AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

2063.
 
Camalov, F.H. Planlı təxirəsalınmaz abdominal cərrahiyyədə 
antibakterial  profilaktika  və  immunokorreksiya  [Mətn]:  14.00.27 
/Fariz  Camalov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı, 
2009.- 41 s.- [2009-87891] 
2064.
 
Əhmədov,  İ.S.  Orqanik  erektil  disfunksiyanın  diaqnostikası 
və  müalicəsi  [Mətn]:  14.00.40  /İlham  Əhmədov;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 37 s.- [2009-86441] 
2065.
 
Əliyeva,  E.A.  Yayılmış  irinli  peritonitin  kompleks 
müalicəsində  polivinilpirrolidon  mələfədən  hazırlanmış  sintetik 
kisənin  və  kömür-mineral-5  adsorbentinin  tətbiqi  (eksperimental-
klinik  tədqiqat)  [Mətn]:  14.00.27  /Elmira  Əliyeva;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- 
Bakı, 2009.- 42 s.- [2009/965] 
2066.
   
Əsmətov,  V.Y.  Uzunmüddətli  neyrolepterapiya  zamanı 
əmələ  gələn  əlavə  effektlərin  farmakoloji  korreksiyası  [Mətn]: 
14.00.25  /Vəli  Əsmətov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.- 
Bakı, 2010.- 42 s.- [2009-89500] 
2067.
 
İsayev, A.B. Müxtəlif rejimli fiziki yük zamanı skelet və ürək 
əzələsi  toxumasında  baş  verən  morfo-funksional  dəyişikliklərin 
müqayisəli cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn]: 14.00.02; 14.00.15 

284 
 
/Ağasəmid  İsayev;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı, 
2009.- 40 s.- [2009-86053] 
2068.
 
Курбанов,  Г.А.  Иммуно-метаболические  показатели  у 
грудных 
детей 
в 
период 
трансформации 
локально-
инфекционно-воспалительного 
процесса 
в 
сепсис 
и 
обоснование  дифференцированного  лечения  [Текст]:  14.00.09 
/Гусейнага  Курбанов;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку,  2009.-  46 
с.- [Аз2009/18]    
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2069.
 
Abbasova,  M.T.  Postnatal  ontogenezdə  ağ  sıçovulların  baş 
beyin  strukturlarının  toxuma  və  subhüceyrə  fraksiyalarında 
transaminazaların 
fəallığına 
prenatal 
inkişafın 
müxtəlif 
mərhələlərində  keçirilmiş  hipoksiyanın  təsiri  [Mətn]:  03.00.04 
/Mehriban Abbasova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 
2009.- 22 s.- [2009/914] 
2070.
 
Bayramova,  A.Q.  Metabolik  sindromu  olan  xəstələrdə 
miokard  infarktının  diaqnostikasının  bəzi  məsələləri  [Mətn]: 
14.00.05  /Aygün  Bayramova;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-87326] 
2071.
 
Cavadov,  S.S.  Limfoblastik  leykemiyalı  xəstə  uşaqlarda 
sistem xarakterli kandidozun etiopatogenetik xüsusiyyətləri [Mətn]: 
03.00.07  /Samir  Cavadov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [Ad2009/31] 
2072.
 
Dəmirçiyeva,  M.V.  Mikroelement  tərkibli  sümük  pastasının 
pulpitlərin  bioloji  müalicə  üsulunda  effektivliyi  [Mətn]:  14.00.21 
/Mehriban  Dəmirçiyeva;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.- 
Bakı, 2009.- 21 s.- [2009-86443] 
2073.
 
Eyvazov,  Ş.M.  Yoğun  bağırsağın  xərçənginin,  xərçəngönü 
xəstəliklərinin  diaqnostikası,  müalicəsi  və  proqnozlaşdırılmasının 
optimallaşdırılması [Mətn]: 14.00.14 /Şükür Eyvazov; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 19, [2] 
s.- [2009-85999] 
2074.
 
Əkbərov,  Ş.B.  Aşagı  ətraf  sümüklərinin  çoxsaylı  sınıqları 
zamanı  xarici  fiksasiya  aparatları  ilə  müalicə  üsullarının 

285 
 
optimallaşdırılması [Mətn]: 14.00.22 /Şahin Əkbərov; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 22 s.- [AdAz2009/134] 
2075.
 
Ələkbərova, 
Ş.İ. 
Şəkərli 
diabetlə 
yanaşı 
gedən 
tireotoksikozun  kompleks  cərrahi  müalicəsinin  efferent  üsullarla 
yaxşılaşdırılması [Mətn]: 14.00.27 /Şəhla Ələkbərova; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- 
Bakı, 2009.- 21 s.- [2009-85997] 
2076.
 
Əliyev,  Q.X.  Brüsellyozlu  xəstələrdə  paradontun  iltihabi 
xəstəliklərinin  konservativ  müalicə  və  profilaktikası  üsullarının 
optimallaşdırılması  [Mətn]:  14.00.21  /Qələndər  Əliyev;  Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/402] 
2077.
 
Əliyeva,  N.N.  Yuvenil  artritlər  zamanı  uşaq  və 
yeniyetmələrdə  osteoporoz  inkişafı  riskinin  qiymətləndirilməsi 
[Mətn]:  14.00.09  /Nihal  Əliyeva;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/177] 
2078.
 
Əliyeva,  S.Y. Qırtlaq xərçəngi xəstələrində şüa terapiyasının 
müxtəlif fraksiyalı doza rejimi ilə qamma şüalanmasının effektivliyi 
[Mətn]:  14.00.19;  14.00.14  /Sahilə  Əliyeva;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə 
Nazirliyi,  Milli  Onkologiya  Mərkəzi.-  Bakı,  2009.-  18,  [2]  s.- 
[AdAz2009/40] 
2079.
 
Əlizadə, 
İ.T. 
Şəkərli 
diabet 
xəstələrində 
eşitmə 
analizatorunun  zədələnmə  xarakteristikası  [Mətn]:  14.00.04  /İradə 
Əlizadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 2009.- 21 s. 
[AdAz2009/73] 
2080.
 
Əmiraslanova,  Ş.Z.  Vaqinal  qanaxması  olan  qadınlarda 
uşaqlığın  preinvaziv  xəstəliklərinin  diaqnostikasında  müasir 
üsulların tətbiqi [Mətn]: 14.00.01 /Şəfa Əmiraslanova; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [AdAz2009/165] 
2081.
 
Əsgərova  H.E.  Peritoniz  zamanı  qan  və  limfanın 
laxtalanmasının  pozulmasında  qarın  boşluğu  möhtəviyyatının  lipid 
peroksidləşməsi  məhlullarının  rolu  [Mətn]:  14.00.16  /Hicran 
Əsgərova;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  22 
s.- [AdAz2009/138] 
2082.
 
Fares, İ.M. Bakı şəhərinin uşaq əhalisinin ortodontik yardıma 
ehtiyacının  situasion  təhlili  [Mətn]:  14.00.21  /İradə  Fares;  Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 2009.- 18 s.- [2009/970] 

286 
 
2083.
 
Hacıyeva,  A.S. Yarımçıqdoğulan uşaqlarda beyinin perinatal 
periventrikulyar  zədələnmələrinin  erkən  diaqnostikası  və  gedişinin 
proqnozlaşdırılması  [Mətn]:  14.00.09  /Adilə  Hacıyeva;  Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/182] 
2084.
 
Hacıyeva,  N.N.  Mərkəzi  sinir  siteminin  perinatal  hipoksik-
işemik, travmatik zədələnməsi olan yenidoğulanlarda ağrı sindromu 
və  ağrısızlaşdırma  yolları  [Mətn]:  14.00.09  /Nurəngiz  Hacıyeva; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  20  s.- 
[AdAz2009/75] 
2085.
 
Hacıyeva,  Ü.K. Uşaqlarda difteriyanın müasir gedişi zamanı 
miokardın  funksional  vəziyyəti  [Mətn]:  14.00.09  /Ülviyyə 
Hacıyeva;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  22 
s.- [2009-86497] 
2086.
 
Həsənov,  V.M.  Dəniz  Neftçilərində  stomatoloji  xəstəliklərin 
yayılması  və  optimal  müalicə-profilaktika  tədbirlərinin  işlənib 
hazırlanması  [Mətn]:  14.00.21  /Vaqif  Həsənov;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [Ad2009/29] 
2087.
 
Həsənova,  Z.M.  Qırtlaq-udlaq  xərçəngi  olan  xəstələrdə 
sürətləndirilmiş  hiperfraksiya  rejimində  qamma-şüalanmasının 
ayrılıqda  və  5-ftorurasil  və  sisplatin  ilə  birlikdə  şüa  müalicəsinin 
nəticələri  [Mətn]:  14.00.19;  14.00.14  /Zemfira  Həsənova;  Azərb. 
Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Milli  Onkologiya  Mərkəzi.-  Bakı,  2009.- 
19, [3] s.- [2009/397] 
2088.
 
Hümmətov,  A.F.  Residiv  mürəkkəb  pararektal  fistulların 
diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması 
[Mətn]: 14.00.27 /Azər Hümmətov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2009.- 20 s.- [Ad2009/17] 
2089.
 
Hüseynova,  N.A.  Müxtəlif  perinatal  patologiyası  olan 
yenidogulmuşlarda  bağırsaq  disfunksiyaları  zamanı  probiotiklərin 
yüksək dozada tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: 
14.00.09 /Nigar Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/503] 
2090.
 
Hüseynova,  V.O.  Abdominal  doğuşun  müasir  aspektləri 
[Mətn]: 14.00.01 /Vəfa Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; 
ATU.- Bakı, 2009.- 19, [3] s.- [2009/180] 
2091.
 
Hüseynzadə, 
H.Ş. 
Üz-çənə 
nahiyyəsinin 
yumşaq 
toxumalarının  irinli-iltihabi  xəstəliklərinin  kompleks  müalicəsində 

287 
 
immunmodullaşdırıcı və limfastimullaşdırıcı dərmanların tətbiqinin 
öyrənilməsi  [Mətn]:  14.00.21  /Hüseyn  Hüseynzadə;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 2009.- 20 s.- [AdAz2009/70] 
2092.
 
İbrahimov, Z.N. Naxçıvan Muxtar Respublikasında donorluq 
qabiliyyətinə malik və yüksək yoluxma riskli əhali qrupları arasında 
virus  hepatitləri  [Mətn]:  14.00.30;  14.00.29  /Zeynal  İbrahimov; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  18,  [2]  s.- 
[2009-86087] 
2093.
 
İsgəndərova, N.Q. Mərkəzi serroz xorioretinopatiyanın klinik 
gedişatının  variantları  və  müxtəlif  müalicə  üsullarının  müqayisəli 
səmərəliliyi  [Mətn]:  14.00.08  /Nərmin  İsgəndərova;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi.- 
Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-87889] 
2094.
 
İsrafilov,  E.F.  Sumqayıt  şəhərində  məskunlaşmış  əmək 
qabiliyyətli  20-59  yaşlı  qaçqın  və  məcburi  köçkün  kişi  əhalisi 
arasında  ürəyin  işemik  xəstəliyi  və  risk  amillərinin  yayılması 
[Mətn]:  14.00.05  /Elnur  İsrafilov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi, 
ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/181] 
2095.
 
Kazımov,  A.M.  Sızanaq  xəstəliyinin  kompleks  müalicəsinin 
ozonterapiya  tətbiq  etməklə  optimallaşdırılması  [Mətn]:  14.00.11 
/Araz  Kazımov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Ə.Əliyev  ad. 
Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- 
[2009-87890] 
2096.
 
Kərimli,  A.A.  Azərbaycan  Respublikasında  kolorektal 
xərçəngin  epidemiologiyası  [Mətn]:  14.00.14;  14.00.30  /Azad 
Kərimli;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Milli  Onkologiya 
Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/184] 
2097.
 
Qafarova,  D.Q.  Hamilə  qadınlarda  dişlərin  kariyesi  və 
parodont  toxuması  iltihabı  xəstəliklərin  profilaktika  metodlarının 
əsaslandırılması  [Mətn]:  14.00.21  /Dilarə  Qafarova;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009-86442] 
2098.
 
Qubadov,  E.İ.  Bud  sümüyünün  xroniki  osteomielitinin 
cərrahi  müalicəsi  [Mətn]:  14.00.22  /Elşad  Qubadov;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-87893] 
2099.
 
Mahmudov, T.G. Diffuz toksiki zoblu xəstələrdə stomatoloji 
xəstələnmə  və  ortopedik  stomatoloji  yardıma  ehtiyac  [Mətn]: 

288 
 
14.00.21 /Tofiq Mahmudov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- 
Bakı, 2009.- 20 s.- [2009/969] 
2100.
 
Məhərrəmov,  P.F.  Laparoskopik  xolesistektomiyada  öd 
yolları  patologiyalarının  əməliyyatdaxili  müayinəsi  və  korreksiyası 
[Mətn]:  14.00.27  /Pərvin  Məhərrəmov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə 
Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/915] 
2101.
 
Məmmədov, 
A.M. 
Döş  qəfəsi  çıxışı  sindromunun 
diaqnostikası  və  müalicəsinin  aktual  məsələləri  [Mətn]:  14.00.27 
/Asəf 
Məmmədov; 
Azərb. 
Resp. 
Səhiyyə 
Nazirliyi, 
M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 18 s.- 
[2009-85998] 
2102.
 
Məmmədov,  Q.M.  Qeyri-spesifik  immunoloji  şərtlənən 
rezistentlik  göstəricilərinə  aşağı  ionlaşdırıcı  şüalanmanın  təsiri 
[Mətn]:  14.00.19  /Qiyas  Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə 
Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 17, [2] s.- [2009-
86441] 
2103.
 
Məmmədov,  Z.N.  Azərbaycan  Respublikasının  müxtəlif 
təbii-iqlim  zonalarında  yaşayan  çoxuşaqlı  qadınlarda  və  uşaqlarda 
əsas stomatoloji xəstəliklərlə zədələnmə xüsusiyyətləri və müalicə-
profilaktika  tədbirlərinin  işlənib  hazırlanması  [Mətn]:  14.00.21 
/Ziyəddin  Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi;  ATU.- 
Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-86055] 
2104.
 
Məmmədova,  L.M.  Anadangəlmə  sifilisin  tibbi-sosial 
xüsusiyyətləri, diaqnostikası və rasional müalicə  aspektləri [Mətn]: 
14.00.11  /Lalə  Məmmədova;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi, 
Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı, 
2009.- 20 s.- [2009-85996] 
2105.
 
Muxtarova,  S.N. Mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik 
zədələnməsi  olan  yenidoğulanlarda  hematoensefalik  baryerin 
funksiya  pozulmalarının  klinik-immunkimyəvi  meyarları  və  onun 
korreksiyası  [Mətn]:  14.00.09  /Sevinc  Muxtarova;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009-86054] 
2106.
 
Mustafayeva,  İ.R.  Naxçıvan  şəhəri  şəraitində  qızlarda  cinsi 
yetişkənlik  dövründə  reproduktiv  funksiyanın  formalaşmasının 
xüsusiyyətləri [Mətn]: 14.00.01 /İlhamə Mustafayeva; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [AdAz2009/162] 

289 
 
2107.
 
Mürsəlova,  Z.Ş.  Mərkəzi  sinir  sisteminin  perinatal  hipoksik 
zədələnməsi  ilə  doğulan  uşaqlarda  südəmər  yaş  dövründə  kəskin 
pnevmoniyanın xüsusiyyətləri [Mətn]: 14.00.09 /Zenfira Mürsəlova; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  23  s.- 
[Ad2009/18] 
2108.
 
Niyazov,  Ə.N.  Pensiya  yaşlı  əhalinin  stomatoloji 
xəstələnməsi  və  ortopedik  stomatoloji  yardıma  ehtiyacı  [Mətn]: 
14.00.21 /Əlövsət Niyazov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.- 
Bakı, 2009.- 20 s.- [2009-86056] 
2109.
 
Ramazanov,  C.N.  Helikoвakteri  pylori  assosiasiya  olunmuş, 
qanaxma 
ilə 
ağırlaşmış  piloroduodenal  xora  xəstəliyinin 
diaqnostikası  və  müalicəsi  [Mətn]:  14.00.27  /Cümşüd  Ramazanov; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  22  s.- 
[2009/176] 
2110.
 
Rzayeva,  A.C.  Miokard  infarktı olan  xəstələrdə  ağciyərlərdə 
baş  verən  dəyişikliklərin rentgenoloji  semiotikası [Mətn]:  14.00.19 
/Adilə  Rzayeva;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Milli  Onkologiya 
Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/966] 
2111.
 
Rzayeva,  A.M.  Postnatal  ontogenezdə  beyin  toxuması 
strukturlarında  qlutamin  turşusu  sisteminin  metabolizminə  etil 
spirtinin  təsiri  [Mətn]:  03.00.04  /Aytən  Rzayeva;  Azərb.  Resp. 
Səhiyyə Nazirliyi; ATU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/967] 
2112.
 
Sadıqova,  T.A.  Endokrin  terapiya  alan  süd  vəzisinin 
xərçəngli  ilə 
xəstələrdə 
ürək-damar  sisteminin  funksional 
vəziyyətinin  dəyişikliklərinin  xüsusiyyətləri  [Mətn]:  14.00.14; 
14.00.05  /Törə  Sadıqova;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Milli 
Onkologiya Mərkəzi.- Bakı. 2009.- 21 s.- [2009/400] 
2113.
 
Salahova,  S.Ş.  Atipik  və  ağırlaşmış  appendisitlərdə 
laparoskopik  appendektomiya  [Mətn]:  14.00.27  /Sevinc  Salahova; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  20  s.- 
[AdAz2009/71] 
2114.
 
Şadlinskaya,  S.V.  Normada,  kontralateral  aplaziya  və  boru 
hamiləliyi  zamanı  uşaqlıq  borusunun  limfoid  aparatının  funksional 
morfologiyası  [Mətn]:  14.00.02;  14.00.01  /Səbinə  Şadlinskaya; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı,  2009.-  21  s.- 
[2009/395] 

290 
 
2115.
 
Şahməmmədov,  N.S.  Süd  vəzisi  xərçənginin  erkən 
diaqnostikasında  mammoqrafiya,  termoqrafiya  və  ultrasəs 
müayinəsinin  rolu  [Mətn]:  14.00.19  /Nuru  Şahməmmədov;  Azərb. 
Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Milli  Onkologiya  Mərkəzi.-  Bakı,  2009.- 
22 s.- [AdAz2009/133] 
2116.
 
Tarverdiyev, M.N. Peritonitlərin kompleks müalicəsi zamanı 
ozonlu  məhlullarla  peritondaxili  və  enteralsanasiya  [Mətn]: 
14.00.27  /Məhərrəm  Tarıverdiyev;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi, 
M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 21 s.- 
[Ad2009/30] 
2117.
 
Zeyniyev,  L.O.  Uşaqlarda  hirşprunq  xəstəliyinin  cərrahi 
müalicəsinin  nəticələrinin  yaxşılaşdırma  yolları  [Mətn]:  14.00.35 
/Lətif  Zeyniyev;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı, 
2009.- 22 s.- [Ad2009/16] 
2118.
 
Абдиева, 
Г.Х. 
Комплексное 
обследование 
и 
хирургическое  лечение  хронических  нарушений  дуоденальной 
проходимости у больных гастродуоденальными язвами [Текст]: 
14.00.27 /Гюллю Абдиева; МЗ Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2009.- 
22 с.- [Ад2009/47] 
2119.
 
Агаева,  С.А.  Роль  аутоиммунных  нарушений  в 
формировании  привычного  невынашивания  беременности 
[Текст]: 14.00.01 /Сабина Агаева; МЗ Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 
2009.- 146 с.- [Ад2009/1] 
2120.
 
Алиев,  Ф.А.  Состояние  иммунной  и  антиоксидантной 
системы больных урогенитальным уреаплазмозом и разработка 
патогенетически  обоснованных  методов  лечения  [Текст]: 
14.00.11 /Фахраддин Алиев; МЗ Азерб. Респ., Азерб. Гос. Ин-т 
Усовершенствования  Врачей  им.  А.А.Алиева.-  Баку,  2009.-  21 
с.- [Аз2009/43] 
2121.
 
Алиева,  С.Ю.  Эффективность  лучевой  терапии  при 
различных  режимах  фракционирования  дозы  гамма-излучения 
у  больных  раком  гортани  [Текст]:  14.00.19;  14.00.14  /Сахиля 
Алиева; МЗ Азерб. Респ., Нац. Центр Онкологии.- Баку, 2009.- 
19, [2] с.- [Аз2009/68] 
2122.
 
Ахмедзаде,  Л.А.  Гигиеническая  оценка  загрязнения 
почвы 
территорий, 
прилегающих 
к 
международным 
автомагистралям 
Азербайджанской  Республики  [Текст]: 

291 
 
14.00.07  /Лейла  Ахмедзаде;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку, 
2009.- 19 с.- [Аз2009/17]  
2123.
 
Байрамова,  А.Г.  Некоторые  вопросы  диагностики 
инфаркта  миокарда  у  больных  с  метаболическим  синдромом 
[Текст]:  14.00.05  /Айгюн  Байрамова;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.- 
Баку, 2009.- 22 с.- [Аз2009/41] 
2124.
 
Гасанова,  З.В.  Нарушения  биохимического  состава  и 
свертываемости 
крови 
и 
лимфы 
при 
гепатитах 
с 
сопутствующими  заболеваниями,  их  коррекция  [Текст]: 
14.00.06  /Земфира  Гасанова;  МЗ  Азерб.  Респ.,  АМУ.-  Баку, 
2009.-22 с.- [Ад2009/68] 
2125.
 
Гасанова,  З.М.  Результаты  лучевой  терапии  при 
ускоренном режиме фракционирования дозы гаммаизлучения в 
отдельности и в комбинации с 5-фторурацилом и цисплатиной 
у  больных  раком  гортаноглотки  [Текст]:  14.00.19;  14.00.14 
/Земфира Гасанова; МЗ Азерб. Респ., Нац. Центр. Онкологии.- 
Баку, 2009.- 20, [2] с.- [Аз2009/9]   
2126.
 
Дадашева,  Н.Х.  Особенности  клинического  течения  и 
оптимизация  терапии  гипертонической  болезни  в  сочетании  с 
сахарным диабетом 2 типа и сопутствующим  метаболическим 
синдромом [Текст]: 14.00.06 /Нигяр Дадашева; МЗ Азерб. Респ., 
АМУ.-Баку, 2009.- 21 с.- [Аз2009/67] 
2127.
 
Ибрагимов,  Р.Э.  Повышение  эффективности  костной 
трансплантации  при  дентальной  имплантации  в  определѐнных 
клинических  ситуациях  [Текст]:  14.00.21  /Рафик  Ибрагимов; 
МЗ Азерб. Респ., АМУ.- Баку, 2009.- 20 с.- [Аз2009/42]   
2128.
 
Искендерова,  Н.Г.  Варианты  клинического  течения  и 
сравнительная  эффективность  различных  методов  лечения 
центральной  серозной  хориоретинопатии  [Текст]:  14.00.08 
/Нармин  Искендерова;  МЗ  Азерб.  Респ.,  Нац.  Центр 
Офтальмологии  им.  акад.  З.Алиевой.-  Баку,  2009.-  20  с.- 
[Аз2009/98] 
2129.
 
Исмаилов,  Ф.Н. Депрессии различного генеза: клинико-
диагностические,  социальные  и  культуральные  аспекты 
[Текст]:  14.00.18  /Фуад  Исмаилов;  МЗ  Азерб.Респ.,  АМУ.- 
Баку, 2009.- 35, [3] с.- [Аз2009/66] 

292 
 
2130.
 
Казимов,  А.М.  Оптимизация  комплексного  лечения 
угревой болезни с применением озонотерапии [Текст]: 14.00.11 
/Араз  Казимов;  МЗ  Азерб.  Респ.,  Азерб.  Гос.  Ин-т 
Усовершенствования  врачей  им.  А.А.Алиева.-  Баку,  2009.-  20 
с.- [Аз2009/11]   
2131.
 
Керимли,  А.А.  Эпидемиология  колоректального  рака  в 
Азербайджанской  Республике  [Текст]:  14.00.14;  14.00.30 /Азад 
Керимли;  МЗ  Азерб.  Респ.,  Национальный  Центр  Онкологии.- 
Баку, 2009.- 22 с.- [Аз2009/19] 
2132.
 
Кулиев,  Т.А.  Применение  системной  энзимотерапии  в 
хирургическом  лечении  дуоденальных  язв  [Текст]:  14.00.27 
/Теймур  Кулиев;  МЗ  Азерб.  Респ.,  Научный  Центр  Хирургии  
им. акад. М.А. Топчубашова.- Баку, 2009.- 23 с.- [Аз2009/14]   

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə