AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   34

628.
 
Məmmədov,  S.A.  Azərbaycan  tarixi  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  9-cu  sinfi  üçün  dərslik  /Süleyman  Məmmədov, 
T.Vəliyev,  Ə.Qocayev;  rəy.  R.Əliyev  [və  b.];  red.  T.Məmmədov.- 
Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 239 s., portr., xəritə: şək.; 24 sm.- 2 man. 
22 qəp., 145000 nüs.- [2009-88338] 
629.
 
Mustafayeva, S.M. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] /Səmayə 
Mustafayeva;  tərt.  ed.  S.Mustafayeva,  Ş.Qurbanova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADPU.-  Bakı: 2009.- Hissə I: 1918-1945-ci illər.- 
267 s.; 20 sm.- 6 man., 200 nüs.- [2009-87799] 

98 
 
630.
 
Mustafayeva,  S.M.  Müasir  tarix  üzrə  testlər  [Mətn]  ABŞ 
/Səmayə Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.- Hissə II: 1945-2007-ci illər.- 
177 s.; 20 sm.- 6 man., 200 nüs.- [2009-87800] 
631.
 
Rəcəbov, O.M. Musiqi [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 2-
ci sinfi üçün dərslik /Oqtay Rəcəbov, N.Kazımov, N.Rəcəbova; ixt. 
red.  M.Dadaşova;  rəy.  G.Abdullazadə.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  55  s.: 
şək., fotoşək.; 27 sm.- 1 man. 25 qəp., 120000 nüs.- [2009-88343] 
632.
 
Rəsulova,  A. English [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci 
sinfi  üçün  dərslik  /Arifə  Rəsulova,  N.Əliyeva,  R.Əliyeva;  foto 
Ş.Abasəliyev,  R.Qədimov;  rəsmlər  Z.Cabbarov,  S.Əliyev;  dizayn 
R.İsmayılov.- Bakı: Altun kitab, 2009.- 127 s., cədv.: şək., fotoşək.; 
29 sm.- Lüğət: s.121-126.- 1 man. 92 qəp., 8800 nüs.- ISBN 9952-
240-287.- [2009-88347] 
633.
 
Sadıq,  Ş.  Ədəbiyyat  [Mətn]:  X-XI  sinif  şagirdləri  və 
abituriyentlər üçün vəsait /Şəmil Sadiq; red. N.Cəfərov, F.Şahbazlı; 
ixtisas  red.  T.Hacıyev;  rəyçi  S.Əhmədova,  Z.Sadıqova,  E.Nəcəfov 
[və  b.];  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Problmləri  İn-ti.-  5-ci  nəşr.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  286,  [2]  s., 
cədv.;  24  sm.-  10  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-9522-720-48.- 
[2009-85748] 
634.
 
Sadıqov, İ.C. İnformatika [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 
10-cu  sinfi  üçün  dərslik  /İsmayıl  Sadıqov,  R.Mahmudzadə, 
N.İsayeva;  elmi  red.  R.Əliquliyev;  rəy.  Ə.Əliyev  [və  b.].-  Bakı: 
Bakınəşr, 2009.- 128 s., cədv.: şək.; 24 sm.- 1 man. 18 qəp., 114000 
nüs.- ISBN 9789-9524-290-99.- [2009-88346] 
635.
 
Sadıqov,  İ.C.  İnformatika  [Mətn]:  2-ci  sinif  üçün  dərslik 
/İsmayıl Sadıqov, N.İsayeva, A.Əzizova.- Bakı: Bakınəşr, 2009.- 64 
s.:  şək.,  cədv.;  28  sm.-  1  man.  52  qəp.,  120000  nüs.-  ISBN  9789-
9524-320-92.- [2009-88345] 
636.
 
Seyidov, Y.M. Azərbaycan dili [Mətn]: təlim rus dilində olan 
məktəblərin  8-ci  sinfi  üçün  dərslik  /Y.Seyidov,  S.Novruzova;  elmi 
red.  N.Nəcəfov;  rəy.  A.X.Rüstəmova,  K.T.İsayeva.-  Bakı:  XXI 
YNE, 2009.- 111 s., cədv.: şək., sxem; 24 sm.- Lüğət: s.105-108.- 1 
man. 35 qəp., 10000 nüs.- ISBN 9789-9524-191-08.- [2009-88340] 
637.
 
Süleymanov,  S.M. Русский язык [Mətn]: təlim Azərbaycan 
dilində  olan  ümumtəhsil  məktəblərinin  9-cu  sinfi  üçün  dərslik 

99 
 
/Səlahəddin  Süleymanov,  A.Həmidova;  elmi  red.  İ.Həmidov;  rəy. 
R.Əzizov.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  191  s.,  cədv.:  şək.;  22  sm.- 
Алфавитный  словарь:  s.176-181.-  Фразеологический  словарь: 
s.182-187.- Mətn rus dilindədir.- 5 man., 10000 nüs.- [2009-85496] 
638.
 
Tağızadə,  A.Z.  Musiqi  ədəbiyyatı  [Mətn]:  uşaq  musiqi 
məktəblərinin VII sinfi ücün dərslik /Aida Tağızadə, F.Əliyeva; red. 
L.Hüseynova; rəy. N.Mehdiyeva, S.Ələsgərov.- Bakı: [E.L ], 2009.- 
100  s.,  notlar;  21  sm.-  4  man.  60  qəp.,  2500  nüs.-  [2009-Azf-
255767] 
639.
 
Yusifov,  N.M. English [Mətn]: 8-ci sinif üçün dərslik /Natiq 
Yusifov,  N.Əliyeva,  R.Əliyeva;  elmi  red.  Z.A.Ağayev;  rəy. 
M.T.Qayıbova,  Ə.Y.Səfiyev,  S.Abbasova;  metodik  cəhətdən  işl. 
M.İ.Əliyev;  rəssam  H.Qəhrəmanov,  A.Dadaşov,  O.Hüseynov.- 
Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  190,  [2]  s.:  şək.,  cədv.,  portr.;  24  sm.- 
Lüğət.: s.174-186.- 1 man. 90 qəp., 116500 nüs.- [2009-88341] 
640.
 
Будагов,  Б.А.  Физическая  география  Азербайджанской 
Республики  [Текст]:  учебник  для  VIII  класса  общеобр.  школ 
/Будаг Будагов, Я.Гарибли; под общ. ред. М.А.Мусеибова; пер. 
Я.Гарибли,  И.Асадова;  рец.  О.Алхасов.-  Баку:  Тахсил,  2009.- 
126, [2] с.: рис., портр., карта, 24 см.- Программа по физической 
географии Азерб. Респ. для VIII класса общеобр. школ: с. 122-
123.- 3 ман. 20 к., 3000 экз.- [2009-Ар2009/87] 
641.
 
История  Азербайджана  [Текст]:  учебник  для  7  класса 
общеобр. школ /Я.Махмудлу, Ю.Юсифов, Р.Алиев, А.Годжаев; 
науч. ред. Я.Махмудлу; рец. Р.Гусейнов [и др.]; пер. И.Асадов, 
Э.Азизова.- Баку: Тахсил, 2009.- 191, [2] с.: рис., портр., карта; 
24 см.- Программа по истории Азербайджана для для VII класса 
общеобр. школ: с.182-189.- 5 ман., 3000 экз.- [2009-Ар2009/88]  
642.
 
Махмудлу, Я.М. Отечество [Текст]: учебник для 5 класса 
общеобр. школ /Ягуб Махмудлу, Р.Халилов, С.Агаев; науч. ред. 
Я.Махмудлу;  пер.  Р.Гусейнова  [и  др.];  рец.  С.Мамедов, 
М.Амиров.- Баку: Асполиграф, 2009.- 286, [2] с.: портр.: ил.; 22 
см.- 5 ман., 3800 экз.- [2009-2-789607]  
643.
 
Физическая  география  материков  и  океанов  [Текст]: 
учебник  для  VII  класса  общеобр.  школ  /О.Алхасов, 
Д.Алескеров,  Ш.Панахов,  Р.Мамедов;  под  общ.  ред. 
М.Мусеибова;  рец.  И.Мамедов  [и  др.];  пер.  Э.Азизов.-  Баку: 

100 
 
Тахсил,  2009.-  239  с.:  рис.,  табл.,  карта;  24  см.-  Словарь 
географических  терминов:  с.233-235.-  Программа  по  предмету 
"Физическая  география  материков  и  океанов"  для  VII  класса 
общеобр. школ: с.236-237.- 5 ман., 3000 экз.- [2009-Ар2009/89] 
 
377 Orta ixtisas təhsili 
 
644.
 
Ağamalıyev,  K.Q.  Azərbaycanda  müasir  peşə  təhsili:  kadr 
hazırlığı və idarəetmə [Mətn]: texniki peşə təhsili üçün dərs vəsaiti 
/Kamil  Ağamalıyev,  Z.H.Orucov;  red.  A.O.Mehrabov;  rəy. 
A.O.Mehrabov, Ə.M.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Müəllimlər İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 240, [3] s., cədv., sxem.; 
20 sm.- Biblioqr.: s.235-240.- 4 man., 500 nüs.- [2009-85254] 
 
378 Ali təhsil 
 
645.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Pzezidenti  yanında  Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası 1999-2009 [Mətn]: materiallar toplusu /red. 
S.Qəndilov.-  Bakı:  Azərbaycan,  2009.-  303  s.,  fotoşək,  port.;  25 
sm.- 6 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85598] 
646.
 
Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universiteti.  Pedaqoji  fakültə 
50  [Mətn]:  tərt.-müəl.  F.Rüstəmov;  red.  V.Xəlilov;  foto. 
Ə.Səmədov,  N.İbrahimov;  ön  söz  Y.Məmmədov.-  Bakı:  Təhsil, 
2009.-  84  s.,  fotoşək.,  portr.;  29  sm.-  3  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
87086] 
647.
 
Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 
elmi  konfransın  materialları:  Təbiət  elmləri  [Mətn]:  30-31  oktyabr 
2009-cu  il  /Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı:  Bakı 
Universiteti, 2009.-  591  s.,  cədv.:  şək.; 30  sm.-  10  man.,  400 nüs.- 
[2009-85808] 
648.
 
Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 
elmi  konfransın  materialları:  Humanitar  elmləri  [Mətn]:  30-31 
oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 2009.- 527 s., cədv.; 30 sm.- 10 man., 300 nüs.- [2009-
85809] 
649.
 
Pedaqoji  fakültənin  50  illiyinə  həsr  olunmuş  fakültə 
tələbələrinin  elmi-praktik  konfransının  materialları  [Mətn]  /Azərb. 

101 
 
Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: ADPU, 2009.- 109 s.; 21 sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 6 man. 50 qəp., 100 nüs.- [2009-
87027] 
 
39 Adət-ənənələr. Qadın məsələləri. Folklor 
391/395 Etnoqrafiya 
 
650.
 
Bəhruzər. 
Qarğınsız. 
Şəmşədili-Şəmşədil-Şəmsəddin-
Şəmşəddin-Tavus-Touz-Tovuz  [Mətn]:  etnoqrafik-tarixi  lövhələrdə 
gəzişmələr  /Bəhruzər.-  Bakı:  Yeni  Poliqrafist,  2009.-  31  s.:  [16]  v. 
şək., portr., xəritə; 22 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9528-00-
975 (cildli).- [2009-85994] 
651.
 
Elxan,  E.M.  Gün  çıx,  çıx,  çıx  [Mətn]  /Elçin  Elxan.-  Bakı: 
Nurlan,  2009.-  69,  [3]  s.:  şək.;  20  sm.-  2  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
84149] 
652.
 
Elxan,  E.M.  Yeddi  çərşənbə  yeddi  bayram  [Mətn]  /Elçin 
Elxan.- Bakı, 2009.- 138 s., portr.: şək.; 25 sm.- 4 man., nüs. yox.- 
[2009-84151] 
653.
 
İsmayılzadə,  P.Ə.  Muğanın  təsərrüfat  həyatı: XIX-XX əsrin 
əvvəlləri  [Mətn]:  tarixi-etnoqrafik  tədqiqat  /Pirağa  İsmayılzadə; 
elmi  red.  T.Bünyadov;  rəy.  H.A.Həvilov  [və  b.];  AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Xəzər Universiteti, 2009.- 
239  s.:  şək.,  portr.;  21  sm.-  İnformatorların  siyahısı:  s.234.- 
Terminlərin izahlı lüğəti: s.235-237.- Biblioqr.: s.225-233.- 4 man., 
300 nüs.- ISBN 9789-9528-001-59 (cildli).- [2009-84527] 
654.
 
Quliyeva,  N.M.  Etnoqrafiya  və  etnologiya  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti  /Nərgiz  Quliyeva;  elmi  red.  A.Məmmədov;  rəy.  V.Əliyev, 
M.Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.- 
157 s., cədv.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85931] 
655.
 
Vəzir,  M.  Azərbaycan  adət-ənənələrində  gender  rolları 
[Mətn]  /Mehriban  Vəzir;  layihənin  müəl.  və  rəhb.  Ş.İsmayılova; 
elmi  red.  A.Xürrəmqızı;  tərc.  F.Axundov;  rəssam  N.Vəliyeva; 
dizayn  T.Rzazadə;  Regional  İnkişaf  Uğrunda  Qadınlar  Cəmiyyəti 
(RİQC).- Bakı: RİQC, 2009.- 239 s.: şək.; 22x22 sm.- Biblioqr.: s. 
236-239.- 10 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-86703] 
656.
 
Tərəkəmə,  Ə.  Tərəkəmə  [Mətn]:  həyat  tərzi  və  ənənələri 
/Əhməd Tərəkəmə (Əhmədov); tərt., red. və ön söz müəl. Ə.Mehdi.- 

102 
 
Bakı: Yazıçı, 2009.- 223 s., portr.: şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.223.- 14 
man., 300 nüs. (cildli).- [2009-87065] 
657.
 
Tuncay, B. Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı [Mətn] /Bəxtiyar 
Tuncay;  red.  F.Abbasquliyeva;  dizayn  A.Abdulzadə.-  Bakı: 
Apostrof, 2009.- 279 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s.260-278.- 3 man., 1000 
nüs.- [2009-86745]  
658.
 
Yoloğlu,  G.  Mövsüm  mərasimləri  [Mətn]:  türk  xalqlarının 
materialları  əsasında tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya /Güllü 
Yoloğlu; red. M.Qasımlı.- Bakı: Xəzər Universitəsi, 2009.- 216, [2] 
s., fotoşək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.189-199.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 
9789-9528-001-66.- [2009-84759] 
 
396 Qadın hərəkatı. Qadın məsələləri 
 
659.
 
Bizim  dünyamızda  qadın [Mətn] /hazır. Ü.Abuzərova; elmi 
red.  E.Əzizova;  dizayner  İ.Abdulla;  təsisçi  "Xəzər  Nəşriyyatı" 
MMC.-  Bakı:  Nurlar  NPM,  2009.-  48  s.,  foto:  şək.;  30  sm.- 
Biblioqr.: s.41.- 3 man., 600 nüs.- ISBN 9789-9524-393-80.- [2009-
86645] 
660.
 
İbrahimova,  G.İ.  Azərbaycan  qadını:  Tarix  və  Gerçəklik 
[Mətn]: monoqrafiya /Gülzar İbrahimova; elmi red. və ön söz müəl. 
H.Hüseynova;  AMEA,  İnsan  Hüququları  Elmi  Tədqiqat  İn-tu.- 
Bakı:  Elm,  2009.-  499  s.,  cədv.;  25  sm.-  Əlavələr:  s.450-498.-
Biblioqr.:  s.409-449.-  20  man.,  250  nüs.-  ISBN  9789-9524-530-34 
(cildli).- [2009-84596] 
661.
 
Müstəqil  Azərbaycanın  qadınları  [Mətn]  /Azərb.  Resp. 
Ailə,  Qadın  və  Uşaq  Problemləri  üzrə  Dövlət  Komitəsi.-  Bakı, 
2009.- 36 s., portr.; 22 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 4 
man., nüs. yox.- [2009-85493] 
 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri 
 
502/504 Təbiət elmləri 
 
662.
 
Azərbaycan  Respublikası.  Ekoloji atlas [Xəritələr] /tərt.  ed. 
Q.Ş.Məmmədov,  M.Y.Xəlilov,  S.Z.Məmmədova;  elmi  red. 
B.Ə.Budaqov;  məsul  red.  İ.V.Konovalova;  red.  H.Ə.Qafarova; 

103 
 
Dövlət  Torpaq  və  Xəritəçəkmə  Komitəsi;  AMEA.-  Bakı:  Bakı 
Kartoqrafiya Fabriki, 2009.- 156 s., xəritə.: şək.; 33 sm.- Biblioqr.: 
s.155-156.-  Atlas  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  30  man.,  1000  nüs. 
(cildli).- [2009-Xr-73] 
663.
 
Çıraq  Neft  Layihəsi  [Mətn]:  2  hissədə  /BP;  AIOC.-  Bakı, 
2009.-  Hissə  I:  Ətraf  mühitə  və  sosial-iqtisadi  sahəyə  təsirin 
qiymətləndirilməsi:  sentyabr  2009.-  517  s.,  fotoşək.,  plan.,  cədv., 
xəritə:  şək.;  31  sm.-  Əlavələr:  İstinad  nömrəsi:  BP  BFZZZZ  EV 
REP 001002P1.- 20 man., nüs. yox. (qovluqda).- [2009-85806] 
664.
 
Çıraq  Neft  Layihəsi [Mətn]: 2 hissədə: sentyabr 2009  /BP; 
AIOC.- Bakı, 2009.- Hissə II: Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə 
təsirin  qiymətləndirilməsi.-  517  s.,  fotoşək.,  plan.,  cədv.,  xəritə: 
şək.;  31  sm.-  Əlavələr:  İstinad  nömrəsi:  BP  BFZZZZ  EV  REP 
001002P1.- 20 man., nüs. yox. (qovluqda).- [2009-85807] 
665.
 
Hüseynov,  B.B.  İnsan  təbiətlə  nəfəs  alır  [Mətn]:  oçerklər 
/Bəxtiyar  Hüseynov;  elmi  red.  V.M.Cavadov.-  Bakı:  Adiloğlu, 
2009.-  255  s.,  foto: şək.;  22  sm.-  3  man.,  350  nüs.  (cildli).-  [2009-
85845] 
666.
 
Xəlilov,  T.A. Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları 
[Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərslik  /Telman  Xəlilov;  elmi  red. 
Ş.Y.Göyçaylı; rəy. N.K.Mikayılov, A.B.Dolxanov.- Bakı: MBM-R, 
2009.- 231 s., fotoşək., cədv., sxem; 21 sm.- Biblioqr.: s. 222-225.- 
4 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85269] 
667.
 
İsmayılov,  T.  Azərbaycanda  təbiətdən  istifadə  və  ekoloji 
problemlər [Mətn]: seçilmiş elmi və elmi-kütləvi məqalələr toplusu 
/Telman İsmayılov.- Bakı: Ziya, 2009.- 195 s., portr., cədv.; 20 sm.- 
12 man., 200 nüs.- [2009-86260] 
668.
 
Mövsümov,  E.M.  Ətraf  mühitin  kimyası  [Mətn]:  ali 
məktəblər  üçün  dərslik  /Elman  Mövsümov,  R.Mustafayev, 
L.Quliyeva;  rəy.  F.Y.Əliyev,  V.Ş.Quliyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Kənd Təssərrüfatı Akademiyası.- Bakı: Mütərcim, 
2009.- 191 s., cədv.; 20 sm.- Əlavələr: s.182-185.- Biblioqr.: s.186-
187.- 2 man., 200 nüs.- [2009-85288] 
669.
 
Sadıqov, A.S. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Ağa Sadıqov, İ.B.Xəlilov; elmi red. R.L.Sultanov; rəy. 
T.Ə.Səmədov,  Y.B.İsmayılov,  F.B.Eminov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi.- Təkmil. təkrar nəşr.- Bakı, 2009.- 268, [2]s.: şək., cədv.; 

104 
 
21  sm.-  Terminlər  və  ifadələr  lüğəti:  s.255-262.-  Biblioqr.:  s.263-
265.- 9 man., 400 nüs.- ISBN 9952-415-001 (cildli).- [2009-83863] 
670.
 
Şəfiyev,  Ə-C.  Ekoloji  turizm:  vəzifələr  və  perspektivlər 
[Mətn]  /Əfqan-Cövhər  Şəfiyev;  elmi  red.  R.Məmmədzadə,  ing.  və 
rus  dil.  tərc.  S.Hüseynov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  163  s.,  portr., 
fotoşək., cədv., sənədlər; 21 sm.- 5 man., 200 nüs.- [2009-86599] 
671.
 
Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin  86  illik  yubileyinə  həsr 
olunmuş  "Ətraf  mühitin  indiki  və  gələcək  nəsillər  naminə 
mühafizəsi" adlı elmi konfransın materialları [Mətn] /Azərb. Resp. 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; YAP Gənclər Birliyi.- Bakı: 
Mütərcim NPM, 2009.- 430 s., cədv.: şək.; 24 sm.- Mətn Azərb. və 
rus  dillərindədir.-  10  man.,  150  nüs.-  ISBN  9789-9522-802-58.- 
[2009-84634] 
 
51 Riyaziyyat 
 
672.
 
Bernulli,  Y.  Böyük  ədədlər  qanunu  haqqında  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti  /Yakob  Bernulli;  latın  dil.  rus  dilinə,  red.  və  ön  söz 
A.A.Markov;  ümumi  red.  Y.V.Proxorov;  tərc.  Y.V.Uspenski, 
H.M.Əhmədov;  ön  söz  A.N.Kolmoqorov,  A.H.Hacıyev.-  Bakı: 
Şərq-Qərb, 2009.- 187, [5] s., portr., cədv., faks.; 22 sm.- Əlavələr: 
s.166-185.-  Biblioqr.:  s.160-165.-  5  man.,  200  nüs.-  ISBN  9789-
9523-421-23 (cildli).- [2009-84988] 
673.
 
Ələsgərov,  F.M. Riyazi analiz [Mətn]: dərs vəsaiti /Firdovsi 
Ələsgərov;  elmi  red.  Ə.Quliyev;  rəy.  O.Rzayev,  N.İbadov.-  Bakı: 
Elm, 2009.- Hissə II.- 277 s.: şək.; 21 sm.- Biblioqr: s.273.- 6 man., 
200 nüs.- ISBN 9789-9524-531-95 (cildli).- [2009-85546] 
674.
 
İsmayılov,  İ.M.  Riyaziyyat  praktiki  düşünmədə:  natural 
ədədlər,  adi  və  onluq  kəsrlər.  Xassələr  və  onların  izahı.  Çalışma 
həlli  nümunələri.  Riyazi  və  məntiqi  çalışmalar.  Kompyuterdə 
intellekt  oyunları.  İntellektin  əsas  meyar  və  əlamətləri  [Mətn] 
/İxtiyar  İsmayılov;  rəy.  A.Zamanov,  A.Əhmədov.-  Bakı:  [s.n.], 
2009.-  63  s.,  portr.,  cədv.:  şək.;  29  sm.+[1]  v.  əlavə.-  ("Riyaziyyat 
və  intellekt"  seriyasından ikinci  pillə).-  1  man.  30  qəp.,  5000  nüs.- 
ISBN 9789-952-813-51-7.- [2009- Azf-256501]  
675.
 
Seyidov, 
A. 
Orta 
əsrlər 
Azərbaycan-müsəlman 
riyaziyyatçıları  və  astronomları  [Mətn]  /Azər  Seyidov;  red. 

105 
 
D.Osmanlı.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  147  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.: 
s.143-145.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85206] 
676.
 
Марданов, М.Д. Исследование оптимальных процессов с 
запаздываниями  при  наличии  ограничений  [Текст]  /Мисир 
Марданов;  науч.  ред.  Т.К.Меликов;  М-во  Образования  Азерб. 
Респ.-  Баку:  Элм,  2009.-  190,  [2]  с.;  21  см.-  Библиогр.:  с.180-
190.- 8 ман., 500 экз.- ISBN 9789-9524-534-85 (в пер.).- [2009-2-
784732]  
 
519.2 Ehtimal nəzəriyyəsi 
 
677.
 
Əhmədova,  H.M.  Ehtimal  nəzəriyyəsi  və  riyazi  statistika 
müntəxəbatı:  ehtimal  nəzəriyyəsinin  əsaslarının  və  onun 
tətbiqlərinin  populyar  şərhi  [Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərs  vəsaiti 
/Həqiqət  Əhmədova;  rus  dil.  tərc.  H.M.Əhmədova;  ön  söz 
C.E.Allahverdiyev, A.H.Hacıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 493, [3] 
s.:  şək.,  portr.,  cədv.;  22  sm.-  8  man  200  nüs.-  ISBN  9789-9523-
421-09 (cildli).- [2009-84978] 
 
53 Fizika 
 
678.
 
Həsənov,  Q.T.  Ümumi  fizika  kursu  [Mətn]:  kredit  təhsil 
sisteminin  bakalavr  pilləsi  üçün  dərslik  /Qafar  Həsənov, 
Ə.Ə.Əliyev;  elmi  red.  V.M.Salmanov;  rəy.  E.M.Qocayev, 
M.A.Musayev.-  Bakı:  UniPrint,  2009.-  505  s.:  şək.,  cədv.;  21  sm.- 
Biblioqr.:  s.49.-  7  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  7978-9952-440-348 
(cildli).- [2009-83945] 
679.
 
Алиев,  С.А.  Термомагнитные  и  термоэлектрические 
явления в науке и технике [Текст]: монография /Сабир Алиев; 
Эльдар Зульфигаров; ред. Б.Г.Тагиев.- Баку: Элм, 2009.- 325 с.: 
ил.;  22  см.-  Библ.:  с.308-324.-  10  ман.,  300  экз.-  ISBN  5-8066-
1780 (в пер).- [2009-2-782818] 
680.
 
Сулейманов,  С.Э.  Смешанная  задача  для  волнового 
уравнения  и  уравнения  Соболева  в  цилиндирической  области 
[Текст]: 
монография 
/Сеймур 
Сулейманов; 
гл. 
ред. 
Б.А.Искендеров;  НАНА,  Ин-т  Математики  и  Механики; 
Агджабединский  филиал  Азерб.  Ин-та  Учителей.-  Баку:  Элм, 

106 
 
2009.- 140 с.; 21 см.- Библ.: с.135-140.- 4 ман., 300 экз.- ISBN 5-
8661-7629.- [2009-2-782780] 
 
531 Mexanika 
 
681.
 
Ağamalıyev,  Ə.Q.  Klassik  mexanika  [Mətn]:  ali  məktəblər 
üçün 
dərslik 
/Əmrulla 
Ağamalıyev; 
rəy. 
S.A.Hacıyev, 
N.M.Qocayev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı:  Bakı 
Universiteti,  2009.-  271  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.269.-  60  man.,  350 
nüs. (cildli).- [2009-88201] 
682.
 
Baxşəliyev,  V.İ.  Nəzəri  mexanikadan  məsələ  həlli,  statika, 
kinematika  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Valeh  Baxşəliyev;  elmi  red. 
N.A.Nəsibov;  rəy.  R.S.Qurbanov,  E.A.Aslanov.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.- 222, [2] s.: şək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.218.- 4 man., 500 nüs.- 
ISBN 9789-9528-098-55.- [2009-85926] 
 
536 Termodinamika 
 
683.
 
Hacıyev,Y.Z.  İnşaat  istilik  fizikası  [Mətn]:  dərslik  /Yəhya 
Hacıyev; 
elmi 
red. 
N.Y.Məmmədov; 
rəy. 
M.F.Cəlilov, 
E.M.Qocayev.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  440,  [2]  s.:  şək.,  cədv.;  21 
sm.+[1]  elektron.  opt.  disk  (CD);  12  sm.-  Əlavələr:  s.407-43.- 
Biblioqr.: s.432-435.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84640] 
 
539.1Atom, nüvə və molekulyar fizika 
 
684.
 
Cəfərov,  İ.H.  Elementar  zərrəciklər  fizikasının  əsasları 
[Mətn]:  ali  məktəb  tələbələri  üçün  dərslik  /İsgəndər  Cəfərov;  elmi 
red.  N.A.Quliyev;  rəy.  S.A.Hacıyev,  M.İ.Murquzov.-  Bakı:  Nurlar, 
2009.-  285,[3]  s.,  portr.,  cədv.;  21  sm.-  Əlavələr:  s.247-284.-  6 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84925] 
685.
 
Vahabova,  M.R.  Qrup  nəzəriyyəsi  və  onun  atom-molekul 
fizikasında  tətbiqləri  [Mətn]:  fizika,  kimya  fakültələrinin  bakalavr 
və  magistr  pillələrində  təhsil  alan  tələbələr  üçün  dərs  vəsaiti 
/M.R.Vahabova; 
naşir 
Q.İsabəyli; 
rəy. 
S.K.Abdullayev, 
V.H.Bədəlov.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  198,[2]  s.,  cədv.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.196.- 10 man., 100 nüs.- [2009-Azf-257357]  
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə