AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

94.
 
Yeni  kitablar  [Mətn]:  2008-ci  ilin  dördüncü  rübündə 
M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya  daxil  olan  yeni  kitabların 
annotasiyalı  biblioqrafik  göstəricisi  /tərt.  ed.  L.Talıbova, 
S.Şabanova;  baş  red.  K.Tahirov;  red.  T.Ağamirova;  M.F.Axundov 
ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- Buraxılış IV.- 244 s.; 20 
sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  1  man.,  150  nüs.-  [2009-
85563] 
95.
 
Yeni  kitablar  [Mətn]:  2009-cu  ilin  birinci  rübündə 
M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya  daxil  olan  yeni  kitabların 
annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi [Mətn] /baş red. K.Tahirov; tərt. 
ed.  L.Talıbova,  N.Rzaquliyeva;  red.  T.Ağamirova;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2009.- Buraxılış I.- 247 s.; 21 sm.- Müəlliflərin 
əlifba  göstəricisi:  s.  228-237.-  Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi:  s. 
237-244.- 2 man., 150 nüs.- [2009-85767] 
96.
 
Yeni  kitablar  [Mətn]:  2009-cu  ilin  ikinci  rübündə 
M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya  daxil  olan  yeni  kitabların 
annotasiyalı  biblioqrafik  göstəricisi  /tərt.  ed.  L.Talıbova, 
N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2009.- Buraxılış II.- 403 s.; 21 sm.- Müəlliflərin 
əlifba  göstəricisi:  s.  376-392.-  Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi: 
s.392-401.- 1 man.150 nüs.- [2009-88465] 
97.
 
Yeni  kitablar  [Mətn]:  2009-cu  ilin  üçüncü  rübündə 
M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxanaya  daxil  olan  yeni  kitabların 
annotasiyalı  biblioqrafik  göstəricisi  /tərt.  ed.  L.Talıbova, 
N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  adına  Azərb.  Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2009.- Buraxılış III.- 234 s.; 20 sm.- 1 man., 150 
nüs.- [2009-87007] 
98.
 
Yusif  Heydər  oğlu  Məmmədəliyev  [Mətn]:  biblioqrafiya 
/tərt. A.Kazımov; red. Ə.Əliyeva Kəngərli, K.Tahirov; Azərb. Milli 
Kitabxanası;  AMEA,  Mərk.  Elmi  Kitabxanası.-  Bakı:  Elm,  2009.- 
307 s., faks.; 21 sm.- (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri).- 

22 
 
Əlifba göstəricisi.: s.263-304.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 1 
man., 500 nüs.- ISBN 5-8066-167-2-X (cildli).- [2009-85018] 
 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq 
 
99.
 
Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn] /red. və burax. məsul 
K.Tahirov; tərt. G.Səfərəliyeva; foto S.İmanov.- Bakı, 2008.- 55, [3] 
s.:  şək.,  fotoşək.,  faks.;  22  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus  və  ing. 
dillərindədir.- 10 man., nüs. yox.- [2009-84073] 
100.
 
Ekologiya  və  kitabxanaların  qarşısında  duran  vəzifələr 
[Mətn]:  metodik  tövsiyə  /ixt.  red.  və  burax.  məsul  K.Tahirov;  tərt. 
ed.  N.Alışova;  red.  G.Səfərəliyeva;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı,  2009.-  55  s.,  cədv.:  sək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.  47-54.-  Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 1 man., 150 nüs.- [2009- 84893] 
101.
 
Ənvərqızı,  K.  Kitabxanalarda  marketinq  və  fandreyzinq 
fəaliyyəti  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Kəmalə  Ənvərqızı;  elmi  red. 
A.İ.Əliyeva-Kəngərli;  AMEA,  Mərkəzi  Elmi  Kitabxana.-  Bakı: 
Nafta-Press,  2009.-  140  s.,  cədv.,  portr.;  22  sm.-  Biblioqr.:  s.  129-
137.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85195] 
102.
 
Xələfov,  A.A.  Azərbaycanda  kitabxana  işinə  dair  Heydər 
Əliyev  doktrinası  uğurla  davam  edir  [Mətn]  /Abuzər  Xələfov; 
layihənin rəhb. Ə.Qarayev; elmi məsl. S.Məmmədəliyeva; elmi red. 
L.Məmmədova;  red.  K.Tahirov.-  Bakı:  M.F.Axundov  adına  Azərb. 
Milli  Kitabxanası,  2009.-  185  s.,  [2]  v.  portr.,  cədv;  20  sm.-  5 
man.,150 nüs.- [2009-85684] 
103.
 
Xələfov,  A.A.  Bakı  Dövlət  Universitetinin  Elmi  Kitabxanası 
90  il  elm  və  təhsilin  xidmətində  [Mətn]:  monoqrafiya  /Abuzər 
Xələfov;  red.  K.Aslan,  N.Məmmədov.-Bakı:  Bakı  Universiteti.- 
2009.- 208 s., [8] v. fotoşək.: şək., portr., cədv.; 21 sm.- (Kitab Bakı 
Dövlət  Universitetinin  yaradılmasının  90  illik  yubileyinə  həsr 
olunur).-  Biblioqr.:  s.  188-190.-  5  man.,  200  nüs.  (cildli).-  [2009-
Azf-256692] 
104.
 
İsmayılov,  X.İ.  Kitabxana-informasiya  texnologiyaları 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Xəlil  İsmayılov;  red.  Ə.Ə.Əliyev;  rəy. 
N.İ.İsmayılov,  E.M.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
BDU.- Bakı: Nurlar, 2009.- 311 s., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 307-

23 
 
309.-  7  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-  5081-1  (cildli).-  [2009-
Azf-256689] 
105.
 
Rzayev,  S.M.  Kitabxana  xidməti  [Mətn]:  dərslik  /Sahib 
Rzayev; red. A.A.Xələfov; rəy. K.Aslan, E.Əhmədov.- Bakı: Turan 
evi, 2009.- 337 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s 333- 334.- 10 man., 200 nüs. 
(cildli).- [2009-87553] 
106.
 
Şərifli,  K.K.  Azərbaycan  əlyazma  kitabı  və  kitabxanaları 
[Mətn]  /Kamandar  Şərifli;  elmi  red.  M.Z.Nağısoylu;  AMEA, 
Məhəmməd  Füzuli  adına  Əlyazmalar  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.- 
190, [2] s.: şək., portr., faks.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 175-189.- 4 man., 
500 nüs. (cildli).- [2009- 84275] 
107.
 
Tarixin  daş  yaddaşı  [Mətn]:  Respublikanın  Kütləvi,  Uşaq, 
Mərkəzləşdirilmiş  Kitabxana  Sistemləri  üçün  metodik  vəsait  /tərt. 
G.Səfərəliyeva;  red.  K.Tahirov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və 
Turizm  Nazirliyi;  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası.- 
Bakı, 2009.- 54 s.; 20 sm.- Əlavələr: s. 29-48.- Biblioqr. Azərb. və 
rus dillərində: s. 49-53.- 1 man., nüs. yox.- [2009- 85016] 
 
030 Ümumi tipli sorğu nəşrləri. Ensiklopediyalar. Lüğətlər 
 
108.
 
Xaricdə  yaşayan  azərbaycanlılar  üçün  yaddaş  [Mətn]: 
məlumat  kitabı  /burax.  məsul  N.İbrahimov  Azərb.  Resp.  Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 438, [2] s., cədv.; 
22  sm.-  10  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-  9538-  0091-  9  (cildli).- 
[2009-Azf-256506]  
109.
 
Tapdıqoğlu,  N.  Xocavənd  ensiklopediyası  [Mətn]  /Nazim 
Tapdıqoğlu.-  Bakı:  Zərdabi  LTD  2009.-  543  s.,  cədv.,  fotoşək., 
portr.,  xaritə;  22  sm.-  Biblioqr.:  s.  513-526.-  4  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-Azf-256323] 
110.
 
Tapdıqoğlu,  N.  Füzuli  rayonu  [Mətn]:  toponimləri,  tarixi 
abidələri şəhidləri, görkəmli şəxsiyyətləri və ziyalıları: ensiklopedik 
məlumat  kitabı  /Nazim  Tapdıqoğlu;  red.  hey.  B.Budaqov  [və  b.].- 
Bakı:  Zərdabi  LTD,  2009.-  639  s.,  portr.,  xaritə,  fotoşək.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s. 616-626.- 4 man., 250 nüs. (cildli).- [2009-86750] 
111.
 
Tapdıqoğlu,  N.  Zərdab  ensiklopediyası  [Mətn]  /Nazim 
Tapdıqoğlu;  red.  heyəti  B.Budaqov  [və  b.].-  Bakı:  Gənclik,  2009.- 

24 
 
287  s.,  portr.,  cədv.:  şək.;  23  sm.-  Biblioqr.:  s.  271-277.-  4  man., 
500 nüs.- ISBN 5-802-016-709 (cildli).- [2009-86749] 
 
050 Dövri mətbuat 
 
112.
 
Azərbaycan  xalqının  ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin 
anadan  olmasının  85  illiyi  ilə  əlaqədar  Türkdilli  Ölkələrin  Xəbər 
Agentlikləri  Birliyi  (TKA)  Baş  Məclisinin  "Türkdilli  ölkələrin 
əlaqələrinin  inkişafında  xəbər  agentliklərinin  əməkdaşlığının  rolu" 
mövzusunda  VII  iclası  [Mətn]:  Bakı,  29  aprel  -  3  may  2008-ci  il 
/red. V.Musayev [və b.]; tərc. N.Xıdırov [və b.].- Bakı: Şərq-Qərb, 
2009.-  168  s.,  [8]  v.  fotoşək.,  portr.;  22  sm.-  10  man.,  500  nüs.- 
ISBN 9789-9524-484-50 (cildli).- [2009-84300] 
113.
 
Qloballaşan dünyada informasiya hamı üçün [Mətn]: Asiya 
və  Sakit  Okean  Ölkələri  xəbər  Agentlikləri  Təşkilatı  (OANA) 
İcraiyyə  Komitəsinin  30-cu  iclası  Bakı,  1-4  sentyabr  2008-ci  il 
/ideya  müəl.  və  burax.  məsul  A.Aslanov;  red.  D.İsmayılov, 
T.Nuriyeva; inglis dilindən tərc. ed. O.Muradov [və b.]; rus dil. tərc. 
ed.  N.Xıdırov.-  Bakı:  Şərq-Qərb,  2009.-  479,  [32]  s.,  fotoşək.; 
portr.; 22 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9523-420-62 (cildli).- 
[2009-84914] 
114.
 
Qədimov,  Ə.  Qurbanəli  Şərifzadənin  həyatı  və  yaradıcılıq 
yolu  [Mətn]  /Əsgər  Qədimov;  ön  sözün  müəl.  İ.Həbibbəyli;  elmi 
red. F.Kazımova.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 260, [3] s., portr.; 21 
sm.- Biblioqr.: s. 251-260.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86987] 
115.
 
Məmmədli, P.H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi [Mətn]: 
dərslik /Pərvanə Məmmədli; elmi red. Ş.Vəliyev; rəy. S.Rüstəmova, 
M.Mehdiyev, N.Yaqublu.- Bakı: Elm, 2009.- 199 s., fotoşək., portr.; 
21 sm.- Biblioqr.: s. 160-164.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9524-
530-65 (cildli).- [2009-85157] 
 
069 Muzeylər 
 
116.
 
Bakı  İslam  mədəniyyətinin  paytaxtıdır  [İzomaterial]:  sərgi 
kataloqu  /hazır.  Ə.Rəcəbli  [və  b.];  elmi  red.  N.Vəlixanlı;  tərt. 
F.Xəlilli;  dizayn  S.Hüseynov;  foto  M.Nəsirov,  R.Əliyev;  Azərb. 
Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi;  Milli  Azərb.  Tarixi 

25 
 
Muzeyi.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  63  s.:  şək.;  23  sm.-  5  man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9528-024-12.- [2009-86314]  
117.
 
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi - 75 
il [Mətn] /lay. rəhb. N.Nurullayeva; mətnin müəl. S.Mikayılova; ön 
söz müəl. A.P.Nemət; dizayn A.Babiç; Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm  Nazirliyi;  C.Cabbarlı  ad.  Azərb.  Dövlət  Teatr  Muzeyi.- 
Bakı, 2009.- 35 s., [12] v. fotoşək.: şək., portr.; 15x21 sm.- 3 man., 
nüs. yox.- [2009-86309] 
118.
 
Eyvazova,  Y.M.  Muzey  ekspoziyası  [Mətn]:  dərs  vəsaiti 
/Yeganə  Eyvazova;  elmi  red.  V.Məmmədova,  rəy.  R.Ağayev, 
R.Tağıyeva, İ.İsrafilov, A.Ələsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; 
Azərb.  Dövlət  Mədəniyyət  və  İncəsənət  Un-ti.-  Bakı:  Mars  Print, 
2009.- 227 s., cədv.: şək.; 21 sm.- Əlavələr: s. 200-225.- Biblioqr.: 
s. 226-227.- 8 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-89076] 
119.
 
Əhmədli,  S.  Hüseyn  Cavidin  ev  muzeyi  [Mətn]  /Salatın 
Əhmədli; elmi red. və ön söz müəl. C.Qasımov; red. G.Babaxanlı.- 
Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  167  s.,  fotoşək.:  şək.,  faks.;  21  sm.-  3 
man.,, 500 nüs. (cildli).- [2009-85537] 
120.
 
Əmirxanov,  S.A.  Nəzəri  muzeyşünaslıq  [Mətn]:  qarşılıqlı 
əlaqələr,  qanunauyğunluqlar,  texnologiyalar:  monoqrafiya  /Sabir 
Əmirxanov;  elmi  red.  V.Xəlilov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Bakı Biznes Un-ti.- Bakı, 2009.- 211 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 208.- 3 
man., 1000 nüs.- [2009-86596] 
121.
 
Hüseynov,  R.  Söz  məbədi.  Nizami  Gəncəvi  adına  Milli 
Azərbaycan  Ədəbiyyatı  Muzeyi  [İzomaterial]  /Rafael  Hüseynov; 
mətnin  müəl.  və  tərt.  R.Hüseynov;  rəssam  S.Şatikov;  AMEA, 
Nizami  Gəncəvi  ad.  Milli  Azərbaycan  Ədəbiyyatı  Muzeyi.-  Bakı: 
Araz, 2009.- 47 s.: ill., portr.; 21x21 sm.- 6 man., 2000 nüs.- [2009-
86702]  
122.
 
Kvaçidze,  V.A.  Xəzər  Atlantidası  [Mətn]:  kataloq  /Viktor 
Kvaçidze; elmi red. N.Vəlixanlı; hazır. M.Bağırova [və b.]; dizayn 
S.Hüseynov;  tərc.  ed.  Ə.Əfəndiyev;  AMEA,  Milli  Azərb.  Tarixi 
Muzeyi.- Bakı, 2009.- 112 s., portr.: şək., fotoşək.; 23 sm.- 3 man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9528-098-48.- [2009-86316] 
123.
 
Milli  Azərbaycan  Tarixi  Muzeyi  -  2009  [Mətn]  /red. 
N.Vəlixanlı;  red.  hey.  N.Əliyeva,  F.Cabbarov,  M.Zeynalova; 
AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm, 2009.- 328, [2] s., 

26 
 
cədv., fotoşək.: şək., faks.; 24 sm.- 5 man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-
1658-4.- [2009-86313] 
124.
 
Şəfiyev,  Ə-C.  Astara  tarix-diyarşünaslıq  muzeyi  [Mətn]: 
bələdçi-məlumat 
kitabçası 
/Əfqan-Cövhər 
Şəfiyev; 
red. 
Ş.Bayramov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  61,  [3]  s.,  fotoşək.,  portr.;  20 
sm.- Biblioqr.: s. 60.- 3 man., 250 nüs.- [2009-86594] 
 
070 Jurnalistika 
 
125.
 
Gülgün, R. Xəbərin rəngi: Milli mətbuatın Nəsir İmanquliyev 
fenomeni  [Mətn]:  publisistik  araşdırma  /Rəhilə  Gülgün;  red. 
R.Məcid; naşir Q.İsmayıloğlu; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.-  Bakı:  Kür-Araz,  2009.-  219,  [5]  s.,  portr.,  fotoşək.;  21 
sm.-  2  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-9528-109-12  (cildli).-  [2009-
84962] 
126.
 
Gündüz,  O.M. Jurnalistlər  üçün  informasiya  texnologiyaları 
[Mətn]  /Osman  Gündüz;  elmi  red.  R.Əliquliyev;  tərt.  A.Kərimov.- 
Bakı:  Multimedia  İnformasiya  və  Texnologiyaları  Mərkəzi,  2009.- 
101,  [3]  s.,  cədv.:  şək.;  24  sm.-  Jurnalist  qurumları:  s.  91-101.- 
Biblioqr.: s. 102.- 9 man. 50 qəp., 300 nüs.- ISBN 9789-9528-128-
00.- [2009-83995] 
127.
 
Məhərrəmli, 
Q.M.  Mediada  debatlar  [Mətn]  /Qulu 
Məhərrəmli,  Z.Məmmədli,  A.Əliyev;  red.  N.Əliyeva.-  Bakı:  Yeni 
nəsil,  2009.-  122,  [2]  s.;  20  sm.-  6  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-
9528-024-36.- [2009-86643] 
128.
 
Məmmədli,  Q.  Molla  Nəsrəddin  [Mətn]:  salnamə  /Qulam 
Məmmədli;  tərt.  və  ön  sözün  müəl.  İ.Həbibbəyli;  red.  İ.Hacıyev.- 
Naxçıvan:  Əcəmi,  2009.-  518  s.,  portr.;  25  sm.-  Biblioqr.:  s.  511-
516.- 1 man. 10 qəp., 600 nüs. (cildli).- [2009-86167] 
129.
 
"Molla Nəsrəddin" jurnalının nəşri tarixindən [Mətn] /nəşrə 
hazır. və red. A.Ə.Paşayev; Azərb. Resp. Milli Arxiv İdarəsi.- Bakı: 
Çaşıoğlu, 2009.- 354, [2] s., portr., faksimile: şək.; 25 sm.- Qeydlər: 
s.  341-354.-  Sənədlərin  əsilləri:  s.  131-323.-  1  man.  10  qəp.,  1000 
nüs.- ISBN 9789-9522-722-84 (cildli).- [2009-86168] 
130.
 
Vedibasar  [Mətn]:  müstəqil  qəzet  /təsisçi  və  baş  red. 
S.İslamoğlu;  məsl.  A.Şadlinski;  red.  N.İsrafilqızı;  xüsusi  müxb. 
T.Səmimi [və b.].- Bakı: Araz, 2009.- Cild III: 2005-ci il (44-67-ci 

27 
 
saylar).-  659  s.,  portr.:  şək.;  24  sm.-  10  man.,  200  nüs.  (cildli).- 
[2009-86999] 
131.
 
Vedibasar  [Mətn]:  müstəqil  qəzet  /təsisçi  və  baş  red. 
S.İslamoğlu;  məsl.  A.Şadlinski;  red.  N.İsrafilqızı;  xüsusi  müxb. 
T.Səmimi [və b.].- Bakı: Araz, 2009.- Cild IV: 2006-ci il (68-91-ci 
saylar).-  709  s.,  portr.:  şək.;  24  sm.-  10  man.,  200  nüs.  (cildli).- 
[2009-87000] 
132.
 
Vedibasar  [Mətn]:  müstəqil  qəzet  /təsisçi  və  baş  red. 
S.İslamoğlu;  məsl.  A.Şadlinski;  red.  N.İsrafilqızı;  xüsusi  müxb. 
T.Səmimi [və b.].- Bakı: Araz, 2009.- Cild V: 2007-ci il (92-115-ci 
saylar).- 733 s., portr., fotoşək.; 24 sm.- 10 man., 200 nüs. (cildli).- 
[2009-87001] 
 
0.875 Uşaqlar üçün idrak ədəbiyyatı 
 
133.
 
Özün çək, rənglə [İzomaterial] /rəssam Ş.Rüstəmova.- Bakı, 
2009.- 8 s.: ill.; 28 sm.- 80 qəp., nüs. yox.- [2009-85399] 
 
1 Fəlsəfə elmləri. Psixologiya 
 
1/14 Fəlsəfə 
 
134.
 
Ağayev,  M.  Azərbaycan  demokratik  fikrində  insan 
konsepsiyası [Mətn]: monoqrafiya /Mir Müstəqil Ağayev; elmi red. 
S.Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 207 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: 
s. 200-206.- 4 man., 300 nüs.- [2009-85828] 
135.
 
İbrahimov,  S.M.  Hacı  Molla  Məhəmməd  Naxçıvaninin 
"Səhabəd-Dümu"  əsərində  fəlsəfi  düşüncələr  [Mətn]  /Səbuhi 
İbrahimov;  transliterasiya,  giriş,  ön  söz  və  tərt.  S.İbrahimov;  baş 
məsl.  İ.Hacıyev;  rəy.  M.Nağısoylu,  M.Rzayev;  elmi  red. 
S.İbrahimov;  AMEA,  Naxçıvan  Bölməsi  Əlyazmalar  Fondu.- 
Naxçıvan, 2009.- Cild I.- 142, [2] s., portr., faks.; 20 sm.- Biblioqr.: 
c.142.- 3 man., 500 nüs.- [2009- 86124] 
136.
 
İmanov, H.R. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Həmid 
İmanov;  elmi  red.  İ.Rüstəmov;  rəy.  Z.Hacıyev,  Ə.Abbasov, 
Ə.Məmmədov.- Bakı: Turan evi, 2009.- 438, [4] s., cədv.: şək.; 22 
sm.- 25 man., nüs. yox.- [2009- 86204] 

28 
 
137.
 
Qurbanzadə,  A.A.  İnsanşünaslıq  [Mətn]:  monoqrafiya 
/Ağazeynal  Qurbanzadə;  elmi  red.  N.A.Babaxanov.-  Bakı:  Elm, 
2009.- 159 s., cədv., xəritə, portr.; 24 sm.- 5 man., 300 nüs.- ISBN 
5-8066-1708-4 (cildli).- [2009-84279] 
138.
 
Mehdi,  T.  Rasional  cəmiyyətə  doğru.  Rasionallaşma 
strategiyalari  [Mətn]:  gələcək  araşdırmaları  elmi  mövqeyindən 
futuroloqun  baxışı  /Tofiq  Mehdi.-  Bakı,  2009.-  248  s.;  21  sm.-  4 
man., 500 nüs.- [2009-84248] 
139.
 
Məmmədzadə,  İ.  Qloballaşma  və  müasirləşmə  şəraitində 
fəlsəfənin  aktuallığı  haqqında  [Mətn]  /İlham  Məmmədzadə;  elmi 
red.  R.Mirzəzadə;  AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.- 
Bakı: Təknur, 2009.- 220 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s 209-218.- 6 man., 
nüs. yox.- ISBN 9789-9524-451-22.- [2009-87016] 
140.
 
Rüstəmov,  Y.  İ.  Tarix  zaman  daxilində  insan  reallığıdır 
[Mətn]  Yusif  Rüstəmov;  elmi  red.  Ə.  Abbasov;  rəy.  Y.Əliyev; 
AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: Təknur, 
2009.-  125  s.;  20  sm.-  4  man.,  100  nüs.-  ISBN  9789-9524-  4512  -
15.- [2009-Azf-258493] 
141.
 
Rzayev,  M.H.  Fəlsəfədə  dəyər  kateqoriyası  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti 
/Məmməd 
Rzayev;  elmi  red.  H.R.İmanov;  rəy. 
İ.B.Cəfərzadə,  Z.C.Hacıyeva.-  Bakı,  2009.-  59  s.,  portr.,  tabl.;  20 
sm.- Biblioqr.: s. 58-59.- 2 man., 300 nüs.- [2009-84588] 
142.
 
Rzayev,  M.H. Fəlsəfənin tədrisində şəxsiyyət problemlərinin 
təhlili  metodikası  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Məmməd  Rzayev;  elmi 
red. H.R.İmanov; rəy. Z.C.Hacıyev, İ.İ.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemlər  İn-tu,  Naxçıvan  Dövlət 
Un-ti.- Bakı, 2009.- 119 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr. Azərb., rus və 
ing. dil.: s. 113-119.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-84590] 
143.
 
Tağıyev,  Ə.M.  İlk  həqiqi  liberal  və  müasir  siyasi  fəlsəfənin 
atası  Con  Lokk  [Mətn]:  monoqrafiya  /Əlikram  Tağıyev, 
D.İsmayılov; elmi red. Ə.S.Abasova.- Bakı, 2009.- 143 s.; 21 sm.- 
Biblioqr. Azərb., rus və ingilis dillərində: s. 140-143.- 4  man., 500 
nüs.- ISBN 9789-9522-905-14 (cildli).- [2009-84941] 
144.
 
Tusi,  X.N.  Əxlaqi-Nasiri [Mətn]  /Nəsirəddin Tusi;  farscadan 
tərc.  ed.,  müqəd.  və  şərhi  R.Sultanov;  red.  R.Sadıqov;  Heydər 
Əliyev Fondu.- Bakı, 2009.- 397 s.; 24 sm.- Qeydlər və şərhlər: s. 

29 
 
372-394.-  20  man.,  nüs  yox.-  ISBN  9789-9528-0951-0  (cildli, 
futlyarda).- [2009-85864] 
145.
 
Zeynalov,  M.B.  Xarici  ölkələrin  fəlsəfə  tarixi  [Mətn]:  ali 
məktəblər  üçün  dərslik  /Məmmədəli  Zeynalov;  elmi  red. 
N.Qocatürk;  rəy.  F.F.Qasımzadə,  F.F.Ramazanov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  BDU,  Fəlsəfə  Tarixi  və  Mədəniyyətsünaslıq 
kafedrası.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 647 s., portr.; 22 sm.- Biblioqr.: 
s.  629-640.-  20  man.,  250  nüs.-  ISBN  9789-9524-483-20  (cildli).- 
[2009-84611] 
146.
 
Агаев,Ч.Д. 
Неявные 
законы 
природы: 
научно-
художественное  исследование  существования  человека  и 
устройства  мира  [Текст]  /Чингиз  Агаев.-  Баку:  Chinar-Chap, 
2009.-  136  с.:  ил.;  17  см.-  Прил.:  с.  117-131.-  2  ман.,  100  экз.- 
ISBN 9789-952-447-02-6 (в пер.).- [2009-1-702102] 
147.
 
Алиев,  М.А.  Философская  мысль  в  Польше  [Текст]: 
методическое  пособие  /Мамед  Алиев,  А.Г.Кадырли;  ред. 
Р.А.Бадалов;  рец.  Э.А.Наджафов  [и  др.];  М-во  Образования 
Азерб.  Респ.,  Ин-т  Проблем  Образования,  БСУ.-  Баку:  Kitab 
aləmi, 2009.- 39 с.; 20 см.- Библиогр.: с. 36-38.- 1 ман., 300 экз.- 
[2009-1-704766]    
148.
 
Гарабаглы,  С.  Судьба  мира  [Текст]  /Салех  Бей 
Гарабаглы;  ред.  Г.Гулиев.-  Баку:  Элм,  2009.-  Том  7: 
Гуманистика:  Книга  жизни.  Итоги  античеловечной  истории, 
наука новейшей эры.- 436, [4] с., портр.; 30 см.- 15 ман., 50 экз.- 
ISBN S806-617-73-4 (в пер.).- [2009-Ар2009/41] 
149.
 
Гезалов,  А.А.  Трансформация  общества  в  эпоху 
глобализации: социально-философский анализ [Текст]: научная 
монография /Ариз Гезалов; науч. ред. А.Г.Федотова; РАН, Ин-т 
Философии,  НАНА,  Ин-т  Философии,  Социологии  и  Права.- 
Москва: Канон+, 2009.- 286 с.: портр.; 21 см.- Библиогр.: с. 274-
284.- 5 ман., 800 экз.- ISBN 9785-883-731-68-5 (в пер.).- [2009-2-
782831] 
150.
 
Мамедзаде,  А.Б.  Возможное  и  Невозможное  [Текст] 
/А.Б.Мамедзаде; рец. и ред. М.В.Зулалова.- Баку: Университет 
Хазар,  2009.-  314  с.,  портр.;  21  см.-  Библ.:  с.  312-313.-  5  ман., 
300 экз.- ISBN 9789-952-800-59-3 (в пер.).- [2009-2-784003] 
 

30 
 
1.159 Psixologiya 
 
151.
 
Daxili  İşlər  Orqanları  əməkdaşlarının  fəaliyyətində 
psixologiya və pedaqogika fənni üzrə dərs vəsaiti [Mətn]: mühazirə 
mətnləri  /tərt.  ed.  Ş.İ.Hüseynov,  R.M.Nəsirov;  elmi  red. 
M.B.Əhmədov,  K.Ə.Kərimov;  rəy.  N.T.Rzayeva,  M.H.Ağayev; 
Azəb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  Azərb  Resp.  Daxili  İşlər  Nazirliyi, 
Polis  Akademiyası,  Daxili  İşlər  Orqanlarının  Əməliyyat-Axtarış 
Fəaliyyəti  kafedrası.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  291  s.;  20  sm.- 
Biblioqr.: 284-285.- 5 man., 300 nüs.- [2009-86553] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə