AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Часть  1.-  231  с.;  20  см.-  3  ман.,  400  экз.  (в  пер.).-  [2009-1-
701240]  
321.
 
Карабах  вчера,  сегодня  и  завтра  [Текст]:  материалы 
научно-практических конференций /ред. кол. А.Абасов [и др.]; 
пер.  Х.Мурадова,  Г.Мамедли,  Ф.Аскерова.-  Баку:  [б.и.],  2009.- 
Часть  2.-  260  с.;  21  см.-  3  ман.,  400  экз.  (в  пер.).-  [2009-1-
701244]  
322.
 
Мамедов, 
Х.Б. 
Территориальный 
фактор 
в 
межгосударственных  конфликтах  с  позиции  новых  аспектов 
принципа  территориальной  целостности  и  права  наций  на 
самоопределение  на  современном  этапе  [Текст]:  монография 
/Хаган Мамедов.- Баку: Элм и Тахсил, 2009.- 381, [3] с.; 21 см.- 
Библиогр.: с. 366-381.- 500 экз. (в пер).- [2009-2-783662] 
323.
 
Марджанлы,  М.  Карабахская  проблема  с  позиций 
геополитики 
[Текст]: 
аналитический 
ракурс 
/Муса 

53 
 
Марджанлы.-  СПб:  Книжный  Дом,  2009.-  36,  [2]  с.:  табл.;  21 
см.- 4 ман., 500 экз.- ISBN 9785-8465-084-60.- [2009-2-784707]  
324.
 
Мобиль  оглу,  Т.  Великая  Армения  [Текст]  /Тахир 
Мобиль оглу.- Баку: Араз, 2009.- 189 с., портр.; 20 см.- Библ.: с. 
185-188.- 4 ман., 1000 экз.- [2009-1-701085] 
325.
 
Мобиль  оглу,  Т.  Великая  ложь  о  «великой  Армении» 
[Текст] /Тахир Мобиль оглу.- Баку: Араз, 2009.- 188, [2] с.; 20 
см.- Библ.: с. 185-188.- 3 ман., 1000 экз.- [2009-1-702487]  
326.
 
Пашаев,  Х.М.  Манифест  одного  посла:  о  том,  как 
начиналась дипломатическая миссия  Азербайджана в Америке 
[Текст] /Хафиз Пашаев; ред. пер. с азерб. С.Мамедзаде; Азерб. 
Дипломатическая  Акад.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  354,  [2]  с.:  портр., 
фото.; 22 см.- Прил.: с. 276-354.- 7 ман., тир. нет.- ISBN 9789-
952-813-32-6 (в пер., супер обл.).- [2009-2-782783] 
327.
 
Сборник 
документов 
ООН 
по 
Армяно-
Азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту [Текст].- 
Баку: [б.и.], 2009.- 367 с.: карта; 22 см.- Прил.: с. 367.- 10 ман., 
тир нет.- ISBN 9789-9528-009-83.- [2009-2-783487] 
 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndələri. Hökumət 
 
328.
 
Azərbaycan 
Respublikası 
Milli  Məclisi  iclaslarının 
protokolları  və  stenoqramları.  Üçüncü  çağırış.  On  birinci  sessiya. 
Yaz  2009  [Mətn]  /burax.  məsul  H.Babayev.-  Bakı:  Milli  Məclisin 
nəşri, 2009.- Cild XX: 3 aprel-29 may 2009-cu il.- 680 s.; 21 sm- 8 
man., 203 nüs.- [2009-85415] 
329.
 
Azərbaycan 
Respublikası  Milli  Məclisi  iclaslarının 
protokolları  və  stenoqramları.  Üçüncü  çağırış.  On  birinci  sessiya. 
Yaz  2009  [Mətn]  /burax.  məsul  H.Babayev.-  Bakı:  Milli  Məclisin 
nəşri, 2009.- Cild XIX: 2 fevral-17 mart 2009-cu il.- 585, [2] s.; 21 
sm.- 10 man., 203 nüs.- [2009-85256] 
330.
 
Azərbaycan 
Respublikası  Milli  Məclisi  iclaslarının 
protokolları  və  stenoqramları.  Növbədənkənar  on  ikinci  sessiya. 
Üçüncü  çağırış  [Mətn]  /burax.  məsul  N.Babayev.-  Bakı:  Milli 
Məclisin  nəşri,  2009.-  Cild  XXI:  9-  30  iyul  2009-cu  il.-  325  s.;  20 
sm.- 203.- 7 man., nüs. yox.- [2009-85575] 

54 
 
331.
 
Azərbaycan 
Respublikası  Milli  Məclisi  iclaslarının 
protokolları  və  stenoqramları  Üçüncü  çağırış.  On  üçüncü  sessiya. 
Payız 2009 [Mətn].- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2009.- Cild XXIII: 
20 noyabr - 29 dekabr 2009-cu il.- Bakı, 2009.- 437 s.; 20 sm.- 10 
man., 203 nüs.- [2009-Azf-256603]   
332.
 
Azərbaycan 
Respublikası  Milli  Məclisi  iclaslarının 
protokolları  və  stenoqramları.  On  üçüncü  sessiya.  Payız.  [Mətn] 
/burax.  məsul  H.Babayev.-  Bakı:  Milli  Məclisin  nəşri,  2009.-  Cild 
XXII:  30  sentyabr-13  noyabr  2009-cu  il.-  796  s.;  21  sm.-  10  man., 
203 nüs.- [2009-86719] 
333.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Məclisi.  Üçüncü  çağırış 
[Mətn] /məsul red. O.Əsədov.- Bakı: Milli Məclisinin nəşri, 2009.- 
154, [2] s., portr., fotoşək.: şək.; 24 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-84280] 
334.
 
Beynəlxalq  arbitraj  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  [Mətn]:  18  noyabr  1999-cu  il,  №757-IQ:  Əlavə  və 
dəyişikliklərlə.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  19  s.;  20  sm.-  (Hüquqşünasın 
kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-88965] 
335.
 
Beynəlxalq 
xüsusi 
hüquq 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  [Mətn]:  (6  iyun  2000-ci  il,  №889-IQ).- 
Bakı:  Qanun,  2009.-  10,  [2]  s.;  20  sm.-  (Hüquqşünasın 
kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-88964] 
336.
 
Bələdiyyə 
üzvünün 
statusu 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn]: 18 aprel 200-ci il, №IQ: əlavə və 
dəyişikliklərlə.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  7  s.;  20  sm.-  (Hüquqşünas 
kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-88963] 
337.
 
Cinayət  yolu  ilə  əldə  edilmiş  pul  vəsaitlərinin  və  ya  digər 
əmlakın  leqallaşdırılmasına  və  terrorçuluğun  maliyyələşdirilməsinə 
qarşı  mübarizə  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
[Mətn]:  10  fevral  2009-cu  il,  №767-IIIQ.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  23 
s.;  20  sm.-  Hüquqşünasın  kitabxanası.-  1  man.,  99  nüs.-  [2009-
84325] 
338.
 
Dövlət  qulluğu  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu [Mətn]: 21 iyul 2000-ci il, №926-IQ.- Bakı: Qanun, 2009.- 
39 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-
84322] 

55 
 
339.
 
Dövlət  rüsumu  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  [Mətn]:  4  dekabr  2001-ci  il,  №223-IIQ.-  Bakı:  Qanun, 
2009.- 51 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 2 man., 99 nüs.- 
[2009-84314] 
340.
 
Əmək  pensiyaları  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu [Mətn]: 7 fevral 2006-cı il, №54-IIQ.- Bakı: Qanun, 2009.- 
43 s.; 21 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man. 40 qəp., 99 nüs.- 
[2009-84315] 
341.
 
Əmək  pensiyaları  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  [Mətn]:  7  fevral  2006-cı  il,  №54-IIQ  /nəşrə  məsul. 
Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  75,  [4]  s.,  14  sm.-  2  man.,  300 
nüs.- [2009-85986] 
342.
 
İnzibati  icraat  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  [Mətn]:  21  oktyabr  2005-ci  il,  №1036.-  Bakı:  Qanun, 
2009.- 43 s.; 21 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man. 40 qəp., 
99 nüs.- [2009-84323] 
343.
 
Konstitusiya 
Məhkəməsi 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  [Mətn].-  Bakı:  Qanun,  2009.-  43  s.;  20 
sm.-  (Hüquqşünasın  kitabxanası).-  1  man.  50  qəp.,  99  nüs.-  [2009-
84324] 
344.
 
Korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  haqqında  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  [Mətn]:  13  yanvar  2004-cü  il.-  Bakı: 
Qanun, 2009.- 11 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1  man., 
99 nüs.- [2009-84317] 
345.
 
Qeyri-hökümət  təşkilatları  (ictimai  birliklər  və  fondlar) 
haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  [Mətn]:  13  iyun 
2000-ci  il,  №894-IQ.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  15  s.;  20  sm.- 
(Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man., 500 nüs.- [2009-84326] 
346.
 
Məhkəmə-Hüquq 
Şurası 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn]: 28 dekabr 2004-cu il, №818-IIQ.- 
Bakı: Qanun, 2009.- 19 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 
man., 99 nüs.- [2009-84318] 
347.
 
Məhkəmələr 
və 
hakimlər 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  [Mətn]:  10  iyun  1997-ci  il,  №310-IQ.- 
Bakı:  Qanun,  2009.-  58,  [2]  s.;  20  sm.-  (Hüquqşünasın 
kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-84312] 

56 
 
348.
 
Notariat  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
[Mətn]:  26  noyabr  1999-cu  il, №762-IQ].-  Bakı:  Qanun,  2009.-  39 
s.;  20  sm.-  (Hüquqşünasın  kitabxanası).-  2  man.,  99  nüs.-  [2009-
84313] 
349.
 
Sahibkarlıq 
fəaliyyəti 
haqqında 
Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  [Mətn]:  15  dekabr  1992,  №405.-  Bakı: 
Qanun, 2009.- 12 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1  man., 
99 nüs.- [2009-84321] 
350.
 
Təhsil  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
[Mətn]  /nəşrə  məsul.  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  107  s.;  14 
sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85987] 
351.
 
Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn]:  16.07.2009-cu  ilədək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /nəşrə 
məsul Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 170, [2] s.: şək.; 20 sm.- 6 
man., 300 nüs.- [2009-85900]   
352.
 
Yol  hərəkəti  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  3  iyul 
1998-ci il tarixli Qanunu [Mətn]: 1 dekabr 2009-cu il tarixədək olan 
əlavə  və  dəyişikliklərlə  /burax.  məsul  E.Əfəndiyev.-  Bakı:  Hüquq 
ədəbiyyatı,  2009.-  235  s.,  cədv.:  şək.;  20  sm.-  5  man.,  300  nüs.- 
[2009-86131] 
 
329 Siyasi partiyalar və hərəkatlar. Gənclər təşkilatları 
 
353.
 
Cəfərov,  H.R.  Azərbaycanda  gənclər  hərəkatı  (XX  əsr) 
[Mətn]  /Həmzə  Cəfərov;  ön  söz  müəl.  İ.Hacıyev;  elmi  red. 
N.Vəlixanlı.- Bakı: Nurlan, 2009.- 457 s., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: 
s. 430-455.- 6 man., 1200 nüs.- [2009-84253] 
354.
 
Zəfər  bayrağımız  əbədidir  [Mətn]  /layih.  rəhb.  və  müəl. 
E.Ş.Hüseynov; mətnin red. Z.Əsgərova; ön söz O.Sultanov; "Təkan" 
Tələbə-Gənclərin İctimai Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 47 s., 
portr.: şək., xəritə.; 20 sm.- 2 man., 600 nüs.- [2009-86540] 
 
33 İqtisadiyyat. İqtisadi elmlər 
 
355.
 
Abdullayev,  T.P.  Tikinti  investisiya  layihələrinin  idarə 
edilməsi  [Mətn]:  dərslik  /Tofiq  Abdullayev;  rəy.  V.M.Şirəliyev, 
M.M.Fərzəliyev,  S.Q.Cümşüdov,  N.N.Məmmədova.-  Bakı:  Təhsil, 

57 
 
2009.-  247  s.,  portr.,  cədv.:  şək.;  21  sm.-  Əlavələr:  s.  228-243.- 
Biblioqr.: s. 244-245.- 6 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87966]  
356.
 
Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Neft  Şirkəti  [Mətn]:  İllik 
hesabat 2009 /ön söz. müəll. R. Abdullayev; SOCAR; Azərb. Resp. 
Dövlət Neft Şirkəti.- Bakı: [s.n.], 2009.- 140 s., cədv.: şək., portr.; 
30 sm.- 10 man., nüs. yox.- [2009-89105]  
357.
 
Bakı  neftinin  və  yerli  icmalarının  tarixi  [Mətn]  /elmi  red. 
L.Əliyeva; tərc. və Azərb. dil. red. Ə.Novruzov; foto T.Əhmədova; 
Milli  və  Beynəlxalq  Araşdırmalar  Mərkəzi.-  Bakı:  Qanun,  2009.- 
262, [2] s.: şək., cədv.; 20 sm.- Əlavələr: s. 255-261.- 5 man., 500 
nüs.- ISBN 9789-9522-603-73.- [2009-85795] 
358.
 
Cəfərli,  H.A.  İqtisadi  təhlil  [Mətn]:  dərslik  /Hənifə  Cəfərli; 
rəy.  S.M.Səbzəliyev,  C.B.Namazova,  R.N.Kazımov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 559 s., portr., 
cədv.,  sxem.;  25  sm.-  Biblioqr.:  s.  555-559.-  15  man.,  5000  nüs.- 
ISBN 9789- 9528- 0244- 3 (cildli).- [2009-Azf-255781] 
359.
 
Həsənov,  R.  İqtisadi  siyasət:  metodologiya  və  praktika 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Rasim  Həsənov;  elmi  red.  Ş.H.Hacıyev;  rəy. 
Ə.İ.Bayramov,  İ.Ə.Kərimli,  S.Q.Cümşüdov,  E.H.Azadov;  Azərb. 
Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı:  İqtisad  Universiteti,  2009.- 
281  s.;  21  sm.-  (Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin 
dərslikləri).-  Biblioqr.:  s.  279-281.-  12  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-89584] 
360.
 
İsrafiloğlu,  N.R.  Neft.  Qlobal  münaqişələr  mənbəyi  [Mətn] 
/Nazim İsrafiloğlu; elmi red. E.Muradəliyeva; red. S.Cəfərli.- Bakı: 
Şərq-Qərb,  2009.-  462,  [2]  s.,  portr.:  şək.;  22  sm.-  22  man.,  400 
nüs.- ISBN 9789-9523-420-93 (cildli).- [2009-86201] 
361.
 
Qaradağ,  R.S.  Neft  fırtınası  [Mətn]  /Raif  Qaradağ;  Tükiyə 
türkcəsindən  Azərb.  dilinə  çev.  M.Ənsərli;  red.  N.Məmmədov.- 
Bakı:  Qanun,  2009.-  253,[3]  s.;  20  sm.-  5  man.,  500  nüs.-  [2009-
Azf-256597]   
362.
 
Qasımov, F.H. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf 
perspektivləri  [Mətn]  /Fərman  Qasımov,  Z.M.Nəcəfov;  elmi  red. 
T.N.Əliyev; rəy. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- Bakı: Elm, 2009.- 
416 s., cədv.; 22 sm.- Əlavələr: s.379-413.- Biblioqr. Azərb. rus və 
ing. dillərində: s.366-378.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 9789-9524-531-
64 (cildli).- [2009-85846] 

58 
 
363.
 
Məhəmmədoğlu, Y. Dəniz də dağlar kimidir [Mətn]: ömrünü 
Vətənə  və  insanlara  sərf  etmiş  adam  -  Neman  /Yusif 
Məhəmmədoğlu;  red.  T.Cəbiyeva;  baş  məsl.  və  ön  söz  müəl. 
E.Məmmədli.- Bakı: Ünsiyyət, 2009.- 247 s., [16] v. fotoşək., portr.: 
şək.; 21 sm.- 2 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-85934] 
364.
 
Mir-Babayev,  M.Y.  Neft  sənayesinin  ekologiyası  [Mətn]: 
dərs 
vəsaiti 
/Mir 
Yusif 
Mir-Babayev, 
A.A.Xəlilova, 
Ə.M.Ələsgərov;  elmi  red.  N.Ə.Səlimova;  rəy.  A.L.Şabanov, 
Ə.Ə.Məmmədov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  AzTU.-  Bakı: 
Təhsil,  2009.-  118  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  Terminlərin  qısa  lüğəti: 
s.107-113.- Biblioqr.: s. 114-118.- 4 man., 200 nüs. [2009-85927] 
365.
 
Modernləşmə 
və 
sosial-iqtisadi 
inkişafın 
regional 
problemləri  mövzusunda  beynəlxalq  elmi-praktiki  konfransın 
materialları  [Mətn]:  məqalələr  və  tezislər  /elmi  red.  İ.H.Alıyev, 
A.N.Muradova; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu; AMEA, Gəncə Regional 
Elmi  Mərkəzi;  Azərb.  Dövlət  Aqrar  Un-ti.-  Bakı,  2009.-  492  s., 
cədv.; 20 sm.- 80 qəp., 300 nüs.- ISBN 9789-9524-540-24.- [2009- 
85257] 
366.
 
Ölkə  iqtisadiyyatının  inkişafında  elmi  innovasiyanın  rolu 
[Mətn]:  III  beynəlxalq  elmi-praktiki  konfransın  materialları:  23 
oktyabr 2009-cu il, Bakı şəh. /AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.- 
Bakı:  Elm,  2009.-  452  s.,  cədv.:  şək.;  29  sm.-  15  man.,  nüs.  yox.- 
ISBN 5-8066-177-56.- [2009-85784] 
367.
 
Səmədzadə,  Z.Ə.  Çin  qlobal  dünya  iqtisadiyyatında  [Mətn] 
/Ziya  Səmədzadə.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  607  s.,  [34]  v. 
fotoşək.,  portr.,  cədv.;  25  sm.-  10  man.,  1000  nüs.-  ISBN  9789-
9528-098-79 (cildli).- [2009-85995] 
368.
 
Sərdarov,  T.Ə.  Bazar  münasibətləri  şəraitində  Azərbaycan 
Respublikasında  əhalinin  və  məşğulluğun  formalaşması  [Mətn] 
/Tahir Sərdarov; elmi red. Ş.M.Muradov.- Bakı: Avropa, 2009.- 240 
s.,  portr.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  229-240.-  10  man.,  300  nüs. 
(cildli).- [2009-89091] 
369.
 
Ümummilli  lider  Heydər  Əlirza  oğlu  Əliyevin  xatirəsinə 
həsr  olunmuş  elmi-praktik  konfransların  materialları  [Mətn]:  may 
2008-2009 /elmi red. İ.H.Alıyev, T.Ə.Paşa; AMEA, İqtisadiyyat İn-
tu.-  Bakı,  2009.-  207  s.,  portr.,  cədv.;  28  sm.-  15  man.,  300  nüs.- 
ISBN 9789-9524-540-62.- [2009-87295] 

59 
 
370.
 
Алиев,  А.Г.  Экономико-математические  методы  и 
модели  в  условиях  неопределенности  в  конечномерном 
векторном  пространстве  [Текст]:  монография  /Азад  Алиев; 
науч.  ред.  М.Г.Мамедова;  НАНА,  Ин-т  Информационных 
Технологий.- Баку: Информационные технологии, 2009.- 219 с., 
табл.:  ил.;  21  см.-  Библ.:  с.  206-219.-  5  ман.,  500  экз.-  ISBN 
9789-952-434-10-1 (в пер).- [2009-2-780974]   
 
331 Əmək. Əmək haqqında elm. Əməyin iqtisadiyyatı 
 
371.
 
Bəkirli,  A.Ş. OHSAS TS 18001: 2008 əməyin mühafizəsi və 
təhlükəsizliyi  idarəetmə  sistemi  [Mətn]:  son  versiyanın  izahlı  şərhi 
/Asif Bəkirli; rəy. İ.Dağıstanlı, S.Novruzlu.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 
136,  [4]  s.,  portr.,  cədv.:  şək.;  22  sm.-  Biblioqr.:  c.  136.-  4 
man.,1300 nüs.- ISBN 9952-251-111.- [2009-86091] 
 
332 Regional iqtisadiyyat 
 
372.
 
Azərbaycan  regionlarında  iqtisadiyyatın  dayanıqlı  inkişafı 
[Mətn]: monoqrafiya /bölmələrin müəl. R.P.Sultanova [və b.;] elmi 
red. Ə.X.Nuriyev, R.P.Sultanova; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı: 
Elm,  2009.-  295  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  286-292.-  5  man., 
500 nüs.- ISBN 5-8066-177-34 (cildli).- [2009-85825] 
 
334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları 
 
373.
 
Hüseynov,  T.Ə.  Firmanın  iqtisadiyyatı  [Mətn]:  dərslik 
/Telman  Hüseynov;  rəy.  M.Atakişiyev,  A.Abbasov;  red. 
B.Əhmədov.-  Bakı:  Səda,  2009.-  586,  [2]  s.,  cədv.;  22  sm.-  İzahlı 
lüğət: s.552-577.- Biblioqr.: s. 578-580.- 25 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-86205] 
374.
 
Hüseynova,  V.  Gənc  sahibkarlar  üçün  elektron  biznes 
imkanları  [Mətn]  /Vüsalə  Hüseynova,  O.Mazanova,  Q.Mirzəyev; 
Demokratik  İslahatçı  Gənclər  Birliyi,  Azərb.  Resp.  Gənclər  və 
İdman Nazirliyi.- Bakı: Müəllim, 2009.- 39 s.: şək.; 21 sm.- 2 man., 
1000 nüs.- [2009-85409] 

60 
 
375.
 
İmanov, Ə.Ş. Kiçik sahibkarlıq [Mətn]: dərs vəsaiti /Əzizağa 
İmanov;  red.  A.B.Abbasov;  rəy.  A.F.Musayev,  M.X.Həsənli, 
R.Ş.Muradov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı:  Elm, 
2009.-  363,  [3]  s.,  cədv.,  portr.;  23  sm.-  Biblioqr.:  s.  362-363.-  25 
man., 300 nüs.- ISBN 5-8066-166-57 (cildli).- [2009-86210] 
376.
 
Kiçik  sahibkarlıq  subyektlərində  sadələşdirilmiş  uçotun 
aparılması  qaydaları  [Mətn]  /baş  red.  İ.Baharov;  burax.  məsul 
M.Əliyev;  "Qanun  İnfo"  jurnalı.-  Bakı:  MMC  "Meqabayt",  2009.- 
96 s., cədv.; 20 sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-86350]   
377.
 
Кулиев,  Р.  Эффективная  политика  развития  малого  и 
среднего  предпринимательства:  лучшая  практика  и  новые 
усилия  [Текст]:  в  трех  книгах  /Рагиб  Кулиев,  Т.Гулиев, 
Т.Гулиев; 
Международное 
Агенство 
Экономических 
Исследований и Развития, АзТУ.- Баку: Nurlar, 2009.- Книга 1.- 
296  с.;  24  см.-  6  ман.,  1000  экз.-  ISBN  9789-952-450-23-1.- 
[2009-2-782631]   
 
336 Maliyyə. Bank işi 
 
378.
 
Ataşov, B.X. Müəssisələrin maliyyəsi [Mətn]: dərslik /Bəyalı 
Ataşov,  N.Novruzov,  E.İbrahimov;  elmi  red.  Ə.Nuriyev;  rəy. 
M.Sadıqov,  M.Həsənli,  X.Hüseynov.-  Bakı:  Kooperasiya,  2009.- 
336  s.,  cədv.,  portr.;  22  sm.-  Maliyyə  terminləri  lüğəti: s.317-332.- 
Biblioqr.: s.333-335.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85426] 
379.
 
Azərbaycan  Respublikasının  bank  sistemində  mühasibat 
ucotunun  aparılmasına  dair  normativ  qaydalar  və  metodoloji 
göstərişlər [Mətn] /çapa məsul C.Əliyev, A.Yunusov; Azərb. Resp. 
Milli  Bankı.-  Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  399  s.,  cədv.;  21  sm.-  30 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85897]  
380.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  yanında 
Maliyyə  Monitorinqi  Xidməti  haqqında  Əsasnamə  [Mətn].-  Bakı: 
Qanun, 2009.- 7 s.; 20sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man., 99 
nüs.- [2009-88966] 
381.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsi  [Mətn]:  11 
iyul  2000-ci  il  tarixli  905-İQ  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  ilə  təsdiq  edilmişdir:  01.01.2009-cu  il  tarixədək  əlavə  və 
dəyişikliklərlə  /nəşrə  hazır.  İ.Şahmaroğlu.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.- 

61 
 
239  s.;  21  sm.-  (“Ev  vəkili”  seriyasından).-  20  qəp.,  300  nüs. 
(cildli).- [2009-84008] 
382.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsi  [Mətn]:  15 
avqust  2009-cu  ilə  qədər olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /nəşrə  məsul 
Ş.Xuduoğlu.-  Təkrar  nəşr.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  399  s.;  21  sm.-  5 
man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85325] 
383.
 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 2000-
ci il 11 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2001-ci il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə  minmişdir:  2009-  cu  il  noyabrın  15-dək  edilmiş  əlavə  və 
dəyişikliklərlə  /burax.  məsul  E.M.Əfəndiyev.-  Bakı:  Hüquq 
ədəbiyyatı,  2009.-  291  s.;  21  sm.-  10  man.,  1000  nüs.  (cildli).- 
[2009-86186] 
384.
 
Banklar  haqqında  normativ-hüquqi  aktlar  toplusu  [Mətn] 
/tərt. R.M.Rzayev [və b.]; elmi red. və məsl. Z.F.Məmmədov.- Bakı: 
Qanun,  2009.-  1091  s.,  cədv.;  25  sm.-  30  man.,  300  nüs.  (cildli).- 
[2009-85331] 
385.
 
Böhrandan  sonrakı  iqtisadiyyatda  maliyyə  resurslarının 
səmərəli  idarə  olunmasında  şəffaflığın  rolu  [Mətn]:  beynəlxalq 
elmi-praktik konfrans: 16-17 oktyabr 2009 /elmi red. Z.Səmədzadə, 
V.Novruzov;  red.  Ş.Yaqubov;  tərt.  S.Gülməmmədova.-  Bakı: 
İqtisadiyyat  və  audit  jurnalının  nəşri,  2009.-  456,  [2]  s.,+  [8]  v. 
fotoşək.,  cədv.:  şək.;  22  sm.-  10  man.,  300  nüs.  (cildli).-  [2009-
87856] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə