly (Turkey), 
Nikolay Sokolovski (Poland),  
Ramazan Korkmaz (Turkey),  
Yavuz Akpinar (Turkey)  
 
 
 
 
 
 
 
 
FOUNDER OF THE JOURNAL: THE PRESIDIUM OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
AZERBAIJAN 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2016 
 
 
 
 
 
İ Ç İ N D Ə K İ L Ə R  
 
 
TÜRKOLOJİ İRS 
 
А.N.Кononov (Rusiya). V.V.Radlov və milli türkologiya ....................................................  
11 
 
DİLÇİLİK  
 
 
Elizabetta Raqaqnin (Almaniya).  Azərbaycan dilində monqol alınma sözləri: areal baxış... 
19 
 
ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR 
 
Nüşabə Araslı (Azərbaycan). Orta əsrlər türk şeirində Nizamidən iqtibaslar.........................  27 
 
FƏLSƏFƏ VƏ TARİX 
 
Qaliya Kurmanqaliyeva (Qazaxıstan). Əl-Fərabi fəlsəfəsi mədəniyyətlər dialoqunun 
fenomeni kimi.........................................................................................................................
 
41 
 
YAZILI ABİDƏLƏR 
 
Oleq  Rüstəmov  (Türkiyə).  XVII-XVIII  əsrlərə  aid  şəriət  məhkəmələrinin  məhkəmə 
reyestrinin  materiallarında  Krım  xanlığı  əhalisinin  zümrə  titullarının,  rütbələrinin 
eyniləşdirilməsində linqvistik elementlər...............................................................................
 
52 
 
 


T
T
Ü
Ü
R
R
K
K
O
O
L
L
O
O
J
J
İ
İ
 
 
Q
Q
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
A
A
Y
Y
 
 


 
 
9
9
0
0


 
 
Buludxan Xəlilov  (Azərbaycan).  Birinci Türkoloji Qurultayın iştirakçıları: 
qırğız türkoloqu Qasım Tınıstanov......................................................................................... 
 
74 
 
 
 


H
H
E
E
N
N
R
R
İ
İ
X
X
 
 
F
F
R
R
İ
İ
D
D
R
R
İ
İ
X
X
 
 
F
F
O
O
N
N
 
 
D
D
İ
İ
T
T
S
S
 
 
v
v
ə
ə
 
 
 
 
 
 
K
K
İ
İ
T
T
A
A
B
B
İ
İ
-
-
D
D
Ə
Ə
D
D
Ə
Ə
 
 
Q
Q
O
O
R
R
Q
Q
U
U
D
D
 
 


 
 
2
2
0
0
0
0


 
 
 
Osman Fikri Sərtqaya (Türkiyə). “Kitabi-Dədə Qorqud”un Vatikan nüsxəsində latınca, 
ərəbcə, farsca, türkcə mətndənkənar qeydlər ............................................………….............  85 
 
 
 
TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR 
 
 
Əhməd Bican Ercilasun (Türkiyə). Sibir və Qafqazda türkoloji araşdırmalar....................... 
99 
 
RESENZİYALAR 
 
 
Aleksandr Nesterov (Rusiya). E.Çingizoğlu, M.Qacar. Qacar dövrünün (1794-1925) 
diplomatları ............................................................................................................................ 
Elçin İbrahimov (Azərbaycan). Cengiz Alyılmaz. Qobustanın sirri. (Qıpçaklara gedən 
yol).......................................................................................................................................... 
113 
 
115 
 
 
 
 
 

İÇİNDƏKİLƏR 
 
 
ELMİ HƏYAT 
 
Xronika................................................................................................................................... 
117 
 
PERSONALİA 
 
Abdulla Tukay – 130..............................................................................................................  
122 
Ninel Hacıyeva – 90................................................................................................................ 
Oljas Süleymenov – 80........................................................................................................... 
Əbülfəz Rəcəbli – 80.............................................................................................................. 
Məsud Mahmudov – 65..........................................................................................................   
126 
129 
132 
134 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 
 
 
 
ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
 
А.Н.Кононов (Россия). В. В. Радлов и отечественная тюркология……………….............  11 
 
ЯЗЫКОЗНАНИE 
 
Элизабетта 
Рагагнин 
(Германия). 
Монголизмы в азербайджанском языке: 
ареальный взгляд...................................................................................................................
 
19 
 
ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 
 
Нушаба Араслы (Азербайджан). Заимствования из Низами в средневековой 
тюркской поэзии................................................................................................................... 
27 
 
 
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ 
 
Галия Курмангалиева (Казахстан). Философия аль-Фараби как феномен  
диалога культур ...................................................................................................................  41 
 
ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ 
 
Олег Рустемов (Турция)Лингвистическая составляющая в идентификации 
сословных титулов, званий, должностей населения Крымского ханства по 
материалам судебных реестров судов шариата XVII-XVIII вв........................................  52 
 


Т
Т
Ю
Ю
Р
Р
К
К
О
О
Л
Л
О
О
Г
Г
И
И
Ч
Ч
Е
Е
С
С
К
К
И
И
Й
Й
 
 
С
С
Ъ
Ъ
Е
Е
З
З
Д
Д
 
 


 
 
9
9
0
0


 
 
Булудхан Халилов (Азербайджан). Участники Первого тюркологического съезда: 
киргизский тюрколог Гасым Тыныстанов .........................................................................  74 
 
 
 


Г
Г
Е
Е
Н
Н
Р
Р
И
И
Х
Х
 
 
Ф
Ф
Р
Р
И
И
Д
Д
Р
Р
И
И
Х
Х
 
 
Ф
Ф
О
О
Н
Н
 
 
Д
Д
И
И
Т
Т
Ц
Ц
 
 
и
и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
К
И
И
Т
Т
А
А
Б
Б
И
И
-
-
Д
Д
Е
Е
Д
Д
Е
Е
 
 
Г
Г
О
О
Р
Р
Г
Г
У
У
Д
Д
 
 


 
 
2
2
0
0
0
0

 
 
 
Осман Фикри Серткая (Турция).  Комментарии к тексту Ватиканского экземпляра 
«Китаби-Деде Горгуд» на латыни, арабском, фарси и турецком языках …………...... 
85 
 
 
 
ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
 
 
Ахмет Биджан Эрджиласун (Турция). Тюркологические исследования в Сибири и 
на Кавказе...............................................................................................................................  99 
 
РЕЦЕНЗИИ 
 
 
Александр  Нестеров  (Россия).  Э.  Чингисоглу,  М.  Каджар
. 
Дипломаты  времен 
Каджаров (1794 – 1925).........................................................................................................  
Эльчин Ибрагимов (Азербайджан). Тайна Гобустана. (Путь, ведущий к кыпчакам).....
 
113 
115 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Хроника.................................................................................................................................. 
117 
 
ПЕРСОНАЛИИ 
 
Абдулла Тукай – 130.............................................................................................................  122 
Нинель Гаджиева – 90...........................................................................................................  126 
Олжас Сулейменов  – 80.......................................................................................................  129 
Абульфаз Раджабли – 80.......................................................................................................  132 
Масуд Махмудов – 65........................................................................................................... 
134 
 
 
 

CONTENTS 
 
 
 
C O N T E N T S  
 
 
 
TURKOLOGICAL HERITAGE
 
 
Kononov, A.N. (Russia). V.V. Radloff and National Turkology................................................. 
11 
 
LINGUISTICS  
 
Elisabetta Ragagnin (Germany). Mongolic Loanwords in Azerbaijani:  
An Areal View…………………………………………………………………………………. 
19 
 
LITERATURE AND FOLKLORE
 
 
Nushaba Arasly 
(Azerbaijan). 
Quotations by Nizami in the Medieval Turkic Poems……….. 
27 
 
PHILOSOPHY AND HISTORY 
 
Galia Kurmangaliyeva (Kazakhstan). Philosophy of Al-Farabi as Phenomenon of Dialogue 
of Cultures……...........................................................................................................................                              
41 
 
WRITTEN MONUMENTS 
 
Oleg  Rustamov  (Turkey).  The  Linguistic  Component  in  the  Identification  of  Class  Titles, 
Ranks, Positions of the Population in the Crimean Khanate Based on Sharia Court Registries 
in the XVII-XVIII Centuries………………………………………………………………...… 
.......................................................................................
 
 
52 
 
"
"
T
T
U
U
R
R
K
K
O
O
L
L
O
O
G
G
I
I
C
C
A
A
L
L
 
 
C
C
O
O
N
N
G
G
R
R
E
E
S
S
S
S
-
-
9
9
0
0
"
"
 
 
Buludkhan Khalilov 
(Azerbaijan). 
 The Participants of the First Turkological Congress: 
Kirghiz Turkologist Gasym Tynystanov.....................................................................................
 
74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"
"
H
H
E
E
I
I
N
N
R
R
I
I
C
C
H
H
 
 
F
F
R
R
I
I
E
E
D
D
R
R
I
I
C
C
H
H
 
 
V
V
O
O
N
N
 
 
D
D
I
I
E
E
Z
Z
 
 
a
a
n
n
d
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
T
H
H
E
E
 
 
B
B
O
O
O
O
K
K
 
 
O
O
F
F
 
 
D
D
A
A
D
D
A
A
 
 
G
G
O
O
R
R
G
G
U
U
D
D
 
 


 
 
2
2
0
0
0
0
"
"
 
 
Osman  Fikri  Sertkaya  (Turkey).  Commentary  on  the  Vatican  Copy  of  “The  Book  of  Dada 
Gorgud” in Latin, Arabic, Persian, and Turkish..........................................................................  85 
 
 
 
TURKOLOGICAL CENTRES 
 
Ahmed    Bijan  Erjilasun  (Turkey).  Turkological    Researches    in  Siberia  and  in  the 
Caucasus……….......................................................................................................................... 
99 
 
REVIEWS 
 
Aleksandr Nesterov (Russia). E.Chingizoghlu, M.Gajar. Diplomats of Gajar  
Period (1794-1925)…………………………………………………………………….…….… 
Elchin Ibrahimov 
(Azerbaijan). Jengiz Alyilmaz. The Mystery of Gobustan. (The Way to 
Kypchaks)............................................................................................................................
 
113 
 
115 
 
 
 

CONTENTS 
 
 
SCIENTIFIC LIFE 
 
Chronicle................................................................................................................................. 
117 
 
 
PERSONALIA 
Abdulla Tukay  –    130..........................................................................................................  
122 
Ninel Hajiyeva  –     90 .......................................................................................................... 
126 
Olzhas Suleymenov – 80........................................................................................................ 
129 
Abulfaz Rajabli     –   80…………......................................................................................... 
132 
Massud Mahmudov – 65 ........................................................................................................ 
134 
 
 
__________ 
 
 
 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2016 
 
 
 
TÜRKOLOJİ İRS 
ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
TURKOLOGICAL HERITAGE  
                   
  Андрей  Николаевич  Кононов  –  учёный-фило-
лог, лингвист-тюрколог, председатель  Советского коми-
тета  тюркологов (1973-1986),  доктор  филологических 
наук, академик Академии наук СССР (1974). 
Первой крупной работой А.Н.Кононова стала вы-
шедшая  в  свет  в 1934 г.  «Грамматика  современно-
го турецкого языка» (в соавторстве с Х. Джевдет-заде), 
затем  последовали:  в  1941 г.  –  «Грамматика  турецкого 
языка»,  в  1948 г. –  «Грамматика узбекского  языка»,  в 
1956 г. –  «Грамматика  современного  турецкого  литера-
турного  языка»,  в  1960 г. –  «Грамматика  современного 
узбекского литературного языка». 
Под руководством Андрея Николаевича регулярно 
проводились  всесоюзные  тюркологические  конференции. 
В их организации и проведении принимали участие сотрудники Кафедры тюркской филоло-
гии Восточного факультета ЛГУ и тюрко-монгольского кабинета Ленинградского отделе-
ния Института востоковедения Академии наук СССР. 
Академик Кононов А. Н. был инициатором создания в 1973 г. и бессменным предсе-
дателем Советского комитета тюркологов, который сыграл большую роль в деле коорди-
нации  и  интенсификации  исследовательской  работы  в  области  тюркологии  на  всей  тер-
ритории бывшего СССР, способствовал личному сближению  и сотрудничеству тюрколо-
гов Российской Федерации и тюркоязычных союзных республик. 
Журнал «Тюркология» предлагает вниманию читателей его статью о научной дея-
тельности одного из корифеев русской тюркологии – В.В.Радлова. 
 
 
 
А.Н.КОНОНОВ (Россия) 
 
 
В.В.РАДЛОВ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

 
 
К  шестидесятым  годам  прошлого  столетия,  когда  началась  научно-
исследовательская  деятельность  В.В.Радлова,  русское  востоковедение  во-
обще  и  русская  тюркология  в  частности  достигли  весьма  значительных 
успехов.
 
                                                            

 Статья впервые была опубликована в «Тюркологическом сборнике», Изд-во «Наука», М.: 1971, с. 7-
15.  

 
А.Н.КОНОНОВ 
 
 
12 
Первый год XIX в. был  отмечен весьма важным событием в истории
 
изучения грамматического  строя  тюркских языков в России: были изданы 
первая «Грамматика татарского языка, сочиненная  в Тобольской главной 
школе  учителем  татарского  языка,  Софийского  собора  священником  
Иосифом  Гигановым  и    муллами    юртовскими    свидетельствованная», 
Спб.,1801 г. и первая 

  его  же 

  «Грамматика  турецкого  и  арабского  язы-
ка», СПб., 1801 г.  
За названной грамматикой последовали другие  учебные пособия по  
татарскому  языку,  составителями  которых  были  Н.Б.Атнометов,  Ибрагим 
Хальфин, А.Троянский,  О.И.Сенковский. 
Начало  прошлого  века  в  истории  отечественного    востоковедения 
ознаменовалось  важным    организационным    решением:  5  ноября  1804  г. 
был введен в действие устав российских  университетов, по которому в ре-
организованном  Московском  и во  вновь создаваемых   Казанском  и Харь-
ковском  университетах  учреждались  кафедры восточной словесности. 
Преподавание тюркских  языков  удалось  организовать  в Казанском 
университете (с 1812 г. – Ибрагим Хальфин, с 1826 г. – А.К.Казем-бек) и в 
С.-Петербургском  университете    (основан  8  февраля  1819  г.),  где  первым 
преподавателем турецкого языка (с 1822 г.) был О.И.Сенковский.  
В тридцатые и сороковые годы прошлого  столетия  появляется ряд 
учебных  пособий    по  тюркским    языкам,    среди    которых    особое    место  
занимает  «Грамматика  турецко-татарского  языка»  (Казань,  1839) 
А.К.Казем-бека, особенно ее второе издание «Общая  грамматика турецко-
татарского  языка» (Казань, 1846),  которая надолго  стала основным   учеб-
ным пособием для изучения  турецкого языка как  в России, так и в Запад-
ной Европе. 
Первый год  второй половины XIX столетия  в истории отечествен-
ной  тюркологии ознаменовался  событием  эпохального  значения: в 1851 
г. в С.-Петербурге была  издана «Грамматика якутского языка» («Ūber die 
Sprache der Jakuten») О.Н.Бётлингка (1815-1904). 
В начале второй  половины XIX столетия произошло еще одно собы-
тие чрезвычайного  значения: 22 октября 1854 г. Николай I в Гатчине под-
писал  указ  Правительствующему Сенату  об учреждении в С.-Петербург-
ском    университете  факультета  восточных    языков,  где    тюркские  языки 
стали  преподавать А.О.Мухлинский и И.Н.Березин. 
Шестидесятые  годы  прошлого  столетия  в  истории  отечественной 
тюркологии отмечены тремя выдающимися трудами, сохраняющими и по-
ныне свое научное значение  и перешедшими в разряд  классических  тру-
дов. Появление  их было  подготовлено  всем  предшествующим развитием  
тюркологии  в  нашей    стране.  Речь  идет    о  следующих  трех  трудах,  во-
шедших в золотой фонд  мировой тюркологии: 
1.  «Грамматика  алтайского  языка».  Составлена  членами  Алтайской 
миссии (Казань, 1869); авторами грамматики  были  архимандрит Макарий  
(М.Я.Глухарев), В.И.Вербицкий, Н.И.Ильминский;  

В.В.РАДЛОВ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ 
 
 
13 
2. «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» (СПб., 1869-
1871) Л.З.Будагова; 
3. «Словарь джагатайско-турецкий» (СПб., 1868-1869) В.В. Вельями-
нова-Зернова. 
Все  упомянутое    выше    достаточно  убедительно  свидетельствует    о  
том,  что    тюркология  в  России  к  шестидесятым    годам  XIX  в.  добилась  
очевидных успехов. 
Шестидесятые годы прошлого столетия  ознаменовались еще одним  
непреходящего    значения    событием:  начало  научно-исследовательской  
деятельности  родоначальника  новой  эпохи  в развитии отечественной  и 
мировой тюркологии Василия Васильевича Радлова (1837-1918). 
В.В.Радлов, питомец Берлинского университета, нашел в России, ку-
да прибыл  летом 1858 г.,  все необходимое  для работы и жизни, которая  
отчетливо делится  на три  периода: алтайский, казанский, петербургский- 
петроградский. 
Алтайский  период  (1859-1871)  научной  деятельности  В.В.Радлова  
был посвящен преимущественно самообразованию – изучению  тюркских 
языков Алтая, а затем собиранию и первичной  обработке  материалов  по 
языкам,  фольклору,  этнографии  и  археологии  тюркских  народов  Алтая  и 
Западной  Сибири.  Начиная  с  1866  г.  ежегодно  издаются  труды 
В.В.Радлова, которые  составили «целую энциклопедию совершенно новых 
данных по тюркской лингвистике, этнографии, географии и археологии За-
падной Сибири, Алтая и Средней Азии». 
Казанский  период  (1871-1884)  жизни  В.В.Радлова  прошел  под    зна-
ком педагогической и административной  деятельности: в конце 1872 г. он 
был  назначен  инспектором    татарских,  башкирских  и  киргизских  (казахс-
ких) школ казанского  учебного округа.  
Казанский период оказался сравнительно малопродуктивным: в 1872 
г. вышел 4-й том «Образцов народной литературы тюркских племен», не-
сколько учебников для  татарских школ; в 1882-1883 гг. двумя  выпусками 
была    издана  «Vergleichende  Grammatik  der  nördlichen  Türksprachen. 
Phonetiк» 

  первая    сравнительная    фонетика  тюркских    языков;  в  1833  г. 
появился труд «Аus Sibirien», который   справедливо    называют  энцикло-
педией Западной Сибири.  
Петербургский-петроградский  период  (1884-1918)  жизни  и  деятель-
ности В.В.Радлова  начинается  с избрания  его  «ординарным академиком  
по части истории и древностей алтайских  народов» (7 ноября 1884 г.). 
Этот период был самым разнообразным  по тематике  научных  заня-
тий    и  самым  плодотворным    по  числу    изданий,  осуществленных 
В.В.Радловым, чему, конечно, в значительной степени  способствовала его  
деятельность на Алтае и в Казани.  
В.В.Радлов  в  течение  своей    шестидесятилетней  научной    деятель-
ности  постепенно включил в сферу своих научных интересов все  области  
тюркологии:  диалектографию  и  диалектологию,  лексикографию  и  лекси-
кологию, сравнительную и  историческую  фонетику и грамматику  тюрк-

 
А.Н.КОНОНОВ 
 
 
14 
ских    языков,  тюркскую    текстологию  и  издание    памятников    тюркской  
письменности на  руническом,  уйгурском, арабском  алфавитах, тюркский 
фольклор, этнографию, историю,  археологию. 
Многочисленные  и  разнообразные  материалы,  собранные  во  время  
почти  двенадцатилетнего  пребывания на Алтае, позднее были  системати-
зированы, изучены и изданы.  
Материалы  по  народной  литературе  увидели  свет  в  десятитомном  
издании  «Образцы народной  литературы  тюркских племен»  (СПб.,  1866-
1907;  первые  семь  томов  собраны  Радловым,  материалы  трех    последних 
томов – Куношем, Катановым, Мошковым), которые, по  выражению А.Н. 
Самойловича,  «являются  первой  серией  капитальных  трудов  Радлова  по 
возведению  фундамента тюркологии». 
«Приступив в 1859 году к исследованию  тюркских наречий Алтая, 

 
писал В.В.Радлов  в предисловии к «Опыту словаря», 

  я  с  самого  начала 
стал собирать не только произведения народного  творчества, но и по  воз-
можности    объемистый    лексический    материал»,  который    позднее  был 
дополнен  материалами, извлеченными  из различных тюркских словарей. 
Так  возник    знаменитый  «Опыт  словаря  тюркских  наречий»  (СПб.,  1893-
1911). 
Материалы по этнографии, истории и археологии, собранные на  Ал-
тае, увидели свет в книгах «Аus Sibirien» и «Сибирские древности». 
Наличие  в  распоряжении  В.В.Радлова  огромного  фактического    ма-
териала  почти  по всем  тюркским  языкам позволило ему  перейти к  син-
тетическому  обобщению  своих наблюдений над фонетическим  и  грам-
матическим  строем тюркских  языков, реализованных, к сожалению, толь-
ко  в части,  посвященной   фонетике, в книге «Сравнительная    грамматика 
северных  тюркских языков, ч. I. Фонетика» (Лейпциг, 1882-1883). 
«Фонетика»  Радлова,  к  сожалению,  необоснованно  мало    исполь-
зуемая советскими тюркологами, равно как и основанная  на ней   класси-
фикация  тюркских  языков сохраняют  свое значение  и поныне, с точки 
зрения  как фактического материала, так и  основных  наблюдений и выво-
дов.  
Стремление  глубже  познать  фонетический  и  грамматический  строй 
тюркских  языков    приводит  В.В.Радлова  к  изучению  истории  тюркских  
языков по памятникам: появляется серия работ: «Сельджукские стихи», яр-
лыки Тохтамыша  и Темир Кутлуга, несторианско-тюркские надписи в Се-
миречье,  исследование  языка  Codex  Cumanicus  и,  наконец,  издание  «Ку-
тадгу билиг». 
В интересах  расширения базы  для  сравнительно-исторического  изу-
чения фонетики и грамматики  тюркских языков В.В.Радлов после дешиф-
ровки и перевода основных памятников  рунической  письменности  подво-
дит итоги  этой  трудоемкой работы изданием завершающей книги «Die alt-
türkischen  İnschriften  der  Mongolei.  Neue  Folge»    (СПб.,  1897),  в  которой  
содержатся    краткое    изложение  фонетики,  морфологии,  синтаксиса  (пос-

В.В.РАДЛОВ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ 
 
 
15 
ледний, впрочем, никогда   не привлекал  его   особого  внимания),    текст  в 
русской  академической  транскрипции, перевод  и словарь. 
В.В.Радлов  является пионером тюркской текстологии. Кроме целой 
серии  рунических    памятников    он    собственноручно  переписал    и  издал 
ряд    памятников  уйгурской    письменности:  «Хуастуанит»  (СПб.,  1909), 
«Тишаствустик»  (СПб.,  1910),  «Куан-ши-им  Пусар» (СПб.,  1911).  Венцом 
его деятельности  в этой области  было издание  знаменитой «Сутры золо-
того  блеска – Суварнапрабахса» (Спб., 1913-1917) – уйгурской  рукописи, 
найденной С.Е.Маловым в 1910 г. Перевод  части  этого памятника  на не-
мецкий  язык    был  осуществлен    В.В.Радловым  и  опубликован  С.Е.Мало-
вым в 1930 г. Посмертным  изданием  вышла  работа, содержащая  уйгур-
ские  тексты и переводы, 

 «Uigrurische Sprachdenkmaler», она  была  опуб-
ликована С.Е.Маловым в 1928 г. 
Наблюдения над  грамматическим строем орхоно-енисейских  и  уй-
гурских  памятников,    усовершенствованные    переводы    изданы    в  серии 
статей,  объединенных  в  шести    выпусках  «Alttürkische  Studien»  (  I  –  VI, 
СПб.,  1909-1912). Четвертая статья  этой серии, «Einleitende Gedanken zur 
Untersuchung der alttürkischen Dialekte» (1911) – «Вводные  мысли  к изуче-
нию  древнетюркских  диалектов», имеет особое значение для  понимания  
многих  проблем  истории тюркских  языков  и истории  тюркоязычных на-
родов.  Пятая  статья  серии,  «Die  alttürkischen  Dialekte»  (1911)  –  «Древне-
тюркские    диалекты»,  представляет    собой    последнее  по  времени    пред-
принятое    В.В.Радловым  краткое    описание    грамматики    некоторых    па-
мятников  рунической и уйгурской  письменности; здесь же была  сделана 
попытка    представить    классификацию  древнетюркских    диалектов  (язы-
ков),  которая  до сих пор не заменена  ничем  иным.  
Студенческие годы В.В.Радлова прошли  в Берлине  и Галле  в эпоху, 
когда шла  напряженная разработка новой  теории сравнительного  языко-
знания. 
Выдающиеся лингвисты Ф.Бопп, Г.Штейнталь и А.Потт были учите-
лями В.В.Радлова.  Жизнь в Казани, в одном из главных  центров  научного 
языкознания тогдашней  России, участие в кружке  И.А.Бодуэна де Курте-
нэ не могли  не пробудить  у Радлова интереса к проблемам  общего  язы-
кознания, которые, однако, он неизменно  рассматривал  через призму  хо-
рошо  известного  ему тюркского  лингвистического  материала.  
К числу работ, представляющих  общелингвистический  интерес, от-
носится  «Die  Lautalternation  und  ihre  Bedeutungfür  die  Sprachentwickelung, 
belegt durch Beispiele aus den Türksprachen» (1882) – «Звуковые изменения  
и их значение для  развития языка, подтвержденные  примерами из тюрк-
ских языков». 
Общие  проблемы  тюркского  языкознания    обстоятельно  анализиру-
ются  в  следующих  работах  В.В.Радлова:  «Zur  Geschichte  des  türkischen 
Vokalsystems»  (1901),  «Die  jakutische  Sprache  in  ihrem  Verhaltnisse  zu  den 
Türksprachen» (1908). 

 
А.Н.КОНОНОВ 
 
 
16 
Особое  место  среди  работ,  в  которых  ставились  и  решались  Радло-
вым  проблемы    общей  теории  тюркских  языков,  принадлежит    большой 
статье  «Einleitende  Gedanken  zur  Darstellung  der  Morphologie  der 
Türksprachen» (1906). В этой работе, которая являлась введением ко второй 
части  «Сравнительной  грамматики    северных    тюркских  языков»,  изла-
гаются  основные  проблемы  морфологии тюркских языков. В частности, 
здесь изложена, к сожалению, не получившая распространения, идея о при-
роде тюркской агглютинации и  происхождении аффиксов.  
«Кроме  строгого  соблюдения  закона    гармонии  гласных…  –    писал 
В.В.Радлов,  –    происходят…  еще    и  другие  фонетические  изменения    в 
ауслауте  корней    и  в    ауслауте  аффиксов»,  которые  могут  быть  истолко-
ваны как «средство связи  между предметом  –  содержанием» и «предме-
том – формой» (İnhalts- und Formstoff), в силу чего образуется своего  рода 
гиперагглютинация, …ощущение  членимости  утрачивается, и в  результа-
те  сплавления  корня с аффиксом  возникает  нечленимое  новообразова-
ние». 
Несмотря на то, что основные  положения этой  статьи  подверглись  
критике со стороны И.А.Бодуэна де Куртенэ, теперь,  по прошествии более  
шестидесяти лет, можно сказать, что основные идеи  В.В.Радлова  о приро-
де  агглютинации  и  происхождении  аффиксов    заслуживают  самого    при-
стального внимания.  
При  оценке  вклада  В.В.Радлова  в  развитие  тюркологии  следует  
строго  обязательно    принимать  во    внимание    общее  состояние    тюрко-
логии  как науки в шестидесятых  и последующих  годах XIX в. и начале 
XX в.  
К началу деятельности В.В.Радлова тюркология в России имела  бес-
спорные  и признанные успехи. Благодаря трудам  И.И.Гиганова, А.Троян-
ского,  А.К.Казем-бека,  О.Н.Бётлингка,  Х.Д.Френа,  Б.А.Дорна,    О.И.Сен-
ковского,  Ф.О.Мухлинского,  И.Н.Березина,  В.В.Григорьева,  П.С.Савелье-
ва,  В.И.Вербицкого,  Н.И.Ильминского    и  др.  русская  тюркология  заняла  
ведущее место.  
И  до  Радлова  в  тюркологии    было  много    хороших  работ,  главным  
образом  по отдельным  тюркским языкам, но не было  обобщающих, фун-
даментальных трудов, базирующихся на большом, тщательно систематизи-
рованном  материале основных  тюркских языков; не было, за редким ис-
ключением, трудов, открывающих широкие научные  горизонты  и имею-
щих  общетюркологическое  значение.  
Состояние    исследовательского    материала  дорадловской    тюрколо-
гии, его скудость и слабая  изученность вынуждали  тюркологов  занимать-
ся  преимущественно  аналитико-описательной  работой на материале ка-
кого-нибудь  одного  из тюркских  языков.  
Сравнительно-сопоставительные  исследования  по названным  при-
чинам  проводились в весьма  скромных  масштабах и ограничивались  со-
поставлением  отдельных, лежащих на поверхности  языковых фактов. 
Первые попытки сопоставительного  анализа отдельных  фактов – 

В.В.РАДЛОВ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ 
 
 
17 
 а не системы! – грамматики  тюркских языков намечаются уже в трудах И. 
Гиганова  (1801),  А.Казем-бека  (1839,  1846)  и  в  «Грамматике  якутского 
языка» (1869). 
Сравнительное  изучение  тюркских языков  на базе  достижений то-
гдашней  индоевропеистики начинается  с «Грамматики якутского языка» 
О.Н.Бётлингка (1851). 
Из довольно значительного  числа  тюркских  словарей,  изданных до  
выхода  в    свет  «Опыта  словаря    тюркских  наречий»  В.В.Радлова,  только 
«Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» Л.З.Будагова  содер-
жит  лексику ряда  тюркских языков и, следовательно, он может  быть при-
числен к общетюркологическим  словарям. 
Трудами же В.В.Радлова  тюркология в целом – во всех  ее основных  
филологических  и лингвистических  разделах  – поднялась на новую сту-
пень, приобрела  новое  качество, чему  способствовало в первую очередь 
введение  В.В.Радловым  в  научный  обиход    нового  фактического    мате-
риала, почерпнутого  из сокровищницы почти всех  тюркских языков, соз-
дание  общетюркского    словаря,  изучение  фонетики  и  грамматики  многих  
живых тюркских  языков и почти всех  основных  памятников  рунической, 
значительного  числа  памятников  уйгурской  и  отчасти  арабской  письмен-
ности и  – может быть,  самое главное – утверждение  сравнительно-исто-
рического  метода в тюркологии.  
Сказанное дает основание утверждать, что принятая  многими  тюр-
кологами  периодизация  дооктябрьской  отечественной тюркологии – до-
радловская эпоха  и радловская эпоха – соответствует  объективно установ-
ленным    фактам.    Последнее  шестидесятилетие  дооктябрьского    периода  
прошло  под    знаком    неутомимой    деятельности      богатыря    тюркологии 
В.В.Радлова. 
Исключительно  обширные  знания  и  изумительная    работоспособ-
ность    В.В.Радлова    позволили  ему    одному,  без  помощников,  проделать 
работу  такого объема, которая, без преувеличения, под силу только цело-
му  коллективу  опытных исследователей. 
Обзор жизни и деятельности В.В.Радлова  и его заслуг перед  отече-
ственным  востоковедением  был бы неполным,  если бы мы не сказали о 
нем как об администраторе, педагоге и общественном  деятеле. 
В.В.Радлов был одним из инициаторов  создания «Русского комитета 
по изучению Средней и Восточной Азии» (1903-1918), сыгравшего важную 
роль в развитии отечественной тюркологии, и его председателем. 
Последние  десять  лет  своей  жизни  В.В.Радлов  был  председателем  
правления «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта» (1908-1918). 
В.В.Радлов    не  преподавал  ни  в  Казанском,  ни  в  С.-Петербургском 
университетах,  но  учеников    в  петербургский  период    своей  жизни  имел; 
это  были  тюркологи  Н.Ф.Катанов,  П.М.Мелиоранский,  С.Е.Малов, 
А.Н.Самойлович, монголисты Б.Я.Владимирцов и А.Д.Руднев. 
Его ученики-тюркологи, избрав каждый более или менее узкую  об-
ласть  (Н.Ф.Катанов  –  этнография  и  языкознание,  П.М.Мелиоранский    – 

 
А.Н.КОНОНОВ 
 
 
18 
языкознание, С.Е.Малов – руника и уйгурика, А.Р.Самойлович – литерату-
ра, этнография, языкознание), продолжали  и развивали общие идеи своего  
учителя,  внося  свое,  новое  в  понимание    основных  проблем  тюркологии, 
углубляясь  одновременно  в  области,  не    затронутые    исследовательским  
вниманием В.В.Радлова; к последним относятся, в  частности,  среднеази-
атские тюркские  литературные памятники  и языки  огузской группы «по-
слерунического» периода.  
Все сказанное позволяет утверждать, что В.В.Радлов  своими труда-
ми  заложил  фундамент    новой  тюркологии,  тюркологии  радловского    пе-
риода, и создал свою, радловскую школу. 
Ученики учеников В.В.Радлова и их ученики в  новых условиях, на 
основе новой  методологии успешно работают  во всех областях  тюрколо-
гии, успехи которой  в прошлом прочно  связаны с именем  В.В.Радлова. 
Память о В.В.Радлове всегда будет жить  в сердцах и делах тюркологов.   
 
 
___________
 

T Ü R K O L O G İ Y A  
 
№ 2 
2016 
 
 
DİLÇİLİK  
ЯЗЫКОЗНАНИE 
LINGUISTIC S 
 
 
ELISABETTA RAGAGNIN (Germany)

 
 
MONGOLIC LOANWORDS IN AZERBAIJANI: 
AN AREAL VIEW
 
 
Abstract 
 
Mongolic  loanwords  represent  a  bundle  of  lexical  isoglosses  shared  by  the 
languages  spoken  in  the  historical  domains  of  the  Mongol  Ilkhanid  ulus  (1256-1335). 
This  contribution  discusses  the  Azerbaijani  lexemes  cida,  cilov,  darğa  and  darugǝ
gabırgakäkil, keşiknoxtanökärqadağan and qadağaqarovolqayçi and narın – all 
of ultimate Mongolic origin.  
 
Key words: isoglosses, Mongolic, loanwords, Azerbaijani lexemes.  
 
The  aim  of  this  paper  is  to  discuss  the  Azerbaijani  lexemes  cida,  cilov, 
darğa  and  darugǝ,  gabırga,  käkil,  keşik,  noxta,  nökär,  qadağan  and  qadağa
qarovol,  qayçi  and  narın  –  all  of  ultimate  Mongolic  origin  –  integrating 
previously available data with new findings.
1
 Mongolic loanwords represent, as 
a matter of fact, a bundle of lexical isoglosses shared by the languages spoken in 
the historical domains of the Mongol Ilkhanid ulus (1256-1335).
2
 Besides, I wish 
to  stress  the  importance  and  urge  for  the  compilation  of  a  comprehensive 
etymological  dictionary  of  the  Azerbaijanian  language,  a  desideratum  of 
Turcology. 
1.
 
Azerbaijani  cida  ‘lance’  (ARL:  460a)  and  JU  ǰida  ‘lance’  [f] 
(Garbell  1965a:  312b):←  Mongolic:  Precl.Mo  ǰida  ‘Spiess’  (Poppe 
1938:  205a),  LM  ǰida  ‘spear,  javelin,  bayonet’  (Lessing  1995:  1949a), 
Kalmuk  džidǝ  ‘Lanze,  Pieke,  Wurfspiess’  (Ramstedt  1935:  108b).  For 
the  distribution  of  reflexes  of  Mongol  ǰida  in  Oghuzic  languages  and 
beyond, see Schönig (2000a: 117). 
                                                 

 Free University of  Berlin, Department of Turkology, Professor, Doctor. 
 
1
 Research on this topic was carried out at Cambridge University while I was an associate-researcher at the 
faculty of Asian and Middle Eastern Studies. 
2
 Also cf. Schönig (2000b) and Ragagnin (2015b) in this respect. Besides, with special regard to the 
Azerbaijani lexemes hündürhenirtalanohuryekelap and şile (← Mongol) and their cognates in Anatolian 
Turkish dialects, see Caferoğlu (1954). 
 

ELISABETTA RAGAGNIN 
 
20 
2.
 
Azerbaijani cilov ‘povod, povod’ja’ (ARL: 468a-b); cf. Persian jalau, 
pop.  jilau  ‘a  horse-bridle’  (Steingass  1892:  369a),  Kurdish  celew 
‘hayvanları  yemlik  üzerine  bağlarken  boynuna  geçirilen  ağaçtan 
halka’  (Îzolî  2011:  100b),  CU   
+
jǝllav  [m]  ‘reins  of  horse;  rope  for 
leading  animal’  (Khan  2016/3:  37),  and  JU 
+
ǰlaw  bridle’  (Garbell 
1965a:  313b):  ←  Mongolic:  Precl.Mo.  ǰilu’a  ~  ǰilo’a  ‘Zügel,  Zucht, 
Ordnung’  (Haenisch  1962:  90),  LM  ǰiluγ-a  ‘reins’  (Lessing  1995: 
1055b);  also  see  TMEN  I:  296-297,  §164  and  IV:  384,  and  Schönig 
(2000a: 119).  
3.
 
Azerbaijani  darğa  and  darugǝ  ‘upravljajuščij,  prikazčik  pomeščika; 
starosta’  (ARL  I:  680b  and  ADIL  IV:  538),  Gazakh  and  Tovuz 
dialects darğa ‘suyabaxan, cuvar’ (ADL I: 124a-b), and Iranian Azeri 
dārūġa and darğa  ‘night-patrol, watchman, sentinel, guard’ (Behzādī 
1379: 541b); cf. Persian dārūgha ‘head man of an office, prefect of a 
town  or  village,  overseer,  or  superintendent  of  any  department’ 
(Steingass 
1892: 
497a), CU 
+
darġa [m] ‘rank, degree’ (Khan 2016/3: 
148)  and  dârûghâ  [m]  ‘the  servant  of  a  village  master’  (Maclean 
1901:  70b),  JU 
+
daruġa  [m]  ‘head  jailer’  (Khan  2008:  507)  and 
Kurdish  daroxa  ‘aşiretlerde  emire  bağlı  vergi  memuru’  (Îzolî  2011: 
141b):  
← Mongolic: Precl.Mo. daruxa ‘Bewahrer, Hüter, Stattshalter, Vogt’ 
(Haenisch  1962:  33),  LM  daruγ-a  ‘chief,  superior;  chairman; 
commander; director, manager; elder’ (Lessing 1995: 234a); etymo-
logically,  it  goes  back  to  daru-  ‘to  press,  press  down;  to  oppress, 
suppress, subdue, defeat, restrain’ augmented by the agentive suffix -
GA    (Khabtagaeva  2009:  59,  167).  Further,  see  TMEN  I:  319-323, 


Yüklə 6,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə