AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

2201.
 
Nəcəfova, A.B. Abşeronun aborigen və introduksiya olunmuş 
süfrə  üzüm  sortlarının  ampeloqrafiki,  aqrobioloji  və  texnoloji 
xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi  [Mətn]:  06.01.09  /Aida  Nəcəfova; 
Azərb.  Resp.  Kənd  Təsər.  Nazirliyi,  Aqrar  Elm  Mərkəzi;  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 19 s.- [Ad2009/8] 
2202.
 
Ömərov, S.X. Qarabağ düzünün torpaq örtüyünün antropogen 
deqradasiyası  və  bərpası  yolları  [Mətn]:  03.00.27  /Sahib  Ömərov; 
AMEA,  Torpaqşünaslıq  və  Aqrokimya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  19  s.- 
[AdAz2009/99] 
2203.
 
Аббасова,  Р.Я.  Методы  обеспечивающие  обратимость 
процесса  засоления  в  естественных  солончаках  Сиязань-
Сумгаитского  массива  [Текст]:  03.00.27  /Рейхан  Аббасова; 
НАНА,  Ин-т  Почвоведения  и  Агрохимии.-  Баку,  2009.-  21  с.- 
[Ад2009/37] 
2204.
 
Салманов, И.Б. Разработка и внедрение новой техники и 
технологии  микроорошения  плодовых  культур  в  условиях 
Куба-Хачмазского региона [Текст]: 06.01.01 /Илкин Салманов; 
М-во  Сел.  Хоз-ва  Азерб.  Респ.,  Аграрный  Научный  Центр., 
НИИ Земледелия.- Баку, 2009.- 19 с.- [Аз2009/8]  
 

302 
 
Sənətşünaslıq elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2205.
 
Kərim,  M.T.  Orta  əsr  Azərbaycan  musiqi  alətləri  (tarixi, 
orqonoloji tədqiqat) [Mətn]: 17.00.02 /Məcun Kərim; Azərb. Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  Üzeyir  Hacıbəyli  ad.  Bakı  Musiqi  Akademiyası.- 
Bakı, 2009.- 45 s.- [Ad2009/15] 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2206.
 
Babayeva,  F.İ.  Azərbaycan  Dövlət  Akademik  Milli  Dram 
Teatrında yeni estetik ifadə vasitələrinin axtarışı (1985-2005-ci illər) 
[Mətn]: 17.00.01 /Fəridə Babayeva; AMEA, Memarlıq və İncəsənət 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009/920] 
2207.
 
Əliyev,  O.Ç.  Müasir  Azərbaycan  kinosunda  mənəvi-əxlaqi 
axtarışlar  mövzusunun  təcəssümündə  rejissor  sənətkarlığı  [Mətn]: 
17.00.03  /Orman  Əliyev;  AMEA,  Memarlıq  və  İncəsənət  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 25 s.- [Ar2009/1512]   
2208.
 
Həsənzadə,  X.N.  Türk  xalqlarının  mahnılarında  intonasiya 
əlaqələri  [Mətn]:  17.00.02  /Xatirə  Həsənzadə;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2009.- 
28 s.- [Ar2009/1523]   
2209.
 
Kılkıl,  E.  Azərbaycan  və  Türkiyədə  Koroğlu  dastanı  aşıq 
havalarında  poetik  və  musiqi  xüsusiyyətlərinin  müqayisəli  təhlili 
[Mətn]:  17.00.02  /Ercan  Kılkıl;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: 2009.- 31 s.- 
[AdAz2009/112]    
2210.
 
Qafarov,  V.R.  Azərbaycan  teatrının  janr  xüsusiyyətləri: 
Təşəkkül  dövrü  [Mətn]:  17.00.01  /Vidadi  Qafarov;  AMEA, 
Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/382] 
2211.
 
Qasımov, Ə.M. Naxçıvan teatrında tərcümə əsərlərinin səhnə 
təcəssümü  [Mətn]:  17.00.01  /Ələkbər  Qasımov;  AMEA,  Memarlıq 
və İncəsənət İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [AdAz2009/160]    
2212.
 
Quliyeva, 
N.R. 
Azərbaycan-Türkiyə 
musiqi-tarixi 
əlaqələrinin inkişaf dinamikası [Mətn]: 17.00.02 /Nərgiz Quliyeva; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Ü.Hacıbəyli  ad.  Bakı  Musiqi 
Akademiyası.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-87892] 

303 
 
2213.
 
Mahmut,  N. 12 uyğur mukamlarının Azərbaycan muğamları 
və Türkiyə məqamları ilə müqayisəli təhlili [Mətn]: 17.00.02 /Nuri 
Mahmut;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Ü.Hacıbəyli  ad.  Bakı 
Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2009.- 28 s.- [2009-87320] 
2214.
 
Nəcəfova,  Z.M. Azərbaycan bəstəkarları yaradıcılığında xalq 
çalğı  alətləri  orkestri  üçün  süita  janrının  təfsiri  [Mətn]:  17.00.02 
/Zəminə Nəcəfova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət 
Un-ti.- Bakı, 2009.- 27 s.- [2009-87894] 
2215.
 
Nəzərova,  A.A.  Azərbaycan  və  Yaponiya  mədəni  əlaqələri 
[Mətn]: 17.00.09 /Aytən Nəzərova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/1252]   
2216.
 
Novruzova,  R.Ə.İ.  Azərbaycan  mədəniyyətində  Ədil 
İskəndərov  teatr  məktəbinin  yeri  [Mətn]:  17.00.01  /Reyhan 
Novruzova; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 
s.- [AdAz2009/140]  
2217.
 
Şirinova,  S.T.  Şəkinin  musiqi  folkloru  [Mətn]:  17.00.02 
/Səadət  Şirinova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Üzeyir  Hacıbəyli 
ad. Bakı: Musiqi Akademiyası.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009/1199] 
2218.
 
Ашумова, И.А. Творчество народного художника Надира 
Абдурахманова  в  контексте  изобразительного  искусства  ХХ 
века  [Текст]:  17.00.09  /Ирада  Ашумова;  М-во  Образования 
Азерб. Респ., Гос. Акад. Художеств Азерб.- Баку, 2009.- 25 с.- 
[Аз2009/61]  
 
Memarlıq  
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2219.
 
Амензаде, 
Р.Б. 
Композиционные 
закономерности 
архитектуры  Азербайджана  XI-XVII  веков  [Текст]:  18.00.01 
/Райха  Амензаде;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Азерб. 
Архитектурно-Строительный  Ун-т.-  Баку,  2009.-  50  с.- 
[Аз2009/59]  
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2220.
 
Cabbarov,  F.İ.  Sumqayıt  şəhərinin  sənaye  müəssisələrinin 
memarlıq-planlaşdırma inkişafı [Mətn]: 18.00.04 /Fikrət Cabbarov; 

304 
 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Memarlıq  və  İnşaat  Un-ti.- 
Bakı, 2009.- 24 s.- [AdAz2009/171]   
2221.
 
Qənbərova,  G.Q.  Azərbaycan  memarlıq  və  xalçaçılığında 
ornament motivlərinin ümumi prinsipləri (XI-XVIII  əsrlər) [Mətn]: 
18.00.01 /Gülnarə Qənbərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. 
Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı, 2009.- 21 s.- [AdAz2009/170]  
 
Filologiya elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2222.
 
Aslanov,  F.Ə.  Müasir  alman  və  Azərbaycan  dillərində 
sintaqm  problemi  və  onun  eksperimental-fonetik  tədqiqi  [Mətn]: 
10.02.04;  10.02.01  /Fikrət  Aslanov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 39 s.- [AdAz2009/96] 
2223.
 
Əlibəyli, Ş.Ə. Füzulinin farsca divanının linqvo-poetik təhlili 
[Mətn]:  10.02.08  /Şəfəq  Əlibəyli;  AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-
tu.- Bakı, 2009.- 46 s.- [AdAz2009/83] 
2224.
 
Əliyev,  C.Ə.  Azərbaycan  komediyasının  poetikası  [Mətn]: 
10.01.08, 10.01.01 /Cavanşir Əliyev; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 48 s.- [2009-86461] 
2225.
 
Əliyev, H.F. Alman klassik poeziyasının Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin  nəzəri  və  praktik  prinsipləri  (E.Lessinq,  V.Qöte, 
F.Şiller, H.Hayne əsərlərinin tərcümə materialları əsasında) [Mətn]: 
10.01.03;  10.01.08  /Həmid  Əliyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 38 s.- [2009-86049] 
2226.
 
Əliyeva,  G.T.  Azərbaycan  Füzulişünaslığının  tarixi  inkişaf 
mərhələləri  [Mətn]:  10.01.01  /Gülşən  Əliyeva;  AMEA,  Nizami  ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 58 s.- [AdAz2009/106] 
2227.
 
Əskərov,  R.B.  Mahmud  Kaşğarinin  "Divanü  lüğət-it-türk" 
əsərinin  morfologiyası  [Mətn]:  10.02.06  /Ramiz  Əskərov;  BDU.- 
Bakı, 2009.- 47 s.- [Ad2009/35] 
2228.
 
Göyüşov,  N.C.  Füzulinin  sənət  və  mərifət  dünyası  [Mətn]: 
10.01.01  /Nəsib  Göyüşov;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 52 s.- [AdAz2009/95] 
2229.
 
Hacıyev,  E.İ.  Müxtəlifsistemli  dillərdə  köməkçi  nitq 
hissələrinin 
funksional-semantik 
xarakteristikası 
[Mətn]: 

305 
 
10.02.04;10.02.01  /Edison  Hacıyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi; 
Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 41 s.- [2009/175] 
2230.
 
Hacıyeva,  Ə.H.  Müxtəlifsistemli  dillərdə  somatik  frazeoloji 
birləşmələr  [Mətn]:  10.02.04;  10.02.01  /Əzizə  Hacıyeva;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Dillər  Un-ti.-  Bakı,  2009.-  44  s.- 
[2009/1182] 
2231.
 
Həmidov,  İ.Y.  Azərbaycan  ədəbiyyatı  klassiklərinin  ərəb 
ədəbiyyatşünaslığında 
öyrənilməsi 
problemləri 
[Mətn]: 
10.01.01;10.01.03  /İmamverdi  Həmidov;  AMEA,  Nizami  ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 57 s.- [Ad2009/36] 
2232.
 
Qaraşarlı,  Ç.M.  Egey-Aralıq  dənizləri  regionunda  aborigen 
dillər  problemi  (e.ə.  I  minillik)  [Mətn]:  10.02.19 /Çingiz  Qaraşarlı; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 37 
s.- [AdAz2009/121] 
2233.
 
Mikayılova,  Ə.N.  XIX  əsrin  ikinci  yarısında  Azərbaycan 
ədəbi  dilinin  bədii  üslubunun  onomastikası  (nəsr  əsərlərinin 
əsasında  linqvistik  tədqiqat)  [Mətn]:  10.02.01  /Əzizə  Mikayılova; 
AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 38 s.- [Ad2009/38] 
2234.
 
Seyidəliyev,  N.F.  Azərbaycan  dastan  və  nağıl  dilinin 
frazeologiyası  [Mətn]:  10.02.01  /Nəriman  Seyidəliyev;  AMEA, 
Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 38 s.- [Ad2009/32] 
2235.
 
Мамедов,  Р.С.  Фонетическая  структура  русского  и 
азербайджанского  слова  [Текст]:  10.02.20  /Рамазан  Мамедов; 
М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  БСУ.-  Баку,  2009.-  41  с.- 
[Аз2009/10]  
2236.
 
Османлы,  С.Ю.  Проблемы  эволюции  азербайджанского 
сравнительного  литературоведения:  1950-1980-е  гг.  (на 
материале 
исследований 
по 
азербайджанско-русским 
межлитературным  отношениям)  [Текст]:  10.01.01;  10.01.08 
/Сара  Османлы;  НАНА,  Ин-т  Литературы  им.  Низами.-  Баку, 
2009.- 68, [2] с.- [Ад2009/101] 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2237.
 
Adıgözəlov,  H.V.  "Literaturnı  Azərbaycan"  jurnalında 
Azərbaycan-rus  ədəbi  əlaqələri  probleminin  əksi  [Mətn]:  10.01.03; 

306 
 
10.01.01  /Hüseyn  Adıgözəlov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi; 
Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 22 s.- [2009/906] 
2238.
 
Ağaverdiyeva,  K.Ş.  İngilis  və  Azərbaycan  dillərində 
sonorların  qarşılıqlı  müqayisəli  linqvistik  təhlili  [Mətn]:  10.02.04; 
10.02.01  /Könül  Ağaverdiyeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 18 s.- [2009/902] 
2239.
 
Axundova,  Ə.F.  Azərbaycan  dilçiliyində  qrammatika 
konsepsiyasının  formalaşması  tarixi:  Fel  [Mətn]:  10.02.01  /Əqidə 
Axundova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Naxçıvan  Dövlət  Un-ti.- 
Naxçıvan, 2009.- 23, [3] s.- [2009/405] 
2240.
 
Allahverdiyeva, A.E. Üfüqi hərəkət bildirən fellərin semantik 
və  qrammatik  xüsusiyyətləri  (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin 
materialları  əsasında)  [Mətn]:  10.02.19  /Aytən  Allahverdiyeva; 
AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  24  s.- 
[AdAz2009/122] 
2241.
 
Babayev, 
R.T. 
Azərbaycan 
folklorunun 
regional 
xüsusiyyətləri  (Naxçıvan  folkloru)  [Mətn]:  10.01.09;  10.01.01 
/Rafiq  Babayev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Naxçıvan  Dövlət 
Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 23 s.- [Ad2009/34] 
2242.
 
Bayramova,  S.A.  Azərbaycan  maarifçi-realist  ədəbiyyatının 
inkişafında Rəşid bəy Əfəndizadənin rolu [Mətn]: 10.01.01 /Səkinə 
Bayramova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı,  2009.-  21 
s.- [2009/885] 
2243.
 
Bədəlov, Ş.Q. Şah İsmayıl Xətai və folklor [Mətn]: 10.01.01; 
10.01.09  /Şöhrət  Bədəlov;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 30 s.- [2009/1181]     
2244.
 
Eyvazov,  H.C.  Azərbaycan  tarixi  dramlarında  ədəbi 
şəxsiyyətlərin  bədii  obrazı  [Mətn]:  10.01.01  /Həsənəli  Eyvazov; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Naxçıvan  Dövlət  Un-ti.-  Naxçıvan, 
2009.- 22 s.- [AdAz2009/104] 
2245.
 
Ələkbərova,  A.E.  Oğuz  qrupu  türk  dillərində  felin  növ 
kateqoriyasının  tarixi  inkişafı  [Mətn]:  10.02.06  /Afət  Ələkbərova; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BSU.-  Bakı,  2009.-  25  s.-  [2009-
86460] 
2246.
 
Əliyeva,  D.R.  Türk  xalqlarının  rusdilli  yaradıcılığında  bədii 
üslub [Mətn]: 10.02.19 /Dinarə Əliyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86459] 

307 
 
2247.
 
Əliyeva,  G.F.  Türk  dillərində  zaman  kateqoriyası  [Mətn]: 
10.02.06 /Gülnarə Əliyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 
2009.- 23 s.- [AdAz2009/90] 
2248.
 
Əliyeva,  Ü.İ.  "Azərbaycan  yurd  bilgisi"  dərgisində 
folklorşünaslıq məsələləri [Mətn]: 10.01.09 /Ülkər Əliyeva; AMEA, 
Folklor İn-tu.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009-86462] 
2249.
 
Fərhadov,  F.M.  Frazeoloji  birləşmələrin  yaranma  yolları 
(Azərbaycan,  fransız,  ingilis  və  rus  dillərinin  materialları  üzrə) 
[Mətn]: 10.02.19 /Fərhad Fərhadov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-
tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/1180] 
2250.
 
Gözəlova, M.B. Postmodernizm ədəbiyyatında Şərq və Qərb 
(Orxan  Pamuk  nəsri  əsasında)  [Mətn]:  10.01.02;  10.01.08 
/Minəxanım 
Gözəlova;  AMEA,  akad.  Z.M.Bünyadov  ad. 
Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/882] 
2251.
 
Gündoğdu, S.G. Məhməd Akif Ərsoy yaradıcılığında ictimai 
problemlərin bədii təcəssümü [Mətn]: 10.01.02 /Səriyyə Gündoğdu; 
AMEA,  akad.  Z.M.Bünyadov  ad.  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı,  2009.- 
30 s.- [2009-86464] 
2252.
 
Hacıyeva,  S.M.  Sədi  Şirazinin  "Gülüstan"  əsərində  tabesiz 
mürəkkəb  cümlələr  [Mətn]:  10.02.08  /Səyyarə  Hacıyeva;  AMEA, 
Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 27 s.- [2009/354] 
2253.
 
Həbibbəyli,  Ü.Y.  Tomas  Murun  yaradıcılığında  Şərq 
mövzusu  [Mətn]:  10.01.03;  10.01.01  /Üzeyir  Həbibbəyli;  Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 22 
s.- [AdAz2009/94] 
2254.
 
Həbibova,  Z.Z.  Hümmət  Əlizadənin  folklorşünaslıq  irsi 
[Mətn]:  10.01.09  /Ziyafət  Həbibova;  AMEA,  Folklor  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 25 s.- [AdAz2009/119] 
2255.
 
Həmzəyeva,  S.S.  Azərbaycan-İngilis  ədəbi  əlaqələrinin 
inkişafında  bədii  tərcümənin  rolu  [Mətn]:  10.01.01;  10.01.03 
/Sevinc  Həmzəyeva;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 28 s.- [2009/404] 
2256.
 
Həsənova,  G.S.  Fel  zamanlarının  müqayisəli  tipologiyası 
(Azərbaycan  və  rus  dillərinin  materialları  əsasında)  [Mətn]: 
10.02.19  /Gülrux  Həsənova;  AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [AdAz2009/116] 

308 
 
2257.
 
Hüseynov,  K.S.  Obrazlılığın  linqvistik  əsasları  (Azərbaycan 
dili  materialları  əsasında)  [Mətn]:  10.02.19  /Kamil  Hüseynov; 
AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86050] 
2258.
 
Hüseynova,  C.S.  Əlisa  Nicatın  bədii  nəsri  [Mətn]:  10.01.01 
/Cəmilə  Hüseynova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı, 
2009.- 25 s.- [2009/1178]  
2259.
 
Xəlili, Ə.M. Deduktiv maşının biliklər bazasının tərkib hissəsi 
kimi "Məhdud Azərbaycan dili"nin formal qrammatikasının işlənib-
hazırlanması  [Mətn]:  10.02.21;  05.13.01  /Ələddin  Xəlili;  AMEA, 
İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 34 s.- [Az2009/82]    
2260.
 
İbadov,  E.İ.  Dildə  rəng  bildirən  sifətlər  (Azərbaycan  və 
ingilis  dillərinin  materialları  əsasında)  [Mətn]:  10.02.19  /Emil 
İbadov;  AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  20  s.- 
[Ad2009/37] 
2261.
 
Kazımov,  C.İ.  Mahmud  Kaşğarlının  "Divanü  lüğat-it-türk" 
əsərində  onomastik  leksika  [Mətn]:  10.02.06  /Cahid  Kazımov; 
AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  24  s.- 
[AdAz2009/102] 
2262.
 
Quliyev,  H.İ.  Deskriptivizm  cərəyanı  və  onun  dilçiliyin 
inkişafında rolu [Mətn]: 10.02.19 /Heydər Quliyev; AMEA, Nəsimi 
ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009/883] 
2263.
 
Quliyeva,  C.M.  ABŞ  ədəbiyyatında  adi  adamın  faciəsinin 
bədii  təsviri  (Erskin  Kolduell  və  Albert  Maltsın  əsərləri  əsasında) 
[Mətn]:  10.01.03  /Ceyran  Quliyeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 24 s.- [2009/901] 
2264.
 
Mahmudova,  Ş.Ə.  Əliağa  Kürçaylı  və  poetik  tərcümə 
məsələləri  [Mətn]:  10.01.01  /Şəlalə  Mahmudova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009-86046] 
2265.
 
Məhərrəmova,  S.İ.  Sosial  fərqlərin  tərcümədə  adekvatlığı 
problemi (ingilis nəsrinin Azərbaycan dilində tərcümələri əsasında) 
[Mətn]:  10.02.20  /Suğra  Məhərrəmova;  BSU.-  Bakı,  2009.-  19  s.- 
[2009/903] 
2266.
 
Məlikova,  G.A.  Azərbaycan  reklamlarının  dili  [Mətn]: 
10.02.01  /Gülarə  Məlikova;  AMEA,  İ.Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86047] 

309 
 
2267.
 
Məmmədli, A.Ə. Əhməd Cavad və Türkiyə [Mətn]: 10.01.01 
/Afina  Məmmədli;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 30 s.- [2009-86458] 
2268.
 
Məmmədli,  İ.M.  XX  əsr  Kəlbəcər  ədəbi  mühiti  [Mətn]: 
10.01.01  /İlham  Məmmədli;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 26 s.- [AdAz2009/81] 
2269.
 
Məmmədova,  B.H.  Balaş  Azəroğlunun  yaradıcılıq  yolu 
[Mətn]:  10.01.01  /Bahar  Məmmədova;  AMEA  Nizami  ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 25 s.- [2009-86457] 
2270.
 
Məmmədova,  N.M.  XX  əsr  Naxçıvan  ədəbi  mühiti  [Mətn]: 
10.01.01  /Nüşabə  Məmmədova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi; 
Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 21 s.- [2009-86051] 
2271.
 
Məmmədova, 
S.Ç.  Azərbaycan  ədəbiyyatında  yeni 
yaradıcılıq  meyillərinin  təşəkkülü  (XX  əsrin  80-90-illəri)  [Mətn]: 
10.01.01  /Sevinc  Məmmədova;  AMEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-
tu.- Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/1177]    
2272.
 
Məmmədova,  T.K.  İlyas  Əfəndiyevin  nəsrində  psixologizm 
[Mətn]: 10.01.08; 10.01.01 /Törə Məmmədova; AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/1179]  
2273.
 
Məsimova, L.A. Füzulidə və Şekspirdə eşq mövzusu [Mətn]: 
10.01.01; 10.01.03 /Lalə Məsimova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat 
İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 s.- [2009-86048] 
2274.
 
Musayeva,  M.İ.  Azərbaycan  dilində  mülki  aviasiya 
terminlərinin  formalaşmasında  tərcümənin  rolu  [Mətn]:  10.02.20 
/Mənzurə  Musayeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BSU.-  Bakı, 
2009.- 22 s.- [2009/886] 
2275.
 
Nağıyeva,  T.A.  Azərbaycan  və  talış  dillərində  frazeoloji 
birləşmələrin linqvistik təhlili (müqayisəli-tipoloji tədqiqat) [Mətn]: 
10.02.19  /Təranə  Nağıyeva;  AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.- 
Bakı, 2009.- 28 s.- [AdAz2009/123] 
2276.
 
Nəsirova,  Ş.N.  Mirvarid  Dilbazi  və  uşaq  ədəbiyyatı  [Mətn]: 
10.01.01  /Şöhrət  Nəsirova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.- 
Bakı, 2009.- 25 s.- [AdAz2009/118] 
2277.
 
Paşayeva,  A.A.  Əfsəhəddin  Hidayət  "Divan"ının  tekstoloji-
filoloji tədqiqi [Mətn]: 10.01.02; 10.01.01 /Aidə Paşayeva; AMEA, 
akad.  Z.M.Bünyadov  ad.  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  39  s.- 
[AdAz2009/105] 

310 
 
2278.
 
Rezazadeh 
Baqheri, 
A. 
Fransız 
və 
Azərbaycan 
ədəbiyyatında  ictimai  mühit  problemi  (Mopassan  və  Azərbaycan 
yazıçılarının  yaradıcılığı  əsasında)  [Mətn]:  10.01.03;  10.01.01 
/Amalya Rezazadeh Baqheri; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 23 s.- [2009/1176]    
2279.
 
Səlimova, 
R.A. 
1980-1990-cı 
illər 
Azərbaycan 
dramaturgiyasında  konflikt  və  xarakter  (Anarın  dramaturgiyası 
əsasında) [Mətn]: 10.01.01 /Rövşanə Səlimova; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 28 s.- [2009/407] 
2280.
 
Səlimova,  S.A.  Ərəb  folkloru  və  bədii  nəsrində  ilkin 
Abbasilər  dövrünün  təsviri  [Mətn]:  10.01.03  /Səbinə  Səlimova; 
AMEA,  akad.  Z.M.Bünyadov  ad.  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı,  2009.- 
31 s.- [AdAz2009/150]    
2281.
 
Səmədova,  D.A.  Azərbaycan  və  ingilis  atalar  sözlərinin 
tipoloji  xüsusiyyətləri  [Mətn]:  10.01.09  /Dürdanə  Səmədova; 
AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı, 2009.- 27 s.- [AdAz2009/152] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə