AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34

77 Fotoşəkil 
 
850.
 
Рафиг  Гамбаров:  каталог  фотовыставки  "Волшебная 
страна"  [Изоматериал]  /сост.,  дизайн  Ф.Мамедова.-  Тбилиси: 
[б.и.], 2009.- 70, [2] с., фото; 20х23 см.- 4 ман., тир. нет (в пер.).- 
[2009-1-702163]  
 
78 Musiqi 
 
851.
 
Abbasova,  İ.K.  Bəstəkar  Zakir  Bağırovun  həyat  və 
yaradıcılıq  yolu  [Mətn]:  monoqrafiya  /İradə  Abbasova;  elmi  red. 
G.Abdullazadə.-  Bakı,  2009.-  14  s.,  portr.,  foto,  notlar;  20  sm.- 
Notoqrafiya:  s.281.-  Zakir  Bağırovun  əsərlərinin  siyahısı:  s.282-
284.-  Əlavələr:  s.285-290.-  Biblioqr.:  s.265-280.-  3  man.,  100  nüs. 
(cildli).- [2009-85273]  
852.
 
Abdullayeva,  Z.  Azərbaycan  musiqi  ədəbiyyatı  [Mətn]: 
dərslik  /Zemfira  Abdullayeva;  red.  G.Abdullazadə;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi  Akademiyası.- Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- Hissə II.- 214,[2] s., portr., not, fotoşək.; 20 sm.- 7 
man., 100 nüs.- [2009-87262] 
853.
 
Ağamalızadə,  M.  Oqtay  Zülfüqarovun  fleyta  və  simfonik 
orkestr  üçün  konserti  [Mətn]:  metodik  tövsiyələr  /Müzəffər 
Ağamalızadə;  elmi  red.  C.Həsənova;  rəy.  N.Abbaszadə, 
Y.Axundzadə;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 
2009.- 36 s., not.; 20 sm.- Biblioqr.: s.13.- 1man., 200 nüs.- [2009-
84217] 
854.
 
Axundova,  G.Ə.  Azərbaycanda  xanəndəlik  ənənəsinin  və 
vokal  mədəniyyətinin  yaranması  və  inkişafı  [Mətn]:  monoqrafiya 
/Gülərxanım  Axundova;  elmi  red.  J.H.Qədimova.-  Bakı:  ADPU, 
2009.- 163 s., portr.; 21 sm.- Əlavələr: s.151-160.- Biblioqr.: s.161-
162.- 5 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-85539] 

138 
 
855.
 
Atakişiyev,  T.  Skripkada  çalmaq  üçün  ibtidai  tədris  kitabı 
[Notlar]:  vəsait  /T.Atakişiyev,  Y.Barştak;  xüsusi  red.  Z.Qarayeva; 
red.  S.Hacıyev.-  3cü  nəşr.-  Bakı:  E.L.NPŞ  MMC,  2009.-  153  s., 
fotoşək.: şək.; 29 sm.- 22 qəp., 600 nüs.- [2009-957] 
856.
 
Azərbaycan  bəstəkarlarının  əsərləri  [Notlar]:  dərs  vəsaiti 
/tar və fortepiano üçün işləyib, köç. R.Quliyev; red. R.Quliyev; rəy. 
T.Bakıxanov,  T.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi.- Bakı: E.L.MMC, 2009.- 193, [2] s., portr., not.;  31 sm.- 
20 qəp., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-385-05 (cildli).- [2009-979] 
857.
 
Azərbaycan  bəstəkarlarının  əsərlərindən  ibarət  skripka  ilə 
fortepiano üçün köçürmələr toplusu [Notlar] /Skripka və fortepiano 
üçün  köçürəni  və  tərt.  A.Əlizadə;  elmi  red.  R.C.Nərimanbəyli; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-
tu,  Ü.Hacıbəyov  ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası.-  2-ci  redaksiya.- 
Bakı, 2009.- 39, [3] s.; 29 sm.- 6 qəp., 200 nüs.- [2009-927] 
858.
 
Azərbaycan  klassik  aşıq  havaları  [Notlar]  /not  yazılarının, 
ön söz, şərhlərin müəl. və CD-diskin tərt. T.Məmmədov; elmi red. 
C.Həsənova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərb. 
Musiqi  Xadimləri  İttifaqı.-  Bakı:  Əbilov,  Zeynalov  və  oğulları, 
2009.- 471 s., portr.; 30 sm.+[1] elektron optik disk (CD ROM); 12 
sm.-  10  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9524-441-93  (cildli).-  [2009-
934] 
859.
 
Azərbaycan  musiqi  tarixi  kursuna  dair  metodik  tövsiyələr: 
qədim  və  orta  əsrlər  [Mətn]  /tərt.  ed.  F.Ş.Əliyeva;  elmi  red. 
A.Tağızadə;  rəy.  Ü.İ.İmanova,  Ş.H.Mahmudova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacıbəyli 
ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2009.- 27 s.: 21 sm.; Biblioqr.: 
s. 27.- 1 man., 200 nüs.- [2009-85226] 
860.
 
Bakıxanov, T.Ə. "Rahab" simfonik muğamı [Not]: partitura: 
simfonik  orkestr  üçün  /Tofiq  Bakıxanov;  red.  R.Zöhrabov;  Azərb. 
Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  Nəşriyyat  və 
Poliqrafiya  Şirkəti  MMC,  2009.-  102,  [2]  s.,  portr.;  31  sm.-  Mətn 
Azərb.,  ingilis  və  rus  dillərindədir.-  1  man.  20  qəp.,  1000  nüs.- 
ISBN 9789-9524-384-44 (cildli).- [2009-937] 
861.
 
Bakıxanov, T.Ə. Caz sayağı 6 saylı konsert [Notlar]: skripka 
ilə  simfonik  orkestr  üçün:  skripka  ilə  fortepiano  üçün  köçürmə 
/Tofiq  Bakıxanov;  skripka  partiyasının  red.  T.Babayeva.-  Bakı: 

139 
 
Mütərcim, 2009.- 55 s., portr., not.; 29 sm.+[1] qoşma sənəd 12 s.; 
29 sm.- 8 man., 150 nüs.- [2009-959] 
862.
 
Bakıxanov, T.Ə. Caz sayağı 6 saylı konsert [Notlar]: skripka 
ilə  simfonik  orkestr  üçün  partitura  /Tofiq  Bakıxanov;  red. 
R.Abdullayev;  ön  söz  Z.Qafarova.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  147  s., 
portr., not.; 29 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir- 5  man., 
150 nüs. (cildli).- [2009-960] 
863.
 
Bakıxanov, T.Ə. Şahnaz simfonik muğamı [Notlar]: partitura 
/Tofiq  Bakıxanov;  red.  R.Zöhrabov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm Nazirliyi.- Bakı: E.L.Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, 
2009.-  88,[3]  s.,  portr.;  30  sm.-  48  qəp.,  250  nüs.  (cildli).-  [2009-
949] 
864.
 
Bakıxanov,  T.Ə.  Türk  rapsodiyası  [Not]:  skripka  və 
fortepiano  üçün  /Tofiq  Bakıxanov;  skripka  parçasının  red. 
M.Əhədzadə;  piano  partiyasının  red.  F.Əhmədbəyova;  bədii  red. 
N.Zöhrabi; ön söz F.Xalıqzadə.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 39, [40] s., 
portr., fotoşək.; 29 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-935] 
865.
 
Bakıxanovlarla nurlanan ekran [Mətn] /tərt. H.Cəbrayılov; 
red.  və  ön  söz  G.İbrahimqızı,  H.Əliyeva.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.- 
247 s., portr., fotoşək.: şək., faks.; 21 sm.- 4 man., 150 nüs.- [2009-
84441] 
866.
 
Bədəlbəyli,  F.Ə.  Fortepianoda  çalmaq  üçün  vəsait  [Notlar]: 
dərslik:  V-VI  siniflər  /Fərhad  Bədəlbəyli,  O.Rəcəbov,  N.Quliyeva; 
elmi red. O.Abbasquliyev; red. S.Ağayeva.- Bakı: Çıraq, 2009.- 264 
s.; 29 sm.- 16 man., 500 nüs.- [2009-953] 
867.
 
Bədəlbəyli,  F.Ə. İki fortepiano üçün ansambllar, müntəxəbat 
[Notlar]  /Fərhad  Bədəlbəyli,  tərt.  F.Bədəlbəyli,  O.Rəcəbov, 
F.Əhmədbəyova:  elmi  red.  O.Abbasquliyev.-  Bakı:  Çıraq,  2009.- 
163, [5] s.; 29 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2009-938] 
868.
 
Dadaşov,  A.İ.  Fortepiano  əsərləri  [Notlar]  /Azər  Dadaşov.- 
Bakı,  2009.-  Cild  III.-  16  s.,  notlar;  29  sm.-  30  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-6926] 
869.
 
Dadaşov,  A.İ.  Fortepiano  əsərləri  [Notlar]  /Azər  Dadaşov.- 
Bakı,  2009.-  111  s.,  notlar,  portr.;  30  sm.-  12  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-6924]   
870.
 
Etnomusiqişünaslıq  fənni  üzrə  proqram  [Mətn]:  ali  musiqi 
məktəblərinin  bakalavr  təhsili  üçün  /tərt.  A.Abduləliyev;  elmi  red. 

140 
 
S.Abdullayeva; rəy. M.Kərimov, F.Xalıqzadə, K.Dadaşzadə; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- 
Bakı,  2009.-  54  s.,  cədv.; 21  sm.-  Biblioqr.:  s.39-54.-  1  man.,  500 
nüs.- [2009-85801] 
871.
 
Əfəndiyeva,  E.  Musiqi  əsərlərinin  təhlili  [Mətn]:  dərslik  
/Elmira  Əfəndiyeva;  elmi  red.  J.H.Qədimova,  S.A.Seyidova, 
A.İ.Həsənova.-  Bakı,  2009.-  392  s.,  not.;  22  sm.-  Biblioqr.:  s.388-
390.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-83919] 
872.
 
Ələsgərli,  K.V. Rəhilə Teymur Həsənovanın musiqi dünyası 
[Mətn]: monoqrafiya /Kəmalə Ələsgərli.- Bakı: Təknur, 2009.- 228 
s.,  cədv.,  foto,  portr.,  notlar;  21  sm.-  Əlavələr:  s.191-228.- 
Notoqrafiya:  s.190.-  Biblioqr.:  s.177-189.-  4  man.,  100  nüs.-  ISBN 
9789-9524-450-84 (cildli).- [2009-85311] 
873.
 
Əliyev, A. Solfecio [Notlar]: I-V siniflər üçün vəsait /Ağabala 
Əliyev.- Bakı: "E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti" MMC, 2009.- 
Hissə I.- 129, [3] s.; 29 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-948] 
874.
 
Əliyev, A.S. Violonçel məktəbi [Notlar]: ibtidai siniflər üçün 
dərslik    /Azad  Əliyev;  tərt.  red.  N.M.Abbaszadə;  rəy. 
T.İ.Atakişiyev,  A.H.Rzayev,  A.S.Əliyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu,  Bakı  Musiqi 
Akademiyası.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  120,  [2]  s.;  29  sm.-  2  man., 
100 nüs.- [2009-945] 
875.
 
Əliyev,  V.  Muğam  aşiqi  [Mətn]  /Vaqif  Əliyev;  red. 
H.M.Mailoğlu;  rəy.  və  ön  söz  H.V.Məmmədəliyev.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.- 116, [2] s., fotoşək., portr.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs.- [2009-
85418] 
876.
 
Əliyeva,  D.H.  Elnarə  Dadaşovanın  "6  prelüd"  silsiləsinə 
ifaçılıq  təhlili  [Mətn]:  metodik  göstəricilər:  "ümumi  fortepiano" 
fənni  üzrə  bakalavr  və  magistr  pilləsində  təhsil  alan  tələbələr  ücün  
/D.Əliyeva;  tərt.  D.H.Əliyeva;  M.Dilbazi;  rəy.  E.Musayeva, 
A.Həsənova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 
2009.- 19 s., notlar; 20 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85221] 
877.
 
Əmirov, F. Simfonik rəqslər [Notlar]: metodik tövsiyələr: ali 
və  orta  ixtisas  musiqi  məktəblərinin  tələbələri  ücün  nəzərdə 
tutulmuşdur  /Fikrət  Əmirov;  tərt.  ed.  Ş.İbrahimova;  elmi  red. 
N.M.Abbaszadə; rəy. M.Musayev, Z.Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil 

141 
 
Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu,  Ü.Hacibəyli  ad. 
Baki  Musiqi  Akademiyası.-  Bakı,  2009.-  25  s.,  notlar;  29  sm.-  1 
man., 200 nüs.- [2009-85223] 
878.
 
Əsədullayev,  A.M.  İnstrumental  muğamlar  [Notlar]  /Arif 
Əsədullayev;  elmi  red.  R.Zöhrabov;  red.  Ş.Eyvazova;  ön  söz 
A.Məlikov [və b.].- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 166,[3] s., notlar, portr.; 
29 sm.- Müq.q., 100 nüs. (cildli).- [2009-6910]   
879.
 
Əsgərova,  S.H.  Rəhilə  Teymur  Həsənovanın  yaradıcılıq 
çeşməsi [Mətn] /Samirə Əsgərova; tərt. ed. S.H.Əsgərova; elmi red. 
R.T.Həsənova.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiyası MMC, 2009.- 
292 s., fotoşək., cədv.; 21 sm.- Əsərlərin siyahısı: s.273-275.- Elmi 
məqalələr:  s.276-281.-  R.T.Həsənovanın  konsert  fəaliyyəti:  s.282-
290.- Diskoqrafiya: s. 289-290.- Biblioqr.: s.261-271.- Mətn Azərb., 
rus və ing. dillərindədir.- 6 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85411] 
880.
 
Əzimli,  F.N.  Tar  üçün  qamma  və  arpeciolar  [Notlar]  /Fuad 
Əzimli; red. S.Ələsgərov.- Bakı: R.N.Novruzov-94, 2009.- 97,[2] s., 
notlar; 30 sm.- 20 man., nüs. yox.- [2009-6928]   
881.
 
Əzimli,  F.N.  Tar  üçün  not  və  muğam  məktəbi  [Notlar]: 
dərslik    /Fuad  Əzimli;  rəy.  R.Zöhrabov,  H.Vəkilov;  baş  məsl. 
V.Əbdülqasımov.-  Bakı:  R.N.Novruz-94,  2009.-  315  s.,  portr.;  29 
sm.- 6 man., 200 nüs.- [2009-952] 
882.
 
Hüseynov,  H.  Azərbaycan  və  xarici  ölkə  bəstəkarlarının 
əsərlərinin  mis  nəfəsli  alətləri  ansamblı  üçün  işlənməsi  və 
köçürülməsi  [Mətn]:  notlar:  dərs  vəsaiti  /Hidayət  Hüseynov;  red. 
A.Abdullayev;  rəy.  A.Rzayev,  R.Nərimanbəyov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  Ü.Hacıbəyli  ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası.-  Bakı, 
2009.- 134 s.; 29 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2009-944]  
883.
 
Hüseynov,  M.  Hacı  Xanməmmədov  [Mətn]  /Mirzə 
Hüseynov;  ön  söz  T.Bakıxanov.-  Bakı:  Şərq,  2009.-  204  s.,  portr., 
fotoşək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.81.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 
5 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-85758] 
884.
 
Hüseynova,  E.Ə.  Azərbaycan  xalq  musiqisi  rus  musiqi 
xadimlərinin 
tədqiqatlarında 
[Mətn]:  monoqrafiya  /Ellada 
Hüseynova;  elmi  red.  R.Zöhradov;  rəy.  R.Məmmədova  [və  b.].- 
Bakı: Elm, 2009.- 132 s., portr., notlar; 21 sm.- Biblioqr. Azərb. və 
rus  dillərində:  s.117-132.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  5-8066-175-72 
(cildli).- [2009-85007] 

142 
 
885.
 
Hüseynova,  G.Q.  Musiqi  əsərlərinin  təhlilinə  aid  metodik 
tövsiyələr  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Gövhər  Hüseynov;  elmi  red. 
P.T.Quliyev;  rəy.  R.F.Zöhrabov,  İ.M.Əfəndiyeva;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacıbəyli 
ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- Kitab I.- 71 
s., notlar; 20 sm.- Biblioqr.: s.71.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-
Azf-257144]   
886.
 
Xarici  ölkə  bəstəkarlarının  əsərləri  [Notlar]:  orta  ixtisas 
musiqi məktəblərində tar ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs 
vəsaiti  /elmi  red.  N.Kazımov,  red.  N.Kazımlı;  rəy.  O.Quliyev  [və 
b.];  tar  ilə  fortepiano  üçün  işləyəni  və  köç.  C.İ.Qafarov;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Milli  Konservatoriya  nəzdində 
Musiqi Kolleci.- Bakı: "MBM", 2009.- 108 s., not; 29 sm.- 13 man., 
nüs. yox.- ISBN  9789-9522-901-41.- [2009-954] 
887.
 
Xəyyam 
Mirzəzadənin 
yaradıcılığında 
polifonik 
prinsiplərin  əhəmiyyəti  [Mətn]:  ali  və  orta  ixtisas  musiqi 
məktəblərinin müəllim və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş metodik 
tövsiyələr  /tərt.  ed.  K.V.Ələsgərli;  red.  Ü.İmanova;  rəy. 
G.Abdullazadə,  S.Qasımova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu,  Ü.Hacıbəyli  ad.  Bakı  Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2009.- 27 s., notlar; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- 
[2009-85228] 
888.
 
İbrahimova,  S.M.  Vokal  musiqisi  albomu  [Not]    /Sevda 
İbrahimova.-  Bakı,  2009.-  Dəftər  I.-  145  s.,  not.;  29  sm.-  3  man., 
100 nüs.- [2009-940] 
889.
 
İbrahimova,  S.M.  Vokal  musiqisi  albomu  [Not]  /Sevda 
İbrahimova.-  Bakı,  2009.-  Dəftər  II.-  145,  [2]  s.,  not.;  29  sm.-  3 
man., 100 nüs.- [2009-941] 
890.
 
İbrahimova, Ş.İ. Kamera ansamblının musiqi təhsilində rolu 
[Mətn]:  ali  və  orta-ixtisas  musiqi  məktəbləri  ücün  metodik 
tövsiyələr  /Şəhla  İbrahimova;  tərt.  ed.  Ş.İbrahimova;  elmi  red. 
Z.A.Dadaşzadə;  rəy.  N.M.Abbaszadə,  R.C.Nərimanbəyli;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu, 
Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi  Akademiyası.- Bakı, 2009.- 11 s.; 20 
sm.- 1 man., 200 nüs.- [2009-86268] 
891.
 
İdris  Zeynalovun  fortepiano  üçün  "12  prelüd"  silsiləsinə 
ifaçılıq təhlili [Mətn]: metodik tövsiyələr: "ümumi fortepiano" fənni 

143 
 
üzrə  bakalavr  və  magistr  pilləsində  təhsil  alan  tələbələr  üçün  /tərt. 
D.Əliyeva;  red.  M.Dilbazi;  rəy.  E.Musayeva,  A.Həsənova;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu, 
Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi  Akademiyası.- Bakı, 2009.- 20 s.; 20 
sm.- 1 man., 200 nüs.- [2009-85227] 
892.
 
İsmayılova, 
G. 
Robert 
Şumanın 
yaradıcılığında 
fortepianonun  rolu  [Mətn]:  metodik  tövsiyələr  /Gülnaz  İsmayılova; 
elmi  red.  N.Quliyeva;  rəy.  O.Abasquliyev,  A.Əliyev;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli 
ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası.-  sı.-  Bakı,  2009.-  15  s.;  20  sm.- 
Biblioqr. rus dilində: s.16.- 1 man., 200 nüs.- [2009-84999] 
893.
 
Kazımov,  N.K. Asəf Zeynallı [Mətn]: anadan olmasının 100 
illiyinə  həsr  olunur:  dərs  vəsaiti  /Nazim  Kazımov;  elmi  red. 
G.Abdullazadə;  rəy.  A.Məlikov,  V.Əbdülqasımov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Milli  Konservatoriyası.-  Bakı:  Elm  və 
Təhsil,  2009.-  108,  [4]  s.,  [12]  v.  fotoşək.,  portr.;  25  sm.-  6  man., 
2000 nüs.- ISBN 9789-9528-098-48 (cildli).- [2009-84510] 
894.
 
Kərimov,  M.T.  Müasir  elektron  musiqi  texnikasının  və 
kompyuter  texnologiyalarının  əsasları  [Mətn]:  ali  və  orta  ixtisas 
məktəbləri  üçün  dərs  vəsaiti  /Məcnun  Kərimov,  Z.F.İsayev;  elmi 
red. 
G.A.Abdullazadə, 
İ.M.Abdullayev, 
R.H.Əbdülrəhimov, 
A.V.Əliyev;  rəy.  N.R.Allahverdiyeva,  E.Mirzəyev.-  Bakı: 
Letterpress, 2009.- Hissə I: Musiqi akustikası.- 360 s., cədv.: şək. 21 
sm.-  Biblioqr.  rus  dilində:  s.356-359.-  6  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-84940] 
895.
 
Qara  Qarayev  -  tələbələrinin  xatirəsində  [Mətn]:  esse, 
oçerk,  portret  cizgiləri  və  foto  sənədlər  toplusu:  kitab-fotoalbom 
/tərt.  red.  N.Şəfiyeva;  məsul  red.  L.Hüseynova;  tərc.  S.Hüseynova, 
N.Mahmud  qızı;  dizayn  R.Mürsəlov,  Ş.Qurbanov;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirlyi,  Azərb.  Bəstəkarlar  İttifaqı.-  Bakı: 
Şərq-Qərb,  2009.-  223  s.,  portr.,  fotoşək.;  31  sm.-  20  man.,  1000 
nüs.- ISBN 9789-9523-424-51 (cildli).- [2009-87945] 
896.
 
Qasımova,  S.C.  Azərbaycan  musiqi  ədəbiyyatı  [Mətn]: 
dərslik /Solmaz Qasımova; red. G.Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi,  Ü.Hacıbəyli  ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası.-  sı.-  Bakı: 
Adiloğlu,  2009.-  Hissə  I.-  245,  [2]  s.,  portr.,  not;  21  sm.-  7  man., 
100 nüs.- [2009-87263] 

144 
 
897.
 
Quliyev,  C.R.  Kvartetlər  [Notlar]:  partitura  /Cavanşir 
Quliyev;  red.  G.Manafova;  dizayn  A.D.Quliyeva;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  "E.L."  MMC,  2009.-  141, 
[3]  s.;  30  sm.-  3  man.,  250  nüs.-  ISBN  9789-9524-384-99.-  [2009-
951] 
898.
 
Quliyev,  C.R.  Piano  əsərləri  [Notlar]  /Cavanşir  Quliyev; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: "E.L." MMC, 
2009.-  71,[5]  s.;  29  sm.-  2  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-384-
82.- [2009-950] 
899.
 
Quliyev,  T.Ə.  Musiqili  incəsənətdə  böhran  [Mətn]  /Tofiq 
Quliyev;  red.  və  rəy.  M.Hacıyeva,  O.Əfəndi,  K.Əzimov.-  Bakı: 
Nağıl  evi,  2009.-  97  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  500  nüs.-  [2009-
85754]  
900.
 
Maestro Oqtay Zülfüqarov - 80 il [Mətn] /ideya və prodüs. 
V.Mustafayev; 
red. 
S.Həsənova; 
dizayn 
V.Mustafayev, 
R.İsmixanov; foto P.Qasımov; Çingiz Mustafayev ad. Fond.- Bakı: 
ANS-Press, 2009.- 43 s., [2] v. not., portr.: şək., fotoşək.; 17 sm.- 6 
man., nüs. yox.- [2009-84837] 
901.
 
Mahmudova,  C.E.  "Azərbaycan  xalq  musiqi  yaradıcılığı" 
fənni üzrə proqram [Mətn]: 60 saat /Ceyran Mahmudova; tərt. elmi 
red.  R.Zöhrabov;  rəy.  S.Abdullayeva,  C.Həsənova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli 
ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2009.- 11 s.; 20 sm.- 50 qəp., 
200 nüs.- [2009-86274] 
902.
 
Menecmendə  kompüter  musiqisi  fənni  üzrə  bakalavr 
dərəcəsi  alan  tələbələr  ücün  tədris  proqramı  [Mətn]:  fərdi  120  saat 
/tərt.  R.T.Həsənova;  red.  T.M.Hacıyev;  rəy.  Y.Ə.Axundova, 
X.S.Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil 
Problemləri  İn-tu,  Ü.Hacibəyli  ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası; 
Musiqi  Menecmenti  və  Müasir  Musiqi  Texnologiyaları  Kafedrası.- 
Bakı,  2009.-  36  s.,  cədv.; 21  sm.-  Biblioqr.:  s.35-36.-  1  man.,  200 
nüs.- [2009-85220] 
903.
 
Məhərrəmzadə-Şirinova, 
S.Ş. 
Pedaqoji 
repertuarın 
öyrənilməsi [Mətn]: fortepiano fakültəsinin tələbələri və müəllimləri 
üçün  fənn  proqramı  /tərt.  S.Ş.Məhərrəmzadə-Şirinova;  elmi  red. 
N.Quliyeva;  rəy.  G.Mahmudova,  E.Dadaşova;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi,  Təhsil  Problemləri  İn-tu;  Ü.Hacıbəyli  ad.  Bakı  Musiqi 

145 
 
Akademiyası.- Bakı, 2009.- 82 s.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-
87996] 
904.
 
Məmmədova,  M.Ə.  Oxuyur  Dövlət  Uşaq  Filarmoniyasının 
"Nərgiz"  xoru  [Not]:  tədrisi-metodiki  vəsait    /tərt.-müəl. 
M.Məmmədova;  elmi  red.  O.Zülfüqarov;  rəy.  B.Vəkilova, 
E.Hüseynova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 112 s.; 30 sm.- 8 man., 150 nüs.-[2009-972] 
905.
 
Mirişli,  R.A.  Analar  və  laylalar  [Notlar]:  fortepiano  və  səs 
üçün  /Ramiz  Mirişli;  ön  söz  T.Elçin;  red.  N.Mirişli;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: E.L.MMC, 2009.- 21,[3] s.; 
30 sm.- 60 qəp., 250 nüs.- ISBN 9789-9524-385-74.- [2009-977] 
906.
 
Mirişli, R.A. Kamança məktəbi [Notlar]: dərs vəsaiti /Ramiz 
Mirişli,  N.Mirişli;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.- 
Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  202,  [6]  s.,  notlar:  şək.;  30  sm.-  10 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9528-024-12.- [2009-Ar 978] 
907.
 
Mirişli,  R.A.  Konsert  [Notlar]:  tar  və  simfonik  orkestr  üçün 
partitura  /Ramiz  Mirişli;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi.-  Bakı:  E.L  MMC,  2009.-  134,  [2]  s.,  notlar;  34  sm.-  25 
man.,  250  nüs.-  ISBN  7899-5243-85-67  (cildli).-  [2009-
Ar2009/1902]   
908.
 
Mirişli,  R.A.  Simfoniya  [Notlar]:  simli  alətlər  orkestri  üçün 
partitura /Ramiz Mirişli; red. N.Mirişli; Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi.- Bakı: E.L.MMC, 2009.- 64, [2] s., notlar; 31 sm.- 
6 man., 250 nüs.- ISBN 9789-9524-385-12.- [Ar2009/1903]   
909.
 
"Muğam  aləmi"  Beynəlxalq  elmi  simpoziumu:  Muğam 
ifaçılarının  Beynəlxalq  müsabiqəsi;  Muğam  operaları;  Simfonik 
muğamlar;  Klassik  Azərbaycan  muğamları;  Tanınmış  xarici 
musiqiçilərinin çıxışları; Etnocaz [Mətn] /ön söz M.Əliyeva; Heydər 
Əliyev  Fondu.-  Bakı:  Mugam  Media,  2009.-  164  s.:  fotoşək.;  25 
sm.- 15 man., nüs. yox.- [2009-85865]     

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə