AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34
часть  государственной  политики  Азербайджана  [Текст]: 
23.00.02  /Зульфия  Бабаева;  Акад.  Гос.  Управления  при 
Президенте Азерб. Респ.- Баку, 2009.- 20 с.- [Ад2009/38] 
1845.
 
Кононенко,  С.А.  Принципы  политического  единства 
Европейского  Союза  [Текст]:  23.00.04  /Сергей  Кононенко; 
Акад.  Гос.  Управления  при  Президенте  Азерб.  Респ.-  Баку, 
2009.- 20 с.- [Ад2009/39]  
1846.
 
Меликова, 
С.А. 
Новый 
мировой 
порядок 
и 
формирование  современных  международных  структур  (на 
примере  ГУАМ)  [Текст]:  23.00.04  /Сабира  Меликова;  НИИ  по 
Правам Человека НАНА.- Баку, 2009.- 25 с.- [Аз2009/22]  
 
İqtisad elmləri 
 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1847.
 
İsayev,  A.S.  Neft sənayesinin texniki-iqtisadi problemlərinin 
nəzəri  və  təcrübi  tədqiqi  [Mətn]:  08.00.05  /Ağaheydər  İsayev; 
ADNA.- Bakı, 2009.- 44 s.- [AdAz2009/47] 
1848.
 
Kəlbiyev, 
Y.A. 
Fiskal 
tənzimləmənin 
makroiqtisadi 
problemləri  və  onların  həlli  yolları  [Mətn]:  08.00.05;  08.00.13 
/Yaşar Kəlbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 
49 s.- [AdAz2009/113] 

257 
 
1849.
 
Qasımov,  S.M.  Neft  və  qazçıxarma  sənayesində  idarəetmə 
uçotu  və  iqtisadi  təhlil  problemləri  [Mətn]:  08.00.12  /Süleyman 
Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat 
Un-ti.- Bakı, 2009.- 49 s.- [Ad2009/25] 
1850.
 
Məmmədov,  M.A.  Keçid  iqtisadiyyatında  proqram-məqsədli 
idarəetmənin  təkmilləşdirilməsi  problemləri  [Mətn]:  08.00.05 
/Məhəbbət  Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb. 
Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı, 2009.- 48 s.- [Ad2009/27] 
1851.
 
Касумов, Р.М. Международный рынок туристских услуг 
[Текст]:  08.00.14  /Руфат  Касумов;  М-во  Образования  Азерб. 
Респ., Азерб. Гос. Экон. Ун-т.- Баку, 2009.- 50 с.- [Аз2009/78] 
1852.
 
Мустафаева,  Н.М.  Проблемы  сбалансированности 
макроэкономических  пропорций  и  экономического  роста  в 
Азербайджанской  Республике  [Текст]:  08.00.01  /Назиля 
Мустафаева;  НАНА,  Ин-т  Экономики.-  Баку,  2009.-  58  с.- 
[Аз2009/24]  
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1853.
 
Abbasov,  R.V. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin 
dövlət  tənzimlənməsi  [Mətn]:  08.00.05  /Rəşad  Abbasov;  Azərb. 
Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd 
Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  30  s.- 
[2009/940] 
1854.
 
Ağayev,  A.Q.  Azərbaycan  Respublikasında  dövlət  borcunun 
idarə  edilməsi  mexanizminin  təkmilləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.10 
/Ağanemət  Ağayev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı, 
2009.- 26 s.- [2009/360] 
1855.
 
Ayhan, 
G.F. 
Enerji 
sektoruna 
əsaslanan  regional 
inteqrasiyanın nəzəri və praktiki məsələləri (Azərbaycan-Gürcüstan-
Türkiyə  əlaqələri  timsalında)  [Mətn]:  08.00.01  /Güney  Ayhan; 
AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 25 s.- [AdAz2009/53]   
1856.
 
Babayev,  İ.A.  Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  tikintidə  çevik 
qiymətqoyma  sisteminin  idarə  edilməsi  [Mətn]:  08.00.05  /İltifat 
Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat 
Un-ti.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/1250]   

258 
 
1857.
 
Babayev,  M.T.  Azərbaycan  Respublikasında  əhalinin  sosial 
müdafiə  sisteminin  maliyyə  təminatının  təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri  [Mətn]:  08.00.10  /Mehman  Babayev;  Azərb. 
Resp.Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı, 2009.- 27,[3] s.- [2009/196] 
1858.
 
Babayev,  N.Q.  Müasir  şəraitdə  tikintinin  idarə  edilməsinin 
bazar  modelinin  formalaşdırılması  [Mətn]:  08.00.05  /Nizami 
Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat 
Un-ti.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/531] 
1859.
 
Cabbarov, 
A.S. 
Azərbaycan 
neft 
maşınqayırma 
müəssisələrinin  rəqabət  qabiliyyətliliyinin  formalaşması  və  inkişaf 
istiqamətləri [Mətn]: 08.00.05 /Ayətulla Cabbarov; AMEA, İqt. İn-
tu.- Bakı, 2009.- 24, [2] s.- [2009/373] 
1860.
 
Cəfərov,  A.M.  Kənd  təsərrüfatında  marketinqin  təşkilinin 
iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn]: 08.00.05 
/Aslan  Cəfərov;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb. 
Elmi  Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/370] 
1861.
 
Dadaşova,  M.İ.  Müəssisələrin  bazar  şəraitində  fəaliyyətinin 
təmin  edilməsi  problemləri  və  onların  aradan  qaldırılması  yolları 
[Mətn]: 08.00.05 /Mətanət Dadaşova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
ADİU.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009/1243]    
1862.
 
Eyniyev,  M.T.  Mənzil  tikintisinin  inkişaf  strategiyasında 
infrastrukturun rolu və onun idarə edilməsi (Bakı şəhəri timsalında) 
[Mətn]:  08.00.05  /Mahir  Eyniyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/1254]    
1863.
 
Əhmədov,  F.T.  Aqrar  bazarın  formalaşmasında  istehsal 
potensialından  səmərəli  istifadənin  rolu  (Lənkəran  iqtisadi  rayonu 
timsalında) [Mətn]: 08.00.05 /Famil Əhmədov; Azərb. Resp. Kənd 
Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi  Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 24 s.- [AdAz2009/89] 
1864.
 
Əlirzayev, E.Ə. Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında 
qeyri-dövlət  maliyyə  resurslarının  formalaşması  və  idarə  olunması 
[Mətn]:  08.00.05  /Emin  Əlirzayev;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı 
Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı 
və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 24 s.- [AdAz2009/41] 
1865.
 
Əlizadə,  R.Ə.  Bazar  münasibətləri  şəraitində  transaksion 
xərclərin 
strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 
və 
səmərəliliyinin 

259 
 
yüksəldirilməsi  (Kənd  təsərrüfatı  məhsulları  emalı  sahəsi 
timsalında)  [Mətn]:  08.00.05  /Rahim  Əlizadə;  Azərb.  Resp.  Kənd 
Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [Ar2009/1506]   
1866.
 
Fərəcov, Ə.S. Rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanmasında 
əmək  və  peşə  təhsili  xidmətləri  bazarlarının  qarşılıqlı  əlaqəsinin 
qiymətləndirilməsi  və  modelləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.13  /Ədalət 
Fərəcov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı,  2009.-  18  s.- 
[2009/371] 
1867.
 
Fərhadi, P.O. Meyvə-tərəvəz yarımkompleksində inteqrasiya 
münasibətlərinin  təkmilləşdirlməsi  (Azərbaycan  Respublikasının 
materialları əsasında) [Mətn]: 08.00.05 /Püstə Fərhadi; Azərb. Resp. 
Kənd 
Təsərrüfatı 
Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd 
Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 32, [2] s.- 
[Ad2009/24] 
1868.
 
Hacıyev,  R.S.  Qiymətli  kağızlar  bazarı  və  onun  investisiya 
prosesində  rolu  [Mətn]:  08.00.10  /Ramil  Hacıyev;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: 2009.- 26 s.- [AdAz2009/148]   
1869.
 
Həsənov, 
E.B. 
Nəqliyyat 
sisteminin 
səmərəli 
idarə 
edilməsində  islahatların  prioritet  istiqamətləri  [Mətn]:  08.00.05 
/Elgün  Həsənov;  AMEA,  İqtisadiyyat  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  21  s.- 
[Ar2009/1505]   
1870.
 
Hümbətov,  N.M.  Azərbaycan  Respublikasının  xarici  ticarət 
əlaqələrinin 
dövlət 
tənzimlənməsi 
sistemi 
və 
onun 
təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri 
[Mətn]: 
08.00.14 
/Namiq 
Hümbətov;  Azərb.  Resp. Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı,  2009.-  30 
s.- [2009/372] 
1871.
 
Hüseynli,  T.A.  Xarici  iqtisadi  fəaliyyətdə  vergi  siyasəti  və 
onun  təkmilləşdirilməsi  istiqamətləri  [Mətn]:  08.00.10  /Telman 
Hüseynli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı, 2009.- 22 s.- 
[Ar2009/1514]   
1872.
 
Hüseynli,  A.T.  Azərbaycanda  uşaq  əməyindən  istifadə 
edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri və aradan qaldırılması yolları 
[Mətn]:  08.00.05  /Aytən  Hüseynli;  AMEA,  İqtisadiyyat  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [AdAz2009/78] 
1873.
 
Hüseynov,  R.V.  Marketinqin  tətbiqi  əsasında  aqrar  sahə 
müəssisələrinin  istehsal-satış  fəaliyyətlərinin  səmərəliliyinin 

260 
 
yüksəldilməsi  [Mətn]:  08.00.05  /Ramil  Hüseynov;  Azərb.  Resp. 
Kənd 
Təsərrüfatı 
Nazirliyi, 
Azərb. 
Elmi-Tədqiqat 
Kənd 
Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  25  s.- 
[2009/891] 
1874.
 
İbrahimli,  Ç.A.  Sənaye  müəssisələrində  kommersiya 
fəaliyyətinin  təşkilinin  təkmilləşdirilməsi  məsələləri  (Azərbaycanın 
yüngül sənaye müəssisələrinin timsalında) [Mətn]: 08.00.05 /Çingiz 
İbrahimli; AMEA, İqt. İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [AdAz2009/56] 
1875.
 
İmanov,  A.L. Bazar münasibətləri şəraitində aqrar bölmənin 
sosial-iqtisadi  inkişafının  sürətləndirilməsi  məsələləri  [Mətn]: 
08.00.05  /Azər  İmanov;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi, 
Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-Ar2009/1521]   
1876.
 
İsmayılov, F.Y. Müasir dövrdə Azərbaycanda büdcə kəsiri və 
onun  nizamlaşdırılması  [Mətn]:  08.00.10  /Fəxri  İsmayılov;  Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı, 2009.- 26 s.- [Ar2009/1502]    
1877.
 
Kazımov,  M.M.  Maşınqayırma  müəssisələrində  investisiya 
layihələrinin  idarə  edilməsi  sisteminin  təşkilinin  təkmilləşdirilməsi 
[Mətn]:  08.00.05  /Mir  Kazımov;  ADNA.-  Bakı,  2009.-  18  s.- 
[2009/1257]    
1878.
 
Qasımlı,  V.Ə.  Aqrar  bazar  münasibətlərinin  dövlət 
tənzimlənməsi  mexanizminin  təkmilləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.05 
/Vüsal  Qasımlı;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 24 s.- [2009/191] 
1879.
 
Quliyev,  E.A.  Kənd  təsərrüfatı  məhsullarının  topdansatış 
bazarlarının  formalaşdırılması  problemləri  [Mətn]:  08.00.05  /Eldar 
Quliyev;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İns-tu.- Bakı, 
2009.- 21 s.- [Ad2009/2]  
1880.
 
Quliyev, 
R.H. 
Azərbaycan 
Respublikasının  gömrük 
fəaliyyətinin  idarə  edilməsində  informasiya  texnologiyalarından 
istifadə problemləri [Mətn]: 08.00.05 /Ramil Quliyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/888] 
1881.
 
Quluzadə, M.R. Sosial-iqtisadi inkişafın təminatında əhalinin 
rifahının  proqnozlaşdırılması  problemləri  [Mətn]:  08.00.05 

261 
 
/Məhəmmədəli  Quluzadə;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.- 
Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/1186]    
1882.
 
Məlikrzayev,  A.Ə.  Biznes-reinjinirinqin  inkişaf  istiqamətləri 
[Mətn]:  08.00.05  /Abdulla  Məlikrzayev;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, ADİU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/1258]   
1883.
 
Məmmədov,  A.A.  Aqrar  sahədə  kapital  resurslarına  olan 
tələbatın 
ödənilməsi  istiqamətləri  [Mətn]:  08.00.05  /Abil 
Məmmədov; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-
Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 26 s.- [2009/1259]    
1884.
 
Məmmədov, 
K.M. 
İqtisadi 
davranışın 
qeyri-səlis 
modelləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.13  /Kərim  Məmmədov;  Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [Ar2009/1889]  
1885.
 
Məmmədov, 
N.Y. 
Üzümçülük-şərabçılıq 
məhsulları 
bazarının iqtisadi problemləri [Mətn]: 08.00.05 /Nicat Məmmədov; 
Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 23 
s., cədv.- [2009/1188] 
1886.
 
Məmmədov,  Ş.Ç.  Türkiyənin  bank  sistemi  [Mətn]:  08.00.14 
/Şahin Məmmədov; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 42 s.- 
[AdAz2009/103] 
1887.
 
Məmmədov,  Z.T.  Keçid  dövründə  aqrar  sahənin  davamlı 
inkişafının 
təmin 
edilməsində 
qiymət 
mexanizminin 
təkmillləşdirilməsinin  rolu  [Mətn]:  08.00.05  /Zaur  Məmmədov; 
Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 25 
s.- [AdAz2009/146]  
1888.
 
Mirzəliyev,  İ.A.  Azərbaycanın  istilik  təchizatı  sisteminin 
inkişafının  modelləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.13  /İlham  Mirzəliyev; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı,  2009.-  20  s.- 
[AdAz2009/48] 
1889.
 
Mirzəyeva,  H.Ə.  Qloballaşma  şəraitində  kənd  təsərrüfatı 
istehsalının  inkişafı  və  tənzimlənməsi  istiqamətləri  (Azərbaycan 
Respublikasının  materialları  əsasında)  [Mətn]:  08.00.05  /Hicran 
Mirzəyeva;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 25 s.- [AdAz2009/57] 

262 
 
1890.
 
Mustafayeva,  G.Ə.  İstehsal  infrastrukturunun  bazar tələbinə 
uyğun  inkişafı  (aqrar  sahənin  materialları  əsasında)  [Mətn]: 
08.00.01  /Gülnisə  Mustafayeva;  AMEA,  İqtisadiyyat  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 24 s.- [2009/893] 
1891.
 
Mürsəlov,  M.M.  Bazar  münasibətləri  şəraitində  sosial 
infrastrukturun  dövlət  tənzimlənməsi  məsələləri  [Mətn]:  08.00.05 
/Müslüm  Mürsəlov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı, 
2009.- 28 s.- [Ar2009/1520]   
1892.
 
Nəcəfova, V.Q. Aran iqtisadi rayonunda sahibkarlığın inkişaf 
məsələləri  [Mətn]:  08.00.05  /Vəfa  Nəcəfova;  Azərb.  Resp.  Kənd 
Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 25 s.- [AdAz2009/55] 
1893.
 
Rzayev,  F.F.  Azərbaycanda  kənd  təsərrüfatı  istehsalının 
müqayisəli  üstünlüklərinin  qiymətləndirilməsi  [Mətn]:  08.00.05 
/Firdovsi  Rzayev;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 24, [2] s.- [2009/189]  
1894.
 
Səfərova,  A.S.  Şəhərətrafı  kənd  təsərrüfatı  istehsalının 
səmərəliliyi  və  inkişafın  maliyyə  əsasları  (Abşeron  iqtisadi  rayonu 
üzrə)  [Mətn]:  08.00.05  /Aytən  Səfərova;  Azərb.  Resp.  Kənd 
Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu.- Bakı, 2009.- 24, [2] s.- [2009/951] 
1895.
 
Soltanlı,  İ.Q.  İstehsalın  maddi-texniki  təminatının  dövlət 
tənzimlənməsi  mexanizmləri  (aqrar  sahənin  materialları  əsasında) 
[Mətn]: 08.00.01 /İlkin Q.Soltanlı; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı, 
2009.- 28 s.- [Ar2009/1499]   
1896.
 
Süleymanov,  V.E.  Dövlətin  investisiya  fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin  yüksəldilməsi  məsələləri  [Mətn]:  08.00.05  /Vurğun 
Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı, 2009.- 25 
s.- [2009/368] 
1897.
 
Şəfiyev,  M.Ə.  Azərbaycanda  taxıl  istehsalı  və  onun 
artırılması  yolları  [Mətn]:  08.00.05  /Məhərrəm  Şəfiyev;  Azərb. 
Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Kənd 
Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.-  Bakı:  2009.-  25  s.- 
[2009/1184]   
1898.
 
Şərifov,  M.F.  Kənd  təsərrüfatının  dövlət  tənzimlənməsinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri [Mətn]: 08.00.05 /Mobil 

263 
 
Şərifov;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 24 s.- [Ar2009/1516]   
1899.
 
Şıxəliyev,  V.R.  Davamlı  inkişaf  mərhələsində  mənfəət  vergi 
tutmasının  modelləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.13  /Vüsal  Şıxəliyev; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009/528] 
1900.
 
Şirinzadə,  E.Ş.  Azərbaycanda  kooperasiya  sistemində  ərzaq 
məhsullarının  əmtəə  bazarında  inkişaf  istiqamətləri  [Mətn]: 
08.00.05 /Elbrus Şirinzadə, AMEA, İqt-at İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- 
[2009/192] 
1901.
 
Tağıyev,  Z.S.  Aqrar  sahədə  struktur  dəyişikliklərinin 
investisiya  təminatı  və  təkmilləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.05  /Zaur 
Tağıyev;  AMEA,  Naxçıvan  bölməsi.-  Naxçıvan,  2009.-  24  s.- 
[2009/1194]   
1902.
 
Tanrıverdiyeva, 
G.Q. 
Xüsusi 
kapitalın 
uçotunun 
təkmilləşdirilməsi  [Mətn]:  08.00.12  /Gülnarə  Tanrıverdiyeva; 
AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/1247]   
1903.
 
Vəliyev, M.Z. Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin artırılmasında 
maliyyə siyasətinin rolu [Mətn]: 08.00.01 /Mətləb Vəliyev; AMEA, 
İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [Ar2009/1509]   
1904.
 
Yəhyayeva,  A.Y.  Sənaye  sektoruna  xarici  investisiyaların 
cəlb  edilməsi  strategiyası  və  onun  səmərəliyinin  artırılması 
istiqamətləri [Mətn]: 08.00.05 /Aynurə Yəhyayeva; AMEA, İqtisad. 
İn-tu.-Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/946] 
1905.
 
Аббасова, 
Н.Г. 
Совершенствование 
организации 
управления  поведением  предприятий  в  условиях  рыночных 
отношений 
(на 
примере 
нефтяного 
машиностроения 
Азербайджана)  [Текст]:  08.00.05  /Нармина  Аббасова;  НАНА, 
Ин-т Экономики.- Баку, 2009.- 26 с.- [Ад2009/104]  
1906.
 
Алекперов,  Ю.К.  Холдинги  и  их  роль  в  повышении 
устойчивости  нефтехимических  предприятий  в  переходный 
период  [Текст]:  08.00.05  /Юсиф  Алекперов;  АГНА.-  Баку, 
2009.- 23 с.- [Ад2009/29] 
1907.
 
Джафаров,  Ф.Ф.  Механизмы  управления  рисками  при 
ипотечном  кредитовании  в  Азербайджане  [Текст]:  08.00.05 
/Фуад  Джафаров;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Азерб. 

264 
 
Архитектурно-Строительный  Ун-т.-  Баку,  2009.-  26  с.- 
[Аз2009/25]  
1908.
 
Ибрагимов, 
К.М. 
Совершенствование 
механизма 
исчисления  и  уплаты  налога  на  добавленную  стоимость 
[Текст]: 08.00.10 /Кямран Ибрагимов; М-во Образования Азерб. 
Респ., АГЭУ.- Баку, 2009.- 28 с.- [Аз2009/49] 
1909.
 
Мамедов, К.M. Нечѐткое моделирование экономического 
поведения  [Текст]:  08.00.13  /Керим  Мамедов;  М-во 
Образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 21 с.- [Аз2009/23] 
1910.
 
Мамедов, Р.А. Основные направления развития торгово-
экономических  связей  Азербайджана  и  Беларуси  [Текст]: 
08.00.14 /Рауф Мамедов; НАНА, Ин-т Экон.- Баку, 2009.- 32 с.- 
[Аз2009/50]   
1911.
 
Мамедова,  С.Я.  Особенности  формирования  рынка 
нефти  и  нефтепродуктов  Азербайджана  в  условиях  рыночной 
экономики  [Текст]:  08.00.05  /Самира  Мамедова;  НАНА,  Ин-т 
Экономики.- Баку, 2009.- 22 с.- [Аз2009/95]  
1912.
 
Мамедова, 
С.Я. 
Совершенствование 
налогового 
администрирования 
как 
условие 
эффективного 
функционирования налоговой системы [Текст]: 08.00.05 /Севда 
Мамедова;  М-во  Сельского  Хоз-ва  Азерб.  Респ.,  АзНИИ 
Экономики  и  Организации  Сельского  Хоз-ва.-  Баку,  2009.-  26 
с.- [Аз2009/94] 
1913.
 
Сафаров,  А.Н.  Формирование  механизмов  управления 
выделяемой 
под 
строительство 
муниципальной 
собственностью  в  современных  условиях  [Текст]:  08.00.05 
/Азер  Сафаров;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.;  Азерб.  Ун-т 
Архитектуры и Строительства.- Баку, 2009.- 21 с.- [Аз2009/21]  
1914.
 
Шакаралиев, 
Г.А. 
Инвестиционная 
деятельность 
коммерческих  банков  и  пути  повышения  ее  эффективности  в 
современных  условиях  [Текст]:  08.00.10  /Гошгар  Шакаралиев; 
М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  АГЭУ.-  Баку,  2009.-  28  с.- 
[Ад2009/93] 
 
 
 
 
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə