AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

742.
 
Hans,  S.  S.  Stress.  Ümumi  adaptasiya  sindromu  [Mətn] 
/Selye Hans; tərc. ed. B. E. Şamilov.- Bakı: Parni iz Baku, 2009.- 16 
s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.16.-  1  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
85800] 
743.
 
Xüsusi  histologiya  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /tərt.  ed. 
C.R.Abdullayeva  [və  b.];  red.  B.M.Qorxmazov;  N.Nərimanov  ad. 
ATU,  Histologiya,  Embriologiya,  Sitologiya  kafedrası.-  Bakı, 
2009.- 151 s.; 20 sm.- 8 man., 500 nüs.- [2009-87268] 
744.
 
Şamilov,  B.E.  Reanimasion  tədbirlər  kompleksi.  Təcili 
cərrahiyyədə  həkim  texnikası  [Mətn]  /Bəhram  Şamilov.-  Bakı, 
2009.-  35  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.35.-  2  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-84210] 
 
Onkologiya 
 
745.
 
Qoqulan,  M.F.  Qidaların  müalicəvi  xüsusiyyətləri  [Mətn]: 
onkoloji  xəstəliklərin  müalicəsi  /Maya  Qoqulan.-  Bakı:  Qanun, 
2009.- 61,[3] s., portr.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2009-88937] 
 
616.1 Kardiologiya 
 
746.
 
Baxşəliyev,  A.  Ürək-qan  damar  sistemi  xəstəlikləri  [Mətn]: 
dərslik  /Adil  Baxşəliyev,  S.N.Alimetov;  rəy.  A.Ə.Axundbəyli, 
V.Ə.Əzizov.-  Yenidən  işlənmiş  və  tamamlanmış  2-ci  nəşr.-  Bаkı: 
Elm  və  Təhsil,  2009.-  415  s.:  şək.,  cədv.,  portr.;  25  sm.-  20  man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9528-098-55 (cildli).- [2009-84723] 
747.
 
İşemik  insultun  diaqnostika  və  müalicəsi  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının 21 oktyabr 2009-cu il tarixli 25 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir    /klinik  protokolun  tərt.  heyəti  Z.Sadıxova,  Ə.Sultanov, 
P.Allahyarova  [və  b.];  red.  C.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə 
Nazirliyi.-  Bakı:  Tərəqqi  MMC,  2009.-  40  s.,  cədv.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.39.- 3 man., nüs yox.- [2009-Azf-259390] 

118 
 
748.
 
Sabit stenokardiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  28  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir /klinik protokolun tərt. hey. A.Baxşəliyev [və b.]; klinik 
protokolun  red.  C.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.- 
Bakı: Toğrul MMC, 2009.- 48 s., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.36.- 3 
man., nüs yox.- [2009-88394] 
 
616.2 Nəfəs borusu sistemi 
 
749.
 
Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 
fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir    /klinik 
protokolun  tərt.  hey.  İ.Mustafayev  [və  b.];  klinik  protokolun  red. 
C.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Toğrul 
MMC,  2009.-  40  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.403.-  3  man.,  2500 
nüs.- [2009-88397] 
750.
 
Döş  qəfəsində  ağrının  differensial  diaqnostikası  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir  /klinik  protokolun  tərt.  hey.  F.Qasımova  [və  b.];  red. 
C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Azərb. Resp. 
Səhiyyə  Nazirliyinin  TTTQBZ.-  2009.-36  s.,  cədv.;  21  sm.- 
Əlavələr: s.34-36.- Biblioqr.: s.33.- 3 man., nüs yox.-  [2009-88402] 
 
616.3 Mədə-bağırsaq xəstəlikləri 
 
751.
 
Kəskin  pankreatitin  diaqnostika  və  müalicəsi  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məmmədov,  klinik protokolun 
tərt. hey. B.Ağayev [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: 
Toğrul,  2009.-  24  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.24.-  3  man.,  2500 
nüs.- [2009-Azf-259370] 
752.
 
Kəskin  mədə-bağırsaq  qanaxmalarının  diaqnostika  və 
müalicəsi  üzrə  klinik  protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası 
Səhiyyə  Nazirliyi  kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı 

119 
 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik protokolun tərt. heyəti B.Ağayev, 
İ.Kazımov,  E.Rüstəmov  [və  b.];  red.  C.Məmmədov;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print MMC, 2009.- 32 s., cədv.; 21 
sm.-  Əlavələr:  s.29-32,  Biblioqr.:  s.28.-  3  man.,  2500  nüs.-  [2009-
88391] 
 
616.4 Endokrinologiya 
 
753.
 
I-ci  tip  şəkərli  diabet  xəstələri  üçün  qidalanma  və  fiziki  iş 
barədə  məlumat  kitabçası [Mətn]  /Azərb.  Diabet  Cəmiyyəti.-  Bakı, 
2009.- 32 s.: şək.; 21 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85761] 
754.
 
I-ci  tip  şəkərli  diabeti  olan  uşaq  və  yeniyetmələr  üçün 
məlumat  kitabçası  [Mətn]  /tərt.  ed.  M.A.Dadaşova;  red. 
G.Əhmədov; Azərb. Diabet Cəmiyyəti.- Bakı, 2009.- 16 s., fotoşək., 
cədv.;  21sm.-  İzahlı  lüğət:  s.17.-  Üz  qabığında:  Birlikdə  diabetə 
qarşı.- Biblioqr.: s.17.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85762] 
755.
 
Dəmir  defisitli  anemiyanın  diaqnostika  və  müalicəsi  üzrə 
klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 
kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir  /klinik  protokolun  tərt.  hey.  Ç.Əsədov  [və  b.];  red. 
C.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Mega-Print 
MMC,  2009.-  24  s.:  şək.,  cədvəl;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.23-24.-  3 
man., 2500 nüs.- [2009-88395] 
756.
 
Düyünlü ur xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məmmədov,  klinik protokolun 
tərt.  hey.  R.Məmmədhəsənov  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Səhiyyə 
Nazirliyi.- Bakı, 2009.- 28 s., cədv., sxem.; 21 sm.- Biblioqr.: s.28.- 
3 man, nüs. yox.- [2009-88399] 
757.
 
Əhmədova  Z.Q.  Şəkərli  diabet  və  diabetik  pəncə  sindromu 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Ziba-Bəyim Əhmədova; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-
tu.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  251  s.,  portr.:  şək.,  cədv.;  22  sm.- 
İxtisarlar: s.239.- Biblioqr.: s.240-247.- 18 man., 300 nüs. (cildli).- 
[2009-86213] 

120 
 
758.
 
Şəkərli  diabet  TİP  2  xəstəliyinin  diaqnostika  və  müalicəsi 
üzrə  klinik  protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 12 iyun 2009-cu il tarixli 17 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir /klinik protokolun tərt. R.Məmmədhəsənov [və b.]; 
red. C.Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Tərəqqi 
MMC,  2009.-  36  s.,  cədv.;  21  sm.-  Əlavələr:  s.30-34.-  Biblioqr.: 
s.35-36.- 3 man., nüs. yox.- [2009-Azf-259314] 
 
616.8 Nevrologiya 
 
759.
 
Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 
fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir  /klinik 
protokolun  tərt.  hey.  G.Gəraybəyli  [və  b.];  klinik  protokolun  red. 
C.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Tərəqqi 
MMC, 2009.- 60 s., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.40-41.- 3 man., nüs. 
yox.- [2009-Azf-259254] 
760.
 
Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 
[Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi  kollegiyasının 
12 iyun 2009-cu il tarixli 17 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir /klinik 
protokolun  red.  C.Məmmədov;  klinik  protokolun  tərt.  hey. 
R.Rzayev  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Mars-V 
MMC,  2009.- 76 s., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.74-75.- 3 man., nüs. 
yox.- [2009-88400] 
761.
 
Əliyev, N.A. Əsas psixiatrik reytinq (psixometrik) cədvəllərin 
toplumu  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Əliyev  Nadir,  A.Əliyev, 
F.İ.Məmmədova,  M.Z.Sultanov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi, 
Bakı şəhər Ruhi-Əsəb Xəstəlikləri Dispanseri.- Bakı, 2009.- 158 s., 
cədv.:  ill.;  24  sm.-  Biblioqr.:  s.157-158.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 2  man., nüs  yox.-  ISBN 9789- 9528-001-73.- [2009-
86166] 
762.
 
Qurbanova, L.M. Psixodiaqnostikanın əsasları [Mətn]:  elmi-
metodik  vəsait  /Lamiyə  Qurbanova;  elmi  red.  R.İ.Əliyev;  rəy. 
N.T.Rzayeva, U.M.Şiriyeva, P.F.Qəhrəmanov; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Müəllimlər 
İn-tu.-  Bakı,  2009.-  87  s.:  şək.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.  Azərb.  və 
rus dillərində: s.86-87.- 3 man., 150 nüs.- [2009-84947] 

121 
 
763.
 
Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 
[Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi  kollegiyasının 
20  noyabr  2009-cu  il  tarixli  29  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir  
/kilinik  protokolun  red.  C.Məmmədov;  klinik  protokolun  tərt.  hey. 
G.Gəraybəyli, Z.Əliyev, F.İsmayılov [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyi.-  Bakı:  ROV  MMC,  2009.-  40  s.,  cədv.;  21  sm.-  Əlavə: 
s.33-39.- Biblioqr.: s.32.- 3 man., nüs. yox.- [2009-88393] 
764.
 
Гасанов,  Р.Ф.  Формирование  представления  о  синдроме 
дефицита  внимания  у  детей.  Современная  психоневрология 
[Текст]  /Рауф  Гасанов;  авт.  предисл.  И.В.Макаров;  [ред. 
И.В.Стефанович].-  СПб.:  НИПНИ  им.  В.М.Бехтерева,  2009.- 
174,[2]  с.:  табл.:  рис.,  портр.;  21  см.-  Библиогр  на  англ.  яз.: 
с.164-174.- 4 ман., 1000 экз.- ISBN 9785-946-510-42-4 (в пер.).- 
[2009-2-782801]     
 
616.9 İnfeksion xəstəliklər 
 
765.
 
C  virus  hepatitinin  müalicəsi  üzrə  klinik  protokol  [Mətn]: 
Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi  kollegiyasının  4  aprel 
2009-cu  il  tarixli  10  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir  /klinik 
protokolun red. C.Məmmədov; klinik protokolun tərt. hey. N.Əliyev 
[və  b.];  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Mars-V  MMC.- 
2009.- 36 s., cədv.;  21 sm.- Biblioqr.: s.34-35.- 3 man., nüs. yox.- 
[2009-88404] 
766.
 
Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 4 
aprel  2009-cu  il  tarixli  10  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir    /klinik 
protokolun  red.  C.Məmmədov,  klinik  protokolun  tərt.  hey. 
N.Əliyev, 
F.Məmmədbəyov, 
L.Rüstəmova, 
N.Əliyeva, 
Ş.İsmayılova;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Mars-V 
MMC,  2009.-  40  s.;  21  sm.-  Əlavələr.  s.38-39-  Biblioqr.:  s.40.-  3 
man., nüs. yox.- [2009-Azf-259342]  
 
617.3 Ortopediya. Travmatologiya  
 
767.
 
Travmatoloji  və  ortopedik  xəstələrdə  tromboemboliyaların 
profilaktikası üzrə klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası 

122 
 
Səhiyyə  Nazirliyi  kollegiyasının  4  aprel  2009-cu  il  tarixli  10  saylı 
qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir  /klinik  protokolun  red.  C.Məmmədov, 
klinik protokolların tərt. hey. V.Verdiyev, A.Qafarov, R.Talışinski, 
A.Əhmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mars-V MMC, 
2009.-  24  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.23-24.-  3  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-Azf-259318] 
 
617.5 Cərrahiyyə 
 
768.
 
Cərrahi  əməliyyatdan  sonrakı  dərin  venaların  trombozu  və 
ağ  ciyər  arteriyası  tromboemboliyasının  profilaktikası  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının  3  fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir  /klinik protokolun red. C.Məmmədov; klinik protokolun 
tərt. hey. B.Ağayev [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: 
Tərəqqi  MMC,  2009.-  24  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.21-22.-    3 
man., nüs. yox.- [2009-Azf-259338] 
769.
 
Heyət,  C.
 
Kamillik  zirvəsi  [Mətn]  /Cavad  Heyət;  red. 
Ə.Ağalarov;  elmi  red.  V.Sultanlı.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  373,  [3] 
s.,  portr., fotoşək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.356-371.-  4  man.,  nüs  yox. 
(cildli).- [2009-85940] 
770.
 
Kəskin  appendisitin  diaqnostika  və  müalicəsi  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının 21 oktyabr 2009-cu il tarixli 25 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məmmədov; klinik protokolun 
tərt. hey. M.Kərimov [və b.]; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: 
Tərəqqi  MMC,  2009.-  24  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.23-24.-  3 
man., nüs. yox.- [2009-88398] 
771.
 
Nəsir, V. Əsrin loğmanı [Mətn]: professor H.Abdullayev - 80 
/Vaqif  Nəsir;  red.  M.Q.Allahmanlı.-  Bakı:  Borçalı,  2009.-  148  s., 
fotoşək., portr.; 20 sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-85419] 
772.
 
Nəsirov,  M.Y.  Klinik  cərrahiyyə:  həzm  traktı  [Mətn]:  tədris 
vəsaiti /M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov, Z.Ə.Salahov; red. D.M.Pənahov; 
rəy.  H.A.Sultanov,  V.M.Əfəndiyeva.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  730  s.: 
şək., cədv.; 30 sm.- 20 man., 100 nüs.- (cildli).- [2009-85439] 
773.
 
Salahov,  Z.Ə.  Hərbi  cərrahlıq  [Mətn]  /Zahir  Salahov, 
M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov; red. H.A.Sultanov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 

123 
 
361 s., fotoşək., cədv.; 29 sm.- Biblioqr.: s.356-361.- 12 man., 100 
nüs.- [2009-85441] 
774.
 
Yanıqların  diaqnostika  və  müalicəsi  üzrə  klinik  protokol 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 
fevral  2009-cu  il  tarixli  3  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir  /klinik 
protokolun tərt. hey. M.Kərimov [və b.]; red. C.Məmmədov; Azərb. 
Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı:  Mega  Print  MMC,  2009.-  36  s., 
cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.35.- 3 man., 2500 nüs.- [2009-88396] 
 
617.7 Oftalmologiya 
 
775.
 
Kərimov,  K.  Akademik  Zərifə  xanım  Əliyeva  və  milli 
oftalmologiyamız  [Mətn]  /Kərəm  Kərimov;  red.  A.Bayramova, 
Ş.Hüseynova.- Təkmil. təkrar nəşr.- Bakı: Parni iz Baku NE, 2009.- 
104 s.: şək., portr.; 30 sm.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85346] 
 
618 Ginekologiya 
 
776.
 
Hamiləlik  zamanı  hipertenziv  vəziyyətlər  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il tarixli 29 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir /klinik protokolun red. C.Məmmədov,  klinik protokolun 
tərt.  hey.  F.Əliyeva  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.-  Bakı: 
Toğrul  MMC,  2009.-  28  s.,  cədv.;  21  sm.-  Əlavə:  s.25-28.- 
Biblioqr.: s.23-24.- 3 man., nüs. yox.- [2009-88392] 
777.
 
Kərimova,  L.R.  Cərrahi  ginekologiya  [Mətn]:  dərs  vəsaiti 
/Leyla  Kərimova;  red.  N.M.Kamilova;  rəy.  N.M.Şəmsəddinskaya, 
C.M.Cəfərov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Azərb.  Tibb  Un-ti.- 
Əlavə olunmuş 2-ci nəşri.- Bakı: "Təhsil" NPM, 2009.- 509 s.: şək., 
fotoşək.,  cədv.;  25  sm.-  Biblioqr.:  s.463-471.-  10  man.,  300  nüs. 
(cildli).- [2009-84536] 
 
62 Mühəndis işi . Ümumi texnika 
 
778.
 
Şərifov, A.R. Ensiklopedik texniki lüğət [Mətn] /Arif Şərifov, 
T.C.Rəsulov,  M.V.Nurəliyev;  elmi  red.  Ç.C.Hacıyev;  ön  söz 
H.Q.Aslanov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  315  s.:  şək.;  24  sm.-  Əlavələr: 

124 
 
s.301-311.- Biblioqr.: s.312-315.- 10 man., 200 nüs. (cildli).- [2009 
- Azf-257095] 
 
620 Energetika 
 
779.
 
Kazımzadə,  R.Z.  Sənaye  müəssisələrinin  elektrik  təchizatı: 
nəzəri  məlumat  və  kompyuterdə  laboratoriya  işləri  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti /Rəna Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, C.S.Əsgərov.- Bakı: 
Təhsil NPM, 2009.- 207 s., cədv.: şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.205.- 3 
man., 100 nüs.- [2009-Azf-259386] 
780.
 
Məmmədov,  F.F.  Günəş  energetikası  terminləri  lüğəti 
[Mətn]:  yeddi  dildə  /Fuad  Məmmədov,  Ü.Səmədova,  Q.Hüseynov; 
baş red. Q.Məmmədov [və b.]; Azərb. Resp. Sənaye və Energetika 
Nazirliyi; Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı: Elm, 2009.- 360,[4] s., portr.; 
25  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus,  ing.,  alman,  fransız,  ispan  və  italyan 
dillərindədir.- 15 man., 200 nüs.- ISBN 978-9952-453-05-8 (cildli).- 
[2009-Azf-256431]  
781.
 
Баламетов,  А.Б.  Методы  анализа  установившихся 
режимов  электроэнергетических  систем  [Текст]  /Ашраф 
Баламетов,  Г.С.Мусаханова,  Э.Д.Халилов;  НАНА,  АзНИ  и 
ПИИ  Энергетики.-  Абакан:  Изд-во  Хакасского  Гос.  Ун-та  им. 
Н.Ф.Катанова,  2009.-  321,[2]  с.:  ил.,  табл.;  21  см.-  Список 
сокращений:  с.5-7.-  Библ.:  с.305-317.-  5  ман.,  300  экз.-  ISBN 
9785-781-005-75-8 (в пер.).- [2009-2-783097]    
 
621 Ümumi maşınqayırma 
 
782.
 
Xəlilov,  İ.Ə. Maşınların  etibarlığı  [Mətn]:  ali  texniki məktəb 
tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti  /İsa  Xəlilov,  Ə.Hüseynov,  Ş.Yusubov; 
elmi  red.  A.H.Abdullayev;  rəy.  A.R.Şərifov,  Ə.M.Xəlilov;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  AzTU.-  Bakı:  AzTU,  2009.-  189  s.,  cədv.: 
şək.; 21 sm.- Biblioqr. Azərb., rus və inglis dillərində: s.186-189.- 2 
man. 20 qəp., 500 nüs. (cildli).- [2009-84989] 
 
 
 
 

125 
 
621.31 Elektrotexnika 
 
783.
 
Cəlilov, M.F. Alternativ regenerativ enerji sistemləri [Mətn]: 
dərslik /Mərdan Cəlilov; elmi red. Ə.M.Quliyev; rəy. H.Q.Feyziyev, 
P.F.Rzayev.-  Bakı:  NPM  Təhsil,  2009.-  405,[2]  s.,  cədv.:  şək., 
portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.395-402.-  6  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-84507] 
784.
 
Həsənov,  Q.Ə.  Yüksək  gərginliklər  və  elektrik  izolyasiya 
texnikası  [Mətn]:  tamamlanmış  dərslik  /Qara  Həsənov;  rəy. 
Q.S.Sadıqov,  X.İ.Nəbiyev,  E.S.Səfiyev;  elmi  red.  T.M.Lazımov.- 
Bakı,  2009.-  337,  [2]  s.:  şək.,  cədv.;  29  sm.-  10  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-85939] 
785.
 
Orucov,  A.O.  Elektrotexniki  materiallar  [Mətn]:  ali 
məktəblər  ücün  dərslik  /Allahverdi  Orucov,  S.N.Niftiyev, 
B.Q.İbrahimov;  elmi  red.  H.A.Həşimov;  rəy.  Z.Ə.İskəndərzadə, 
R.A.Mehdizadə.- Bakı, 2009.- 407 s., cədv.: şək.; 21 sm.-Biblioqr.: 
s.402-404.- 6 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-84594]  
 
621.81/85 Maşın hissələri 
 
786.
 
Kərimov,  Z.H. Maşın hissələrinin uzunömürlüyü [Mətn]: ali 
texniki  məktəblər  üçün  dərs  vəsaiti  /Zahid  Kərimov;  red. 
A.H.Abdullayev.- 1-ci nəşri.- Bakı: Elm, 2009.- 113 s., cədv.: şək.; 
21 sm.- Biblioqr.: s.113.- 5 man., 1000 nüs.- ISBN 5-806-617-22-X 
(cildli).- [2009-83942] 
 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması 
 
787.
 
Абасов,  М.Т.  Повышение  эффективности  ограничения 
водопритоков  в  нефтяных  скважинах  [Текст]  /Мидхат  Абасов, 
А.С.Стреков,  Г.М.Эфендиев.-  Баку:  Nafta-Press,  2009.-  255  с.: 
рис.,  табл.;  21  см.-  Библиогр.:  231-252.-  Терминология:  с.226-
230.- 5 ман., 150 экз. (в пер.).- [2009-2-783081]    
788.
 
Гусейнов, 
Ф.А. 
Технологические 
процессы 
нефтегазодобычи  и  производительность  скважин  [Текст]: 
монография  /Фазил  Гусейнов,  Ш.П.Кязимов;  науч.  ред. 
Р.С.Гурбанов;  ред.  А.О.Гурбанов.-  Баку:  ИНИ  ГНКАР,  2009.- 

126 
 
417  с.:  (129)  ил.,  70  табл.;  21  см.-  Библиогр.:  с.  406-417  (141 
назв.).- 10 ман., 100 экз. (в пер.).- [2009-2-784004]  
789.
 
Нефтяной проект Чыраг [Текст]: в 2-х томах /BP; AIOC; 
URS  Corporation  Limited.-  [Азербайджан]:  [s.n.],  сентрябрь 
2009.-  Том  1:  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  и 
социально-экономическую  сферу:  Номер  ссылки:  BP  BFZZZZ 
EV REP 0011-01-P1.- 482 с.: рис., табл., морские карты; 32 см.- 
20 ман. тир. нет.- [2009-4-2283]  
790.
 
Нефтяной проект Чыраг [Текст]: в 2-х томах /BP; AIOC; 
URS  Corporation  Limitedn.-  [Азербайджан]:  [s.n.],  сентрябрь 
2009.-  Том  2:  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  и 
социально-экономическую сферу: Приложения. Номер ссылки: 
BP  BFZZZZ  EV  REP  0011-02-P1.-  562  с.:  рис.,  табл.,  морские 
карты; 32 см.- 20 ман. тир. нет.- [2009-4-2284]  
 
626 Hidrotexniki qurğular 
 
791.
 
Hidrotexniki  qurğular  [Mətn]:  dərslik  /Z.Musayev, 
K.Məmmədov, T.Mahmudov, F.İsmayılov, M.Zərbəliyev; elmi red. 
T.M.Hacıyev;  red.  A.Ə.Mürsəlov;  rəy.  R.O.Əliyev  [və  b.].-  3-cü 
nəşr.-  Bakı: Təhsil,  2009.-  682  s.:  şək.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.: s. 
664-675.- 10 man.,  200 nüs. (cildli).- [2009-83917] 
 
628 Su təchizatı. Kanalizasiya 
 
792.
 
Həsənov,  S.T.  Drenaj,  hesabatı,  layihələndirilməsi  və 
istismarı  [Mətn]  /Sabir  Həsənov;  Azərb.  Meliorasiya  və  Su 
Təsərrüfatı  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Hidrotexnika  və  Meliorasiya  İn-tu,  Elmi-İstehsalat  Birliyi.-  Bakı: 
Elm, 2009.- 234, [2] s.; 22 sm.- Biblioqr.: s.223-231.- 5  man., 300 
nüs.- ISBN 5-8066-175-64 (cildli).- [2009-84238] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə