AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34

1494.
 
Saldaş, Ə. S. Çətindir bu yurdun şairi olmaq [Mətn]: şeirlər 
/Məmmədov  Əlövsət;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.- 
264, [2] s., portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-87231] 
1495.
 
Saleh,  B.  Burulğanlar  içində  [Mətn]:  oçerklər,  hekayələr 
/Bəhmən  Saleh;  red.  A.Bayrami.-  Bakı:  MBM,  2009.-  143  s.;  20 
sm.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-94-18.- [2009-85819] 
1496.
 
Saleh,  F.Q.  Nurlu  kəlamlar  "Şüarə"  fəhmilə  [Mətn]: 
rübailər  /Firudin  Saleh;  red.  T.Əlibəyli.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  115 
s., portr.: ill.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-89647] 
1497.
 
Sarıhüseynoğlu,  V.N.  Lalların  əli  danışır  [Mətn]:  şeirlər 
/Vaqif  Sarıhüseynoğlu;  red.  E.İsgəndərzadə.-  Bakı:  Vektor,  2009.- 
179 s., portr.: şək.; 20 sm.- 7 man., 500 nüs.- [2009-855010] 
1498.
 
Sevil,  X.  Daş  [Mətn]  /Xəyalə  Sevil;  red.  Q.Nəcəfzadə.- 
Bakı:  Araz,  2009.-  49  s.,  portr.;  17  sm.-  1  man.,  500  nüs.-  [2009- 
85279] 
1499.
 
Sevmədim  heç  kəsi,  səndən  savayı...  [Mətn]:  nəğmələr 
/A.Bayram;  red.  Ş.Vəliyev;  bədii  tərt.  A.Məstəliyeva;  ön  söz 
Z.Məhərrəmov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  157,  [3]  s.:  şək.;  21  sm.-  3 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84917] 
1500.
 
Seyidov,  Ə.C.  Gürzə  [Mətn]:  roman  /Ənvər  Seyidov;  red. 
K.Haqverdiyeva,  Z.Əhmədova.-  Bakı:  UniPrint,  2009.-  Kitab  II.- 
427  s.,  [11]  v.  fotoşək.,  portr.;  21  sm.-  5  man.,  1000  nüs.-  ISBN 
9789-9524-404-09 (cildli).- [2009-84996] 
1501.
 
Seyidov,  M.H.  Aydınlığın  gül  nişanı  [Mətn]:  12  fəsildən 
ibarət poema /Mirkazım Seyidov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 554, 
[6] s., fotoşək., portr.; 25 sm.- 8 man., nüs yox.- [2009-85832] 
1502.
 
Sədərək  nəğmələri  [Mətn]:  şeirlər:  almanax  /tərt.-red. 
Ə.Ülvi;  naşir  Q.İsabəyli.-Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  67  s.,  portr.;  20 
sm.- 4 man., 250 nüs.- [2009-87241] 
1503.
 
Səfa, A. Seyid Əzim Şirvaninin nəvəsi Səadət xanımın ağlı-
qaralı  günləri  [Mətn]  /Arif  Səfa.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  129  s., 
[4] v. foto., portr.; 20 sm.- 3 man., 250 nüs.- [2009-87243] 
1504.
 
Səfərli,  M.S.  Ana  fəryadı  [Mətn]:  şeirlər  /Minarə  Səfərli; 
red.  N.Nəbiyeva.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  115  s.,  portr.;  20  sm.-  1 
man., 100 nüs.- [2009-85292] 

216 
 
1505.
 
Səfərov,  M.T.  Vətəndaş  olmağa  borcluyuq  [Mətn]: 
məlumatlar,  faktlar,  şeirlər  /Mahmud  Səfərov;  red.  T.Çələbi, 
P.Qazançılı,  İ.Naxçıvanlı.-  Bakı,  2009.-  47  s.,  portr.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s. 16-20.- 2 man., 50 nüs.- [2009-85425] 
1506.
 
Səxavət,  S.  Bəhanə  [Mətn]:  roman  /Seyran  Səxavət;  red. 
E.İsgəndərzadə;  cildin  tərt.  R.Cəlilli.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  337  s., 
portr.; 20 sm.- 2 man., 1000 nüs.- [2009-86654] 
1507.
 
Səxavət,  S.  Yəhudi  əlifbası  [Mətn]:  roman  /Seyran 
Səxavət.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  287  s.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  500 
nüs.- [2009-86652] 
1508.
 
Səlimov,  A.İ.  Ora  Vətəndir  [Mətn]  /Akif  Səlimov.-  Bakı: 
Sabah,  2009.-  187  s.,  [10]  v.  fotoşək.,  cədv.;  21  sm.  +  [3]  v.  qat. 
xəritə; 20x29 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 5-8610-602-94 (cildli).- 
[2009-85824] 
1509.
 
Səməd Vurğunun müdrik kəlamları [Mətn] /topl. və tərt. 
ed. S.Şirinov; red. Ə.Şirinov.- Bakı: Ünsiyyət, 2009.- 108 s., portr.; 
20 sm.- 2 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85540] 
1510.
 
Solğun,  D.  Leyli  və  Məcnun  [Mətn]:  poema  və  şeirlər 
/Dədəkişi  Solğun;  ön  sözün  müəl.  və  red.  Ə.Qurbanlı.-  Bakı: 
Ünsiyyət,  2009.-  183  s.:  şək.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  500  nüs.- 
[2009-84571]   
1511.
 
Sultan,  T.  Səndən  uzaq  şəhərlərdə  [Mətn]:  şeirlər  /Tahirə 
Sultan; red. Z.Məmmədiyyə oğlu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 134, [4] s.: 
şək., portr.; 17 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85429] 
1512.
 
Süleymanoğlu,  Ə.  Hicran  dərdi  [Mətn]:  şeirlər  /Əvəz 
Süleymanoğlu;  red.  İ.Sadıq.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  218,  [2]  s., 
portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85274] 
1513.
 
Süleymanzadə,  M.  İzim  qalmasa  da  sözüm  qalacaq  [Mətn] 
/Məzahir 
Süleymanzadə; 
red. 
M.Süleymanov; 
məsl. 
L.Məmmədova.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  559  s.:  portr.,  fotoşək.;  21 
sm.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-84547]  
1514.
 
Şahbuzlu,  F.  Payızda  bahar  ətri  [Mətn]:  şeirlər  /Firudin 
Şahbuzlu; red. İ.Tapdıq.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 239 s., portr.; 21 
sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85468] 
1515.
 
Şahmar,  E.Yurdum  viran  da  olsa...  [Mətn]:  povest  və 
hekayələr /Elbrus Şahmar; red. D.Fərhad qızı.- Bakı: Zərdabi LTD, 

217 
 
2009.-  502,  [2]  s.,  port.;  21  sm.-  2  man.,  250  nüs.  (cildli).-  [2009-
85739] 
1516.
 
Şahməmməd.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  beş  cilddə 
/Şahməmməd;  red.  Z.Şahsevənli;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu;  ön  söz 
müəl.  və  tərt.  K.Abasova,  F.Məmmədova.-  Cild  I:  Şeirlər.-  Bakı: 
MBM,  2009.-  399  s.,  portr.;  21  sm.-  10  man.,  1000  nüs.-  ISBN 
9789-9522-904-62 (cildli).- [2009-85601] 
1517.
 
Şahməmməd.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  beş  cilddə 
/Şahməmməd;  red.  Z.Şahsevənli;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu;  tərt. 
K.Abasova,  F.Məmmədova.-  Bakı:  MBM,  2009.-  Cild  II:  Şeirlər.- 
399 s., portr.; 21 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9522-904-79 
(cildli).- [2009-85602] 
1518.
 
Şahməmməd.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  beş  cilddə 
/Şahməmməd;  red.  Z.Şahsevənli;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu;  tərt. 
K.Abasova,  F.Məmmədova.-  Bakı:  MBM,  2009.-  Cild  III:  Şeirlər.- 
399 s., portr.; 21 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9522-904-86 
(cildli).- [2009-85603] 
1519.
 
Şahməmməd.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  beş  cilddə 
/Şahməmməd;  red.  Z.Şahsevənli;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu;  tərt. 
K.Abasova,  F.Məmmədova.-  Bakı:  MBM-R,  2009.-  Cild  IV: 
Poemalar.- 399 s., portr.; 21 sm.- 10  man., 1000 nüs.- ISBN 9789-
9522-901-64 (cildli).- [2009-85604] 
1520.
 
Şahməmməd.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  beş  cilddə 
/Şahməmməd;  red.  Z.Şahsevənli;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu;  tərt. 
K.Abasova,  F.Məmmədova.-  Cild  V:  Xatirələr,  esselər.-  Bakı: 
MBM, 2009.- 399 s., portr.: şək.; 21 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 
9789-9522-901-65 (cildli).- [2009-85605] 
1521.
 
Şahsuvarlı,  T.N.  Canlanma  [Mətn]:  tarixi  metaroman 
/Taleh Şahsuvarlı.- Bakı: Araz, 2009.- 222, [4] s.; 21 sm.- 10 man., 
300 nüs.- [2009-84764] 
1522.
 
Şahzadə.  Kaş  müharibə  olmayaydı  [Mətn]:  şeirlər,  povest 
/Şahzadə;  red.  S.Təvəggül  oğlu.-  Bakı:  Xəzər,  2009.-151,  [3]  s., 
portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs. ISBN 9788-005-79.- [2009-84041] 
1523.
 
Şəkərli, S.Ə. Ömrün yorğun kölgəsi [Mətn]: şeirlər /Saday 
Şəkərli;  red.  O.Əjdər.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  326,  [2]  s., 
portr.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- [2009-87491] 

218 
 
1524.
 
Şəmi,  H.  Gecə  gözlü  həyat  [Mətn]:  şeirlər  /Həyat  Şəmi.- 
Bakı,  2009.-  136  s.:  şək.,  portr.;  19  sm.-  5  man.,  500  nüs.-  ISBN 
9789-9524-384-37.- [2009-84268] 
1525.
 
Şəmşiroğlu, Q. Tale oxşarlığı [Mətn]: povest və hekayələr 
/Qənbər Şəmşiroğlu; red. Y.Babayev.- Bakı: Təknur, 2009.- 351 s., 
portr.; 21 sm.- 6 man., 1000 nüs.- ISBN 4789-9524-450-68 (cildli).- 
[2009-86332] 
1526.
 
Şərəfli xidmət, ləyaqətli ömür [Mətn]: SSRİ DTK-nın fəxri 
əməkdaşı  Adil  Zülfüqar  oğlu  Bağırovun  85  illik  yubileyinə  həsr 
edilir:  publisistika  /materialları  topl.,  çapa  hazır.  və  şərh  ed. 
A.Qritçenko,  M.Məmmədov,  C.Bağırov.-  Bakı:  Hərbi  nəşriyyat, 
2009.-  127  s.,  portr.,  fotoşək.,  faks.;  19  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 5 man., 34 nüs.- [2009-85683] 
1527.
 
Şıxlı,  İ.Q.  Ölən  dünyam  [Mətn]:  roman  /İsmayıl  Şıxlı; 
rəssamlar  E.Hüseynov  [və b.].-  Bakı,  2009.-  497,  [2] s.,  portr.:  ill.; 
20 sm.- 2 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-84533] 
1528.
 
Şikarqızı,  P. Tək elli Təklədənəm [Mətn]: bayatılar /Püstə 
Şikarqızı;  naşir  və  red.  Q.İsabəyli;  elmi  red.  Ə.Cəfərzadə.-  Bakı: 
Şirvannəşr,  2009.-  102,  [2]  s.,  portr.;  14  sm.-  1  man.,  200  nüs.- 
[2009-84460] 
1529.
 
Şırlanlı,  Ə.  Necə  baxım  gözlərinə  dağların?!  [Mətn]: 
şeirlər,  məzəli  əhvalatlar  /Əyyub  Şırlanlı;  red.  M.Təkləli.-  Bakı: 
Avropa,  2009.-  140  s.,  fotoşək.:  şək.;  20  sm.-  1  man.,  500  nüs.- 
[2009-86163] 
1530.
 
Şirvanlı,  M.U.  Sevgi  çələngimiz  heç  toxunmadı  [Mətn]: 
şeirlər    /Mətanət  Şirvanlı; red.  H.Məlikzadə;  rəssam  A.Yusupova.- 
Bakı:  Azərbaycan,  2009.-  191  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  1  man.,  300 
nüs. (cildli).- [2009-85741] 
1531.
 
Şuşalı,  İ. Unudulmaz abidədir bu kitab [Mətn]: şeirlər /İsa 
Şuşalı.- Bakı: Nurlan, 2009.- 127 s., portr.; 21 sm.- 2 man., 200 nüs. 
(cildli).- [2009-85316] 
1532.
 
Şükürlü,  Q.M.  Qan  qohumlarınızı  tanıyırsınızmı  [Mətn]: 
publisistika  /Qəhrəman  Şükürlü;  naşir  Q.İsabəyli;  red.  A.İsabəyli; 
məsl.  A.Hacıyev.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  78,  [2]  s.,  portr., 
fotoşək.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs.- [2009-87238] 

219 
 
1533.
 
Tağıyev,  A.Ə. Tanışlıq [Mətn]: hekayələr /Aydın Tağıyev; 
red.  S.Budaqlı;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  239  s., 
portr.; 20 sm.- 2 man., 250 nüs.- [2009-84461] 
1534.
 
Tağızadə,  R.  Qarabağ  rüzgarları  [Mətn]:  şeirlər  və 
poemalar /Rəfail Tağızadə; red. A.Mirseyid.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 
159 s., fotoşək., portr.; 17 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-84966] 
1535.
 
Tahirli,  Ş.Y.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  şeirlər,  bayatılar 
/Şərif  Tahirli;  tərt.,  red.  və  naşir  Ə.Tahirzadə.-  Bakı:  Ləman 
Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2009.- 327 s., fotoşək., portr.; 21 sm.- 
2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85001] 
1536.
 
Taisoğlu, T. Yol ağardıram [Mətn]: şeirlər /Tahir Taisoğlu; 
red. İ.Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 254, [2] s., portr.: şək.; 20 sm.- 
1 man., 1000 nüs.- [2009-86150] 
1537.
 
Tapdıq,  İ.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]  /İlyas  Tapdıq;  red.  M. 
Ələkbərli.-  Bakı:  Şur,  2009.-  Cild  I:  Şeirlər  və  poemalar.-  599  s., 
portr.; 21 sm.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-89482] 
1538.
 
Teymur, M. Ürək yanğısı [Mətn]: şeirlər /Mövlud Teymur; 
red. M.Ş.Məchul.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 191 s., portr.; 20 sm.- 4 
man., 300 nüs.- [2009-88152] 
1539.
 
 Təbrizi,  S.Q.  Səssiz  haray  [Mətn]:  şeirlər  /Səbri  Təbrizi; 
tərt.  ed.,  nəşrə  haz.  və  red.  V.Sultanlı;  ön  söz  müəl.  T.Hacıyev.- 
Bakı:  Turan-evi,  2009.-  207  s.,  portr.;  21  sm.-  1000  nüs.-  [2009-
84572] 
1540.
 
Toxlucalı,  Ə.  Göyçəsiz  Göyçəm  [Mətn]:  şeirlər,  lirik 
poema  /Əli  Toxlucalı;  red.  H.Musabəyli.-Bakı:  Nərgiz,  2009.-  235 
s., portr, fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 250 nüs. (cildli).- [2009-84523] 
1541.
 
Türkoğlu,  F.  Vətən  sənə  oğul  dedi  [Mətn]:  şeirlər  /Fuad 
Türkoğlu.-  Bakı,  2009.-  52  s.,  portr.;  15  sm.-  1  man.,  50  nüs.- 
[2009-84904] 
1542.
 
Ulduzlar sönmür, şəhidlər ölmür [Mətn] /tərt. S.Sadıqova; 
red.  və  ön  söz  müəl.  Ş.Həsənli.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  197,  [2]  s., 
[17]  v.  fotoşək.,  portr.;  20  sm.-  3  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
84504] 
1543.
 
Uluxanlı,  İ.C.  Dərd  məni  gəzdirir,  mən  də  ki...  dərdi 
[Mətn]: qoşmalar, gəraylılar /İsmayıl Uluxanlı; tərt. və ön söz müəl. 
M.Nərimanoğlu;  red.  Y.Hüseyn.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  70,  [2]  s., 
portr.: şək.; 20 sm.- 1 man., 250 nüs.- [2009-85798] 

220 
 
1544.
 
Umud,  C.  Bayatı  yağmuru  [Mətn]  /Cabir  Umud;  red. 
M.Aslan.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 178, [2] s.: şək., portr.; 17 sm.- 3 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86302] 
1545.
 
Ülvi, Ə.H. Qəzəllər [Mətn] /Əbülfəz Ülvi; naşir Q.İsabəyli; 
red.  A.Zeynalova.-Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  59  s.,  portr.;  20  sm.-  4 
man., 200 nüs.- [2009-87240] 
1546.
 
Ülvi,  Ə.H.  Şəhidlik  ölmək  deyil  [Mətn]:  şeirlər  /Əbülfəz 
Ülvi; naşir Q.İsabəyli; red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 131 
s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-87244] 
1547.
 
Ülvi,  Ə.H.  Vaxt  vardı  "canımsan"  deyərdin  mənə  [Mətn]: 
şeirlər  /Əbülfəz  Ülvi;  naşir  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.- 
130, [2] s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs.- [2009-87259] 
1548.
 
Ülvi,  Z.  Sevgim-həsrət  butası  [Mətn]:  şeirlər  /Zərxanım 
Ülvi;  red.  O.Rza,  S.Mikayılqızı.-  Bakı,  2009.-  226,  [2]  s.,  portr.: 
şək.;  22  sm.-  2  man.,1000  nüs.-  ISBN  9789-9528-001-97  (cildli).- 
[2009-84753] 
1549.
 
Vahabzadə,  B.M.  Sən  olmasaydın...  [Mətn]:  şeirlər 
/Bəxtiyar Vahabzadə; naşir, ön söz. müəl. və red. Ə.Sayılov.- Bakı: 
Araz,  2009.-  553  s.,  portr.;  21  sm.-  18  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-86191] 
1550.
 
Valeh,  H.  Qocaman  çinarın  nağılı  [Mətn]:  şeirlər    /Həsən 
Valeh; red. M. Tahir.- Bakı: Nurlan, 2009.- 93, [3] s. + [4] v. portr., 
fotoşək.; 16 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-86721] 
1551.
 
Vedili, Z. Durnalar gələndə qayıdacağam [Mətn]: şeirlər və 
poemalar /Zaur Vedili; red. V.Məmmədov; tərt. Ə.Əsədoğlu.- Bakı: 
Şirvannəşr, 2009.- 159 s., portr.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-
87235] 
1552.
 
Veysəlli,  F.Y.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]  /Fəxrəddin  Veysəli; 
red.  F.H.Zeynalov;  rəy.  F.Ə.Aslanov,  S.M.Zeynalova.-  Bakı: 
Mütərcim, 2009.- Cild I: Məqalələr toplusu.- 639 s., portr., cədv.; 21 
sm.-  Sətraltı  izahlar.-  Ad  göstəricisi:  s.  629-632.-  Özək  sözlər: 
s.633-639.- Mətnarası biblioqr.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-
803-19.- [2009-86558] 
1553.
 
Vəli,  R.  İrəvanda  türk  qalmadı  [Mətn]:  şeirlər /Rəşid  Vəli; 
red. və ön söz müəl. V.Süleyman.- Bakı: Poeziya Günü nəşrlər evi, 
2009.-  147  s.,  portr.;  17  sm.-  2  man.,  500  nüs.  ISBN  9789-9524-
402-29.- [2009-84569] 

221 
 
1554.
 
Vistənli,  Ə.B.  Dağların  payız  nəğməsi  [Mətn]:  şeirlər  və 
poemalar /Əliabbas Vistənli; red. R.Oday.- Bakı: Nurlan, 2009.- 160 
s., portr.; 21 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-83815] 
1555.
 
Vüqar,  Z.  Məhəbbətin  bəsimdi  [Mətn]:  şeirlər  /Zeyqəm 
Vüqar; naşir Q.İsabəyli.-Bakı:  Şirvannəşr, 2009. 263 s., portr.; 20 
sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-87230] 
1556.
 
Yaqub,  Z.Y.  Mən  öz  dastanımı  yazıb  gəlmişəm  [Mətn]: 
şeirlər  /Zəlimxan  Yaqub;  red.  M.Nəbioğlu;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm  və Təhsil, 2009.- 287 
s.: şək., portr.; 21 sm.- 6 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9528-098-48 
(cildli).- [2009-85506] 
1557.
 
Yaqub,  Z.Y.  Millətdə,  dövlətdə,  sənətdə  [Mətn]:  şeirlər 
/Zəlimxan Yaqub; red. M.Nəbioğlu.- Bakı: Nağıl evi, 2009.- 387 s., 
portr.;  22  sm.-  7  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9952-210-337  (cildli).- 
[2009- 85505] 
1558.
 
Yaqub, Z.Y. Peyğəmbər [Mətn]: poema /Zəlimxan Yaqub; 
red.  M.Seyidzadə,  A.Turan.-  Bakı:  Pedaqogika,  2009.-  319  s.;  25 
sm.- 15 man., 18000 nüs. (cildli).- [2009-85345] 
1559.
 
Yanar,  M. Üzeyir dünyası [Mətn]: poema /Mikayıl Yanar; 
red.  İ.Sadıq.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  96,  [2]  s.,  portr.;  14  sm.-  2 
man., 500 nüs.- [2009-87791] 
1560.
 
Yekəəhmədli,  A.  Ürəyim  dağları  yaman  istəyir  [Mətn]: 
təcnislər, divanilər /Alxan Yekəəhmədli; red. S.Qazi.- Bakı: Nərgiz, 
2009.-  314  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  4  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-85930] 
1561.
 
Yenisey,  A.  Cənnətdə  terror  aksiyası  [Mətn]:  roman, 
hekayə,  şeir  /Aqşin  Yenisey;  red.  T.Kazımlı;  üz  qapağının  dizaynı 
və tərt. S.Qəniyev.- Bakı: Qanun, 2009.- 288 s., fotoşək., portr.; 18 
sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9522-607-00.- [2009-85983] 
1562.
 
Yerfi,  R. Residivist [Mətn]: roman, povest /Rövşən Yerfi.- 
Bakı:  Kitab  klubu,  2009.-  224  s.;  20  sm.-  İzahlar:  s.222-223.-  12 
man., 200 nüs.- [2009-84257] 
1563.
 
Zaman,  M.  Axirətdən  dönmüş  məhəbbət  [Mətn]:  roman 
/Məhərrəm  Zaman;  red.,  dizayner  və  ön  söz  Afiya  Abdal-Gülablı.- 
Bakı:  Yeni  Poliqrafist,  2009.-  314  s.,  portr.;  21  sm.-  2  man.,  200 
nüs. (cildli).- [2009-86118] 

222 
 
1564.
 
Zaman, M. Manyak [Mətn]: roman /Məhərrəm Zaman; red. 
və  tərt.  ed.  A.Abdal-Gülablı;  ön  söz  A.Əliyev.-  Bakı:  Yeni 
Poliqrafist  MMC,  2009.-  193  s.,  portr.;  21  sm.-  3  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-84918] 
1565.
 
Zamanlı,  M.Ş.  Gözəllik  dünyanı  xilas  eləmir  [Mətn]: 
şeirlər  /Mirsəyyaf  Zamanlı;  red.  İ.Məmmədli.-  Bakı:  Adiloğlu, 
2009.- 183 s., port.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85847] 
1566.
 
Zamanoğlu,  İ.  Gedəcəyəm  üzü  haqqa  [Mətn]:  şeirlər 
/İlham  Zamanoğlu.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  101  s.,  portr.;  17  sm.-  1 
man., 300 nüs.- [2009-84306] 
1567.
 
Zeynalov,  A.  Bir  insan  ömrünə  sığmayan  ömür  [Mətn]: 
roman  /Allahverdi  Zeynalov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  Hissə  I.-  238 
s., portr.; 21 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85850] 
1568.
 
Zeynalzadə, 
N. 
Ələsgər  həkim  [Mətn]  /Nəriman 
Zeynalzadə;  red.  E.İsgəndərzadə.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  89  s., 
fotoşək., portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-84555] 
1569.
 
Zəngilanlı,  O.  Çəkir  öz  dərdini  özündə  dünya...  [Mətn]: 
qəzəllər, poemalar /Oqtay Zəngilanlı; red. S.Nuruqızı.- Bakı: Təhsil, 
2009.- 439 s., portr.: şək.; 22 sm.- 4 man., 500 nüs.(cildli).- [2009-
86736] 
1570.
 
Zərif  çələng  [Mətn]:  seçmə  şeirlər:  çağdaş  qadın 
poeziyasından  seçmələr  /tərt.  və  red.  S.Babullaoğlu;  Bank  of 
Azerbaijan.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  50,  [2]  s.,  portr.;  16  sm.-  1 
man., 500 nüs.- [2009-86147] 
1571.
 
Ziyalı,  S.  Sona  bulağı  [Mətn]:  povest  və  hekayələr 
/Seyfəddin  Ziyalı;  red.  K.Aslan.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  220  s.: 
şək.,  portr.;  20  sm.-  2  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-802-89.- 
[2009-85289] 
1572.
 
Zöhramlı,  S.  Məni  dərd  şair  elədi  [Mətn]:  şeirlər  /Sabir 
Zöhramlı; red. İ.Quliyev.- Bakı: Şəms, 2009.- 64 s.; 19 sm.- 4 man., 
500 nüs.- [2009-87616] 
1573.
 
Антология  Азербайджанской  поэзии  [Текст]:  в  3-х 
томах  /гл.  ред.  и  авт.  предис.  Анар;  сост.  Г.Гулиев;  ред.  кол. 
Ф.Годжа [и др.].- Баку: Нурлан, 2009.- Том 1.- 460, [2] с.: ил.; 17 
см.- Словник: с.424-441.- 2 ман., 500 экз.- [Ар-2009/103]  
1574.
 
Антология  Азербайджанской  поэзии  [Текст]:  в  3-х 
томах /гл. ред. Анар; сост. Г.Гулиев; ред. кол. Ф.Годжа [и др.].- 

223 
 
Том 2.- Баку: Нурлан, 2009.- 335 с.: ил., 17 см.- Словник: с. 310-
315.- 2 ман., 500 экз.- [2009- Ар-2009/104]  
1575.
 
Шариф, А. А годы уходят - все лучшие годы, которых 
уже  не  вернуть…  [Текст]  /Азад  Шариф;  ред.  Э.Алиева.-  Баку: 
Апостроф, 2009.- 319 с., фото., портр.; 22 см.- 4 ман., 300 экз.- 
ISBN 5-8745-9135-4 (в пер.).- [2009-2-781711]  
 
821.161. Xarici ədəbiyyat 
 
1576.
 
Albayrak,  A.A.  Hər  zaman  sən  [Mətn]:  şeirlər  /Arif 
Albayrak;  Azərb.  türkc.  axtaran  E.İsgəndərzadə;  red.  T.Musayeva; 
cildin  rəssamı  Z.Beksaç.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  97  s.;  20  sm.-  1 
man., nüs. yox.- [2009-85626] 
1577.
 
Baqriana,  A.  İki  qum  dənəsi...  [Mətn]:  şeirlər  /Anna 
Baqriana;  tərc.  ed.  E.İsgəndərzadə;  red.  A.Hüseynova;  rəssam 
Ş.Nadiroğlu.-Bakı: Vektor, 2009.- 71 s.: şək., portr.; 17 sm.- Mətn 
Azərb. və Ukrayna dillərindədir.- 60 qəp., 425 nüs.- [2009-85332] 
1578.
 
Binatlı,  İ.  Son  bahar  rüzgarları  [Mətn]:  şeirlər  /İsmət 
Binatlı; Azərb. türkc. çev. E.İsgəndərzadə; red. T.Musayeva; cildin 
rəssamı Z.Beksaç.- Bakı: Vektor, 2009.- 110, [2] s.; 20 sm.- 1 man., 
nüs. yox.- [2009-85615] 
1579.
 
Brodski,  İ.A.  Odissey  Telemaka  [Mətn]:  şeirlər,  esselər, 
Nobel nitqi /İosif Brodski; tərc. ed. S.Babullaoğlu.- Bakı: Mütərcim, 
2009.- 53, [3] s., portr.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-83926] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə