AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34

1239.
 
Borçalının  söz  boğçası  [Mətn]:  şeirlər  və  hekayələr  /tərt. 
ed.  Y.Vəliyev;  red.  M.Çəmənli;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  350,  [2]  s.;  21  sm.-  2 
man., 1000 nüs.- [2009-86231] 
1240.
 
Borsunlu, F.T. Baş çinar [Mətn]: roman /Firidun Borsunlu; 
red. H.Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 2009.- 207 s.: şək., portr.; 20 sm.- 
2 man., 250 nüs.- [2009-84154] 
1241.
 
Böyükçöl,  K.  Çatlamış  fincan  [Mətn]:  şeirlər  /Kəramət 
Böyükçöl; red. S.Hüseynoğlu.- Bakı: Araz, 2009.- 57 s., fotoşək.; 16 
sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-87494] 
1242.
 
Buzovnalı,  A.  Xəzərim  [Mətn]:  şeirlər  /Arif  Buzovnalı.- 
Bakı: Qanun, 2009.- 302, [2] s., portr.; 20 sm.- 5 man., 1000 nüs.- 
[2009-84328] 
1243.
 
Bünyadzadə,  K.Y.  Gəncliyin  fəlsəfəsi  [Mətn]:  məqalələr, 
esselər  /Könül  Bünyadzadə.-  Bakı:  Nurlar,  2009.-  250,  [6]  s.,  21 
sm.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-502-86  (cildli).-  [2009-
84903] 
1244.
 
Bünyadzadə,  Ü.Y.  Ömür  yolu  [Mətn]:  poema  /Ülvi 
Bünyadzadə;  baş  red.  S.Babullaoğlu;  tərc.  ed.  S.Məmmədzadə, 
S.Gültən, İ.Avşar, O.Kazımov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  99  s.,  portr.;  17  sm.-  Mətn 
Azərb.,  ing.,  türk,  rus  və  gürcü  dillərindədir.-  3  man.,  300  nüs.- 
[2009-85436] 

190 
 
1245.
 
Bünyadzadə,  Ü.Y.  Ömür  yolu  [Mətn]:  poema  /Ülvi 
Bünyadzadə; red. Ş.İataşvili; tərc. O.Kazımov; üz qabığının dizaynı 
K.Sulaberidze, A.Silaberidze.- Bakı: Qafqaz evi, 2009.- 67 s., foto; 
17  sm.-  Mətn  Azərb.  və  gürcü  dillərindədir.-  3  man.,  nüs.  yox.- 
ISBN 9789-9414-003-91.- [2009-85437] 
1246.
 
Cahangir,  T.  Ağıl  dərmanı  [Mətn]:  satirik  hekayələr, 
novellalar /Tariyel Cahangir.- Bakı: Nurlan, 2009.- 451 s., portr.; 22 
sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85234] 
1247.
 
Camal,  S.  Səndən  gözəl  gül  ha  yoxdur  [Mətn]:  şeirlər 
/Sahib  Camal;  red.  İ.Sadıq;  ön  söz  müəl.  İ.Tapdıq,  İ.Sadıq.-  Bakı: 
Azərnəşr,  2009.-  199  s.,  portr.;  21  sm.-  2  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-84944] 
1248.
 
Cavad,  A.  İşıq  adam  [Mətn]:  şeirlər  /Ağamir  Cavad;  red. 
E.İsgəndərzadə;  cildin  rəssamı  Z.Beksaç  (Kosova).-  Bakı:  Vektor, 
2009.- 143 s., portr.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85613] 
1249.
 
Cəbiyeva,  T. Bir ömrün taleyi [Mətn]: publisistika /Təranə 
Cəbiyeva.- Bakı: Borçalı, 2009.- 20 s., [2] v. portr., fotoşək.; 21sm.- 
4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89126] 
1250.
 
Cəfərxan,  F.  Səndən  qalan  bir  sevgidir...  [Mətn]:  şeirlər, 
povest  /Firdovsi  Cəfərxan;  red.  Ə.Xəlilov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.- 
263 s., fotoşək., portr.; 21 sm.- 2 man., 5000 nüs.- [2009-85735] 
1251.
 
Cəfərov,  M-C.Z.  İnsanlar  və  talelər  [Mətn]:  kinodram 
/Məmməd  Cəfərov;  tərt.  ed.  İ.Həbibbəyli;  red.  V.Məmmədov.- 
Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- 375 s., portr.; 25 sm.- 15 man., 1000 nüs. 
(cildli).- [2009-86418] 
1252.
 
Cəlaloğlu,  E.  Dan  üzünün  rəngi  [Mətn]:  şeirlər  /Elbəyi 
Cəlaloğlu; red. və ön söz E.Başkeçid.- Bakı: Nurlan, 2009.- 134, [2] 
s., portr.; 20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85769] 
1253.
 
Coculu,  S.  Haqqa  divan  qurulmayıb  [Mətn]:  şeirlər 
/Seyraqif  Coculu;  red.  H.Musabəyli.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  111  s., 
foto, portr.: ill.; 20 sm.+[1] elektron. opt. disk (CD); 12 sm.- 2 man., 
200 nüs. (cildli).- [2009-84605] 
1254.
 
Çingizoğlu,  C.  Tiranların  cənnəti  [Mətn]:  publisistika, 
hekayə /Ceyhun Çingizoğlu; red. T.Əli; ön söz müəl. N.Çayqıraqlı.- 
Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  192,[2]  s.,  portr.,  fotoşək.;  20  sm.-  2  man., 
250 nüs.- [2009-85842] 

191 
 
1255.
 
Çıraqlı,  Q. Bir işıq ucundan tutub gedirəm [Mətn]: şeirlər 
/Qəşəm  Çıraqlı;  red.  R.Əliyev.-  Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  277  s., 
portr.; 20 sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86592] 
1256.
 
Çörəkçi,  V.  Əsirin dedikləri  [Mətn]:  sənədli  povest /Vasif 
Çörəkçi; kitabın naşiri və red. Q.Sabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 
82, [2] s., portr.; 19 sm.- 2 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-84706] 
1257.
 
Çörəkçi,  V. Oğurlanmış tale [Mətn]: sənədli povest /Vasif 
Çörəkçi; kitabın naşiri və red. Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 
107  s.,  portr.,  fotoşək.;  19  sm.-  3  man.,  120  nüs.  (cildli).-  [2009-
87215] 
1258.
 
Dadaşov,  İ.Q.  Məşuqə  məktəbi  [Mətn]:  qəzəllər,  şeirlər 
/İlham  Dadaşov,  bədii  red.  F.F.Mirzəyeva.-  Bakı:  Ülvi-Həyat, 
2009.- 206, [2] s., portr.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2009-85277] 
1259.
 
Dağlı, G. Xoxan [Mətn]: şeirlər, hekayə /Günay Dağlı; red. 
D.Mustafayev;  tərc.  O.Hacımusalı;  rəssam  C.Heydərov;  ön  söz. 
D.Gədəbəyli.-  Bakı:  SSPrint,  2009.-  123  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  4 
man., 300 nüs.- ISBN 9789-9524-403-75.- [2009-87498] 
1260.
 
Dərələyəzli,  V.  İbrət  [Mətn]:  şeirlər  və  poemalar  /Hacı 
Vidadi  Dərələyəzli;  nəşrə  hazır.  İ.Şahmaroğlu;  red.  və  ön  söz 
N.Əyyub.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 102,[2] s., portr.; 17 sm.- 1 man., 
200 nüs. (cildli).- [2009-85839] 
1261.
 
Dəyirmanın  alt  daşı [Mətn]: şeirlər /M.F.Xələf (Azərelli), 
Ş.Cəfəri,  M.Əhmədi,  Ə.Ommi  (Duman);  tərt.  ed.,  red.  və  ön  söz 
müəl.  İ.Qəhrəman.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  135  s.,  portr.;  17  sm.-  1 
man., 500 nüs.- [2009-84597] 
1262.
 
Dünya  bir  səhnədir  [Mətn]:  ədəbi  almanax  /tərt.  və  red. 
R.Oday.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Kitab  XV.-  207  s.:  şək.,  portr.;  21 
sm.- 5 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-84128] 
1263.
 
Dünya,  G.  Azadlıq  millətin  səadətidir  [Mətn]:  şeirlər 
/Güloğlan    Dünya;  red.  X.Cahangirov.-  Sumqayıt:  Dərələyəz-M, 
2009.- 119 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-84585] 
1264.
 
Dünyamalı,  K.  Əsrlərdən  gələn  səslər.  Nəsillərdən  qalan 
izlər  [Mətn]:  tarixi-sənədli  publisistik  əsər  /Kərim  Dünyamalı;  red. 
T.Vəlixanlı.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  163  s.,  [1]  v.  portr.,  fotoşək.: 
şək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.159-160.- 2 man., 200 nüs.- [2009-85291] 
1265.
 
Dünyanın  bəzəyi  [Mətn]:  antologiya.-  Naxçıvan:  Əcəmi, 
2009.-  194,  [8]  s.,  portr.,  fotoşək.;  22  sm.-  (Naxçıvan  Muxtar 

192 
 
Respublikasının  85  illiyinə  həsr  olunur).-  10  man.,  1000  nüs. 
(cildli).- [2009-86417] 
1266.
 
Elatlı,  E.  Bakıdan  gələn  xəfiyyə  [Mətn]:  roman  /Elxan 
Elatlı.-  Bakı:  MBM-R,  2009.-  246,  [2]  s.,  portr;  20  sm.-  10  man., 
1000 nüs.- ISBN 9789-9522-904-27.- [2009-88556] 
1267.
 
Elatlı,  E.  Cəhənnəmdən  gələn  səs  [Mətn]:  roman  /Elxan 
Elatlı; rəssam Y.Rəhimov.- Bakı: MBM, 2009.- 367 s.: ill.; 20 sm.- 
10 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9522-904-35.- [2009-88557] 
1268.
 
Elatlı, E. Dilənçi qadının sirri [Mətn]: roman /Elxan Elatlı.- 
Bakı: MBM MMC, 2009.- 159 s., portr.; 20 sm.- 7 man., 1000 nüs.- 
ISBN 9789-9522-904-34.- [2009-88553] 
1269.
 
Elatlı, E. İtmiş qızın axtarışı [Mətn]: hekayə /Elxan Elatlı.- 
Bakı: MBM-R, 2009.- 103 s., portr.: ill.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs.- 
ISBN 9789-9522-902-34.- [2009-88554] 
1270.
 
Elatlı, E. Pəncərədə görünən kölgə [Mətn]: detektiv roman 
/Elxan  Elatlı;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu;  ön  söz  müəl.  S.Sadıqova, 
red. A.Nəbioğlu.- Bakı: MBM, 2009.- 159 s., portr.: ill.; 20 sm.- 3 
man., 700 nüs.- ISBN 9952-290-47-0.- [2009-89107] 
1271.
 
Elatlı, E. Yeddinci mərtəbədə qətl... [Mətn]: hekayə, povest 
/Elxan  Elatlı;  naşir  R.Xan-Sayadoğlu;  rəssam  Y.Rəhimov.-  Bakı: 
MBM-R, 2009.- 115 s.: şək.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9522-902-33.- [2009-88555] 
1272.
 
Elçin,  R.  Əsərləri  [Mətn]:  altı  cilddə  /Rəhilə  Elçin;  red. 
R.Oday.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  Cild  IV:  Səndən  sonra:  şeirlər, 
poema.-  607  s.,  portr.;  22  sm.-  3  man.,  300  nüs.  (cildli).-  [2009-
85198] 
1273.
 
Elçin, R. Heydərnamə [Mətn]: dastan-poema /Rəhilə Elçin; 
red.  R.Oday.-  Bakı:  Araz,  2009.-  319  s.,  fotoşək.,  port.;  20  sm.-  8 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89646] 
1274.
 
Etibar,  İ.  Gecikən  kitab  [Mətn]:  şeirlər  /İskəndər  Etibar; 
red.  Ə.Ziyyəddinoğlu.-  Bakı:  Kooperasiya,  2009.-  Kitab  I.-  259  s., 
portr.; 21 sm.- 2 man., 400 nüs.- [2009-84490] 
1275.
 
Əfşan,  M.H.  Özüm  və  sözüm  [Mətn]:  sənədli  roman 
/Məmməd  Məmmədov;  red.  Ə.Qurbanova.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.- 
431 s., fotoşək.; 22 sm.- 6man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87399] 
1276.
 
Əhməd,  Ə.  Həsən  Küskün  köç  eylədi  dünyadan  [Mətn]: 
şairin  yaradıcılığı  haqqında  poetik  deyimlər,  xatirələr  və  şeirlər 

193 
 
/Ənvər  Əhmədov;  red.  Ş.Vəfadar.-  Bakı:  Yazıçı,  2009.-  206  s.; 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87167] 
1277.
 
Əhməd,  Q.  Dünyamın  dünyası  [Mətn]:  şeirlər  /Əhməd 
Qədiməli;  red.  ön  söz  müəl.  V.Yusifli.-  Bakı:  UniPrint,  2009.-119 
s.,  portr.;  19  sm.-  1  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-403-12.- 
[2009-85919] 
1278.
 
Əhməd,  V.  Mən  öz  ürəyimi  şeirə  verdim  [Mətn]:  şeirlər 
/Vəli Əhməd; ön söz müəl. Q.Paşayeva; topl. tərt. ed. B.Baba; red. 
Ə.Qoşalı.- Bakı: Nurlan, 2009.- 198 s., fotoşək., portr.: şək.; 20 sm.- 
2 man., 300 nüs.- [2009-86638] 
1279.
 
Əhmədoğlu,  M.  İtirilmiş  ömür  [Mətn]:  hekayələr  /Malik 
Məmmədov;  red.  Y.Dirili;  ön  söz  Ə.Əroğrul.-  Bakı:  Müəllim, 
2009.- 102, [2] s., portr.; 17 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-85216] 
1280.
 
Əhmədov,  Q.İ.  Dantenin  həqiqi  yubileyi  [Mətn]:  roman 
/Qabil Əhmədov; red. G.Abbaslı; rəy. Ə.Qurbanov, V.Ramazanov.- 
Bakı: Sabah, 2009.- 339 s., portr.; 19 sm.- 3 man., 200 nüs.- ISBN 
5-8610-6034-7.- [2009-86306] 
1281.
 
Əli,  H. Ürək dili [Mətn]: poema və şeirlər /Hafiz Əli; red. 
E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2009.- 399 s., portr.; 17 sm.- 3 man., 
300 nüs.- [2009-86265] 
1282.
 
Əlişoğlu, Q. Güllə yarası. Kurşun yarası [Mətn]: povest və 
hekayələr /Qardaş Əlişoğlu; rəy. və red. R.Ulusel; ön söz B.Güney.- 
Ankara, 2009.- 175 s., portr.; 21 sm.- 2 man., nüs. yox.- ISBN 9789-
7589-515-12.- [2009-85781] 
1283.
 
Əlişov,  Ə.İ.  Medalyon  [Mətn]:  roman  /Əhəd  Əlişov;  red. 
V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2009.- 278, [2] s., portr.; 21 sm.-  4 
man., 300 nüs. (cildli).- [2009-86544] 
1284.
 
Əliyev,  Q.M.  Ürəyimin  dünya  dərdi  [Mətn]:  rübailər, 
qəzəllər,  bayatılar  /Qəhrəman  Əliyev;  red.  İ.Şükürlü.-  Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 166, [2] s., portr.: şək.; 17 sm.- 4 man., 300 nüs.- 
[2009-87614] 
1285.
 
Əliyeva,  G.  Duyasan  gərək  [Mətn]:  şeirlər,  ithafnamələr, 
poemalar  /Gülbacı  Əliyeva;  red.  və  ön  söz  Ə.İdrisoğlu.-  Bakı: 
Borçalınəşr, 2009.- 191 s., portr.; 21 sm.- 5 man., 200 nüs.- [2009-
87654] 

194 
 
1286.
 
Əliyeva,  M.M.  Sevgi  yarpaqları  [Mətn]:  şeirlər  /Mahirə 
Əliyeva;  red.  K.R.Əliyev.-  Bakı:  Hərbi  nəşriyyat,  2009.-  87  s., 
portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86303] 
1287.
 
Əliyeva,  S.  Sənin  üçün  darıxmışam  [Mətn]:  şeirlər  /Səidə 
Əliyeva;  ön  sözün  müəl.  S.T.Azər;  red.  N.Məmmədli.-  Bakı: 
Nurlan,  2009.-  78,[2]  s.,  portr.;  16  sm.-  1  man.,  500  nüs.-  [2009-
86808] 
1288.
 
Əlizadə, A. Ora [Mətn]: hekayələr /Aysel Əlizadə; tərt. ed. 
və  red.  K.Abiyeva;  dizayner  M.Qaraxanlı;  Bank  of  Azerbaijan.- 
Bakı: Mütərcim, 2009.- 37,[3] s., portr.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs.- 
[2009-86322] 
1289.
 
Ərəblinski,  E.B.  Xaliq  [Mətn]:  dini  şeirlər  /Elman 
Ərəblinski,  E.B.Ərəblinski;  red.  Q.Kərimova.-  14-cü  nəşr.-  Bakı: 
Nasir,  2009.-  437  s.;  21  sm.-  5  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
84924] 
1290.
 
Əroğul,  Ə.  Cəbrayıl  ziyarətgahları  [Mətn]:  bədii 
publisistika /Əlisahib Əroğul; red. İ.Kazımlı.- Bakı: Təknur, 2009.- 
99 s., portr., fotoşək.; 19 sm.- 3 man., 500 nüs.-  ISBN 4789-9524-
450-49 (cildli).- [2009-84834] 
1291.
 
Əroğul,  Ə.  Əmir  Teymurun  fəryadı:  (və  ya  qeyri-türk 
müəllifləri  erməniləri  ittiham  edir)  [Mətn]:  bədii  publisistika 
/Əlisahib Əroğul; red. N.Tapdıqoğlu.- Bakı: Təknur, 2009.- 201 s.; 
20 sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-450-88.- [2009-86271] 
1292.
 
Əsədov,  İ.  Şair  və  zaman  [Mətn]:  şeirlər  /İsa  Əsədov.- 
Təbriz,  2009.-  199  s.;  20  sm.-  Kitab  ərəb  qrafikasındadır.-  4  man., 
nüs. yox.- ISBN 9788-746-586-96.- [2009-87159] 
1293.
 
Əsgəroğlu, Ə. Dərdimizin qan rəngi [Mətn]: poema /Ədalət 
Əsgəroğlu;  tərc.  S.Məmmədzadə,  S.Gülten,  O.Hacımusalı;  dizayn 
M.Qaraxanlı; 
seriyanın 
rəhb. 
R.Məcid; 
seriyanın 
red. 
S.Babullaoğlu.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 48 s., portr.; 17 sm.- ("525 
Kitab"  seriyası).-  Mətn  Azərb.,  türk,  rus  və  ing.  dillərindədir.-  1 
man., 500 nüs.- [2009-84091] 
1294.
 
Əyyub,  N. Kor oldu zəmanə görmədi məni [Mətn]: şeirlər 
və  poema  /Nəriman  Əyyub;  red.  T.Pənahqızı.-  Bakı:  Adiloğlu, 
2009.-  171  s.,  portr.;  15  sm.-  1  man.,  200  nüs.  (cildli).-  [2009-
86105] 

195 
 
1295.
 
Əyyuboğlu,  M.  Tanrıma  üz  tutmuşam  [Mətn]:  şeirlər 
/Mədət Əyyuboğlu; red. Z.Şahsevənli; ön söz V.İsmayılqızı.- Bakı: 
"İsmayıl"  NPM,  2009.-  385  s.,  portr.;  20  sm.-  4  man.,  200  nüs.- 
[2009-84923] 
1296.
 
Əziz, F. Payız leysanı [Mətn]: şeirlər /Fəxrəddin Əziz; red. 
İ.İmanzadə;  dizayner  və  tərt.  Səbuhi;  rəssam  Ədalət.-  Bakı:  Şuşa, 
2009.-  303  s.,  portr.;  17  sm.-  4  man.,  300  nüs.  (cildli).-  [2009-
84936] 
1297.
 
Əzizova,  Z.A.  Gözəllik  aləmində  [Mətn]:  şeirlər  /Zemfira 
Əzizova;  red.  və  ön  söz  M.Əfəndiyeva.-  Bakı,  2009.-  138,  [2]  s.,  
portr.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-84840] 
1298.
 
Fərəcov,  R.A.  Şirvannamə  [Mətn]  /Rəşid  Fərəcov;  naşir 
Q.İsabəyli;  red.  A.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  Cild  II.-  431 
s., portr.: şək.; 21 sm.- 12 man., 250 nüs.- [2009-87221] 
1299.
 
Fuad,  E.  Dünyaya  naxış  insanlar...  [Mətn]  /Esmira  Fuad; 
red.  G.Əlibəyli;  məsl.  C.N.Bağırov,  Z.A.Bağırov.-  Bakı:  Təhsil, 
2009.-  263  s.,  fotoşək.,  portr.;  24  sm.-  15  man.,  500  nüs.-  ISBN 
9789-9524-404-30 (cildli).- [2009-85685] 
1300.
 
Görədilli,  Z.S.  Bir  görüşün  həsrətiylə  [Mətn]:  şeirlər 
/Zülfira Görədilli; red. və ön söz müəl. M.Q.Həkəri.- Bakı: Nərgiz, 
2009.- 167 s., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-84308] 
1301.
 
Göyçəli,  M.  Ocaqyalı  [Mətn]:  poema  /Məcnun  Göyçəli; 
red.  və  ön  söz  müəl.V.Yusifli.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  456  s., portr.: 
şək.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85199] 
1302.
 
Göyçəyli,  H.  Qərib  durnalar  [Mətn]:  şeirlər  /Həsən 
Göyçəyli;  red.  Ə.Vəkil.-  Gəncə:  Qeyrət,  2009.-  201  s.,  portr.;  20 
sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85380] 
1303.
 
Gülafət. Tut ağacı [Mətn]: povest /Gülafət; red. və ön söz 
Q.Mehdi.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  118,[2]  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man., 
500 nüs.- [2009-85620] 
1304.
 
Gülərüz,  S.  Gözümə  deyirəm,  baxma  yollara  [Mətn]: 
şeirlər  /Simuzər  Gülərüz;  red.  M.Göyçəli;  ön  söz  S.Tahir;  dizayn 
O.Rzazadə.- Bakı: Təhsil EİM, 2009.- 135 s., portr.: şək.; 20 sm.- 3 
man., 300 nüs.- [2009-86403] 
1305.
 
Gülgəz-Cahan,  G.  Yol  gedirəm  [Mətn]:  şeirlər  /Gülnarə 
Gülgəz-Cahan;  red.  D.Məmmədova.-  Bakı:  ŞAT  print,  2009.-  79, 

196 
 
[3] s.; 18 sm.- 2 man., nüs. yox.- ISBN 9789-9528-005-62.- [2009-
84908] 
1306.
 
Gün,  N.  Mənim  o  ağ  çiçəklərim  [Mətn]:  seçmə  şeirlər 
/Nurəngiz Gün; tərt. ed. və red. S.Babullaoğlu; dizayn M.Qaraxanlı; 
Bank  of  Azerbaijan.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  50,  [2]  s.,  portr.;  17 
sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-86146] 
1307.
 
Günər,  M.  Bir  oğul  göstərin  Heydərə  bənzər  [Mətn]: 
məktub,  xatirə,  şeir  /Məstan  Əliyev;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:  Nağıl  evi,  2009.-  114  s.;  port.;  21  sm.-  1 
man., 1000 nüs.- ISBN 9952-210-310 (cildli).- [2009-87105] 
1308.
 
Hacı Əlövsət, K.Ə. Qəlbimin səsi [Mətn]: qəzəllər, rübailər 
/Hacı  Əlövsət  Kərbəlayi  Əbdülmənaf;  ön  söz  müəl.  Z.Ağayev.- 
Bakı:  MBM,  2009.-  357,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.-  2  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-86739] 
1309.
 
Hacı Kənan. Özündən qaçmaq olmur [Mətn] /Hacı Kənan; 
red. İ.Hacıyeva.- Bakı: Qanun, 2009.- 118, [2] s., portr.; 17 sm.- 1 
man., 500 nüs.- [2009-85214] 
1310.
 
Hacılı,  N.  Qəzəllər  [Mətn]  /Nazlı  Hacılı.-  Naxçıvan: 
"Əcəmi" NPB, 2009.- 71 s., portr.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2009-
85743] 
1311.
 
Hacımusalı,  O.  Oktaydan  əvvəl  [Mətn]:  şeirlər  /Oktay 
Hacımusalı.-  Bakı:  SSPrint,  2009.-  131  s.;  20  sm.-  4  man.,  nüs. 
yox.- ISBN 9789- 9524- 4009- 5.- [2009-87489] 
1312.
 
Haqqı  qızı,  S.  Vətən  darıxdı,  o  darıxmadı  [Mətn]:  şeirlər 
/Səmayə Haqqı qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 331 s., portr.; 20 sm.- 5 
man., 200 nüs.- [2009-84621] 
1313.
 
Həbib,  E.  Dilimizdə  danışmağa  utanmayaq  [Mətn] /Elman 
Həbib; red. S.Hacıyev; ön söz T.Kərimli.- Bakı, 2009.- 105, [3] s., 
portr.; 18 sm.- 1  man., 500 nüs.-  ISBN 9789-9524-384-75.- [2009-
85973] 
1314.
 
Həkəri,  M.Q.  İstəmirəm  gəncliyimə  qayıdım...  [Mətn]: 
poemalar, şeirlər /Mürvət Həkəri; red. H.Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 
2009.- 155 s., portr.: ill.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-86700] 
1315.
 
Hər şeyi  olduğu  kimi... [Mətn]: yazmadıqlarım, bilib yaza 
bilmədiklərim  xatirələrimdə  /red.  və  bədii  tərt.  S.Gəncəli.-  Bakı: 
Azərbaycan, 2009.- 559 s.+[4] v. fotoşək., portr., faksmile; fotoşək., 
portr.; 22 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85588] 

197 
 
1316.
 
Həsənov,  H.  Şeirlər,  həzin  və  kövrək  xatirələr  [Mətn] 
/Həsənbala  Həsənov;  red.  Ə.Ş.Şükürlü,  Ə.Şükürlü.-  Bakı:  Vektor, 
2009.-  175  s.,  fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  2  man.,  300  nüs.  (cildli).- 
[2009-84562] 
1317.
 
Həsənzadə, S.K. Vətən həsrətli barıt qoxulu sətirlər [Mətn]: 
şeirlər  /Səftər  Həsənzadə;  topl.  və  tərt.  ed.  N.Tağısoy;  red. 
A.Bədəlzadə.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  76  s.:  şək.,  portr.,  faks.;  20 
sm.- 1 man., 150 nüs.- [2009-85285] 
1318.
 
Hüseyn, F. Əlifba sırası [Mətn]: şeirlər /Fərid Hüseyn; red. 
S.Babullaoğlu.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  87  s.,  portr.;  17  sm.-  2 
man., 200 nüs.- [2009-86323] 
1319.
 
Hüseynbəyli,  E.  Azərbaycanlı  Don  Juan  [Mətn]:  roman-
ekskurs /Elçin Hüseynbəyli; red. D.Hüseynova.- Təkrar nəşr.- Bakı: 
Vektor, 2009.- 259 s., portr.; 21 sm.+[1] elektron. opt. disk (CD); 12 
sm.- Sətiraltı izahlar.- 2 man., 1000 nüs.- [2009-86617] 
1320.
 
Hüseynbəyli, E. Kapellhausda bir axşam [Mətn]: hekayələr 
və  şeirlər  /Elçin  Hüseynbəyli,  E.Zal,  S.Babullaoğlu.-  Bakı,  2009.- 
51 s.; 14 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-84626] 
1321.
 
Hüseynbəyli, E. Metro vadisi [Mətn]: roman, hekayə, pyes, 
publisistika  /Elçin  Hüseynbəyli;  red.  D.Hüseynova;  dizayn 
Qaraçuxa.- Bakı: Vektor, 2009.- 389 s., portr.; 20 sm.- 5 man., 1000 
nüs.- [2009-85790] 
1322.
 
Hüseynov, Ə. Anam yuxuma girib [Mətn]: şeirlər /Əlifağa 
Hüseynov;  red.  E.Nəsib.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  103  s.,  [4]  v. 
fotoşək., portr.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86806] 
1323.
 
Hüseynov,  M.  Taleyimin  qisməti  [Mətn]:  şeirlər 
/Məhərrəm Hüseynov; red. Ə.Ülvi.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 70, [2] 
s., portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-87258] 
1324.
 
Hüseynov,  R.  Cavidlər  [Mətn]  /Rafael  Hüseynov;  ərəb 
əlifbasından köçürən ön sözün müəl. K.Məşrutəçi.- Tehran: Dorsa, 
2009.-  288  s.,  fotoşək.;  21sm.-  Mətn  ərəb  qrafikasında  Azərb. 
dillərindədir.- 5 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-6487-595-18.- [2009-
87794] 
1325.
 
Hüseynov, R. İrəvan qalası [Mətn]: iki hissəli, iyirmi şəkilli 
tarixi  faciə:  pyes  /Ramazan  Hüseynov,  Azad  Qaradərəli;  red. 
M.Elli.-  B.:  Şirvannəşr,  2009.-  91  s.;  20  sm.-  4  man.,  200  nüs.- 
[2009-87249] 
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə