AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

386.
 
Hüseynov,  T.H.  Azərbaycanda  investisiyalar:  gəlirlər, 
investisiyalar,  sənayeləşdirmə,  məşğulluq  [Mətn]:  monoqrafiya 
/Tofiq  Hüseynov;  elmi  red.  H.Allahverdiyev;  AMEA,  İqtisadiyyat 
İn-tu.-  Bakı:  Elm,  2009.-  378,  [2]  s.,  cədv.,  portr.:  şək.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s. 371-376.- 14 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-453-33-1 
(cildli).- [2009-89218] 
387.
 
İbadoğlu,  Q.B.  Vətəndaşın  büdcə  bələdçisi  -  2009  [Mətn] 
/Qubad  İbadoğlu,  A.Mehtiyev,  R.Ağayev;  Milli  Büdcə  Qrupu; 
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 79 s., cədv., fotoşək.; 25 
sm.- 4 man, nüs. yox.- [2009-85258] 
388.
 
Mehtiyev,  A.S.  Məmurun  büdcə  yaddaşı  [Mətn]  /Azər 
Mehtiyev,  Q.İbadoğlu,  R.Ağayev,  V.Bayramov.-  Bakı:  Ekspert, 
2009.- 97 s., cədv., sxem.; 20 sm.- Əlavələr: s. 89-96.- Biblioqr.: s. 
97.- 1 man. 50 qəp., 1000 nüs.- [2009-84902] 

62 
 
389.
 
Məmmədov,  Z.F.  Pul.  Kredit.  Banklar:  məlumat  kitabı 
[Mətn]: imtahan suallarına cavab /Zahid Məmmədov, Z.İbrahimov; 
ADİU.- Bakı: Qanun, 2009.- 219 s., cədv.; 21 sm.- Sxemlər: s. 210-
215.-  Üz  qabığında:  Məlumat-informasiya  kitabı.-  Biblioqr.  Azərb. 
və rus diliərində: s.209.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85018] 
390.
 
Rudıy, K.V. Xarici ölkələrin maliyyə pul və kredit sistemləri 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Kirill Rudıy; rus dilindən tərc., red. R.Rzayev.- 
2-ci  nəşr.-  Bakı:  İqtisad  Universiteti,  2009.-  438  s.,  cədv.:  şək.;  21 
sm.-  (Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetində  tərcümə  olunmuş 
dərsliklər).- Biblioqr.: s.434-436.- 30 man., 500 nüs.- ISBN 5-9473-
5059-9 (cildli).- [2009-89217] 
391.
 
Sviridov, O.Y. Pul, kredit, banklar: 100 suala imtahan cavabı 
[Mətn]: dövlət təhsil standartlarına uyğun işlənib hazırlanmışdır: ali 
məktəb  tələbələri  üçün  məlumat  kitabçası:  ekspress-məlumat 
/O.Y.Sviridov;  tərc.  və  red.  R.Rzayev.-  Bakı:  İqtisad  Universiteti, 
2009.-  297  s.;  21  sm.-  (Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetində 
tərcümə  olunmuş  dərsliklər).-  Biblioqr.:  s.291-292.-  25  man.,  500 
nüs.- ISBN 5-2410-0453-X.- [2009-89221] 
 
338 İqtisadi vəziyyət. İqtisadiyyatda planlaşdırma və idarəetmə. 
Qiymətlər 
 
392.
 
İsgəndərov,  R.Ə.  Heyətin  idarə  edilməsi  [Mətn]:  dərslik 
/Rafiq İsgəndərov; elmi red. İ.M.Abbasov; red. İ.А.Aslanzadə; rəy. 
B.A.Xankişiyev  [və  b.].-  Təkrar  nəşr.-  Bakı: Təhsil, 2009.-  403  s., 
cədv., potr.; 20 sm.- Biblioqr. rus dilində: s.386-399.- 23 man., 200 
nüs. (cildli).- [2009-86252] 
393.
 
Kərimov,  C.  Dünya  iqtisadiyyatı  [Mətn]:  dərslik  /Cəlil 
Kərimov,  A.Orucov,  H.İsrafilov;  red.  S.İ.Səfərov,  G.Ə.Gənciyev; 
rəy.  M.C.Atakişiyev,  Q.Süleymanov;  ADİU,  ADNA.-  Təkmil.  və 
əlavə edilmiş 2-ci nəşri.- Bakı: Nurlan, 2009.- 727 s., cədv.: şək.; 21 
sm.-  Biblioqr.:  s.  718-719.-  25  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
86208] 
394.
 
Şəkərəliyev,  A.Ş.  Dövlətin  iqtisadi  siyasəti:  reallıqlar  və 
perspektivlər  [Mətn]:  monoqrafiya  /Arif  Şəkərəliyev;  elmi  red. 
M.X.Meybullayev;  rəy.  M.A.Əhmədov  [və  b.].-  Bakı:  İqdisad 

63 
 
Universiteti,  2009.-  415  s.,  cədv.;  25  sm.-  15  man.,  200  nüs. 
(cildli).- [2009-84535] 
 
339 Ticarət. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 
 
395.
 
Paşayev, K.P. Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti) [Mətn]: 
dərslik  /Kərim  Paşayev;  red.  A.H.Səmədov,  T.C.Məmmədov;  rəy. 
M.X.Meybullayev,  K.A.Şahbazov.-  Bakı:  İqtisad  Universiteti, 
2009.-  329  s.,  cədv.,  portr.;  26  sm.-  (Azərbaycan  Dövlət  İqtisad 
Universitetinin  dərslikləri).-  Biblioqr.:  s.323-325.-  26  man.,  500 
nüs. (cildli).- [2009-85163] 
 
339.5 Xarici ticarət. Beynəlxalq ticarət 
 
396.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Gömrük  Qanunvericiliyi 
[Mətn]:  3  cilddə  /tərt.  S.Muxtarov;  ön  söz  A.Əliyev.-  Bakı:  Ozan, 
2009.-  Cild  I.-  702  s.:  şək.,  cədv.;  25  sm.-  32  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-86216] 
397.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Gömrük  Qanunvericiliyi 
[Mətn]: 3 cilddə /tərt. S.Muxtarov.- Bakı: Ozan, 2009.- Cild II.- 871 
s.: şək., cədv.; 25 sm.- 38 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-86217] 
398.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Gömrük  Qanunvericilyi 
[Mətn]: 3 cilddə /tərt. S.Muxtarov.- Bakı: Oğuz eli, 2009.- Cild III.- 
682, [2] s., cədv.: şək.; 25 sm.- 37 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-
86218] 
399.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Gömrük  Məcəlləsi  [Mətn]: 
2009-cu ilin mayına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul 
Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 311 s.; 15 sm.- 5 man., 300 nüs. 
(cildli).- [2009-85325] 
400.
 
Gömrük  tarifi  [Mətn]  /nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bаkı: 
Qanun,  2009.-  1143  s.,  cədv.;  22  sm.-  25  man.,  300  nüs.  (cildli).- 
[2009-85974] 
 
339.9 Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 
 
401.
 
Həmidov, H.A. Azərbaycan və İpək Yolu. Tarix və müasirlik 
[Mətn]:  monoqrafiya  /Habil  Həmidov;  elmi  red.  R.Mirzəzadə; 

64 
 
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı: Təknur, 2009.- 
158,  [2]  s.,  port.;  20  sm.-  Üz  qabığında  həmçinin:  TRACECA 
programme.-  Biblioqr.:  s.146-158.-  4  man.,  100  nüs.-  ISBN  9789-
952-445-12-4.- [2009-89113] 
 
34 Hüquq. Hüquqşünaslıq 
 
402.
 
Hərbi-həkim ekspertizası haqqında əsasnamə [Mətn] /naşir 
Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 75 s., cədv.; 20 sm.- 4 man., 300 
nüs.- [2009-83664] 
403.
 
Qarayev,  R.M.  İngiliscə-Azərbaycanca  böyük  hüquq  lüğəti 
[Mətn]:  55000  termin  /Rauf  Qarayev.-  Birinci  nəşr.-  Bakı:  Qanun, 
2009.- 647 s., portr.; 25 sm.- 15  man.,  500 nüs.- ISBN 9789-9522-
604-03 (cildli).- [2009-85975] 
404.
 
Quliyev,  M.A.  Avropa  hüququ  [Mətn]  /Məmməd  Quliyev; 
red. G.M.Quliyeva; ön söz M.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2009.- 418 s.; 
21  sm.-  Biblioqr.:  s.  413-415.-  4  man.,  150  nüs.  (cildli).-  [2009-
85517] 
405.
 
Məhkəmə-ballistik  ekspertizası  üzrə  azərbaycanca-rusca 
sözlük [Mətn] /hazır. C.Əhmədov; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, 
Məhkəmə 
Ekspertizası 
Mərkəzi; 
AMEA, 
Terminologiya 
Komissiyası.- Bakı: Əzizoğlu-H MMC, 2009.- 76 s., portr.; 21 sm.- 
6 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-86656] 
406.
 
Məhkəmə-ballistik  ekspertizası  üzrə  xüsusi  terminlərin 
izahlı  sözlüyü  [Mətn]  /hazır.  C.Əhmədov;  red.  F.Cavadov, 
Y.Rüstəmov; Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirlyi, Məhkəmə Ekspertizası 
Mərkəzi; AMEA, Terminologiya Komissiyası.- Bakı: "Əzizoğlu-H" 
MMC, 2009.- 149, [3] s.; 21 sm.- 6 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-
86655] 
 
341 Beynəlxalq hüquq 
 
407.
 
Azərbaycan  Qanunvericiliyində  uşaq  hüquqları  [Mətn]: 
2009-cu  il  noyabrın  1-dək  edilmiş  dəyişikliklər  və  əlavələr  nəzərə 
alınmaqla /məsul red. S.Mirzəyev; red. H.Babayev; tərt. A.Abasova, 
S.Rəhimova.-  Bakı:  Azərbaycan,  2009.-  673  s.,  portr.;  24  sm.-  20 
man., 500 nüs.- [2009-Azf-255617] 

65 
 
408.
 
Azərbaycan 
Respublikasının 
insan  hüquqları  üzrə 
müvəkkilinin (Ombudsmanın) uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış ilk 
məruzəsi  [Mətn]  /hazır.  E.Süleymanova;  Azərb.  Resp.  İnsan 
Hüquqları  üzrə  Müvəkkili  (Ombudsman).-  Bakı,  2009.-  160  s.;  20 
sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-86319] 
409.
 
Beynəlxalq  terrorizm  və  onun  Azərbaycana  mənfi  təsiri 
[Mətn]:  metodik  vəsait  /tərt.  M.Məmmədov;  burax.  məsul 
K.Tahirov;  red.  D.Bayramov  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Milli  Kitabxanası,  "Kitabxana 
Siyasəti və Metodik Rəhbərlik" şöbəsi.- Bakı, 2009.- 49 s.; 20 sm.- 
Əlavə: s. 23-44.- Biblioqr. Azərb. və rus dil.: s. 45-48.- 1 man., nüs. 
yox.- [2009-86113] 
410.
 
BMT-nin  İnsan  Hüquqları  Şurasının  din  və  etiqad azadlığı 
üzrə xüsusi məruzəçisi Asma Cahangirin 2006-cı il fevralın 26-dan 
martın  5-dək  Azərbaycana  səfəri  barədə  hesabatda  əks  etdirilmiş 
nəticələri və tövsiyələri [Mətn] /dil və üslub üzrə red. İ.Məmmədov; 
BMT.- Bakı, 2009.- 16 s.;  20 sm.- (İnsan hüquqları).- 1 man., nüs. 
yox.- [2009-84197] 
411.
 
Ekstremal  Şəraitdə  Uşaq  Hüquqlarının  Müdafiəsi  və  Milli 
İnsan Hüquqları İnstitutlarının Rolu mövzusunda Avropa Şurasının 
60  illiyinə,  BMT-nin  Uşaq  Hüquqları  Konvensiyasının  qəbul 
olunmasının 20 illiyinə və Azərbaycanda "Uşaq ili"nə həsr olunmuş 
Beynəlxalq  konfransın  materialları.  Bakı,  25-27-may  2009-cu  il 
[Mətn]:  /red.  E.Süleymanova;  red.  hey.  Z.Əliyev  [və  b.];  Azərb. 
Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).- Bakı, 2009.- 
160 s.; 20 sm.- 5 man., nüs. yox.- [2009-87539] 
412.
 
Əhmədova,  A.S.  İnformasiya  cəmiyyəti  şəraitində  insan 
hüquqlarının  reallaşma  imkanları  [Mətn]:  ekspress-informasiya 
/Aygün  Əhmədova;  elmi  red.  T.Kazımov;  AMEA,  İnformasiya 
Texnologiyalari İn-tu.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 2009.- 59 
s., portr.; 21 sm.- İnformasiya Cəmiyyəti seriyası.- Biblioqr.: s. 55-
57.- 3 man., 100 nüs.- ISBN 9789-9524-341-70.- [2009-85519] 
413.
 
Əliyev,  E.Ə.  Beynəlxalq  nəqliyyat  hüququ  [Mətn]:  dərslik 
/Etibar  Əliyev;  elmi  red.  və  ön  söz  L.H.Hüseynov;  məsul  red. 
Ə.İ.Əliyev;  rəy.  L.D.Timçenko  [və  b.];  BDU.-  Bakı:  SeNa  MMC, 
2009.- 867 s., sxem; 22 sm.- İxtisarlar: s.828-832.- Biblioqr.: s.819-

66 
 
827.-  12  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9524-403-86  (cildli).-  [2009-
85473] 
414.
 
Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının insan hüquqlarına dair 
məlumat kitabı [Mətn] /tərt. S.Yusifova; red. Ə.Hüseynov; hazır. və 
ön söz F.Ələsgərov; nəşrə məsul N.Adilov; Azərb. Resp. Prezidenti 
yanında  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi  Şurası; 
Azərb.  Hüquqşünasları  Konfederasiyası.-  Bakı:  NAT-CO  MMC, 
2009.- 563 s., portr., cədv.; 21 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-
808-623 (cildli).- [2009-85823] 
415.
 
Xəlilov,  Q.R.  Heydər  Əliyev  adına  Bakı-Tbilisi-Ceyhan  neft 
kəmərinin 
ekoloji 
təhlükəsizliyinin 
beynəlxalq 
hüquq  və 
dövlətdaxili qanunvericilik problemləri [Mətn]: monoqrafiya /Qədir 
Xəlilov;  elmi  məsl.  R.Mustafayev,  R.Məmmədov.-  Bakı:  Elm  və 
təhsil,  2009.-  391  s.;  21  sm.-  İxtisarların  siyahısı:  s.5.-  Sətiraltı 
biblioqr.-  20  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9528-024-36  (cildli).- 
[2009-87844] 
416.
 
İnsan  Hüquqları  Komissiyasının  xüsusi  məruzəçisi  Ser 
Naycel Rodlinin 2000-ci il mayın 7-dən 15-dək Azərbaycana səfəri 
barədə hesabatda  əks etdirilmiş nəticələri və tövsiyələri [Mətn] /dil 
və üslub üzrə red. İ.Məmmədov.- Bakı, 2009.- 11 s.; 20 sm.- (İnsan 
Hüquqları).- 1 man., nüs. yox.- [2009-84189] 
417.
 
İrqi  ayrıseçkiliyin  bütün  formalarının  aradan  qaldırılması 
haqqında  beynəlxalq  konvensiya  və  müvafiq  komitə  [Mətn]: 
Azərbaycan  Respublikasının  ilkin  və  ikinci  dövrü  birgə  hesabatları 
üzrə,  üçüncü  və  dördüncü  dövrü  birgə  hesabatları  üzrə  İrqi 
Ayrıseçkiliyin aradan qaldırılmasına dair Komitənin yekun qeydləri 
və tövsiyələri /dil və üslub üzrə red. İ.Məmmədov; BMT-nin İnsan 
Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı.- Bakı, 2009.- 15 s.; 20 sm.- (İnsan 
Hüquqları).- 1 man., nüs. yox.- [2009-84196] 
418.
 
İşgəncələrə  və  digər  qəddar,  insanlıqdan  kənar,  yaxud 
ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə dair konvensiya 
və  müvafiq  komitə  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikasının  ilkin  və 
ikinci  dövrü  hesabatları  üzrə  işgəncələr  əleyhinə  dair  komitənin 
yekun  şərhləri  və  tövsiyələri  /dil  və  üslub  üzrə  red.  İ.Məmmədov; 
BMT-nin  İnsan  Hüquqları  üzrə  Ali  Komissarlığı.-  Bakı:  GNS 
Poliqraf, 2009.- 14, [2] s.; 20 sm.- (İnsan Hüquqları).- 1 man., nüs. 
yox.- [2009-84191] 

67 
 
419.
 
Qadınlara  qarşı  ayrıseçkiliyin  bütün  formalarının  ləğv 
edilməsi  haqqında  konvensiya  və  müvafiq  komitə  [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikasının ilkin, ikinci və üçünü dövrü hesabatları 
üzrə Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin ləğv edilməsinə dair Komitəsinin 
yekun  qeydləri  və  tövsiyələri  /dil  və  üslub  üzrə  red.  İ.Məmmədov; 
BMT-nin  İnsan  Hüquqları  üzrə  Ali  Komissarlığı.-  Bakı:  [s.n.], 
2009.- 27 s.; 20 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-84195] 
420.
 
Mehdiyev, F. Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları [Mətn]: 
dərs  vəsaiti  /Fərhad  Mehdiyev;  red.  R.Yılmaz.-  Bakı:  Qafqaz 
Universiteti,  2009.-  368,  [2]  s.;  24  sm.-  (Qafqaz  Üniversitesi 
yayınları:  yayın  №:  39).-  Əlavələr:  s.339-369.-  Biblioqr.:  s.337-
338.- 14 man., 200 nüs.- [2009-89225] 
421.
 
Musayev,  H.M.  Beynəlxalq  terrorçuluğa  qarşı  mübarizədə 
xüsusi  xidmət  orqanlarının  fəaliyyətinin  prinsip  və  xüsusiyyətləri 
[Mətn]  /Hafiz  Musayev;  elmi  red.  Z.Əsgərov,  Ə.Hüseynov;  rəy. 
M.Ələsgərov  [və  b.].-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  270,  [2]  s.,  portr., 
fotoşək.;  25  sm.-  Biblioqr.:  s.262-270.-  15  man.,  500  nüs.-  ISBN-
9789-9524-4306-6.- [2009-Azf-255587]   
422.
 
Mübahisələrin  alternativ  həlli  üsulları  [Mətn]:  beynəlxalq 
sənədlər,  şərhlər,  qanunvericilik  /rəy.  və  elmi  red.  V.Mirkamal, 
N.Abdullayev,  H.İsgəndərov;  ön  söz  F.Abdullayev;  Azərb.  Resp. 
Prezidenti  yanında  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi 
Şurası;  Hüquqi  İslahatlara  Yardım  Mərkəzi  İctimai  Birliyi.-  Bakı, 
2009.-  489  s.,  cədv.;  24  sm.-  12  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-
86438] 
423.
 
Səlimov, M.D. Hadisə yerinə baxış zamanı audio - videoyazı, 
foto  və  kino  çəkilişlərinin  tətbiqi  prosesində  insan  hüquqlarının 
qorunması  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Malik  Səlimov,  P.Məmmədov, 
S.Məmmədov;  elmi  red.  F.M.Cavadov;  rəy.  K.N.Səlimov, 
E.M.Əfəndiyev,  B.C.Kərimov;  tərt.  ed.  S.Kərimova;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Baş  Prokurorluğu.-  Bakı:  Adiloğlu, 
2009.- 211 s., cədv.: şək.; 20 sm.- 5 man., 100 nüs.- [2009-84912] 
424.
 
Səlimov,  M.D.  İnsan  hüquq  və  azadlıqlarını  məhdudlaşdıran 
bəzi  cəzalar  [Mətn]:  monoqrafiya  /Malik  Səlimov;  elmi  red. 
F.Y.Səməndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU; Azərb. Resp. 
Baş  Prokurorluğu.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  211  s.,  portr.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.205-210.- 5 man., 500 nüs.- [2009-84916] 

68 
 
425.
 
Uşaq  hüquqları  haqqında  konvensiya  və  müvafiq  komitə 
[Mətn]:  Azərbaycan  Respublikasının  ilkin  və  ikinci  dövrü 
hesabatları üzrə Uşaq Hüquqları üzrə Komitəsinin yekun şərhləri və 
tövsiyələri  /dil  və  üslub  üzrə  red.  İ.Məmmədov;  BMT-nin  İnsan 
Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı.- Bakı, 2009.- 43 s.; 20 sm.- (İnsan 
Hüquqları).- 1 man., nüs. yox.- [2009-84198] 
426.
 
Uşaq  hüquqları  hamı  üçün:  uşaqları  dinləyək,  onların 
iştirakını  təmin  edək  [Mətn]  /ümumi  red.  E.Süleymanova;  tərt.  ed. 
R.Rumzadə;  rəy.  Ə.İ.Əliyev;  Azərb.  Resp.  İnsan  Hüquqları  üzrə 
Müvəkkili  (Ombudsman).-  Bakı,  2009.-  128  s.:  şək.;  20  sm.- 
Biblioqr.:  s.123.-  978.-  1  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9952-800-357.- 
[2009-86320] 
427.
 
Uşaq hüquqları üzrə pilləli tədrislə bağlı seçilmiş mövzular 
[Mətn]:  dərs  vəsaiti  /red.  E.Süleymanova;  tərt.  ed.  R.Rumzadə;  rəy 
Ə.İ.Əliyev;  Azərb.  Resp.  İnsan  Hüquqları  üzrə  Müvəkkili 
(Ombudsman).-  Bakı,  2009.-  288  s.:  şək.,  cədv.; 20 sm.-  Biblioqr.: 
s.  278-280.-  3  man.,  nüs.  yox.-  ISBN  9789-9528-003-40.-  [2009-
86318] 
428.
 
 Агрессия 
Республики 
Армения 
против 
Азербайджанской  Республики  и  ее  правовые  последствия 
[Текст]: сборник документов /сост. и авт. вступ. ст. Н.Г.Алиев; 
Посольство Азерб. Респ. в Грузии.- Тбилиси: Универсал, 2009.- 
179  с.;  20  см.-  5  ман.,  2000  экз.-  ISBN  9789-941-127-48-9.- 
[2009-1-702184] 
429.
 
Алиев,  Н.Г. Вопросы международного права в Нагорно-
Карабахском  конфликте  [Текст]:  монография  /Намик  Алиев.- 
Тбилиси:  Универсал,  2009.-  96,  [2]  с.:  портр.,  карта.;  20  см.- 
Прил.:  с.  58-97.-  Библиогр.:  с.47-57.-  5  ман.,  2000  экз.-  ISBN 
9789-9411-244-88.- [2009-1-702190] 
430.
 
Шарифов,  М.Ш.  Становление  и  история  развития 
института  суверенитета  [Текст]  /Мехти  Шарифов;  науч.  ред. 
Ю.Л.Шульженко.-  Баку:  Элм,  2009.-  143  с.;  21  см.-  Библ.:  с. 
137-143.- 4 ман., 500 экз.- ISBN 5-8066-1665-7 (в пер).- [2009-2-
780761]  
 
 
 

69 
 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ 
 
431.
 
Abdullayev,  E.İ.  Hüquqi  dövlət  quruculuğunun  nəzəri-
praktik məsələləri [Mətn] /Elşad Abdullayev; elmi red. L.Hüseynov; 
məsl.  Z.Əsgərov;  burax.  məsul  H.Əhmədov;  Heydər  Əliyev  ad. 
Beynəlxalq  Strateji  Araşdırmalar  və  Proqnozlaşdırma  Mərkəzi; 
Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Beynəlxalq Universitet, 2009.- 567 
s., portr.; 25 sm.- 18 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-87533] 
432.
 
Azərbaycan Respublikası bələdiyyə seçkiləri. Dekabr, 2009-
cu  il  [Mətn]:  müşahidəçilər  üçün  yaddaş  kitabçası  /layihənin  rəhb. 
E.İsmayılov;  tərt.  ed.  R.Hüseynzadə.-  "Vətəndaş  Cəmiyyəti 
Uğrunda" Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi.- Bakı, 2009.- 31 
s.; 20 sm.- 1 man., 750 nüs.- [2009-86430] 
433.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Diasporla  İş  üzrə  Dövlət 
Komitəsi  haqqında  Əsasnamə  [Mətn].-  Bakı:  Qanun,  2009.-  11  s.; 
20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man., 99 nüs. [2009-88967] 
434.
 
Azərbaycan  Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsi 
[Mətn]:  10  noyabr  2009-cu  ilədək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə 
/nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  559  s.;  21  sm.-  6 
man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85977] 
435.
 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi 
[Mətn]:  qüvvəyə  minmə  tarixi  01  yanvar  2010-cu  il  /nəşrə  məsul. 
Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 95 s.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs. 
(cildli).- [2009-85980] 
436.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  [Mətn]:  24 
avqust 2002-ci il və 18 mart 2009-cu il tarixli ümumxalq səsverməsi 
(referendum)  ilə  edilmiş  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /burax.  məsul 
E.M.Əfəndiyeva.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 93, [3] s.; 20 sm.- 
1 man. 5000 nüs.- [2009-85160] 
437.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  [Mətn]:  12 
noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir: 1. 24 avqust 2002-ci il tarixdə 
referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə; 2. 18 mart 2009-cu il 
tarixdə  referendumla  edilmiş  əlavə  və  dəyişikliklərlə;  13  dekabr 
2005-ci il tarixli, №7-IIIKQD saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş 
əlavələrlə.- Bakı: Qanun, 2009.- 67 s.; 20 sm.- 1 man. 20 qəp., 500 
nüs.- [2009-84310] 

70 
 
438.
 
Bələdiyyə  seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. 
Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası.- Bakı: Azərb. Resp. Milli Məclisi 
Aparatı,  2009.-  Cild  I.-  48  s.,  blank.;  20 sm.-  1  man.,  34000  nüs.- 
[2009- 85730] 
439.
 
Bələdiyyə  seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. 
Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası.- Bakı: Azərb. Resp. Milli Məclisi 
Aparatı.- 2009.- Cild II.- 32 s., blank.; 20 sm.- 1 man., 34000 nüs.- 
[2009- 85731] 
440.
 
Bələdiyyə  seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. 
Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası.- Bakı: Azərb. Resp. Milli Məclisi 
Aparatı.- 2009.- Cild III.- 32 s., blank., cədv.; 20 sm.- 1 man., 34000 
nüs.- [2009-85732] 
441.
 
Bələdiyyə  seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. 
Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası.- Bakı: Azərb. Resp. Milli Məclisi 
Aparatı, 2009.- Cild IV.- 31 s., blank., cədv., şək.; 20 sm.-  1 man., 
34000 nüs.- [2009-85733] 
442.
 
Bələdiyyə  seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. 
Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası.- Bakı: Azərb. Resp. Milli Məclis 
Aparatı,  2009.-  Cild  V.-  40  s.,  blank.;  20  sm.-  1  man.,  4000  nüs.- 
[2009-85734] 
443.
 
Dövlət  qulluğu  haqqında  sənədlər  toplusu  [Mətn]:  25  mart 
2009-cu  ilə  qədər  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /burax.  məsul 
Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  347  s.,  cədv.;  21  sm.-  Əlavə: 
s.267-337.- 8 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-84330] 
444.
 
Dövlət  və  hüquq  nəzəriyyəsi  [Mətn]  /V.N.Xrapanyuk;  red. 
V.Q.Strekozov;  tərc.  və red.  M.Dəmirov; tərc.  H.Baratlı,  İ.Əsədov; 
ön  söz  N.V.Artamanov.-  Bakı:  MBM,  2009.-  247  s.;  20  sm.-  10 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-290-24-6.- [2009-86257] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə