AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   34

960.
 
Шафиева,  З.М.  Исполнительский  анализ  избранных 
прелюдий  и фуг  Р.Щедрина  (на  примере  прелюдий  и  фуг №1, 
№2,    №3)  [Текст]:  метод.  рекомендации  для  студентов 
фортепианного  факультета  /Земфира  Шафиева;  науч.  ред. 

155 
 
Э.Алиева; 
рец. 
Г.А.Аннагиева, 
Н.А.Дадашлы; 
М-во 
Образования  Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования, 
БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  20  с.:  ноты;  21 
см.- Библиогр.: с.20.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-702070]  
961.
 
Шафиева, З.М. Особенности работы над произведениями 
Моцарта:  на  примере  фортепианных  сонат  [Текст]:  метод. 
рекомендации  для  студ.  фортепианного  факультета  /Земфира 
Шафиева  (сост.);  науч.  ред.  А.Ф.Векилова;  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  Ин-т  Проблем  Образования,  БМА  им. 
Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  24  с.:  ноты;  21  см.- 
Библиогр.: с.24.- 1 ман., 200 экз.- [2009-1-702069]  
 
791 Kino sənəti 
 
962.
 
Dadaşov, A.Ə. Kinoşünaslıq [Mətn]: dərslik /Aydın Dadaşov; 
elmi  red.  R.Bədəlov;  rəy.  N.Mehdi,  A.Salayev;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 539, 
[3] s.,  portr.,  fotoşək.;  25 sm.-  12  man.,  500  nüs. (cildli).-    [2009-
87938] 
963.
 
Əliyev,  Z.A.  Sənətin Məcnunu  [Mətn]  /Ziyadxan  Əliyev;  üz 
qabığı  və  titul  vərəqindəki  fotoların  müəl.  Y.Ümid;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 390, [2] 
s.,  portr.,  fotoşək.:  ill.,  faks.;  30  sm.-  25  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-87942]  
964.
 
Hüseynov,  Ə.M.  Tanış  mövzuda  variasiyalar  [Mətn]  
/Əlisəftər  Hüseynov;  elmi  red.  A.Dadaşov.-  Bakı:  Hərbi  nəşriyyat, 
2009.- 127 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85313]  
965.
 
Quliyev, R.S. Azərbaycan səssiz kinosunun təsvir irsi [Mətn]: 
dərs  vəsaiti  /Rafiq  Quliyev;  elmi  red.  A.Dadaşov;  rəy.  R.Bədəlov, 
R.Qəmbərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: 
Təhsil, 2009.- 183 s.: fotoşək., port.; 24 sm.- Biblioqr. Azərb. rus və 
xarici dillərində: s.178-182.- 4 man., 500 nüs.- [2009-Azf-254639]    
 
792 Teatr sənəti 
 
966.
 
Kərimov,  İ.S.  Teatr:  taleyin  ömrümə  yazdığı  qismət  [Mətn] 
/İnqilab  Kərimov;  red.  S.Şükürov.-  Bakı:  Elm,  2009.-  Bakı:  Elm, 

156 
 
2009.- 465, [3] s.+[10] v. portr., fotoşək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.461-
464.-  5  man.,  300  nüs.-  ISBN  5-8066-175-72  (cildli).-  [2009-Azf-
257012] 
967.
 
Lalayev, Ə.H. Azərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri [Mətn]: 
monoqrafiya  /Əliqismət  Lalayev;  elmi  red.  İ.Kərimov;  red. 
V.Qafarlı; ön söz müəl. İ.Rəhimli.- Bakı: Nağıl Evi, 2009.- 195 s., 
portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s.182-189.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9952-
210-337.- [2009-84606]  
968.
 
Muxtar Avşarov: sənətdə, həyatda, xatirələrdə [Mətn]  /tərt. 
ed. R.Avşar; red. S.Nəzərli; rəssam A.Hüseynov.- Bakı, 2009.- 102, 
[2] s., portr., fotoşək.; 22 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 5-874-591-
338 (cildli).- [2009-87164] 
969.
 
Rəhimli,  İ.Ə.  Məbədə  doğru  gedən  yol:  Mir  Cəlal 
yaradıcılığının  səhnə  həyatı  [Mətn]  /İlham  Rəhimli;  elmi  red. 
N.Paşayeva;  Regionların  İnkişafı  İctimai  Birliyi.-  Bakı:  Çaşıoğlu, 
2009.-  375,  [9]  s.,  fotoşək.,  port.;  21  sm.-  (Görkəmli  Azərbaycan 
yazıçısı Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunur).- Biblioqr.: s.372-377.- 
5 man., nüs. yox.- ISBN 9789-9522-715-39 (cildli).- [2009-85836]  
970.
 
Talıbzadə,  A.  Mehdi  müəmması  və  ya  sənətdə  konseptual 
hamletizm  [Mətn]  /Aydın  Talıbzadə;  elmi  red.  Ə.Vəliyev;  Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 
382,  [2]  s.,  fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  M.Məmmədovun  tamaşaları, 
rolları  və  kitabları:  s.358-362.-  7  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
85491]  
971.
 
Vəliyev,  Ə.M.  Əqidə,  ruh  və  teatr  [Mətn]:  XX  əsrin  II 
yarısında  Azərbaycan  mədəniyyətində  milli  teatr  konsepsiyalarının 
sosial-fəlsəfi  və  siyasi-ideoloji  paradiqması    /Ədalət  Vəliyev;  elmi 
red. M.Əlizadə.- Bakı, 2009.- 236, [2] s., portr.; 23 sm.- Biblioqr.: 
s.226-236.- 4 man., nüs. yox (cildli).- [2009-85947]  
972.
 
"Yeni  Teatr"  Respublika  Festivalı  [Mətn]:    23-28  iyun, 
Gəncə  -  2009  /ön  söz  Ə.Qarayev;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm Nazirliyi.- Yersiz, 2009.- 18, [2] s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 
2 man., nüs. yox.- [2009-85949] 
973.
 
Баринова,  С.Н.  История  театра  [Текст]:  учебная 
программа-конспект  для  студентов  Бакинской  Музыкальной 
Академии,  получающих  степень  бакалавров  /авт.-сост. 
Светлана 
Баринова; 
науч. 
ред. 
Х.С.Ахмедова; 
рец. 

157 
 
Т.М.Гаджиев,  Н.Э.Джафарзаде;  М-во  Образования    Азерб. 
Респ.,  БМА  им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.  и.],  2009.-  47  с.: 
табл.;  20  см.-  Библиогр.:  с.46-47.-  1  ман.,  200  экз.  (в  пер).- 
[2009-1-701801]  
974.
 
Из  истории  создания  детского  театра  на  базе    школы-
студии  при  Бакинской  Музыкальной  Академии  им. 
Уз.Гаджибейли  [Текст]:  метод.  рекомендации  для  детских  и 
средних  спец.  музыкальных  школ  /сост.  М.З.Туаева;  ред. 
Т.Ф.Кенгерлинская; рец. Л.М.Мамедали-ева; М-во Образования 
Азерб.  Респ.,  Ин-т  по  Проблемам  Образования;  БМА  им. 
Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.  и.],  2009.-  28  с.;  20  см.-  Библиогр.: 
с.28.- Б.ц., 200 экз. (в пер).- [2009-1-701811] 
 
793 Rəqs. Xoreoqrafiya 
 
975.
 
İbrahim,  Ə.S.  Rəqqasə  Əminə  Dilbazi  [Mətn]:  albom-
monoqrafiya /Əşrəf İbrahim.- Bakı, 2009.- 2-ci nəşri.- 69 s., [10] v. 
fotoşək.: şək.; 29 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2009-85541]  
 
796/799 İdman 
 
976.
 
İzahlı  idman  terminləri  [Mətn]  /tərt.  ed.  və  ön  söz 
S.S.Hüseynov;  red.  M.Ə.Nəsrullayev;  Azərb.  Resp.  Gənclər  və 
İdman  Nazirliyi;  Azərb.  Dövlət  Bədən  Tərbiyəsi  və  İdman 
Akademiyası.- Bakı: Yazıçı, 2009.- 215 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [2009-
85760]  
977.
 
Məşqçilik  təcrübəsi  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /tərt.  ed.  A.Əliyev, 
X.Qurbanov,  Z.Babayev,  A.Cəfərov;  ixt.  red.  C.C.Yaqubov;  rəy. 
A.K.Qurbanov,  R.Bağırov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb. 
Dövlət  Bədən  Tərbiyəsi  və  İdman  Akademiyası.-  Bakı:  Müəllim, 
2009.-  80,  [3]  s.,  cədv.;  20  sm.-  3  man.,  100  nüs.-  [  2009-  Azf-
256391]   
978.
 
Vahidov,  M.A.  Mənsubələr  karvanı  Böyük  İpək  yolunda: 
şahmatın  yaranma  tarixindən  [Mətn]  /Məcnun  Vahidov;  tərc. 
İ.Babayev;  red.  V.Şərifov;  rəssam  H.Qurbanov.-  Bakı:  Azərnəşr, 
2009.- 323 s., portr.: şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.319-322.- 6 man., 100 
nüs. (cildli).- [2009-83864]  

158 
 
979.
 
Султанов,  Ч.А.  О  шахматах,  и  не  только…  [Текст] 
/Чапай  Султанов.-  Баку:  Elm  və  təhsil,  2009.-  477  с.,  фото:  ил., 
портр.;  25  см.-  8  ман.,  300  экз.-  ISBN  9789-952-809-84-8  (в 
пер.).- [2009- Ар-13644]  
 
8 Dilçilik. Ədəbiyyatşünaslıq. Bədii ədəbiyyat 
 
80/81 Filologiya. Dilçilik 
 
980.
 
Allahverdiyev, Ə.L. Fransız dilinin frazeoloji birləşmələrinin 
sinonimləri  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Əli  Allahverdiyev;  red. 
Ə.Məmmədova; elmi red. Ç.O.Babaxanova; rəy. R.C.Cabbarov [və 
b.];  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Naxçıvan  Dövlət  Un-ti.-  Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 238, [2] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 238.- 4 man.,  200 
nüs.- [2009-85841] 
981.
 
Aslanova,  Ş.Ə.  Azərbaycan  dili  və  ədəbiyyatın  tədrisində 
yeni metodların tətbiqi [Mətn]: metodik tövsiyə  /Şövkət Aslanova; 
red.  M.Baharlı;  rəy.  M.Çobanov,  O.Abbasov;  naşir  M.Borçalı.- 
Bakı:  Təhsil  EİM,  2009.-  44  s.,  cədv.;  20  sm.-  2  man.,  200  nüs.- 
[2009-85777] 
982.
 
Azərbaycan  dilinin  Dərbənd  dialekti  [Mətn]  /red.  hey. 
A.A.Axundov,  Q.Ş.Kazımov,  M.Ə.Mahmudov,  S.M.Behbu-dova; 
AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 448 s., cədv.; 
21 sm.- Lüğət: s.295-372.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9524-532-
25 (cildli).- [2009-85545] 
983.
 
Azərbaycanın  görkəmli  şərqşünas  alimi,  professor  Aida 
İmanquliyevanın  70  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  “Şərqşünaslığın 
aktual  problemləri”  mövzusunda  Respublika  elmi  konfrasın 
materialları  [Mətn]  /konfransın  təşk.  kom.  A.M.Məhərrəmova  [və 
b.];  BDU.-  Bakı:  Nurlar  NPM,  2009.-  271  s.,  prort.;  21  sm.-  Mətn 
Azərb., rus. və ing. dillərindədir.- 5 man., 200 nüs..- [2009-85596]   
984.
 
Azərbaycanın  görkəmli  şərqşünas  alimi,  professor  Aida 
İmanquliyevanın  70  illik  yubleyinə  həsr  olunmuş  “Şərqşünaslığın 
aktual  problemləri”  mövzusunda  Respublika  elmi  konfrasının 
proqramı  [Mətn]:  6-7  oktyabr  2009-cu  il  /konfransın  təşk.  kom. 
A.M.Məhərrəmova [və b.]; BDU.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 271 s., 

159 
 
prort.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus. və ing. dillərindədir.- 1 man., nüs. 
yox.- [2009-85597] 
985.
 
Balıyev,  H.B.  Azərbaycan  dili  [Mətn]:  hazırlıq  şöbəsində 
oxuyan  türk  dinləyiciləri  üçün  dərslik  /H.B.Balıyev,  A.H.Balıyev; 
elmi  red.  B.Ə.Xəlilov;  rəy.  C.Ə.Cəfərov,  İ.Y.İsmayılov;  Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2009.- Hissə I.- 347 s., cədv.; 
21 sm.- 10 man., 100 nüs. (cildli).- [2009- 86353]      
986.
 
Bayramova,  A.  Leksik  alınmaların  dilin  zənginləşməsində 
rolu  [Mətn]  /Amaliya  Bayramova;  red.  A.Axundov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Nurlan, 2009.- 152 s., cədv.; 21 sm.- 
Biblioqr.: s.145-152.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84604] 
987.
 
Bəndəliyev,  N.S.  Dağlıq  Şirvanın  toponimləri  [Mətn] 
/Nurəddin  Bəndəliyev;  elmi  red.  B.Ə.Budaqov;  Azərb.  Müəllimlər 
İn-nun Şamaxı filialı.- Bakı: Elm, 2009.- 350,[2] s.; 21 sm.+[2] qat. 
v.  xəritə.-  Adlar  göstəriciləri:  s.309-324.-  Toponimik  lüğət:  s.325-
349.- Sətiraltı biblioqr. və s.:293-308.- 27 man., 300 nüs.- ISBN 5-
8066-1665-7 (cildli).- [2009-88209] 
988.
 
Cəfərov,  M.M.  Русский  язык  [Mətn]:  təlim  Azərbaycan 
dilində  olan  ümumtəhsil  məktəblərinin  6-cı  sinfi  üçün  dərslik 
/Mikayıl  Cəfərov,  S.Süleymanov;  elmi  red.  S.Mirzəyev;  rəy. 
İ.Babayev,  F.Hüseynova.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  223  s.:  şək., 
fotoşək.;  22  sm.-  İzahlı  lüğət:  s.213-219.-  5  man.,  10000  nüs.- 
[2009-2009/766]  
989.
 
Dilçiliyə  giriş  fənnindən  proqram  [Mətn]:  bakalavr  pilləsi 
üçün  /tərt.  ed.  Ş.R.Paşayeva;  elmi  red.  Ə.Ə.Rəcəbli;  rəy. 
M.T.Məmmədov,  Ş.H.Cəlilova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Odlar  Yurdu  Universiteti.-  Bakı:  Odlar  Yurdu  Un-ti,  2009.-  10  s., 
cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s.9.- 2 man., 200 nüs.- [2009-87626] 
990.
 
Ələkbərli,  Ə.Y.  Qərbi  Azərbaycanın  dialektoloji  lüğəti: 
İrəvan  Çuxuru  (Vedibasar,  Gərnibasar,  Zəngibasar  mahalları  və 
İrəvan  şəhəri)    [Mətn]  /Əziz  Ələkbərli;  red.  və  ön  söz  müəl. 
N.Cəfərov;  AMEA,  Folklor  In-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Kitab  I.- 
192  s.,  portr.;  20  sm.-  3  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9528-108-99 
(cildli).- [2009-87157] 
991.
 
Əliyeva,  N.  "German  filologiyasına  giriş"  kursundan 
mühazirə  mətnləri  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Nərmin  Əliyeva;  elmi  red. 
Ə.Rəcəbli;  rəy.  Ş.V.Qasımova,  F.N.Mehdiyev.-  Bakı:  Nurlan, 

160 
 
2009.-  105,[3]  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.104-105.-  3  man.,  500  nüs.- 
[2009-84641] 
992.
 
Ərəb və fars mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. 
Adının  mənası  nədir  [Mətn]  /M.Quliyev;  red.  A.İsabəyli;  naşir 
Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  145,[3]  s.,  portr.;  20  sm.-  2 
man., 300 nüs.- [2009- 251704]  
993.
 
Əsədova,  A.  Azərbaycan  dilində  qrammatik  hallar  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Adilə  Əsədova;  red.  M.Məmmədov;  AMEA,  Nəsimi 
ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı:  ELM  və  Təhsil,  2009.-  131  s.;  20  sm.- 
Biblioqr. Azərb. və rus dillərində: s.122-130.- 300 nüs.- 4 man., 500 
nüs.- [2009-84920] 
994.
 
Əsgərov,  N.Ə. Azərbaycanın makrotoponimləri [Mətn]: dərs 
vəsaiti  /Nəbi  Əsgərov;  elmi  red.  M.Çobanov;  rəy.  Q.Məşədiyev, 
İ.Kazımov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı:  Elm  və 
Təhsil,  2009.-  486,  [2]  s.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  472-484.-  5 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84604] 
995.
 
Hacıyev,  M.İ.  Azərbaycan  tatlarının  dili:  [Mətn]  /Maqsud 
Hacıyev.- Bakı: Mütərcim, 2009.- Kitab I: Tatların tarixi-etnoqrafik 
oçerki:  fonetika,  leksika,  morfologiya,  sintaksis.-  547  s.,  cədv.;  21 
sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86559] 
996.
 
Hacıyeva, M. Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü [Mətn] 
/Maarifə  Hacıyeva,  M.Rıhtım;  elmi  red.  və  ön  söz  müəl. 
H.İsmayılov;  red.  R.Xəlilov;  nəşrə  məsul  Ə.Ələkbərli.-  Bakı: 
Nurlan, 2009.- 330 s., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s.324-329.- 14 man., 
400 nüs. (cildli).- [2009-89600] 
997.
 
Heydər  Əliyevin  dil  siyasəti  [Mətn]:  rəsmi  sənədlər  /tərt. 
S.Əhmədova;  elmi  red.  N.Cəfərov;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı,  2009.- 
135 s., portr.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- [2009-87193] 
998.
 
Həbibova,  K.Ə.  Müasir  Azərbaycan  dilində  elliptik  cümlə 
[Mətn]    /Könül  Həbibova;  elmi  red.  M.İ.İslamzadə;  AMEA, 
İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 189, [3] s., 
portr.; 21 sm.- Mənbələr: s.186-187.- Biblioqr.: s.165-185.- 4 man., 
100 nüs. (cildli).- [2009-84053] 
999.
 
Həmidov,  İ.H.  Azərbaycanca-rusca,  rusca-Azərbaycanca 
atalar  sözləri  və  zərbi-məsəllər  lüğəti  [Mətn]  /İlyas  Həmidov, 
B.Axundov, L.Həmidova; elmi red. K.M.Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 

161 
 
2009.-  Hissə  1.-  529  s.:  25  sm.-  Biblioqr.  Azərb.  və  rus  dillərində: 
s.556-558.- 10 man., 2000 nüs. (cildli).- [2009-Azf-254443]    
1000.
 
Həmidov,  İ.H.  Русский  язык  [Mətn]:  təlim  Azərbaycan 
dilində  olan  ümumtəhsil  məktəblərinin  10-cu  sinfi  üçün  dərslik 
/İlyas Həmidov, İ.Cəlalova; elmi red. A.Osmanzadə; rəy. İ.Əliyeva.- 
Bakı:  Təhsil,  2009.-  188,  [4]  s.:  şək.,  portr.,  22  sm.-  İzahlı  lüğət: 
s.135-167.-  Frazeoloji  lüğət:  s.168-178.-  Atalar  sözlərinin  lüğəti: 
s.179-183.-  X  sinif  proqramı:  s.184-187.-    1  man.,  82  qəp.  5000 
nüs.- [2009-2-789578]  
1001.
 
Həsənova,  S.M.  Azərbaycan  dilinin  morfologiyasından 
tapşırıq  və  çalışmalar  [Mətn]:  bədii  təmayüllü  ali  məktəblərin 
hazırlıq şöbələrində təhsil alan xarici tələbələr üçün metodik vəsait 
/Sevinc Həsənova; elmi red. N.Cəfərov; rəy. A.A.Aydın, V.Əliyev, 
Ə.Abbasov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  159  s.,  cədv.;  20  sm.-  Biblioqr.: 
s.158.- 5 man., 200 nüs.- [2009-87401] 
1002.
 
Hüseynov, M.A. Poeziya dilinin milli qaynaqları: 1960-1980-
ci illər Azərbaycan şeirinin materialları əsasında [Mətn]  /Məhərrəm 
Hüseynov; red. M.Yusifov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 290, [2] s., 
portr.; 21 sm.- 10 man., 500 nüs. (cildli).-  [2009-85385] 
1003.
 
Xalıqova,  R. Azərbaycan antroponimiyasının inkişaf yolları: 
sosioloji  dlçilik  aspektində    [Mətn]  /Rəna  Xalıqova;  elmi  red. 
Q.Məşədiyev;  AMEA,  Nəsmi  adına  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı,  Elm  və 
Təhsil,  2009.-150,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.  Azərb.,  rus  və 
başqa dillərdə: s.145-149.- 3 man., 200 nüs.- [2009-83813] 
1004.
 
Xarici  tələbələrlə  rus  və  Azərbaycan  dilinin  tədrisi  [Mətn]:  
metodik tövsiyələr /tərt. ed. N.Salamova; elmi red. T.Quliyev; rəy. 
N.Rzayeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Problemləri İn-tu, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 
2009.- 20, [2] s.; 21 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2009-84452] 
1005.
 
Xəlilov,  B.Ə.  Mahmud  Kaşğarinin  "Divani  lüğət-it-türk" 
əsərində  etnonimlər  [Mətn]  /Buludxan  Xəlilov;  elmi  red. 
M.Musaoğlu.- Bakı: Garisma, 2009.- 110 s., cədv.; 20 sm.- 4 man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9528-129-47.- [2009-87765] 
1006.
 
Xəlilov, 
S.S. 
Şərq 
ruhunun
 
Qərb 
həyatı: 
Aida 
İmanquliyevanın yaradıcılıq axtarışlarının izi ilə [Mətn] /Səlahəddin 
Xəlilov; elmi red. N.Paşayeva; Şərq-Qərb Tədqiqat Mərkəzi.- Bakı: 

162 
 
Şərq-Qərb,  2009.-  379  s.;  26  sm.-Biblioqr.:  s.368-  375.-  6  man., 
1000 nüs.- ISBN 978-448-52-8 (cildli).- [2009- 85557]  
 
1007.
 
İbrahimov,  S.M.  Mirzə  Ələkbər  Xan  Dehxuda  [Mətn]  
/Sənan  İbrahimov;  elmi  red.  S.Əmirov;  red.  P.Məmmədli.-  Bakı: 
Bakı Universiteti, 2009.- 77 s., portr.: şək.; 14 sm.- Biblioqr.: s.76.- 
1 man., 200 nüs.- [2009-86093] 
1008.
 
Kazımoğlu,  S.  Türkcə  şəxs  adlarımız  [Mətn]    /Seyran 
Kazımoğlu; red. A.Mədətoğlu.- Bakı: Elm, 2009.- 86, [2] s., portr.; 
17 sm.- Biblioqr.: s.74-85.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1759-9.- 
[2009-85432] 
1009.
 
Kazımov, Q.Ş. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə  /Qəzənfər 
Kazımov;  elmi  red.  R.C.Məhərrəmova.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Cild 
VI: Azərbaycan dilinin tarixi: ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər.- 
582, [2] s., portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84343] 
1010.
 
Kazımov, Q.Ş. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə /Qəzənfər 
Kazımov; elmi red. R.H.Eyvazova.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild VII: 
Dil, tarix, poeziya.- 574 s., xəritə, fotoşək.; 21 sm.- Qeydlər: s.565-
570.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85937] 
1011.
 
Kazımov,  T.H.  Azərbaycan  dili  və  virtual  məkan  [Mətn]  
/Tofiq  Kazımov,  elmi  red.  Z.Cəbrayılova;  AMEA,  İnformasiya 
Texnologiyaları İn-tu.- Bakı, 2009.- 42 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: 
s.40.- 3 man., 100 nüs.- ISBN 7899-524-341-63.- [2009-85459] 
1012.
 
Kərimov,  A.  Hal  münasibətlərinin  fars  dilinin  tarixi  inkişaf 
mərhələlərində ifadə vasitələri [Mətn]: monoqrafiya /Anar Kərimov; 
elmi  red.  M.Rəhimov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  184,  [2]  s.;  20  sm.- 
Biblioqr. Azərb. rus, ing. və fars dillərində: s.166-184.-  2 man., 500 
nüs.- [2009-85855] 
1013.
 
Qasımova,  X.A.  Müstəqillik  illərində  Azərbaycan  dilində 
termin  yaradıcılığının  əsas  istiqamətləri  [Mətn]:  monoqrafiya 
/Xanım Qasımova; red. və ön söz müəl. S.A.Sadıqova.- Bakı: Elm, 
2009.-  125,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.-  Lügətlər:  s.122-124.-  Biblioqr. 
Azərb.  və  rus  dillərində:  s.117-122.-  6  man.,  200  nüs.-  ISBN  5-
8066-175-80 (cildli).- [2009-85006] 
1014.
 
 Qurbanov,  A.M.  Azərbaycan  dilçiliyi  problemləri  [Mətn]: 
13  cilddə  /Afad  Qurbanov;  red.  İ.Məmmədov,  M.Soltanov;  dizayn 
M.Məmmədova.-  Bakı:  [s.n.],  2009.-  Cild  II.-  280  s.:  [12]  v.  şək., 

163 
 
fotoşək.,  portr.:  şək.-  21  sm.-  12  man.,  5000  nüs.  (cildli).-  [2009-
89558] 
1015.
 
Linqvistik və metodik araşdırmalar [Mətn]  /A.Hacıyev; elmi 
red.  T.Hacıyev.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  191  s.,  portr.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.171-190.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84488] 
1016.
 
Mabudoğlu,  Z.  Şəkidə  məhəllə  adları  soylar  və  ləqəblər 
[Mətn] /Zəkəriyyə Mabudoğlu, U.Bəşirqızı, K.Adışirinov; elmi red. 
M.Qasımlı,  Ə.Tahirzadə;  AMEA,  Şəki  Regional  Elmi  Mərkəzi.- 
Bakı: Nafta-Press, 2009.- Kitab II.- 603 s., portr., fotoşək.: şək.; 21 
sm.+[1] v. şəcərə; 39x22 sm.- Adlar göstəricisi: s.528-556.- Məhəllə 
adları və nəsillər göstəricisi: s.516-518.- Ləqəblər göstəricisi: s.518-
522.-  Ələvələr:  s.469-484.-  Biblioqr.:  s.523-527.-  5  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-86401] 
1017.
 
Mahmudova,  Q.Ç.  Türk  dillərinin  frazeologiyası  [Mətn]: 
monoqrafiya:  3  cilddə  /Qətibə  Mahmudova;  AMEA,  Nəsimi  ad. 
Dilçilik  İn-tu.- Bakı, 2009.- Cild II: Qıpçaq qrupu.- 294, (4) s.; 20 
sm.- Biblioqr.: s.278- 294.- 4 man., 500 nüs.- [2009-86370] 
1018.
 
Maqsudov,  E.S. Poetik-praktik Azərbaycan dili [Mətn]: dərs 
vəsaiti  /Elbəyi  Maqsudov;  rəy.  N.Q.Cəfərov,  B.A.Əhmədov.- 
Naxçıvan:  Əcəmi,  2009.-  172,[4]  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  Lüğət: 
s.168-171.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-86813] 
1019.
 
Məmmədov,  İ.O.  Azərbaycan  dilinin  etnoqrafik  leksikası 
[Mətn]:  monoqrafiya  /İsmayıl  Məmmədov;  elmi  red.  A.Axundov; 
AMEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 71 
s., portr.; 20 sm.- Qısaltmalar: s.268.- Biblioqr.: s.239-267.- 6 man., 
200 nüs.- [2009-84302] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə