AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34

1088.
 
 Hüseynov,  Ə.Ş.  Tənqid  və  ədəbi  proses  [Mətn]    /Əhəd 
Hüseynov;  tərt.  ed.  Z.Əhədqızı;  elmi  red.  və  ön  söz  müəl. 
T.Cavadov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 413,[3] s., portr.; 21 sm.- 5 man., 
300 nüs. (cildli).- [2009-86543] 
1089.
 
 Hüseynova,  N.H.  Qədim  türk  qəhrəmanlıq  dastanları 
tipologiyası:  "Ural  Batır"  əsasında  [Mətn]:  monoqrafiya  /Nəzakət 
Hüseynova;  elmi  red.  P.İ.Xəlilov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
BDU.-  Bakı:  Apostrof,  2009.-  154,[2]  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.143-
152.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 5-8745-913-03 (cildli).- [2009-84515] 
1090.
 
 Hüseynova,  Z.M.  Dəryadan  damlalar  [Mətn]  /Zivər 
Hüseynova.-  Bakı:  Səda,  2009.-  303  s.,  fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  3 
man., 300 nüs.- ISBN 5-8687-420-60 (cildli).- [2009-85690] 
1091.
 
 Xankişiyev,  H.Ə.  Eldən  soruşun  məni  [Mətn]  /Hacı 
Xankişiyev;  red.  H.M.Hadi.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  224  s.:  şək., 
fotoşək.,  portr.,  faksimile;  20  sm.-  2  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-
9524-450-90-1.- [2009-85577]  
1092.
 
 Xəlilli,  Ş.  Şekspirin  sonetləri  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Şahin 
Xəlilli;  red.  S.Cəbrayılova;  rəy.  C.Nağıyev,  N.Nuriyeva;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi  ADU.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  247  s.;  20 
sm.-  Əlavələr:  s.229-243.-  Biblioqr.:  s.244-246.-  1  man.  50  qəp., 
100 nüs.- [2009-51704]  
1093.
 
 Xəlilov,  S.S.  Cavid  fəlsəfəsi:  klassik  Şərq  və  müasirlik 
[Mətn]  /Səlahəddin  Xəlilov.-  Bakı:  Nurlar,  2009.-  Kitab  II.-123,[5] 
s.;  20  sm.-  1  man.,  250  nüs.-  ISBN  9789-9524-500-88.-  [2009-
84631] 
1094.
 
 Xəlilzadə,  F.  Yazıçılar  təşkilatının  rəhbərləri  [Mətn]  /Flora 
Xəlilzadə; red. A.Əmrahoğlu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 91 s., portr.; 24 
sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2009-85771] 

173 
 
1095.
 
 Xəstə Həsən [Mətn]: həyatı, şeirlərindən seçmələr /topl. tərt. 
ed.  və  ön  söz.  müəl.  V.Hacılar.-  Tiflis:  Universal,  2009.-  85  s.;  20 
sm.- 2 man., nüs. yox.- ISBN 9789-9411-258-05.- [2009-85677] 
1096.
 
 XIX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatı  [Mətn]:  iki  cilddə:  ali 
məktəblərin  filologiya  fakültələrinin  tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti 
/tərt.  ed.  S.Əhmədova,  T.Əhmədov;  rəy.  Q.Namazov,  ixt.  red. 
B.Məmmədzadə.-  Bakı:  Nurlar,  2009.-  Cild  I:  Poeziya.-  709  s.;  22 
sm.- Lüğət: s. 669-703.- 18 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-503-
47.- [2009-88011] 
1097.
 
 XII  əsrin  görkəmli  Azərbaycan  şairi  Əfzələddin  Xaqaninin 
həyat  və  yaradıcılığına  həsr  olunan  milli  seminarın  materialları 
[Mətn]  /məsul  red.  Cəfərov  Aslan;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  Xatun  Plyus,  2009.-  65  s.,  portr.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.64-99.- 3 man., 500 nüs.- [2009-87929] 
1098.
 
 İbrahimov,  Ə.İ.  Y.V.Çəmənzəminlinin  fəlsəfi  və  sosial-
siyasi  görüşləri  [Mətn]:  monoqrafiya  /Əli  İbrahimov;  elmi  red. 
Ə.Tağıyev;  AMEA,  Fəsəfə  və  Siyasi-Hüquqi  Tədqiqatlar  İn-tu, 
"Politologiya" şöbəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 249,[3] s., portr.; 
21  sm.-  Biblioqr.:  s.221-235.-  5  man.,  300  nüs.  (cildli).-    [2009-
84254] 
1099.
 
 İbrahimov,  S.M.  Divan  ədəbiyyatının  poetikası  [Mətn] 
/Sənan  İbrahimov;  red.  X.Əlimirzəyev.-  Bakı:  Bakı  Universiteti, 
2009.-  89  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.87-88.-  3  man.,  200  nüs.- 
[2009-83933] 
1100.
 
 İbrahimov,  S.M.  Klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatı  (XIII 
əsrədək)  [Mətn]:    ali  məktəb  tələbələri  üçün  dərslik    /Sənan 
İbrahimov;  red.  T.Kərimli,  S.Qocayeva,  M.Vəliyev;  rəy. 
İ.Həbibbəyli  [və  b.].-  Bakı:  MBM,  2009.-  399  s.:  şək.;  21  sm.-  4 
man., 300 nüs.- ISBN 9789-9522-904-24 (cildli).- [2009-84271] 
1101.
 
 İslam Ağayevin elmi və bədii yaradıcılığı [Mətn]: toplu /tərt. 
ed.  F.İslamoğlu;  red.  Q.Bayramov;  ön  söz  Y.Qarayev.-  Bakı: 
Qarabağ,  2009.-  323  s.;  21  sm.-  3  man.,  nüs.  yox. (cildli).-  [2009-
86164] 
1102.
 
 Kərimli,  T.  Şərqin  qapısından  dünyaya  [Mətn]  /Teymur 
Kərimli;  red.  G.Babaxanlı,  H.Mehdi.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  190, 
[2]  s.;  17  sm.-  5  man.,  500  nüs.-  ISBN  97899-5227-22-46  (super 
cildli).- [2009-86228] 

174 
 
1103.
 
 Kərimov,  R.Ş.  Abdulla  bəy  Asinin  həyat  və  yaradıcılığı 
[Mətn]  /Raqub  Kərimov;  red.  M.Nağısoylu;  AMEA,  Məhəmməd 
Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 210 +84 s., faks.; 
21 sm.- 500 nüs. (cildli).- [2009-85550] 
1104.
 
 Qədimov,  Ə.N.  Əli  Məhbus  və  əsərləri  [Mətn]    /Əsgər 
Qədimov; elmi red. K.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 118, [2] s.; 21 
sm.- 2 man.,  500 nüs. (cildli).- [2009-85200] 
1105.
 
 Qəhrəmanlı,  N.Ə.  Ədəbiyyat  və  əbədiyyət  [Mətn]:  əbədi-
tənqidi  məqalələr  /Nazif  Qəhrəmanlı;  elmi  red.  V.Sultanlı,-  Bakı: 
Nurlan,  2009.-  382,  [2]  s.:  şək.;  21  sm.-  4  man.,  300  nüs.  (cildli).- 
[2009-85558] 
1106.
 
 Qəmbərova,  Q.G.  Nəsimi  şeirində  sözün  hikmətləri  [Mətn] 
/Qüdsiyyə  Qəmbərova;  red.  S.Şıxıyeva.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil, 
2009.-  103  s.,  portr.;  14  sm.-  Lüğət:  s.99-103.-  1  man.,  500  nüs.- 
[2009-86145] 
1107.
 
 Qəribli,  İ.E.  Məhəmməd  Hadi  yaradıcılığının  "Həyat"  və 
"Füyuzat"  mərhələsi  [Mətn]:  monoqrafiya  /İslam  Qəribli;  məsl. 
B.Nəbiyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-
tu.-  Bakı:  "Qələm"  MMC,  2009.-  148  s.,  portr.,  faks.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.143-148.- 3 man., nüs. yox.- [2009-86335] 
1108.
 
 Quliyev,  E.H.  Türk  xalqları  ədəbiyyatı  [Mətn]  /Elman 
Quliyev; elmi red. H.Qasımov.- Bakı: Qismət, 2009.- 399 s., portr., 
fotoşək.:  şək.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.394-997.-  6  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-84347] 
1109.
 
 Qurbanov,  R.N.  Hüseyn  Cavidin  estetik  idealı  [Mətn] 
/Rasim Qurbanov; elmi red. İ.İsrafilova.- Bakı: Nurlan, 2009.- 159 
s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s.109-121.- 100 nüs.- [2009-85427] 
1110.
 
 Mahir,  Ə.  Mənim  tanıdığım  Füzuli  [Mətn]  /Hacı  Ələmdar 
Mahir;  red.  Hacı  Mustafa  Mailoğlu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  283  s., 
portr.; 21 sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85413] 
1111.
 
 Məlikov,  H.A.  Füzuli  divanının  şərhi  [Mətn]:  dərslik  /Hacı 
Amil  Məlikov;  red.  Ə.Abbasov;  tərt.  S.Kərimova.-  Bakı:  Adiloğlu, 
2009.- 453, [2] s., portr.; 20 sm.- 4 man., 100 nüs.- [2009-87198] 
1112.
 
 Məmmədli,  S.M.  Azərbaycan  cümhuriyyəti  bədii  nəsrdə 
[Mətn]: monoqrafiya /Samirə Məmmədli ; elmi red. və ön söz müəl. 
Q.Namazov.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  178,  [2]  s.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.167-177.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89476] 

175 
 
1113.
 
 Mikayılov,  Ş.A.  Elmi-metodik  əsərlərdən  seçmələr  [Mətn]: 
seçmələr  müəllifin  80  yaşı  tamam  olması  münasibətilə  nəşr  edilir  
/Şəmistan Mikayılov; topl. hazır. A.M.Bəkirova, Ş.X.Əliyeva; elmi 
red. A.M.Bəkirova.- Bakı: Araz, 2009.- 519 s.: şək., cədv., portr.; 21 
sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85474] 
1114.
 
 Mikayılzadə,  N.C.  İdrak  poeziyası:  Elçin  İsgəndərzadə 
fenomeni [Mətn] /Nijad Mikayılzadə; red. Dr. N.Şəmsizadə.- Bakı: 
Vektor, 2009.- 92, [2] s.; portr.; 17 sm.- 1 man. 32 qəp., 1000 nüs. 
(cildli).- [2009-85612] 
1115.
 
Mirzəyev,  A.B.  Azərbaycan  bədii  tərcümə  tarixi  və  Füzuli 
[Mətn]  /Ataəmi  Mirzəyev;  elmi  məsl.  A.Rüstəmova;  elmi  red. 
S.Şıxıyeva;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Avropa, 
2009.-  169  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.149-164.-  11  man.,  300  nüs. 
(cildli).- [2009-88574] 
1116.
 
Musalı,  V.A.  Osmanlı  təzkirələrində  Azərbaycan  şairləri 
[Mətn]:  monoqrafiya  /Vüsalə  Musalı;  elmi  red.  A.Musayeva; 
AMEA,  Məhəmməd  Füzuli  ad.  Əlyazmalar  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.-  366,[2]  s.:  ill.;  20  sm.-  Lüğət:  s.334-348.-  Göstərici:  s.349-
366.-  Biblioqr.:  s.325-333.-  4  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-Azf-
256589]    
1117.
 
 Musayev,  M.T.  Parlament  fəsilləri  və  Bəxtiyar  Vahabzadə 
[Mətn]  /Maksim  Musayev.-  Bakı,  2009.-  2-ci  nəşr.-  119  s.,  portr., 
fotoşək.;  21  sm.-  3  man.,  350  nüs.-  ISBN  9789-9524-5005-7.- 
[2009-86714] 
1118.
 
 Mustafayeva,  N.S.  Rəfiq  Zəka  yaradıcılığında  türkçülük  və 
Türkiyə  [Mətn]:  Rəfiq  Zəka  Xəndanın  anadan  olmasının  70  illiyi 
münasibətilə  /Natəvan  Mustafayeva;  elmi  red.  B.Ə.Nəbiyev, 
R.B.Hüseynov; ön söz B.Ə.Nəbiyeva.- Bakı: Avropa, 2009.- 180 s.; 
21 sm.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85268] 
1119.
 
 Mütəllimova,  Ç.  Müasir  ərəb  ədəbiyyatı  [Mətn]  /Çinarə 
Mütəllimova;  elmi  red.  K.Məmmədova;  ön  söz  N.Məmmədov.- 
Bakı:  Maarif,  2009.-  71  s.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.71.-  2  man.,  1000 
nüs.- [2009-86649] 
1120.
 
 Nağıyev,  C.Q.  Qədim  Şərq  ədəbiyyatı  tarixi  [Mətn]:  ali 
məktəblər üçün dərslik /Cəlil Nağıyev; elmi red. V.Məmmədəliyev, 
M.Mirzəyev;  rəy.  A.Abasov,  A.Bədəlzadə.-  Bakı:  Asiya,  Nurlan, 

176 
 
2009.-  559  s.:  şək.;  22  sm.-  Biblioqr.:  s.551-558.-  25  man.,  1000 
nüs. (cildli).- [2009-86209] 
1121.
 
 Nağıyeva,  C.M.  Əbdürrəhman  Cami  əsərlərinin  Bakı 
əlyazmaları  [Mətn]  /Cənnət  Nağıyeva;  elmi  red.  M.Nağısoylu; 
AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild 
I.- 327 s.; 21 sm.- 4 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-85553]  
1122.
 
 Nəbioğlu,  S.  Səməd  Behrəngi  [Mətn]:  monoqrafiya  /Sabir 
Nəbioğlu;  elmi  red.  və  nəşri  hazır.  V.Sultanlı.-  Bakı:  Azərnəşr, 
2009.- 134,[2] s., portr.; 21 sm.- 3 man., 650 nüs.- [2009-86276] 
1123.
 
 Nəbiyev,  A.M.  Azərbaycan  xalq  ədəbiyyatı  [Mətn]:  ali 
məktəb tələbələri üçün dərslik /Azad Nəbiyev; elmi red. B.Nəbiyev; 
rəy. N.Cəfərov, P.Əfəndiyev; red. Ü.Nəbiyeva.- Təkrar nəşr.- Bakı: 
Çıraq, 2009.- Kitab I.- 638,[3] s., portr.; 21 sm.- 18 man., nüs yox. 
(cildli).- [2009-87040] 
1124.
 
 Nəbiyev,  B.Ə.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  beş  cilddə  /Bəkir 
Nəbiyev;  red.  N.Cabbarlı;  ön  söz  İ.İsrafilov;  AMEA,  Nizami 
Gəncəvi  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  Cild  I: 
Klassikləri  oxuyarkən.-  491  s.,  portr.;  20  sm.-  4  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-85989] 
1125.
 
 Nəbiyev,  B.Ə.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  beş  cilddə  /Bəkir 
Nəbiyev;  red.  və  ön  sözün  müəl.  V.Arzumanlı;  AMEA,  Nizami 
Gəncəvi  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  Cild  II: 
Kamalın təntənəsi.- 557 s., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-85990] 
1126.
 
 Nəbiyev,  B.Ə.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  beş  cilddə  /Bəkir 
Nəbiyev;  red.  və  ön  sözün  müəl.  T.  Kərimli;  AMEA,  Nizami 
Gəncəvi  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  Cild  III: 
İstiqlal  şairi.-  616  s.,  portr.;  20  sm.-  4  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-85991] 
1127.
 
 Nəbiyev,  B.Ə.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  beş  cilddə  /Bəkir 
Nəbiyev;  red.  və  ön  sözün  müəl.  N.Cabbarlı;  AMEA,  Nizami 
Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Cild IV: Sahilsiz dəniz.- Bakı: Çinar-
Çap, 2009.- 554 s., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-
85992] 
1128.
 
 Nəbiyev,  B.Ə.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  beş  cilddə  /Bəkir 
Nəbiyev; red. və ön söz. müəl. Q.Paşayev; AMEA, Nizami Gəncəvi 
ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Çinar-çap,  2009.-  Cild  V:  Çətin 

177 
 
yollarda:  məqalələr,  rəylər,  çıxışlar.-  610,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.-  4 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85993] 
1129.
 
 Nəcəfova,  M.  Qarabağ  mövzusunun  poeziyada  işlənmə 
istiqamətləri [Mətn] /Mərziyyə Nəcəfova; red. E.Mehrəliyev.- Bakı: 
MBM,  2009.-  143  s.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.139-142.-  4  man.,  500 
nüs.- ISBN 9789-9520-425.- [2009-84157] 
1130.
 
 Orucov,  T.T.  Qaravəlli  janrının  poetikası  [Mətn]    /Tahir 
Orucov;  elmi  red.  və  ön  sözün  müəl.  H.İsmayılov;  nəşrə  məsul 
Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı, 2009.- 200 s., portr.; 21 
sm.- Biblioqr: s.185-194.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85471] 
1131.
 
 Pənah, G. Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri [Mətn] /Gülxani 
Pənah;  elmi  red.  Q.Namazov,  İ.Əliyeva,  R.Rüstəmzadə.-  Bakı: 
Poeziya günü, 2009.- 525 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s.520-524.- 4 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-404-47 (cildli).- [2009-84525] 
1132.
 
 Ramiz qızı, A. İmadəddin Nəsiminin "Bəhrül - Əsrar ("Sirlər 
dənizi")  qəsidəsi"  [Mətn]:  monoqrafiya  /Aypara  Ramiz  qızı;  elmi 
red.  M.Həkimov.-  Bakı,  2009.-  12  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.12.-  1 
man., nüs. yox.- ISBN 9789-9528-013-91.- [2009-84921] 
1133.
 
 Rəhimli, T.Y. Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri 
[Mətn]:  akademik  Kamal  Talıbzadənin  elmi-nəzəri  irsi  əsasında: 
dərs vəsaiti /Təranə Rəhimli; elmi red. və ön söz müəl. H.Qasımov; 
rəy.  A.Hacıyev,  E.Quliyev,  T.Cavadov.-  Bakı:  Avropa,  2009.-  251 
s.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.238-250.-8  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-84489] 
1134.
 
 Rüstəmli,  A.H.  Cəfər  Cabbarlı:  həyatı  və  mühiti  [Mətn] 
/Asif Rüstəmli; elmi red. B.Nəbiyev; rəy. İ.Ağayev, N.Qəhrəmanlı; 
AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyət  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  2009.-  416,  [24] 
s., portr., fotoşək., faksimile; 21 sm.- Biblioqr.: s.387-413.- 7 man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9524-533-7 (cildli).- [2009-86547] 
1135.
 
  İki  qardaş,  iki  şair  [Mətn]:  Xalq  şairi  Söhrab  Tahir  Azər 
haqqında  /Xəlil  Rza  Ulutürk;  tərt.  ed.  F.Ulutürk;  red.  və  ön  söz 
müəl. Ə.Əsgərli.- Bakı: Naksuana, 2009.- 184, [8] s. +[3] v. fotoşək, 
portr.; 20 sm.- 3 man., 100 nüs.- [2009-85455] 
1136.
 
 Rza,  X.U.  Mənim  tanrım  gözəllikdir...  [Mətn]  /Xəlil  Rza 
Ulutürk; red. və ön söz müəl. Ə.Əsgərli; tərt. ed. F.Ulutürk.- Bakı: 
Elm, 2009.- 246,[2] s., portr.: şək.; 21 sm.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 
9789-9524-533-79 (cildli).- [2009-86389] 

178 
 
1137.
 
 Rzasoy, 
S.G. 
Oğuz  mifologiyası:  metod,  struktur, 
rekonstruksiya  [Mətn]  /Seyfəddin  Rzasoy;  elmi  red.  H.İsmayılov; 
nəşrə  məsul  Ə.Ələkbərli;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.-  363  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.338-361.-  12  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009- Azf-257091]    
1138.
 
 Rzayev,  F.Ç.  L.N.Tolstoyun  əsərləri  Azərbaycan  dilində: 
tərcümə  məsələləri  [Mətn]  /Fikrət  Rzayev;  elmi  red.  İ.S.Əliyeva; 
rəy. R.M.Novruzov, Ə.M.Paşayeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- 182 s.; 20 
sm.-  Biblioqr.: 
c.
  175.-  978.-  2  man.,  1500  nüs.-  ISBN  9952-802-
412.- [2009-86114] 
1139.
 
 Sabitova,  A.  Amerika  romantizmi:  təşəkkülü,  inkişafı  və 
özəllikləri [Mətn] /Aynur Sabitova; elmi red. S.Cəbrayılova.- Bakı: 
Adiloğlu,  2009.-  134,  [2]  s.;  20  sm.-  Biblioqr.  Azərb.,  rus,  ing. 
dillərində: s.130-133.- 3 man., 100 nüs.- [2009-85849] 
1140.
 
 Salamoğlu,  T.  Azərbaycan  ədəbiyyatı  məsələləri  [Mətn]: 
monoqrafiya  və  ədəbi  tənqidi  məqalələr  /Təyyar  Salamoğlu;  elmi 
red. və ön söz müəl. B.Nəbiyeva.- 2-ci nəşr.- Bakı: E.L NPŞ MMC, 
2009.- 476, [3] s., portr.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN  5-8687-
414-63 (cildli).- [2009-85972] 
1141.
 
 Salamoğlu,  T.  Tarixi  və  çağdaş  ədəbi  prosesə  dair 
araşdırmalar  [Mətn]:  məqalələr  toplusu  /Təyyar  Salamoğlu;  elmi 
red.  H.Qasımov.-  Bakı,  2009.-  213,  [3]  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9524-384-68.- [2009-85968] 
1142.
 
 Səfərov,  Y.S.  Naxçıvan  aşıq  ədəbi  mühiti  [Mətn]  /Yusif 
Səfərov;  elmi  red.  İ.Həbibbəyli.-  Naxçıvan:  [s.  n.],  2009.-  132,  [2] 
s.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.130-132.-  5  man.,  300  nüs.  (cildli).- 
[2009-89146] 
1143.
 
 Səfiyeva,  F.R.  Nəbi  Xəzrinin  sənətkarlığı  [Mətn]  /Fəridə 
Səfiyeva;  elmi  red.  T.Hüseynov.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  343 
s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.319-342.-  2  man.,  500  nüs.-  [2009-
86711] 
1144.
 
 Səmədov,  A.A.  Əbədiyaşar  professor  Mir  Cəlal  Paşayev 
[Mətn]  /Abbas  Səmədov;  red.  S.C.Şükürov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi,  Gəncə  Dövlət  Un-ti.-  Bakı:  Gəncə  Poliqrafiya  ASC, 
2009.-  525  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.518-522.-  5  man.,  300 
nüs.- [2009-88472] 

179 
 
1145.
 
 Sənətin  kəsə  yolu-poeziya  [Mətn]:  şair-dramaturq  Elman 
Həbibin  yaradıcılığı  haqqında  /tərt.  R.Hüseynov;  naşir  Q.İsabəyli; 
red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 241, [2] s., portr.; 21 sm.- 
3 man., 250 nüs. (cildli).- [2009-87236] 
1146.
 
 Sizə  məktub  var  [Mətn]  /tərt.  X.İsmayılova;  red. 
Ç.Tofiqoğlu.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  158  s.,  portr.;  17  sm.-  1  man., 
500 nüs.- [2009-86149] 
1147.
 
 Sultanlı,  V.  Azərbaycan  ədəbi  tənqidi  [Mətn]:  dərs  vəsaiti 
/Vaqif  Sultanlı;  elmi  red.  T.Hüseynoğlu;  rəy.  Q.Namazov, 
M.Qasımlı.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  202,[2]  s.;  21  sm.-  Biblioqr.: 
s.191-201.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84574] 
1148.
 
 Şairov,  S.S. Taleyini görən şair [Mətn] /Səyyad Şairov; red. 
M.Həsənov; ön söz müəl. A.Yaquboğlu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 107 
s.,  portr.,  şəcərə:  ill.;  21  sm.-  1  man.,  100  nüs.  (cildli).-    [2009-
86658] 
1149.
 
 Şamıoğlu,  Ş.  "Qızıl  dövr"dən  sonrakı  ədəbiyyat  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Şahbaz  Şamıoğlu;  elmi  red.  V.Arzumanlı;  AMEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 110,[2] s.; 
20 sm.- Biblioqr.: s.106-110.- 3 man., 500 nüs.- [2009-85334] 
1150.
 
 Şükürov,  S.C.  Nəriman  Həsənzadənin  yaradıcılığında 
estetika  məsələləri  [Mətn]  /Sadıq  Şükürov;  red.  G.Əmrullahqızı.- 
Bakı: CBS, 2009.- 119 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s.114-116.- 10 
man., 300 nüs. (cildli).- [2009-89211] 
1151.
 
 Şərif, Ə. “Molla Nəsrəddin” necə yarandı [Mətn] /Əziz Şərif; 
tərt.  ed.  və  ön  söz  müəl.  İ.Həbibbəyli.-  Naxçıvan:  Əcəmi,  2009.- 
382,[2] s., portr.; 25 sm.- 8 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-85929] 
1152.
 
 Tağıyev,  C.V.  Yaddaşlardan  yığılan  kitab  [Mətn]  /Cəmil 
Tağıyev;  red.  S.Cavadlı.-  Bakı:  Şur,  2009.-  101,[2]  s.,  portr., 
fotoşək.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cilddə).- [2009-86143] 
1153.
 
 Tahirqızı,  Ş.  Məzahir  Daşqının  poeziyası  [Mətn]  /Şəhla 
Tahirqızı; elmi red. A.Əliqızı.-  Bakı: Nurlan, 2009.-  199 s., portr.; 
20 sm.- Biblioqr.: s.193-199.- 3 man., 300 nüs.- [2009-86365] 
1154.
 
 Yusifli,  V.Ə. Şair dünyası  [Mətn]: Elman Həbib - 60 /Vaqif 
Yusifli;  red.  İ.Həbibbəyli;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- 242,[2] s.: portr.; 21 sm.- 1 man. 80 qəp.,  250 nüs. (cildli).- 
[2009-51696]  

180 
 
1155.
 
 Yusifov,  F.A.  Ədəbiyyatın  tədrisi  metodikası  [Mətn]: 
filologiya  fakültəsi  bakalavr  pilləsi  tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti 
/Fəxrəddin  Yusifov;  elmi  red.  Z.Xəlil;  rəy.  H.Balıyev,  Y.Aslanov; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  ADPU.-  Bakı,  2009.-  162  s.,  portr., 
cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.160.- 3 man., 100 nüs.- [2009-85447] 
1156.
 
 Zəlimxan 
Yaqub 
ədəbi  düşüncədə  [Mətn]  /red. 
M.Nəbioğlu.- Bakı: Vətən, 2009.- Cild II.- 370 s., portr.; 21 sm.- 10 
man., 400 nüs.- ISBN 5-8996-811-36 (cildli).- [ 2009-Azf-256525]   
1157.
 
 Zəlimxanın  hikmət  dünyası  [Mətn]  /tərt.  ed.  V.Öməroğlu; 
ön  söz  G.Quliyeva,  X.Kərimova,  E.Xudanoğlu;  red.  A.Tapdıqov.- 
Bakı: Səda, 2009.- 118 s., portr.; 20 sm.- 4 man., 600 nüs.- ISBN 5-
8687-421-09 (cildli).- [2009-87567] 
1158.
 
 Азизова, Ф.А. Литературное посредничество как система 
в  арабском  халифате  [Текст]  /Фарида  Азизова;  науч.  ред. 
Р.Азаде;  НАНА,  Ин-т  Литературы  им.  Низами.-  Баку:  Элм, 
2009.- 301, [3] с.; 21 см.- Библиогр.: с.274-293.- 5 ман., 300 экз.- 
ISBN 9789-952-453-13-3 (в пер.).- [2009-2-783493]  
1159.
 
 Вагидов,  М.А.  Вариации  на  тюркскую  тему  [Текст] 
/Меджнун Вагидов; сост. З.Э.Эйвазова; ред. М.Гасанова.- Баку: 
Азернешр, 2009.- 166, [2] с., табл., портр.: рис.; 21 см.- 3 ман., 
тир. нет. (в пер).- [2009-2-783430]  
1160.
 
 Велиханова, Ф.А. Веймарский гений на Востоке: Иоганн 
Вольфганг  Гете  в  «Западно-Восточном  Диване»  [Текст] 
/Фарида  Велиханова;  НАНА,  Ин-т  Литературы  им.  Низами.- 
Баку: Элм, 2009.- 194, [2] + [16] с. фото, портр.; 18 см.- 2 ман., 
300 экз.- ISBN 5-8066-1758-0 (в пер.).- [2009-Ар2009/64]   

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə