AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

41.
 
Xəlilov,  S.S.  Sivilizasiyalararası  dialoq  [Mətn]  /Səlahəddin 
Xəlilov.- Dəyişdirilmiş 2-ci nəşr.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 256 s.; 20 
sm.- 15 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-512-75.- [2009-87042] 
42.
 
Ruits, 
J.P. 
Vətəndaşların 
Avropa  şəhərində  yerli 
mədəniyyətin  inkişafı  siyasətində  iştirakına  dair  soraq  kitabçası 
[Mətn]  /Jordi  Ruits,  S.Draqoyeviç;  giriş  F.Ditaxmayr;  ön  söz 
K.Şuteu;  red.  H.Weeda,  Avropa  Mədəniyyət  Fondu;  dizayn 
İ.Nemeş;  Azərb.  dilinə  tərc.  N.Əliyeva;  "İnterarts"  Fondu-
Barselona, ECUMEST Assosasiyası- Buxarest, Avropa Mədəniyyət 
Fondu- Amsterdam, Mədəni İnkişaf Mərkəzi- Bakı; Açıq Cəmiyyət 
İn-tu- Bakı.- Bakı: Qanun, 2009.- 116 s., cədv.; 22 sm.- İstinadlar.: 
s. 103-114.- Biblioqr.: s. 115-116.- 4 man., nüs. yox.-[2009-84935] 
 
01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri 
 
43.
 
Abdulla  İsmayıl  oğlu  Qarayev  [Mətn]:  biblioqrafiya  /tərt. 
A.İ.Əliyeva-Kəngərli;  red.  T.M.Ağayev;  AMEA,  Mərkəzi  Elmi 
Kitabxana.-  Bakı:  Elm,  2009.-  290,  [2]  s.,  portr.;  18  sm.- 
(Azərbaycanın  elm  və  mədəniyyət  xadimləri).-  Mətn  Azərb  və  rus 
dillərindədir.-  6  man.  50  qəp.,  250  nüs.-  ISBN  9789-9524-532-01 
(cildli).- [2009-87025] 
44.
 
Aida  Nəsir  qızı  İmanquliyeva  [Mətn]:  biblioqrafiya  /tərt.-
müəl.  A.İ.Əliyeva-Kəngərli,  İ.Səfərov;  red.  V.Məmmədəliyev; 
AMEA,  Mərkəzi  Elmi  Kitabxana.-  Bakı:  Elm,  2009.-  245,  [3]  s., 
portr.; 17 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 4  man., 500 
nüs.- ISBN 9789-9524-47(cildli).- [2009-Azf-256565] 
45.
 
Azərbaycan ekologiyası - 10 ildə [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
ed.  M.Vəliyeva,  H.Bəşirova,  G.Misirova;  ixt.  red.  və  burax.  məsul 
K.Tahirov;  red.  G.Səfərəliyeva;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 

13 
 
Turizm  Nazirliyi;  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.- 159 s.; 20 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 140-
156.- 1 man., 150 nüs. (cildli).- [2009-85744] 
46.
 
Azərbaycan-Belarusiya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi 
/tərt.  ed.  A.Abdullayeva;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.-
14 s.; 20 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 13.- 1 man.,150 nüs.- 
[2009-84894] 
47.
 
Azərbaycan-Hindistan  əlaqələri  [Mətn]:  tövsiyə  ədəbiyyat 
göstəricisi  /tərt.  ed.  Y.Sadıqova;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.- 14,[2] s.; 21 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 13.- 
1man., 150 nüs.- [2009-84896] 
48.
 
Azərbaycan-Koreya  əlaqələri  [Mətn]:  tövsiyə  ədəbiyyat 
göstəricisi  /tərt.  ed.  Ş.Məmmədli;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.- 11,[2] s.; 20 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 10.- 
1 man., 150 nüs.- [2009-84900] 
49.
 
Azərbaycan-Qazaxıstan  [Mətn]:  tövsiyə  ədəbiyyat  siyahısı 
/tərt.  ed.  S.Mehrəliyeva;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 
23  s.;  20  sm.-  Müəlliflərin  əlifba  göstəricisi:  s.  21.-  1  man.,  150 
nüs.- [2009-84898] 
50.
 
Azərbaycan-Pakistan  əlaqələri  [Mətn]:  tövsiyə  ədəbiyyat 
göstəricisi  /tərt.  ed.  J.Məmmədova;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.- 22 s.; 21 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 22.- 1 
man., 150 nüs.- [2009-84897] 
51.
 
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü 
il  tarixli  Sərəncamı  ilə  nəşr  olunan  kitabların  biblioqrafik  təsviri 
[Mətn] 
/Azərb. 
Resp. 
Mədəniyyət 
və 
Turizm 
Nazirliyi, 
M.F.Axundov  adına  Azərb.  Milli  Kitabxanası,  "Ədəbiyyatın  elmi 
sistemləşdirilməsi" 
şöbəsi;  burax.  məsul  K.Tahirov;  red. 
G.Baxşəliyeva.- Bakı, 2009.- Hissə II.- 119 s., cədv.; 20 sm.- Əlavə: 
s. 63-117.- 1 man., 150 nüs.- [2009-86111] 
52.
 
Azərbaycan  Respublikası  regionlarının  sosial-iqtisadi 
inkişafı  [Mətn]:  Dövlət  Proqramının  həyata  keçirilməsinə  dair 

14 
 
materiallar:  biblioqrafik  göstərici  /burax.  hazır.  M.Vəliyeva, 
M.İbrahimova;  red.  G.Səfərəliyeva  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb Milli Kitabxanası.- Bakı, 
2009.-  Buraxılış  II.-  346  s.;  21  sm.-  Köməkçi  göstəricilər.:  s.  320-
339.- 5 man., 300 nüs.- [2009-87095] 
53.
 
Azərbaycan-Tacikistan [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi 
/tərt. ed. T.Qarayeva; red. G.Səfərəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.-10,[2] s.; 20 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 9.- 1 
man., 150 nüs.- [2009-84895] 
54.
 
Azərbaycan-Türkmənistan 
[Mətn]: 
tövsiyə  ədəbiyyat 
göstəricisi  /tərt.  ed.  T.Qarayeva;  red.  G.Səfərəliyeva;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 13 s.; 20 sm.- Müəl. əlifba göstəricisi: s. 
12.- 1 man., 150 nüs.- [2009-84899] 
55.
 
Bakı  və  ətraf  qəsəbələrin  sosial-iqtisadi  inkişafı  [Mətn]: 
biblioqrafik göstərici /tərt. ed. A.Babayeva; red. M.Vəliyeva; Azərb. 
Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi;  M.F.Axundov  ad.  Azərb. 
Milli  Kitabxanası.-  Bakı,  2009.-  89  s.;  20  sm.-  Müəl.  əlifba 
göstəricisi:  s.  82-85.-  Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.  85-87.-  1  man., 
nüs. yox.- [2009-85015] 
56.
 
Beynəlxalq  terrorizm  və  onun  Azərbaycana  mənfi  təsiri 
[Mətn]:  biblioqrafiya  /burax.  hazır.  M.Vəliyeva,  G.Misirova;  ixt. 
red.  və  burax.  məsul  K.Tahirov;  red.  G.Səfərəliyeva;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.-  Bakı,  2009.-  96  s.;  20  sm.-  Köməkçi  göstəricilər:  s. 
86-95.- 1 man., nüs. yox.- [2009-86273] 
57.
 
Biblioqrafik  göstəricilərin  tərtibi  metodikası  [Mətn]: 
metodik 
məsləhət 
/elmi  red.  A.İ.Əliyeva-Kəngərli;  tərt. 
K.Ənvərqızı, A.Karapınar; red. N.İsmayılov, F.Hüseynova; AMEA, 
Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: MEK, 2009.- 25 s.; 21 sm.- 1 man., 
nüs. yox.- [2009-86586] 
58.
 
Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı  -  2007  [Mətn]  /baş  red. 
K.M.Tahirov; 
tərt. 
ed.  L.Talıbova,  N.Rzaquliyeva;  red. 
Z.Qulamova,  L.Bağırova;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 280 s.; 

15 
 
20  sm.-  Müəlliflərin  əlifba  göstəricisi:  s.  246-268.-  Sərlövhələrin 
əlifba göstəricisi: s. 269-277.- 1 man., 150 nüs.- [2009-86112] 
59.
 
Birillik  Azərbaycan  kitabiyyatı  1992  [Mətn]  /tərt. 
L.Talıbova,  N.Rzaquliyeva;  baş  red.  K.M.Tahirov;  elmi  red. 
X.İ.İsmayılov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi, 
M.F.Axundov  ad.  Azərb. Milli Kitabxanası.-  Bakı,  2009.-143s.;  20 
sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 126-135.- Sərlövhələrin əlifba 
göstəricisi: s. 136-141.- (Milli Kitabxana - 85).- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 3 man., 150 nüs.- [2009-84929] 
60.
 
Birillik  Azərbaycan  kitabiyyatı  -  2002  [Mətn]  /tərt. 
L.Talıbova,  N.Rzaquliyeva;  baş  red.  K.M.Tahirov;  elmi  red. 
X.İ.İsmayılov;  red.  T.Ağamirova;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.- 288 s.; 20 sm.- Müəlliflərin əlifba göstəricisi: s. 258-
274.- Sərlövhələrin əlifba göstəricisi: s. 274-285.- (Milli Kitabxana-
85).-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  3  man.,  150  nüs.-  [2009-
85017] 
61.
 
Birinci  Türkoloji  Qurultay-80  [Mətn]:  mövzu  sərgisinin 
ədəbiyyat siyahısı /tərt. F.Xanlarova [və b.]; red. G.Xələfova; topl. 
Z.Naibova  [və  b.];  AMEA,  Mərkəzi  Elmi  Kitabxana.-  Bakı:  MEK, 
2009.- 42 s.; 20 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-86589] 
62.
 
Fikrət 
Əmirov 
[Mətn]: 
biblioqrafiya 
/tərt. 
ed. 
T.Məmmədova,  A.Novruzova;  elmi  red.  Z.Abdullayeva;  burax. 
məsul  və  ixt.  red.  K.Tahirov;  red.  G.Səfərəliyeva;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.-  Bakı:  Çinar-çap,  2009.-  271  s.,  portr.;  17  sm.- 
Köməkçi  göstəricilər:  s.  237.-  1  man.  85  qəp.,  300  nüs.-  [2009-
85344] 
63.
 
Heydər  Əliyev  adına  Bakı-Tbilisi-Ceyhan  neft  kəməri 
[Mətn]:  ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin  anadan  olmasının  85 
illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici /burax. məsul K.Tahirov; 
red.  G.Səfərəliyeva;  tərt.  G.Hüseynova,  G.Misirova  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 238, [2] s., portr.; 21 sm.- Müəlliflərin və 
sərlövhələrin əlifba göstəricisi: s. 196-224.- Biblioqr. Azərb. və rus 
dil.: s. 225-228.- 10 man., nüs. yox.-[2009-87789] 

16 
 
64.
 
Heydər Əliyev fondu 5 il [Mətn]: biblioqrafik göstərici /tərt. 
M.Vəliyeva,  M.İbrahimova;  ixt.  red.  və  burax.  məsul  K.Tahirov; 
red.  G.Səfərəliyeva  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 232 s.; 21 
sm.- 5 man., 150 nüs.- [2009-87096] 
65.
 
Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
ed. Ə.Əfəndiyev, Z.Əliyeva; elmi məsl. N.Araslı; red. Ə.Əfəndiyev; 
AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 301,[3] s., 
fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  Əsərlərinin  əlifba  göstəricisi:  s.  253-277.- 
Müəlliflərin  əlifba  göstəricisi:  s.  278-289.-  Redaktorların  əlifba 
göstəricisi:  s.  290-291.-  Tərcüməçilərin  əlifba  göstəricisi:  s.  291.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 5 man., 250 nüs.- ISBN 5-8066-
175-99 (cildli).- [2009-84185] 
66.
 
İsmayılova, 
S.  Azərbaycanda  bədii  ədəbiyyat  və 
ədəbiyyatşünaslıq  biblioqrafiyası  [Mətn]:  1965-2000-ci  illər  /Sima 
İsmayılova;  elmi  red.  Z.H.Əliyev;  red.  Ş.Tahirqızı;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  181,  [3]  s.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s. 162-180.- 1 man, 300 nüs.- [2009-86653] 
67.
 
Kazım  Əbdülmanaf  oğlu  Ələkbərov  -  100  il  [Mətn]: 
bibliografiya,  xatirə  və  sənədlər  /tərt.  B.Şakuri,  R.Ağabəyli;  red. 
B.Budaqov;  ön  söz  M.Musayev;  AMEA.-  Bakı:  Təhsil,  2009.- 
200,[15]  v.  fotoşək.,  portr.,  cədv.;  22  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus,  ing. 
dillərindədir.-  5  man.,  500  nüs.-  ISBN  5-8066-175-80  (cildli).- 
[2009-84365] 
68.
 
Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. 
A.Q.Həbibova,  R.İ.Camalov;  AMEA.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  131 
s.,  [8]  v.  fotoşək.,  portr.;  25  sm.-  (Azərb.  elm  və  mədəniyyət 
xadimləri).-  Müştərək  müəlliflərin  əlifba  göstəricisi:  s.116-130.-  7 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-714-54 (cildli).- [2009-84255] 
69.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Dekabr  -  2008:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/burax.  hazır.  D.Sadıxova,  Z.Əhmədova,  N.Səlimova;  red. 
G.Səfərəliyeva;  burax.  məsul  K.Tahirov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət 
və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası, 
Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi.- Bakı, 2009.- 112 s.; 21 sm.- 1 
man., 50 nüs.- [2009-83628] 

17 
 
70.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Yanvar  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/burax.  hazır.  D.Sadıxova,  Z.Əhmədova,  N.Səlimova,  E.Həsənova; 
red.  G.Səfərəliyeva;  burax.  məsul  K.Tahirov;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  adına  Azərb.  Milli 
Kitabxanası, Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi.- Bakı, 2009.- 81 
s., 20 sm.- Bibloqr.: s. 76-78.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 1 
man., 50 nüs.- [2009-83812] 
71.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Fevral  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov adına 
Azərb.  Milli  Kitabxanası,  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 
Təşkili şöbəsi
.
- Bakı, 2009.- 45 s.; 20 sm.- 1 man., 50 nüs.- [2009-
84207] 
72.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Mart  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad. 
Azərb.  Milli  Kitabxanası,  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 
Təşkili  şöbəsi.-  Bakı,  2009.-  43  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 1 man., 50 nüs.- [2009-84281] 
73.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Aprel  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad. 
Azərb.  Milli  Kitabxanası,  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 
Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2009.- 68 s.; 20 sm.- 1 man., 50 nüs.- [2009-
84567] 
74.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  May  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi: 
/Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad. 
Azərb.  Milli  Kitabxanası,  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 
Təşkili  şöbəsi.-  Bakı,  2009.-76  s.;  20  sm.-  1  man.,  50  nüs.-  [2009-
84901] 
75.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  İyun  –  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad. 
Azərb.  Milli  Kitabxanası,  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 

18 
 
Təşkili  şöbəsi.-  Bakı,  2009.-74  s.;  20  sm.-  1  man.,  50  nüs.-[2009-
85014] 
76.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  İyul  -  2009:  carı  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxana,  Analitik  Elektron 
Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2009.- 74 s.; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus. dillərindədir.- 1 man. 50 nüs.- [2009-85561] 
77.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Avqust  -  2009:  carı  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxana,  Analitik  Elektron 
Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2009.- 45 s.; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus. dillərindədir.- 1 man.50 nüs.- [2009-85562] 
78.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Sentyabr  -  2009:  carı  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxana,  Analitik  Elektron 
Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi.- Bakı, 2009.- 45 s.; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus. dillərindədir.- 1 man. 50 nüs.-[2009-85573] 
79.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Oktyabr  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad. 
Azərb.  Milli  Kitabxanası,  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 
Təşkili  şöbəsi.-  Bakı,  2009.-  66  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 1 man., 50 nüs.- [2009-85827] 
80.
 
Mədəniyyət,  incəsənət  və  turizm  haqqında  yeni  ədəbiyyat 
[Mətn]:  Noyabr  -  2009:  cari  biblioqrafik  informasiya  göstəricisi 
/Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.FAxundov  ad. 
Azərb.  Milli  Kitabxanası;  Analitik  Elektron  Məlumat  Bazasının 
Təşkili  şöbəsi.-  Bakı,  2009.-  53  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 1 man., 50 nüs.- [2009-86154] 
81.
 
Mərkəzi  Elmi  Kitabxanaya  2008-ci  ildə  yeni  daxil  olan 
kitablar  [Mətn]:  informasiya  bülleteni  /elmi  red.  A.İ.Əliyeva-
Kəngərli;  tərt.  X.Səfərova  [və  b.];  red.  T.Əsgərova  [və  b.];  burax. 
məsul F.Hüseynova; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Buraxılış 3-
4.-  Bakı,  2009.-  142  s.;  21  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus  və  ing. 
dillərindədir.- 1 man., 500 nüs.- [2009-86590] 
82.
 
Mərkəzi Elmi Kitabxanaya  2009-cı ildə daxil olan dövri və 
nəşri davam edən ədəbiyyat [Mətn]: biblioqrafik göstərici /elmi red. 

19 
 
A.İ.Əliyeva-Kəngərli; 
tərt. 
T.Əsgərova, 
S.Rzayeva, 
G.Əmiraslanova,  G.Qəniyeva;  red.  F.Hüseynova;  burax.  məsul 
A.Hüseynova,  F.Süleymanova;  AMEA,  Mərkəzi  Elmi  Kitabxana.- 
Bakı,  2009.-  Buraxılış  I.-  67  s.;  21  sm.-  Əlifba  göstəricisi  Azərb., 
rus,  Qərbi  Avropa  və  şərq  dillərində:  s.  50-66.-  1  man.,  500  nüs.- 
[2009-86588] 
83.
 
Nurəliyeva,  T.  Vəqf  olunmuş  əlyazmalar  kataloqu  [Mətn] 
/Tahirə Nurəliyeva; ərəbcə vəqf qeyd. tərc. ed. A.Ramazanov; elmi 
red. N.Göyüşov; red. F.Xəlilova; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild I.- 305 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 303- 
305.- 4 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-85552] 
84.
 
Oruc  Vəli  oğlu  İbadlı  [Mətn]:  biblioqrafiya  /tərt.  ed. 
N.B.Hüseynova,  R.İ.Babayev;  red.  X.M.Qasımov,  İ.V.Əzizov; 
AMEA,  Mərkəzi  Nəbatat  Bağı.-  Bakı:  Elm,  2009.-  140,  [4]  s., 
portr.; 17 sm.- Əsərlərin əlifba göstəricisi: s. 114-137.- Mətn Azərb., 
rus  və  ing.  dillərindədir.-  (Azərbaycanın  elm  və  mədəniyyət 
xadimləri).- 2 man., 250 nüs. (cildli).- [2009-85542] 
85.
 
Ramiz  Ənvər  oğlu  Mehdiyev  [Mətn]:  biblioqrafiya  /tərt.-
müəl.  A.İ.Əliyeva-Kəngərli,  G.Səfərəliyeva,  B.Eyvazlı,  İ.Səfərov; 
red.  A.Aslanov,  K.Tahirov;  AMEA,  Mərkəzi  Elmi  Kitabxana.- 
Bakı: AzərTac, 2009.- 371, [5] s., portr.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs.- 
ISBN 9789-9523-424-75.- [2009-85536] 
86.
 
Səttar  Bəhlulzadə  [Mətn]:  biblioqrafiya  /layih.  rəhb. 
Ə.Qarayev;  tərt.  ed.  M.Cahangirova,  P.Qurbanova;  ixt.  red.  və 
burax.  məsul  K.Tahirov;  red.  G.Səfərəliyeva;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 172 s., portr.; 16 sm.- 1 man. 300 nüs.- 
[2009-86226] 
87.
 
Şərifli,  K.K.  Əbdülqəni  Əfəndi  Nuxəvi  Xalisəqarızadə 
kitabxanasının  kataloqu  [Mətn]  /Kamandar  Şərifli;  elmi  red. 
A.Musayeva;  AMEA,  Məhəmməd  Füzuli  ad.  Əlyazmalar  İn-tu.- 
Bakı:  Nurlan,  2009.-  Cild  I.-  425  s.;  21  sm.-  1  man.  500  nüs. 
(cildli).- [2009-Azf-256588] 
88.
 
Teyyub  Qurban [Mətn]: biblioqrafiya  /tərt.  ed.  M.Vəliyeva; 
ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. N.Nağıyeva; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 

20 
 
Kitabxanası.-  Bakı,  2009.-  117  s.;  20  sm.-  Əsərlərinin  əlifba 
göstəricisi.: s. 90-108.- 1 man., 150 nüs.- [2009-86273] 
89.
 
Tofiq  Murtuza  oğlu Nağıyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. 
Z.A.Zaytseva; məsul red. S.M.Mehrəliyeva; Milli EA; Azərb. Milli 
Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi; M.F.Nağıyev ad. Kimya Problemləri 
İn-tu.-  Bakı:  Elm,  2009.-  228  s.,  fotoşək.,  portr.:  şək.;  21  sm.- 
(Azərbaycanın  elm  və  mədəniyyət  xadimləri).-  Əsərlərinin  əlifba 
göstəricisi: s. 206-224.- 8 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-441-08-6 
(cildli).- [2009-80166] 
90.
 
Üzeyir  Hacıbəyli  [Mətn]:  biblioqrafiya  /layihənin  rəhb. 
Ə.Qarayev; elmi məsl. S.Məmmədəliyeva; elmi red. və ön söz müəl. 
Z.Səfərova; 
ixt. 
red. 
və 
burax. 
məsul 
K.Tahirov; 
red. 
G.Səfərəliyeva; tərt. H.Haşımova [və b.]; Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və  Turizm  Nazirliyi;  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı,  2009.-  379  s.,  portr.;  24  sm.-  (Azərbaycanın  görkəmli 
şəxsiyyətləri).- Köməkçi göstəricilər: s. 329-377.- 10 man., 300 nüs. 
(cildli).- [2009-85443] 
91.
 
Vaqif  Məcid  oğlu  Fərzəliyev  [Mətn]:  biblioqrafiya 
/Akademiyası  Ə.M.Quliyev  ad.  Aşqarlar  Kimyası  İn-tu;  Mərkəzi 
Elmi  Kitabxana.-  Bakı:  Elm,  2009.-  363  s.,  portr.;  18  sm.-  Mətn 
Azərb.,  rus  və  ing.  dillərindədir.-  4  man.,  250  nüs.-  ISBN  9789-
9924- 5342-3 (cildli).- [2009-Azf-256561] 
92.
 
Yeni  kitablar  [Mətn]:  2008-ci  ilin  ikinci  rübündə 
M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya  daxil  olan  yeni  kitabların 
annotasiyalı  biblioqrafik  göstəricisi  /baş  red.  K.Tahirov;  tərt.  ed. 
L.Talıbova,  S.Şabanova;  red.  T.Ağamirova;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  adına  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.-  Bakı,  2009.-  Buraxılış  II.-  175  s.;  20  sm.-  (Milli 
Kitabxana-85).-  Müəlliflərin  əlifba  göstəricisi:  s.  161-167.- 
Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi:  s.  168-173.-  3  man.,  150  nüs.- 
[2009-84931] 
93.
 
Yeni  kitablar  [Mətn]:  2008-ci  ilin  üçüncü  rübündə 
M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya  daxil  olan  yeni  kitabların 
annotasiyalı  biblioqrafik  göstəricisi  /baş  red.  K.Tahirov;  tərt. 
L.Talıbova,  S.Şabanova;  red.  T.Ağamirova;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə