AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

152.
 
Əliyev, M.S. Psixologiya atlası [Mətn] /M.S.Əliyev; elmi red. 
E.M.Quliyev; ön söz müəl. Ə.Ə.Əlizadə.- Bakı: Hərbi nəşr., 2009.- 
194  s.:  şək.;  30  sm.-  Əlavə:  s.  180-189.-  Biblioqr.:  s.  190-193.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 25 man., 150 nüs. (cildli).- [2009-
87670] 
153.
 
Krayon.  (Kerroll  Li).  Axır  zaman:  Sevgi  ilə  ötürülmüş 
çənnəlinq-informasiya  [Mətn]  /Krayon;  red.  Ş.Səlimbəyli;  tərc.  ed. 
Şahid.- Bakı: Avropa, 2009.- 175 s.: şək.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- 
ISBN 9785-9125-015-93.- [2009-86099] 
154.
 
Kurucan,  A.  Boşanmaq  üçünmü  evlənirik?  [Mətn]  /Ahmet 
Kurucan;  red.  İ.Quliyev;  tərc.  Ə.Mikayılov.-  Bakı:  Xəzər,  2009.- 
142 s.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-393-35.- [2009-
86629] 
155.
 
Qaraməmmədli,  Y.A.  Qəza  təbabəti  -  fövqəladə  hallarda 
əhaliyə 
psixoloji 
xidmətin 
təşkili 
[Mətn]: 
vəsait 
/Y.A.Qaraməmmədli,  İ.E.Məmmədov;  burax.  məsul  H.O.Ocaqov; 
Avropa  Şurası  İrimiqyaslı  Qəzalar  Üzrə  Qismən  Açıq  Sazişinin 
Bakıdakı  Avropa  Hazırlıq  İnformasiya  Mərkəzi.-  Bakı,  2009.-  179 
s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  177.-  6  man.,  150  nüs.  (cildli).-  [2009-
86699] 
156.
 
Mikayılzadə, 
N.C
Fenomenlərin 
sirri 
[Mətn]: 
antiparapsixologiya  /Nijad  Mikayılzadə;  ön  söz  R.Məlikov.- 
Yenidən işlənmiş 2-ci nəşri.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 2009.- 221 s.: 
şək., portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 5-5020-1552-8 (cildli).- 
[2009-86802] 
157.
 
Rüstəmov,  R.Ş.  İnsan  qəlbinin  anatomiyası  [Mətn]  /Rüstəm 
Rüstəmov; red. Q.Abbas.-  Bakı: Ayparaz, 2009.- 204 s., portr.; 21 

31 
 
sm.-  Biblioqr.:  s.  202-203.-  3  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-Azf-
256596] 
158.
 
Rzayev,  M.H.  Şəxsiyyət:  azadlıq  və  milli  şüur  [Mətn] 
/Məmməd  Rzayev;  elmi  red.  H.R.İmanov;  rəy.  İ.Ə.Rüstəmov, 
Z.C.Hacıyev.- Bakı, 2009.- 117 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 113-
116.- 3 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-84589] 
159.
 
Şamilov,  B.E.  Leylilərə  və  Məcnunlara  [Mətn]  /Bəhram 
Şamilov.-  Bakı,  2009.-  8  s.,  portr.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 1 man., nüs. yox.- [2009-84208] 
160.
 
Şamilov,  B.E.  Stress  Relyativizm  Psixoanaliz  [Mətn] 
/Bəhram  Şamilov.-  Bakı,  2009.-  24  s.,  portr.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s. 
24.- 1 man., nüs. yox.- [2009-84209] 
 
17 Etika 
 
161.
 
Etibar,  İ.  Gənc  ailə  üçün  yaddaş  [Mətn]  /İskəndər  Etibar.- 
Bakı: MBM, 2009.- 75 s.; 20 sm.- 2 man., 2000 nüs.- ISBN 9789-
9522-904-18.- [2009-84486] 
162.
 
Şahhüseynova,  S.A.  Etika  [Mətn]:  incəsənət  təmayüllü  ali 
məktəb  tələbələri  ücün  dərslik  /Sevinc  Şahhüseynova;  red. 
H.Rzaquliyeva;  rəy.  N.Cərulla  qızı  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi.- Bakı: AzTU, 2009.- 159 s., portr.: ill.; 21 sm.- Əlavələr: 
s.  139-159.-  Biblioqr.:  s.  133-138.-  10  man.,  1000  nüs.  (cildli).- 
[2009-86211] 
2 Din. Teologiya 
 
163.
 
Allahsızla  mübahisə  [Mətn]  /tərt.  ed.  Hacibəy.-  Yersiz, 
2009.-  106  s.;  20  sm.-  Əsmaul-Husna:  s.  96.-  1  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-85099] 
164.
 
Aydüz,  D.  Namazı  anlayaraq  qılmaq  [Mətn]  /Davud  Aydüz; 
elmi red. Q.Ocaqlı; tərc. A.Sultan; dizayn İ.Abdulla.- Bakı: Xəzər, 
2009.-  108  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  107-108.-  3  man.,  1000  nüs.- 
ISBN 9789-9524-394-10.- [2009-86627] 
165.
 
Bəzrəfşan,  M.  Tövhid  yeniyetmələr  və  gənclər  ücün  [Mətn] 
/Mürtəzə  Bəzrəfşan;  mütərcim  M.Şahmərdanlı.-  Bakı:  Nurlar, 
2009.- 127 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 116.- 6 man., 2000 nüs.- [2009-
85131] 

32 
 
166.
 
Buraq,  B.  Elm  və  qəhrəmanlıq  timsalı  Həzrəti  Əli  (r.a.) 
[Mətn]  /Bəkir  Buraq;  red.  Ş.İsmayılova;  tərc.  T.Tağıyev.-  Bakı: 
Xəzər,  2009.-  109,  [3]  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  106-109.-  2  man., 
nüs. yox.- [2009-86625] 
167.
 
Cavadlı,  Q.  İslam  və  kütləvi  informasiya  vasitələri  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Qəmər  Cavadlı;  elmi  red.  V.Məmmədəliyev;  məsl. 
Y.Əlizadə;  dizayn  C.Qasımova.-  Bakı:  2009.-  176,  [9]  s.,  cədv., 
sxem, portr.; 22 sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84270] 
168.
 
Cəliloğlu,  V. Qəlbin zəkatı [Mətn]: məqalələr toplusu /Vaqif 
Cəliloğlu;  məsl.  Hacı  A.Mansurzadə;  red.  Hacı  Ş.Əliyev.-  Bakı: 
Mütərcim,  2009.-  361,  [3]  s.,  portr.;  22  sm.-  5  man.,  500  nüs.- 
[2009-86367] 
169.
 
Çelik,  Ö.  Qulluqda-Əxlaqda-Ədəbdə  Ən  Gözəl  İnsan-1 
Üsveyi-Həsənə-səllallahu  əleyhi  və  səlləm  [Mətn]  /Ö.Çelik, 
M.Öztürk,  M.Kaya;  Anadolu  türkcəsindən  Azərb.  türkc.  çev. 
T.Fərəcullayev;  elmi  red.  E.Salmanov;  nəşrə  hazır.  S.Z.Meriç; 
dizayn  S.İsgəndərov;  ön  söz  O.N.Topbaş.-  Bakı:  İpəkYolu,  2009.- 
512  s.;  23  sm.-  10  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9528-121-90.- 
[2009-84746] 
170.
 
Çelik,  Ö.  Təbliğdə-Tərbiyədə-Davranışda  Ən  Gözəl  İnsan-2 
Üsveyi-Həsənə-səllallahu  əleyhi  və  səlləm  [Mətn]  /Ömer  Çelik, 
M.Öztürk,  M.Kaya;  Anadolu  türkc.  Azərb.  türkcəsinə  çev. 
E.Salmanov;  elmi  red.  E.Rzayev;  nəşrə  hazır.  S.Z.Meriç;  dizayn 
S.İsgəndərova.-  Bakı:  İpəkYolu,  2009.-  576  s.;  23  sm.-  10  man., 
nüs. yox.- ISBN 9789-9528-121-76.- [2009-84747] 
171.
 
Əhmədli,  Ə.  Allah  Rəsulunun  müqəddəs  kəlamları  [Mətn] 
/Əlişir Əhmədli.- Bakı: Nurlar, 2009.- Hissə I.- 297, [6] s.; 21 sm.- 8 
man., 1000 nüs.- [2009-89242] 
172.
 
Əhmədli,  S.  Həcc  ziyarəti  [Mətn]  /Salatın  Əhmədli;  red. 
B.Budaqov.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 63 s.: şək., fotoşək.; 21 sm.- 2 
man., 1000 nüs.- [2009-85538] 
173.
 
Əhmədov,  Ə.H.          Ə.  Kərimiyyə  [Mətn]:  farsca-
azərbaycanca  mənzum  lüğət  /Əhmədağa  Əhmədov;  naşiri  və  red. 
K.Novruz.-  Yersiz,  2009.-  38  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  fars 
dillərindədir.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85080] 

33 
 
174.
 
əl-Buxari, M.İ. Peyğəmbərin əxlaqı [Mətn] /Muhəmməd İbn 
İsmail əl-Buxari; tərc. ed. Ə.Musayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 511 
s.; 21 sm.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85811] 
175.
 
əl-Ənbəri, X.Ə. Yuxuyozma Quran və sünnə əsasında [Mətn] 
/Xalid  b.  Əli  əl-Ənbəri;  türk  dil.  tərc.  və  sözlüyün  tərt.  Fərahim 
Sələfi  Qurban;  red.  Hacı  Əliağa  Cəfərli.-  Bakı:  Çıraq,  2009.-  574, 
[2] s.; 24 sm.- 20 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87034]  
176.
 
əl-Əvəcuği,  M.S.Ə.D.  Əsərləri  [Mətn]  /Məhəmməd  Seyid 
Əfəndi  Dağıtani  əl-Əvəcuği,  transliterasiya  və  tərt.,  qeydlər  və 
izahların  müəl.,  red.  G.Əhmədzadə.-  3-cü  nəşri.-  Bakı:  Elm  və 
təhsil, 2009.- 199 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-85818] 
177.
 
əl-Fəlah, A.A. Şeyxülislam - ənənə və müasirliyin vəhdəti 60 
il  [Mətn]  /Adil  Abdulla  əl-Fəlah;  red.  A.İsgəndərov;  tərc.  ed. 
M.Payızov.-  Bakı:  Qismət,  2009.-  142,  [2]  s.,  portr.,  foto  şək.;  24 
sm.- 10 man., nüs. yox.- ISBN 9975-808-291 (cildli).- [2009-86140] 
178.
 
əl-Sahhar,  A.H.C.  Allahın  elçiləri  [Mətn]  /Abdul  Həmid 
Cuda əl-Sahhar; tərc. Q.Zaman; red. S.Qəhrəmanova.- Bakı: Qələm, 
2009.- 160 s.; 20 sm.- 5 man., nüs. yox.- [2009-85402] 
179.
 
Əliyev, M. İnsanın yaradılışı əxlaqı və xüsusiyyətləri [Mətn] 
/Manaf Əliyev, G.Əliyeva.- Bakı, 2009.- 151 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 
150.- 5 man., 200 nüs. yox.- [2009-87656] 
180.
 
Əliyev,  N.A.  Azərbaycanda  türk-müsəlman  soyqırımları  ilk 
mənbələrdə  [Mətn]  /Nail  Əliyev;  elmi  red.  İ.Musa;  red.  A.Əliyev.- 
Bakı: Nurlan, 2009.- 203 s., portr.; 20 sm.-Biblioqr.: s. 192-202.- 4 
man., 500 nüs.- [2009-88151] 
181.
 
Əsədli, G.H. İlahi nurunda [Mətn] /Gülnar Əsədli; red. və ön 
söz Hacı Araz.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 74, [2] s., portr.; 20 sm.- 2 
man., 400 nüs.- [2009- 85295] 
182.
 
Əşrəf qızı, S. Möcüzələr möcüzəsi [Mətn] /Səidə Əşrəf qızı; 
fotoqraf-dizayner  R.Umud.-  Bakı:  Nağıl  evi,  2009.-  221,  [2]  s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-85623] 
183.
 
Fəna,  H.M.Ə.  Cənnətül-Məva  [Mətn]:  növhələr  /Hacı  Mirzə 
Məhəmməd Fəna; naşir və red. Hacı Kamal Novruz.- Divani-Fəna.- 
2-ci  nəşri.-  Bakı,  2009.-  200  s.,  portr.:  ill.,  faksimile;  20  sm.- 
İzahlar: s. 181-196.- 1 man., 1000 nüs.- [2009-86123] 

34 
 
184.
 
Hacısoy,  H.  Həcc  ziyarəti  [Mətn]  /Hacan  Hacısoy;  red. 
M.Nəbioğlu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 103 s.: ill.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 
102.- 4 man., 500 nüs.- [2009-88101] 
185.
 
Hacıyeva,  M.Q.  İman  dünyasına  açılan  pəncərə  [Mətn] 
/Məfkurə  Hacıyeva;  red.  M.Hacıyev.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  147 
s.: şək.; 20 sm.- Bibblioqr.: s. 144.- 2 man., 500 nüs.- [2009-85287] 
186.
 
Xanməmmədli, Ə. İlahi sevgi [Mətn] /Əmrah Xanməmmədli; 
red. T.Qaraqaya; rəssam E.Xanməmmədli.- Bakı: Nərgiz, 2009.- 71 
s.: şək.; 20 sm.- 1 man. 10 qəp., 500 nüs.- [2009-84102] 
187.
 
 İmam Musa Sədr. Dinlərin insanlara xidməti [Mətn] /İmam 
Musa Sədr; tərc. ed. A.Hüseynov.- Bakı: Ziya, 2009.- 183 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- 1 man. 10 qəp., 1000 nüs.- ISBN 9789-9523-420-
79.- [2009-86437] 
188.
 
İslam maarifi ilə qısa tanışlıq [Mətn]: gənclər üçün 100 dərs 
/tərt. ed. M.Azəri.- Yersiz, 2009.- 144 s., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 
140.- 1 man., 70 qəp., 3000 nüs.- [2009-85094] 
189.
 
Kurani,  Ə.  Zühur  əsri  [Mətn]:  Həzrət  Höccət  İbnil-Həsən 
Məhdi  (ə.t.f.ş.)-in  zühuru  zamanı  baş  verəcək  hadisələrin  bəyanı 
/Əli  Kurani;  mütərcim  M.Əlizadə;  red.  İ.Məhəmmədov.-  Yersiz, 
2009.- 352 s.; 21 sm.- 2 man. 40 qəp., 5000 nüs.- [2009-85148] 
190.
 
Qəzvini,  Ə.X.  Salavat  çətinliklərin  həllinin  açarı [Mətn]  /Əli 
Qəzvini;  tərc.  ed.  M.Müctəba,  İ.Rüstəmov,  "Azad  fikir"  TM;  red. 
Ə.Nur.- Yersiz, 2009.- 104 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 89-90.- 1 man. 
20 qəp., nüs. yox.- [2009-85151] 
191.
 
Qobustan  pirləri  [Mətn]  /mətn  M.Fərəcova;  foto  A.Rzayev, 
M.Fərəcova;  dizayn  A.Babiç,  H.Süleymanov;  Azərb.  Resp. 
Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi;  Qobustan  Milli  Tarix-Bədii 
Qoruğu.-  Bakı,  2009.-  12  s.,  fotoşək.;  13  sm.-  1  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-84749] 
192.
 
Qurani-Kərim  [Mətn]:  Qurani-Kərimin  Azərbaycan  dilinə 
tərcümə  və  şərhi  /ərəb.  tərc.  və  şərh.  müəl.  Ayətullah  Mirzə  Əli 
Meşkini Ərdəbili; Azərb. dil. tərc. A.Mehdiyev, D.Cəfərli; ixt. red. 
Hacı Adil Mövlayi; ön söz müəl. Seyyid Əli Əkbər Ocaqnəjad; İİR-
nın  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  Mərkəzi.-  Bakı:  Nurlar,  2009.-  604, 
[17]  s.;  24  sm.-  30  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9952-426-461  (cildli).- 
[2009-87071] 

35 
 
193.
 
Qurbanov, A. İslam tarixi [Mətn]: Əsri-Səadət Dövrü /Abbas 
Qurbanov; Azərb. Resp. Bakı İslam Un-tinin Zaqatala şöbəsi.- Bakı, 
2009.-  Cild  I.-  238  s.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  237-238.-  4  man.,  nüs. 
yox.- ISBN 9789-9524-491-50.- [2009-85514] 
194.
 
Qurbanova,  Z.Z.  İslam  və  təbabət  [Mətn]  /Zahirə 
Qurbanova;  elmi  red.  Q.Süleymanov;  rəy.  V.Məmmədəliyev, 
N.Abuzərov.-  Bakı:  Azərbaycan,  2009.-  Cild  I.-  645,  [3]  s.,  portr.; 
22  sm.-  Biblioqr.:  s. 639-640.-  15  man.,  3000  nüs.  (cildli).-  [2009-
Azf-255614] 
195.
 
Mazardani,  H.S.  Böyük  dini  rəhbərin  həyat  və  fəaliyyəti 
[Mətn]:  Həzrət  Zəhranın  (s)  sülaləsinə  mənsub  olan  Ayətullah 
Xameneyinin 
tərcümeyi-halı 
/Həsən  Mazardani;  tərc.  ed. 
S.Ə.Behbudlu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  219  s.,  portr.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s. 203-204.- 80 qəp., 1500 nüs.- [2009-85077] 
196.
 
Məhəmməd və Quran [Mətn] /Pot, Con Dyon; red. və ön söz 
müəl. M.Nağısoylu; tərc. M.Y.Yusifli.- Bakı, 2009.- 149, [3] s.; 21 
sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-85564] 
197.
 
Məmmədov, S. Masonluq: Dünyanı idarə edən qüvvə [Mətn] 
/Sultan Məmmədov; red. N.Hacıoğlu; ön söz müəl. S.Rüstəmxanlı.- 
Təkrar nəşr.- Bakı: Qanun, 2009.- 251 s., [12] v. portr.: şək.; 20 sm.- 
Biblioqr.: s. 249.- 4 man., 500 nüs.- [2009-84329] 
198.
 
Mirzə, 
H.F. 
Kəlamlar 
[Mətn] 
/Hacı  Mirzə;  red. 
E.İsgəndərzadə; ön söz müəl. Ə.Sadıqov, M.Hacıyev; Türk Dünyası 
Araşdırmaları,  Beynəlxalq  Elmlər  Akademiyası.-  Bakı:  Vektor, 
2009.-  311  s.,  portr.;  21  sm.-  2  man.,  2000  nüs.  (cildli).-  [2009-
84561] 
199.
 
Mirzə,  H.M.  Həcc  ziyarətində:  eşitdiklərim,  gördüklərim, 
düşündüklərim [Mətn]: məqalə və oçerklər /Hacı Hafiz Mirzə; red. 
Məşhədi O.Mirzə; foto Haci Samir [və b.].- Bakı: Apostrof, 2009.- 
173, [3] s.: fotoşək., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 174.- 2 man., 300 
nüs.- ISBN 5-8745-9134-6.- [2009-251841] 
200.
 
Muini, M.C. Tövhid və imamət carçısı İmam Rza (ə) [Mətn] 
/Məhəmməd  Cavad  Muini,  Ə.Torabi;  ön  söz  İ.Nuri;  İran  İslam 
Resp. Azərb. Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 144 s. 
+ [2] v. fotoşək.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 134-140.- 5 man., nüs. yox.- 
[2009-87778] 

36 
 
201.
 
Musayev,  Ə.Z.  İmam  Hüseyn  [Mətn]  /Əlixan  Musayev.- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 207 s.; 21 sm.- 8 man.,1000 nüs. (cildli).- 
[2009-85813] 
202.
 
Namazı  öyrənək  [Mətn]:  bu  kitab  Ayətullah  uzma  Seyyid 
Məhəmməd  Səid  Təbatəbai  Həkimin  fətvalarına  uyğun  olan 
"Təlimus-salat"  kitabının  ərəb  dilindən  Azərbaycan  dilinə 
tərcüməsidir  /Ayətullah  Uzma  Seyyid  Məhəmməd  Səid  Təbatəbai 
Həkim.-  Yersiz,  2009.-  44  s.:  şək.;  21  sm.-  1  man.  50  qəp.,  nüs. 
yox.- [2009-85110] 
203.
 
Nəbi,  S.  Məhəmməd  Peyğəmbərin  həyatı  [Mətn]:  Qoşa  nur: 
Həsən  Bəsrinin  zikri  /Siyəri  Nəbi;  red.  Ş.Elcan.-  Bakı:  Elm  və 
Təhsil,  2009.-  271  s.:  şək.,  portr.,  cədv.;  21  sm.-  6  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-85231] 
204.
 
Nərimanoğlu,  R.  Müstəhəb  zikirlər  [Mətn]  /Rəhman 
Nərimanoğlu,  M.Xəlilov.-  Yersiz,  2009-1378.-  Cild  2.-  177  s.;  21 
sm.- Q. yox., nüs. yox.- [2009-85121] 
205.
 
Nurlu  yolun  müdrik  səyyahı  60  il  [Mətn]  /tərt.  ed. 
A.İsgəndərov;  red.  S.İsmayılov,  N.Abbasov,  R.Qasımov;  rəy. 
V.Məmmədəliyev, B.Nəbiyev.- Bakı: Qismət, 2009.- 167 s., portr., 
foto  şək.;  24  sm.+  [1]  elektron  opt.  disk  (DVD);  12  sm.-  9  man., 
nüs. yox.- ISBN 9952-808-291 (cildli).- [2009-86141] 
206.
 
Nüsrət,  İ.  İslami  dəyərlər  və  həcc  [Mətn]  /İbadulla  Nüsrət; 
red.  Famil.-  Bakı:  Təknur  MMC,  2009.-  159  s.,  [8]  v.  rəngli 
fotoşək., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 145.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 
9789-952-446-11-4 (cildli).- [2009-89220] 
207.
 
Sezgin,  A.B.  Gəncin  yol  rəhbəri  -  1  [Mətn]  /hazır.  A.Başak 
Sezgin;  red.  R.Bayramoğlu;  tərc.  İ.Abdullayev.-  Bakı:  Xəzər  nəşr., 
2009.- 267 s.: şək.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-393-
66.- [2009-86635] 
208.
 
Səhih  əl-Buxari  [Mətn]:  müxtəsər  /tərt.  ed.  Zeynuddin 
Əhməd  ibn  Əhməd  ibn  Abdul-Lətif-əz-Zəbidi;  ərəb  dil.  tərc.  ed. 
Ə.Musayev; red. hey. Ə.Z.Musayev [və b.].- 1-ci nəşr.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2009.- 973, [3] s.; 25 sm.- 20 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-
85814] 
209.
 
Səlimov-Şağani, 
T.Q.  İslamda  nigah  və  boşanma 
məsələlərinə 
dair 
[Mətn] 
/Təvəkkül 
Səlimov-Şağani;  red. 
H.Hacıyev.-  Bakı,  2009.-  75  s.,  portr.;  20  sm.-  Bəzi  dini  söz  və 

37 
 
istilahların izahlı lüğəti: s. 53-72.- Biblioqr.: s 73.- 2 man., 200 nüs.- 
[2009-86364] 
210.
 
Səmədov,  E.  Azərbaycanda  din-dövlət  münasibətləri  və  dini 
təhsilin  formalaşması  [Mətn]:  monoqrafiya  /Elsevər  Səmədov; 
AMEA,  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı,  2009.-  169  s., 
cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s.159-170.- 2 man., 100 nüs.- ISBN 9952-
437-032.- [2009-85478] 
211.
 
Səmədov,  E.  Esxatologiya:  mif  və  reallıq  [Mətn]  /Elsevər 
Səmədov;  elmi  red.  A.Əlizadə.-  Bakı:  Nurlar  NPM,  2009.-  95  s., 
portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 91-95.- 500 nüs.- [2009- 85480] 
212.
 
Şərəf  və  şöhrətin  zirvəsi  [Mətn]  /red.  H.A.İsgəndərov;  tərt. 
ed.  H.A.İsgəndərov,  S.İsmayılov,  Z.Əmrahov;  nəşrə  məsul 
H.S.Musayev.- Bakı: Qismət, 2009.-184 s., portr.: şək.; 24 sm.+[1] 
elektron opt. disk (DVD); 12 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 
9 man., nüs. yox.- ISBN 1099-528-08-32 (cildli).- [2009-87848] 
213.
 
Şübbər,  S.A.  Ayətullah  "Camiə-Kəbirə"  ziyarətinin  şərhi. 
Hidayət  ulduzları  kitabının  tərcüməsi  [Mətn]  /Seyyid  Şübbər.- 
Yersiz,  2009.-  172  s.;  21  sm.-  1  man.  40  qəp.,  nüs.  yox.-  [2009-
85141] 
214.
 
Topbaş,  O.N. 
İmandan  ehsana  təsəvvüf
  [Mətn]  /Osman 
Topbaş;  məsl.  V.Məmmədəliyev;  Anadolu  türkcəsindən  Azərb. 
Türkcəsinə  uyğunlaşdıran  Siracəddin  Hacı;  elmi  red.  L.Helvacı, 
A.Bakırkaya;  nəşrə  hazir.  S.Z.Meriç;  dizayn  Ö.Məmmədov, 
S.İsgəndərov.- Bakı: İpək yolu, 2009.- 576 s.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 
563-571.-  10  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9528-121-69.-  [2009-
84745] 
215.
 
Tövbə  [Mətn]  /Beytül-Hikmət  Tərcümə  Mərkəzi.-Yersiz, 
2009.- 112 s.; 21 sm.- 1 man. 50 qəp., nüs. yox.- ISBN 964-263-15-
2.- [2009-85117] 
216.
 
Tustəri, 
M. 
Əmirəl-möminin 
Əliyyibni 
Əbitalib 
(əleyhissalam)-ın  qəzavətləri  [Mətn]  /Məhəmmədtəqi  Tustəri; 
mütərcim  M.Əlizadə;  red.  İ.Məhəmmədov.-  Yersiz,  2009.-  256  s.; 
22 sm.- 2 man. 60 qəp., 5000 nüs.- [2009-85149] 
217.
 
Vəlioğlu,  F.  Azərbaycanın  görkəmli  islam  alimləri  [Mətn] 
/Faiq  Vəlioğlu;  red.  M.Süleymanov.-  Yersiz:  Əhli-beyt  (ə),  2009.- 
221 s., portr.; 21 sm.- (Azərbaycanın İslam alimləri).- Q. yox., 5000 
nüs.- [2009-85123] 

38 
 
218.
 
Vural, F. Şəmail [Mətn]: görünüş və davranışları ilə ən gözəl 
insan Peyğəmbərimiz səllallahu əleyhi və səlləm /Faruk Vural; red. 
T.Tağıyev;  tərc.  V.Muradov.-  Bakı:  Xəzər,  2009.-  135  s.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s. 132-135.- 5 man., 800 nüs.- ISBN 9789-9524-393-97.- 
[2009-86632] 
219.
 
Yaqub,  P.A.  Doğrulan  ümidlər  [Mətn]  /Paşa  Yaqub;  red. 
H.Xalid.-  4-cü  nəşr.-  Bakı:  Zərdabi  LTD  MMC,  2009.-  159  s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009- Ar2009/1664] 
220.
 
Yaqub,  P.A.  Doğrulan  ümidlər  [Mətn]  /Paşa  Yaqub;  red. 
H.Xalid.- 3-cü nəşr.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2009.- 134, [2] s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-86981] 
221.
 
Yasin. Mücir duası. Mövludnamə [Mətn] /tərt. ed. Hacıbəy.- 
Yersiz, 2009.- 64 s.; 15 sm.- 50 qəp., nüs. yox.- [2009-85068]
 
222.
 
Yəqubi,  Ə.R.  Həyatı  düşünərkən  [Mətn]  /Əsəd  Yəqubi;  red. 
S.Ə.Behdudlu.-  Bakı:  Oskar,  2009.-  259  s.:  şək.;  21  sm.-  4  man., 
200 nüs.- ISBN 5-8687-432-3.- [2009-84055] 
223.
 
Мир-Багирзаде,  С.A.  Исламское  искусство  (Коран  и 
искусство)  [Текст]  /Самира  Мир-Багирзаде;  науч.  ред. 
Г.Абдуллазаде.- Баку: Текнур, 2009.- 124 с.: ил.; 20 см.- Библ.: 
с.  119-123.-  2  ман.,  100  экз.-  ISBN  9852-428-060-6.-  [2009-
Ар2009/92] 
 
29 Falabaxma 
 
224.
 
Kartla  falabaxma  və oyunlar [Mətn] /tərt. ed. R.Qurbanov.- 
Bakı:  Ləman  Nəşriyyat-Poliqrafiya,  2009.-  199  s.:  şək.,  cədv.;  20 
sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-87762]  
 
3 İctimai elmlər 
311 Statistika nəzəriyyəsi. Statistik metodlar 
 
225.
 
Azərbaycan  ailələri  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika 
Komitəsi.- Bakı, 2009.- 388 s., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. 
dillərindədir.- 10 man., 100 nüs.- [2009-85581] 
226.
 
Azərbaycan  cinayətkarlıq  və  hüquqpozmalar  2009  [Mətn] 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika 

39 
 
Komitəsi.- Bakı, 2009.- 97, (2) s.: şək.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. 
dillərindədir.- 6 man., 150 nüs.- [2009-85584] 
227.
 
Azərbaycan  əhalisi  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/bülletenin  ümumi  rəhb.  A.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Dövlət 
Statistika Komitəsi.- Bakı, 2009.- 97 s., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. 
və ing. dillərindədir.- 4 man., 230 nüs.- [2009-85585] 
228.
 
Azərbaycan  gəncləri  2009  [Mətn]:  statistik  məcumə 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika 
Komitəsi.- Bakı, 2009.- 198 s., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. 
dillərindədir.- 6 man., 130 nüs.- [2009-85582] 
229.
 
Azərbaycan  rəqəmlərdə  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; məcmuənin hazır. üçün məsul 
şəxs  M.Əmirova;  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.-  Bakı, 
2009.- 269 s., cədv., şək.; 17 sm.- 2 man., 500 nüs.- ISBN 5-8687-
424-94.- [2009-85942] 
230.
 
Azərbaycan təhsil, elm və mədəniyyət 2009 [Mətn]: statistik 
məcmuə /məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət 
Statistika  Komitəsi.-  Bakı,  2009.-  585,[3]  s.,  cədv.;  24  sm.-  Mətn 
Azərb. və ing. dillərindədir.- 10 man., 220 nüs.- [2009-85583] 
231.
 
Azərbaycan  uşaqları  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; Azərb. Resp. Dövlət Statistika 
Komitəsi.- Bakı, 2009.- 190 s., cədv.; 24 sm.- Mətn Azərb. və ing. 
dillərindədir.- 6 man., 150 nüs.- [2009-85580] 
232.
 
Azərbaycanda  ətraf  mühit  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; məcmuənin hazır. məsul şəxs 
H.Bağırov,  A.Məmmədov,  R.Lazımova;  ingilis  dilinə  tərc. 
G.Xəlilova;  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.-  Bakı:  Səda, 
2009.- 271, [3] s., cədv., xəritə; 24 sm.- 15  man.,  150 nüs.- [2009-
85422] 
233.
 
Azərbaycanda  informasiya  cəmiyyəti  informasiya  və 
kommunikasiya  texnologiyaları  2009  [Mətn]:  Rəsmi  nəşr:  statistik 
məcmuə  /məcmuənin  ümumi  rəhb.  A.Vəliyev;  burax.  məsul 
Y.Yusifov;  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.-  Bakı:  Səda, 
2009.- 147,[5] s., cədv., portr.; 24 sm.- Metodoloji izahatlar: s. 144-
147.- 4 man., 120 nüs.- [2009-85203] 
234.
 
Azərbaycanda  kiçik  sahibkarlıq  -  2009  [Mətn]:  statistik 
məcmuə  /məcmuənin  rəhb.  A.Vəliyev;  məcmuənin  burax.  məsul 

40 
 
Y.Yusifov;  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.-  Bakı,  2009.- 
342,  [4]  s.,  cədv.;  24  sm.-  Mətn  Azərb.  və  ing.  dillərindədir.-  10 
man., 100 nüs.- [2009-85261] 
235.
 
Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2009 [Mətn] /Azərb. Resp. 
Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2009.- 315 s., cədv.: şək.; 16 sm.- 
Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 6 man., 100 nüs.- [2009-85729] 
236.
 
Azərbaycanda  səhiyyə  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/məcmuənin ümumi rəhb. A.Vəliyev; məcmuənin hazır. məsul şəxs 
S.Ələkbərov,  A.Məmmədov,  R.Lazımova;  ingilis  dil.  tərc. 
G.Xəlilova  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.-  Bakı,  2009.- 
403, [3] s., xəritə, cədv.; 20 sm.- 20 man., 180 nüs.- [2009-85423] 
237.
 
Azərbaycanda sosial təminat 2009 [Mətn]: statistik məcmuə 
/məcmuənin  ümumi  rəhb.  A.Vəliyev;  məsul  şəxs  H.Bağırov, 
A.Məmmədov, R.Lazımova; ing. dil. tərc. G.Xəlilova; Azərb. Resp. 
Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2009.- 222, [2] s., cədv.; 25 sm.- 
Metodoloji izahatlar: s. 80.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 
10 man., 150 nüs.- [2009-85011] 
238.
 
Azərbaycanda  telekommunikasiya  və  poçt  [Mətn]:  rəsmi 
nəşr:  statistik  məcmuə-  2009  /məcmuənin  ümumi  rəhb.  A.Vəliyev; 
burax.  məsul  Y.Yusifov  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.- 
Bakı,  2009.-  358,  [2]  s.,  cədv.;  25  sm.-  10  man.,  Metodoloji 
izahatlar: s. 354-358.- 10 man., 180 nüs.- [2009-85012] 
239.
 
Azərbaycanın  demoqrafik  göstəriciləri-  2009  [Mətn]: 
statistik  məcmuə  /məcmuənin  ümumi  rəhb.  A.Vəliyev;  məcmuəni 
hazır.  S.Ələkbərov  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika 
Komitəsi.-  Bakı,  2009.-  385  s.;  24  sm.-  10  man.,  230  nüs.-  [2009-
85749] 
240.
 
Azərbaycanın  ərzaq  balansları  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2009.- 488, [2] s., 
cədv.,  portr.;  24  sm.-  Mətn  Azərb.,  ing.  və  rus  dillərindədir.-  12 
man., 200 nüs.-[2009-85262] 
241.
 
Azərbaycanın  milli  iqtisadiyyatına  maliyyə  yardımı 
göstərilməsi  və  onun  istehlak  üçün  səmərəliliyinin  müəyyən 
edilməsi  qaydaları  [Mətn]  /Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika 
Komitəsi.-  Bakı,  2009.-  61,  (3)  s.;  24  sm.-  Biblioqr.:  s.  54-  59.-  3 
man., 200 nüs.-[2009-85565] 

41 
 
242.
 
Azərbaycanın  regionları  2009  [Mətn]:  statistik  məcmuə 
/məcmuənin  ümumi  rəhb.  A.Vəliyev;  məcm.  hazır.  M.Əmirova; 
Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika  Komitəsi.-  Bakı:  Səda,  2009.-  659, 
[3] s., cədv., xəritə; 24 sm.- 15 man., 500 nüs.- [2009-85753] 
243.
 
Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: rəsmi nəşr: statistik məcmuə 
/məcmuənin rəhb. A.Vəliyev; məcmuənin hazır. Y.Yusifov;  Azərb. 
Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı, 2009.- 579, [3] s., cədv.; 24 
sm.- 10 man., 180 nüs.- [2009-85260] 
244.
 
Azərbaycanın  statistik  göstəriciləri  2009  [Mətn]:  statistik 
məcmuə  /məcmuənin  ümumi  rəhb.  A.Vəliyev;  məcmuənin  hazır. 
M.Əmirova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 
2009.-  767,[3]  s.,  [11]  v.  fotoşək.,  xəritə,  cədv.;  24  sm.-  Əlifba 
göstəriciləri: s. 756-767.- 45 man., 450 nüs.- ISBN 5-8687-414-55.- 
[2009-86241] 
245.
 
Ərzaq  məhsulları  üzrə  balansların  işlənməsinin  metodoloji 
əsasları  [Mətn]  /hazır.  A.Vəliyev,  Ə.Zeynallı,  N.Qarayeva  [və  b.]; 
Azərb.  Resp.  Dövl.  Statistika  Komitəsi.-  Bakı,  2009.-  278,  [2]  s., 
cədv.; 25 sm.- Biblioqr.: s. 87-88.- 8 man., 200 nüs.-[2009-85263] 
246.
 
Malların  idxal  və  ixracına  dair  göstəricilər  [Mətn]:  ölkələr 
üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar 
üzrə  bülleten.  Yanvar-iyun  2009  /Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika 
Komitəsi.-  Bakı:  Dövlət  Statistika  Komitəsi,  2009.-  587  s.,  cədv., 
sxem.; 29 sm.- 40 man., 75 nüs.- [2009-86234] 
247.
 
Malların  idxal  və  ixracına  dair  göstəricilər  [Mətn]:  ölkələr 
üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar 
üzrə  bülleten.  Yanvar-mart  2009.  Azərbaycanın  xarici  ticarət 
əlaqələri:  Yanvar-mart  2009  /Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika 
Komitəsi.-  Bakı:  Dövlət  Statistika  Komitəsi,  2009.-  433,  [2]  s., 
cədv., diaqram.; 28 sm.- 40 man., 75 nüs.- [2009-86235] 
248.
 
Malların  idxal  və  ixracına  dair  göstəricilər  [Mətn]:  ölkələr 
üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar 
üzrə  bülleten.  Yanvar-fevral  2009.  Azərbaycanın  xarici  ticarət 
əlaqələri:  Yanvar-fevral  2009  /Azərb.  Resp.  Dövlət  Statistika 
Komitəsi.-  Bakı:  Dövlət  Statistika  Komitəsi,  2009.-  373  s.,  cədv., 
sxem.; 29 sm.- 40 man., 60 nüs.- [2009-86236] 
249.
 
Məmmədli, 
O.Q. 
Statistika 
nəzəriyyəsi  [Mətn]: 
ali 
məktəblərin  iqtisadiyyat  və  idarəetmə  ixtisaslarının  bakalavr  və 

42 
 
magistr  pilləsində  təhsil  alan  tələbələr  üçün  dərs  vəsaiti:  Gəncə 
Dövlət  Universitetinin  70  illiyinə  həsr  olunur  /Oqtay  Məmmədli, 
M.İsmayılov,  F.İsmayılov;  elmi  red.  Ş.M.Muradov,  N.Ə.Cavadov; 
rəy.  F.Ə.Məmmədov,  S.Ö.Ömərov.-  Bakı,  2009.-  549  s.,  cədv.;  21 
sm.-  Əlavələr:  s.  413-547.-  Biblioqr.:  s.  548-549.-  25  man.,  3000 
nüs.- ISBN 9789-9522-900-04 (cildli).- [2009-86212] 
 
314 Demoqrafiya 
 
250.
 
İntellektual  demoqrafik  proqnoz  sistemi  [Mətn]:  ekspress-
informasiya  /M.Məmmədova,  Z.Cəbrayılova,  M.Manaflı;  elmi  red. 
R.Alıquliyev;  AMEA,  İnformasiya  Texnologiyaları  İn-tu.-  Bakı: 
İnformasiya  Texnologiyaları,  2009.-  55  s.,  cədv.:  şək.,  portr.;  21 
sm.-  Biblioqr.: s.  53.-  4  man.,  100  nüs.-  ISBN  9789-9524-341-87.- 
[2009- 85574] 
251.
 
Юнусов,  А.С.  Миграционные  процессы  в  Азербайджане 
[Текст]:  монография  /Ариф  Юнусов;  ред.  Р.Гусейнов, 
И.Молодикова;  Ин-т  Мира  и  Демократии.-  Баку:  Адильоглы, 
2009.-  343  с.:  табл.,  22  см.-  Примеч.:  с.  310-343.-  7  ман.,  1000 
экз.- ISBN 9789-952-251-16-6 (в пер.).- [2009-Ар2009/114] 
 
316 Sosiologiya 
 
252.
 
Əfəndiyev, M.Ə. Sosiologiya [Mətn] /Məcid Əfəndiyev; elmi 
red.  C.Əhmədli.-  Bakı:  Bakı  Un-ti,  2009.-  519  s.,  portr.;  21  sm.- 
Lüğət: s. 484-507.- Biblioqr.: s. 508-515.- 7 man., 300 nüs. (cildli).- 
[2009-84841] 
253.
 
Əsgərov,  Ə.A.  Davamlı  insan  inkişafı  [Mətn]:  ali  məktəblər 
üçün  dərslik  /Ələddin  Əsgərov,  E.M.Hüseynov,  S.Y.Hüseynov; 
elmi red. M.M.Sadıqov; rəy. İ.Məmmədzadə [və b.].- Bakı: Azərb. 
Dövl.  Aqrar  Un-ti,  2009.-  495  s.,  [7]  v.,  fotoşək.,  portr.,  cədv.;  25 
sm.-  Biblioqr.:  s.  491-494.-  25  man.,  nüs.  yox.  (cildli).-  [2009-
86126] 
254.
 
2008-ci  il  prezident  seçkiləri  sosioloji  təhlil  müstəvisində 
[Mətn]:  seçki  prosesinə  həsr  olunmuş  sosioloji  rəy  sorğuları,  "exit-
poll"  və  "quik  ount"  tədqiqatlarının  yekun  nəticələri  /red. 
R.Mursaquliyev,  Q.Bayramov;  tərc.  R.Hüseynov;  Azərb.  Vətəndaş 

43 
 
Cəmiyyətinin  İnkişafına  Yardım  Assosiasiyası;  "ELS"  Müstəqil 
Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 100 s., cədv.: şək., fətoşək.; 20 
sm.-  Mətn  Azərb.  və  ing.  dillərindədir.-  2  man.,  nüs.  yox.-  ISBN 
9789-9524-441-62.- [2009-84044] 
255.
 
İlham  Əliyevin  5  illik  prezidentlik  fəaliyyəti  və 
Azərbaycanda  vətəndaş  cəmiyyəti  [Mətn]:  sosioloji  tədqiqat: 
Noyabr-dekabr, 
2008 
/red. 
C.Cabbarlı; 
layihənin 
rəhb. 
E.Süleymanov;  Azərb.  Vətəndaş  Cəmiyyətinin  İnkişafına  Yardım 
Assosiasiyası.-  Bakı:  AVCİYA,  2009.-  188,[4]  s.,  fotoşək.,  cədv., 
xəritə; 20 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 5 man., nüs. yox.- 
ISBN 9789-9524-441-86.- [2009-83955] 
256.
 
Məmmədova, S.D. Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Səadət  Məmmədova;  elmi  red.  İ.Rüstəmov; 
rəy.  C.Əhmədli,  T.Ağayev,  Y.Əliyeva.-  Bakı:  Elm,  2009.-  291  s., 
cədv.;  20  sm.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-531-88.-  [2009- 
85255] 
257.
 
Piriyev,  A.M.  Sosiologiya  və  politologiya  fənnindən 
mühazirə  mətnləri  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Abbas  Piriyev, 
X.B.Əfəndiyeva; red. Ə.C.Əhmədov; rəy. N.Mikayılov, F.Vahidov.- 
Bakı:  "Təhsil"  NPM,  2009.-  350  s.,  sxem.;  22  sm.-  16  man.,  500 
nüs. (cildli).- [2009-86202] 
258.
 
Tard,  Q.  Təqlid  qanunları  [Mətn]  /Qabriel  Tard;  tərc. 
B.Cəfərova;  elmi  red.  Q.Abbasova.-  Bakı:  Turan  evi,  2009.-  412, 
[2] s., portr.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009- 84762] 
259.
 
Zülfüqarlı,  M.P.  Sosial  problemlərin  həllində  hökümət  - 
QHT  əməkdaşlığının  rolu  [Mətn]  /Məhərrəm  Zülfüqarlı;  sponsor 
Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına 
Dövlət  Dəstəyi  Şurası;  İPTA.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  32  s.;  17  sm.- 
Biblioqr.: s. 29-30.- 2 man., 800 nüs.- [2009-85572] 
 
32 Siyasət 
 
260.
 
Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  Lideri  Heydər  Əliyevin 
anadan olmasının 86 və siyasi hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyinə həsr 
olunmuş  "Heydər  Əliyev  və  insan  hüquqları"  mövzusunda 
konfransın  materialları  [Mətn]:  4  may  2009-cu  il  /tərt.  Z.Əliyev, 
Y.Cəfərova;  ön  söz  E.Süleymanova;  Azərb.  Resp.  İnsan  Hüquqları 

44 
 
üzrə  Müvəkkili  (Ombudsman).-  Bakı,  2009.-  76  s.,  port.,  foto;  20 
sm.- 6 man., nüs. yox.- [Ar2009/1709] 
261.
 
Əfəndiyev,  M.Ə.  Siyasi  və  hüquqi  təlimlər  tarixi  [Mətn] 
/Məcid  Əfəndiyev;  elmi  red.  N.Mikayılov.-  Bakı:  Elm,  2009.-  625 
s., portr.; 21 sm.- 18 man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-163-04 (cildli).- 
[2009-86220] 
262.
 
Heydər  Əliyev  Fondu  [Mətn]  /ön  söz  H.Əliyev  Fondunun 
prezidenti M.Əliyeva.- Bakı: Heydər Əliyev Fondu, 2009.- 225, [2] 
s., portr., fotoşək.: ill.; 29 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 50 
man., nüs yox. (cildli).- [2009-85883] 
263.
 
Heydər  Əliyev  Fondu  [Mətn]  /ön  söz  H.Əliyev  Fondunun 
prezidenti M.Əliyeva.- Bakı, 2009.- 103 s., portr., fotoşək.; 29 sm.- 
10 man., nüs yox.- [2009-85880] 
264.
 
Heydər  Əliyev  Fondu  [Mətn]:  Xatirə  kitabından  səhifələr.- 
Bakı, 2009.- 99 s., foto; 29 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 
50 man., nüs yox. (cildli).- [2009-85884] 
265.
 
Nəsibov,  E.M.  Siyasət  [Mətn]:  mövqelər,  baxışlar,  təhlillər, 
nəzəriyyələr, ideyalar, təkliflər,  proqnozlar elmi  və  elmi-publisistik 
məqalələr  toplusu  /Elşən  Nəsibov;  elmi  red.  M.Əliyeva, 
H.Həsənov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- Cild I.- 495 s.; 21 sm.- Q. 
yox., nüs. yox.(cildli).- [2009-Azf- 255585] 
 
323/ 324 Daxili siyasət 
 
266.
 
Axundova, E.H. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman: Kreml 
beşilliyi  (1982-1990)  [Mətn]  /Elmira  Axundova;  red.  D.Vəkilova; 
rəssam 
İ.Məmmədov, 
tərc. 
Y.Quluzadə, 
N.Qurbanova, 
S.Məmmədzadə.-  Bakı:  Ozan,  2009.-  Hissə 
III
.-  803  s.,  [24]  v. 
fotoşək., portr.; 22 sm.- 6 man., 2000 nüs. (cildli).- [2009-85966] 
267.
 
Azərbaycan  bayrağı  İst-River  sahilində  [Mətn]  /məsl. 
A.Nadirov;  burax.  məsul  V.Süleymanov;  yaradıcı  heyətin  rəhb. 
F.Babayev;  dilçi-red.  M.Babayeva;  dizayn  E.İsmayılov;  Heydər 
Əliyev  İrsini  Araşdırma  Mərkəzi.-  Bakı:  Heydər  Əliyev  İrsini 
Araşdırma  Mərkəzi,  2009.-  435  s.,  fotoşək.,  portr.,  xəritə;  29 
sm.+[1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.- 60 man., nüs. yox.- 
ISBN 9789-9524-442-30 (cildli).- [2009-87506] 

45 
 
268.
 
Azərbaycan  diasporuna  dövlət  qayğısı  [Mətn]  /burax. 
məsul,  ön  söz  N.İbrahimov;  tərt.  N.Qurbanov,  E.Miraləm;  Azərb. 
Resp.  Diasporla  İş  üzrə  Dövlət  Komitəsi.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.- 
Kitab 3.- 284 s., fotoşək.; 25 sm.- 7 man., 1000 nüs.- ISBN 9789 -
9522-5110- 4.- [2009-Azf-256507] 
269.
 
Cəfərov,  N.Q.  Türk  dünyasının  yeni  lideri  [Mətn]:  İlham 
Əliyev  haqqında  /Nizami Cəfərov,  O.Musayev,  D.Osmanlı;  Azərb. 
Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 758, [2] s., portr.; 25 sm.- 
25 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-720-93 (cildli).- [2009-85759] 
270.
 
Əliyev, H.Ə. Müdrik fikirlər [Mətn] /Heydər Əliyev; Heydər 
Əliyev  Fondu;  tərt.  Regionların  İnkişafı  İctimai  Birliyi.-  Kitab  II: 
Oktyabr  1998-2003  Oktyabr.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  415  s.:  port.; 
23  sm.-  10  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-952-271-591  (cildli).- 
[2009-85874]   
271.
 
Əliyev,  H.Ə.  Müstəqilliyimiz  əbədidir:  Çıxışlar,  nitqlər, 
bəyanatlar,  müsahibələr,  məktublar,  məruzələr,  müraciətlər, 
fərmanlar [Mətn] /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: 
Azərnəşr, 2009.- Kitab 26: Mart, 2000 - Aprel, 2000.- 512 s., portr.; 
22 sm.- Şəxsi adlar göstəricisi: s.491-496.-Coğrafi adlar göstəricisi: 
s.497-500.- 5 man., 5000 nüs. (cildli). - [2009- 842513] 
272.
 
Əliyev,  H.Ə.  Müstəqilliyimiz  əbədidir:  Çıxışlar,  nitqlər, 
bəyanatlar,  müsahibələr,  məktublar,  məruzələr,  müraciətlər, 
fərmanlar [Mətn] /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: 
Azərnəşr, 2009.- Kitab 27: Aprel, 2000 - Iyun, 2000.-495 s., portr.; 
22  sm.-  Qeydlər:  s.436-476.-  Şəxsi  adlar  göstəricisi:  s.477-481.- 
Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.482-486.-  14  man.,  5000  nüs.  (super 
cilddə).- [2009- 85523] 
273.
 
Əliyev,  H.Ə.  Müstəqilliyimiz  əbədidir:  Çıxışlar,  nitqlər, 
bəyanatlar,  müsahibələr,  məktublar,  məruzələr,  müraciətlər, 
fərmanlar [Mətn] /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: 
Azərnəşr, 2009.-  Kitab  28:  İyun,  2000  -  Iyul,  2000.-  480  s.,  portr.; 
22  sm.-  Qeydlər:  s.  417-461.-  Şəxsi  adlar  göstəricisi:  s.462-467.- 
Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.468-472.-  14  man.,  5000  nüs.  (super 
cilddə).- [2009-85524] 
274.
 
Əliyev,  H.Ə.  Müstəqilliyimiz  əbədidir:  Çıxışlar,  nitqlər, 
bəyanatlar,  müsahibələr,  məktublar,  məruzələr,  müraciətlər, 
fərmanlar [Mətn] /Heydər Əliyev; burax. məsul R.Mehdiyev.- Bakı: 

46 
 
Azərnəşr,  2009.-  Kitab  29:  İyul,  2000  -  Sentyabr,  2000.-520  s., 
portr.;  22  sm.-  Qeydlər:  s.452-497.-  Şəxsi  adlar  göstəricisi:  s.498-
503.-  Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.504-508.-  15  man.,  5000  nüs. 
(cildli).- [2009-87102] 
275.
 
Əliyev,  İ.H. İnkişaf məqsədimizdir [Mətn]: Çıxışlar. Nitqlər. 
Bəyanatlar.  Müsahibələr.  Məktublar.  Məruzələr.  Müraciətlər. 
Fərmanlar  /İlham  Əliyev;  burax.  məsul  R.Mehdiyev.-  Bakı: 
Azərnəşr,  2009.-  Kitab  II:  Oktyabr  2003-  Fevral  2004.-  432  s., 
portr.;  21  sm.-  Qeydlər:  s.371-408.-  Şəxsi  adlar  göstəricisi:  s.409-
413.-  Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.414-418.-  12  man.,  5000  nüs.- 
ISBN 9789-9528-100-73 (futlyarda, cildli).- [2009-84928] 
276.
 
Əliyev,  İ.H. İnkişaf məqsədimizdir [Mətn]: Çıxışlar. Nitqlər. 
Bəyanatlar.  Müsahibələr.  Məktublar.  Məruzələr.  Müraciətlər. 
Fərmanlar  /İlham  Əliyev;  burax.  məsul  R.Mehdiyev.-  Bakı: 
Azərnəşr, 2009.- Kitab III: Fevral 2004 - Aprel 2004.- 416 s., portr.; 
21  sm.-  Qeydlər:  s.  359-398.-  Şəxsi  adlar  göstəricisi:  s.  399-402.- 
Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.  403-406.-  12  man  .5000  nüs.-  ISBN 
9789-9528-100-73 (futlyarda, cildli).- [2009-85525] 
277.
 
Əliyev,  İ.H. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn]: Çıxışlar. Nitqlər. 
Bəyanatlar.  Müsahibələr.  Məktublar.  Məruzələr.  Müraciətlər. 
Fərmanlar  /İlham  Əliyev;  burax.  məsul  R.Mehdiyev.-  Bakı: 
Azərnəşr, 2009.- Kitab IV: Aprel 2004 - İyun 2004.- 400 s., portr.; 
20  sm.-  Qeydlər:  s.  340-378.-  Şəxsi  adlar  göstəricisi:  s.  379-383.- 
Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.  384-387.-  15  man.,  5000  nüs.-  ISBN 
9789-9528-100-73 (futlyarda, cildli).- [2009-87101] 
278.
 
Gəncəni  dəyişdirən  doqquz  səfər  [İzomaterial]:  foto-albom 
/ön  söz  E.Əzizov.-  İstanbul:  İmakofset,  2009.-  191  s.,  fotoşək.; 
29x25  sm.-  50  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9528-028-25  (cildli).- 
[2009-86374] 
279.
 
Heydər  Əliyev  -  Azərbaycan,  Gəncə  [Mətn]  /ön  söz 
E.Əzizov.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 195,[5] s., portr., fotoşək.; 22 
sm.-  Q.  yox.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-501-18  (cildli).-  [2009-
85525] 
280.
 
Heydər  Əliyev  məktəblilərin  gözü  ilə  [Mətn]  /tərt. 
F.Şahbazlı  [və  b.].-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  Kitab  III.-  349,  [3]  s., 
portr., fotoşək.; 25 sm.- 16 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-85489] 

47 
 
281.
 
Hüseynov,  Ş.A.  Müstəqilliyin  çətin  yolu...  Reallıqlar, 
düşüncələr  [Mətn]  /Şirməmməd  Hüseynov;  red.  Ü.Hüseynova.- 
Əlavələrlə 2-ci nəşri.- Bakı: Elm, 2009.- 537, [3] s., portr.; 21 sm.- 7 
man., 200 nüs.- ISBN 5-8066-1711-4 (cildli).- [2009-84755] 
282.
 
Qarabağın gələcəyi - sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir 
[Mətn]:  dəyirmi  masa,  14  iyul  2009-cu  il  /Azərb.  Resp.  Prezidenti 
yanında  Strateji  Araşdırmalar  Mərkəzi.-  Bakı:  "N  Print  studiya" 
MMC,  2009.-  42  s.,  fotoşək.;  30  sm.-  5  man.,  1000  nüs.-  [2009-
88004] 
283.
 
Qasımov,  Ə.  Heydər  Əliyevin  inkişaf  strategiyası  və 
Naxçıvan  Muxtar  Respublikası.  XX  əsrin  70-80-ci  illəri  [Mətn] 
/Ədalət Qasımov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov 
ad.  Tarix  İn-tu.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  302  s.,  fotşək.;  25  sm.- 
Sənədlər:  s.179-303.-  Biblioqr.:  s.  171-176.-  7  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-Azf-260238] 
284.
 
Qəndilov,  S.M.  Dövlətçilik  təfəkkürü,  idarəçilik  məharəti 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Seyfəddin  Qəndilov;  red.  Ə.Həsənov;  rəy. 
Ə.Abdullayev, E.Azadov.- Bakı: Azərbaycan, 2009.- 430 s., portr., 
fotoşək.; 25 sm.- 6 man., nüs. yox. (cildli).- 200 nüs.- [2009-85751] 
285.
 
Quliyev,  F.B.  Milli  qürur  milli  ideologiyanın  təkanverici 
qüvvəsidir  [Mətn]  /Fərail  Quliyev;  tərt.  və  dizayner  A.Abdal-
Gülablı; red. N.Əliyeva.-  Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2009.- 121 
s., portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85462]    
286.
 
Mehdiyev,  R.Ə.  Azərbaycan  2003-2008:  zaman  haqqında 
düşünərkən [Mətn] /Ramiz Mehdiyev; red. A.Aslanov, V.Musayev, 
D.İsmayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 240 s.; 22 sm.- Mətn Azərb., 
ing. və rus dillərindədir.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-483-06 
(cildli).- [2009-84294] 
287.
 
Məmmədov,  T.T.  Demokratiya  -  müasir  Azərbaycan 
dövlətinin  siyasi  simasıdır  [Mətn]  /Tahir  Məmmədov;  elmi  red. 
S.Qəndilov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 174,[2] s., portr.; 20 sm.-
Biblioqr.: s. 166-172.- 1 man., 500 nüs.- [2009- 84054] 
288.
 
Nəzərov,  A.M. Heydər Əliyev  və gəncliyin mənəvi tərbiyəsi 
[Mətn]  /Akif  Nəzərov,  C.Mirzəyev;  red.  V.P.Bəşirov;  rəy. 
E.Ə.Mollayeva, Ə.S.Bədəlova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- Bakı: 
ADPU, 2009.- 36, [4] s.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84100] 

48 
 
289.
 
Sabaha doğru [Mətn]: Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər  Əliyevin  və  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham 
Əliyevin  çıxışları  əsasında  /Heydər  Əliyev  İrsinin  Araşdırma 
Mərkəzi; 
məsl. 
A.Nadirov, 
T.İsmayılov; 
burax. 
məsul 
V.Süleymanov; dizayn E.İsmayılov.- Bakı: Apostrof, 2009.- 709 s., 
fotoşək., portr., faks.; 30 sm.- 1 man., nüs. yox.- ISBN 9789-9524-
442-23 (cildli).- [2009-87507] 
290.
 
Seyidov, Ə.C. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Ənvər  Seyidov;  rəy. 
Z.Ə.Səmədzadə  [və  b.];  ön  söz  müəl.  A.N.Qasımov;  baş  red. 
H.S.Qurbanov; red. Z.S.Nağıyev.- Bakı: UniPrint, 2009.- 255 s.; 25 
sm.-  Biblioqr.:  s.  254-255.-  5  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9524-
404-23 (cildli).- [2009-84995] 
291.
 
Səmədov,  A.A.  Böyük  vətəndaş  İlham  Əliyevə  ikinci  dəfə 
Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  seçilməsilə  əlaqədar 
göndərilən  təbriklər  [Mətn]  /Abbas  Səmədov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi,  Gəncə  Dövlət  Un-ti.-  Gəncə:  Gəncə  Poliqrafiya  ASC, 
2009.- 144 s., portr.; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-88470] 
292.
 
Гаджиев,  А.Н.  Все  понять,  но  не  все  простить  [Текст]: 
воспоминания  и  размышления  о  Назиме  Гаджиеве  /Айдын 
Гаджиев.-  Баку:  Ганун,  2009.-  357,  [3]  с.:  портр.,  фотогр.;  22 
см.- (K 85- летию со дня рождения Назима Гаджиева).- 500 экз.- 
Библ.: с. 351-358 (в пер.).- 4 ман., 500 экз.- [2009-2-784309] 
 
325 Əhalinin miqrasiyası 
 
293.
 
Abdullayev,  F.  Müasir  Azərbaycan  dövlətinin  miqrasiya 
siyasəti  və  beynəlxalq  əməkdaşlıq  [Mətn]  /Fətəli  Abdullayev;  elmi 
red.  H.Hüseynova;  Müasir  Azərbaycanda  Miqrasiya  Siyasəti  və 
Beynəlxalq  Əməkdaşlıq.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  327  s.;  23 
sm.- Biblioqr.: s. 317-327.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84990] 
 
327 Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət 
 
294.
 
Abbasbəyli,  A.N.  Beynəlxalq  münasibətlər  tarixi  (ən  qədim 
dövrlərdən  XIX  yüzilliyin  70-ci  illərinin  sonuna  qədər)  [Mətn]: 
dərslik  /Ağalar  Abbasbəyli,  S.Z.Yusifzadə;  red.  Q.H.Məmmədov; 

49 
 
rəy. H.C.Əlibəyli, P.Q.Darabadi.- Bakı: BDU, 2009.- 309, [2] s.; 21 
sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-Azf-256484] 
295.
 
Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  xarici  siyasəti  (1918-
1920)  [Mətn]  /C.Həsənli;  baş  red.  E.M.Məmmədyarov;  red.  hey. 
V.İ.Sadıqov  [və  b.];  elmi  red.  E.R.İsmayılov;  Azərb.  Resp.  Xarici 
İşlər Nazirliyi.- Bakı: "Garisma" MMC, 2009.- Cild I.- 549, [2] s.,+ 
[12] v. faks., xəritə, fotoşək., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 533-549.- 8 
man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-550-07 (cildli).- [2009-86536] 
296.
 
Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  xarici  siyasəti  [Mətn]: 
sənədlər  məcmuəsi  /red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp. 
Xarici İşlər Nazirliyi.- Bakı: "Garisma" MMC, 2009.- 343 s., faks., 
fotoşək., xəritə; 31 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-550-14 
(cildli).- [2009-85246] 
297.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
/red.  kol.  sədr.  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.-  Bakı:  "Garisma"  MMC,  2009.-  Hissə  I.-  655  s.,  [8]  v. 
fotoşək.;  25  sm.-  15  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9528-129-16 
(cildli).- [2009-84351] 
298.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
/red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.-  Bakı:  "Garisma"  MMC,  2009.-  Hissə  I,  Buraxılış  IV.- 
798, [2] s., [8] v. fotoşək.; 25 sm.- 20 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9528-129-61 (cildli).- [2009-84613] 
299.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
2005  /red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.- Bakı: "Garisma" MMC, 2009.- Hissə I, Buraxılış V.- 631 
s.,  [8]  v.  rəngli  fotoşək.;  25  sm.-  15  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-
9528-129-30 (cildli).- [2009-84952] 
300.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
/red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.- Bakı: "Garisma" MMC, 2009.- Hissə II.- 423 s., 25 sm.- 
15 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9528-129-23 (cildli).- [2009-84352] 
301.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
/red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.-  Bakı:  "Garisma"  MMC,  2009.-  Hissə  II,  Buraxılış  IV.- 
1015  s.;  25  sm.-  20  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9528-129-78 
(cildli).- [2009-84614] 

50 
 
302.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
2005  /red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.-  Bakı:  "Garisma"  MMC,  2009.-  Hissə  II,  Buraxılış  V.- 
687 s.; 25 sm.- Əlavə: s. 645-653.- 20 man., 500 nüs.- ISBN 9789-
9528-129-47 (cildli).- [2009-84953] 
303.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
2006  /red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.-  Bakı:  "Garisma"  MMC,  2009.-  Hissə  II,  Buraxılış  VI.- 
439 s.; 25 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9528-129-54 (cildli).- 
[2009-85201] 
304.
 
Azərbaycanın  xarici  siyasəti  [Mətn]:  sənədlər  məcmuəsi 
2007  /red.  kol.  sədri  E.Məmmədyarov;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər 
Nazirliyi.-  Bakı:  "Garisma"  MMC,  2009.-  Hissə  II,  Buraxılış  VII.- 
1038  s.;  25  sm.-  15  man.,  500  nüs.  ISBN  9789-9528-129-92 
(cildli).- [2009-85202] 
305.
 
Azərbaycan-Nato: tərəfdaşlıqdan başlanan yol (1994-2009) 
[Mətn]  /burax.  məsul  V.Süleymanov;  məsl.  A.Nadirov;  dilçi-red. 
M.Babayeva;  dizayn  E.İsmayılov;  Heydər  Əliyev  irsini  Araşdırma 
Mərkəzi.-  Bakı:  [s.n.],  2009.-  342  s.,[8]  v.  fotoşək.:  xəritə;  30 
sm.+[2] əlavə v.- Mətn Azərb., ing. və frans. dillərindədir.- 30 man., 
nüs yox.- ISBN 9789-5244-216.- [2009-Azf-257541] 
306.
 
Babaoğlu,  H.  Azərbaycan  Respublikasının  müasir  dünya 
siyasətində  yeri  və  rolu  [Mətn]:  monoqrafiya  /Hikmət  Babaoğlu; 
elmi red. Ə.Həsənov.- Bakı, 2009.- 328 s., portr.; 22 sm.- Biblioqr.: 
314-327  s.-  8  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9522-901-10  (cildli).- 
[2009-88090] 
307.
 
Əhmədov,  Ə.X.  Azərbaycan  beynəlxalq  münasibətlərdə 
(Türkdilli  dövlətlərlə  əlaqələr:  XX  əsrin  90-cı  illəri)  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Ərrəhman  Əhmədov;  elmi  red.  O.B.Sultanov.-  Bakı: 
Elm və Təhsil, 2009.- 383, [3] s., cədv., portr.; 21 sm.- Əlavələr: s. 
366-382.-  Biblioqr.:  s.  335-365.-  8  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
87081] 
308.
 
Əliyev,  Z.B.  Türkdilli  xalqların  diasporları  [Mətn]  /Zaur 
Əliyev;  elmi  red.  Ə.Tağıyev;  red.  E.Miraləm;  məsl.  M.Kərimov, 
N.İbrahimov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  295  s.,  cədv.;  22  sm.- 
Biblioqr.: s. 278-294.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89569] 

51 
 
309.
 
İsmayılov,  F.C.  Ermənistan  -  Azərbaycan  münaqişəsinin 
tarixi  kökləri  və  müasir  dövr  [Mətn]:  monoqrafiya  /Füzuli 
İsmayılov; rəy. P.Darabadi, K.Məmmədov, F.Əhmədova; elmi red. 
Y.Mahmudova.-  Bakı:  İnformasiya  Texnologiyaları,  2009.-  266  s., 
xəritə;  21  sm.-  Biblioqr.  Azərb.  və  rus  dillərində:  s.  252-265.-  5 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-341-18 (cildli).- [2009-84751] 
310.
 
Kərimov,  E.  Azərbaycan-İtaliya  əlaqələri  [Mətn]  /Emil 
Kərimov;  italyan  dilinə  tərc.  A.Rəfiyeva.-  Roma,  2009.-  200  s., 
fotoşək., portr.; 24 sm.- 10 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-85805] 
311.
 
Qasımlı, M.C. SSRİ-Türkiyə münasibətləri: Türkiyədə 1960-
cı  il  çevrilişindən  SSRİ-nin  dağılmasınadək  (1979-1991)  [Mətn] 
/Musa Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- Cild 
II.-  394,  [6]  s.,  portr.,  fotoşək.;  22  sm.-  Biblioqr.:  s.  373-394.-  14 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-511-42 (cildli).- [2009-85953] 
312.
 
Quliyev,  O.  Qələbə  diplomatiyası  [Mətn]:  məqalələr  /Oruc 
Quliyev; tərt. ed. və red. X.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 207 s., 
portr.; 21 sm.- 10 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-89103] 
313.
 
Lissabon  müqaviləsi:  yeni dünya nizamına doğru ilk addım 
[Mətn]  /K.Adığözəlov;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Strateji 
Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı, 2009.- Buraxılış 1: dekabr 2009.- 19 
s.: ill., fotoşək.; 30 sm.- Biblioqr.: s. 18.- 5 man.,1000 nüs.- [2009-
88003] 
314.
 
Mahmudov,  Y.M.  Azərbaycan  beynəlxalq  münasibətlər  və 
diplomatiya  tarixi  [Mətn]:  dörd  cilddə  /Yaqub  Mahmudov, 
K.K.Şükürov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; Regionların 
İnkişafı  İctimai  Birliyi.-  Bakı,  2009.-  Cild  I:  Dövlətlərarası 
müqavilələr və digər xarici siyasət aktları: 1639-1828.- 508, [3] s.; 
24  sm.-  20  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9528-133-02  (cildli).- 
[2009-87510] 
315.
 
Mirbəşiroğlu,  E.  Siyasi  münaqişələr:  mahiyyəti,  quruluşu, 
həlli  [Mətn]:  monoqrafiya  /Elşad  Mirbəşiroğlu;  elmi  red. 
H.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası.-  Bakı:  Elm,  2009.-  523  s.,  sxem.,  portr.;  21  sm.- 
Biblioqr.:  s.  490-520.-  20  man.,  500  nüs.-  ISBN  5-806-6166- 
55(cildli).- [2009-Azf-255172] 
316.
 
NATO məlumat kitabı [Mətn] /NATO, İctimai Diplomatiya 
şöbəsi;  Azərb.  Resp.  Xarici  İşlər  Nazirliyi;  NATO  Azərb. 

52 
 
Beynəlxalq  Məktəbi  (NİSA).-  Bakı,  2009.-  388  s.,  cədv.;  20  sm.- 
Əlavələr: s. 345-388.- 6 man., nüs. yox.- [2009-85479] 
317.
 
Protopopov,  A.S.  Beynəlxalq  münasibətlər  və  Rusiyanın 
xarici  siyasət  tarixi:  1648-2005  [Mətn]:  ali  məktəb  tələbələri  üçün 
dərslik /A.S.Protopopov; red. V.M.Kozmenko, N.S.Yelmanova; rəy. 
A.N.Qlinkin,  A.A.Belousov;  tərc.  A.M.Əliyeva.-  Düzəliş  və 
əlavələrlə 2-ci nəşri.- Bakı: Qanun, 2009.- 443 s.; 22 sm.- Biblioqr.: 
s. 429-440.- 28 man., 150 nüs. (cildli).- [2009-86196] 
318.
 
Sadıqoğlu,  A.  Azərbaycan-Hindistan  əlaqələri  [Mətn]  /Afət 
Sadıqoğlu;  elmi  red.  və  rəy.  A.Seyidov;  tərc.  S.Mütəllimova; 
sponsor Hindistan Assosiasiyası Azərbaycan.- Bakı: Nurlan, 2009.- 
138  s.,[7]  v.  rəngli  fotoşək.,  portr.,  fotoşək.;  20  sm.-  2  man.,  500 
nüs.- [2009-86100] 
319.
 
Азербайджанский  "Очаг"  в  Москве  [Текст]  /сост. 
Н.Набиоглу;  ред.  И.Бадалбейли,  Дж.Садик;  фото  А.Ахундов, 
Н.Насибоглу.-  Москва:  [s.n],  2009.-  188  с.:  портр.,  фотогр.;  21 
см.- 6 ман., 1000 экз.- ISBN 9785-812-512-38-5 (в пер.).- [2009-2-
784706] 
320.
 
Карабах  вчера,  сегодня  и  завтра  [Текст]:  материалы 
научно-практических конференций /ред. кол. А.Абасов [и др.]; 
пер.  Х.Мурадова,  Г.Мамедли,  Ф.Аскерова.-  Баку:  [б.и.],  2009.- 


Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə