AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34

1161.
 
 Гусейноглу,  Т.  С  кровью  сердца…[Текст]:  монография 
/Тофик  Гусейноглу;  ред.  И.Садыг,  Д.Зейналова.-  Баку: 
Азернешр,  2009.-  247  с.;  20  см.-  2  ман.,  500  экз.-  [2009-1-
702495]  
1162.
 
 Джабраилов,  Н.Г.  Роман  И.А.Гончарова  «Обломов»: 
предметный  мир,  повествование,  характеры  [Текст]  /Насиб 
Джабраилов; ред. М.К.Коджаев.- Баку: Мутарджим, 2009.- 153, 
[2] с., портр.; 20 см.- Библ.: с.141-152.- Заключение: с.134-140.- 
2 ман., 100 экз.- [2009-1-701819]   
1163.
 
 Рзаев,  Ф.Ч.  Проза  Л.Н.Толстого  в  азербайджанских 
переводах  [Текст]:  монография  /Фикрет  Рзаев;  науч.  ред. 

181 
 
А.Дж.Гаджиев.-  Баку:  Наука  и  образование,  2009.-  267  с.;  20 
см.- 4 ман., 500 экз.- ISBN 9789-952-809-84-8 (в пер.).- [2009-1-
701369]  
1164.
 
 Халилов,  С.  Романтическая  поэзия  в  контексте  
восточно-западной 
проблематики 
[Текст] 
/Салахаддин 
Халилов; науч. ред. Н.Пашаева.- Москва: Весь Мир, 2009.- 215 
с., портр.; 20 см.- Библиогр.: с.205-215.- 5 ман., 1000 экз.- ISBN 
9785-777-704-56-6.- [2009-2-783609] 
1165.
 
 Шарифова,  С.Ш.  Генезис  Азербайджанского  романа: 
жанровые  харатеристики  романа-хекаята  и  «маленъкого 
романа»  [Текст]:  монография  /Салидa  Шарифова;  науч.  ред. 
Б.А.Набиев;  НАНА,  Ин-т  Литературы  им.  Низами.-  М.: 
Московский  Парнас,  2009.-  207  с.;  21  см.-  Библиогр.:  с.193-
207.- 7 ман., 1000 экз.- ISBN  9787-330-055-61 (в пер).- [2009-1-
701789] 
 
82/821 Folklor 
 
1166.
 
Azərbaycan  folkloru  antologiyası  [Mətn]  /tərt.  ed.,  söyl., 
topl.,  qaynaqlar  haqqında  məlumatın,  qeyd  və  şərhlərin  müəl. 
H.Əbdülhəlimov;  red.  H.İsmayılov;  ön  söz  müəl.  F.Çələbi;  nəşrə 
məsul  Ə.Ələkbərli;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.- 
Cild  III,  Kitab  XVIII:  Şəki  folkloru.-  530,  [2]  s.;  21  sm.-  Şəxs, 
mifoloji və folklor obrazları, adları: s.467.- Söyl., topl. və qaynaqlar 
haqqında məlumat: s.482.- Qeyd və şərhlər: s.501.- 4 man., 500 nüs. 
(cildli).- [2009-87154] 
1167.
 
Azərbaycan  folkloru  antologiyası [Mətn] /topl. və ön söz 
müəl.  R.Təhməzəoğlu;  tərt.  ed.  H.İsmayılov;  red.  Ə.Ələkbərli; 
AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Cild  II,  Kitab  XIX: 
Zəngəzur  folkloru  .-  415  s.;  21  sm.-  Toplu  barədə  qısa  bilgilər: 
s.396-402.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87155] 
1168.
 
Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /red. Y.Qarayev, 
H.İsmayılov;  tərt.  Q.Paşayev,  Ə.Bəndəroğlu;  nəşrə  məsul 
Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Kitab II: 
İraq-Türkman  cildi.-  436  s.;  21  sm.-  Lüğət:  s.388-424.-  Biblioqr.: 
s.425-427.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89607] 

182 
 
1169.
 
Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /topl., tərt. və ön 
söz.  müəl.  H.İsmayılov;  red.  Y.Qarayev;  nəşrə  məsul  Ə.Ələkbərli; 
AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Kitab  III:  Goyçə 
folkloru.- 683 s.; 21 sm.- 12 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89608] 
1170.
 
Azərbaycan  folkloru  külliyyatı  [Mətn]  /red.  hey. 
H.İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli; nəşrə məsul 
Ə.Ələkbərli;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Təkrar  nəşr.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.- Cild XII, Kitab II: Dastanlar.- 390 s.; 21 sm.- Lüğət : s.324-
383.- İndeks : s.384-388.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89610] 
1171.
 
Azərbaycan  folkloru  külliyyatı  [Mətn]  /red.  hey. 
H.İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli; nəşrə məsul 
Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild XIII, 
kitab  III:  Dastanlar.-  448  s.;  21  sm.-  İzahlar:  s.368-446.-  Dastanın 
əsas  variantları:  s.  362-367.-  10  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
89611] 
1172.
 
Azərbaycan  folkloru  külliyyatı  [Mətn]  /red.  hey. 
H.İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli; nəşrə məsul 
Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild XIV, 
Kitab  IV:  Dastanlar:  Koroğlu  dastanı:  Əli  Kamali  arxivindəki 
variantlar.-  399  s.;  21  sm.-  Sözlük:  s.387-398.-  10  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-89612] 
1173.
 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] 
/elmi  red.  H.İsmayılov;  nəşrə  məsul  Ə.Ələkbərli:  AMEA,  Nizami 
ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Kitab  XXVIII.-  168  s.; 
24 sm.- 5 man., 400 nüs.- [2009-89594] 
1174.
 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] 
/elmi red. H.İsmayılov; məsul red. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-
tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Kitab XXX.- 170 s.; 24 sm.- 5  man., 400 
nüs.- [2009-89596] 
1175.
 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] 
/elmi red. H.İsmayılov; məsul red. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-
tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Kitab XXXI.- 158 s.: şək.; 24 sm.- 5 man., 
400 nüs.- [2009-89597] 
1176.
 
Cəfərov,  Ə.  Söz  qanana  qurban  olum  [Mətn]  /Aşıq  Əkbər 
Cəfərov; ön söz müəl. Q.Paşayeva; topl. tərt. ed. Bağman Baba; red. 
B.Əlibəyli.- Bakı: Nurlan, 2009.- 259 s., portr.: ill.; 21 sm.- 2 man., 
1000 nüs.- [2009-86639] 

183 
 
1177.
 
Dədə  Günəş  əfsanəsi  [Mətn]    /tərt.  E.M.Elxan.-  Bakı,  
2009.- 64 s.: şək.; 20 sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-85405]  
1178.
 
Elxan,  E.M.  Peyğəmbərlər  peyğəmbəri  [Mətn]:  əfsanə 
/Elçin Elxan.- Bakı: Zərduşt, 2009.- 82 s.: şək.; 21 sm.- 3 man., nüs. 
yox.- [2009-85404] 
1179.
 
Ələkbərli,  Ə.Y.  Qürbət  folkloru  [Mətn]  /Əziz  Ələkbərli; 
red. H.İsmayılov; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 132, 
[2] s., port.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-87156] 
1180.
 
Əliyeva, X.O. Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq 
fəaliyyəti  [Mətn]  /Xəyalə  Əliyeva;  elmi  red.  H.İsmayılov;  nəşrə 
məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 156 
s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.147-154.-  4  man.,  500  nüs.-  [  2009-
Azf-256606]  
1181.
 
“Koroğlu”  dastanı  [Mətn]:  Əli  Kamali  arxivindəki 
variantlar  /layih.  rəhb.  H.İsmayılov;  elmi  red.  Ə.Əsgərov;  çapa 
hazır. və ön söz Ə.Şamil; nəşrə məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor 
İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  396  s.,  portr.;  21  sm.-  Sözlük:  s.386-
392.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-Azf-257193]   
1182.
 
Qaymaqlı,  A.A.  İncəgülü  [Mətn]  /Aşıq  Avdı  Qaymaqlı, 
elmi red. və ön söz müəl. R.Kamal; tərt. və red. R.İncəyurda.- Bakı: 
İncə NE, 2009.- 246 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 1 man., 2000 nüs.- 
[2009-87203] 
1183.
 
Qəhrəman,  İ.  Laçın  folkloru  [Mətn]:  lətifələr,  bayatılar, 
tapmacalar, rəvayətlər, səvələmələr /İlham Qəhrəman; red. K.Vəli.- 
Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  255  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  2  man.,  1000 
nüs.- [2009-86158] 
1184.
 
Qəniyev,  S.H.  Şirvannamə-  mən  Aşıq  Balabani  [Mətn] 
/Seyfəddin  Qəniyev;  elmi  red.  F.Sadıqov;  red.  T.Qəni;  AMEA, 
Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 159 s.,[6] v. fotoşək., portr.; 20 
sm.- Biblioqr.: s.156-157.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84943] 
1185.
 
Manas  dastanı  [Mətn]  /nəsr  variantının  qurucusu 
K.Yusupov;  tərc.  A.Cəmil;  red.  H.İsmayılov;  nəşrə  məsul 
Ə.Ələkbərli;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  287,  [2] 
s., portr.: şək.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-86989] 
1186.
 
Müdrik sinədəftər [Mətn] /ön sözün müəl. F.Çələbi; nəşrə 
məsul  Ə.Ələkbərli;  red.  H.İsmayılov;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı: 
Nurlan, 2009.- 92 s.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86992] 

184 
 
1187.
 
Звездная  гроздь  [Текст]:  фольклор  и  литературные 
памятники  Азербайджана  /сост.  А.М.Багирова;  вступ.  ст. 
Б.А.Набиева,  Т.А.Керимли;  пер.  А.Ахундова,  В.Кафаров, 
К.Липскерова; 
худ. 
Э.Мамедов, 
Н.Гаджиев.- 
М.: 
Художественная  литература,  2009.-  614,[2]  с.:  рис.;  21  см.-  5 
ман.,  3000  экз.-  ISBN  9785-280-034-32-7  (в  пер).-  [2009-2-
783098]  
 
821.51 Bədii ədəbiyyat. Azərbaycan ədəbiyyatı 
 
1188.
 
Abbas, S. Ömrü yaşadan sözlər [Mətn]: oçerklər, məqalələr 
/Soltan  Abbas;  red.,  ön  söz  müəl.  B.U.Bağırov;  naşir  V.Mayılov; 
dizayn  T.  Əzizov.-  Bakı:  "MSV  Nəşr",  2009.-  Cild  III.-  576  s., 
portr., fotoşək.; 21 sm.- 24 man., nüs. yox (cildli).- [2009-89257] 
1189.
 
Abbas, Z. Kənar adam [Mətn]: esselər, publisist düşüncələr 
/Zakir  Abbas;  red.  F.Ağazadə;  üz  qabığını  tərt.  ed.  R.Quliyev.- 
Bakı:  Qanun,  2009.-  238,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.-  3  man.,  300  nüs.- 
[2009-86331] 
1190.
 
Abdin, 
T. 
Poeziya 
[Mətn] 
/Tofiq 
Abdin; 
red. 
E.İsgəndərzadə;  dizayner  Z.Əliyev.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  335  s., 
portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-85614] 
1191.
 
Abdulla,  A.  Havalı  sular,  sevdalı  sular  [Mətn]:  şeirlər  və 
poemalar /Azər Abdulla; red. E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2009.- 
169 s., portr.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84556] 
1192.
 
Abdulla,  M.G.  Qarabağsız  şeirlər  [Mətn]  /Abdullayeva 
Mahirə; red. Nihalə.- Bakı: Nurlan, 2009.- 145, [3] s., portr.: ill.; 17 
sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-87493] 
1193.
 
Abdullah,  M.  Əsir  qadın  [Mətn]:  roman  /Meyxoş 
Abdullah; red. T.Çələbi.- Bakı: Çinar-Çap, 2009.- 215 s., portr.; 20 
sm.- 1 man., 800 nüs.- [2009-84106] 
1194.
 
Abdullayev,  B.  Yalta  gecələri  [Mətn]:  mənsur  şeirlər, 
hekayələr  və  povestlər  /Beytulla  Abdullayev;  red.  Ə.Əlisafaoğlu.- 
Bakı: Araz, 2009.- 290 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-
84119] 
1195.
 
Abdullayev,  Ç.A.  Göy  mələklər  [Mətn]:  sənədli  roman 
/Çingiz Abdullayev; tərc. ed. Ə.Cəfərova.- Bakı: Çıraq, 2009.- 327 
s., portr.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87389] 

185 
 
1196.
 
Abdullayev, Ç.A. Centlmen sövdələşməsi [Mətn]: detektiv 
roman  /Çingiz  Abdullayev;  red.  B.Hidayətoğlu;  tərc.  R.Zahidova.- 
Bakı: Çıraq, 2009.- 351 s., portr.; 21 sm.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-84958] 
1197.
 
Abdullayev,  Ç.A.  Etiraflar  vadisi  [Mətn]:  detektiv  roman 
/Çingiz  Abdullayev;  tərc.  ed.  V.B.İsmayılov.-  Bakı,  Çıraq,  2009.- 
279 s., portr.; 21 sm.- 8 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84956] 
1198.
 
Abdullayev,  Ç.A.  Məhəbbət  və  nifrətin  zirvəsi  [Mətn]: 
detektiv  roman  /Çingiz  Abdullayev;  red.  F.Namazova;  tərc.  ed. 
Ə.Salamov.- Bakı: Çıraq, 2009.- 239 s., portr.; 21 sm.- 8 man., 500 
nüs. (cildli).- [2009-84957] 
1199.
 
Ağa K. Dünya bir dəli sevgi [Mətn]: qəzəllər /Kazım Ağa; 
red.  və  ön  söz  müəl.  T.Hüseyn.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  167  s.;  20 
sm.- 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-450-201.- [2009-85534] 
1200.
 
Ağayev, T.M. Beytlər, rübailər [Mətn] /Tərlan Ağayev; red. 
İ.T.Ağayeva.-  Bakı:  Sabah,  2009.-  Hissə  III.-  61,  [3]  s.,  portr.;  14 
sm.- 1 man., 100 nüs.- ISBN 5-8610-601-34.- [2009-84204] 
1201.
 
Ağayeva,  Z.S.  Axar  sular  geri  dönməz  [Mətn]:  şeirlər, 
poemalar, pyes /Zivər Ağayeva; red. İ.Sadıq; ön söz V.Əziz.- Bakı: 
Azərnəşr,  2009.-  535  s.,  portr.;  20  sm.-  5  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-86195] 
1202.
 
Ağdabanlı,  Ş.  Çiçək  olub  torpağında  bitərdim  [Mətn]: 
qəzəllər, təmsillər, bayatılar /Şəmsəddin Ağadabanlı; red. və ön söz 
müəl.  X.İsmayılova.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  211  s.,  portr.:  şək.;  20 
sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009- 85747] 
1203.
 
Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər [Mətn]: aforizmlər /tərt. ed. 
M.Cəfərov,  S.Ramizoğlu;  red.  T.Əhmədov.-  Bakı:  Nurlar,  2009.- 
567  s.;  23  sm.-  Biblioqr.:  s.559-562.-  4  man.,  1000  nüs.-  ISBN 
9789-9524-502-79.- [2009- 85531] 
1204.
 
Ağsəs,  Q.  Nabran  novellası  [Mətn]  /Qulu  Ağsəs;  red. 
U.Rəhimoğlu;  nəşrə  məsul  M.Yolçuoğlu.-  Bakı:  Avrasiya  press, 
2009.- 334, [2] s., portr.; 21 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2009-84757] 
1205.
 
Alarlı,  B.  İnsan  inciləri  [Mətn]:  məqalələr  toplusu  /Bilal 
Alarlı; red. H.Əmir.- Bakı: Sözün işığı, 2009.- Kitab I.- 112, [2] s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 5 man., 100 nüs.- [2009-85799] 

186 
 
1206.
 
Anar.  Ağ  liman.  Beşmərtəbəli  evin  altıncı  mərtəbəsi. 
Altıncı  [Mətn]:  roman,  povest  /Anar;  G.Anarqızı.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.- 495 s.: şək.; 21 sm.- 4 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-85779] 
1207.
 
Anar.  Dantenin  yubileyi  [Mətn]:  hekayə  /Anar;  dizayn 
M.Qaraxanlı; 
seriyanın 
rəhb. 
R.Məcid; 
seriyanın 
red. 
S.Babullaoğlu.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  53,  [3]  s.,  portr.;  17  sm.- 
("525 Kitab" seriyası).- 1 man., 500 nüs.- [2009-84092] 
1208.
 
Anar.  Unudulmaz  görüşlər  [Mətn]:  memuar  /Anar,  red. 
M.Çəmənli.- Bakı: Təhsil, 2009.- 270, [2] s., [12] v. fotoşək., portr.; 
24  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  10  man.,  nüs.  yox. 
(cildli).- [2009-84534] 
1209.
 
Arazlı duyğular [Mətn]: "Araz" ədəbi məclisinin almanaxı 
/tərt.  F.Şahbuzlu,  T.Məğrur;  red.  F.Şahbuzlu;  məsl.  Y.Dirili, 
D.Sevgin;  naşir  Q.İsabəyli;  ön  söz  T.Sadiq.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.-  415  s.,  portr.;  21  sm.-  3  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
85469] 
1210.
 
Arışlı,  M.  Şərəfli  əsgər  yolu  [Mətn]  /Мənsurə  Arışlı;  red. 
Z.Əbülfətoğlu;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  170,  [2] 
s., portr.; 21 sm.- 2 man., 250 nüs. (cildli).- [2009-84704] 
1211.
 
Arzulu,  S.  Könlümün  limanında  [Mətn]:  şeirlər  /Sevinc 
Arzulu; red. və ön söz müəl. Q.Nəcəfzadə.- Bakı: Araz, 2009.- 143 
s., portr.; 20 sm.- 4 man., 200 nüs.- [2009-87497] 
1212.
 
Asiman,  A.  Mənim  dəniz  sevgim  [Mətn]:  şeirlər  və 
poemalar  /Asif  Asiman;  red.  Ə.Xəlilov.-  Sumqayıt:  [s.n.],  2009.- 
271 s., portr.: şək.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-86710] 
1213.
 
Aslan,  K.  Qızlar  sevgi  yaşında  [Mətn]:  şeirlər  /Knyaz 
Aslan;  red.  R.Faxralı;  ön  söz  müəl.  R.Məmmədli.-  Bakı:  Qartal, 
2009.- 76,[4] s.; 14 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-84079] 
1214.
 
Aslan,  V.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  4  cilddə  /Vaqif  Aslan; 
red.  P.Əliyev;  nəşrə  məsul  Ə.Mollazadə.-  Bakı:  UniPrint,  2009.- 
Cild I: Şeirləri.- 716, [2] s.: şək., portr.; 21 sm.- 3 man., nüs. yox.- 
ISBN 9789-9524-403-63 (cildli).- [2009-84538] 
1215.
 
Aslan,  V.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  4  cilddə  /Vaqif  Aslan; 
red. 
N.Y.Məmmədov; 
rəssam 
C.Həmidov; 
nəşrə 
məsul 
Ə.Mollazadə.-  Bakı:  "Təhsil"  NPM,  2009.-  Cild  II:  Poemaları  və 
dramları:  Poemalar:  Aydın;  Ruhlarla  söhbət;  Dramalar:  Qan 

187 
 
üzərində  rəqs;  Kötük;  Kosa  ölər,  yaz  gələr.-  349  s.,  portr.:  ill.;  21 
sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86328] 
1216.
 
Astaralı,  İ. Həyat səxavətli olsaydı... [Mətn]: şeirlər /İqbal 
Astaralı.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 133,[3] s., portr.; 20 sm.- 1 man., 
200 nüs.- [2009-86095] 
1217.
 
Atalı,  E.  Milli  monoloq  [Mətn]:  hekayə,  esse,  povest  
/Eluca  Atalı;  red.  M.Süleymanlı;  tərt.  B.Azəri,  B.Atalı;  rəssam 
Sultan.-  Bakı:  Təfəkkür,  2009.-  104  s.,  portr.;  20 sm.-  2  man.,  300 
nüs.- [2009-85213] 
1218.
 
Atəş, Ü. İki dünya [Mətn]: şeirlər /Ülkər Atəş; ön söz müəl. 
N.Q.Cəfərov; red. R.Əsgər.- Bakı: Nurlan, 2009.- 383 s., portr.; 20 
sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-86159] 
1219.
 
Azərazər, S.T. Əsərləri [Mətn] /Söhrab AzərAzər; naşir və 
red.  Q.İsabəyli;  tərt.  ed.  T.Tahirli.-  2-ci  nəşr.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.-  Cild  IV;  Kitab  I:  Ata:  poema-epos.-  537,  [2]  s.,  portr.;  21 
sm.- 12 man., 150 nüs. (cildli).- [2009-87216] 
1220.
 
Azərazər, S.T. Əsərləri [Mətn] /Söhrab AzərAzər; naşir və 
red.  Q.İsabəyli;  tərt.  ed.  T.Söhraboğlu.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.- 
Cild V; Kitab II: Ata: poema-epos.- 2-ci nəşr.- 370, [2] s., portr.; 21 
sm.- 12 man., 150 nüs. (cildli).- [2009-87217] 
1221.
 
Azərazər,  S.T.  Əsərləri  [Mətn]  /Tahir  Söhrab  Azərazər; 
naşir  və  red.  Q.İsabəyli;  tərt.  ed.  T.Söhraboğlu.-  2-ci  nəşr.-  Bakı: 
Şirvannəşr, 2009.- Cild VI, Kitab III: Ata: poema-epos.- 557, [3] s.; 
21 sm.- 12 man., 150 nüs.- [2009-87218] 
1222.
 
Azərazər,  S.T.  Əsərləri  [Mətn]  /Tahir  Söhrab  Azərazər; 
tərt.  ed.  T.Söhraboğlu;  naşir  və  red.  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- Cild XVI: Şeirlər və poemalar: 1960-1996.- 447 s., portr.; 21 
sm.- 12 man., 150 nüs.- [2009-87219] 
1223.
 
Azəri,  Ə.  Qəmlibel  müsibəti  [Mətn]:  povest  və  hekayələr 
/Əli  Azəri;  red.  və  ön  söz  E.Kamal.-  Bakı:  Min  bir  mahnı,  2009.- 
175 s.: şək.; 14 sm.- Biblioqr.: s.174.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9522-904-57.- [2009-86263] 
1224.
 
Azəri, Ə. Şah bərəsi [Mətn]: hekayələr, ssenari, povest /Əli 
bəy  Azəri.-  Bakı:  [s.n.],  2009.-  259  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  10 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89087] 

188 
 
1225.
 
Azəri,  Ə.  Yurd  nisgili  [Mətn]:  publisistika  və  hekayə  /Əli 
bəy  Azəri;  red.  Ə.R.Xələfli.-  Bakı:  MBM,  2009.-  208  s.,  portr., 
fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84113] 
1226.
 
Babanlı,  V.Y.  Vicdan  susanda  [Mətn]:  roman  /Vidadi 
Babanlı.-  14-cü  nəşr.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  629,[3]  s.,  portr.;  22 
sm.-  3  man.  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9522-715-46  (cildli).-  [2009-
84593] 
1227.
 
Babullaoğlu,  S.  İlyas  Göçmənin  şəkil  dəftəri  [Mətn]:  şeir 
silsiləsi  /Səlim  Babullaoğlu;  dizayn  M.Qaraxanlı,  V.Əhmədova; 
foto İ.Göçmən, M.Bayer; tərc. İ.Kərimova.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 
107 s., portr., fotoşək.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 9952-280-
203.- [2009-84242] 
1228.
 
Babullaoğlu,  S.  Küləyə  qarşı  gedən  qadın  [Mətn]:  şeir 
toplusu /Səlim  Babullaoğlu.-  Bakı,  2009.-  93  s.; 20  sm.-  Mətn  fars 
qrafikasındadır.- 1 man., nüs. yox.- [2009-84630] 
1229.
 
Bağırov,  K.S.  Durnalar  [Mətn]:  şeirlər  /Kamran  Bağırov; 
red.  M.Əliyev.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  30,[2]  s.,  portr.;  17  sm.-  1 
man., 100 nüs.- [2009-85837] 
1230.
 
Baxşəliyeva, G.B. Ölməzliyə aparan yol [Mətn]: Əbülfərəc 
İsfahani  haqqında  /Gövhər  Baxşəliyeva;  red.  A.İmanquliyeva.- 
Bakı: Adiloğlu, 2009.- 155 s.: ill.; 18 sm.- Şərh və qeydlər.: s.145-
154.-  1man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-511-83  (cildli).-  [2009-
86964] 
1231.
 
Bayrami,  A.A. Könül  harayları [Mətn]:  şeirlər  /Allahverdi 
Bayrami;  red.  R.Məmməd.-  Bakı,  2009.-  135  s.,  portr.;  20  sm.-  1 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-94-17 (cildli).- [2009-85821] 
1232.
 
Bayramlı,  A.  Payız  dumanı  [Mətn]:  şeirlər  /Atabəy 
Bayramlı;  red.  Ə.Mirzallı.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  90  s.:  şək., 
portr.; 20 sm.- 1 man., 150 nüs.- [2009-85286] 
1233.
 
Bərahəni,  R.  Şeirlər. Müsahibələr.  Araşdırma  [Mətn]  /Rza 
Bərahəni;  tərt.  red.  M.Məhəmmədi;  naşir  S.Rüstəmxanlı.-  Bakı: 
Qanun,  2009.-  74,[2]  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  300  nüs.-  [2009-
85981] 
1234.
 
Bərgüşadlı,  S.M.  Didərginlər,  doğma  yurdda  çevrilməyək 
qonağa [Mətn]: şeirlər /Seyid Miriş Bərgüşadlı; red. H.M.Hadi; ön 
söz.  M.Əhmədov.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  251  s.:  şək.,  portr.,  cədv., 
fotoşək.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85229] 

189 
 
1235.
 
Bəyim,  N.  Ürək  simfoniyası  [Mətn]:  şeirlər,  poemalar, 
publisistika /Nisə Bəyim.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 172 s., portr.; 19 
sm.- 3man., nüs. yox. (cildli).- [2009-87261] 
1236.
 
Bimar, Y. Yaşadar bu ellər məni [Mətn]: şeirlər, hekayə və 
pyeslər /Yamar Bimar.- Mingəçevir: Mingəçevir işıqları, 2009.- 196 
s., portr.: şək.; 20 sm.- 2 man., nüs. yox.- ISBN 9789-9528-047-20.- 
[2009-85207] 
1237.
 
Bir  ağacın  dörd  budağı  [Mətn]:  şeirlər  /Z.Həsənoğlu, 
Ş.Həsənoğlu,  Ə.Həsənoğlu,  N.Həsənqızı;  red.  M.Göyçəli  rəssam 
Ş.Misirova.-  Bakı,  2009.-  231  s.,  portr.,  fotoşək.:  şək.;  21  sm.-  5 
man., 100 nüs. (cildli).- [2009-88158] 
1238.
 
Borçalı,  Y.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]  /Yəhya  Borçalı;  naşir 
və  ön  söz  M.Borçalı;  red.  Ə.Abbas.-  Bakı:  Borçalı,  2009.-  290  s., 
portr.; 21 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-84212] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə