AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

1326.
 
Hüseynov,  T.İ.  Yanıq  Abdullanın  yuxuları  [Mətn]: 
povestlər 
/Tahir  Hüseynov;  naşir  R.Xan-Sayadoğlu;  red. 
M.Mayıloğlu.- Bakı: MBM-R, 2009.- 319 s.: şək., portr.; 20 sm.+[1] 
elektron opt. disk (CD); 12 sm.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9522-
904-39.- [2009-85438] 
1327.
 
Xalid  Mahmud.  Ovcumda  açılan  sabah  [Mətn]:  şeirlər 
/Xalid  Mahmud;  red.  və  ön  söz  müəl.  X.İsgəndərli.-  Bakı:  Qanun, 
2009.- 123 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-86903] 
1328.
 
Xələfli,  Ə.R.  Dilimiz-varlığımız  [Mətn]:  ədəbi-publisistik 
düşüncələr  /Əli  Xələfli;  elmi  red.  N.Həsənzadə;  red.  E.Kamal.- 
Bakı:  MBM,  2009.-  159  s.,  portr,  foto;  21  sm.-  2  man.,  1000  nüs. 
(cildli).- [2009-84062] 
1329.
 
Xəlil,  Z.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]  /Zahid  Xəlil;  tərt.  ed. 
Ş.Nəbiyeva;  ön  söz  müəl.  Ə.Tanrıverdiyev;  red.  V.Əliyev.-  Bakı: 
ADPU, 2009.- Cild V: Gənclər üçün şeirlər, pyeslər, müsahibələr və 
xatirələr.- 431 s.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-84292] 
1330.
 
Xəlil,  Z.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]  /Zahid  Xəlil;  tərt.  ed. 
Ş.Nəbiyeva;  red.  F.Əsgərli.-  Bakı:  [s.n.],  2009.-  Cild  IV:  İrihəcmli 
nağıllar.- 409,[3] s., portr.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-
84291] 
1331.
 
Xəlilov, E.A. Həyatın mənası düzlükdür [Mətn]: atalar sözü 
/Eldar Xəlilov; red. N.Elyanar.- Bakı: Nurlan, 2009.- 259 s., portr.: 
şək.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-84449] 
1332.
 
XX  əsr  Azərbaycan  poeziyası  antologiyası  [Mətn]:  1920-
ci illərin poeziyası /işin rəhb. və red. Ş.Alışanlı; tərt. və ön söz müəl. 
S.Quliyeva; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 
Kitab I.- 404, [4] s.; 21 sm.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-170-84 
(cildli).- [2009- 85547] 
1333.
 
Xınalı,  Z.  Ali  baş  komandanım  [Mətn]: 2  pərdəli  6 şəkilli 
sənədli  pyes  /Zəminə  Xınalı;  red.  S.Əhmədli;  ön  söz  müəl. 
Ç.Abdullayev.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- Hissə I.- 51 s.: şək., fotoşək.; 
20 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85920] 
1334.
 
İataşvili,  Ş.  Veriya  bağçasındakı  kafe  [Mətn]:  şeirlər, 
poema,  məqalə,  söhbət  /Şota  İataşvili;  tərc.  ed.  S.Babullaoğlu, 
İ.Məmmədli,  Ə.Cahangir,  O.Kazımov;  dizayner  M.Qaraxanlı.- 
Bakı:  Mütərcim,  2009.-  65,  [2]  s.,  portr.;  17  sm.-  (Dünya 
ədəbiyyatından books).- 1 man., 500 nüs.- [2009-84243] 

199 
 
1335.
 
İbrahimoğlu,  V.İ.  Amma  və  lakin...  [Mətn]:  publisistika 
/Vaqif  İbrahimoğlu;  tərt.  ed.  K.Əliyeva;  red.  E.Cəfərov;  üz 
qabığının  dizaynı  R.Mehdi;  fotolar  C.Abdulla;  son  söz 
Z.Məmmədli.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  359  s.:  [8]  v.  şək.,  portr.;  20 
sm.- (3 Nöqtə"nin kitab rəfi).- 6 man., 300 nüs.- [2009-87299] 
1336.
 
İbrahimoğlu, V.İ. Şeirlər, qəzəllər, təmsillər, sağlıq şeirləri 
[Mətn] /Vaqif İbrahimoğlu.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- Cild.II.- 242, 
[2] s., portr.; 21 sm.- 4 man., 100 nüs.- [2009-87234] 
1337.
 
İbrahimov,  S.Ə.  Sən  və  mən  [Mətn]:  poetik  düşüncələr 
/Sadiq İbrahimov; red. İ.Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 190, [2] s., 
portr.; 19x10 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-85992] 
1338.
 
İbrahimov,  S.M.  Pyeslər  [Mətn]  /Sənan  İbrahimov;  red. 
S.Tahir.- Bakı, 2009.- 95 s., portr.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-
84938] 
1339.
 
İbrahimova,  İ.A.  Qadir  allah  nəqş  eləyib  [Mətn]:  şeirlər 
/İlahə  İbrahimova,  S.İbrahimova;  red.  S.Səbayel.-  Bakı:  "AMMA" 
MMC,  2009.-  95  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  2  man.,  500  nüs.- 
[2009-84500] 
1340.
 
İdris, E. Sənə doğru gəlirik [Mətn]: şeirlər /Elxan İdris; red. 
T.Musayeva.- Bakı: Vektor, 2009.- 88, [2]s., portr.; 20 sm.- 1 man., 
300 nüs.- [2009-85625] 
1341.
 
İdrisoğlu,  A.  Vicdan  mühakiməsi  [Mətn]:  hekayələr, 
novellalar,  pritçalar,  monoloqlar,  povestlər,  pyeslər  /Ağalar 
İdrisoğlu; red. N.İlkin.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 398,[2] s., portr.; 22 
sm.- 2 man., 600 nüs. (cildli).- [2009-85856] 
1342.
 
İlyazoğlu,  İ.  Əmanət  [Mətn]:  hekayələr  /İsaxan  İlyazoğlu; 
red.  Ə.Nəsirli.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  91  s.,  portr.;  20  sm.-  1  man., 
250 nüs.- [2009-85271] 
1343.
 
İman  İlğım.  ...ayağımdan  dartıb  başdan  basdılar,  boyum 
çatırmadı  dar  ağacına  [Mətn]:  şeirlər  /İman  İlğım;  red. 
G.Qasımova.-  Bakı: Təknur,  2009.-  151  s.,  portr.,  21  sm.-  1  man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9521-370-93 (cildli).- [2009-86101] 
1344.
 
İmranoğlu,  A.  Şikar-məzarsız  şəhid  [Mətn]:  bədii 
publisistika  /Ayaz  İmranoğlu,  İ.Atabəyli;  red.  və  ön  söz  müəl. 
İ.Adiloğlu.- Bakı: Nərgiz, 2009.- 114, [2] s., portr.: şək.; 20 sm.- 4 
man., 300 nüs.- [2009-80223] 

200 
 
1345.
 
İncəli, Ə.M. Babam buyurdu: qoru bu yurdu [Mətn]: şeirlər 
/Həsənov  Ələddin;  red.  S.Osmanova;  elmi  red.  B.Əliyev.-  Bakı: 
Nurlar,  2009.-  165,[3]  s.,  portr.;  16  sm.-  2  man.,  300  nüs.-  ISBN 
9952-4033-58.- [2009-87388] 
1346.
 
İrəvanlı,  E.  Sənsiz  bu  dünyanı  neyləyirəm  mən  [Mətn]: 
şeirlər  /Elnur  İrəvanlı;  red.  S.Hüseynoğlu.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.- 
125,[3] s., portr.; 17 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86264] 
1347.
 
İsaqoğlu,  V. Yarpaq ömrü [Mətn]: şeirlər /Vaqif İsaqoğlu; 
tərt.  ed.  və  red.  T.Cəfərli.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  144  s.,  portr.;  20 
sm.- 3 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-450-34.- [2009-83328] 
1348.
 
İsayev,  M.A.  Ailə  konstitusiyası  [Mətn]:  cehiz  xonçası 
/Məmmədəli    İsayev.-  2-ci  nəşr.-  Ağcabədi:  Faziloğulları-MMC, 
2009.-  112,  [2]  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  2  man.,  50  nüs.-  [2009-
86107] 
1349.
 
İsayev,  M.A.  Düşünməyə  dəyər  [Mətn]:  müdrik  fikirlər 
/Məmmədəli  İsayev;  red.  Ə.Məmmədov.-  Bakı:  Təknur,  2009.- 
248,[2] s., portr.: şək.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9524-
450-27 (cildli).- [2009-86097] 
1350.
 
İsgəndər,  C.  Sənin  kitabın  [Mətn]:  publisistika:  ədəbi, 
tarixi, fəlsəfi araşdırmalar /Cümşüd  İsgəndər; red. N.Cəfərov; tərt.-
dizayner V.Abbasov.- Bakı: İncə, 2009.- 439 s., portr.: şək., xəritə; 
25  sm.-  Biblioqr.  s.  438.-  35  man.,  10000  nüs.-  LSBN  9789-952-
342-44-4 (cildli).- [2009-89183] 
1351.
 
İsgəndəroğlu,  N.  Gözəlliyi  gözə  gəldi  kəndimin  [Mətn]: 
şeirlər  /Nazim  İsgəndəroğlu;  red.  M.Zamanlı.-  Bakı:  Adiloğlu, 
2009.-  147  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  1  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-87194] 
1352.
 
İslam,  Z.  Haqq  yerindədi  [Mətn]:  şeirlər  /Zəki  Yusifov; 
naşir  Ş.Xuduoğlu;  red.  və  tərt.  ed.  Q.Zimistanoğlu.-  Bakı:  Qanun, 
2009.-  375  s.,  portr.;  21  sm.-  7  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
87170] 
1353.
 
İsmayıl, E. Zülmətdə parlayan qılınc [Mətn]: roman /Eldar 
İsmayıl; elmi red. İ.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 513s., [8] 
s.  rəngli  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  511-512.-  2  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-84447] 

201 
 
1354.
 
İsmayıl,  N.  Arzular  sorağında  [Mətn]:  xatirə-povest 
/Nəriman İsmayıl; red. M. Ələkbərli.- Bakı: Şur, 2009.- 292, [4] s., 
portr.; 21 sm.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85305] 
1355.
 
İsmayıl,  N. Yaralı qartal [Mətn]: sənədli hekayə /Nəriman 
İsmayıl; red. Ə.Məhərrəmova.- Bakı: Ünsiyyət, 2009.- 242 s., portr.: 
şək.; 21 sm.- 3 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85304] 
1356.
 
İsmayılqızı,  K.  Uzaqlıq  [Mətn]:  şeirlər  /Kifayət 
İsmayılqızı; red. T.Qaraqaya.- Bakı: Avrasiya-Press, 2009.- 159 s., 
portr;  17  sm.-  1  man.,  150  nüs.-  ISBN  9789-9524-421-68.-  [2009-
85211] 
1357.
 
İşık,  L.  Dodaq  izlərin  [Mətn]:  şeirlər  /Leyla  İşıq;  red. 
E.İsgəndərzadə,  T.Musayeva;  cildin  rəssamı  Z.Beksaç  (Kosova).- 
Bakı: Vektor, 2009.- 85 s., ill.; 20 sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD); 
12 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-86610] 
1358.
 
Kamal,  S.  Dağlar  qızı  [Mətn]:  povestlər  /Səadət  Kamal; 
red.  T.Musayeva.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  219  s.,  portr.;  20  sm.-  2 
man., 500 nüs.- [2009-85619] 
1359.
 
Kazım,  M.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  2  cilddə  /Məmməd 
Kazım; red. İ.Bayandur.- Bakı: Qanun, 2009.- Cild I: Şeirlər.- 395 
s.,  [2]  v.  fotoşək.:  şək.,  portr.;  22  sm.-  10  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-89288] 
1360.
 
Kazım,  M.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  2  cilddə  /Məmməd 
Kazım;  red.  İ.Bayandur.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  Cild  II:  Poemalar.- 
491  s.,  [2]  v.  fotoşək.:  şək.,  portr.;  22  sm.-  10  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-89289] 
1361.
 
Kazımov,  Q.Ş.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  10  cilddə 
/Qəzənfər Kazımov; red. A.A.Axundov.- Bakı: Nurlan, 2009.- Cild 
IV:  Sənət  düşüncələri:  məqalələr,  rəylər,  xatirələr,  mühasibələr, 
çıxışlar.-  526,  [2]  s.,  portr.;  21  sm.-  Qeydlər:  s.  518-523.-  4  man., 
300 nüs. (cildli).- [2009-84341] 
1362.
 
Kəlbəcər  dünyası  [Mətn]:  folklor  nümunələri:  rəvayətlər, 
əfsanələr,  hikmətli  deyimlər,  lətifələr,  məzəli  əhvalatlar,  bayatılar; 
məsl. Q.Şəmşiroğlu; red. və ön sözün  müəl. M.Nərimanoğlu; topl., 
çapa  hazır.  K.Nemət,  M.Nərimanoğlu.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.- 
446,[2] s.: ill.; 21 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-86696] 
1363.
 
Kəmərli,  A.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  3  cilddə  /Aslan 
Kəmərli; tərt. F.Ləman; red. S.Tahir.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- Cild 

202 
 
I:  Kəndimizin  baharı;  Obamıza  yönüm  düşüb;  Yadigar  şəkil; 
Ömrümə düşən işıq: xatirələr, şeirlər.- 343 s.. portr.: şək.; 21 sm.- 2 
man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-86109] 
1364.
 
Kəmərli,  A.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  3  cilddə  /Aslan 
Kəmərli; tərt. F.Ləman; red. S.Tahir.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- Cild 
II: Yolumu gözləyən var; Babamın yüz yaşı var; Ölümdən o yana.- 
399 s., portr.: şək.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-86110] 
1365.
 
Kəmərli,  D.  Mən  dünyadan  yarımadım  [Mətn]:  divanilər, 
müxəmməslər    /Daşdəmir  Kəmərli;  red.  Q.İsabəyli.-  Bakı: 
Şirvannəşr,  2009.-  96,  [4]  s.,  portr.;  21  sm.-  4  man.,  150  nüs.- 
[2009-87222] 
1366.
 
Kənan,  R.  Hardasa  əsməmiş  külək  yatır  [Mətn]:  şeirlər 
/Reyhan  Kənan;  red.  Q.Nəcəfzadə.-  Bakı:  Araz,  2009.-  101  s., 
portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-87488] 
1367.
 
Kərimi  G.Ş.  Məni  məhəbbət  çağırır  [Mətn]:  poemalar, 
povest  /Göyərçin  Kərimi;  red.  G.İbadova.-  Bakı:  Nurlan,  2009.- 
218,[2] s.: şək.; 17 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-86807] 
1368.
 
Kərimli,  R.  Dözmək  olmur  ayrılığa  [Mətn]:  qoşmalar, 
gəraylılar /Rasim Kərimli; red. və ön söz müəl. Q.Paşayev; top. tərt. 
ed.  B.Baba.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  447  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  2 
man., 1000 nüs.- [2009-86641] 
1369.
 
Kərimov,  S.  Geriyə  yol  yoxdur  [Mətn]:  xatirələr 
/S.Kərimov;  red.  və  ön  sözün  müəl.  S.Nəbioğlu;  tərt.  Y.Kənani 
(Nəminli).-  Bakı:  Səda,  2009.-  422  s.,  fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  2 
man., 200 nüs.- ISBN 5-8687-415-92 (cildli).- [2009-84768] 
1370.
 
Kitab,  D.  Ömür  səhifələrimdən  [Mətn]:  xatirələr  və şeirlər 
/Dəmir Kitab; məsl. N.R.Atakişiyev.- Bakı: Nasir, 2009.- Kitab II.- 
215  s.,  portr.,  fotoşək.,  xəritə:  şək.;  21  sm.-  1  man.  15  qəp.,  nüs. 
yox. (cildli).- [2009-86151] 
1371.
 
Kitabi-Battal  Qazi  [Mətn]  /tərt.  və  ön  söz  müəl. 
A.Rəhimova;  red.  A.Musayeva;  AMEA,  M.Füzuli  ad.  Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 646 s., faksimile; 22 sm.- Biblioqr.: s. 
14-15.- 4 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-85555] 
1372.
 
Köçkün,  İ.  Qalan  Göyçə  [Mətn]:  poemalar  və  şeirlər 
/İbrahim Köçkün; red. və ön söz müəl. Ə.R.Xələfli.- Bakı: Təknur, 
2009.- 159 s.: şək., portr., fotoşək.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 
9952-4261-108 (cildli).- [2009-85530] 

203 
 
1373.
 
Köçkün, V. Kirvələr [Mətn]: təmsillər /Vaqif Köçkün; red. 
A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 38, [2] s.; 21 sm.- 1 man., 250 
nüs.- [2009-87246] 
1374.
 
Kürəkçaylı,  C.  İ.  Göyçayın  tarix  yaddaşı  [Mətn]:  şeirlər 
/Nağıyev Cəmil; red. E.Mövsumov.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 84 s., 
portr.; 20 sm.- 3 man., 150 nüs.- [2009-87223] 
1375.
 
Kürqıraxlı,  K.  Bəşərə  rəhm  eylə  ey  qadir  Allah!  [Mətn]: 
şeirlər  toplusu  /Kərəm  Kürqıraxlı;  red.  F.Sadıq.-  Bakı:  Maarif, 
2009.-  863  s.,  portr.;  21  sm.-  3  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
84505] 
1376.
 
Küsgün,  N.  Qoy  məni  dağlar  ağlasın  [Mətn]:  şeirlər 
/Nuşirəvan  Küsgün;  red.  və  ön  söz  müəl.  V.Tərtərçaylı.-  Bakı: 
Nərgiz, 2009.- 151 s., portr.; 20 sm.- 1man., 300 nüs.- [2009-85746] 
1377.
 
Qabıssanlı, 
Ş. 
Bəşəriyyət 
başlanğıcını 
haradan 
götürmüşdür?  [Mətn]:  tarixi  publisistika  /Şakir  Qabıssanlı;  ön  söz 
M.Rəcəb.-  Bakı:  Müəllim,  2009.-  370,  [2]  s.,  portr.,  fotoşək.;  22 
sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86275] 
1378.
 
Qacar,  M.  Dünya,  səndə  izim  qaldı...  [Mətn]:  şeirlər 
/Mərkəz  Qacar;  red.  A.Bayramoğlu.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  637, 
[2] s., portr.; 25 sm.- 3 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85804] 
1379.
 
Qaradağlı,  İ.  İnsanlığın  dastanı  [Mətn]:  şeirlər  /İslaməli 
Qaradağlı;  red.  və  ön  söz  D.Şahbuz;  məsl.  Ə.Beyləqanlı.-  Bakı: 
Nərgiz  nəşriyyatı,  2009.-  427  s.,  portr.;  25  sm.-  7  man.,  250  nüs. 
(cildli).- [2009-84927] 
1380.
 
Qaradərəli,  A.  Zəngəzur  qazisi  Bəhlul  Behcət  [Mətn]: 
publisistika  /Azad  Qaradərəli;  elmi  red.  R.Hüseynov;  ön  söz 
Ə.Xələfli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  78  s.,  portr.,  faks.,  xəritə;  20 
sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-87214] 
1381.
 
Qasımov,  İ.  Ölkələr  və  insanlar  [Mətn]  /İmran  Qasımov; 
tərt.  ed.  E.Axundova.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  215  s.,  [12]  v. 
fotoşək., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85941] 
1382.
 
Qaya, İ. Bir lətifə de!...[Mətn]: lətifələr /İsmayıl Qaya; tərc. 
A.Məmmədova.-  Bakı:  Xəzər  nəşriyyatı  MM,  2009.-  88  s.:  ill.;  21 
sm.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-393-42.- [2009-86633] 
1383.
 
Qayalı,  E.M.  Ömür  hara  tələsir  [Mətn]:  şeirlər  /Elbrus 
Qayalı;  red.  A.Asiman.-  Bakı:  Dərələyəz-M,  2009.-  199  s.,  portr.; 
17 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-84267] 

204 
 
1384.
 
Qeybulla, 
U.  Виртуальные  портреты:  olanlardan-
keçənlərdən  [Mətn]  /Uma  Qeybulla;  red.  T.Məmməd.-  Bakı: 
Mütərcim,  2009.-  463  s.,  portr.;  20  sm.-  3  man.,  250  nüs.-  ISBN 
9789-9522-802-65(cildli).- [2009-85740] 
1385.
 
Qəbələ,  H.  Yaxşı  ki  dünyamda  sən  də  var  idin  [Mətn]: 
qəzəllər,  şeirlər  /Həcər  Qəbələ;  red.  M.Məcidoğlu;  ön  söz  müəl. 
Q.Nəcəfzadə.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  199  s.,  portr.;  21  sm.-  4  man., 
300 nüs. (cildli).- [2009-86402] 
1386.
 
Qəhrəman,  İ.  Əsir  dağlar  [Mətn]:  şeirlər  toplusu  /İlham 
Qəhrəman; tərc. ed. Azər Əli; ön söz müəl. Ə.M.Əhmədi, Ş.Cəfəri.- 
İran, 2009.- 158, [2] s., portr.; 22 sm.- Mətn ərəb qrafikasındadır.- 1 
man., 1000 nüs.- ISBN 9789-6426-683-73.- [2009-84616] 
1387.
 
Qəmgin,  E.  Xoşbəxt  günlərimin  acı  göz  yaşları  (Zaurun 
yuxuları)  [Mətn]:  roman  /Elman  Qəmgin;  red.  və  ön  söz  müəl. 
F.Ağazadə.- Bakı: Qanun, 2009.- 287 s.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- 
[2009-85803] 
1388.
 
Qənizadə, M.M. Qəm könlümə gəlin köçüb [Mətn]: şeirlər 
/Mirhəmid  Qənizadə;  red.  O.Rza.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  158  s.: 
şək., portr.; 20 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2009-85475] 
1389.
 
Qəzvini,  V. Divan [Mətn] /Vəhid Qəzvini; ön sözün müəl. 
P.Kərimov;  red.  A.Ramazanov;  AMEA,  M.Füzuli  ad.  Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 222, [2] s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 35-36.- 
4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85548] 
1390.
 
Qoca,  F.  Dayanacaqda  görüş  [Mətn]:  poema  və  povest 
/Fikrət  Qoca;  red.  A.Məmmədov.-Bakı:  Nurlan,  2009.-  137,  [3]  s., 
portr.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85770] 
1391.
 
Quliyev,  S.  Məni  sənsizliyə  öyrətmə  gülüm  [Mətn] 
/Səlahəddin Quliyev; red. X.F.Həbibov.- Bakı: Maarif, 2009.- 71 s.; 
21 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2009-86650] 
1392.
 
Qurban  qızı,  G. Mənim yurdum məkanım [Mətn]: şeirlər, 
düşüncələr  /Gülnigar  Qurban  qızı;  tərt.  S.Kərimova.-  Bakı: 
Adiloğlu, 2009.- 114, [2] s., portr.; 20 sm.- 2 man., 150 nüs.- [2009-
84997] 
1393.
 
Qurbani  ocağı  [Mətn]:  almanax  /tərt.  Y.Dirili,  S.Şirvan; 
red.  Ə.Ağayev;  məsl.  E.Atalı.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  352,  [4]  s., 
fotoşək., portr.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85275] 

205 
 
1394.
 
Qurbani,  S.  Məni  unutmayın,  dağlar!  [Mətn]:  şeirlər 
/Surağat Qurbani; red. K.Hüseynova.- Bakı: Asel, 2009.- 65, [3] s., 
portr.: şək.; 20 sm.- 1 man., 1000 nüs.- [2009-85745] 
1395.
 
Qüdrət, V. Dünya, o dünya deyil [Mətn]: şeirlər, hekayələr 
/Vaqif  Qüdrət;  red.  R.Rövşən.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  259  s., 
fotoşək.; 20 sm.- 1 man., 200 nüs.- [2009-85848] 
1396.
 
Lələəhmədli,  V.  Eşq  kəpənəkləri  [Mətn]:  roman,  şeirlər 
/Vaqif Lələəhmədli.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 294, [2] s.: şək., portr.; 
21 sm.- 2 man., 250 nüs.- [2009-84179] 
1397.
 
Mahir,  Ə.  Külliyyat  [Mətn]:  qəzəllər,  şeirlər  /Ələmdar 
Mahir;  red.  İ.Fəhmi;  rəssam  A.Rüstəmov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.- 
450, [2] s.; 22 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85853] 
1398.
 
Mehdi,  Q. Məni çağıran səs. Rast [Mətn]: povestlər /Qərib 
Mehdi; red. F.İdrisqızı.- Bakı: Vektor, 2010.- 293, [3] s., portr.; 21 
sm.- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-86622] 
1399.
 
Mehdiyev,  S.B.  Mən  dünyadan  doymaram  [Mətn]:  şeirlər 
/Salman  Mehdiyev;  red.  Ş.Dağlaroğlu.-  Bakı:  Araz,  2009.-  88  s., 
portr.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85816] 
1400.
 
Meydanlı, F. Sevənlər qocalmır [Mətn]: şeirlər /Fəxrəddin 
Əzizov;  red.  və  ön  söz  İ.Tapdıq.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  227  s., 
portr.; 21 sm.- 2 man.,1000 nüs.- [2009-87160] 
1401.
 
Məchul, M.Ş. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /Müzəffər 
Məchul; red. İ.Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- Cild I: Şeirlər.- 680 s., 
portr.; 21 sm.- 3 man., nüs. yox (cildli).- [2009-84942] 
1402.
 
Mədədli,  A.  Mavi  dəniz  [Mətn]:  şeirlər  /Aysel  Mədədli; 
naşir və red. M.Borçalı.- Bakı: Borçalı, 2009.- 160 s., portr.; 21 sm.- 
4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87486] 
1403.
 
Mədətoğlu,  Ə.  Ürəyimdəki  sənsən  [Mətn]: şeirlər  /Əbülfət 
Mədətoğlu;  naşir  Q.İsmayıloğlu.-  Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  307  s., 
portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86408] 
1404.
 
Mədətoğlu,  Ə.  Yanan  məktub  [Mətn]:  şeirlər  /Əbülfət 
Mədətoğlu;  red.  E.Başkeçid.-  Bakı:  Kitab  aləmi,  2009.-  255  s., 
portr.; 17 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86362] 
1405.
 
Məftun,  Ə.  Şeirlər,  poemalar  [Mətn]:  2  cilddə  /Əziz 
Məftun;  toplayan,  tərt  ed.  B.Baba;  red.  N.Əhmədli.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.- Cild I.- 461, [3] s., portr.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2009-
86640] 

206 
 
1406.
 
Məğrur,  A.  Cinas  bayatılar  [Mətn]  /Məğrur  Ağababa;  red. 
M.Ələkbərli.-  Bakı:  Şur,  2009.-  87  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  100 
nüs.- [2009-84260] 
1407.
 
Məhəmmədoğlu,  Y.  Qocalmışam  demə,  ata  [Mətn]  /Yusif 
Məhəmmədoğlu;  red.  E.Məmmədli;  rəssam  S.Mustafaoğlu;  ön  söz 
M.Yaqub.-  Bakı:  Novruz-94,  2009.-  128  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  2 
man., 500 nüs.- [2009- 85515] 
1408.
 
Məmmədcanlı, N. Yenidən bir ömür yaşaya bilsəm [Mətn] 
/Nizami Məmmədcanlı; red. B.Xəlilov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 297 s., 
portr.; 21 sm.- 4 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-88156] 
1409.
 
Məmmədquluzadə,  C.M.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  2 
cilddə 
/Cəlil 
Məmmədquluzadə; 
tərt. 
İ.Həbibbəyli;  red. 
V.Məmmədov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- Cild I.- 605,[3] s., portr.; 
25  sm.-  (Cəlil  Məmmədquluzadə-  140).-  10  man.,  1000  nüs. 
(cildli).- [2009-85434] 
1410.
 
Məmmədquluzadə,  C.M.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  2 
cilddə  /Cəlil  Məmmədquluzadə;  topl.  və  tərt.  İ.Həbibbəyli;  red. 
V.Məmmədov.- Naxçıvan: Əcəmi, 2009.- Cild II.- 487, [9] s., portr, 
cədv.; 25 sm.- (Cəlil Məmmədquluzadə - 140).- 10 man., 1000 nüs. 
(cildli).- [2009-85435] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə