AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34

445.
 
Əkbərov,  R.A.  Azərbaycanın  dövlət  və  hüquq  tarixi:  ən 
qədim  dövrlərdən  ХХI  əsrin  əvvəllərinə  qədər  [Mətn]:  dərs  vəsaiti 
/Rahib  Əkbərov,  S.Səlimov;  elmi  red.  İ.İ.İsmayılov;  rəy. 
V.Z.Piriyev,  A.Q.Rzayev.-  Bakı:  Hüquq  Ədəbiyyatı, 2009.-  487  s., 
xəritə.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 484 - 487.- 13 man., 300 nüs. (cildli).- 
[2009-85896] 
446.
 
Əkbərov,  R.A. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: 
dərs  vəsaiti   /Rahib  Əkbərov;  elmi  red.  N.Cəfərli,  rəy.  F.İ.Vəliyev, 

71 
 
B.S.Zahidov,  M.N.Seyidov.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  602,  [2]  s.;  21 
sm.- 6 man., 500 nüs. (cildli). - [2009-86250] 
447.
 
Əliyev,  M.N.  İnsanın  yaşamaq  hüququ  və  onun  sosial 
müdafiə sahəsində təminatları [Mətn]: monoqrafiya  /Mayis Əliyev; 
elmi  red.  A.M.Qasımov.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  199  s.,  portr.;  21 
sm.- 5 man., 100 nüs.- ISBN 9789-9524-455 (cildli).- [2009- 87011] 
448.
 
Əliyev,  N.A.  Psixiatriya  üzrə  əsas  normativ-hüquqi  sənədlər 
toplusunun  nümunəvi  variantları  [Mətn]:  metodik  və  tədris  vəsaiti 
/N.A.Əliyev,  Z.N.Əliyev;  rəyçilər.  N.V.İsmayılov,  T.Ə.Qafarov; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin Ruhi-
Əsəb Xəstəlikləri Dispanseri; Azərb. Dövl. Tibb Un-nin Psixiatriya 
kafedrası.-  Bakı,  2009.-  114  s.,  cədv.;  21  sm.-  4  man.,  100  nüs.- 
[2009-85958] 
449.
 
Həsənov,  E.H.  Azərbaycanın  dövlət  və  hüququnun  əsasları 
[Mətn]:  dərslik  /Eldar  Həsənov;  elmi  red.  F.Səməndərov;  rəy. 
İ.İsmayılov, R.İsmayılov, E.Nəsirov.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 528 s.; 
23  sm.-  Biblioqr.:  s.  515-517.-  15  man.,1000  nüs.-  ISBN  5-8687-
421-25 (cildli).- [2009-86310] 
450.
 
Hüseynov,  E.M.  İstehlakçı  biliklərin  əsasları  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti  /E.M.Hüseynov,  F.H.Hacıyev;  elmi  red.  N.Böyükkişi;  red. 
A.Mir-Həsənli, 
C.Quliyev; 
European 
Union, 
Consumers 
İnternational,  Azad  İstehlakçılar  Birliyi.-  Təkmilləşdirilmiş  və 
əlavələr  edilmiş  ikinci  nəşri.-  Bakı:  Yeganə,  2009.-  284  s.:  şək., 
cədv.;  20  sm.-  Əlavələr: s.  167-238.-  Biblioqr  s.  165-166.-  5  man., 
3000 nüs.- [2009-85230] 
451.
 
Xəlilov,  Y.F.  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına  dair 
suallar,  test  nümunələri,  məsələlər  və  kazuslar  [Mətn]  /Yunis 
Xəlilov;  nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu;  elmi  red.  F.Nağıyev.-  Bakı: 
Qanun, 2009.- 143 s., portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 141.- 5 man., 300 
nüs.- ISBN 9789-9522-603-97.- [2009-85253] 
452.
 
İmanov, K. Rəqəmli şəbəkələrdə əqli mülkiyyət hüquqlarının 
idarə  edilməsi  [Mətn]:  metodiki  və  praktiki  vəsait  /Kamran 
İmanov.-  Bakı:  Azərb.  Resp.  Müəllif  Hüquqları  Agentliyi,  2009.- 
151  s.,  sxem,  cədv.;  21  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  5 
man., 100 nüs.- [2009- 85412] 
453.
 
İsmayıl  oğlu,  İ.  Ölməzlər  [Mətn]  /İlham  İsmayıl  oğlu;  red. 
İ.Əhmədov;  Resp.  Xatirə  Kitabı  redaksiyası.-  Bakı:  Azərbaycan, 

72 
 
2009.-  455  s.,  portr.;  21  sm.-  2  man.,  500  nüs.  (cildli).-    [2009-
85267] 
454.
 
Qıfılların  şifrələrini  açmaq  vaxtıdır  [Mətn]:  2005-ci  ildə 
"İnformasiya  əldə  etmək  haqqında"  qanun  qəbul  edildikdən  sonra 
Azərbaycanda  bilgi  hüququnun  təmin  olunması:  hesabat  /tərt.  ed. 
N.Losekoot;  red.  B.Bukovska;  hazır.  A.Əliyev,  R.Hacılı.- 
ARTICLE 19: İfadə azadlığı uğrunda qlobal kompaniya.- Bakı: Elm 
və  təhsil  NPM,  oktyabr  2009.-  43  s.;  29  sm.-  4  man.,  nüs.  yox.- 
ISBN 9781-9065-861-02.- [2009-86644] 
455.
 
Nağıyev,  F.  Konstitusiya  hüququ  [Mətn]:  mühazirə  mətnləri  
/Fəxrəddin  Nağıyev;  elmi  red.  Z.A.Əsgərov;  rəy.  İ.O.Quliyev, 
İ.İ.İsmayılov.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  238,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.234-235.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-85982] 
456.
 
Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  Konstitusiyası  [Mətn]: 
29  dekabr  1998-ci  il,  №603-İKQ.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  23  s.;  20 
sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-84319] 
 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya 
 
457.
 
Azərbaycan  Republikasının  Cinayət  Məcəlləsi  [Mətn]: 
1999-cu  il  30  dekabr  tarixli  qanunla  təsdiq  edilmiş  2000-ci  il 
sentyabrın  1-dən  qüvvəyə  minmişdir  (2009-cu  il  yanvarın  15-dək 
olan  dəyişiklik  və  əlavələrlə)  /burax.  məsul  E.M.Əfəndiyev.-  Bakı: 
Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 269 s.; 21 sm.- 8 man., 1000 nüs. (cildli).- 
[2009-85188] 
458.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsi  [Mətn]:  5 
avqust  2009-cu  ilədək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /nəşrə  məsul 
Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 355 s.; 21 sm.- 6 man., 300 nüs. 
(cildli).- [2009-85327] 
459.
 
İsmayılov,  İ.İ. Məhkəmə etikası [Mətn]: hüquqşünas ixtisası 
verən  ali  məktəblər  üçün  dərslik  /İbrahim  İsmayılov;  red. 
A.Qasımov;  rəy.  M.Məlikova,  F.Səməndərov,  A.Qasımov;  Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi; ADPU.- Bakı: ADPU, 2009.- 274 s.; 21 sm.- 
Biblioqr.: s. 271-273.- 8 man., 500 nüs. (cildli)- [2009-85444] 
460.
 
İstanbul  protokolu  [Mətn]:  İşgəncələrin  və  digər  qəddar 
qeyri-insani  yaxud  ləyaqəti  alçaldan  rəftar  növlərinin  və  cəzaların 
tətbiqinin effektiv təhqiq edilməsi və sənədləşdirilməsi üzrə dərslik 

73 
 
/BMT-nın  İnsan  hüquqları  üzrə  Ali  Komissarlığı;  müəl.  kol.  Alp 
Ayan  [və  b.];  "Sərhədsiz  Həkimlər"  təşkilatının  Amerika  bölməsi 
[və  b.];  tərc.  ed.  İ.Ağasıyev,  A.Allahverənov;  məsləhətçilər 
V.Rəcəbli [və b.].- Cenevrə: BMT nəş-tı, 2009.- 63 s.: şək.; 30 sm.- 
Peşəkar  hazırlıq  məsələrinə  dair  nəşrlər  seriyası  №8:  HR/P/PT/8.- 
Əlavə.:  s.49-63.-  3  man.  nüs.  yox.-  ISBN  9211-541-360.-  [2009-
83760] 
461.
 
Novruz bayramı münasibətilə amnistiya aktı [Mətn].- Bakı: 
Qanun, 2009.- 12 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1  man., 
99 nüs.- [2009-84311] 
462.
 
Səməndərov,  F.Y.  Cinayət  hüququ  [Mətn]:  ümumi  hissə: 
dərslik  /Firudin  Səməndərov;  rəy.  M.İ.Əhmədov,  K.N.Səlimov, 
E.M.Əfəndiyeva.-  Yenidən  işlənmiş  təkrar  nəşri.-  Bakı:  Digesta, 
2009.- 699 s., sxem.; 25 sm.- 1000 nüs. (cildli).- [2009-84644] 
463.
 
Səməndərov,  F.Y.  Cinayət  hüququnda  cəza  problemi:  tarix 
və  müasirlik  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Firudin    Səməndərov;  elmi  red. 
M.N.İmanlı;  rəy.  R.Ə.Şəmsizadə,  F.M.Abbasova.-  Bakı:  Bakı 
Universiteti, 2009.- 286 s., cədv.; 21 sm.- 300 nüs. (cildli).- [2009-
88208] 
464.
 
Şükürov,  V.  "Qara  kəmər"  əməliyyatı  [Mətn]:  sənədli 
xronika:  Azərbaycan  Respublikası  Milli  Təhlükəsizlik  Nazirliyinin 
90  illik  yubileyinə  həsr  olunmuşdur  /Vəkil  Şükürov;  ön  söz 
İ.Quliyev.-  Bakı:  Nurlar  NPM,  2009.-  285,  [3]  s.;  22  sm.-  5  man., 
500 nüs.- ISBN 9789-9524-502-24 (cildli).- [2009-84926] 
465.
 
Агаев, 
И.Б. 
Уголовное 
право 
Азербайджанской 
Республики.  Общая  и  особенная  части  [Текст]:  учебник  для 
студентов 
вузов, 
обучающихся 
по 
специальности 
"Юриспруденция"  /Исфендияр  Агаев,  В.П.Ревин  (предисл.); 
рец. Ф.Ю.Самандаров [и др.].- М.: Юристь, 2009.- 684, [4] с.; 24 
см.-  Библиогр.:  с.  655-674.-  1000  экз.-  ISBN  9785-797-509-75-2 
(в пер.).- [2009-2-781816] 
466.
 
Уголовно-Процессуальный  Кодекс  Азербайджанс-кой 
Республики 
[Текст]: 
утв. 
Законом 
Азербайджанской 
Республики от 14 июля 2000 года, вступил в силу с 1 сентября 
2000  года: с изменениями и дополнениями на 30 января 2007 
года  /отв.  за  вып.  Э.М.Эфендиев.-  Баку:  Юридическая 

74 
 
литература,  2009.-  549  с.;  22  см.-  1000  экз.  (в  пер.).-  [2009-2-
783204]  
 
347.2/3 Mülki hüquq 
 
467.
 
Abdullayev, 
N.Y. 
Mediasiya 
mübahisələrin 
məhkəmədənkənar  alternativ  həlli  üsulu  kimi  [Mətn]  /Natiq 
Abdullayev;  elmi  red.  F.Abdullayev;  Hüquqi  İslahatlara  Yardım 
Mərkəzi.- Bakı: CBS Polygraphic Production mətbəəsi, 2009.- 64 s., 
portr.; 23 sm.- Biblioqr.: s. 60.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84065] 
468.
 
Azərbaycan 
Respublikası  Əmlak  Məsələləri  Dövlət 
Komitəsinin  və  strukturuna  daxil  olan  qurumların  Əsasnamələri 
[Mətn].-  Bakı:  Qanun,  2009.-  35  s.;  20  sm.-  (Hüquqşünasın 
kitabxanası).- 2 man., 99 nüs. [2009-88968] 
469.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsi  [Mətn]: 
2009-cu  ilin  15  fevralınadək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /naşir 
Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  639  s.;  25  sm.-  Əlavə  və 
dəyişikliklərin  siyahısı:  s.4-6.-  15  man.,  300  nüs.  (cildli).-  [2009-
84332] 
470.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Prosessual  Məcəlləsi 
[Mətn]:  2009-cu  ilin  iyulun  15-dək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə 
/nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  260  s.;  21  sm.- 
Əlavə və dəyişikliklərin siyahısı: s. 3-6.- Q. yox, 300 nüs. (cildli).- 
[2009-85328] 
471.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Prosessual  Məcəlləsi 
[Mətn]:  2009-cu  ilin  martın  25-dək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə 
/nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 278, [2] s.; 21 sm.- 
Əlavə və dəyişikliklərin siyahısı: s.3-6.- 58 qəp.,  300 nüs. (cildli).- 
[2009-84331] 
472.
 
Azərbaycanda  bələdiyyələr:  Reallıqlar  perspektivlər  [Mətn] 
/layihənin  rəhb.  və  ön  söz  müəl.
 
E.İsmayılov;  tərt.  R.Hüseynzadə; 
"Vətəndaş  Cəmiyyəti  Uğrunda"  Müstəqil  Məsləhət  və  Yardım 
Mərkəzi.- Bakı: "Max Print", 2009.- 93 s., cədv.; 21 sm.- (Seçicinin 
kitabxanası).- 3 man., 2000 nüs.- [2009-86431] 
473.
 
BMT  Baş  katibinin  nümayəndəsi  c-b  Frensis  M.Denqin 
1998-ci  il  mayın  21-dən  iyunun  1-dək  Azərbaycana  səfəri  barədə 
hesabatda əks etdirilmiş nəticələri və tövsiyələri [Mətn]:  BMT Baş 

75 
 
katibinin  məcburi  köçkünlərin  insan  hüquqları  üzrə  xüsusi 
nümayəndəsi  Valter  Kalininin  2007-ci  il  aprelin  2-dən  6-dək 
Azərbaycana  səfəri  barədə  hesabatda  əks  etdirilmiş  nəticələri  və 
tövsiyələri /dil və üslub üzrə red. İ.Məmmədov.- Bakı, 2009.- 27 s.; 
20 sm.- (İnsan Hüquqları).- 1 man., nüs. yox.- [2009-84194] 
474.
 
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlıqları 
hüququ  üzrə  xüsusi  məruzəçisi  Ambeyi  Liqabonun  2007-ci  il 
aprelin  24-dən  27-dək  Azərbaycana  səfəri  barədə  hesabatda  əks 
etdirilmiş  nəticələri  və  tövsiyələri  [Mətn]    /dil  və  üslub  üzrə  red. 
İ.Məmmədov.-  Bakı,  2009.-  11  s.;  20  sm.-  (İnsan  Hüquqları).-  1 
man., nüs. yox.- [2009-84192] 
475.
 
Əsgərov,  İ.Q.  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Məcəlləsinin 
kommentariyası  [Mətn]:  2009-cu  ilin  7  aprelinədək  olan  əlavə  və 
dəyişikliklərlə 
/İdris  Əsgərov;  red.  R.Ə.Bayramov;  naşir 
Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- Kitab I-II.- 783 s., portr.; 25 sm.- 
20 man. 300 nüs. (cildli).- [2009-85019] 
476.
 
İqtisadi  sosial  və  mədəni  hüquqlar  üzrə  beynəlxalq  akt  və 
müvafiq komitə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının ilkin və ikinci 
dövrü  hesabatları  üzrə  İqtisadi,  Sosial  və  Mədəni  Hüquqları  üzrə 
Komitənin yekun qeydləri və tövsiyələri  /BMT-nin İnsan hüquqları 
üzrə  Ali  Komissarlığı;  dil  və  üslub  üzrə  red.  İ.Məmmədov.-  Bakı, 
2009.- 27 s.; 20 sm.- (İnsan Hüquqları).- 1 man., nüs. yox.- [2009-
84193] 
477.
 
Məmmədov,  A.S.  Texniki  nəzarət  vasitələri  və  onlardan 
istifadə  qaydaları  [Mətn]  /Asəf  Məmmədov;  red.  heyəti 
C.İ.Zeynalov, 
H.M.Abdullayev, 
B.Q.Məmmədova.- 
Bakı: 
Azərbaycan,  2009.-  303  s.,  cədv.,  fotoşək.;  22  sm.-  Əlavə 
məlumatlar:  s.279-296.-  İnternet  resursları:  s.299-300.-  Biblioqr. 
Azərb.,  rus  və  ingilis  dillərində:  s.297-298.-  8  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-84993] 
478.
 
Məmmədov,  Z.  Mənəvi  zərərin  kompensasiyası  [Mətn]: 
monoqrafiya  /Zaur  Məmmədov;  elmi  red.  M.Əliyev;  AMEA, 
Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı:  Təknur, 2009.-  197  s., 
20  sm.-  Biblioqr.:  s.185-197.-  5  man.,  100  nüs.-  ISBN  9952-428-
025.- [2009-85460] 
479.
 
Mənəvi 
zərərin 
ödənilməsi  barədə  qanunvericiliyin 
məhkəmələr  tərəfindən  tətbiqi  təcrübəsi  haqqında  Azərbaycan 

76 
 
Respublikası  Ali  Məhkəməsi  Plenumunun  Qərarı  [Mətn].-  Bakı: 
Qanun, 2009.- 8 s.; 20 sm.- 1 man., 99 nüs.- [2009-84320] 
480.
 
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və insan 
hüquqları  komitəsi  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikasının  ilkin  və 
ikinci  dövrü  hesabatları  üzrə  İnsan  hüquqları  Komitəsinin  yekun 
qeydləri  və  tövsiyələri  /dil  və  üslub  üzrə  red.  İ.Məmmədov;  BMT-
nin  İnsan  Hüquqları  üzrə  Ali  Komissarlığı.-  Bakı:  GNS  Poliqraf, 
2009.-  16  s.;  20  sm.-  (İnsan  hüquqları).-  1  man.,  nüs.  yox.-  [2009-
84190] 
 
347.6 Ailə hüququ. Varislik hüququ 
 
481.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Ailə  Məcəlləsi  [Mətn]:  1999-
cu il 28 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmişdir. 2009- cu il noyabrın 
1-dək 
edilmiş 
dəyişiklik 
və 
əlavələrlə 
/burax. 
məsul 
E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq Ədəbiyyatı, 2009.- 141 s.; 20 sm.- 1 
man., nüs. yox.- [2009-86130] 
482.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Ailə  Məcəlləsi  [Mətn]:  8 
oktyabr  2009-cu  ilə  qədər  əlavə  və  dəyişikliklərlə    /nəşrə  məsul 
Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  183  s.;  21  sm.-  Əlavə  və 
dəyişikliklərin  siyahısı:  s.3-5.-  3  man.,  199  nüs.  (cildli).-  [2009-
85976] 
483.
 
Семейный  кодекс  Азербайджанской  Республики 
[Текст]: с дополнениями и изменениями на 01 марта 2009 года 
/отв. за вып. Ш.Худуоглу.- Баку: Qanun, 2009.- 183 с.; 15 см.- 5 
ман., 300 экз. (в пер.).- [2009-1-701885] 
 
347.7 Maliyyə hüququ 
 
484.
 
 Azərbaycan  Respublikası  Hesablama  Palatasının  2008-ci 
ildə  fəaliyyəti  haqqında  hesabat  [Mətn]  /Azərb.  Resp.  Hesablama 
Palatası; sədr H.Əsədov.- Bakı, 2009.- 128 s.; 29 sm.- 20 man., nüs. 
yox.- [2009-86246] 
485.
 
Azərbaycan  Respublikası  Maliyyə  Nazirliyinin  və  onun 
strukturuna  daxil  olan  qurumların  əsasnamələri  [Mətn].-  Bakı: 
Qanun, 2009.- 59 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 2  man., 
99 nüs.- [2009-84316] 

77 
 
 
347.9 Məhkəmə işi 
 
486.
 
Azərbaycan  Beynəlxalq  Kommersiya  Arbitraj  Məhkəməsi: 
Azərbaycan 
Arbitraj 
və 
Mediasiya 
Mərkəzinin 
nəzdində 
Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsində işlərə 
baxılması  qaydalarına  həsr  olunmuş  xüsusi  buraxılış  (№2)  [Mətn] 
/burax.  məsul  N.Abdullayev;  tərt.  və  red.  H.İsgəndərov;  dizayn 
E.Camalov.- Xüsusi buraxılış 2.- Bakı, 2009.- 20 s., cədv.; 30 sm.- 1 
man. 50 qəp., 500 nüs.- [2009-84059] 
487.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Cəzaların  İcrası  Məcəlləsi 
[Mətn]:  25  avqust  2009-cu  ilədək  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə 
/nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  255  s.;  15  sm.- 
Əlavə və dəyişikliklərin siyahısı: s.4-8.- 21 qəp., 300 nüs. (cildli).-  
[2009-85984] 
488.
 
Hakimin stolüstü kitabı [Mətn]: toplu /tərt. ed. C.Hüseynov; 
red.  Ə.Hüseynov;  nəşrə  məsul  N.Adilov;  Azərb.  Resp.  Prezidenti 
yanında  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi  Şurası; 
Azərb.  Hüquqşünasları  Konfederasiyası.-  Bakı:  NAT-CO  MMC, 
2009.- 586 s., portr., cədv.; 21 sm.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9952-
808-64-X  (cildli).- [2009-85822] 
 
349.2 Əmək hüququ 
 
489.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi  [Mətn]:  
2009-cu  ilin  1  iyununa  qədər  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /nəşrə 
məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  287  s.;  21  sm.-  6  man., 
300 nüs. (cildli).- [2009-85329] 
490.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi  [Mətn]:  02 
fevral  2009-cu  ilə  qədər  olan  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /nəşrə  məsul 
Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  379  s.,  15  sm.-  Əlavə  və 
dəyişikliklərin  siyahısı:  s.3-13.-  6  man.,  300  nüs.  (cildli).-  [2009-
84309] 
491.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi  [Mətn]: 
Azərbaycan  Respublikasının  1999-cu  il  1  fevral  tarixli  qanunu  ilə 
təsdiq edilmiş, 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2009-cu 
il  sentyabrın  1-dək  edilmiş  əlavə  və  dəyişikliklərlə  /burax.  məsul 

78 
 
E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 299 s.; 21 sm.- 1 
man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-86129] 
492.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi  [Mətn]: 
Azərbaycan  Respublikasının  1999-cu  il  1  fevral  tarixli  Qanunu  ilə 
təsdiq edilmişdir. 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. 2009-
cu il yanvarın 30-dək edilmiş  əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul 
E.M.Əfəndiyeva.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 296 s., cədv.; 21 
sm.- 20 qəp., 1000 nüs. (cildli).- [2009-84010] 
493.
 
Bayramov,  Ş.B.  Sosial  təminat  hüquq  münasibətləri  [Mətn] 
/Şamil  Bayramov;  elmi  red.  İ.İ.İsmayılov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.- 
151 s.; 20 sm.- 3 man., 100 nüs.- [2009- Ar2009/1713] 
494.
 
Elm  və  elmi  xidmət sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin 
vahid  tarif-ixtisas  sorğu  kitabçası  [Mətn]  /burax.  məsul  M.Əliyev; 
baş  red.  İ.Baharov;  Qanun  info.-  Bakı:  MMC  Meqabayt,  2009.- 
Hissə 76.- 28 s.; 21 sm.- 1 man., 100 nüs.- [2009-86349]  
 
349.4 Torpaq hüququ 
 
495.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mənzil  Məcəlləsi  [Mətn]:  
Azərbaycan  Respublikasının  1982-ci  il  8  iyul  tarixli  Qanunu  ilə 
təsdiq  edilmişdir:  2009-cu  ilin  fevralınadək  olan  əlavə  və 
dəyişikliklərlə  /nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Təkrar  nəşr.-  Bakı: 
Qanun,  2009.-  159  s.,  cədv.;  20  sm.-  Azərb.  Resp.  Mənzil 
Məcəlləsinə  dəyişiklik  və  əlavələrin  edildiyi  fərman  və  qanunların 
siyahısı: s.154-155.- 3 man., 300 nüs.- [2009-83648] 
496.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mənzil  Məcəlləsi  [Mətn]: 
2009-cu  il  30  iyun  tarixli  qanunla  təsdiq  edilmiş,  2009-cu  il 
oktyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- 
Bakı:  Hüquq  ədəbiyyatı,  2009.-  162,[2]  s.;  20  sm.-  4  man.,  1000 
nüs.- [2009-86132] 
497.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Mənzil  Məcəlləsi  [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikasının yeni Mənzil Məcəlləsi 30 iyun 2009-cu 
ildə  qəbul  edilmiş,  2009-cu  il  oktyabrın  1-dən  qüvvəyə  minmişdir 
/nəşrə  məsul  Ş.Xuduoğlu.-  Bakı:  Qanun,  2010.-  135  s.;  20  sm.-  4 
man., nüs. yox.- [2009-85979] 
498.
 
Nuriyev,  C.Q.  Torpaq  hüququ  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Cümşüd 
Nuriyev, M.S.Atakişiyev, Ə.T.Əsgərov.- Bakı: Apostrof, 2009.- 283 

79 
 
s.,  portr.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.  Azərb.  və  rus  dillərində:  s.269-
281.- 5 man., nüs. yox.- ISBN 5-8745-9145-1(cildli).- [2009-84939] 
 
35 Dövlət inzibati idarəetmə. Hərbi iş. 
 
351/354 Dövlət inzibati idarəetmə 
 
499.
 
Azərbaycan 
Respublikası  Daxili  İşlər  Nazirliyinin 
Əsasnaməsi [Mətn]: 30 iyun 2001-ci il, №518.- Bakı: Qanun, 2009.- 
15 s.; 20 sm.- (Hüquqşünasın kitabxanası).- 1 man., 99 nüs.- [2009-
84327] 
500.
 
Nuriyev,  C.Q.  Gömrük  işinin  təşkili  və  idarə  edilməsi 
[Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərslik  /Cümşüd  Nuriyev,  A.Ə.Əliyev, 
M.C.Atakişiyev;  red.  Ş.S.Bağırov;  rəy.  M.X.Meybullayev, 
A.Ş.Şəkərəliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 449, [3] s., xəritə, cədv.; 
21 sm.- Biblioqr.: s.408-416.- 6 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-
484-36 (cildli).- [2009-84600] 
501.
 
Ramazanoğlu,  F.  Bu  da  bir  taledir  [Mətn]:  sabiq  polis 
polkovniki  Zakir  Qəzənfər  oğlu  Kərimov  haqqında  /Füzuli 
Ramazanoğlu;  red.  A.Yaqubov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  391  s.,  [32] 
s., fotoşək., portr., şəcərə; 21 sm.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-
86334] 
502.
 
Rəhimli,  R.Z.  Azərbaycan  Respublikasının  idarəetmə 
sistemində  yerli  özünüidarələr  [Mətn]:  monoqrafiya  /Rəcəb 
Rəhimli; elmi red. İ.Hacıyeva.- Bakı: Elm, 2009.- 168, [3] s., sxem.; 
21  sm.-  Biblioqr.  Azərb.,  türk  və  ingilis  dillərində:  s.157-168.-  5 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-531-88 (cildli).- [2009-85320] 
503.
 
Гейдар  Алиев  и  Органы  Национальной    Безопасности 
[Текст]: 
1919-2009 
/предисл. 
Э.Махмудов; 
дизайн 
М.Мамедрзаев;  М-во  Нац.  Безопасности  Азерб.  Респ.-  Баку: 
İndigo,  2009.-  191  с.:  цв.  фото.,  портр.,  факс.;  27х26  см.+  [1] 
электрон. опт. диск. (CD ROM); 12 см.- 20 ман., 500 экз.- ISBN 
9789-952-453-00-3 (в супер пер.).- [2009-3-104402]  

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə