AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34

 
63 Kənd təsərrüfatı 
 
793.
 
Kənd 
təsərrüfatı 
mütəxəssislərinin 
hazırlanması 
problemləri:  müasir  vəziyyət,  beynəlxalq  təcrübə  və  yeni  aqrar 
təhsil  modeli  mövzusunda  Beynəlxalq  Konfransın  materialları 

127 
 
[Mətn]:  14-16  may  2009  /red.  R.S.Kərimova;  Azərb.  Resp.  Kənd 
Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Dövlət  Aqrar  Un-ti.-  Gəncə,  2009.- 
124  s.,[2]  v.  fotoşək.:  şək.,  cədv.,  sxem;  30 sm.-  4  man.,  100  nüs.- 
[2009-86341] 
 
631.4 Torpaqşünaslıq 
 
794.
 
Əfgərov,  K.X.  Görkəmli  torpaqşünas-eroziyaçı  alim,  elmi-
tədqiqat  eroziya  bölməsinin  banisi  [Mətn]  /Knyaz  Əfgərov;  elmi 
red.  B.Q.Şəkuri;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Aqrar 
Elm  Mərkəzi,  Elmi-Tədqiqat  Eroziya  və  Suvarma  İn-tu.-  Bakı: 
Araz, 2009.- 51 s., fotoşək., portr.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-
84539] 
795.
 
Məmmədov,  Q.Ş.  Torpağın  eroziyası  və  mühafizəsi  [Mətn]: 
ali  məktəblər  üçün  dərslik  /Qərib  Məmmədov,  S.Z.Məmmədova, 
C.Ə.Şabanov;  elmi  red.  Ş.G.Həsənov;  rəy.  N.K.Mikayılov, 
Ə.Ə.İbrahimov.- Bakı: Elm, 2009.- 343 s., cədv.: şək., fotoşək.; 21 
sm.-  Biblioqr.:  s.308-314.-  8  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-9524-
533-00 (cildli).- [2009-Azf-256574] 
796.
 
Orucova,  N.H.  Suvarılan  tərəvəzaltı  torpaqların  bioloji 
fəallığa  görə  qiymətləndirilməsi  [Mətn]:  monoqrafiya  /Nailə 
Orucova;  elmi  red.  M.P.Babayev;  AMEA,  Torpaqşünaslıq  və 
Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 233,[3] s., cədv., şək.; 21 sm.- 
Biblioqr:  s.202-233.-  5  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9524-530-65 
(cildli).- [2009-85544] 
797.
 
Şəkuri,  B.Q.  Böyük  Qafqazın  Şimal-Şərq  yamacı 
torpaqlarında  humusəmələgəlmə  prosesinin  əsas  parametrlərinə  və 
münbitlik  potensialına  eroziya  prosesinin  təsiri  [Mətn]:  bu  kitab 
eroziyaşünaslıq  elminin  banisi  K.Ə.Ələkbərovun  əziz  xatirəsinə 
ithaf  olunur  /Bəhruz  Şəkuri;  red.  H.Ə.Qiyasi;  ön  söz  B.Q.Şəkuri.- 
Bakı: MBM, 2009.- 127 s., portr., fotoşək., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: 
s.111-116.-  2  man.,  300  nüs.-  ISBN  9789-9522-900-27  (cildli).- 
[2009-84296] 
798.
 
Шакури, Б.К. Некоторые страницы истории изученности 
процесса  эрозии  в  Азербайджанской  республики  за  60  лет 
[Текст] /Бехруз Шакури; ред. Ш.Б.Шакури.- Баку: МВМ, 2009.- 

128 
 
159 с., портр.: рис., табл.; 20 см.- Библиогр.: с.150-151.- 4 man., 
200 nüs.- ISBN 9789-952-290-41-6 (в пер.).- [2009-Ар2009/33]  
799.
 
Шакури,  Б.К.  Научные  основы  повышения  плодородия 
эрозированных  почв  Азербайджана  [Текст]  /Бехруз  Шакури; 
науч. ред. Г.А.Гияси; ред. Ш.Б.Шакури.- Баку: МВМ, 2009.- 55 
с., портр., табл.; 20 см.- 4 ман., 300 экз.- ISBN 9789-952-290-02-
5.- [2009-1-701745]  
 
633.1 Dənli bitkilər 
 
800.
 
İsgəndərov,  X.Ə.  Azərbaycanın  Arazboyu  dağətəyi  düzələn 
hissəsində  payızlıq  buğda  əkinlərinin  alaqları  və  onlara  qarşı 
kimyəvi  mübarizə  [Mətn]:  monoqrafiya  /Xuduş  İskəndərov;  elmi 
red. S.H.Musayev.- Bakı: Elm, 2009.- 150, [2] s.: şək., portr., cədv.; 
21  sm.-  Əlavə:  s.123-124.-  Biblioqr.:  s.118-122.-  5  man.,  300  nüs. 
(cildli).- [2009-84297] 
 
634 Bağçılıq. Tərəvəzçilik 
 
801.
 
Bağban  nəyi  bilməlidir  [Mətn]:  sorğu  kitabı  /müəl. 
Z.M.Həsənov; 
tərt. 
ed. 
İ.H.Cəfərov, 
F.Ə.Ağayev, 
Y.V.Süleymanova.-  Bakı:  MBM-R,  2009.-  367  s.,  cədv.:  şək.;  20 
sm.- Biblioqr.: s.363.- 12 man., 500 nüs.- [2009-86251] 
802.
 
Cahangiroğlu,  E.  Zeytun  -  həyat  ağacı  [Mətn]  /Elman 
Cahangiroğlu;  naşir  Q.İsabəyli;  red.  L.Ağayeva.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.-  Kitab  I.-  107  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  4  man.,  200  nüs. 
(cildli).-  [2009-87225] 
 
636 Heyvandarlıq. Zootexnika 
 
803.
 
Rusca-ingiliscə-Azərbaycanca heyvandarlıq terminləri lüğəti 
[Mətn]  /tərt.  Z.Q.Verdiyev  [və  b.];  AMEA,  Terminologiya 
Komitəsi.- Bakı: Elm, 2009.- 227 s., cədv.; 20 sm.- Əlavələr: s.215-
227.- 15 man., 300 nüs.- [2009-85340] 
 
 
 

129 
 
636.5/6 Quşçuluq 
 
804.
 
Həsənov,  M.İ.  Quşçuluq,  yumurta  və  quş  əti  istehsalı 
texnologiyası [Mətn] /Müsəddin Həsənov; elmi red. N.H.Qurbanov; 
ön  söz  müəl.  Z.Əzimov.-  Bakı:  Elm,  2009.-  405,[3]  s.,  portr., 
fotşək.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.402.-  8  man.,  200  nüs.-  ISBN 
9789-9524-532-56 (cildli).- [2009-86548] 
 
638 İpəkçilik. Arıçılıq 
 
805.
 
Qənbərov,  X.Q.  Arı  məhsulları  və  onların  təbii  müalicədə 
tətbiqi  [Mətn]  /Xudaverdi  Qənbərov,  Ə.A.Salayev.-  Bakı:  Bakı 
Universiteti, 2009.- 71 s.: [2] şək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.72.- 6 man., 
1000 nüs.- [2009-86187] 
 
639.2/6 Balıq təsərrüfatı 
 
806.
 
Мамедов,  Ч.А.  Новые  технологии  осетроводства  в 
Азербайджане    [Текст]:  монография  /Чингиз  Мамедов, 
Р.В.Гаджиев,  М.М.Ахундов;  науч.  ред.  и  авт.  предисл. 
Р.Ю.Касимов;  рец.  Г.М.Палатников;  М-во  Экологии  и 
Природных  Ресурсов  Азерб.  Респ.,  Азерб.  НИИ  Рыбного  Хоз-
ва.- Баку: Элм, 2009.- 259 с.: табл., фото, рис.; 21 см.- Библ. на 
рус. и англ. яз.: с.205-258.- 5 ман., 500 экз.- ISBN 5-8066-1631-2 
(в пер.).- [2009-Ар2009/52]  
 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı 
 
641/642 Yeyinti məhsulları. Qida hazırlanması 
 
807.
 
Əhmədov,  Ə-C.İ.  Ədviyyələr  və  tamlı  qatmalar  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Əhməd-Cabir  Əhmədov.-Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  419 
s.,  cədv.:  şək.;  21  sm.-  Ad  göstəricisi:  s.388-39.-  Biblioqr.:  s.  396-
407.- 4 man., 300 nüs.(cildli).- [2009-85528] 
 
 
 

130 
 
646/649 Ev işlərinin aparılması 
 
808.
 
İbrahimqızı,  S.  Gəlin  toxumağı  öyrənək...  [Mətn]  /Sevil 
İbrahimqızı;  red.  Ş.Əhmədoğlu.-  Bakı:  MBM-R,  2009.-  135  s., 
portr.: şək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.130.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9522-904-82.- [2009-86270] 
 
65 İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi.  
İstehsalatın, ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam 
 
654 Rabitə 
 
809.
 
Abbasov,  Ə.M.  Müasir  rabitə  şəbəkələri:  NGN  [Mətn]:  
telekommunikasiya  istiqaməti  üzrə  təhsil  alan  ali  məktəb  tələbələri 
üçün  dərslik  /Əli  Abbasov,  B.İ.Hüseynov,  X.F.Kişiyev;  elmi  red. 
F.Əliyev;  rəy.  T.Əliyev,  R.Əliquliyev,  F.Məmmədov.-  Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 366,[2] şək., cədv.; 22 sm.- Biblioqr.: s.353-359.- 
15 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-85533] 
810.
 
Əliyarlı,  İ.M.  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  dövründə 
rabitənin  inkişafı  28  may  1918  -  27  aprel  1920-ci  il  [Mətn]  /İltifat 
Əliyarlı;  baş  məsl.  Ə.Abbasov;  elmi  red.  və  rəy.  C.Həsənli;  məsl. 
Ə.Zeynalov.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  123  s.,  portr.;  20  sm.- 
Xronologiya:  s.96-108.-  Biblioqr.:  s.109-122.-  4  man.,  500  nüs.- 
[2009-85529] 
811.
 
Каграманзаде,  А.Г. Прикладные аспекты регулирования 
телекоммуникации  [Текст]  /Абдул  Каграманзаде.-  Баку:  Элм, 
2009.- 353, [3] с.: портр., табл.: ил.; 21 см.- Библ.: с.325-351.- 5 
ман.,  300  экз.-  ISBN  9789-952-453-29-4  (в  пер.).-  [2009-2-
783703]  
 
655 Poliqrafiya sənayesi 
 
812.
 
Axundov, 
B.H. 
Nəşriyyat-poliqrafiya 
və 
jurnalistika 
terminlərinin  izahlı  lüğəti  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Bəhruz  Axundov, 
R.İmaməliyev, M.Mahmudov; elmi red. F.Şahbazlı, G.Əliyeva; rəy. 
Q.Məhərrəmli,  İ.Vəliyev,  K.Rəhimov.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.- 
189,[3] s.; 22 sm.- 10 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-84718] 

131 
 
813.
 
Vəliyev,  İ.Ö.  Redaktənin  əsasları.  Nəzəriyyə  və  təcrübə: 
nəşrin  redaktor  hazırlığı,  redaktənin  metodikası,  mətn  redaktor 
təhlili,  redaktənin  texnikası  [Mətn]:  dərslik  /İsmayıl  Vəliyev;  elmi 
red. B.Allahverdiyev.- Bakı: Günəş, 2009.- 399 s., cədv., portr.; 21 
sm.-  Biblioqr.:  s.383-388.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  5-8960-006-26 
(cildli).- [2009-85917] 
 
656 Nəqliyyat 
 
814.
 
Qaraisayev,  N.M.  Yola  məhəbbətlə  [Mətn]  /Nizami 
Qaraisayev,  Y.M.Piriyev.-  Bakı:  Təhsil  NPM,  2009.-  Kitab  I.-  403 
s.,portr.,  fotoşək.,  cədv;  21  sm.-  3  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
85270] 
815.
 
Qurbanov, 
C.Q.  Azərbaycan  yol  tarixi  yaradıcıları 
ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Cavid Qurbanov, H.İsgəndər; tex. 
və elmi red. S.K.Əliyev; rəy. S.K.Əliyev [və b.].- Bakı: Kraton M, 
2009.- Cild I: Azərbaycan yol tarixi idarəetmə quruluşu yaradıcıları 
bu  gün.  Yol  tarixi  idarəetmə  quruluşu  (I  fəsil).  Yol yaradıcıları  bu 
gün (II fəsil).- 440 s., fotoşək., xəritə, sxem, port.; 31 sm.- Biblioqr.: 
s.437-440.- 20 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-87786] 
816.
 
“Nəqliyyat  problemləri,  yeni  texnologiyalar”  mövzusunda 
respublika  konfransının  materialları  [Mətn]:  16-17  aprel  2009 
/Azərb. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Nəqliyyat Nazirliyi, AzTU; Azərb. 
DİN  BDYPİ;  TRACECA  Milli  Katibliyi.-  Bakı:  AzTU,  2009.- 
226,[4] s.: şək., cədv.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 3 
man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85159] 
 
656.1 Avtomobil nəqliyyatının istismarı 
 
817.
 
Piriyev,  Y.M.  Avtomobil  yollarının  nəqliyyat-istismar 
göstəricilərinin  yüksəldilməsi  [Mətn]:  ali  texniki  məktəblər  üçün 
dərs  vəsaiti  /Yaqub  Piriyev,  Ş.H.Həsənov,  N.M.Qaraisayev;  elmi 
red. S.K.Gözəlov; rəy. F.M.Cəfərov, X.İ.Kazımov.- 2-ci nəşr.- Bakı: 
Təhsil, 2009.- 359 s.: şək., cədv., xəritə; 20 sm.- Əlavələr: 341-353.- 
Biblioqr.: s. 354-355.- 12 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85310] 

132 
 
818.
 
Sürücünün yaddaş kitabı [Mətn]: inzibati cərimələr, cəzalar 
və  rüsumlar  /nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  55  s.; 
14 sm.- 1 man. 60 qəp., 100 nüs.- [2009-85988] 
819.
 
Гаджиев,  Ф.М.  Экзаменационные  тесты  по  правилам 
дорожного  движения  [Текст]:  с  последними  изменениями 
/Фаик  Гаджиев.-  Баку:  Çaşıoğlu,  2009.-  92  с.:  илл.;  30  см.-  15 
ман., 500 экз.- ISBN 9789-952-272-25-3.- [2009-3-104337]  
 
657 Mühasibat. Hesablama 
 
820.
 
Abbasov,  Q.Ə.  Mühasibat  uçotunun  nəzəriyyəsi  [Mətn]: 
dərslik    /Qəzənfər  Abbasov;  elmi  red.  S.M.Səbzəliyev;  rəy. 
M.C.Hacıyeva, Ə.S.Salahov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2009.- 381 
s., cədv., portr.; 20 sm.- Biblioqr. rus dilində: s.378.- 12 man., 500 
nüs. (cildli).- [2009-87664] 
821.
 
Ali  audit  qurumları  və  onların  beynəlxalq  təşkilatları 
[Mətn]  /hazır.  H.Əsədov;  tərt.  ed.  F.İbrahimov.-  Bakı:  İndigo, 
2009.-  426,  [2]  s.,  fotoşək.,cədv.;  30  sm.-  Əlavələr.:  s.165-377.-  1 
man. 80 qəp., 300 nüs. (cildli).- [2009-85359] 
822.
 
Audit  [Mətn]:  qanunvericilik  və  normativ  sənədlər  /tərt. 
S.Rəhimova,  C.Axundov,  N.Talıbov;  red.  Ş.Yaqubov;  hazır. 
V.Novruzov.-  Bakı:  İqtisadiyyat  və  Audit  jurnalının  nəşri,  2009.- 
Cild V.- 317,[3] s., cədv.; 20 sm.- Əlavə: s.300-302.- 10 man., 500 
nüs.- [2009-84425] 
823.
 
İmirhəsənli,  T.F.  Mühasibat  uçotu  [Mətn]:  dərs  vəsaiti: 
mühasiblər  üçün  sərfəli  vəsait  /Tacəddin  İmirhəsənli,  R.Qasımov; 
elmi red., ön söz və rəy. İ.Abbasov.- Bakı: Qanun, 2009.- 182,[2] s., 
sxem, cədv.; 24 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2009-85330] 
824.
 
Kərimov,  A.R.  Mühasibat  uçotu,  vergilər  [Mətn]:  nəzəri-
praktiki  vəsait  /Aydın  Kərimov.-  10-cu  nəşr.-  Bakı:  Ozan,  2009.- 
543  s.,  portr.,  nümunə,  cədv.;  29  sm.+[3]  v.  əlavə.-  (İş  adamının 
stolüstü kitabı).- 31 man., 1500 nüs.- [2009-89226] 
825.
 
Peşəkar  mühasiblərin  etika  məcəlləsi.  Beynəlxalq  audit 
standartları  [Mətn]  /lay.  rəhb.  V.Novruzov;  red.  hey.  Q.Bayramov, 
S.Yaqubov  [və  b.];  Beynəlxalq  Mühasiblər  Federasiyası.-  Bakı, 
2009.- 94 s.; 22 sm.- 15 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86689] 

133 
 
826.
 
Sahəvi  auditlərin  aparılmasına  dair  proqramlar  [Mətn] 
/hazır.  V.Novruzov;  tərt.  və  red.  Ş.Yaqubov;  Azərb.  Resp. 
Auditorlar Palatası.- Yenidən işlənmiş və tamamlanmış 3-cü nəşri.- 
Bakı: "İqtisadiyyat və Audit" jurnalının nəşri, 2009.- 283 s.; 21 sm.- 
4 man., 500 nüs.- [2009-85755] 
 
66 Кimya texnologiyası. Kimya sənayesi 
 
663/664 Yeyinti sənayesi 
 
827.
 
Əhmədov,  Ə.İ.  Azərbaycan  üzümündən  qidalı  ərzaq 
məhsulları  [Mətn]:  monoqrafiya  /Əhməd  Əhmədov.-  Bakı: 
Azərnəşr,  2009.-  265  s.,  cədv.,  sxem,  şək.;  21  sm.-  Ad  göstəricisi: 
s.251-252.-  Biblioqr.  Azərb.  və  rus  dillərində:  s.257-261.-  4  man., 
500 nüs.- ISBN 5-8020-167-012 (cildli).- [2009-85526]  
828.
 
Əhmədov, Ə-C.İ. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı [Mətn]: 
dərslik    /Əhməd-Cabir  Əhmədov;  N.T.Əliyev;  rəy.  A.H.Xəlilov, 
M.A.Əhmədov.-  Bakı:  İqtisad  Universiteti,  2009.-  442  s.:  şək., 
cədv.;  21  sm.-  (Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin 
Dərslikləri).-  Əlifba-ad  göstəricisi:  s.429-435.-  Biblioqr.:  s.436-
437.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86157] 
 
665.6/7 Neft sənayesinin prosesləri və məhsulları 
 
829.
 
Abbasov,  M.Ə.  Neft  emalı  zavodlarının  avtomatlaşdırılması 
[Mətn] /Məmməd Abbasov.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 352 s.: ill.; 23 
sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85776] 
830.
 
Neft  yığılan,  nəql  edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları 
[Mətn]: 
dərslik 
/K.Məmmədov, 
Z.Musayev, 
A.Mürsəlov, 
V.Məmmədova;  elmi  red.  M.S.Zərbəliyev;  rəy.  T.M.Hacıyev, 
L.F.Aslanov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  211  s.,  cədvəl:  şək.,  portr.;  21 
sm.- Biblioqr.: s.204-206.- 7 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-84969]  
 
 
 
 
 

134 
 
67/68 Sənayenin müxtəlif sahələri 
 
678 Yüksəkmolekulyar maddələrin sənayesi.  
Plastik kütlələrin sənayesi 
 
831.
 
Şıxəliyev,  K.S.  Polimer  qarışıqlarının  alınması  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti  /Kərəm  Şıxəliyev,  T.M.Naibova,  F.Ə.Əmirov;  red. 
İ.H.Mövlayev;  rəy.  O.Əkbərov,  A.Qasımova.-  Bakı,  2009.-  161  s.: 
şək., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.155-158.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-87796]  
 
69 Tikinti 
 
832.
 
Qasımov,  A.T.  Azərbaycanda  memarlıq  klimatologiyası 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Akif  Qasımov;  rəy.  F.M.Hüseynov, 
N.Ə.Əliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 249 s.: şək., sxem., fotoşək., 
cədv.;  25  sm.-  Əlavə:  s.242-244.-  Biblioqr.:  s.245-248.-  12  man., 
200 nüs. (cildli).- [2009-89435]  
 
691 Tikinti materialları 
 
833.
 
Hacılı,  R.Ə.  Sement  əhəng  və  gips  texnologiyası  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Ramiz  Hacılı.-  Bakı:  "Təhsil"  NPM,  2009.-  239  s., 
cədv.: şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.234-235.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-84344]  
 
7 İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət.  
Fotosənəti. Musiqi Oyunlar. İdman 
 
7.0 İncəsənətin ümumi məsələləri 
 
834.
 
Əlibəyli,  B.  Sönməyən  ulduzlar  [Mətn]  /Bəsti  Əlibəyli;  red. 
K.Abdulla;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi  Şurası;  Azərb.  Yaradıcılıq  Fondu.- 
Bakı, 2009.- 150,[2] s., port.: şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.149-150.- 5 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9523-06 (cildli).- [2009-87091] 

135 
 
835.
 
Nəzərli,  E.  İncəsənət  inciləri  [Mətn]  /Esmira  Nəzərli;  red. 
F.Qoca; məsl: Ə.Salahzadə; bədii tərt. və foto Ş.Dadaş oğlu.- Bakı: 
İdeal-Print, 2009.- 212,[2] s., fotoşək.: ill.; 29 sm.- 8 man., 500 nüs.- 
ISBN 9789-952-447-08 (cildli).- [2009-89622] 
 
71 Şəhərsalma. Landşaft arxitekturası 
 
836.
 
Bababəyli,  N.  Akademik  Həsən  Əliyev  adına  Ordubad  Milli 
parkı [Mətn]: monoqrafiya /Nazim Bababəyli, F.İmat, A.Fətəliyev; 
red. X.Ə.Əsədov; ön söz B.Budaqov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 78, 
[2]  s.:  şək.,  cədv.,  xəritə;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.71-73.-  1  man.,  200 
nüs.- [2009-87158] 
 
72 Memarlıq 
 
837.
 
Əliyev,  N.Ə. Memar Pərviz Hüseynov. Həyat və yaradıcılığı 
[Mətn]  /Nəriman  Əliyev;  dizayn  N.Əskərov.-  Moskva:  UP-Prin, 
2009.-  165  s.:  şək.,  fotoşək.;  23  sm.-  15  man.,  nüs.  yox.-  [2009- 
85607]  
838.
 
Qarabağlı,  R.  Tovuz  memarlığı  [Mətn]  /R.Qarabağlı, 
S.Əlihüseynli;  red.  Ş.S.Fətullayev-Fiqarov;  rus  dilinə  tərc. 
V.Quliyeva;  AMEA,  Memarlıq  və  İncəsənət  İn-tu,  Şəhərsalma, 
Memarlıq  Tarixi  və  Abidələrin  Elmi  Bərpa  Problemləri  şöbəsi.- 
Bakı:  Nurlan, 2009.-  95  s.,  fotoşək.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.87-92.-  2 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9528-098-79 (cildli).- [2009-85794]  
 
75/76 Rəsm. Qrafika. Qravyura 
 
839.
 
Azadə  Həyat  [İzomaterial]  /ön  söz  Ö.Eldarov;  dizayn 
V.Bağırov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  Azərb. 
Rəssamlar  İttifaqı;  Azərb.  Dövlət  Rəssamlıq  Akademiyası.-  Bakı, 
2009.- 28 s.: ill., portr., fotoşək.; 20 sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-
83596]  
840.
 
Bakı  rəssamların  gözü  ilə  [İzomaterial]:  kataloq  /ön  söz 
Ə.Qarayev;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı, 
2009.- 60 s.; 21x21 sm.- 5 man., nüs. yox.- [2009-86223] 

136 
 
841.
 
Boyalarda  yaşayan  ömür  [Mətn]:  Səttar  Bəhlulzadə  -100  
/tərt.  ed.  B.Ələsgərov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi; M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 
27  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.25-26.-  1  man.,  26  nüs.-  [2009-
85222]  
842.
 
Elxan,  E.M.  İnsan  başlı  heyvan,  heyvan  başlı  insan  [Mətn]  
/Elçin Muxtar Elxan.- Bakı, 2009.- 82, [2] s.: şək.; 20 sm.- 3 man., 
200 nüs.- [2009-84442]  
843.
 
Hacızadə,  B.K.  Dünya  karikaturası  [İzomaterial]:  kitab-
kataloq  /Bayram  Hacızadə;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi;  Beynəlxalq  Karikaturaçılar  Təşkilatları  Federasiyası; 
Azərb.  Rəssamlar  İttifaqı;  Azərb.  Karikaturaçı  Rəssamlar  Birliyi.- 
Bakı:  Şərq-Qərb  ASC,  2009.-  333,[3]  s.,  portr.:  şək.;  28  sm.-  50 
man., 1000 nüs.- ISBN 9789-952-800-06-7 (cildli).- [2009-86343]  
844.
 
Həsənzadə,  C. Kamil Nəcəfzadə [Mətn] /Cəmilə Həsənzadə, 
C.Səmədov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı: 
Təhsil, 2009.- 127 s., portr., fotoşək.: şək.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs.- 
[2009-87010] 
845.
 
Hüseynov,  A.Ş. Berlin -  Bakı qalereyası: rəngkarlıq, qrafika 
[İzomaterial]  /ön  söz  M.Əliyeva,  Ə.Qarayev,  P.Şahbazov, 
F.Xəlilov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi;  Azərb. 
Rəssamlar İttifaqı; Azərb. Mədəniyyət Fondu.- Bakı-Berlin: Təhsil, 
2009.-  56  s.,  portr.:  şək.;  27  sm.-  Mətn  Azərb.  və  alman. 
dillərindədir.- 4 man., nüs. yox.- [2009-Azf-254442]     
846.
 
Qurban  Məlikov [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm  Nazirliyi;  Azərb.  Rəssamlar  İttifaqı.-  Bakı,  2009.-  36  s., 
portr.: ill.; 20 sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-86414]  
847.
 
Rəssam  və  kompüter:  seçilmiş  kompyuter  rəsmləri 
[İzomaterial]  /E.M.Elxan;  dizayn  R.Əlimuradov.-  Bakı:  Indigo, 
2009.- Albom  I.- 71 s.: şək.; 21x24 sm.- 4  man., nüs. yox.- [2009- 
85559] 
848.
 
Səttar  Bəhlulzadə  [Mətn]:  kataloq  /ön  söz  müəl.  Günel 
Anarqızı;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı, 
2009.- 101 s., port.: şək.; 24 sm.- 20 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-
87669] 
849.
 
Tahirov, 
S.S.  Yollar...  Mənzərələr...  [Mətn]:  Səttar 
Bəhlulzadə  haqqında  xatirələr  /Saleh  Tahirov;  red.  M.Çəmənli; 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə