AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34

1990.
 
Qurbanova, 
M.M. 
Funksionaləvəzli 
karbamid 
və 
tiokarbamidlərin  sintezi  və  hetrotsiklləşməsi  [Mətn]:  02.00.03 
/Məlahət  Qurbanova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı, 
2009.- 44 s.- [2009/538] 
1991.
 
Алиева, 
М.Н. 
Разработка 
методов 
парофазной 
хроматографии  для  анализа  продуктов  нефтехимического 
синтеза  Текст]:  02.00.02  /Магизар  Алиева;  М-во  Образования 
Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 54 с.- [Аз2009/82] 
1992.
 
Наджафов,  А.И.  Политипизм  и  полиморфизм  в 
кристаллах A³B³C62 и в их двойных аналогах [Текст]: 01.04.24; 
01.04.18  /Арзу  Наджафов;  НАНА,  Ин-т  Радиационных 
Проблем.- Баку, 2009.- 42 с.- [Аз2009/53] 
1993.
 
Наджафова,  М.А.  Сенсибилизированная  генерация 
свободных радикалов и их гибель при фотооблучении тяжелых 
нефтяных  остатков  [Текст]:  02.00.13;  02.00.04  /Маиса 
Наджафова; НАНА, Ин-т Нефтхимических Процессов им. акад. 
Ю.Г.Мамедалиева.- Баку, 2009.- 45 с.- [Аз2009/26]  
1994.
 
Салахова,  Э.А.  Научные  основы  электрохимического 
осаждения халькогенидов рения и физико-химические свойства 
полупроводниковых  покрытий  [Текст]:  02.00.04;  02.00.01 
/Эльза  Салахова;  НАНА,  Ин-т  Химических  Проблем  им.  акад. 
М.Ф.Нагиева.- Баку, 2009.- 52 с.- [Аз2009/84] 
 
 

275 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
1995.
 
Allahverdiyeva,  M.H.  "4-izopropenilfenol  və  simmetrik 
dihalogenalkanlar  əsasında  polifunksional  birləşmələrin  sintezi  və 
tədqiqi"  [Mətn]:  02.00.13  /Məhin  Allahverdiyeva;  AMEA, 
Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- Bakı, 2009.- 
22 s.- [2009/956] 
1996.
 
 Baxşəliyeva,  E.Ə.  Ln-Sn(Pb)-Te(Se)  sistemlərində  fiziki-
kimyəvi  qarşılıqlı  təsir  və  onların  əsasında  alınan  materialların 
xəssələri 
[Mətn]: 
02.00.01 
/Elnarə 
Baxşəliyeva;  AMEA, 
M.F.Nağıyev  ad.  Kimya  Poblemləri  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  23  s.- 
[2009-89499] 
1997.
 
Əliyev, A.Q. Qabaqcadan radiasiya oksidləşdirici işlənmənin 
sirkoniumun  radiasiya-heterogen  proseslərdə  davamlılığına  təsiri 
[Mətn]:  02.00.09  /Anar  Əliyev;  AMEA,  Radiasiya  Problemləri  İn-
tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-87897] 
1998.
 
Əliyeva,  S.B.  Alümosilikat  sistemlərində  seolitlərin  sintezi, 
kristallaşma 
və 
çevrilmə 
proseslərinin 
quruluş-kimyəvi 
xüsusiyyətləri  [Mətn]:  02.00.01  /Samirə  Əliyeva;  AMEA, 
M.F.Nağıyev  ad.  Kimya  Problemləri  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  28  s.- 
[2009-86451] 
1999.
 
Əzizova,  Ə.N.  İkivalentli  platinin  tetrametiletilendiamin  və 
kükürd,  azot-tərkibli  bioliqandlarla  qarışıqliqandlı  komplekslərinin 
sintezi  və  tədqiqi  [Mətn]:  02.00.01  /Əsmət  Əzizova;  AMEA, 
M.F.Nağıyev  ad.  Kimya  Problemləri  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  26  s.- 
[AdAz2009/86] 
2000.
 
Hüseynov, Q.M. TI-S-Halogen sistemlərində faza tarazlıqları 
və  aralıq  fazaların  fiziki-kimyəvi  xassələrinin  tədqiqi  [Mətn]: 
02.00.04  /Qorxmaz  Hüseynov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2009.- 25 s.- [AdAz2009/88] 
2001.
 
İsmayılova,  R.Ə.  Qadoliniumun  stibium,  bismutla  qarışıq 
xalkogenid  sistemlərində  faza  tarazlığı  və  yeni  fazaların  fiziki-
kimyəvi  xassələri  [Mətn]:  02.00.01  /Rəna  İsmayılova;  AMEA, 
M.F.Nağıyev  ad.  Kimya  Problemləri  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  26  s.- 
[AdAz2009/87] 
2002.
 
Məmmədov, 
Z.A. 
Propan-propilen 
fraksiyasının 
oliqomerləşdirilməsi ilə sintetik yağların alınması [Mətn]: 02.00.06 

276 
 
/Zakir Məmmədov; AMEA, Kimya Problemləri İn-tu.- Bakı, 2009.- 
29 s.- [2009-86033] 
2003.
 
Məmmədova,  R.E.  C6-C10  sırası  α  -olefinlərin  malein 
anhidridi  və  stirolla  üçlü  birgə  polimerlərinin  sintezi  və  onlar 
əsasında  kompozitlərin  hazırlanması  [Mətn]:  02.00.16  /Rəsmiyyə 
Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 22 
s.- [2009/908] 
2004.
 
Muradxanov,  R.M.  Solvatlaşdırılmış  dəmirikixloridin  bəzi 
aminlərlə  aktivləşdirilmiş  tsiklopentadienlə  qarşılıqlı  təsiri  ilə 
ferrosenin alınması [Mətn]: 02.00.01 /Rövşən Muradxanov; AMEA, 
M.F.Nağıyev  ad.  Kimya  Problemləri  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  24  s.- 
[AdAz2009/158] 
2005.
 
Pirəliyev,  A.G.  "Norbornil  tərkibli  yeni  monomerlər:  vinil, 
allil  və  akril  turşuları  efirlərinin  sintezi  və  xassələrinin  tədqiqi" 
[Mətn]:  02.00.13  /Arif  Pirəliyev;  AMEA,  Y.H.Məmmədəliyev  ad. 
Neft-Kimya Prosesləri İn-tu.- Bakı, 2009.- 23 s.- [AdAz2009/120] 
2006.
 
Şəfiyev,  V.M.  Poliaminlərin  amidlərinin  və  tsiklik 
birləşmələrinin  sintezi  və  inhibitor-bakteridis  xassələrinin  tədqiqi 
[Mətn]:  02.00.13  /Vüsal  Şəfiyev;  AMEA,  Y.H.Məmmədəliyev  ad. 
Neft Kimya Prosesləri İn-tu.- Bakı, 2009.- 23 s.- [Ad2009/5] 
2007.
 
Алиев,  А.Г.  Влияние  предварительной  радиационно-
окислительной  обработки  на  стойкость  циркония  при  
радиационно-гетерогенных  процессах  [Текст]:  02.00.09  /Анар 
Алиев;  НАНА,  Ин-т  Радиационных  Проблем.-  Баку,  2009.-  24 
с.- [Ад2009/63] 
2008.
 
Алиева, 
Г.А. 
Получение 
и 
исследование 
сульфокатионитов на основе модифицированного полистирола 
[Текст]:  02.00.06  /Г.А.Алиева;  НАНА,  Ин-т  Химических 
Проблем  им.  акад.  М.Ф.Нагиева.-  Баку,  2009.-  24  с.- 
[Аз2009/29]  
2009.
 
Мамедова,  Г.А.  Твердофазные  и  гидротермальные 
реакции в природных Na, Mg-алюсиликатных системах [Текст]: 
02.00.01  /Гюнель  Мамедова;  НАНА,  Ин-т  Хим.  Проблем  им. 
акад. М.Ф.Нагиева.- Баку, 2009.- 24 с.- [Аз2009/55] 
2010.
 
Махмудова, Н.И. Влияние модифицирования пентасилов 
на  их  кислотные  свойства  и  на  параселективность  в  реакции 
алкилирования  толуола  метанолом  [Текст]:  02.00.04  /Натаван 

277 
 
Махмудова; М-во Образования Азерб. Респ.; БГУ.- Баку, 2009.- 
26 с.- [Аз2009/28]   
2011.
 
Мехтиева, Г.М. Синтез и исследование аминометильных 
производных  алкенилфенолов  [Текст]:  02.00.13  /Гюнай 
Мехтиева; НАНА, Ин-т Нефтехимических Процессов им. акад. 
Ю.Г.Мамедалиева.- Баку, 2009.- 22 с.- [Аз2009/85] 
2012.
 
Рафиева, 
Г.Л. 
Исследование 
и 
аналитическое 
применение  разнолигандных  комплексных  соединений  меди 
(II)  с  производнымитиазолидин  -2,  4-  диона  [Текст]:  02.00.02 
/Гиджран Рафиева; М-во Образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 
2009.- 22 с.- [Аз2009/56] 
2013.
 
Стариков,  Р.В.  Каталитические  системы  на  основе 
деалюминированного  морденита  и  диоксида  циркония  для 
превращения н-бутана в изопарафины [Текст]: 02.00.15 /Роман 
Стариков;  НАНА,  Ин-т  Химических  Проблем  им.  акад. 
М.Ф.Нагиева.- Баку, 2009.- 21 с.- [Аз2009/30] Л 
 
Geologiya elmləri 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2014.
 
 Abbasov,  O.R. Qobustanın paleogen-miosen çöküntülərində 
yanar şistlərin yayılma qanunauyğunluqları [Mətn]: 25.00.12 /Orxan 
Abbasov;  AMEA,  Geologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  24  s.-  [2009-
86038] 
2015.
 
Həsənov,  A.Z.  Qərbi  Abşeronun  neogen  çöküntülərində 
karbohidrogen  yataqlarının  əmələ  gəlməsinin  geoloji  şəraitinin 
modelləşdirilməsi  [Mətn]:  25.00.12  /Azər  Həsənov;  AMEA, 
Geologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86064] 
2016.
 
Qocayev,  A.H.  Qusar-Dəvəçi  törəmə  çökəkliyinin  mezo-
kaynozoy  çöküntülərinin  neft-qaz  əmələgəlmə  və  toplanma 
şəraitləri  [Mətn]:  25.00.12  /Araz  Qocayev;  AMEA,  Geologiya  İn-
tu.- Bakı, 2009.- 24, [2] s.- [2009/172] 
2017.
 
Səfəri,  M.H.  İran  İslam  Respublikasının  Şimal-Qərb  hissəsi 
və  Cənubi  Qafqazın  kaolin  yataqlarının  geoloji  əmələgəlmə  şəraiti, 
onların müqayisəli təsviri və yerləşmə qanunauyğunluqları [Mətn]: 
25.00.11  /Məhdi  Səfəri;  АМЕА,  Geologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  26 
s.- [2009/909] 

278 
 
2018.
 
Асланов,  Б.С.  Тектоника  основных  геоструктурных 
элементов  Азербайджана  и  выражение  их  в  гравитационном 
поле  [Текст]:  04.00.22  /Бегляр  Асланов;  АН  Респ.  Узбекистан, 
Ин-т  Сейсмологии  им.  Г.А.Мавлянова.-  Ташкент,  2009.-  41  с.- 
[А2009/246]  
2019.
 
Мехтиев,  У.Ш.  Формирование  водонапорных  систем 
быстропогружающихся  бассейнов  и  их  нефтегазоносность:  на 
примере  плиоценового  комплекса  Южно-Каспийской  впадины 
[Текст]:  25.00.12  /Ульви  Мехтиев;  НАНА,  Ин-т  Геологии.- 
Баку, 2009.- 40 с.- [Ад2009/43] 
2020.
 
Халилова,  Л.Н.  Секвенс-стратиграфия  и  литофациаль-
ный  анализ  отложений  продуктивной  толщи  в  Северо-Аб-
шеронской  и  Абшероно-Прибалханской  тектонических  зонах 
[Текст]: 25.00.10 /Лала Халилова; НАНА, Ин-т Геологии.- Баку, 
2009.- 24 с.- [Ад2009/48] 
 
Biologiya elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2021.
 
Газиев,  А.К.  Роль  пре-и  постнатальных  факторов  в  
формировании  функций  развивающегося  организма  [Текст]: 
03.00.13  /Афик  Газиев;  НАНА,  Ин-т  Физиологии  им. 
А.И.Караева.- Баку, 2009.- 45 с.- [Аз2009/104] 
2022.
 
Фейзиев,  Я.М.  Перенос  электрона  каталитических 
реакциях  окисления  воды  фотосистемы  II  [Текст]:  03.00.02 
/Яшар  Фейзиев;  НАНА,  Ин-т  Ботаники.-  Баку,  2009.-  43  с.- 
[Аз2009/54] 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2023.
 
Abdullayeva,  G.M.  Antenatal  inkişaf  zamanı  elektromaqnit 
şüalanmaya  məruz  qalmış  dovşan  balalarında  erkən  postnatal 
ontogenezdə  baş  beyin  görmə  qabığının  ümumi  aktivliyinin 
dinamikası  [Mətn]:  03.00.13  /Gülsüm  Abdullayeva;  AMEA, 
A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/389] 
2024.
 
Abdullayeva, 
G.M. 
Qusarçay-Qudyalçay 
hövzəsi 
torpaqlarının  ekoloji  qiymətləndirilməsi  və  monitorinqi  [Mətn]: 

279 
 
03.00.16, 03.00.27 /Günel Abdullayeva; AMEA, Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İn-tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-86447] 
2025.
 
Babayeva,  Ş.A.  Ksilotrof  makromisetlərin  sintez  etdiyi 
proteolitik  fermentlərin  bəzi  xüsusiyyətləri  [Mətn]:  biol.  elm. 
sahəsində  fəls.  d-ru  elmi  dər.:  03.00.07  /Şəhla  Babayeva;  AMEA, 
Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86455] 
2026.
 
Bağırov, H.S. Postnatal ontogenezin ilkin mərhələsində beyin 
biogen  aminlərinin  mübadiləsinə  timalin  və  imunofanın  təsiri 
[Mətn]:  03.00.04  /Həbib  Bağırov;  AMEA,  A.İ.Qarayev  ad. 
Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 19 s.- [2009-86034] 
2027.
 
Baxışova, Y.A. Amilolitik fermentlərin aktiv produsentlərinin 
tədqiqi  və  onların  sintezinin  biotexnoloji  əsasları  [Mətn]:  03.00.07 
/Yeganə  Baxışova;  AMEA,  Mikrobiologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22 
s.- [2009-86454] 
2028.
 
Baxşıyev,  V.S. Şirvan düzünün mərkəzi hissəsinin florası və 
bitkiliyi  [Mətn]:  03.00.05  /Vazeh  Baxşıyev;  AMEA,  Botanika  İn-
tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-86035] 
2029.
 
Cömert,  S.R.  Təbii  şəraitdə  ovlanmış  və  xam  neftin  təsiri 
nəticəsində  balıqların  toxumalarının  morfofizioloji  vəziyyəti 
[Mətn]:  03.00.13  /Səbinə  Cömert;  AMEA,  A.İ.Qarayev  ad. 
Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.-18 s.- [2009-86450] 
2030.
 
Daşdəmirova, G.S. Azərbaycan Respublikasının Lənkəran və 
Masallı  rayonlarının  əhalisində  irsi  xəstəliklərin  və  anadangəlmə 
inkişaf qüsurlarının yayılma tezliyi və genetik heterogenliyi [Mətn]: 
03.00.15  /Gülnarə  Daşdəmirova;  AMEA,  A.İ.Qarayev  ad. 
Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-86036] 
2031.
 
Ələkbərova,  İ.Ə.  Xəzərin  Samur-Abşeron  şelfində  neft 
mənşəli  karbohidrogenlərin  mikrobioloji  biodeqradasiyası  [Mətn]: 
03.00.07 /İlhamə Ələkbərova; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 
20 s.- [AdAz2009/93] 
2032.
 
Əliyev,  İ.Ə.  Burovar  meşələrinin  (Cəlilabad  rayonu 
ərazisində) mikobiotasının ksilotrof nümayəndələrinin ekolo-bioloji 
xüsusiyyətləri  [Mətn]:  03.00.24  /İlham  Əliyev;  АМЕА, 
Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86030] 
2033.
 
Hüseynova,  L.A.  Yardımlı  və  Masallı  rayonlarının  termofil 
aktinomisetlərinın  öyrənilməsi  [Mətn]:  03.00.07  /Lalə  Hüseynova; 
AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- [AdAz2009/92] 

280 
 
2034.
 
İbrahimova,  J.M.  Qeyri-istilik  intensivlikli  desimetr 
elektromaqnit  şüalanmasının  göz  büllurunda  oksidativ  stres 
vəziyyətinə  təsiri  və  onun  korreksiyası  imkanının  tədqiqi  [Mətn]: 
03.00.04 /Jalə İbrahimova; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-
tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009/539] 
2035.
 
İsayeva,  E.B.  Postanatal  ontogenezdə  ionlaşdırıcı  şüalanma 
şəraitində fiziki işin müxtəlif toxumalarda şəkər mübadiləsinə təsiri 
[Mətn]:  03.00.13  /Elnarə  İsayeva;  AMEA,  A.İ.Qarayev  ad. 
Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/533] 
2036.
 
İsmayılov, A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gilançay 
hövzəsinin  florası,  bitkiliyi  və  onların  fitomeliorativ  əhəmiyyəti 
[Mətn]: 03.00.05 /Abbas İsmayılov; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 
2009.- 22 s.- [2009-86509] 
2037.
 
Kərimova,  L.R.  Türyançay-Göyçay  hövzə  torpaqlarının 
ekoloji  qiymətləndirilməsi  və  monitorinqi  [Mətn]:  03.00.27; 
03.00.16  /Leyli  Kərimova;  AMEA,  Torpaqşünaslıq  və  Aqrokimya 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 19 s.- [AdAz2009/63] 
2038.
 
Qasımov, A.Q. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli 
meyvə  ağaclarına  zərərverən  cücülər  və  onların  entomofaqları 
[Mətn]:  03.00.09  /Aqil  Qasımov;  AMEA,  Zoologiya  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 20 s.- [AdAz2009/59] 
2039.
 
Qazıyev,  A.Q.  İnkişafda  olan  orqanizmin  funksiyalarının 
formalaşmasında  pre  və  postnatal  amillərin  rolu  [Mətn]:  03.00.13 
/Afıq  Qazıyev;  AMEA,  A.İ.Qarayev  ad.  Fiziologiya  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 40 s.- [2009/960] 
2040.
 
Quliyev,  Y.N.  Müxtəlif  dərəcəli  idmançılarda  fiziki  yükdən 
sonra  ürək  qan-damar  sisteminin  fəaliyyətinin  bərpasında 
adrenalinin  dinamikası  [Mətn]:  03.00.13  /Yusif  Quliyev;  AMEA, 
A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/173] 
2041.
 
Quliyeva,  F.E.  Xronik  böyrək  çatışmazlığı  olan  xəstələrdə 
biokimyəvi və bəzi immunoloji göstəricilərin dəyişiklikləri arasında 
əlaqə [Mətn]: 03.00.04 /Firəngiz Quliyeva; AMEA, A.İ.Qarayev ad. 
Fiziologiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- [AdAz2009/60] 
2042.
 
Mahmudova,  P.Ə.  Yenikənd  su  anbarında  mollyusklarda 
trematodların  partenit  və  sürfələrinin  ekoloji-faunistik  təhlili 
[Mətn]:  03.00.19  /Pərvanə  Mahmudova;  AMEA,  Zoologiya  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 20, [2] s.- [2009/910] 

281 
 
2043.
 
Mehralıyev,  A.D.  Bəzi  sarmaşan  bitkilərin  Abşeronda 
introduksiyası, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və istifadəsi 
[Mətn]:  03.00.05  /Asif  Mehralıyev;  AMEA,  Botanika  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 20 s.- [2009-86508] 
2044.
 
Mehrəliyeva,  G.Ə.  Azərbaycanda  metagonimus  yokogawaı 
(Trematoda:  heterophyidae)  Trematodunun  öyrənilməsi  (biologiya, 
morfologiya,  ekologiya)  [Mətn]:  03.00.19;  03.00.25  /Gülşən 
Mehrəliyeva;  AMEA,  Zoologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  20  s.-  [2009-
86037] 
2045.
 
Məhərrəmov,  M.M.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının 
(hymenoptera,  apoidea)  arıkimiləri  [Mətn]:  03.00.09  /Mahir 
Məhərrəmov;  AMEA,  Zoologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s. 
AdAz2009/61 
2046.
 
Məmmədova,  A.V.  Göy-göl  dövlət  qoruğunun  yarpaq-
gövdəli  mamırları [Mətn]: 03.00.05  /Aygün  Məmmədova;  AMEA, 
Botanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 18 s.- [2009/168] 
2047.
 
Məmmədova,  G.Ş.  Postnatal  ontogenezdə  beyinin  müxtəlif 
strukturlarında transaminaza qrup fermentlərinin fəallığına prenatal 
hipokineziyanın  təsiri  [Mətn]:  03.00.04  /Günel  Məmmədova; 
AMEA,  A.İ.Qarayev  ad.  Fiziologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  20  s.- 
[2009-86446] 
2048.
 
Musayev,  M.Q.  Kür-Araz  ovalığında  şirin  su  hövzələrinin 
flora  və  bitkiliyinin  müasir  ekoloji  vəziyyəti  [Mətn]:  03.00.05 
/Murad  Musayev;  AMEA,  Botanika  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  19  s.- 
[AdAz2009/91] 
2049.
 
Mustafayev,  N.C. Çapaq, külmə və şəmayının dəniz və şirin 
su  populyasiyalarının  morfobioloji  və  morfofizioloji  xüsusiyyətləri 
[Mətn]: 03.00.08; 03.00.13 /Namiq Mustafayev; AMEA, Zoologiya 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-86066] 
2050.
 
Nəsibova,  A.N.  Bəzi  radioekoloji  amillərin  tilakoid 
membranlarında  elektron-nəqliyyat  zəncirinə  təsiri  [Mətn]: 
03.00.02;  03.00.16  /Aygün  Nəsibova;  AMEA,  Botanika  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [AdAz2009/153] 
2051.
 
Özərən,  Ə.  Türkiyə  Respublikası  ərazisində  Kür  və  Araz 
çaylarının  ekoloji  mikrobiologiyası  [Mətn]:  03.00.07  /Ənvər 
Özərən;  AMEA, Mikrobiologiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s.-  [2009-
86039] 

282 
 
2052.
 
Rüstəmova, 
T.V. 
Elektromaqnit 
dalğaların 
beyin 
yarımkürələri  qabığının  elektrik  aktivliyinə  təsiri  [Mətn]:  03.00.13 
/Tükəzban Rüstəmova; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 19, [3] s.- [2009-87885] 
2053.
 
 Səlimov,  R.A.  Talış  geofitlərinin  növmüxtəlifliyi,  onların 
introduksiyası,  nadir  və  nəsli  kəsilməkdə  olan  növlərin  mühafizəsi 
[Mətn]:  03.00.05  /Rəşad  Səlimov;  AMEA,  Botanika  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 20 s.- [AdAz2009/62] 
2054.
 
Süleymanova, 
D.S. 
Badam 
bitkisinin 
rizosfer 
mikroorqanizmləri  və  onların  bəzi  bioloji  xüsusiyyətləri  [Mətn]: 
03.00.07  /Dürdanə  Süleymanova;  AMEA,  Mikrobiologiya  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 21 s.- [2009-86456] 
2055.
 
Şirəliyeva,  G.Ş.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Florasında 
qırxbuğumkimilər  (Polygonaceae  juss.)  fəsiləsinin  bioekoloji 
xüsusiyyətləri,  ehtiyatı  və  istifadə  yollarının  elmi  əsasları  [Mətn]: 
03.00.05 /Gülnarə Şirəliyeva; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı, 2009.- 
22 s.- [AdAz2009/84] 
2056.
 
Бабаева, 
Г.Х. 
Изучение 
клеточных 
механизмов 
устойчивости ряда видов полыни (Artemisia L.) к токсическому 
действию  тяжелых  металлов  [Текст]:  03.00.12  /Гюльнара 
Бабаева; НАНА, Ин-т Ботаники.- Баку, 2009.- 20 с.- [Аз2009/27]   
2057.
 
Бабаева, 
И.Х. 
Микробиологическая 
деградация 
нафталановой  нефти  [Текст]:  03.00.07  /Ирада  Бабаева;  НАНА, 
Ин-т Микробиологии.- Баку, 2009.- 22 с.- [Ад2009/52] 
2058.
 
Багирова, 
С.А. 
Влияние 
нафталана 
на 
иммунологическую 
реактивность 
организма 
(экспериментальное  исследование)  [Текст]:  14.00.51  /Сарыгыз 
Багирова;  МЗ  Азерб.  Респ.,  Азерб.  НИИ  Мед.  Реабилитации.- 
Баку, 2009.- 24 с.- [Ад2009/82] 
2059.
 
Гурбанова,  С.Ф.  Бактериальные  эндотоксины,  их 
влияние  на  инфекционные  и  иммунные  процессы  [Текст]: 
автореф.  дис.  канд.  биол.  наук:  03.00.07  /Сара  Гурбанова;  МЗ 
Азерб. Рес., АМУ.- Баку, 2009.- 20 с.- [Аз2009/52] 
2060.
 
Гурбанова,  Э.Э.  Ресурсы  лекарственных  растений 
северной  части  Малого  Кавказа  (Дашкесанский  район)  и 
перспектива  их  использования  [Текст]:  03.00.05  /Эмилия 

283 
 
Гурбанова;  НАНА,  Ин-т  Ботаники.-  Баку,  2009.-  20  с.- 
[Аз2009/1]   
2061.
 
Ибрагимова,  Ж.М.  Изучение  влияния  дециметрового 
электромагнитного  излучения  нетепловой  интенсивности  на 
состояние  окислительного  стресса  в  хрусталике  глаза  и 
возможности  его  коррекции  [Текст]:  03.00.04  /Жаля 
Ибрагимова; НАНА, Ин-т Физиологии им. А.И.Караева.- Баку, 
2009.- 22 с.- [Аз2009/79] 
2062.
 
Махмудова,  П.А.  Эколого-фаунистический  анализ 
партенит  и  личинок  трематод  моллюсков  Еникендского 
водохранилища [Текст]: 03.00.19 /Парвана Махмудова; НАНА, 
Ин-т Зоологии.- Баку, 2009.- 19, [3] с.- [Ад2009/58]  
 
Tibb elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə