AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34

1580.
 
Cübran,  X.  Sükutun  poeziyası  [Mətn]:  əsərləri:  ərəb, 
ingilis  və  rus  dillərindən  seçilmiş  tərcümələr  /Cübran,  Xəlil 
Cübran.;  məsul  red.  və  ön  söz.  müəl.  N.Paşayeva.-  Bakı:  Şərq-
Qərb,  2009.-  243  s.,  portr.;  22  sm.-  2  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-
9524-485-11.- [2009-85566] 
1581.
 
David,  K.  Qara  Qurdun  oğlu  Tengeri.  Çingiz  xan  [Mətn]: 
tarixi roman /Kurt David; alman dilindən tərc. ed. M.Dadaşqızı; red. 
V.Hacıyev.- Bakı: Nurlar, 2009.- Cild 2.- 359 s.; 21 sm.- 10 man., 
500 nüs.- ISBN 9789-952-450-29-3 (cildli).- [2009-89216] 
1582.
 
Durbilməz,  B.  Sürməli  yarım  [Mətn]:  şeirlər  /Bayram 
Durbilməz;  Azərb.  türkc.  çev.  E.İsgəndərzadə;  red.  T.Musayeva; 
cildin rəssamı Z.Beksaç (Kosova).- Bakı: Vektor, 2008.- 111 s.; 20 
sm.- 1 man., nüs yox.- [2009- 85622] 

224 
 
1583.
 
Ərkdən  söylər  bu  dilim  [Mətn]:  XX  əsr  özbək  şeiri 
antologiyası  /tərt  ed.  B.M.Şərif;  uyğunlaşdıran  və  son  söz  müəl. 
R.Əskər;  red.  və  naşir  R.Babayev.-  Bakı:  MBM,  2009.-  94,  [2]  s.; 
20 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-904-13.- [2009-86410] 
1584.
 
Kar,  Ü.  Ümid  çiçəkləri  [Mətn]:  şeirlər  /Ünal  Kar;  Azərb. 
türkc.  çev.  E.İsgəndərzadə;  red.  T.Musayeva;  cildin  rəssamı 
Z.Beksaç  (Kosova).-  Bakı:  Vektor,  2009.-  99  s.;  20  sm.-  2  man., 
nüs. yox.- [2009-85614] 
1585.
 
Karakuş,  H.  İsti  ağrı  [Mətn]:  şeirlər  /Hidayet  Karakuş; 
Azərb.  türkc.  axtaran  E.İsgəndərzadə;  red.  T.Musayeva;  cildin 
rəssamı Z.Beksaç.-Bakı: Vektor, 2009.- 57 s.; 20 sm.- 1 man., nüs. 
yox.- [2009-85621] 
1586.
 
Keskin,  Ö.  Qaçqın  gözlər  [Mətn]:  hekayələr  /Özgen 
Keskin;  Azərb.  türkcəsinə  çev.  E.İsgəndərzadə,  T.Musayeva;  red. 
E.İsgəndərzadə;  cildin  rəssamı  Z.Beksaç.-  Bakı:  Vektor,  2009.- 
108,[2] s.; 20 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2009-86619] 
1587.
 
Kocamaz, 
B. 
Könül  duyğularım  [Mətn]:  şeirlər 
/Burhanettin  Kocamaz;  Azərb.  türkc.  çev.  E.İsgəndərzadə;  red. 
T.Musayeva;  cildin  rəssamı  Z.Beksaç.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  114, 
[2] s.; 21 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85618] 
1588.
 
Kuznetsov,  Y.  Şeirlər  [Mətn]  /Yuri  Kuznetsov;  naşir 
Q.İsabəyli;  red.  A.İsabəyli;  tərc.  ed.  Q.Xalid.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- 42, [2] s.: portr.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-251693]    
1589.
 
Qolubniçiy,  İ.  Niskilli  mələk  [Mətn]:  şeirlər  /İvan 
Qolubniçiy;  tərc.  ed.  S.Abdulla;  ön  söz  V.Boyarinov.-  Moskva: 
Hərbi  nəşriyyat  MN  RF,  2009.-  79  s.,  portr.: şək.;  17  sm.-  1  man., 
300 nüs.- ISBN 5-2030-283-75 (cildli).- [2009-84482] 
1590.
 
Qrabar,  S. Xəzri [Mətn] /Sergey Qrabar; rus dilindən tərc. 
ed.  E.İsgəndərov;  red.  A.Hüseynova;  cildin  rəssamı  Z.Beksaç 
(Kosova).-  Bakı:  Vektor,  2009.-  139  s.;  17  sm.-  1man.,  nüs.  yox. 
(cildli).- [2009-85609] 
1591.
 
Müller, H. Nəfəs yelləncəyi [Mətn]: roman /Herta Müller; 
tərc. Z.Səttarlı, Q.Dağlı.- Bakı: Qanun, 2009.- 335 s., portr.; 20 sm.- 
Titul  vərəqində:  2009-cu  il  Nobel  Mükafatı  laureatı.-  9  man.  50 
qəp., 500 nüs.- ISBN 9789-952-260-90-8.- [2009-89936] 
1592.
 
Mişveladze,  R.  Xeyirxah  [Mətn]:  seçilmiş  novellalar 
/Revaz Mişveladze; gürcü dil. çevirəni, tərt., ön söz müəl. və kitabın 

225 
 
sponsoru V.Vüqarlı; red. E.Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 155 
s., portr.; 21 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-86737] 
1593.
 
Nesim, A. Dənizdən gələn oğlan [Mətn] /Ali Nesim; Azərb. 
türkc.  çev.  E.İsgəndərzadə;  red.  T.Musayeva;  cildin  rəssamı 
Z.Beksaç (Kosova).- Bakı: Vektor, 2009.- 84, [2] s.; 20 sm.- 1 man., 
nüs. yox.- [2009-85616] 
1594.
 
Özdemir, G.Ö. Gözlərindəki şeir [Mətn] /Günay Özdemir; 
Azərb. türkc.  çev. E.İsgənədrzadə; red. T.Musayeva; cildin rəssamı 
Z.Beksaç (Kosova).- Bakı: Vektor, 2009.- 99 s.; 20 sm.- 1 man., nüs 
yox.- [2009-85624] 
1595.
 
Pamuk,  O.  Gizli  üz  [Mətn]:  kinossenari  və  Nobel  nitqi 
/Orxan  Pamuk;  tərc.  ed.  A.Əmrahoğlu,  P.Əlioğlu,  S.Babullaoğlu; 
dizayner M.Qaraxanlı.- Bakı: Qanun, 2009.- 68 s., portr.; 17 sm.- 1 
man., 500 nüs.- [2009-84907] 
1596.
 
Pamuk,  O.  Mənim  adım  qırmızı  [Mətn]:  roman  /Orxan 
Pamuk;  şevirəni  və  ön  sözün  müəl.  N.Əbdülrəhmanlı;  red. 
Ə.Rəsulov.- Bakı: Qanun, 2009.- 471 s.; 20 sm.- 5 man., 1000 nüs.- 
[2009-85978] 
1597.
 
Rüstəm,  X.  Qorxunc  [Mətn]:  seçmə  şeirlər  /Xasiyyət 
Rüstəm;  özbək  dil.  tərc.  R.Sabir;  ön  söz  E.İsgəndərzadə;  red. 
Ə.Qoşalı;  cildin  rəssam  Z.Beksaç  (Kosova).-  Bakı:  Vektor,  2009.- 
74, [2] s., portr.: ill.; 20 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-86611] 
1598.
 
Satoğlu,  A.  Könlümdə  açan  lalələr  [Mətn]:  şeirlər 
/Abdullah  Satoğlu;  Azərb.  türkç.  çev.  T.A.Əliyeva;  red. 
E.İsgəndərzadə.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  64,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.- 
1man., nüs. yox.- [2009-86616] 
1599.
 
Şəhriyar, M.H. Heydər babaya salam [Mətn] /Məhəmməd 
Hüseyn Şəhriyar; tərc. K.Məşrutəçi.- Tehran: Neqahe Səbz Xelağan, 
2009.-  104  s.,  portr.;  17  sm.-  Mətn  Azərb.  və  fars  dillərindədir.-  2 
man., nüs. yox.- [2009-86382] 
1600.
 
Zamşev,  M.  Sevgi  tanrıdan  gəlir  insana  [Mətn]:  şeirlər 
/Maksim  Zamşev;  rus  dil.  çevir.  S.Abdulla;  red.  E.İsgəndərzadə; 
cildin rəssamı Z.Beksaç.- Bakı: Vektor, 2009.- 87 s.; 17 sm.- 1man., 
nüs. yox. (cildli).- [2009-85610] 
 
 
 

226 
 
82/821-93 Uşaq ədəbiyyatı 
 
1601.
 
Axundov,  İ.Ə.  Bağbansayağı  [Mətn]:  hekayələr  /İlham 
Axundov;  red.  V.Qafarlı;  rəssam  İ.Vahabov,  N.Hacıyeva, 
A.Qasımov.-  Bakı:  Şərq-Qərb,  2009.-  48  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.-  2 
man., 500 nüs.- [2009-84296] 
1602.
 
Amanova,  S.B.  Şeir,  nağıl,  tamaşa  [Mətn]:  1-ci  sinif 
/Solmaz  Amanova;  tərc.  ed.  S.N.İmanova.-  Bakı:  Nağıllar,  2009.- 
32 s.: şək.; 21 sm.- 1 man. 50 qəp., 1000 nüs.- [2009-84727] 
1603.
 
Amanova,  S.B.  Şeir,  nağıl,  tamaşa  [Mətn]:  2-ci  sinif 
/Solmaz  Amanova;  tərc.  S.N.İmanova.-  Bakı,  2009.-  32  s.:  şək.;  1 
man., 1000 nüs.- [2009-84725] 
1604.
 
Amanova,  S.B.  Turac  [Mətn]:  2  sinif:  sinifdənxaric  oxu 
üçün  nəzərdə  tutulub /Solmaz  Amanova;  tərc.  S.Nuru  qızı;  rəssam 
R.Tağıyeva,  S.Məmmədova.-  Bakı,  2009.-  20  s.:  şək.;  21  sm.-  1 
man., 1000 nüs.- [2009-84726] 
1605.
 
Bir iki-bizimki [Mətn]: kiçik yaşlı uşaqlar üçün şeirlər /tərt. 
ed.  və  red.  M.Əvəz  qızı;  rəssam  A.Dadaşov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.- 
23 s.: şək.; 24 sm.- (Məktəb Kitabxanası).- 1 man. 70 qəp., 99 nüs.- 
[2009-88911] 
1606.
 
Bitdi  çiçək,  oldu  yaz  [Mətn]:  şeirlər  /tərt.  ed.  və  red. 
M.Əvəz qızı; rəssam A.Dadaşov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 16 s.: ill.; 24 
sm.- (Məktəb Kitabxanası).- 2 man., nüs yox.- [2009-88910] 
1607.
 
Bünyadzadə, A. Üç nağıl [Mətn] /Aygün Bünyadzadə; red. 
S.Nuruqızı; rəssam T.Ağabəyova, N.Cəfər.- Bakı: Təhsil, 2009.- 12 
s.: ill.; 23 sm.- 1 man. 30 qəp., nüs yox.- [2009-88903] 
1608.
 
Cənub  həsrəti  [Mətn]:  [şeirlər  toplusu  /tərt.  ed.  və  red. 
M.Çəmənli.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  87  s.:  ill.;  21  sm.-  (Məktəb 
Kitabxanası).- 2 man. 90 qəp., nüs yox.- [2009-88917] 
1609.
 
Cırtdan  [Mətn]:  nağıl  /rəsmlər  Ş.Rüstəmova;  dizayn 
R.İsmayılov.- Bakı: Altun kitab, 2009.- 11 s.: ill.; 23 sm.- 1  man., 
nüs yox.- [2009-86173] 
1610.
 
Cücələr  [Mətn]:  şeirlər  toplusu  /tərt.  ed.  və  red. 
S.Nuruqızı.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  32  s.:  ill.;  24  sm.-  (Məktəb 
Kitabxanası).- 2 man 10 q., nüs yox.- [2009-88888] 
1611.
 
Deyək,  gülək,  düşünək...  [Mətn]:  lətifələr,  tapmacalar, 
təmsillər  /tərt.  ed.  və  red.  M.Əvəz  qızı;  rəssam  V.Allahyarova.- 

227 
 
Bakı:  Təhsil,  2009.-  23]  s.:  ill.;  24  sm.-  (Məktəb  Kitabxanası).-  3 
man., nüs yox.- [2009-88909] 
1612.
 
Dədə  Qorqud  [Mətn]  dastan  /işl.  S.Nuruqızı;  rəssam 
G.Ağayev.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  67  s.:  ill.;  24  sm.-  (Məktəb 
Kitabxanası).- 3 man., nüs. yox.- [2009-88906] 
1613.
 
El bilir ki, sən mənimsən... [Mətn]: şeirlər /tərt. ed. və red. 
Ç.Mustafa.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  70,  [2]  s.:  şək.;  22  sm.-  (Məktəb 
Kitabxanası).- 3 man., nüs. yox.- [2009-88915] 
1614.
 
Göyçək Fatma [Mətn]: nağıl /rəsmlər Ş.Rüstəmova; dizayn 
R.İsmayılov.- Bakı: Altun kitab, 2009.- 11 s.: şək.; 23 sm.- 1 man., 
nüs. yox.- [2009-86172] 
1615.
 
Xeyirxah  meymun  [Mətn]:  azyaşlılar  üçün  /mətn 
M.Heydərova; rəssam Ş.Rüstəmova.- Bakı, 2009.- 12 s.: ill.; 29 sm.- 
2 man., nüs. yox.- [2009-85397] 
1616.
 
Xınalı, Z. Vətən bizim anamız [Mətn]: bağça uşaqları üçün 
1  pərdəli  2  şəkilli  kiçik  pyes  /Zəminə  Xınalı;  red.  F.Mehdiyeva.- 
Bakı: Adiloğlu, 2009.- 10, [2] s., portr.; 20 sm.- 60 qəp., 100 nüs.- 
[2009-85922] 
1617.
 
Xınalı,  Z.  Ağ  atlı  oğlan  [Mətn]:  bağça  uşaqları  üçün  1 
pərdəli  2  şəkilli  kiçik  pyes  /Zəminə  Xınalı;  red.  T.Abbaslı.-  Bakı: 
Adiloğlu,  2009.-  15,  s.,  portr.;  20  sm.-  60  qəp.,  100  nüs.-  [2009-
85923] 
1618.
 
Xınalı,  Z.  Əmirxan əsgər gedir [Mətn]: kiçik yaşlı uşaqlar 
üçün 1 pərdəli 2 şəkilli kiçik pyes /Zəminə Xınalı; red. S.Əhmədli.- 
Bakı: MBM, 2009.- 19 s., portr.; 20 sm.- 60 qəp., 200 nüs.- ISBN 
9789-9522-904-83.- [2009-85921] 
1619.
 
İbrahimli,  S.  Göydən  üç  alma  düşdü  [Mətn]:  şeirlər, 
poemalar /Sahib İbrahimli; red. L.Quliyeva.- Gəncə, 2009.- Cild I.- 
484 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-86997] 
1620.
 
İki  ayı  balası  [Mətn]:  nağıl  /rəsmlər  E.Cabbarov;  dizayn 
R.İsmayılov.- Bakı: Altun kitab, 2009.- 11 s.: ill.; 23 sm.- 1  man., 
nüs yox.- [2009-86175] 
1621.
 
Kandemir,  Y.M.  Uşaqlar  üçün  dini  hekayələr  [Mətn] 
/Yaşar  Kandemir;  Anadolu  türkcəsindən  Azərbaycan  türkcəsinə 
uyğunlaşdıran Mir Rəşidə Kazımi; elmi red. N.Məmmədzadə; nəşrə 
hazır.  S.Z.Meriç;  dizayn  Ö.Məmmədov,  Ü.Məmmədov.-  Bakı: 

228 
 
İpəkyolu,  2009.-  260  s.:  şək.,  fotoşək.;  24  sm.-  8  man.  nüs.  yox.- 
ISBN 9789-9524-490-37.- [2009-84748]  
1622.
 
Kərim,  Ə.S.  Pardaqlanın  göyçəklərim  [Mətn]:  şeirlər, 
poemalar /Əziz Kərim; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Şur, 2009.- 380, [4] 
s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 2 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-85463] 
1623.
 
Koroğlunun  Ərzurum  səfəri  [Mətn]  dastan  /red.  M.Əvəz 
qızı;  rəəssam  G.Ağayev.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  24  s.:  şək.;  24  sm.- 
(Məktəb Kitabxanası).- 1 man.70 qəp., nüs. yox.- [2009-88912] 
1624.
 
Köçkün,  V.  Nənənin  gül  balası  [Mətn]:  şeirlər  /Vaqif 
Köçkün; naşir Q.İsabəyli; red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 
47 s., portr.; 21 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-87229] 
1625.
 
Körpəmin  nağılları  [Mətn]:  azyaşlılar  üçün  /nəşrə  hazır. 
H.Çingizoğlu;  red.  N.Əbdülrəhmanlı;  rəssam  Ş.Rüstəmova.-  Bakı, 
2009.- Kitab I.- 7 s.: ill.; 30 sm.- 1 man. 40 qəp., nüs. yox.- [2009-
85395] 
1626.
 
Körpəmin  nağılları  [Mətn]:  azyaşlılar  üçün  /nəşrə  hazır. 
H.Çingizoğlu;  red.  E.Aslanbəyli;  rəssam  Ş.Rüstəmova.-  Bakı, 
2009.- Kitab II.- 7 s.: ill.; 30 sm.- 1 man. 40 qəp., nüs. yox.- [2009-
85396] 
1627.
 
Qazılıq  oğlu  Yeynəyin  əhvalatı  [Mətn]:  nağıllar  /işl. 
Y.Mehdiyeva;  layihənin  rəhb.  Qaraqoyunlu;  rəssamlar  Ə.Qafarov, 
L.Vəliyeva; dizayn R.Hüseynov.- Bakı: Beşik, 2009.- 22 s.: şək.; 21 
sm.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 7899-5244-66-54.- [2009-84661] 
1628.
 
Quluzadə, Ə.A. Dilotu [Mətn]: şeirlər /Ələmdar Quluzadə; 
red. A.Rüstəmli; rəssam S.Məmmədov.- Bakı: Ozan, 2009.- 79, [2] 
s.: şək.; 23 sm.- 6 man., 3000 nüs.- [2009-87289] 
1629.
 
Quran  hekayətləri  [Mətn]:  məktəblilər  üçün  /Möhsün 
Nagısoylu;  red.  C.Qəhrəmanov,  M.Babaşov.-  Təkmil.  2-ci  nəşr.- 
Bakı:  Nurlan,  2009.-  137  s.;  20  sm.-  4  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
85554] 
1630.
 
Məmmədquluzadə, 
C. 
Hekayələr 
[Mətn] 
/Cəlil 
Məmmədquluzadə,  Ə.Haqverdiyev;  tərt.  ed.  və  red.  M.Çəmənli; 
rəssam G.Ağayev.- Bakı: Təhsil, 2009.- 51 s.: şək.; 24 sm.- (Məktəb 
Kitabxanası).- 1 man. 80 qəp., nüs. yox.- [2009-88907] 
1631.
 
Məmmədova,  R.  Bizim  bağ  [Mətn]:  hekayələr,  şeirlər 
/Rəfiqə Məmmədova; naşir Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 42, 
[2] s.; 20 sm.- 2 man., 150 nüs.- [2009-87232] 

229 
 
1632.
 
Müşfiq, Ə. Məktəblilər üçün [Mətn] /Əşrəf Müşfiq; red., on 
söz müəl. Ə.Qurbanlı.- Bakı: Ünsiyyət. 2009.- 128 s., portr.: ill.; 14 
sm.- 1 man., 250 nüs.- [2009-84439] 
1633.
 
Nəzərova,  V.  Sehrli  uçuş  [Mətn]  /Viktoriya  Nəzərova; 
müəl.  kol.  V.Nəzərova,  F.Alimova,  E.Nəsibova,  E.Əliyev;  tərc. 
G.Kərimova; rəssam. P.Fazil.- Bakı, 2009.- 93, [4] s.: şək.; 29 sm.- 
(Məryəmin  macəraları  silsiləsindən:  Birinci  səyahət).-  Tapşırıqlar: 
s.59-79.-  Əlavələr:  s.80-93.-  12  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9528-
016-37 (cildli).- [2009-86720] 
1634.
 
Nizami.  Fitnə  [Mətn]:  nağıllar  /Nizami  Gəncəvi;  uşaqlar 
üçün  işl.  M.Cəlal;  rəssam  O.Sadıqzadə,  red.  M.Çəmənli.-  Bakı: 
Təhsil, 2009.- 12 s.; 24 sm.- (Məktəb Kitabxanası).- 1 man. 30 qəp., 
nüs. yox.- [2009-88905] 
1635.
 
Nuruqızı,  S.  Ağca  və  Cubbulu  [Mətn]:  hekayə  /Sevinc 
Nuruqızı;  red.  G.Mehdiyeva;  rəssam  T.Ağabəyova.-  Bakı:  Təhsil, 
2009.- 12 s.: şək.; 29 sm.- 1man. 90 qəp., nüs. yox.- [2009-88895] 
1636.
 
Nuruqızı, S. Aysu və Ay [Mətn]: hekayə /Sevinc Nuruqızı; 
red. G.Mehdiyeva; rəssam N.Cəfər.- Bakı: Təhsil, 2009.- 12 s.: şək.; 
29 sm.- 1 man. 50 qəp., nüs. yox.- [2009-88895] 
1637.
 
Nuruqızı,  S. Tap-tapmaca  [Mətn]:  şeir-tapmacalar  /Sevinc 
Nuruqızı;  red.  G.Mehdiyeva;  rəssam  A.Quliyev.-  Bakı:  Təhsil, 
2009.- 12 s.: ill.; 22 sm.- 1 man. 30 qəp., nüs. yox.- [2009-88902] 
1638.
 
Ramizqızı,  S.  Qarabağ  geri  dönəcək  [Mətn]:  şeirlər, 
nağıllar,  hekayələr  /Sənəm  Ramizqızı;  red.  F.Xoşanqızı.-  Bakı: 
Bayramoğlu, 2009.- 55, [2] s., portr.: şək.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- 
[2009-84830] 
1639.
 
Rza,  X.U.  Marallar  da  duz  yeyərmiş  [Mətn]:  uşaqlar  üçün 
şeirlər /Xəlil Rza Ulutürk; tərt. və red. F.Ulutürk, Y.Məmmədəliyev, 
R.Rza; rəy. Ə.Əsgərli.- Təkrar nəşr.- Bakı: Beşik-Nəşriyyatı, 2009.- 
175 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84524] 
1640.
 
Rzayeva,  E. Mənim körpə Dənizim [Mətn]: şeirlər /Elmira 
Rzayeva;  naşir  Q.İsabəyli;  red.  İ.Yusifoğlu.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.-  39  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.-  2  man.,  200  nüs.-  [2009-
87224] 
1641.
 
Salahzadə, Ə. Taladakı tənha ağacın nağılı [Mətn] /Ələkbər 
Salahzadə;  layihənin  rəhb.  Qaraqoyunlu;  rəssamlar  A.Mehdiyeva, 
L.Vəliyeva;  dizayner  R.Hüseynov;  layihənin  məsl.  Elçin.-  Bakı: 

230 
 
Beşik,  2009.-  34  s.:  şək.;  26  sm.-  1  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-
9524-465-31.- [2009-84686] 
1642.
 
Sehirli  torba  [Mətn]:  nağıl  /mətn  G.Orucova;  rəsmlər 
E.Cabbarov;  dizayn  R.İsmayılov.-  Bakı:  Altun  kitab,  2009.-  11  s.: 
ill.; 23 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-86174] 
1643.
 
Süleyman,  Ə.  Döy  məni,  ana,  döy!  [Mətn]:  hekayələr 
/Əvəz  Süleyman;  red.  V.Quliyev;  ön  söz  İ.Etibar;  rəssam 
V.Qocayeva.-  Bakı:  Şuşa,  2009.-  22,  [2]  s.:  ill.,  portr.;  25  sm.- 
("Günəş" jurnalının əlavəsi).- 2 man., 300 nüs.- [2009-84922] 
1644.
 
Şaiq A. Tülkü həccə gedir [Mətn] /Abdulla Şaiq; rəsmlər və 
dizayn  E.Cabbarov,  S.Eyvazova.-  Bakı:  Altun  kitab, 2009.-  20,  [2] 
s.: şək.; 20x20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86176] 
1645.
 
Şəhriyar,  M.H.  Heydərbabaya  salam  [Mətn]:  poema 
/Məhəmmədhüseyn  Şəhriyar;  red.  və  ön  söz  müəl.  M.Çəmənli.- 
Bakı:  Təhsil,  2009.-  39  s.:  ill.,  fotoşək.;  21  sm.-  (Məktəb 
Kitabxanası).- 1 man. 70 qəp., nüs. yox.- [2009-88916] 
1646.
 
Şəmşiroğlu,  Q.  Okan  və  Murad  pişiyin  sərgüzəştləri 
[Mətn]:  dastan  /Qənbər  Şəmşiroğlu;  red.  F.Ramazanoğlu.-  Bakı: 
Təknur,  2009.-  94,  [2]  s.,  portr.;  14  sm.-  2  man.,  200  nüs.-  ISBN 
4789-9524-450-47.- [2009-86360] 
1647.
 
Talvar  [Mətn]:  povest  və  hekayələr  /tərt.  ed.  və  red. 
M.Çəmənli;  rəssam  G.Ağayev.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  110,  [2]  s.: 
şək.;  24  sm.-  (Məktəb  Kitabxanası).-  3  man.  50  qəp.,  nüs.  yox.- 
[2009-88904] 
1648.
 
Tanrılı,  F.  Nə  yerdədir,  nə  göydə...  [Mətn]:  hekayələr, 
rəvayətlər,  nağıllar  /Fuad  Tanrılı;  red.  H.Hacıyev.-  Bakı:  ADPU, 
2009.- 207 s., portr.; 20 sm.- 5 man., 200 nüs.- [2009-88483] 
1649.
 
Tarixi  rəvayətlər  [Mətn]  /tərt.  ed.  və  red.  M.Əvəz  qızı; 
rəssam  V.Allahyarova.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  35  s.:  şək.;  24  sm.- 
(Məktəb Kitabxanası).- 4 man., nüs. yox.- [2009-88913] 
1650.
 
Təbib,  M.  Uşaqlar,  ay  uşaqlar,  həmsöhbətim  sizsiniz 
[Mətn]:  şeirlər  /Mirəfsəl  Təbib;  red.  Ə.Mirzallı.-  Bakı:  Mütərcim, 
2009.- 223 s., portr.; 21 sm.- 2  man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9522-
802-41 (cildli).- [2009-85283] 
1651.
 
Təmsillər  [Mətn]  /Q.Zakir;  A.A.Bakıxanov,  S.Ə.Şirvani; 
tərt.  ed.  M.Əvəz  qızı.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  31  s.:  ill.;  22  sm.- 
(Məktəb Kitabxanası).- 2 man. 35 qəp., nüs. yox.-[2009-88891] 

231 
 
1652.
 
Tücan,  Ə.  Soyuq  su  [Mətn]:  hekayələr  /Ərdoğan  Tücan; 
red.  V.Qasımov;  tərc.  L.Əliyeva;  dizayn  İ.Abdulla.-  Bakı:  Xəzər 
nəşriyyatı,  2009.-  91  s.:  ill.;  21  sm.-  Gözəl  davranış  hekayələri.-  3 
man., 600 nüs.- ISBN 9789-9524-394-58.- [2009-86631] 
1653.
 
Uşun  oğlu  Səyrəyin  əhvalatı  [Mətn]:  nağıllar  /layihənin 
rəhb.  Qaraqoyunlu;  rəssamlar  Ə.Qafarov,  R.Hüseynov;  dizayner 
R.Hüseynov; layihənin məsl. Elçin.- Bakı: Beşik, 2009.- 18 s.: şək.; 
21 sm.- 1 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-467-08.- [2009-84662] 
1654.
 
Аманова, С.Б. Турач [Текст]: для внеклассного чтения 
во  2  классе  /Солмаз  Аманова;  худ.  Р.Тагиева,  С.Мамедов.- 
Баку: Оskar, 2009.- 20 с.: цв. ил.; 21 см.- 1 ман., 2000 экз.- [2009-
2-782010]  
1655.
 
Аманова,  С.Б.  Стихи,  сказки,  пьесы  [Текст]:  1  класс 
/Cолмаз  Аманова.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  28  с.:  цв.  ил.;  21  см.-  1 
ман., 1000 экз.- [2009-2-782011]   
1656.
 
Аманова,  С.Б.  Стихи,  сказки,  пьесы  [Текст]:  2  класс 
/Cолмаз  Аманова.-  Баку:  [б.и.],  2009.-32  с.:  цв.  ил.;  21  см.-  1 
ман., 1000 экз.- [2009-2-782012]   
1657.
 
Мухаммед,  А.  101  анекдот  [Текст]:  для  детей 
дошкольного и младшего школьного возраста /Ага Мухаммед.- 
Баку: Ширваннешр, 2009.- 31 с., портр.; 20 см.- 1 ман., 100 экз.- 
[2009-1-701036]  
1658.
 
Мухаммед Ага. Праздник земляники [Текст]: cтихи для 
детей /Мухаммед Ага.- Баку: [s.n.], 2009.- 35 с.: портр.; 14 см.- 1 
ман., 200 экз.- [2009-Ар2009/129]   
 
82/821-93 Uşaqlar üçün xarici ədəbiyyat 
 
1659.
 
Altun,  M.  Qənaət  dükanı [Mətn]:  hekayələr /Mələk  Altun; 
red.  Ş.İsmayılova;  tərc.  V.Seyidov;  dizayn  E.Süleymanova.-  Bakı: 
Xəzər, 2009.- 76, [4] s.: şək.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9524-394-65.- [2009- 86630] 
1660.
 
Araxna  [Mətn]:  Yunan  əsatirləri  /red.  G.Mehdiyeva; 
rəssam G.Ağayev.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 22, [2] s.: şək.; 24 sm.- 
(Məktəb Kitabxanası).- 2 man., nüs. yox.- [2009- 88885] 
1661.
 
Aydın,  Ç.  Yaxşılıq  çələngi  [Mətn]:  hekayələr  /Çingiz 
Aydın; red. V.Cərçiyeva; tərc. İ.Dədəyeva; dizayn E.Süleymanov.- 

232 
 
Bakı:  Xəzər  nəşriyyatı,  2009.-  92,  [3]  s.,  ill.;  21  sm.-  2  man.,  500 
nüs.- ISBN 9789-9524-394-41.- [2009- 86628] 
1662.
 
Düma, A. Üç muşketyor [Mətn]: roman /Aleksandr Düma; 
tərc.  M.Rzaquluzadə,  B.Musayev;  uşaqlar  üçün  işl.  S.Budaqlı;  red. 
F.Uğurlu;  rəssam  E.Cabbarov.-  Bakı:  Altun  Kitab,  2009.-  128  s., 
portr.: şək.; 19 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86185] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə