AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə32/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

2282.
 
Tağızadə,  N.Ə.  Azərbaycan  mətbuatında  ingilis  dilindən 
alınmalar [Mətn]: 10.02.01 /Nuriyyə Tağızadə; AMEA, Nəsimi ad. 
Dilçilik İn-tu.- Bakı, 2009.- 25 s.- [AdAz2009/101] 
2283.
 
Tapdıqov,  A.S.  Mifoloji  toponimlər  [Mətn]:  10.02.19  /Adil 
Tapdıqov;  AMEA,  Nəsimi  ad.  Dilçilik  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s.- 
[2009/350] 
2284.
 
Veysəlova, A.H. Noam Xomskinin dil nəzəriyyəsinin əsasları 
[Mətn]: 10.02.04 /Aynur Veysəlova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi
Azərb. Dillər Un-ti.- Bakı, 2009.- 18 s.- [2009/881] 
2285.
 
Vəhdətniya, D.M. Məşrutə Hərəkatı dövrü Azərbaycan tarixi 
[Mətn]: 10.01.01 /Davud Vəhdətniya; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan, 2009.- 22 s.- [2009/516] 
2286.
 
Vəliyeva,  S.X.  Müasir  Azərbaycan  dilində  söz  tərkibinin 
müəyyənləşməsinin  qrammatik-semantik  əsası  [Mətn]:  10.02.01 
/Səbinə  Vəliyeva;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı, 
2009.- 23 s.- [2009-86463] 
2287.
 
Zəkiyev,  C.A.  Ərəb  filologiyası  və  bədii  ədəbiyyatının 
inkişafında  türklərin  rolu  (IX-X  əsr  qaynaqları  əsasında)  [Mətn]: 
10.01.03  /Coşqun  Zəkiyev;  AMEA,  akad.  Z.M.Bünyadov  ad. 
Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı, 2009.- 31 s.- [AdAz2009/151] 

311 
 
2288.
 
Адыгезалов, Г.В. Отражение проблемы азербайджанско-
русских  литературных  связей  в  журнале  "Литературный 
Азербайджан"  [Текст]:  10.01.03;  10.01.01  /Гусейн  Адыгезалов; 
М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Нахчыванский.  Гос.  Ун-т.- 
Нахчыван, 2009.- 22 с.- [Аз2009/63] 
2289.
 
Алескеров,  Э.М.  Творчество  Мухаммеда  Асад-Бека  в 
контексте  азербайджано-европейских  литературных  связей 
[Текст]:  10.01.03;  10.01.01  /Эльхан  Алескеров;  М-во 
Образования Азерб.Респ., Азерб. Ун-т Языков.- Баку, 2009.- 35 
с.- [Аз2009/62]  
2290.
 
Баширова, 
Ж.А. 
Частотные 
и 
корреляционные 
характеристики  социальных  глаголов  и  их  признаков  в 
английском  языке  [Текст]:  10.02.04  /Жаля  Баширова;  М-во 
Образования Азерб. Респ., Азерб. Ун-т Языков.- Баку, 2009.- 41 
с.- [Аз2009/36] 
2291.
 
Ибрагимов, 
У.З. 
Лексико-семантические 
и 
функционально-стилистические  особенности  аббревиатур  в 
периодике  современной  Франции  (на  материале  газет  "Le 
Monde",  "Le  Figaro",  "Liberation")  [Текст]:  10.02.05  /Ульфат 
Ибрагимов;  М-во  Образования    Азерб.  Респ.,  Азерб.  Ун-т 
Языков.- Баку, 2009.- 37 с.- [Аз2009/37] 
2292.
 
Исмаилова,  Л.И.  Новые  слова  и  значения  в  русском 
литературном  языке  конца  XX-начала  XXI  века    (семантико-
стилистический  аспект)  [Текст]:  10.02.03  /Лариса  Исмаилова; 
М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  БСУ.-  Баку,  2009.-  18  с.- 
[Аз2009/89] 
2293.
 
Шахидов,  А.Ш.  Фонетическая  структура  слога  и 
силлабическая  структура  слова  в  русском  и  азербайджанском 
языках  (на  материале  двусложных  слов)  [Текст]:  10.02.03; 
10.02.01  /Ахмед  Шахидов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ., 
БСУ.- Баку, 2009.- 20 с.- [Аз2009/38] 
 
Coğrafiya elmləri 
Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2294.
 
Qaşqay,  R.B.  Azərbaycan  çayları  axımının  formalaşması, 
keçməsi  və  istifadəsinin  coğrafi  aspektləri  [Mətn]:  25.00.27  /Rəna 

312 
 
Qaşqay;  AMEA,  akad.  H.Ə.Əliyev  ad.  Coğrafiya  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 50 s.- [AdAz2009/109] 
2295.
 
Məmmədov,  V.A.  Kür  çökəkliyi  göllərinin  ekohidroloji 
problemləri, onların mühafizəsi və tənzimlənməsinin əsas prinsipləri 
[Mətn]: 25.00.27 /Vaqif Məmmədov; AMEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. 
Coğrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 45 s.- [2009/955] 
2296.
 
Кашкай,  Р.Т.  Географические  аспекты  формирования, 
прохождения  стока  рек  и  использования  водных  ресурсов 
Азербайджана  [Текст]:  25.00.27  /Рена  Кашкай;  НАНА,  Ин-т 
Географии  им.  акад.  Г.А.Алиева.-  Баку,  2009.-  50  с.- 
[Ад2009/81] 
 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2297.
 
Eyyubbəyli,  G.B.  Orta  və  son  pleystosendə  kiçik  qafqazın 
təbii  şəraiti  və  insanın  paleoekologiyası  [Mətn]:  25.00.25  /Gülnarə 
Eyyubbəyli;  AMEA,  akad.  H.Ə.Əliyev  ad.  Coğrafiya  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 21 s.- [2009/1239]    
2298.
 
Əzizov,  S.Q.  Lənkəran  iqtisadi  rayonu  əhalisinin 
məskunlaşmasının  idarə  edilməsi  və  optimallaşdırılması  yolları 
[Mətn]:  25.00.24  /Sənan  Əzizov;  AMEA,  akad.  H.Ə.Əliyev  ad. 
Coğrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 200 s.- [2009/1237]    
2299.
 
Hacıpur,  E.Ə. Təbriz  aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-
coğrafi  problemləri  [Mətn]:  25.00.24  /Ehtişam  Hacıpur;  AMEA, 
akad.  H.Ə.Əliyev  ad.  Coğrafiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  25  s.- 
[Ar2009/1483]     
2300.
 
Hüseynli,  N.İ. Abşeron yarımadasının müasir landşaftları və 
ekiloji  problemləri  [Mətn]:  25.00.23  /Nəriman  Hüseynli;  AMEA, 
akad.  H.Ə.Əliyev  ad.  Coğrafiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s.- 
[AdAz2009/154] 
2301.
 
Verdiyeva, 
T.Y.  Kiçik 
Qafqazın  şimal-şərq  hissəsi 
landşaftlarının 
təbii-rekreasiya 
potensialı 
və 
onun 
qiymətləndirilməsi  [Mətn]:  25.00.23  /Tahir  Verdiyeva;  AMEA, 
akad.  H.Ə.Əliyev  ad.  Coğrafiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  23  s.- 
[2009/540] 
 
 

313 
 
Tarix elmləri 
Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
 
2302.
 
Abbasova, A.A. XVIII əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaza qarşı 
işğalçılıq  siyasətində  dini-etnik  amillər  [Mətn]:  07.00.02;  07.00.03 
/Aygün  Abbasova;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı, 
2009.- 26 s.- [AdAz2009/54] 
2303.
 
Abdulla,  R.Q.  Azərbaycan  şəhərlərində  müasir  etnososial 
proseslər:  Bakı  materialları  əsasında  [Mətn]:  07.00.07  /Rəşad 
Abdulla;  AMEA,  Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.- 
24 s.- [2009/519] 
2304.
 
Ağalarzadə,  A.M.  Leylatəpə  arxeoloji  mədəniyyətinin 
keramikası  [Mətn]:  07.00.06  /Anar  Ağalarzadə;  AMEA, 
Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  22  s.- 
[AdAz2009/144] 
2305.
 
Arıxov, C.C. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin inkişaf 
dinamikası (1992-2003-cü illər) [Mətn]: 07.00.03; 07.00.15 /Camal 
Arıxov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı, 2009.- 30 s.- 
[2009/193] 
2306.
 
Əhmədova,  V.Ş.  Azərbaycan  xalq  təbabəti  (etnoqrafik 
aspekt) [Mətn]: 07.00.07 /Vəfa Əhmədova; AMEA, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 21 s.- [2009/520] 
2307.
 
Əliyev,  E.H.  Ordubad  bölgəsinin  tunc  və  ilk  dəmir  dövrü 
arxeoloji  abidələri  [Mətn]:  07.00.06  /Elvin  Əliyev;  AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 24 s.- [2009/1251]    
2308.
 
Əliyev,  S.V. Azərbaycanda toxuculuq və onun məişətdə rolu 
(XIX-XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: 07.00.07 /Səyyar Əliyev; AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 20 s.- [2009/1192]   
2309.
 
Əliyeva,  E.K.  XVIII  əsrin  ikinci  yarısı-XIX  əsrin 
əvvəllərində  Şimali  Azərbaycanda  əkinçilik  və  suvarma  sistemi 
[Mətn]:  07.00.02  /Elmira  Əliyeva;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad. 
Tarix İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/525] 
2310.
 
Əsgər  S.Ə.  XII-XIV  əsrlərdə  Azərbaycan  xalqının  mənəvi 
mədəniyyəti  (tarixi-etnoqrafik  tədqiqat)  [Mətn]:  07.00.07  /Sücayət 
Əsgər; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 
s.- [AdAz2009/142] 

314 
 
2311.
 
Həsənov, R.Ş. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində Cənubi 
Qafqazda separatizm [Mətn]: 07.00.03 /Rauf Həsənov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/1196]     
2312.
 
Hüseynov,  E.İ.  Azərbaycan  Nadir  şah  Əfşarın  hakimiyyəti 
dövründə 
[Mətn]: 
07.00.02 
/Elnur 
Hüseynov; 
AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı, 2009.- 29 s.- [2009/1245] 
2313.
 
Hüseynov,  Y.R.  "Qarabağnamələr"  Azərbaycan  tarixini 
öyrənmək  üçün  mənbə  kimi  [Mətn]:  07.00.02  /Yunus  Hüseynov; 
AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  26  s.- 
[AdAz2009/141] 
2314.
 
Xələfova,  S.A.  XX  əsrin  70-80-ci  illərində  Azərbaycanda 
dövlət  kütləvi  kitabxana  şəbəkəsinin  inkişafı  (Azərbaycan 
respublikası  kütləvi  kitabxanalar  şəbəkəsinin  materialları  əsasında) 
[Mətn]:  05.25.03  /Sevda  Xələfova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2009.- 24, [2] s.- [2009/187] 
2315.
 
Qafarov,  V.V.  Şimali  Azərbaycan  məsələsi  Rusiya-Türkiyə 
münasibətlərində  (1917-1922-ci  illər)  [Mətn]:  07.00.02  /Vasif 
Qafarov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.-  Bakı,  2009.-  27  s.- 
[2009/889] 
2316.
 
Quluzadə,  N.V.  Qədim  Azərbaycanda  maldarlıq  və  onunla 
bağlı  inanclar-mərasimlər  (e.ə. VI-III  minilliklər)  [Mətn]:  07.00.02 
/Nasir Quluzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2009.- 
26 s.- [2009/950] 
2317.
 
Orucov,  A.Y.  Azərbaycanın  Naxçıvan  bölgəsindəki  xalq 
təqvimi  adətləri,  mərasimlər  və  inanclar  [Mətn]:  07.00.07  /Asəf 
Orucov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 22 
s.- [2009/1200]    
2318.
 
Rzayev,  Z.H.  Nəhəcirin  orta  tunc  dövrü  abidələri  [Mətn]: 
07.00.06  /Zakir  Rzayev;  AMEA,  Naxçıvan  bölməsi.-  Naxçıvan, 
2009.- 20 s.- [AdAz2009/147]     
2319.
 
Şiriyev, T.M. Lənkəran-Astara bölgəsi əhalisinin ailə məişəti 
(etnoqrafik  tədqiqat)  [Mətn]:  07.00.07  /Tural  Şiriyev;  AMEA, 
Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  24  s.- 
[Ar2009/1510]  
2320.
 
Tahirov,  K.M.  M.F.Axundov  adına  Azərbaycan  Milli 
Kitabxanasının  yaranması  və  inkişafı  (1923-1959-cu  illər)  [Mətn]: 

315 
 
05.25.03  /Kərim  Tahirov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  BDU.- 
Bakı, 2009.- 26 s.- [2009/361] 
2321.
 
Zahidova,  H.Ə.  Azərbaycan  etnoqrafiyası  Cəfər  Cabbarlı 
yaradıcılığında  [Mətn]:  07.00.07  /Həqiqət  Zahidova;  AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı, 2009.- 26 s.- [Ad2009/19] 
2322.
 
Ризаева, 
Г.А. 
Азербайджанская 
политика 
Великобритании  в  начале  ХХ  века  [Текст]:  07.00.03  /Гѐвхар 
Ризаева; М-во Образования Азерб. Респ., БГУ.- Баку, 2009.- 27 
с.- [Ад2009/95] 

 
316 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi 
Azərbaycan dilində 
 
Abasova, X.T.     
2192 
Abbas, A.  
 
1044 
Abbas, S. 
 
1188 
Abbas, Z.  
 
1189 
Abbasbəyli, A.N.  
294 
Abbasbəyli, M.A.     
1917 
Abbaslı, İ.  
 
1045 
Abbasov, Ə.M.   
809 
Abbasov, F.B.       512,1706 
Abbasov, F.Ə.        
1819 
Abbasov, G.M.       
1918 
Abbasov, Q.Ə.         
820 
Abbasov, M.Ə.           829 
Abbasov, N.Ə.   
31 
Abbasov, N.R.   
551  
Abbasov, O.R.      
2014 
Abbasov, R.M.    
1989 
Abbasov, R.V.       
1853 
Abbasova, A.A.     
2302 
Abbasova, İ.K.             851 
Abbasova, M.T.     
2069 
Abdallı, H.        
1707 
Abdin, T.  
 
1190 
Abdollah, B.       
2156 
Abduləliyeva, S.Ş.    
2193 
Abdulla, A.  
 
1191 
Abdulla, K.  
 
1046 
Abdulla, M.G.    
1192 
Abdulla, R.Q.      
2303 
Abdullah, M.    
1193 
Abdullayev, B.   
1194  
Abdullayev, Ç.A.1195-1198 
Abdullayev, Ç.Ə.    
1812 
Abdullayev, E.İ.      
431 
Abdullayev, F.   
293 
Abdullayev, N.Ə.  
584 
Abdullayev, N.Y. 
 467 
Abdullayev,T.P.  
355      
Abdullayeva, G.M.    2023- 
                                   2024 
Abdullayeva, H.Q. 552, 585 
Abdullayeva, L.K.  
1965 
Abdullayeva, Z.            852 
Abdullayeva, Z.H.   
1949 
Adıgözəlov, H.V.    
2237 
Ağa K.   
 
1199 
Ağalarzadə, A.M.       2304 
Ağamalıyev, Ə.Q.  
681 
Ağamalıyev, K.Q.  
644 
Ağamalızadə, M.          853 
Ağarzaoğlu, M.      513- 514 
Ağarzaoğlu, M.  
1708 
Ağasıyev, İ.K.    
1709 
Ağaverdiyeva, K.Ş.   2238 
Ağayev, A.Q.        
1854 
Ağayev, Ə.Ə.    
1048 
Ağayev, M.  
 
134 
Ağayev, M.H.    
515 
Ağayev, T.M.    
1200 
Ağayev, Z.A.          586-588 
Ağayeva, X.T.    
1950 
Ağayeva, K.C.      
1817 
Ağayeva, Z.S.    
1201 
Ağdabanlı, Ş.   
1202 
Ağsəs, Q.   
 
1204 
Axundov, B.H.         
812 
Axundov, İ.Ə.    
1601 
Axundov, N. L.       553, 589 
Axundov, Y.İ.    
1049 
Axundova, E.H.  
266 

 
317 
Axundova, Ə.F.    
2239 
Axundova, G.Ə.           854 
Aksan, A.      
 
1710 
Alarlı, B.  
 
1205 
Albayrak, A.A.     
1576 
Aliyev, İ.         
1669 
Allahmanlı, M.Q.  
1050 
Allahverdiyev, Ə.L.    980 
Allahverdiyeva, A.E.   2240 
Allahverdiyeva, M.H.   1995 
Altun, M.     
 
1659 
Amanova, S.B.     1602-1604 
Anar    
   1206-1208 
Arıxov, C.C.       
2305 
Arışlı, M.  
 
1210 
Arzulu, S.   
 
1211 
Asiman, A. 
 
 1212 
Aslan, K.  
 
1213 
Aslan, V.   
   1214-1215 
Aslanov, F.Ə.     
2222 
Aslanov, H.A.        
1919 
Aslanov, H.Ə.         
2191 
Aslanova, Ş.Ə.   
981 
Astaralı, İ.  
 
1216 
Aşırlı, A.  
 
18 
Aşurbəyli, S.B.    1711-1712 
Atakişiyev, T.             855 
Atalı, E.   
 
1217 
Ataşov, B.X.         
378 
Atəş, Ü.  
 
1218 
Aydın, Ç.   
 
1661 
Aydüz, D.  
 
164 
Ayhan, G.F.       
1855 
Azərazər, S.T.     1219-1222 
Azəri, Ə.  
   1223-1225 
Bababəyli, N.            
836 
Babanlı, V.Y.     
1226 
Babaoğlu, H.    
306 
Babayev, İ.A.       
1856 
Babayev, M.B.Ə.  
517 
Babayev, M.Ə.    
2194 
Babayev, M.T.   
1857 
Babayev, N.Q.    
1858 
Babayev, R.T.      
2241 
Babayev, Y.M.   
1054 
Babayeva, F.İ.     
2206 
Babayeva, R.F.       
1961 
Babayeva, Ş.A.     
2025 
Babayeva, Z.Y.  
700 
Babayeva-Vəkilova, N. 518 
Babullaoğlu, S.   1227-1228 
Bağırov, Ə.N.         
2157 
Bağırov, F.A.     
1715 
Bağırov, H.S.       1700-1702, 
                                       2026 
Bağırov, K.S.     
1229 
Bahadurqızı, Y.  
1055 
Baxışov, M.Ə.   
1716 
Baxışova, Y.A.     
2027 
Baxşəliyev, A.   
746 
Baxşəliyev, A.B.  
1717 
Baxşəliyev, V.İ.  
682 
Baxşəliyev, Y.R.        1946 
Baxşəliyeva, E.Ə.    
1996 
Baxşəliyeva, G.B.  
1230 
Baxşıyev, V.S.   
2028 
Baxşıyeva, N.Ə.          1920 
Bakıxanov, T.Ə.       860-864 
Baqriana, A.       
1577 
Balıyev, H.B.    
985 
Bayrami, A.A.   
1231 
Bayramlı, A.     
1232 
Bayramov, Q.    
1056 
Bayramov, Q.F.  
1057 
Bayramov, Ş.B.  
493 
Bayramova, A.   
986 

 
318 
Bayramova, A.Q.         2070 
Bayramova, L.M.  
1058 
Bayramova, N.    
1718 
Bayramova, S.A.   
2242 
Bernulli, Y.  
 
672 
Bədəlbəyli, F.Ə.     866-867 
Bədəlov, Ş.Q.         
2243 
Eyvazov, H.C.     
2244 
Bəhruzər  
 
650 
Bəkirli, A.Ş.    
371 
Bəndəliyev, N.S.  
987 
Bərahəni, R.    
1233 
Bərgüşadlı, S.M.  
1234 
Bəyim, N.   
 
1235 
Bəzrəfşan, M.    
165 
Bimar, Y.   
 
1236 
Binatlı, İ.     
 
1578 
Bjezinski, Z.    
1719 
Borçalı, Y.  
 
1238 
Borsunlu, F.T.    
1240 
Böyükçöl, K.    
1241 
Brodski, İ.A.      
1579 
Buraq, B.  
 
166 
Buzovnalı, A.    
1242 
Bünyadzadə, A.    
1607 
Bünyadzadə, K.Y.  
1243 
Bünyadzadə, Ü.Y.1244-1245 
Cabbarov, A.S.      
1859 
Cabbarov, F.İ.     
2220 
Cahangir, T.  
 
1246 
Cahangiroğlu, E.  
802 
Camal, S.  
 
1247 
Camalov, F.H.       
2063 
Cavad, A. 
 
1248 
Cavad, H.           
1720 
Cavadlı, Q.  
 
167 
Cavadov, S.S.          
2071 
Cavadova, E.    

Cavadzadə, E.B.      
2158 
Cəbiyeva, T.    
1249 
Cəfərxan, F.       
1250 
Cəfərli, E.Y.       
1721 
Cəfərli, H.A.    
358 
Cəfərov, A.M.       
1860 
Cəfərov, Ə.  
 
1176 
Cəfərov, Ə.M.   
5  
Cəfərov, Ə.S.        
2195 
Cəfərov, F.T.       
2196 
Cəfərov, H.R.    
353 
Cəfərov, İ.H.    
684 
Cəfərov, İ.R.         
1921 
Cəfərov, Q.M.     
1951 
Cəfərov, M.M.        596, 988 
Cəfərov, M-C.Z.  
1251 
Cəfərov, N.Q.          269, 597 
Cəfərov, R.M.       
2144 
Cəfərov, S.R.            
1922 
Cəfərov, Y.İ.   
686 
Cəlaloğlu, E.    
1252 
Cəlil oğlu, R.       
1722 
Cəlilli, Ş.  
 
1060 
Cəliloğlu, V.    
168 
Cəlilov, A.M.     
1952 
Cəlilova, L.Z.      
2197 
Cəlilova, Y.    
557 
Cəlilova, Y. 
  
598 
Coculu, S.  
 
1253  
Cömert, S.R.      
2029 
Cübran, X.  
 
1580 
Çelik, Ö.  
      169- 170 
Çələbiyev, N.Z.  
578 
Çingizoğlu, C.   
1254 
Çingizoğlu, Ə.     1682-1683, 
                                      1723 
Çıraqlı, Q.  
 
1255 
Çörəkçi, V.  
    1256-1257 

 
319 
Dadaşov, A.Ə.   
 962 
Dadaşov, A.İ.          868- 869 
Dadaşov, Ə.N.   
1724 
Dadaşov, İ.Q.    
1258 
Dadaşov, M.T.    
1966 
Dadaşova, M.İ.       
1861 
Dağlı, G.  
 
1259 
Daşdəmirov, F.S.     
2159 
Daşdəmirova, G.S.     2030 
David, K.    
 
1581 
Dəliöməroğlu, Y.  
1725 
Dəmirçiyeva, M.V.     2072 
Dərələyəzli, K.   
1684 
Dərələyəzli, V.   
1260 
Dirili, Y.  
 
1063 
Durbilməz, B.    
1582 
Düma, A.     
 
1662 
Dünya, G.           
1263 
Dünyamalı, K.          
1264 
Elatlı, E.  
   1266-1271 
Elçin, R.  
   1272-1273 
Elçin    
 
1064 
Elxan, E.       
 
1726 
Elxan, E.M.      651,652,842, 
                            1178, 1727 
 
Emin, A.İ.  
 
1065 
Etibar, İ.  
     161,1274 
Eyniyev, M.T.           
1862 
Eyvazov, H.C.       
2244 
Eyvazov, Ş.M.        
2073 
Eyvazova, Y.M.  
118 
Eyyubbəyli, G.B.         2297 
Əfəndiyev, Q.C.       
2160 
Əfəndiyev, M.Ə.     252, 261 
Əfəndiyev, P.Ş.  
519 
Əfəndiyeva, E.             871 
Əfşan, M.H. 
 
1275 
Əhməd, Ə. 
 
1276 
Əhməd, Q. 
 
1277  
Əhməd, V.  
 
1278 
Əhmədli, Ə.          171-172 
Əhmədli, R.A.      
1813 
Əhmədli, S.  
 
119 
Əhmədoğlu, M.  
1279 
Əhmədov, Ə.H.  
173 
Əhmədov, Ə.X.  
307  
Əhmədov, Ə.İ.             827 
Əhmədov, Ə-C.İ.    807,828  
Əhmədov, F.T.       
1863 
Əhmədov, İ.S.       
2064 
Əhmədov, Q.İ.   
1280 
Əhmədov, N.Q.     
1962 
Əhmədov, T.    
1067 
Əhmədov, V.S.   
1685 
Əhmədova Z.Q.  
757 
Əhmədova, A.S.      
412 
Əhmədova, G.Ə.     
1967 
Əhmədova, H.M.  
677 
Əhmədova, V.Ş.     
2306 
Əhmədzadə, X.M.  
1731 
Əkbərov, O.H.   
689 
Əkbərov, R.A.        445-446 
Əkbərov, Ş.B.       
2074 
əl-Buxari, M.İ.   
174 
Ələkbərli, Ə.Y.    990, 1179 
Ələkbərov, A.S.    
1834 
Ələkbərova, A.E.      
2245 
Ələkbərova, İ.Ə.     
2031 
Ələkbərova, Ş.İ.      
2075 
əl-Ənbəri, X.Ə.  
175 
Ələsgərli, K.V.             872 
Ələsgərov, B.    
1068 
Ələsgərov, F.M.  
673 
Ələsgərova, L.H.        1923 
əl-Əvəcuği, M.S.  
176 
əl-Fəlah, A.A.    
177 

 
320 
Əli, H.   
 
1281 
Əlibəyli, B.               
834 
Əlibəyli, Ş.Ə.       
2223  
Əlibəyli, T.A.    
520 
Əlibəyzadə, E.M.  
1069 
Əliquliyev, R.M.        7,8, 19 
Əlimirzəyev, X.    1070-1071 
Əlioğlu, M.  
 
1072 
Əlirzayev, E.Ə.       
1864 
Əlirzayev, Ə.Q.   
1686 
Əlişoğlu, Q.    
1282  
Əlişov, Ə.İ.  
 
1283 
Əliyarlı, İ.M.    
810 
Əliyev, A.  
 
873 
Əliyev, A.A.      
1968 
Əliyev, A.H.           558,1704 
Əliyev, A.Q.       
1997 
Əliyev, A.R.      
1969 
Əliyev, A.S.    
874 
Əliyev, C.Ə.        
2224 
Əliyev, E.Ə.            
413 
Əliyev, E.H.       
2307 
Əliyev, F.F.        
1970 
Əliyev, G.A.      
1835 
Əliyev, H.Ə.          270-274 
Əliyev, H.F.         
2225 
Əliyev, İ.Ə.        
2032 
Əliyev, İ.H.  
       275-277 
Əliyev, İ.Z.  
 
 521 
Əliyev, Q.X.      
2076 
Əliyev, Q.M.        1284, 2161 
Əliyev, M.  
 
179 
Əliyev, M.C.     
1703 
Əliyev, M.N.           
447 
Əliyev, M.S.    
151 
Əliyev, N.A.               180,448, 
                              504,505, 761 
 
Əliyev, N.Ə.               837 
Əliyev, O.Ç.       
2207 
Əliyev, Ö.M.    
687 
Əliyev, R.Y.        
2162 
Əliyev, S.O.         
1924 
Əliyev, S.S.        
1925 
Əliyev, S.V.       
2308 
Əliyev, T.X.    
702 
Əliyev, V.  
 
875 
Əliyev, Z.A.    
963 
Əliyev, Z.B.    
308 
Əliyev, Z.H.       1926-1927 
Əliyeva, A.H.    
38 
Əliyeva, D.H.    
876 
Əliyeva, D.R.          
2246 
Əliyeva, E.A.     
2065 
Əliyeva, E.K.      
2309 
Əliyeva, E.M.        
1953 
Əliyeva, G.  
 
1285 
Əliyeva, G.F.       
2247 
Əliyeva, G.T.         
2226 
Əliyeva, H.       
1732 
Əliyeva, H.H.          
1971 
Əliyeva, X.O.   
1180 
Əliyeva, M.M.   
1286 
Əliyeva, N.  
 
991 
Əliyeva, N.N.      
2077 
Əliyeva, R.H.          559, 600 
Əliyeva, S.  
 
1287 
Əliyeva, S.B.     
1998 
Əliyeva, S.Q.       
2163 
Əliyeva, S.Y.         
2078 
Əliyeva, Ü.İ.       
2248 
Əlizadə, A.  
 
1288 
Əlizadə, Ə.Ə.    
579 
Əlizadə, 
İ.T.            
2079
 
Əlizadə, M.N.    
20 
Əlizadə, R.Ə.      
1865 

 
321 
əl-Sahhar, A.H.C.  
178 
Əmiraslanova, Ş.Z.    2080 
Əmirxanov, S.A.  
120 
Əmirov, F.  
 
877 
Əmirov, M.M.   
560 
Əmrahov, M.İ.     
1733 
Ənvərqızı, K.    
101 
Ərəblinski, E.B.  
1289 
Əroğul, Ə.    1290,1291,1687,  
                                      1734 
Əsədli, G.H. 
 
181 
Əsədov, A.  
 
39 
Əsədov, İ.  
 
1292 
Əsədova, A.    
993 
Əsədullayev, A.M.  
878 
Əsgər S.Ə.         
2310 
Əsgərli, Ə.B.      1074-1076 
Əsgəroğlu, Ə.   
1293 
Əsgərov, Ə.A.   
253 
Əsgərov, İ.Q.    
475 
Əsgərov, N.Ə.   
994 
Əsgərova H.E.      
2081 
Əsgərova, S.H.   
879 
Əskərov, R.B.      
2227 
Əsmətov, V.Y.    
2066 
Əşrəf qızı, S.    
182 
Əyyub, N.  
 
1294 
Əyyuboğlu, M.   
1295 
Əzimli, F.N.          880-881 
Əzimli, T.A.     
1735 
Əziz, F.  
 
1296 
Əzizov, E.Ə.      
1736 
Əzizov, S.Q.       
2298 
Əzizova, Ə.N.    
1999 
Əzizova, N.M.   
1077 
Əzizova, Z.A.    
1297 
Fares, İ.M.         
2082 
Fayql, E.      
 
1737 
Feyziyev, C.Ə.         
1820 
Fəna, H.M.Ə.    
183 
Fəna, M.R.         
1738 
Fərəcov, Ə.S.       
1866 
Fərəcov, R.A.    
1298 
Fərəcova, M.N.  
 1670 
Fərəcullayev, R.F.    
2164 
Fərhadi, P.O.        
1867 
Fərhadov, F.M.       
2249 
Fətəliyev, M.B.        
1739 
Fətiyev, M.N.    
1078 
Fuad, E.  
 
1299 
Görədilli, Z.S.    
1300 
Görüryılmaz, M.     
1740 
Göyçəli, M.  
 
1301 
Göyçəyli, H.   
1302  
Göyüşov, N.C.         
2228 
Gözəlova, M.B.       
2250 
Gülafət  
 
1303 
Gülərüz, S.  
 
1304 
Gülgəz-Cahan, G.  
1305 
Gülgün, R.  
 
125 
Gün, N.  
 
1306 
Gündoğdu, S.G.      
2251 
Gündüz, O.M.    
126 
Günər, M.  
 
1307 
Hacı Əlövsət, K.Ə.  
1308 
Hacı Kənan  
 
1309 
Hacılı, N.  
 
1310 
Hacılı, R.Ə.                833 
Hacımusalı, O.   
1311 
Hacıoğlu, M.    
1688 
Hacıpur, E.Ə.      
2299 
Hacısoy, H.  
 
184 
Hacıyev, A.M.   
1079 
Hacıyev, E.İ.            
2229 
Hacıyev, M.İ.    
995 
Hacıyev, R.S.      
1868 

 
322 
Hacıyev, T.E.          
1821 
Hacıyev, T.İ.          604-605 
Hacıyev,Y.Z.    
683 
Hacıyeva, A.S.      
2083 
Hacıyeva, Ə.H.        
2230 
Hacıyeva, H.M.  
562 
Hacıyeva, M.        996,1080 
Hacıyeva, M.Q.  
185 
Hacıyeva, N.N.      
2084 
Hacıyeva, S.M.    
2252 
Hacıyeva, Ü.K.     
2085 
Hacıyeva, Z.Ə.   

Hacızadə, B.K.            843 
Hadıyeva, K.G.  
1671 
Haqqı qızı, S.    
1312 
Hans, S.S.  
 
742 
Haşimi, A.Ə.      
1741 
Heyət, C.  
 
769 
Həbib, E.  
 
1313 
Həbibbəyli, İ.Ə.   1082-1083 
Həbibbəyli, Ü.Y.     
2253 
Həbibova, K.Ə.  
998 
Həbibova, Z.Z.       
2254                                                                             
Həkəri, M.Q.    
1314 
Həmidov, H.A.      
401 
Həmidov, İ.H. 606,999-1000 
Həmidov, İ.Y.          
2231 
Həmzəyev, G.Ə.  
563 
Həmzəyeva, S.S.    
2255 
Həsənli, B.A.    
607 
Həsənov, A.Ş.         
1822 
Həsənov, A.V.   
522 
Həsənov, A.Z.          
 2015 
Həsənov, E.A.    
1836 
Həsənov, E.B.       
1869 
Həsənov, E.H.        
449 
Həsənov, E.K.       
2165 
Həsənov, H.    
1316 
Həsənov, Q.T.   
678 
Həsənov, M.İ.    
804 
Həsənov, R.    
359 
Həsənov, R.Ş.        
2311 
Həsənov, T.Ş.    
720 
Həsənov, V.M.        
2086 
Həsənova, G.S.       
2256 
Həsənova, M.A.   
1832 
Həsənova, S.M.  
1001 
Həsənova, Z.M.    
2087 
Həsənzadə, C.             844 
Həsənzadə, X.N.     
2208 
Həsənzadə, S.K.  
1317 
Həşimli, H.M.     1084- 1086 
Hicran, F.  
 
1087 
Hümbətov, N.M.      
1870 
Hümmətov, A.F.   
2088  
Hüseyn, A.S.      
2166 
Hüseyn, F.  
 
1318 
Hüseynbəyli, E.    1319-1321 
Hüseynli, A.      
1742 
Hüseynli, N.İ.       
2300 
Hüseynli, T.A.     1871-1872 
Hüseynov, A.Ş.           845 
Hüseynov, B.B.  
665 
Hüseynov, E.İ.    
2312 
Hüseynov, E.M.     
450 
Hüseynov, E.Y.      
2167 
Hüseynov, Ə.   
1322 
Hüseynov, Ə.M.  
964 
Hüseynov, Ə.Ş.  
1088 
Hüseynov, H.    
882 
Hüseynov, H.Q.  
566 
Hüseynov, H.M.     
1816 
Hüseynov, İ.H.               40,41 
Hüseynov, K.S.       
2257 
Hüseynov, Q.M.   
2000 
Hüseynov, M.    
1323 

 
323 
Hüseynov, M.    
883 
Hüseynov, M.A.  
1002  
Hüseynov, R.      
1743 
Hüseynov, R.         121,1324, 
                             1325,1672 
Hüseynov, R.V.          1873 
Hüseynov, S.Ə.      
2168 
Hüseynov, Ş.A.  
281 
Hüseynov, T.Ə.  
373 
Hüseynov, T.H.     
386 
Hüseynov, T.İ.   
1326 
Hüseynov, Y.R.   
2313 
Hüseynova, C.S.      
2258 
Hüseynova, E.Ə.  
884 
Hüseynova, E.S.     
1972 
Hüseynova, G.Q.  
885 
Hüseynova, İ.S.   
2169 
Hüseynova, L.A.    
2033 
Hüseynova, N.A.      
2089 
Hüseynova, N.H.  1089-1090  
Hüseynova, T.   
608 
Hüseynova, V.       374, 523 
Hüseynova, V.O.     
2090 
Hüseynzadə, H.Ş.     
2091 
Hüseynzadə, R.L.  
10 
Xalid Mahmud   
1327 
Xalıqova, R.    
1003 
Xankişiyev, B.A.  
11 
Xankişiyev, H.Ə.  
1091 
Xanməmmədli, Ə.  
186 
Xələfli, Ə.R.    
1328 
Xələfov, A.A.           102,103 
Xələfova, S.A.     
2314 
Xəlil, Z.  
   1329-1330 
Xəlili, Ə.M.         
2259 
Xəlilli, Ş.  
 
1092 
Xəlilov, B.Ə.    
1005 
Xəlilov, E.A.    
1331 
Xəlilov, F.Y.      
1928 
Xəlilov, Q.R.           
415 
Xəlilov, M.C.     
1673 
Xəlilov, S.S.     1006, 1093 
Xəlilov, T.A.    
666 
Xəlilov, Y.F.          
451 
Xəlilzadə, F.    
1094  
Xınalı, Z.    1333,1616-1618 
Xudiyev, N.M.   
609 
İataşvili, Ş.  
 
1334 
İbadlı, O. V.    
730 
İbadoğlu, Q.B.      
387  
İbadov, E.İ.        
2260 
İbayev, E.A.        
1973 
İbrahim, Ə.S.    
975  
İbrahimqızı, S.   
808 
İbrahimli, Ç.A.      
1874 
İbrahimli, S.      
1619 
İbrahimoğlu, V.İ.  1335-1336 
İbrahimov, E.E.   
1929 
İbrahimov, E.R.       
1747 
İbrahimov, Ə.İ.  
1098 
İbrahimov, F.N.  
524 
İbrahimov, İ.X.         
1748 
İbrahimov, N.N.    
1837 
İbrahimov, S.Ə.  
1337 
İbrahimov, S.M.     135,1007, 
                     1099,1100,1338, 
İbrahimov, Z.N.    
2092 
İbrahimova, A.P.    567, 610 
İbrahimova, G.İ.  
660 
İbrahimova, İ.A.  
1339 
İbrahimova, J.M.    
2034 
İbrahimova, S.M.     888-889 
İbrahimova, Ş.İ.  
890 
İdris, E.   
 
1340 
İdrisoğlu, A.    
1341 
İlyazoğlu, İ.    
1342 

 
324 
İman İlğım.      
1343 
İmam Musa Sədr  
187 
İmamquliyeva, G.F.   1954 
İmanov, A.L.         
1875 
İmanov, Ə.Ş.    
375 
İmanov, H.R.    
136 
İmanov, K.             
452 
İmirhəsənli, T.F.          823 
İmranoğlu, A.    
1344 
İncəli, Ə.M.    
1345 
İrəvanlı, E.  
 
1346 
İsaqoğlu, V.    
1347 
İsayev, A.B.        
2067 
İsayev, A.S.         
1847 
İsayev, M.A.      1348-1349 
İsayeva, E.B.           
2035 
İsgəndər, C.    
1350 
İsgəndəroğlu, N.  
1351 
İsgəndərov, Ə.Ə.     
2147 
İsgəndərov, X.Ə.  
800 
İsgəndərov, R.Ə.   
392 
İsgəndərova, N.Q.   
2093 
İslam, Z.  
 
1352 
İsmayıl oğlu, İ.      
453 
İsmayıl, E.  
 
1353 
İsmayıl, N.  
   1354-1355 
İsmayılqızı, K.   
1356 
İsmayıloğlu, H.  
507 
İsmayılov, A.H.       
2036 
İsmayılov, A.Z.     
1818 
İsmayılov, C.İ.   
698 
İsmayılov, F.C.  
309 
İsmayılov, F.Y.      
1876 
İsmayılov, H.İ.   
1689 
İsmayılov, X.İ.   
104 
İsmayılov, İ.İ.   
459 
İsmayılov, İ.M.  
674 
İsmayılov, İ.N.   
526 
İsmayılov, İ.Z.      
1751 
İsmayılov, M.İ.      
1974 
İsmayılov, R.A.  
1833 
İsmayılov, T.    
667 
İsmayılova, A.   
612 
İsmayılova, G.   
892 
İsmayılova, R.Ə.      
2001 
İsmayılova, S.    
66 
İsmayılzadə, P.Ə.  
653 
İsrafiloğlu, N.R.  
360 
İsrafilov, E.F.       
2094 
İşık, L.   
 
1357 
Kamal, S. 
 
1358 
Kandemir, Y.M.  
1621 
Kar, Ü.   
 
1584 
Karakuş, H.  
 
1585 
Kazım, M. 
   1359-1360 
Kazımoğlu, S.    
1008 
Kazımov, A.M.    
2095 
Kazımov, A.S.   
569 
Kazımov, C.İ.        
2261 
Kazımov, Q.Ş.     1009-1010, 
                                       1361 
Kazımov, M.M.        
1877 
Kazımov, N.K.   
893 
Kazımov, N.M.       527-533 
Kazımov, T.H.   
1011 
Kazımova, V.K.       
1975 
Keskin, Ö.  
 
1586 
Kəlbiyev, Y.A.           1848 
Kəmərli, A.  
    1363-1364 
Kəmərli, D.  
 
1365 
Kənan, R.  
 
1366 
Kərim, Ə.S.       
1622 
Kərim, M.T.        
2205 
Kərimi G.Ş.    
1367 
Kərimli, A.A.     
2096 
Kərimli, K.        
1752 

 
325 
Kərimli, R.  
 
1368 
Kərimli, T.  
 
1102 
Kərimov, A.    
1012  
Kərimov, A.K.     
2170 
Kərimov, A.R.             824 
Kərimov, C.           
393 
Kərimov, E.    
310 
Kərimov, İ.S.    
966 
Kərimov, K.    
775 
Kərimov, M.T.   
894 
Kərimov, R.Ş.    
1103 
Kərimov, S.    
1369 
Kərimov, S.Q.        
21,22 
Kərimov, Y.Ş.  534-536, 580 
Kərimova, L.R.    
2037 
Kılkıl, E.         
2209 
Kitab, D.           
1370 
Kocamaz, B.    
1587 
Köçkün, İ.  
 
1372 
Köçkün, V.          1373,1624 
Kramer, S.N.      
1753 
Krayon.  
 
153 
Kurani, Ə.  
 
189 
Kurucan, A.                 154 
Kuznetsov, Y.    
1588 
Kürəkçaylı, C. İ.  
1374 
Kürqıraxlı, K.    
1375 
Küsgün, N.  
 
1376 
Kvaçidze, V.A.  
122 
Qabıssanlı, Ş.    
1377 
Qacar, M.  
 
1378 
Qafarov, V.R.     
2210 
Qafarov, V.V.      
2315 
Qafarova, D.Q.     
2097 
Qarabağlı, R.              838 
Qaradağ, R.S.    
361 
Qaradağlı, İ.    
1379 
Qaradərəli, A.    
1380 
Qaraxanoğlu, M.  
537 
Qaraisayev, N.M.    
814 
Qaralov, Z.İ.    
12 
Qaraməmmədli,Y.A.    155 
Qaraşarlı, Ç.M.   1676,2232 
Qarayev, M.A.   
722 
Qarayev, R.M.        
403 
Qardaşov, Ə.Ə.        
1823 
Qasımlı, M.C.    
311 
Qasımlı, V.Ə.      
1878 
Qasımov, A.Q.       
2038 
Qasımov, A.T.          
832 
Qasımov, Ə.    
283 
Qasımov, Ə.M.    
2211 
Qasımov, F.H.   
362 
Qasımov, İ.  
 
1381 
Qasımov, M.Ə.  
708 
Qasımov, S.M.        
1849 
Qasımov, V.Ə.   
23 
Qasımova, E.N.       
1824 
Qasımova, X.A.  
1013  
Qasımova, K.Q.       
1825 
Qasımova, S.C.       617, 896 
Qasımova, S.D.  
618 
Qaşqay, R.B.     
2294 
Qaşqay, S.M.        
1756 
Qaya, İ.   
 
1382 
Qayalı, E.M.    
1383 
Qaymaqlı, A.A.  
1182 
Qazıyev, A.Q.     
2039 
Qeybulla, U.    
1384 
Qəbələ, H.  
 
1385 
Qədimov, Ə.    
114 
Qədimov, Ə.N.   
1104 
Qəfərov, M.S.    
1915 
Qəhrəman, İ.      1183, 1386 
Qəhrəmanlı, N.Ə.  
1105 
 

 
326 
Qəhrəmanova, N.     570,619, 
                                        620 
Qəmbərova, Q.G.  
1106 
Qəmgin, E.  
 
1387 
Qənbərov, D.M.   
1930 
Qənbərov, X.Q.  
805 
Qənbərova, G.Q.   
2221 
Qəndilov, R.T.   
571 
Qəndilov, S.M.   
284 
Qəniyev, S.H.    
1184 
Qənizadə, M.M. 
1388 
Qəribli, İ.E.  
     621,1107 
Qəzvini, Ə.X.    
190 
Qəzvini, V.  
 
1389 
Qoca, F.  
 
1390 
Qocayev, A.H.       
2016 
Qoqulan, M.F.   
745 
Qolubniçiy, İ.    
1589 
Qrabar, S.   
 
1590 
Qubadov, E.İ.       
2098 
Qubadov, E.İ.       
2098 
Quliyev, C.R.         897, 898 
Quliyev, E.A.         
1879 
Quliyev, E.Ə.           
2145 
Quliyev, E.H.    
1108 
Quliyev, Ə.A.    
572 
Quliyev, F.B.    
285 
Quliyev, F.M.    
24 
Quliyev, H.İ.         
2262 
Quliyev, İ.Ə.    
622 
Quliyev, İ.K.      
2171 
Quliyev, M.A.         
404 
Quliyev, O.  
 
312 
Quliyev, R.H.        
1880 
Quliyev, R.S.    
965 
Quliyev, S.  
 
1391 
Quliyev, S.F.       
2172 
Quliyev, T.Ə.    
899 
Quliyev, Y.N.       
2040 
Quliyeva, A.573,574,   623-625 
Quliyeva, C.M.      
2263 
Quliyeva, F.E.        
2041 
Quliyeva, N.M.  
654 
Quliyeva, N.R.         
2212 
Quluzadə, Ə.A.   
1628 
Quluzadə, M.R.      
1881 
Quluzadə, N.V.   
2316 
Qurban qızı, G.  
1392 
Qurbani, A.   
 
1691 
Qurbani, S.  
 
1394 
Qurbanqızı, A.         724-726 
Qurbanov, A.    
193 
Qurbanov, A.M.    626,1014 
Qurbanov, C.Q.       
815 
Qurbanov, E.M.     709, 731 
Qurbanov, R.N.  
1109 
Qurbanova, L.M.  
762 
Qurbanova, M.M.    
1990 
Qurbanova, Z.Z.  
194 
Qurbanzadə, A.A.   
137 
Qüdrət, V.  
 
1395 
Lalayev, Ə.H.    
967 
Lələəhmədli, V. 
1396 
Mabudoğlu, Z.   
1016 
Mahir, Ə.     1110,1397,1692   
Mahmudlu, Y.M.  
627 
Mahmudov, M.C. 538,1947 
Mahmudov, T.G.    
2099 
Mahmudov, Y.M.  314,1757 
Mahmudova, C.E.  
901 
Mahmudova, Q.Ç.  
1017 
Mahmudova, P.Ə.      2042 
Mahmudova, Ş.Ə.     
2264 
Mahmut, N.            
2213                                                                           
Nəcəfova, Z.M.        
2214 
Mahmut, N.         
2213 

 
327 
Maqsudov, E.S.  
1018 
Maraği-əl, Ə.    
732 
Mazardani, H.S.  
195 
Mehdi, Q.  
 
1398 
Mehdi, T.  
 
138 
Mehdiyev, F.           
420 
Mehdiyev, R.Ə.  
286 
Mehdiyev, S.B.  
1399 
Mehdiyeva, G.Ə.    
1758 
Mehdizadə, R.N.      
2173 
Mehrabov, A.O.  
539 
Mehralıyev, A.D.  
2043 
Mehrəliyeva, G.Ə.  
2044 
Mehtiyev, A.S.      
388 
Meydanlı, F.    
1400 
Məchul, M.Ş.    
1401 
Məcidzadə, A.F.      
1760 
Mədədli, A.  
 
1402 
Mədətoğlu, Ə.      1403-1404 
Məftun, Ə.  
 
1405 
Məğrur, A.  
 
1406 
Məhəmmədoğlu, Y.363,1407 
Məhərrəmzadə-Şirinova, S.Ş. 
                                      903 
Məhərrəmli,Q.M.  
127 
Məhərrəmov, A.M. 690,706 
Məhərrəmov, M.M.  
2045 
Məhərrəmov, P.F.     
2100 
Məhərrəmov, V.M.     1761 
Məhərrəmova, S.İ.    
2265 
Məhərrəmzadə-Şirinova, S.Ş. 
                                      903 
Məhyəddinqızı, Ş.   
1693 
Məlikov, H.A.   
1111 
Məlikov, M. Z.   
733 
Məlikova, G.A.    
2266 
Məlikrzayev, A.Ə.    
1882 
Məmmədcanlı, N.  
1408 
Məmmədquluzadə, C. 1409- 
                             1410,1630 
Məmmədli, A.Ə.        2267 
Məmmədli, F.      1411-1412 
Məmmədli, İ.F.     
1931 
Məmmədli, İ.M.          2268 
Məmmədli, Q.   
128 
Məmmədli, O.Q.  
249 
Məmmədli, P.H.  
115   
Məmmədli, S.M.  
1112 
Məmmədov, A.A.    
1883 
Məmmədov, A.M.   
2101 
Məmmədov, A.S.  
477 
Məmmədov, E.B.     
1932 
Məmmədov, E.H.  
1413 
Məmmədov, Ə.A.  
540 
Məmmədov, Ə.M.    
1762 
Məmmədov, F.M.     
2198 
Məmmədov, H.İ.        2199 
Məmmədov, H.N. 1763-1764 
Məmmədov, İ.B.    
1765 
Məmmədov, İ.M.    
1766 
Məmmədov, İ.O.  
1019 
Məmmədov, K.M.   
1884 
Məmmədov, Q.M.      2102 
Məmmədov, M.A.       1850 
Məmmədov, N.    
1767 
Məmmədov, N.Y.       1885 
Məmmədov, O.C.       1933 
Məmmədov, R. R.  
1414 
Məmmədov, R.Y.    
1934 
Məmmədov, S.   
197 
Məmmədov, S.A.  
628 
Məmmədov, Ş.Ç.       1886 
Məmmədov, T.T.  
287 
Məmmədov, V.A.        2295 
Məmmədov, V.C.  
1415 
Məmmədov, Y.C.    
1768 

 
328 
Məmmədov, Z.  
478 
Məmmədov, Z.A.     
2002 
Məmmədov, Z.Ə.     
2200 
Məmmədov, Z.F.   
389 
Məmmədov, Z.N.       2103 
Məmmədov, Z.T.     
1887 
Məmmədov,N.R. 
29 
Məmmədova, A.V.     2046 
Məmmədova, B.H.      2269 
Məmmədova, E.  
1416 
Məmmədova, G.Ş.   
2047 
Məmmədova, Q.T.     1955 
Məmmədova, L.M.   
2104 
Məmmədova, L.M.   
2104 
Məmmədova, M.Ə.  
904 
Məmmədova, N.M.    2270 
Məmmədova, R.   
1631 
Məmmədova, R.E.  
2003 
Məmmədova, S.Ç.      2271 
Məmmədova, S.D.  
256  
Məmmədova, T.K.   
2272 
Məmmədova,M.H.  
25 
Məmmədzadə, İ.  
139 
Mənsimov, K.B.  
26 
Mərdanov, M.C.  
542 
Məsimova, L.A.     
2273 
Məsud, A.  
 
1418 
Mikayılov, Ş.A.  
1113 
Mikayılova, Ə.N.     
2233 
Mikayılzadə, N.C. 156,1114, 
                                      1419 
Mir-Babayev, M.Y. 
364 
Mirbəşiroğlu, E.  
315 
Mirələmov, H.F.  
1420 
Mirxəliloğlu, M.  
1421 
Mirişli, R.A.         905-908 
Mirzə, H.F.  
 
198 
Mirzə, H.M.  
 
199  
Mirzə, X.  
 
1422 
Mirzəliyev, İ.A.      
1888 
Mirzəliyeva, M.M.  
1020  
Mirzəyev, A.B.  
1115  
Mirzəyev, C.H.           1770 
Mirzəyeva, H.Ə.         1889 
Miskinli, K.  
 
1423 
Mişveladze, R.   
1592 
Molaei, H.H.           
1976 
Mövsümov, E.M.  
668  
Muğanlı, M.  
   1424-1425 
Muğanna, İ.      1426-1427 
Muxtarov, X.C.   1428-1429 
Muxtarova, S.N.        
2105 
Muini, M.C.  
 
200 
Murad, G.  
 
1430 
Murad, X.  
 
1431 
Muradxanlı, E.    
1432 
Muradxanov, R.M.   
2004 
Muradoğlu, N.   
1433 
Muradov, E.İ.     
1935 
Muradova, B.Ə.    
1838 
Musa, A.M.  
 
13 
Musalı, V.A.       1116, 1434 
Musayev, C.B.   
688 
Musayev, Ə.Z.   
201 
Musayev, H.M.       
421 
Musayev, M.Q.    
2048 
Musayev, M.T.   
1117 
Musayev, V.A.   
1435 
Musayev, V.H.   
27 
Musayev, Z.S.    
699 
Musayeva, M.İ.     
2274 
Musazadə, R.M.  
910 
Mustafa, Ə.S.    
911 
Mustafayev, N.C.     
2049 
Mustafayeva, G.Ə.     1890 
Mustafayeva, İ.R.    
2106 

 
329 
Mustafayeva, N.S.  
1118 
Mustafayeva, S.M.   629-630, 
                                       1771 
Mustafazadə, T.T.    
1772 
Müller, H.   
 
1591 
Mürsəlov, M.M.        
1891 
Mürsəlova, Z.Ş.    
2107 
Mürvətqızı, S.    
1436 
Müşfiq, Ə.          912,1632 
Mütəllimova, Ç.  
1119 
Nadir, M.  
 
1437 
Nadirli, İ.  
 
1438 
Nadiroğlu, E.    
14 
Nağı, A.       
 
1773 
Nağıyev, C.Q.    
1120 
Nağıyev, F.  
 
455 
Nağıyev, N.     1439- 1441 
Nağıyev, N.T.    
1936 
Nağıyev, R.T.     
1937 
Nağıyev, V.    
1442 
Nağıyev, Z.Ə.    
1694 
Nağıyeva, C.M.  
1121 
Nağıyeva, T.A.    
2275 
Namazlı, Ş.Ə.     
1826 
Nazimoğlu, R.    
1443 
Nehrəmli, Ə.    
1445 
Nehrəmli, N.İ.   
1446 
Nesim, A.     
 
1593 
Nəbi, S.  
 
203                                                                                                                                                              
Nərimanoğlu, R.  
204       
Nəbibəyli, Z.      1695,1774- 
                                    1775 
Nəbioğlu, M.    
543 
Nəbioğlu, S.    
1122 
Nəbiyev, A.M.      704,1123 
Nəbiyev, B.Ə.     1124-1128 
Nəbiyeva, B.   
1447 
Nəcəfov İ.H.    
705 
Nəcəfov, C.K.          
1839 
Nəcəfova, A.B.         
2201 
Nəcəfova, M.    
1129 
Nəcəfova, S.M.      
1977 
Nəcəfova, V.Q.           1892 
Nəcəfova, Z.M.     
2214 
Nəcəfzadə, A.İ.      913,1448 
Nəcəfzadə, Q.M.  
1449 
Nərimanoğlu, K.V.  
1021 
Nərimanoğlu, M.        1776 
Nəsiboğlu, B.    
1450 
Nəsibov, E.M.     265,  1840 
Nəsibova, A.N.      
2050 
Nəsir, M.Q.          1451-1453 
Nəsir, V.  
 
 771 
Nəsirli, M.  
 
1454 
Nəsirov, M.Y.         712, 772 
Nəsirova, Ş.N.      
2276 
Nəzakət  
 
1455 
Nəzərli, E.                  835 
Nəzərli, Ə.Ə.    
1456 
Nəzərov, A.M.   
288 
Nəzərova, A.A.        
2215 
Nəzərova, V.     
1633  
Nəzirli, Ş.Ə.         
1777 
Niyazov, Ə.N.       
2108 
Nizami      
 
1634 
Nizammülk, T.Ə. 1457-1458 
Novruzov, R.    
1459 
Novruzova, R.Ə.İ.       2216 
Nurəliyeva, T.    
83      
Nuriyev, C.Q.            498, 500 
Nursuz, N. 
 
1460 
Nuruqızı, S.            1635-1637 
Nüsrət, İ.  
       206, 1461 
Obama, B.           
1778 
Ocaqov, H.O.           508-509 
Oğuz, Y.                 1462, 1779 

 
330 
Ol, Ə.    
 
1463 
Orucov, A.Y.       
2317 
Orucov, Ə.A.     
1827 
Orucov, F.M.   
703 
Orucov, T.T.    
1130 
Orucova, N.H.   
796 
Osmanlı, D.O.   
1464 
Ömərov, İ.A.      
1841 
Ömərov, S.X.        
2202 
Ömərova, K.K.      
1978 
Özdemir, E.     
1664 
Özdemir, G.Ö.    
1594 
Özərən, Ə.        
2051 
Pamuk, O.   
   1595-1596 
Paşa, T.  
 
1465 
Paşaqızı, H.  
 
1466 
Paşayev, K.P.         
395 
Paşayev, N.Ə.    
1705 
Paşayev, N.M.    
2174 
Paşayeva, A.A.     
2277 
Paşayeva, Q.Ə.   
1842 
Paşayeva, P.Ş.   
1023 
Paşayeva, Ş.R.   
544 
Perro, Ş.      
 
1665 
Pəhləvan, Ə.    
1467 
Pənah, G.  
 
1131 
Pənahi, Ş.A.    
692 
Pərviz    
 
1468 
Piləçaylı, T.    
1469 
Pirəliyev, A.G.   
2005 
Piriyev, A.M.    
257 
Piriyev, Y.M.           
817 
Poluxov, İ.X.        
2175 
Protopopov, A.S. 
317                                                                        
Sadıqoğlu, A.    
318 
Puşkin, A.S.     
1667 
Pünhan, B.  
 
1471 
Rafiqoğlu, R.    
1472 
Ramazanoğlu, F.  
501 
Ramazanov, C.N.   
2109 
Ramiz qızı, A.   
1132 
Ramizqızı, S.     
1638 
Reyhanlı, F.     
1473 
Rezazadeh Baqheri, A.  2278 
Rəcəbli, Ə.Ə.     1024-1027 
Rəcəbov, O.M.        575, 582,  
                          631, 914,915    
Rəcəbova, B.Ə.   
1677 
Rəhimli, Ə.        
1780 
Rəhimli, İ.Ə.    
969 
Rəhimli, R.H.     
1781 
Rəhimli, R.Z.    
502 
Rəhimli, T.Y.    
1133 
Rəhimoğlu, A.   
1474
 
Rəhimov, A.       1475-1480 
Rəhimova, E.A.  
1028 
Rəsuloğlu, Q.     
1481 
Rəsulova, A.    
632 
Rəsulzadə, M.Ə.   
1782 
Rudıy, K.V.           
390 
Ruhdaş, Q.İ.      
1482 
Ruits, J.P.  
 
42 
Rüstəm, X.   
 
1597 
Rüstəmli, A.H.   
1134 
Rüstəmov, Ə.M.   
1483 
Rüstəmov, R.Ş.  
157 
Rüstəmov, Y. İ.  
140 
Rüstəmova, T.V.     
2052 
Rüstəmzadə, A.X.   
1938 
Rza, X.U.    1135-1136,1484- 
                             1485, 1639 
Rzasoy, S.G.    
1137 
Rzayev, F.Ç.    
1138 
Rzayev, F.F.       
1893 
Rzayev, Q.İ.    
1029 
Rzayev, M.H.  141,142,158 

 
331 
Rzayev, S.M.    
105 
Rzayev, Z.H.      
2318 
Rzayeva, A.C.    
2110 
Rzayeva, A.M.        
2111 
Rzayeva, E.     
1640 
Rzayeva, S.N.       
1939 
Sabir, R.   
 
1486 
Sabitova, A.  
 
1139 
Sadıq, F.   
 
1487 
Sadıq, İ.   
 
1488 
Sadıq, İ.H.        
1783 
Sadıq, Ş.  
      633,1030 
Sadıqov, A.S.    
669 
Sadıqov, B.Y.    
1489 
Sadıqov, F.B.         548,1490 
Sadıqov, İ.C.          634-635 
Sadıqova, T.A.         
2112 
Sadıqova, T.B.   
583 
Sadıqzadə, Q.S.  
1491 
Sahil, S.       
 
1492 
Sailov, S.A.      
1493 
Salahov, Z.Ə.   
773 
Salahova, S.Ş.    
2113 
Salahova, S.Ş.    
2113 
Salahzadə, Ə.     
1641 
Salamoğlu, T.      1140-1141 
Saldaş, Ə. S.      
1494 
Saleh, B.           
1495 
Saleh, F.Q.       
1496 
Sarıhüseynoğlu, V.N.  1497 
Satoğlu, A.   
 
1598 
Sevil, X.             
1498 
Seyidəhmədov, Ə.C.   1956 
Seyidəliyev, N.F.     
2234  
Seyidov, A.  
 
675 
Seyidov, Ə.C.        290,1500 
Seyidov, M.H.    
1501 
Seyidov, Y.M.   
 636 
Sezgin, A.B.    
207 
Səfa, A.      
 
1503 
Səfəri, M.H.          
2017 
Səfərli, M.S.      
1504 
Səfərov, E.F.         
1940 
Səfərov, M.T.      
1505 
Səfərov, Y.S.    
1142 
Səfərova, A.S.     
1894 
Səfərova, S.İ.        
1979 
Səfixanlı, A.M.        
1941 
Səfiyeva, F.R.    
1143 
Səxavət, S.            1506-1507 
Səidov, R.Ə.        
2148 
Səlimov, A.İ.      
1508 
Səlimov, M.D.          423-424 
Səlimov, R.A.         
2053 
Səlimova, A.K.     
2176 
Səlimova, R.A.       
2279 
Səlimova, S.A.           2280 
Səlimov-Şağani, T.Q.     209, 
                                      1696 
Səmədov, A.A.       291,1144 
Səmədov, A.Q.   
1697 
Səmədov, E.          210- 211  
Səmədova, D.A.         2281 
Səmədzadə, Z.Ə.  
367 
Səməndərov, F.Y.    462-463 
Sərdarov, T.Ə.   
368 
Solğun, D.          
1510 
Soltanlı, İ.Q.       
1895 
Sultan, T.           
1511 
Sultanlı, V.  
 
1147 
Süleyman, Ə.     
1643 
Süleymanoğlu, Ə.        1512  
Süleymanov, S.M.  
637 
Süleymanov, V.E.      1896 
Süleymanova, D.S.     2054 
Süleymanzadə, M.         1513 

 
332 
Sviridov, O.Y.       
391 
Şadlinskaya, S.V.       2114 
Şadlinski, V.B.         717-719 
Şahbəndəyev, E.H.     1980 
Şahbuzlu, F.       
1514 
Şahhüseynova, S.A. 
 162 
Şahmar, E.         1515, 1784 
Şahməmməd          1516-1520 
Şahməmmədov, N.S.   2115 
Şahsuvarlı, T.N.  
1521 
Şahzadə              
1522 
Şaiq A.            
1644 
Şairov, S.S.  
 
1148 
Şamilov, B.E.    159-160,744 
Şamıoğlu, Ş.    
1149 
Şəfiyev, Ə-C.         124, 670 
Şəfiyev, M.Ə.       
1897 
Şəfiyev, V.M.    
2006 
Şəhriyar, M.H.      1599,1645 
Şəkərəliyev, A.Ş.   
394 
Şəkərli, S.Ə.       
1523 
Şəkuri, B.Q.          696, 797 
Şəmi, H.           
1524 
Şəmşiroğlu, Q.     1525,1646 
Şərif, Ə.  
 
1151 
Şərifli, K.K.            87,106 
Şərifov, M.F.     
1898 
Şərifov, M.H.      
2177 
Şərifov, Ş.Ş.     
1831 
Şıxəliyev, K.S.           831 
Şıxəliyev, V.R.        
1899 
Şıxlı, İ.Q.   
 
1527 
Şikarqızı, P.     
1528 
Şirəliyeva, G.Ş.      
2055 
Şirinova, S.T.        
2217 
Şirinzadə, E.Ş.      
1900 
Şiriyev, T.M.      
2319 
Şırlanlı, Ə.    549,1529, 1785 
Şirvanlı, M.U.    
1530 
Şuşalı, İ.    
 
1531 
Şübbər, S.A.    
213 
Şükürlü, Q.M.    
1532 
Şükürov, A.Ş.       
1981 
Şükürov, S.C.    
1150 
Şükürov, V. 
 
 464 
Şükürzadə, İ.Ş.   
550 
Tağıyev, A.Ə.    
1533 
Tağıyev, C.V.           576,1152   
Tağıyev, Ə.M.   
143 
Tağıyev, T.İ.      
1948 
Tağıyev, Z.S.         
1901 
Tağızadə, A.Z.   
638 
Tağızadə, N.Ə.      
2282 
Tağızadə, R.     
1534 
Tahirqızı, Ş.    
1153 
Tahirli, Ş.Y.     
1535 
Tahirov, K.M.      
2320 
Tahirov, S.S.                849 
Taisoğlu, T.      
1536 
Talıbov, R.V.     
1843 
Talıbova, A.     
1786 
Talıbzadə, A.    
970 
Tanrılı, F.   
 
1648 
Tanrıverdi, Ə.V.  
1032 
Tanrıverdiyeva, G.Q.  1902 
Tapdıq, İ.     
 
1537 
Tapdıqoğlu, N.         109-111 
Tapdıqov, A.S.         
2283 
Tard, Q.  
 
258 
Tarverdiyev, M.N.     
2116 
Teymur, M.     
1538 
Teyyub Qurban  
88 
Təbib, M.    
 
1650 
 Təbrizi, S.Q.    
1539 
Təkləli, M.  
 
1034 
Tərəkəmə, Ə.    
656 

 
333 
Toxlucalı, Ə.     
1540 
Topbaş, O.N.    
214 
Tuncay, B.  
 
657 
Tusi, X.N.  
 
144 
Tustəri, M.  
 
216 
Tücan, Ə.     
 
1652 
Türkman, İ.M.    
1787 
Türkoğlu, F.       
1541 
Uluxanlı, İ.C.     
1543 
Umud, C.   
 
1544 
Ülvi, Ə.H.             1545-1547 
Ülvi, Z.   
 
1548 
Vahabova, M.R.  
685 
Vahabzadə, B.M.     
1549 
Vahidov, M.A.   
978 
Valeh, H.     
 
1550 
Vedili, Z.   
 
1551 
Verdiyeva, T.Y.     
2301 
Veysəlli, F.Y.      1037,1552 
Veysəlova, A.H.       
2284 
Vəhdətniya, D.M.       2285 
Vəli, R.     
 
1553 
Vəlioğlu, F.  
 
217 
Vəliyev, Ə.M.    
971 
Vəliyev, İ.Ö.            
813 
Vəliyev, M.Z.    
1903 
Vəliyeva, S.X.    
2286 
Vəzir, M.  
 
655 
Vistənli, Ə.B.     
1554 
Vural, F.  
 
218 
Vüqar, Z.        
1555 
Yağmur, O.      
1668 
Yaqub, P.A.  
       219-220  
Yaqub, Z.Y.         1556-1558 
Yanar, M.   
 
1559 
Yanardağ, S.     
1789 
Yekəəhmədli, A.   
1560 
Yenisey, A.   
 
1561 
Yenisey, G.      
1790 
Yerfi, R.    
 
1562 
Yəhyayeva, A.Y.  
1904 
Yəqubi, Ə.R.    
222 
Yınanç A.A.       
2178 
Yoloğlu, G.  
 
658 
Yusifli, M.Y.B.         
1791 
Yusifli, V.Ə.    
1154 
Yusifov, F.A.    
1155 
Yusifov, F.F.      
2179 
Yusifov, N.M.    
639 
Yusifova, A.A.   
919 
Yusifova, A.N.        920-921 
Yusubov, N.D.         
2149 
Zahidova, H.Ə.        
2321 
Zaman, M.   
   1563-1564 
Zamanlı, M.Ş.    
1565 
Zamanoğlu, İ.    
1566 
Zamşev, M.  
 
1600 
Zeynalov, A.     
1567 
Zeynalov, Ə.M.  
1038 
Zeynalov, F.R.   
1678 
Zeynalov, M.B.  
145 
Zeynalzadə, N.   
1568 
Zeyniyev, L.O.      
2117 
Zəhiri, B.M.       
1942 
Zəkiyev, C.A.     
2287 
Zəngilanlı, O.    
1569 
Zərqanayeva, İ.Z.  
1828 
Ziyalı, S.      
 
1571 
Zöhramlı, S. 
 
1572 
Zülfüqarlı, M.P.  
259 
 
 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə