AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34

1020.
 
Mirzəliyeva,  M.M.  Türk  dillərinin  frazeologiyasının  nəzəri 
problemləri  [Mətn]:  3  cilddə  /Məhəbbət  Mirzəliyeva;  red. 
K.Vəliyeva;  AMEA,  İ.Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu,  Türk  Dilləri 
şöbəsi.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild. I: Türk dillərinin frazeologiyası. 
Karluq  qrupu  türk  dillərinin  frazeologiyasına  dair.-  218,  [2]  s., 
cədv.;  21  sm.-  Kitabın  üz  qabığında  sərlövhə  Azərb.,  rus  və  ing. 
dillərindədir.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86369] 
1021.
 
Nərimanoğlu,  K.V.  Azərbaycan  eposunun  poetik  sintaksisi 
[Mətn]:  monoqrafiya    /Kamil  Nərimanoğlu;  elmi  red.  V.Aslanov.- 
Bakı: Oskar, 2009.- 316 s., cədv.; 22 sm.-  Biblioqr.: s.285-315.- 3 
man., 300 nüs.- ISBN 5-8687-413-82 (cildli).- [2009-85272] 

164 
 
1022.
 
Nitq  mədəniyyətinin  əsasları  fənnindən  proqram  [Mətn]: 
bakalavr  pilləsi  üçün  /tərt  ed.  Ş.R.Paşayeva;  elmi  red. 
O.Ə.Musayev;  rəy.  M.V.Vəliyeva,  Ş.H.Cəlilova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  Odlar  Yurdu  Un-ti.-  Bakı:  Odlar  Yurdu  Un-ti, 
2009.-  10,  [2] s., cədv.;  20  sm.-  Biblioqr.: s.10.-  2  man.,  200  nüs.- 
[2009-87627] 
1023.
 
Paşayeva,  P.Ş.  Həsən  Balıyev  [Mətn]  /Pəri  Paşayeva.-Bakı: 
Qismət,  2009.-  206,  [2]  s.,  fotoşək.;  22  sm.-  6  man.,  nüs.  yox. 
(cildli).- [2009-89067] 
1024.
 
Rəcəbli,  Ə.Ə.  Qədim  türk  yazısı  abidələri  [Mətn]:  4  cilddə 
/Əbülfəz Rəcəbli; elmi red. N.Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild I: 
Göytürk  yazısı  abidələri.-  567  s.,  portr.:  ill.;  20  sm.-  5  man.,  500 
nüs.- [2009-85319] 
1025.
 
Rəcəbli,  Ə.Ə.  Qədim  türk  yazısı  abidələri  [Mətn]:  4  cilddə 
/Əbülfəz  Rəcəbli;  elmi  red.  N.Əliyeva.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Cild 
II:  Göytürk  yazısı  abidələri.-  463  s.:  şək.,  faksm.,  xəritə;  21  sm.- 
Lüğət:  s.399-459.-  Xüsusi  ismlər:  s.383-398.-    3  man.,  500  nüs.- 
[2009-85775] 
1026.
 
Rəcəbli,  Ə.Ə.  Qədim  türk  yazısı  abidələrinin  dili  kursu  üzrə 
proqram  [Mətn]:  ixtisas:  Azərbaycan  dili  və  ədəbiyyatı    /Əbülfəz 
Rəcəbli;  tərt.  ed.  Ə.Rəcəbli;  rəy.  A.Babayev,  F.Xalıqov;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Müəllimlər  İn-tu.-  Bakı:  Elm  və 
təhsil,  2009.-  17  s.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.15-18.-  1  man.,  300  nüs.- 
[2009-86732] 
1027.
 
Rəcəbli,  Ə.Ə.  Talış  dilinin  fonetikası  [Mətn]    /Əbülfəz 
Rəcəbli; elmi red. N.Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- 187 s.; 20 sm.- 
2 man., 500 nüs.- [2009-84501] 
1028.
 
Rəhimova, E.A. “Kitabi-Dədə Qorqud”: Azərbaycanca-rusca 
izahlı  lüğət  [Mətn]  /Elmira  Rəhimova;  red.  B.Nəbiyev;  məsl. 
A.Axundov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Bakı  Slavyan  Un-ti.- 
Bakı: Qarabağ, 2009.- 428,[4] s., portr.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-84221] 
1029.
 
Rzayev,  Q.İ.  Yeni  ingiliscə-Azərbaycanca  lüğət:  30  minə 
yaxın  lüğət  məqaləsi  və  ya  130  minə  yaxın  söz  və  söz  birləşməsi 
[Mətn] 
/Qurban 
Rzayev; 
tərt. 
Q.İ.Rzayev,  R.F.Rzayeva, 
G.Q.Rzayeva, A.Q.Rzayeva.- İkinci nəşr.- Bakı: Kitab Print, 2009.- 

165 
 
587  s.,  cədv.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.586.-  15  man.,  500  nüs.- 
ISBN 5-868-74-21 (cildli).- [2009-87818] 
1030.
 
Sadıq, Ş. Azərbaycan dili [Mətn]: dərs vəsaiti  /Şəmil Sadıq, 
E.Nəcəfov,  A.Əsədov;  red.  T.M.Hacıyev,  R.Ə.İsmayılov;  rəy. 
Z.Mustafayev  [və  b.];  dizayn  F.Baqvanova.-  2-ci  nəşr.-  Bakı: 
Çaşıoğlu,  2009.-  270,  [2]  s.;  24  sm.-  Biblioqr.:  s.270.-  10  man., 
2000 nüs.- ISBN 9789-9522-718-81.- [2009-85750] 
1031.
 
 Şərq  və  Qərb:  ortaq  mənəvi  dəyərlər,  elmi-mədəni  əlaqələr 
[Mətn]:  Aida  İmanquliyeva  -  70  /red.  A.Ələsgərova.-  Bakı:  Elm, 
2009.-  143  s.;  21  sm.-  Mətn  Azərb.  rus  və  ing.  dillərindədir.-  4 
man., nüs. yox.- ISBN 9978-9952-453-31-7.- [2009-85595]  
1032.
 
Tanrıverdi,  Ə.V.  Qədim  türk  mənbələrində  yaşayan  şəxs 
adları:  Orxon-Yenisey  abidələri,  Dədə  Qorqud  kitabı",  "Manas", 
Mahmud  Kaşğari  "Divanü  lüğat-it-türk",  Balasağunlu  Yusif  Xas 
Hacib  "Qutadğu  Bilig",  "Alpamış",  "Dəftəri-müfəssəli-əyaləti-
Tiflis" 
[Mətn]: 
monoqrafiya 
/Əzizxan 
Tanrıverdi; 
red. 
A.Qurbanova.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  441 s., cədv.;  21  sm.-  4  man., 
500 nüs. (cildli).- [2009-84742]  
1033.
 
 Tədqiqlər [Mətn]: məqalələr toplusu /red. M.Mirzəliyeva [və 
b.];  AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  221,[3]  s., 
portr.;  24  sm.-  5  man.,  500  nüs.-  ISBN  5-8066-093-32.-  [2009-
86340] 
1034.
 
Təkləli,  M.  Türk  kitabı:  unudulan  tarix-dəyişdirilən  adlar 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Minaxanım  Təkləli,  elmi  red.  M.Rıhtım;  rəy. 
N.Abdullayev, E.Karaman, N.Əsgərov; Qafqaz Universiteti, Qafqaz 
Araşdırmaları  İn-tu.-Bakı:  Nurlar,  2009.-  319  s.;  21  sm.-  Ad 
göstəricisi:  s.316-319.-  Biblioqr.:  s.310-315.-  6  man.,  500  nüs.- 
[2009-87808] 
1035.
 
Türkologiyaya  giriş  fənni  üzrə  proqram  [Mətn]:  ixtisas: 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı /tərt. ed. Ə.Ə.Rəcəbli; red. F.Xalıqov, 
A.  Babayev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Müəllimlər  İn-
tu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 17, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: Azərb. və 
rus dillərində: s.16-17.- 1 man., 300 nüs.- [2009-86733] 
1036.
 
Ümumi  dilçilik  fənnindən  proqram [Mətn]: bakalavr pilləsi 
üçün  /tərt.  ed.  Ş.R.Paşayeva;  elmi  red.  Ə.Ə.Rəcəbli;  rəy. 
C.X.Muradov,  Ş.H.Cəlilova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Odlar 

166 
 
Yurdu Un-ti.- Bakı: Odlar Yurdu Un-ti, 2009.- 96 s., cədv.; 20 sm.- 
Biblioqr.: s.6.- 2 man., 200 nüs.- [2009-87628] 
1037.
 
Veysəlli,  F.Y.  Struktur  diliçiliyin  əsasları.  Studia  Philogica 
[Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Fəxrəddin Veysəlli; 
elmi red. A.Y.Məmmədov; rəy. M.T.Qayıbova, M.Musaoğlu.- Cild 
I:  Semantika  və  praqmatika.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  266,  [2]  s.: 
cədv.: şək.; 20 sm.- Ad göstəriciləri: s.245-247.- Özək sözlər: s.248-
264.- 4 man., 250 nüs.- [2009- 251849]   
1038.
 
Zeynalov, Ə.M.  Dil və ədəbiyyatın tədrisinə dair düşüncələr 
[Mətn]    /Əsgər  Zeynalov;  red.  T.Əhmədov;  rəy.  və  ön  söz  müəl. 
Ş.Xəlilli.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  115  s.,[6]  v.  fotoşək.;  faks.;  20 
sm.- 4 man., 200 nüs.- [2009-86551] 
1039.
 
Джафаров,  М.М.  Очерки  по  истории  русского 
словосложения  [Текст]: монография  /Микаил  Джафаров;  науч. 
ред. Л.Г.Гулиева; рец. С.А.Магеррамова, Э.А.Гейдарова.- Баку: 
Mütərcim, 2009.- 243 с., портр.; 21 см.- Библ.: с.218-239.- 3 ман., 
100 экз. (в пер).- [2009-2-782079]  
1040.
 
Магеррамова, 
С.А. 
Структурно-семантические 
особенности  производных  абстрактных  существительных:  на 
материале  русского  и  азерб.  языков  [Текст]  /Севиндж 
Магеррамова; науч. ред. Э.С.Мамедова.- Баку: Tİ-Media, 2009.- 
173 с.; 21 см.- Библиогр.: с.164-171.- 4 ман., тир. нет. (в пер).- 
[2009-2-781516]  
1041.
 
Раджабли,  A.  Глаголообразование  в  языке  Орхоно- 
Енисейских  памятников  [Текст]:  монография  /Абульфаз 
Раджабли;  науч.  ред.  Н.Алиев.-  Баку:  Нурлан,  2009.-  339  с.; 
21см.-  Словарь-указатель  исследованных  глаголов:  с.310-324.- 
Библиогр.: с.326-337.- 4 ман., 500 экз.- [2009-2-782825]  
1042.
 
Раджабли,  А.  Язык  Орхоно-Енисейских  памятников 
древнетюркской  письменности:  Морфология:  в  сопоставлении 
с азербайджанским языком [Текст] /Абульфаз Раджабли; науч. 
ред. Н.Алиев.- Баку: Нурлан, 2009.- 291 с.; 21 см.- Библ.: с.271-
288.- 4 ман., 500 экз.- [2009-2-782826]  
1043.
 
Шейх-Заманова, Н.М. Возьмѐм из текста все, что можно 
[Текст]:  учебное  пособие  для  изучающих  английский  язык 
/Наталия  Шейх-Заманова;  науч.  ред.  Д.Н.Юнусов;  рец. 
Г.Гусейнзаде,  А.Сафиев;  М-во  Образования  Азерб.  Респ., 

167 
 
АГНА.- Баку: Çaşıoğlu, 2009.- 149, [2] с.; 29 см.- 1 ман. 60 гяп., 
300 экз.- [2009-3-104252]  
 
82 Ədəbiyyatşünaslıq 
 
1044.
 
 Abbas,  A.  Ceyms  Coysun  dünya  ədəbiyyatında  mövqeyi  və 
rolu [Mətn]: metodik tövsiyə: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün 
/Aytən 
Abbas; 
red. 
S.S.Quliyeva; 
rəy. 
M.Məmmədli, 
T.T.Süleymanova; Qərb Un-ti.- Bakı: Nurlan, 2009.- 62, [2] s.; 20 
sm.- Biblioqr.: s.61-62.- 1 man., 300 nüs.- [2009-84915] 
1045.
 
 Abbaslı,  İ.  Folklorşünaslıq  axtarışları  [Mətn]:  iki  cilddə 
/İsrafil  Abbaslı;  elmi  red. K.İmanov;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı: 
Nurlan, 2009.- Cild I.- 511 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s.498-511.- 5 man., 
300 nüs. (cildli).- [2009-Azf-256973]  
1046.
 
Abdulla,  K.  Mifdən  yazıya  və  yaxud  gizli  Dədə  Qorqud 
[Mətn]  /Kamal Abdulla; elmi red. və ön söz müəl. R.Bədəlov; red. 
Ə.Mirzallı.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 375 s.; 21 sm.- Şərhlər: s.360-
373.-  3  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-9522-802-72  (cildli).-  [2009-
85284] 
1047.
 
 Adil  Cəmil  mülahizələr mütəvisində [Mətn] /red. və ön söz 
müəl. T.Kərimli; tərt. ed. İ.Məmmədli.- Bakı: Elm, 2009.- 209, [3] 
s.: şək., fotoşək.; 21 sm.- 4 man.,  200 nüs.- ISBN 9789-9524-531-
88 (cildli).- [2009-85543] 
1048.
 
 Ağayev,  Ə.Ə.  Zəhmət  və  istedadın  ucalığı  [Mətn]  /Əjdər 
Ağayev.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 53, [2] s.+ [6] v. fotoşək.; 17 sm.- 
1 man., 500 nüs.- [2009-86550] 
1049.
 
 Axundov, Y.İ. Ədəbi portretlər [Mətn] /Yavuz Axundlu; red. 
və  ön  söz  müəl.  K.Əliyev;  tərt.  ed.  H.Eyvazlı.-  2-ci    nəşri.-  Bakı: 
Elm,  2009.-  411  s.,  portr.;  21  sm.-  5  man.,  200  nüs.-  ISBN  9789-
9524-532-32 (cilddə).- [2009-86409] 
1050.
 
 Allahmanlı,  M.Q.  Ədəbiyyat  məsələləri  [Mətn]:  məqalələr: 
dərs  vəsaiti  /Mahmud  Allahmanlı;  elmi  red.  P.Ş.Əfəndiyev;  rəy. 
T.C.Novruzov  [və  b.].-  Bakı:  ADPU,  2009.-  213,  [3]  s.,  portr.;  21 
sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86337] 
1051.
 
 Almas  İldırım  100 [Mətn]  /topl., tərt.,  red.  və  ön söz  müəl. 
S.Xəyal.- Bakı: Nurlan, 2009.- 291 s., portr.; 20 sm.- ("Yüzilliklər" 
silsiləsindən).- 4 man., 500 nüs.- [2009-85778] 

168 
 
1052.
 
 Azərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi  [Mətn]:  altı  cilddə  /red.  hey. 
T.Kərimli (məsul red.) [və b.]; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- 
Bakı: Elm, 2009.- Cild III.- 736 s.; 22 sm.- Biblioqr.: s.679-701.- 25 
man., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1636-3 (cildli).- [2009-87068] 
1053.
 
 Azərbaycan  şifahi  xalq  ədəbiyyatına  dair  tədqiqlər  [Mətn] 
/elmi red. H.İsmayılov; məsul red. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-
tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 163 s.; 24 sm.- 5 man., 400 nüs.- [ 2009-
Azf-257189]    
1054.
 
Babayev,  Y.M.  XIII-XIV  əsrlər  ana  dilli  lirik  şeirimizin 
inkişaf  yolu  [Mətn]:  monoqrafiya  /Yaqub  Babayev;  elmi  red. 
N.Cəfərov.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  255  s.,  portr.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.242-250.- 7 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-83938] 
1055.
 
 Bahadurqızı,  Y.  Aşıq  Əhmədin  yaradıcılığı  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Yaqut  Bahadurqızı;  elmi  red.  H.İsmayılov;  AMEA, 
Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  198,  [2]  s.,  portr.;  22  sm.- 
Biblioqr.  Azərb.,  türk  və  rus  dillərində:  s.185-197.-  4  man.,  300 
nüs.- ISBN 9789-9522-716-45 (cildli).- [2009-84580] 
1056.
 
 Bayramov,  Q.  Əli  İldırımoğlunun  yaradıcılıq  yolu:  milli 
mənəvi  dəyərlərin  bədii  salnaməsi  və  yaxud,  müasir  Azərbaycan 
ədəbiyyatında  avtobioqrafik  roman  janrının  təkamülü...  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Qurban  Bayramov;  elmi  red.  və  ön  söz  müəl. 
Q.Kazımov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  559  s.,  portr.;  21  sm.-  7  man., 
500 nüs. (cildli).- [2009-86227] 
1057.
 
 Bayramov,  Q.F.  Poeziyanın  sirri:  çaylar  geri  axmır  dənizə 
can atır və yaxud qəlbini nar təkin kağıza sıxan şair Şahməmmədin 
poeportreti  [Mətn]  /Qurban  Bayramov;  red.  N.Şəmsizadə.-  Bakı: 
MBM, 2009.- 103 s., portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9522-904-11 (cildli).- [2009-87277] 
1058.
 
 Bayramova,  L.M.  "Min  bir  gecə"  ümumşərq  ədəbiyyatının 
mədəni-tarixi  abidəsi  kimi  [Mətn]  /Lalə  Bayramova;  elmi  red. 
G.B.Baxşəliyeva; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-
tu.-  Bakı,  2009.-  199  s.:  şək.,  portr.;  21  sm.-  Göstəricilər:  s.175-
183.- Biblioqr.: s.184-195.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9522-904-
18 (cildli).- [2009-85470] 
1059.
 
 Cavidşünaslıq 
[Mətn]: 
araşdırmalar  toplusu  /topl., 
transliterasiya,  tərt.,  lügət,  on  söz  müəl.  G.Babaxanlı;  red. 
T.Kərimli;  nəşrə  məsul  F.İbrahimova;  AMEA,  H.Cavidin  Ev 

169 
 
Muzeyi.-  Bakı:  Elm,  2009.-  Cild  IV.-  176,  [4]  s.;  21  sm.-  Gizli 
imzaların  adlar  gösrəricisi:  s.167.-  Lüğət:  s.168-173.-  4  man.,  300 
nüs.- ISBN 5-8066-16-72-X (cildli).- [2009-85156] 
1060.
 
 Cəlilli,  Ş.  Azərbaycan  -  Türküstan  ədəbi  əlaqələri  [Mətn] 
/Şərəf  Cəlilli;  elmi  red.  V.M.Arzumanlı.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil, 
2009.-  151  s.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.149-1515.-  5  man.,  100  nüs.- 
[2009-67163] 
1061.
 
 Çingiz 
Aytmatov:  Mən  Manas  oğluyam  [Mətn]: 
Ç.Aytmatov  haqqında  sənədlər,  məqalələr,  xatirələr,  müsahibələr, 
fotoşəkillər  /tərt.  ed.,  ön  söz  müəl.  S.Sərvi;  red.  A.Məmmədov.- 
Bakı:  Nurlan,  2009.-  279  s.,  [14]  v.  fotoşək.;  21 sm.-  2  man.,  500 
nüs.- ISBN 9789-9528-098-48 (cildli).- [2009-85204] 
1062.
 
 Dialoq  fəlsəfəsi  [Mətn]:  prof.  Nizami  Cəfərov  haqqında 
elmi-publisistik  əsər  /A.Aydınqızı;  elmi  red.  N.Həsənzadə.-  Bakı: 
Garisma MMC, 2009.- 137 s.+[8] v. fotoşək., portr.; 16 sm.- 1 man., 
nüs. yox.- ISBN 9789-9524-550-21 (cildli).- [2009-85586] 
1063.
 
 Dirili,  Y.  Malik  Əhmədoğlunun  yaradıcılıq  dünyası  [Mətn] 
/Yusif  Dirili,  Ü.İlqarqızı;  red.  və  rəy.  T.Abbaslı;  məsl.  S.Şirvan.- 
Bakı: Müəllim, 2009.- 94,  [2] s., portr.; 17 sm.-  2  man., 200 nüs.- 
[2009-86542] 
1064.
 
 Elçin.  Ömrün  anları  [foto-albom]  /Elçin;  tərt.  ed. 
A.Əfəndiyeva.-  Bakı:  Çinar-çap,  2009.-  655  s.,  portr.,  fotoşək.;  30 
sm.- 50 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-87943] 
1065.
 
 Emin,  A.İ.  Oqtay  Rzanın  yaradıcılığı  [Mətn]  /Allahverdi 
Emin; elmi red. A.Rüstəmli.- Bakı: Qarabağ, 2009.- 303 s., fotoşək, 
portr.;  21  sm.-  (Müəllifin şəxsi  kitabxanası).-  Əlavələr: s.248-303.- 
6 man., 300 nüs. (cildli).-  [2009-85476] 
1066.
 
 Eşq 
pərvanəsi:  Mövlana  Cəlaləddin  Rumi  [Mətn] 
/M.Cəfərov; red. T.Əhmədova.- 2-ci nəşr.- Bakı: Nurlar, 2009.- 263 
s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.255.-  2  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9952-426-
879.- [2009-84348] 
1067.
 
 Əhmədov,  T.  Abdulla  Şaiq  [Mətn]:  kitab-albom  /Teymur 
Əhmədov; layihənin rəhb. Ə.Qarayev; red. Ü.Talıbzadə; elmi məsl. 
S.Məmmədəliyeva,  L.Məmmədova;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  E.L.  Nəşriyyat  Poliqrafiya  Şirkəti  MMC, 
2009.- 124 s.: ill., fotoşək., port.; 30 sm.- 12 man., 500 nüs.- ISBN 
9789-9524-385-81 (cildli).- [2009-87941] 

170 
 
1068.
 
 Ələsgərov,  B.  Nizami  Cəfərov  -  50  [Mətn]  /Bəybala 
Ələsgərov; red. Z.Mehdiyeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- 127 s.; 17 sm.- 
1 man., 250 nüs.- [2009-85212] 
1069.
 
 Əlibəyzadə,  E.M.  Azərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi:  ən  qədim 
dövrlər  [Mətn]  /Elməddin  Əlibəyzadə;  elmi  red.  Ə.Səfərli, 
V.Osmanlı,  M.Qəmbərli.-  Bakı:  Qarabağ,  2009.-  831,[3]  s.:  şək., 
portr.,  faks.,  xəritə,  cədv.-  22  sm.-  Biblioqr.:  s.809-819.-  20  man., 
300 nüs. (cildli).- [2009-Azf-255526]  
1070.
 
 Əlimirzəyev,  X.  Klassiklərimizin  ideal  və  poetik  sənət 
dünyası  [Mətn]:  iki  cilddə  /Xalid  Əlimirzəyev;  elmi  red. 
A.Nəbiyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- Cild I.- 554, [2] s., portr.; 
23 sm.- 40 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86214] 
1071.
 
 Əlimirzəyev,  X.  Klassiklərimizin  ideal  və  poetik  sənət 
dünyası  [Mətn]:  iki  cilddə  /Xalid  Əlimirzəyev;  elmi  red. 
A.Nəbiyev.-  Bakı:  Elm  və  təhsil,  2009.-  Cild  II.-  667  s.,  port;  22 
sm.- 40 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86215] 
1072.
 
 Əlioğlu, M. Darıxan adamlar [Mətn] /Məsud Əlioğlu; Azərb. 
Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  Cild 
II.- 284,[4] s.; 22 sm.- 8 man., 1000 nüs. (cildli).-  [2009-85508] 
1073.
 
 Əlioğlu,  M.  Darıxan  adamlar  [Mətn]  /Məsud  Əlioğlu;  red. 
S.Nuru  qızı.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  Cild  I.-  782,[2]  s.,  22  sm.-  12 
man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-85507] 
1074.
 
 Əsgərli,  Ə.B.  Xəlil  Rza  Ulutürkün  poetikası  [Mətn]: 
monoqrafiya /Əlizadə Əsgərli; elmi red. Ş.H.Alışanlı.- Bakı, 2009.- 
421  s.,  portr.;  21  sm.-  3  man.,  300  nüs.-  ISBN  9952-415-354 
(cildli).- [2009-85472] 
1075.
 
 Əsgərli,  F.F.  Azərbaycan  uşaq  ədəbiyyatının  mərhələli 
inkişafı  [Mətn]:  monoqrafiya  /Füzuli  Əsgərli;  elmi  red.  Z.Xəlil.- 
Bakı: ADPU, 2009.- 435 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s.425-433.- 4 
man., 100 nüs. (cildli).- [2009-84250] 
1076.
 
 Əsgərli,  F.F. Bədii tərcümə prinsipləri [Mətn]: monoqrafiya  
/Füzuli Əsgərli; elmi red. Z.Xəlil.- Bakı: ADPU, 2009.- 225 s.; 20 
sm.- Biblioqr.: s.215-224.- 6 man., 500 nüs.- [2009-87288] 
1077.
 
 Əzizova, N.M. H.Cavid dramaturgiyasında insan, iblis, tanrı: 
"Şeyx Sənan", "İblis", "Peyğəmbər" [Mətn] /Nəzakət Əzizova; elmi 
red.  R.Nəbioğlu;  ön  söz  müəl.  Ş.Salmanov;  AMEA,  Nizami  ad. 

171 
 
Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  151  s.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.: 
s.146-150.- 5 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-88248] 
1078.
 
 Fətiyev,  M.N.  Salman  Savəcinin  həyat  və  yaradıcılığı 
[Mətn]:  monoqrafiya  /Mahmud  Fətiyev;  elmi  red.  Ə.Səfərli; 
AMEA,  akad.  Z.M.Bünyadov  ad.  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı:  Elm, 
2009.-  227  s.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.218-226.-  3  man.,  300 
nüs.- ISBN 9789-9524-533-31 (cildli).- [2009-85936] 
1079.
 
 Hacıyev,  A.M.  Ədəbiyyatşünaslığın  əsasları  [Mətn]:  ali 
məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərslik /Abbas Hacıyev; red. 
H.Qasımov;  rəy.  X.Məmmədov,  M.Mustafayev,  E.Quliyev.-  Bakı, 
2009.- 371 s., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s.369-370.-3 man., 500 nüs.- 
[2009-84487]  
1080.
 
 Hacıyeva,  M.  Ədəbi  çeşmə  [Mətn]  /Maarifə  Hacıyeva;  red. 
İ.Sadıq;  ön  söz  M.Araz.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  276  s.,  portr.;  21 
sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli). - [2009-86371] 
1081.
 
 Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan  ədəbiyyatı  [Mətn]: 
Azərbaycan  Yazıçılar  Birliyinin  75  illiyinə  həsr  edilir  /red. 
B.Nəbiyev;  burax.  məsul  N.Cabbarlı;  AMEA,  Nizami  Gəncəvi  ad. 
Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Şərq-Qərb,  2009.-  245,[3]  s.,  portr., 
fotoşək.;  22  sm.-  5  man.,  300  nüs.-  ISBN  9789-9523-421-16 
(cildli).- [2009-86229] 
1082.
 
 Həbibbəyli,  İ.Ə.  Cəlil  Məmmədquluzadə  [Mətn]:  tanıtma 
kitabı /İsa Həbibbəyli; elmi red. İ.Cəfərli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 
168,[2]  s.,  portr.,  fotoşək.;  25  sm.-  1  man.,  1000  nüs.  (cildli).- 
[2009-86419] 
1083.
 
 Həbibbəyli,  İ.Ə.  Cəlil  Məmmədquluzadə  mühiti  və 
müasirləri [Mətn] /İsa Həbibbəyli; elmi red. Y.Axundlu.- Təkmil. 2-
ci nəşri.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 421,[3] s.; 25 sm.- 12 man., 1000 
nüs. (cildli).- [2009-86605] 
1084.
 
 Həşimli,  H.M.  Azərbaycan  ədəbi  mühiti  və  türk  dünyası 
[Mətn]:  məqalələr  toplusu  /Hüseyn  Həşimli.-  Bakı:  Mütərcim, 
2009.-  198,[2]  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.197-198.-  5  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-84754] 
1085.
 
 Həşimli,  H.M.  Avropa  lirik  janrları  və  Azərbaycan 
ədəbiyyatı  [Mətn]  /Hüseyn  Həşimli;  elmi  red.  İ.Həbibbəyli;  rəy. 
C.Qasımov.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  442,[2]  s.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.406-442.- 15 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89175] 

172 
 
1086.
 
 Həşimli,  H.M.  Əli  Məhzun  və  "Ədəbiyyata  dair"  əsəri 
[Mətn] /Hüseyn Həşimli; rəy. İ.Həbibbəyli.- Bakı: Nurlan, 2009.- 79 
s.; 20 sm.- Biblioqr.: s.46-49.- 2 man., 500 nüs.- [2009- 85765] 
1087.
 
 Hicran,  F.  Azərbaycan  mühacirət  folklorşünaslığı  [Mətn] 
/Fəridə  Hicran;  elmi  red.  və  ön  söz  müəl.  V.Arzumanlı;  rəy. 
B.Abdulla, Q.Paşayeva.- Bakı: Qartal, 2009.- 175 s., portr.; 20 sm.- 
3 man., 500 nüs.- [2009-84206] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə