AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34

910.
 
Musazadə, R.M. "Dügah" dəstgahı [Mətn] /Rafiq Musazadə; 
elmi  red.  V.Əbdülqasımov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  239  s.,  portr.: 
şək., not, cədv.; 22 sm.- Əlavələr: s.211-238.- Biblioqr.: s.198-210.- 
18 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-86206] 
911.
 
Mustafa, Ə.S. Şahdağın nəğməkar qızı [Mətn] /Əziz Mustafa; 
naşir R.Xan-Sayadoğlu.- Bakı: MBM, 2009.- 179 s., portr., fotoşək.; 

146 
 
21  sm.-  2  man.,  500  nüs.-  ISBN  9952-290-619  (cildli).-  [2009-
86657] 
912.
 
Müşfiq,  Ə. Muğam dəstgahı: Beynəlxalq "Muğam Festivalı" 
əlamətdar hadisə münasibətilə [Mətn] /Əşrəf Müşfiq; red. T.Çələbi; 
topl. Ə.Qurbanlı.- Bakı: Ünsiyyət, 2009.- 80 s.: ill.; 14 sm.- 60 qəp., 
500 nüs.- [2009-85280] 
913.
 
Nəcəfzadə,  A.İ.  Nəğmələr  [Notlar]:  fortepiano  ilə  oxumaq 
üçün  /Abbasqulu  Nəcəfzadə;  red.  N.P.Quliyev;  fortepiano  ilə 
oxumaq üçün işl. E.İ.Manafova.- Bakı, 2009.- 15 s., portr., not.; 29 
sm.- 3 man., 1000 nüs.- [2009-958] 
914.
 
Rəcəbov,  O.M.  Çörək  haqqında  nəğmələr  [Mətn]:  mahnılar 
və şeirlər /Oqtay Rəcəbov (söz.), Q.İsabəyli (mus.); red. L.İmanova; 
rəssam İ.Mehdiyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 97 s., notlar; 29 sm.- 
5 man., 600 nüs.- [2009-Ar2009/2144] 
915.
 
Rəcəbov,  O.M.  Pedaqoji  təmayüllü  orta  ixtisas  və  ali 
məktəblərdə  musiqi  tədrisinin  metodikası  [Mətn]  /Oqtay  Rəcəbov; 
G.Ə.Məmmədova;  red.  Ş.Həsənova.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  202 
s.,  portr.,  cədv.,  not;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.200.-  5  man.,  220  nüs.- 
[2009-87237] 
916.
 
Sabir  Əliyev-  böyük  musiqiçi,  violonçelist  və  pedaqoq 
[Mətn]: buklet /tərt. red. Ş.Heydərova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm  Nazirliyi,  L.  və  M.  Rostropoviçlərin  Ev  Muzeyi.-  Bakı, 
2009.-  29  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  2  man.,    nüs.  yox.-  [2009-
88487] 
917.
 
Skripka  və  fortepiano  üçün  "Gəl  məni  aldatma"  xalq 
mahnısının  işlənməsinə  [Notlar]  /tərt.  E.Bakıxanov;  elmi  red. 
G.Abdullazadə;  rəy.  E.Dadaşova,  S.Mahmudova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli 
ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası.-  Bakı,  2009.-  17  s.,  not.;  20 sm.-  1 
man., 200 nüs.- [2009-961] 
918.
 
Solfecio  fənni  üzrə  bakalavr  dərəcəsi  alanlar  üçün  metodik 
tövsiyə  [Mətn]    /tərt.  ed.  E.Bakıxanov;  elmi  red.  R.Zöhrabov;  rəy. 
G.Abdullazadə,  S.Abdullayeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi 
Akademiyası.-  Bakı,  2009.-  15  s.,  not;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.15.-  1 
man., 200 nüs.- [2009-86329] 

147 
 
919.
 
Yusifova,  A.A.  Yusifovanın  "Uşaqlara  məhəbbətlə"  uşaq 
xoru üçün əsərləri [Notlar]: "xor
 
dirijorluğu" ixtisası üzrə təhsil alan 
tələbələr  üçün  dərs  vəsaiti  /Adilə  Yusifova,  G.İmanova;  red. 
G.Abdullazadə;  rəy.  S.İbrahimova,  Y.Kuzmaxova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 100 s.: şək.; 30 sm.- 8 man., 100 nüs.- [2009-6978] 
920.
 
Yusifova,  A.N.  "Azərbaycan  xalq  melodiyalarının  işlənməsi 
və  aranjimanı"  fənnindən  proqram  [Mətn]  /Adilə  Yusifova;  tərt. 
A.N.Yusifova;  elmi  red.  C.İ.Həsənova;  rəy.  R.F.Zöhrabov, 
Ə.İ.İsazadə;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Problemləri İn-tu, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 
2009.- 8 s.; 21 sm.- Bibl.: s.7-8.- 1 man., 200 nüs.- [2009-84338] 
921.
 
Yusifova, A.N.  Azərbaycan bəstəkarlarınn işləmələri [Mətn]: 
ali  musiqi  məktəbləri  ücün  dərs  vəsaiti  /Adilə  Yusifova;  elmi  red. 
R.Zöhrabov; rəy. G.E.Mahmudova, E.R.Dadaşova.- Bakı: Adiloğlu, 
2009.-  154,  [2]  s.,  cədv.,  fotoqr.,  notlar.;  21  sm.-  Əlavələr.:  s.142-
146.-  Biblioqr.:  s.148-152.-  8  man.,  100  nüs.  (cildli).-  [2009-Azf-
257147]   
922.
 
Абаскулиева,  Л.Г.  Некоторые  проблемы  памяти  в 
музыкальном  исполнительстве  [Текст]:  метод.  рекомендации 
/сост.  Л.Г.Абаскулиева;  науч.  ред.  Г.А.Абдулла-заде;  рец. 
Г.А.Аджалова,  Г.Г.Мамедьярова;  М-во  Образования  Азерб. 
Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования,  БМА  им. 
Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [s.n.],  2009.-  16  с.:  ноты;  20  см.-  Библ.: 
с.16.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-702474]   
923.
 
Абаскулиева, Н.О. Л.Бетховен. Концерт для фортепиано 
с  оркестром  до  минор  №3  [Текст]:  метод.  рекомендации  для 
преподавателей  и  студентов  средних    спец.  и  высших 
музыкальных  учебных  заведений  /Нигяр  Абаскулиева;  науч. 
ред.  С.М.Ибрагимова;  рец.  Ш.Г.Гасанова,  Н.А.Гулиева;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования; 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [s.n.],  2009.-  20  с.;  21  см.-  1 
ман.,  200 экз.- [2009-1-700982]  
924.
 
Абдуллаева,  Х.Л.  Интерпретация  и  регистровка 
"итальянского  концерта"  и  "французской  увертюры"  И.С.Баха 
[Текст]:  метод.  рекомендации  для  преподавателей  и  студентов 
вузов /Х.Л.Абдуллаева (сост.); науч. ред. Л.В.Абдуллаева; рец. 

148 
 
Н.Н.Абутидзе,  Р.А.Бабаева;  М-во  Образования  Азерб.  Респ., 
Ин-т  по  Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.- 
Баку: [б.и.], 2009.- 23 с., ноты; 21 см.- 1 ман., 200 экз. (в пер.).- 
[2009-2-781308] 
925.
 
Абдуллаева,  Х.Л.  Некоторые  вопросы  исполнительства 
клавесинных  произведений  эпохи  Барокко  [Текст]:  метод. 
рекомендации  для  преподавателей  и  студентов  вузов 
/Х.Л.Абдуллаева  (сост.);  науч.  ред.  Л.В.Абдуллаева;  рец. 
Т.А.Якубова, Н.А.Гулиева; М-во Образования Азерб. Респ., Ин-
т по Проблемам Образования, БМА им. Уз.Гаджибейли.- Баку: 
[б.и.], 2009.- 23 с., ноты; 21 см.- 1 ман., 200 экз. (в пер.).- [2009-
2-781307]   
926.
 
Алиева,  И.М.  Специфические  особенности  исполнения 
фортепианных  партий  в  произведениях-азербайджанских 
композиторов для духовых инструментов: на примере концерта 
для  трубы  А.Азизли  и  концерта  для  гобоя  Т.Бакыханова 
[Текст]:  метод.  рекомендации:  к  изучению  и  исполнению  для 
студентов  фортепианного  факультета  /Иветта  Алиева  (сост.); 
науч. ред. Ш.З.Багирова; М-во Образования Азерб. Респ., Ин-т 
по  Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.],  2009.-  71  с.,  ноты;  21  см.-  1  ман.,  200  экз.-  [2009-1-
701286] 
927.
 
Алиева,  Л.Э.  Жанрово-стилистические  особенности 
"Альбома"  для  фортепиано  Мамеда  Кулиева  [Текст]:  метод. 
рекомендации  к  исполнению  для  студентов  БМА  (общее 
фортепиано)  /Лала  Алиева;  науч.  ред.  М.Х.Дильбази;  рец. 
Н.Дадашлы, Л.Мамедова; М-во Образования Азерб. Респ., Ин-т 
по  Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.],  2009.-  24  с.:  ноты;  21  см.-  1  ман.,  200  экз.-  [2009-1-
701750]  
928.
 
Алиева,  У.С.  Межартическое  соотношение:  музыка  и 
изобразительное  искусство  [Текст]:  монография  /Улькяр 
Алиева;  рец.  Ш.А.Меликова,  В.А.Абдулкасумов.-  Баку: 
Мутарджим,  2009.-  106  с.:  портр.,  ноты;  20  см.-  Библиогр.: 
с.101-105.- 2 ман.,  300 экз.- [2009-1-701822] 
929.
 
Ахундова,  Е.А.  Исполнительский  анализ  13  прелюдий 
С.В.Рахманинова  (ор.  32)  [Текст]:  метод.  рекомендации  для 

149 
 
студентов  фортепианного  факультета  БМА  /Егяна  Ахундова 
(сост.);  науч.  ред.  О.Г.Абаскулиев;  рец.  Г.А.Аннагиева, 
Н.А.Гулиева;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам Образования, БМА им. У.Гаджибейли.- Баку: [б.и.], 
2009.- 23 с.: ноты; 21 см.- Библ.: с. 24.- 1 ман.,  200 экз.- [2009-
1-701753] 
930.
 
 Бабаева, Т.А. Людвиг Ван Бетховен. Соната для скрипки 
и  фортепиано  №4  ля  минор  опус  23  [Текст]:  метод. 
рекомендации 
/Тохфа 
Бабаева 
(сост.); 
науч. 
ред. 
Г.А.Абдуллазаде; рец. Р.Дж.Нариманбейли, Т.А.Бакиха-нов; М-
во  Образования    Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам 
Образования, БМА им. У.Гаджибейли.- Баку: [б.и.], 2009.- 27 с.: 
ноты; 21 см.- Библ.: с.27.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-701752]  
931.
 
"Баяты"  для  хора  а  capella  А.Ализаде  к  курсу 
“Специальность"  для  хоро-дирижерского  отделения  историко-
теоретического факультета Бакинской Музыкальной Академии 
[Текст]:  метод.  рекомендации  /сост.  Дж.  Джафаров;  науч.  ред. 
Г.Р.Махмудова;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.;  Ин-т  по 
Проблемам  Образования;  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.], 2009.- 24 с., ноты; 21 см.- 2 ман., 100 экз. (в пер.).- [2009-
2-781407] 
932.
 
Гасанова, Р.Т. Мир призвуков [Текст] /Рахиля Гасанова.- 
Баку:  Араз,  2009.-  283  с.:  фото,  портр.,  табл.,  ноты;  21  см.-  5 
ман., 200 экз. (в пер.).- [2009-2-783090]  
933.
 
Гасанова,  Р.Т.  О  процессе  эволюции  музыкального 
мышления  в  информационном  обществе  [Текст]:  метод. 
разработка 
к 
курсу 
"Информатика" 
для 
студентов, 
претендующих  на  звание  бакалавра  /Рахиля  Гасанова;  науч. 
ред.  У.И.Аскерова;  рец.  З.А.Дадашзаде,  Л.М.Мамедова;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  23  с.;  20  см.-  3 
ман., 200 экз. (в пер.).- [2009-1-701141] 
934.
 
Гасанова, Р.Т. Программа к курсу компьютерная музыка 
в  менеджменте  [Текст]:  для  студентов,  претендующих  на 
звание  бакалавра  /сост.  Рахиля  Гасанова;  науч.  ред. 
Т.М.Гаджиев;  рец.  Е.А.Ахундова,  Х.С.Ахмедова;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 

150 
 
БМА им. Уз.Гаджибейли, Кафедра "Музыкальный менеджмент 
и  современные  музыкальные  технологии".-  Баку:  [б.и.],  2009.- 
36 с.: табл.; 20 см.- Библиогр.: с.34-36.- 1 ман., 200 экз. (в пер).- 
[2009-Ар2009/62] 
935.
 
 Гусейнов,  М.  Гаджи  Ханмамедов  [Текст]  /Мирза 
Гусейнов;  рец.  Т.Бакиханов  (авт.  вступ.  сл.);  науч.  рук. 
Г.М.Мирзоев.-  Баку:  [s.n.],  2009.-  196  с.,  портр.,  фото;  21  см.- 
Библ.: с.81, 195.- 4 ман., 1000 экз. (в пер).- [2009-2-782078]  
936.
 
 Гусейнов, М.Ф. Исполнительский анализ фортепианного 
творчества  К.И.Метнера  (Большая  соната,  циклы:  "Сказки", 
"Забытые  мотивы")  [Текст]:  метод.  рекомендации  для 
студентов  фортепианного  факультета  БМА  /М.Ф.Гусейнов 
(сост.);  науч.  ред.  О.Г.Абаскулиев;  рец.  Г.Аннагиева, 
Е.Ахундов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.],  2009.-  20  с.:  ноты;  21  см.-  Библиогр.:  с.  20.-  1  ман.,  200 
экз.- [2009-2-782632]  
937.
 
Гусейнов,  М.Ф.  Романтический  стиль  в  фортепианной 
музыке 
Р.Шумана 
[Текст]: 
метод. 
рекомендации 
/М.Ф.Гусейнов;  науч.  ред.  О.Г.Абаскулиев;  рец.  Г.Аннагиева, 
Е.Ахундова;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Институт  по 
Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[s.n.],  2009.-  20  с.;  20  см..-  Библиогр.:  с.  20.-  1  ман.,  200  экз.- 
[2009-1-701704]  
938.
 
Дадашлы, Н.А. Исполнительский анализ избранных пьес 
для  фортепиано  Бела  Бартока  [Текст]:  методические 
рекомендации  для  студентов  средних  и  высших  учебных 
заведений, 
изучающих 
курс 
"Общее 
фортепиано" 
/Н.А.Дадашлы 
(сост.); 
ред. 
М.Х.Дильбази; 
рец. 
Л.Г.Абаскулиева, Л.Э.Алиева; М-во Образования Азерб. Респ., 
Ин-т  по  Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.- 
Баку: [б.и.], 2009.- 19 с.: ноты; 21 см.- Библ.: с.20.- 1 ман., 200 
экз.- [2009-1-701754]   
939.
 
Дадашлы, 
Н.А. 
Фортепианные 
переложения 
азербайджанских  композиторов  (Уз.Гаджибеков,  М.Магомаев, 
К.Караев) 
[Текст]: 
учебное 
пособие 
для 
студентов 
фортепианного 
факультета 
/Н.А.Дадашлы; 
науч. 
ред. 

151 
 
О.Г.Абаскулиев; 
рец. 
Я.А.Иманов, 
Л.Э.Алиева; 
М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  159  с.:  ноты;  21 
см.- Библ.: с.155.- 3 ман., 300 экз.(в пер.).- [2009-2-784592]  
940.
 
Джавадова, 
Т.Т. 
Музыкально-исполнительский 
артистизм:  сущность,  содержание  и  дидактические  основы 
формирования  [Текст]:  метод.  рекомендации  для  студентов 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли  /Тофия  Джавадова  (сост.);  ред. 
О.Г.Абаскулиев;  рец.  Н.А.Дадашлы,  Э.Д.Мусаева;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку,  [б.и.],  2009.-  22  с.;  21  см.-  1 
ман., тир. нет (в пер.).- [2009-Ар2009/38]  
941.
 
Джавадова,  Т.Т.  Сценическое  волнение  в  практике 
музыкально-исполнительского  искусства  [Текст]:  метод. 
рекомендации  для  студентов  БМА  им.  Уз.Гаджибейли  /Тофия 
Джавадова  (сост.);  ред.  О.Г.Абаскулиев;  рец.  Н.А.Дадашлы, 
Э.Д.Мусаева;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.], 2009.- 23 с.; 21 см.- Библ.: с. 23.- 1 ман., 100 экз.- [2009-2-
782760]  
942.
 
Значение специальных упражнений для  формирования 
правильного дыхания [Текст]: методические рекомендации для 
педагогов  и  студентов  вокального  факультета  /сост. 
Ж.К.Джафарова;  науч.  ред.  Х.А.Касимова;  рец.  Э.Б.Кулиева, 
Л.С.Рзаева;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам  Образования;  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б. 
и.], 2009.- 23 с.: ноты; 20 см.- Библиогр.: с.23.- 1 ман., 200 экз.(в 
пер).- [2009-1-701793]    
943.
 
Иманова, Н.Ш. Различные виды клавирных трудностей и 
способы  их  преодоления  [Текст]:  метод.  рекомендации  для 
студентов  фортепианного  факультета  БМА  /Нелли  Иманова 
(сост.); 
ред. 
Н.А.Ибрагимова; 
рец. 
Г.А.Аджалова, 
Н.Г.Абаскулиева;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам Образования, БМА им У.Гаджибейли.- Баку, 2009.- 
35 с.: ноты; 21 см.- Б.ц., 200 экз.- (в пер.).- [1-701248]  
944.
 
Казимова,  З.А.  Жанр  фортепианного  этюда,  его 
разновидности  и  методическая  значимость  [Текст]:  метод. 

152 
 
рекомендации для студентов и преподавателей  фортепианного 
факультета БМА /З.А.Казимова; науч. ред. М.Х.Дильбази; рец. 
Г.Аннагиева, А.Гасанова; М-во Образования Азерб. Респ., Ин-т 
по  Проблемам  Образования;  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.],  2009.-  22  с.,  ноты;  20  см.-  Библ.:  с.22.-  1  ман.,  200  экз.- 
[2009-1-701026]  
945.
 
Кантата 
"Физули" 
для 
хора, 
солистов 
и 
симфонического 
оркестра 
Дж.Джангирова. 
К 
курсу 
"Специальность"  для  хоро-дирижерского  отделения  историко-
теоретического факультета Бакинской Музыкальной Академии 
[Текст]:  метод.  рекомендации  /сост.  Дж.  Джафаров;  науч.  ред. 
Г.Р.Махмудова;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам Образования, БМА. им.У.Гаджибейли.- Баку: [б.и.], 
2009.-  32  с.,  ноты;  21  см.-  2  ман.,  100  экз.  (в  пер.).-  [2009-2-
781406]  
946.
 
Кухмазова,  Ю.  Хоровые  произведения  Азера  Дадашева 
[Текст]:  метод.  рекомендации:  для  студентов  и  педагогов 
высших и средних музыкальных профессиональных заведений 
/Юлизана Кухмазова; науч. ред. Э.Абасова; М-во Образования 
Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования,  БМА  им. 
Уз.Гаджибейли.- Баку: [б.и.], 2009.- 20 с., ноты; 21 см.- 1 ман., 
200 экз.- [2009-2-781517]    
947.
 
Мамадъярова, 
Г.Г. 
Особенности 
исполнения 
фортепианных  произведений  С.С.Прокофьева  [Текст]:  метод. 
рекомендации  /Гюльнара  Мамадъярова  (сост.);  науч.  ред. 
Н.А.Ибрагимова;  рец.  Г.А.Аджалова,  Т.Н.Бедирханов;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  15  с.:  ноты;  21 
см.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-701756]   
948.
 
Мамедова,  Л.Б.  О  фортепианном  творчестве  Фикрета 
Амирова  [Текст]:  метод.  разработки  /Лейла  Мамедова;  науч. 
ред.  Г.А.Абдуллазаде;  рец.  Р.А.Мамедова,  Л.Э.Алиева;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку,  2009.-  32  с.,  ноты;  20  см.- 
Библ.: с.32.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-700983]  
949.
 
Мамедова,  Л.Б.  Процесс  фортепианного  обучения. 
Форма  и  методы  организации  учебного  процесса  [Текст]: 

153 
 
метод. 
рекомендации 
/Лейла 
Мамедова; 
науч. 
ред. 
Г.А.Абдуллазаде;  рец.  Т.Ф.Кенгерли,  Н.А.Дадашлы;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования; 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [s.n.],  2009.-  16  с.,  ноты;  21 
см.- Библ.: с.16.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-700984]  
950.
 
Мамедъярова, 
Г.Г. 
Работа 
педагога 
в 
концертмейстерском  классе  [Текст]:  метод.  рекомендации 
/Гюльнара Мамедъярова (сост.); науч. ред. Н.А.Ибрагимова; М-
во Образования Азерб. Респ., Ин-т по Проблемам Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  19  с.;  20  см.-  1 
ман., 200 экз. (в пер.).- [2-781408]  
951.
 
Международный  научный  симпозиум  "Мир  Мугама" 
[Текст]: 18-25 марта 2009 г., г. Баку.- Баку: [s.n.], 2009.- 170 с., 
фотогр., порт.; 25 см.- 15 ман., тир. нет.-  [2009-Ар2009/115]  
952.
 
Мирзоев,  С.А.  Интерпретаторский  взгляд  на  творчество 
С.Губайдулиной  и  ее  "Introitus"  для  фортепиано  с  оркестром 
[Текст]: метод. рекомендации /сост. Самир Мирзоев; науч. ред. 
С.Р.Ашумова;  рец.  О.Г.Абаскулиев,  Н.А.Гулиева;  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования; 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.  и.],  2009.-  13  с.:  ноты;  20 
см.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-701391]    
953.
 
Нейманова,  К.И.  Людвиг  Ван  Бетховен:  соната  для 
скрипки и фортепиано №8 соль мажор опус 30 [Текст]:  метод. 
рекомендации  /Камаля  Нейманова  (сост.);  науч.  ред. 
Н.М.Аббасзаде;  рец.  Р.Дж.Нариманбейли,  Ф.Б.Ахмедбекова; 
М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам 
Образования,  БМА  им. Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  32 
с.: ноты; 21 см.- Библ.: с. 31.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-701751]  
954.
 
Нейманова,  К.И.  Сезар  Франк:  соната  для  скрипки  и 
фортепиано  А-dur  [Текст]:  метод.  рекомендации  /Камаля 
Нейманова 
(сост.); 
науч. 
ред. 
Н.М.Аббасзаде; 
рец. 
Р.Дж.Нариманбейли,  Ф.Б.Ахмедбекова;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам    Образования,  БМА  им. 
Уз.Гаджибейли.- Баку: [б.и.], 2009.- 20 с.: ноты; 20 см.- Библ.: 
с.20.- 1 ман., 200 экз. (в пер.).- [2009-2-782815]  
955.
 
Формирование  музыкально-ритмической  способности 
учащихся  (фортепиано)  [Текст]:  метод.  рекомендации  /сост. 

154 
 
Л.Б.Мамедова; науч. ред. Г.А.Абдуллазаде; рец. Т.Ф.Кенгерли, 
Н.А.Дадашлы;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам 
Образования 
Азерб. 
Респ., 
БМА 
им. 
Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  24  с.:  ноты;  21  см.- 
Библиогр.: с. 24.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-702018]  
956.
 
Фортепианный  цикл  Р.Миришли  "Шесть  миниатюр" 
[Текст]:  метод.  рекомендации  для  педагогов  и  учащихся 
детских  и  средних  спец.  музыкальных  школ  /сост. 
Г.А.Аннагиева; науч. ред. О.Г.Абаскулиев; рец. З.М.Шафиев [и 
др.];  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам 
Образования; БМА им. Уз.Гаджибейли.- Баку: [б.и.], 2009.- 16 
с.: ноты; 20 см.- Библиогр.: с.16.- 1 ман., 200 экз. (в пер).- [2009-
1-701809]  
957.
 
Ханбекова,  В.  Азербайджанская  музыка  перед  фактом 
армянской  агрессии  [Текст]  /Вафа  Ханбекова;  науч.  ред. 
С.Керими.- Баку: Адильоглы, 2009.- 67 с.: портр., ноты; 20 см.- 
2 ман., 100 экз. (в пер.).- [2009-1-701510]  
958.
 
Хоры а Capella Рамиза Мустафаева "Yar gülər" и "Bülbül 
oxur" [Текст]: метод. рекомендации для педагогов и студентов 
музыкальных  учебных  заведений  /сост.  И.Э.Кязимова;  науч. 
ред.  Г.А.Абдуллазаде;  рец.  Д.Х.Джафаров  [и  др.];  М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования 
Азерб.  Респ.;  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [s.n.],  2009.-  23 
с.:  ноты;  20  см.-  Библиогр.:  с.23.-  1  ман.,  200  экз.  (в  пер.).- 
[2009-1-701888] 
959.
 
Чантурия,  Н.Г. Черты стиля и периодизация творчества 
С.В.Рахманинова:  вокальные,  фортепианные  и  вокально-
симфонические  произведения  [Текст]:  метод.  рекомендации 
для  студентов  фортепианного  факультета  БМА  /Назии 
Чантурия; 
ред. 
Н.А.Ибрагимова; 
рец. 
Г.А.Аджалова, 
Н.Г.Абаскулиева;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по 
Проблемам  Образования,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку: 
[б.и.], 2009.- 36 с.; 21 см.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-701755] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə