AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

 
 
 
 

80 
 
355/359 Hərbi iş 
 
504.
 
Əliyev,  N.A.  Azərbaycan  Ali  Hərbi  Dənizçilik  Məktəbi  -
Donanmanın  xidmətində-  70  [Mətn]  /Nurulla  Əliyev;  elmi  red. 
P.Q.Darabadi;  rəy.  Ş.Ə.Sultanov  [və  b.];  Azərb.  Ali  Hərbi 
Dənizçilik  Məktəbi.-  Bakı,  2009.-  430,  [2]  s.,  portr.,  fotoşək.;  20 
sm.-  Əlavələr:  s.420.-  Biblioqr.:  c.  420-429.-  4  man.,    500  nüs.- 
[2009-86115] 
505.
 
Əliyev,  N.A.  Azərbaycan  Ali  Hərbi  Dənizçilik  məktəbinin 
tarixi xronologiyası: ən mühüm hadisələrin tarixi xronoloji xülasəsi 
(1939-2009)  [Mətn]  /Nurulla  Əliyev;  elmi  red.  P.Q.Darabadi;  rəy. 
Ş.Ə.Sultanov;  Azərb.  Ali  Hərbi  Dənizçilik  Məktəbi.-  Bakı: 
AAHDM,  2009.-  93  s.,  cədv.;  21  sm.-  2  man.,    500  nüs.-  [2009-
85219] 
506.
 
"Fövqəladə  hallar  və  ətraf  mühit"  [Mətn]:    Beynəlxalq 
Elmlər  Akademiyasının  akademiki,  texniki  elmlər  doktoru, 
professor  Həbib  Osman  oğlu  Ocaqovun  70  illik  yubileyinə  həsr 
olunmuş  beynəlxalq  elmi-praktik  konfrans.  15-16  dekabr,  2009 
/burax.  məsul  G.H.Məmmədova  [və  b.].-  Bakı:  Tİ-MEDİA,  2009.- 
348 s., portr.: şək., cədv.; 29 sm.- 10 man.,  200 nüs.- [2009-86317] 
507.
 
İsmayıloğlu,  H.  Dövləti  və  xalqı  onlar  qoruyur:  gözə 
görünməyən cəbhənin mətin əsgərləri [Mətn] /Hamlet İsmayıloğlu; 
red. G.İsmayılzadə.- Bakı: MBM, 2009.- 99 s., portr.: şək.; 20 sm.- 
3 man., 1000 nüs.- [2009-86330] 
508.
 
Ocaqov,  H.O.  Elmi  əsərlərin  məcmuəsi  [Mətn]:  1999-2009-
cu illərdə nəşr olunmuş /Həbib Ocaqov; tərt. A.H.Əhmədova.- Bakı: 
Təhsil NPM, 2009.- 323 s., cədv., portr.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus 
və ing. dillərindədir.- 6 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-86281]    
509.
 
Ocaqov,  H.O.  Fövqəladə  halların  nəticələrinin  aradan 
qaldırılması [Mətn]:  ali məktəblər üçün dərslik /Həbib Ocaqov; rəy. 
N.T.Nağıyev,  Ş.D.Danyalov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  441  s.,  portr., 
cədv.:  şək.;  21  sm.-  Qısaldılmış  sözlərin  siyahısı:  s.431-432.- 
Biblioqr.: s.433-435.- 10 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-86312] 
510.
 
Бехбудов,  Т.Р.  История  Бакинской  полиции  [Текст]:  1 
май  1910  г.-  1  января  1914  г.  /Таир  Бехбудов;  науч.  ред. 
А.Н.Гаджиев.-  Баку:  Мутарджим,  2009.-  79  с.:  табл.,  фото.;  20 

81 
 
см.-  Прил.  (фото):  с.  68-78.-  Библ.:  с.67.-  3  ман.,  100  экз.  (в 
пер.).- [2009-1-701746]  
 
36 Sosial-təminat 
369 Sosial sığorta 
 
511.
 
Sığorta  bələdçisi  [Mətn]:  1.  Sığorta  nə  üçün  lazımdır?  2. 
Sığorta nədir? 3. Sığortanı kim təmin edir? 4. Hansı sığorta sinifləri 
mövcuddur?  5.  Sığorta  müqaviləsi  necə  baglanır?  6.  Zərərlər  necə 
tənzimlənir?  7.  Sığorta  işinə  kim  nəzarət  edir?  /Azərb.  Resp. 
Maliyyə Nazirliyi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 39 s.; 30 sm.- Qısa izahlı 
lüğət:  s.35-39.-  2  man.,    20000  nüs.-  ISBN  9789-9522-712-87.- 
[2009-83594]  
 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim 
 
512.
 
Abbasov,  F.B.  Mənim  ömür  qatarım  [Mətn]  /Fərrux 
Abbasov;  red.  M.Abdullayev.-  Bakı:  Təknur,  2009.-  208  s.,  portr., 
foto;  21  sm.-  4  man.,  400  nüs.-  ISBN  9789-9524-450-29  (cildli).- 
[2009-86165] 
513.
 
Ağarzaoğlu,  M.  Fədailər  [Mətn]:  Qobunun  Böyük  Vətən 
müharibəsində  həlak  olmuş  müəllimləri  haqqında    /Məmmədağa 
Ağarzaoğlu; red. N.Səfiyev.- Bakı: Kooperasiya, 2009.- 64 s., potrt., 
fotoşək.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-84948] 
514.
 
Ağarzaoğlu,  M.  Qəlbimiz  yenə  də  məktəbdədir  [Mətn]: 
"Qobunun təhsil tarixi" silsiləsindən /Məmmədağa Ağarzaoğlu; red. 
Ə.Hüseynov;  üz  qabığındakı  məktəb  şək.  M.Ələkbərov.-  Bakı: 
Kooperasiya, 2009.- 56 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 2 man., 300 nüs. 
(cildli).- [2009-85308] 
515.
 
Ağayev,  M.H.  Təlim-tərbiyə  prosesində  Heydər  Əliyev 
irsindən istifadə [Mətn]: metodik vəsait /Məmmədəli Ağayev; elmi 
red.  və  ön  söz  müəl.  R.L.Hüseynzadə;  rəy.  A.N.Abbasov, 
V.Z.Piriyev,  E.Ə.Mollayeva;  Azərb.  Resp. Təhsil  Nazirliyi,  Azərb. 
Müəllimlər İn-tu.- Bakı, 2009.- 85 s.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 82-84.- 2 
man 100 nüs.- [2009-86429] 
516.
 
Azərbaycan  müəllimlərinin  XIII  qurultayı  [Mətn]:  22 
sentyabr 2008-ci il  /layih. rəh. və baş məsl. M.Mərdanov; tərt. ed. 

82 
 
Ş.Məmmədov,  E.Əbdülov.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  303  s.,  portr., 
fotoşək.: şək., cədv.; 25 sm.- 10 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9522-
714-30 (cildli).- [2009-83849] 
517.
 
Babayev,  M.B.Ə.  Orta  məktəb  riyaziyyatında  klassiklər 
[Mətn]  /Məlik  Babayev,  C.Otuziki;  elmi  red.  A.Cəbrayılov;  rəy. 
E.Tağızadə.-  Bakı,  2009.-  261,  [2]  s.,  portr.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-
Biblioqr.: s. 258-261.- 6 man., nüs. yox.- [2009-83465] 
518.
 
Babayeva-Vəkilova,  N.  Cənubi  Azərbaycan  maarifçiləri 
[Mətn]: 
monoqrafiya 
/Nüşabə 
Vəkilova-Babayeva; 
red. 
A.K.Eyyubov.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  108  s.,  portr.;  21  sm.- 
Biblioqr.  Azərb.  və  rus  dillərində:  s.103-107.-  2  man.,  300  nüs.- 
[2009-85791] 
519.
 
Əfəndiyev,  P.Ş.  63  il  institut  divarları  arasında  [Mətn]: 
avtobioqrafik  oçerklər  /Paşa  Əfəndiyev;  çapa  hazır.  və  red. 
M.Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: ADPU, 
2009.-  285  s.,[16]  v.  fotoşək.,  portr.;  20  sm.-  3  man.,  100  nüs.- 
[2009-85924] 
520.
 
Əlibəyli,  T.A.  Zaman  keçər,  söz  qalar  [Mətn]  /Tapdıq 
Əlibəyli; red. X.İsmayılov, R.Rüstəmov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 183 
s.+[11]  v.  portr.,  fotoşək.,  portr.,  şəcərə;  21  sm.-  5  man.,  300  nüs. 
(cildli).- [2009-87803] 
521.
 
Əliyev,  İ.Z.  Avropada  Boloniya  prosesi  və  onun 
Azərbaycanda perspektivləri [Mətn] /İbrahim Əliyev, C.M.Cəfərov; 
red.  E.A.Mədətova;  tərt.  A.Ə.Əlizadə;  Tətbiqi  Tədqiqatlar  Fondu, 
Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına 
Dövlət  Dəstəyi  Şurası.-  Bakı:  "Ulu"  İKF,  2009.-  99  s.;  20  sm.-  5 
man., 500 nüs.- [2009-84043] 
522.
 
Həsənov,  A.V.  Pedaqoji  məntiq  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Aydın 
Həsənov,  M.Nəzərov;  elmi  red.  H.M.Əhmədov;  rəy.  M.A.Balayev, 
M.İ.İlyasov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 166 s.; 21 sm.-  Biblioqr.: s.165-
166.- 4 man., 1500 nüs.- [2009-86122] 
523.
 
Hüseynova, 
V. 
Təhsildə 
kompyuter 
savadlılığını 
qiymətləndirmə 
standartları 
[Mətn] 
/Vüsalə 
Hüseynova, 
O.Mazanova;  məsl.  A.Xəlilov;  Azərb.  Resp.  Demokratik  İslahatçı 
Gənclər  Birliyi;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında  Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi  Şurası.-  Bakı:  Müəllim,  2009.-  43  s., 

83 
 
portr.:  ill.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.41-42.-  2  man.,  1000  nüs.-  [2009-
85406] 
524.
 
İbrahimov, F.N. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr [Mətn] 
/Firədun  İbrahimov;  elmi  red.  R.Mustafayeva.-  Bakı:  Mütərcim, 
2009.-  541,[2]  s.,  portr.,  sxem;  20  sm.-  Əlavələr:  s.464-531.-
Biblioqr.: s.532-539.- 5 man., 200 nüs.- [2009-86552] 
525.
 
İlk  50  ən  yaxşı  məktəb,  100  ən  yaxşı  müəllim  [Mətn] 
/layihənin  rəhb.  və  baş  məsl.  M.Mərdanov;  tərt.  ed.  Ş.Məmmədov, 
E.Əbdilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2009.- 286, 
[2] s., fotoşək., port.; 25 sm.- 6 man., 1000 nüs.- [2009-85890]    
526.
 
İsmayılov,  İ.N.  Ümumtəhsil  məktəblərində  fizikanın 
tədrisində  yeni  informasiya  texnologiyalarından  istifadə  üzrə  işin 
sistemi 
[Mətn]: 
monoqrafiya  /İsa  İsmayılov;  elmi  red. 
M.İ.Murquzov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı: 
Mütərcim, 2009.- 243, [2] s.: şək.; 21 sm.- İxisarların siyahısı: s.3.- 
Biblioqr.: s.221-241.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86278] 
527.
 
Kazımov,  N.M.  Pedaqoji  ustalığın  problemləri  [Mətn]:  ali 
məktəblər üçün vəsait /Nurəddin Kazımov; red. M.Ələkbərova; rəy. 
V.Bəşirov,  O.Abbasov.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  294,[2]  s.,  cədv., 
portr.;  22  sm.-  16  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-720-24  
(cildli).- [2009-86207] 
528.
 
Kazımov, N.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 14 cilddə /Nurəddin 
Kazımov;  elmi  red.  F.B.Sadıqov;  tərt.  ed.  A.N.Kazımov.-  Bakı, 
2009.- Cild IX: Pedaqoji fikir tarixindən səhifələr.- 438 s., portr.; 22 
sm.- 4 man., 27 nüs. (cildli).-[2009-84653] 
529.
 
Kazımov, N.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 14 cilddə /Nurəddin 
Kazımov;  elmi  red.  F.B.Sadıqov;  tərt.  ed.  A.N.Kazımov.-  Bakı, 
2009.- Cild X: Elmi-pedaqoji məsələlər milli pedaqogika işığında.- 
395 s., portr.; 22 sm.- 4 man.,  27 nüs. (cildli).- [2009-84654] 
530.
 
Kazımov, N.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 14 cilddə /Nurəddin 
Kazımov;  elmi  red.  F.B.Sadıqov;  tərt.  ed.  A.N.Kazımov.-  Bakı, 
2009.-  Cild  XI:  Pedaqoji  prosesin  bəzi  ümumi  məsələləri.-  421  s., 
portr., cədv.; 22 sm.- 4 man., 27 nüs. (cildli).- [2009-84655] 
531.
 
Kazımov,  N.M.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  14  cilddə  
/Nurəddin Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov.- 
Bakı,  2009.-  Cild  XII:  Milli  pedaqogikadan  qidalanan  orta  təhsil 

84 
 
pedaqogikasının məzmunu.- 591 s., portr.; 22 sm.- 4 man., 27 nüs. 
(cildli).- [2009-84656] 
532.
 
Kazımov, N.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 14 cilddə /Nurəddin 
Kazımov;  elmi  red.  F.B.Sadıqov;  tərt.  ed.  A.N.Kazımov.-  Bakı, 
2009.-  Cild  XIII:  Milli  pedaqogikadan  qidalanan  ali  təhsil 
pedaqogikasının  məzmunu.-  466  s.,  portr.;  22  sm.-  4 man.,  27  nüs. 
(cildli).- [2009-84657] 
533.
 
Kazımov, N.M. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 14 cilddə /Nurəddin 
Kazımov;  elmi  red.  F.B.Sadıqov;  tərt.  ed.  A.N.Kazımov.-  Bakı, 
2009.-  Cild  XIV:  Nurəddin  Kazımov  haqqında  biblioqrafik 
məlumat.-  422  s.,  portr.;  22  sm.-  4  man.,  27  nüs.  (cildli).-  [2009-
84658] 
534.
 
Kərimov,  Y.Ş.    Pedaqoji  tədqiqat  metodları  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti /Yəhya Kərimov; elmi red. Ə.X.Paşayev; məsl. Ə.Ə.Ağayev, 
A.N.Abbasov.-  Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  279  s.,  cədv.;  20  sm.- 
Əlavələr:  s.  248-271.-  Biblioqr.:  s.  272-276.-  4  man.,  500  nüs.- 
[2009-85691] 
535.
 
Kərimov,  Y.Ş. Təlim  metodları  [Mətn]:  dərs  vəsaiti   /Yəhya 
Kərimov; 
elmi 
red. 
Ə.Ə.Ağayev; 
məsl. 
Ə.M.Abbasov, 
S.İ.Abbasova.- Bakı, 2009.- 279 s., sxem.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 271-
278.- 4 man.,  500 nüs.- [2009-85688] 
536.
 
Kərimov, Y.Ş. Uşaq məktəbə gedir [Mətn] /Yəhya Kərimov; 
red. A.N.Abbasov.- Bakı, 2009.- 151 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Biblioqr. 
Azərb. və rus dillərində: s.146-15.- 3 man., 500 nüs.- [2009- 85687] 
537.
 
Qaraxanoğlu, M. Təngərüddə doğan günəş [Mətn]  /Mehman 
Qaraxanoğlu; rəy və ön söz müəl. V.Məmmədəliyev; red. H.İsayev.- 
Bakı: Mütərcim, 2009.- 177 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 300 
nüs.- [2009-86555] 
538.
 
Mahmudov,  M.C.  Azərbaycanın  Boloniya  prosesinə  daxil 
olmasının  reallığa  çevrilməsi  [Mətn]  /Müdafiə  Mahmudov;  elmi 
red.  B.Ə.Xəlilov,  R.İ.Əliyev;  rəy.  M.S.Cəbrayılov,  F.A.Rüstəmov, 
Ə.X.Paşayev.-  Bakı:  ADPU,  2009.-  249  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.- 
Biblioqr.: s.243-249.- 8 man.,  500 nüs. (cildli).- [2009-87099] 
539.
 
Mehrabov,  A.O.  Təhsil  sahəsində  tədqiqatların  əsas 
istiqamətləri  [Mətn]:  2009-2013-cü  illər  /Abdulla  Mehrabov, 
Y.Kərimov; elmi red. A.N.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 

85 
 
Təhsil  Problemləri  İn-tu.-  Bakı:  Yazıçı,  2009.-  54  s.;  20  sm.-  3 
man., 500 nüs.- [2009-84224] 
540.
 
Məmmədov, Ə.A. Şamaxı - təhsil tarixi [Mətn]: monoqrafiya 
/Ədalət Məmmədov, V.Əliyev; elmi red. Ə.Xəlilov.- Bakı: Zərdabi 
LTD, 2009.- 527 s., fotoşək., portr., xaritə; 22 sm.- Biblioqr.: s.517-
524.- 10 man., 2000 nüs. (cildli).- [2009-85232] 
541.
 
Mən düzgün yazıram [Mətn] /nəşrə hazır. H.Çingizoğlu; red. 
F.Paşayeva,  C.Əsgərova;  rəssam  Ş.Rüstəmova.-  Bakı:  Qələm, 
2009.- 12 s.: ill.; 29 sm.- 2 man., nüs. yox.-  ISBN 9789-9524-111-
57.- [2009-85398] 
542.
 
Mərdanov, 
M.C. 
Azərbaycan 
təhsili 
yeni  inkişaf 
mərhələsində  [Mətn]  /Misir  Mərdanov;  red.  F.Qədirov;  naşir 
H.Hüseynov;  fotolar    A.Sultanov.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  526,  [2] 
s.,  fotoşək.:  ill.,  cədvəl.;  25  sm.-  15  man.,  2000  nüs.-  ISBN  9789-
9522-720-00 (super cildli).- [2009-86230] 
543.
 
Nəbioğlu,  M.  Alışmaqdı  Səməndərin  peşəsi  [Mətn]    /Musa 
Nəbioğlu; red. R.Məmmədli.- Bakı, Elm və Təhsil, 2009.- 187 s.,[8] 
v. fotoşək., portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-84277] 
544.
 
Paşayeva,  Ş.R.  Əşya  anlayışı  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Şərqiyyə 
Paşayeva;  elmi  red.  N.Q.Cəfərov;  red.  A.B.Şahverdiyev;  rəy. 
F.Ə.Seyidov [və b.].- Yenidən işlənmiş variantı.- Bakı: Təhsil EİM, 
2009.-  291  s.:  şək.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.274-275.-Mətn  Azərb.  və 
rus dillərindədir.- 2 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-85830] 
545.
 
Pedaqoji  elmlər  təhsilin  xidmətində  [Mətn]:  2008-ci  ildə 
yerinə  yetirilmiş  tədqiqat  işlərinə  həsr  olunmuş  elmi  konfransın 
materialları /tərt. və red. Y.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 335 
s., cədv.; 20 sm.- 4 man., 350 nüs.- [2009-85290] 
546.
 
Pedaqoji  təcrübə  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /tərt.  A.Əliyev, 
M.Nəsrullayev,  Ə.Qasımov,  K.Bacarani;  red.  R.Quliyev;  rəy. 
N.Məcidov, D.Quliyev.- Bakı: Müəllim, 2009.- 86 s., cədv.; 20 sm.- 
2 man., 100 nüs.- [2009- Azf-256386]  
547.
 
Sadıqov,  F.B.  Pedaqogika  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Fərahim 
Sadıqov;  elmi  red.  N.Kazımov;  red.  A.Qasımov,  H.Hüseynli;  rəy. 
A.Abbasov  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  Azərb.  Təhsil 
Problemləri  İn-tu;  Bakı  Elm  Təhsil  Mərkəzi;  Azərb.  Un-ti.-  Bakı: 

86 
 
Adiloğlu,  2009.-  599  s.,  portr.;  22  sm.-  Biblioqr.:  s.595-599.-  6 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85774] 
548.
 
Şırlanlı,  Ə.  Ömrün  yaddaqalan  illəri  [Mətn]:  məktəb  və 
təhsillə bağlı məqalələr toplusu /Əyyub Şırlanlı; red. M.Təkləli; ön 
söz A.Abbasov.- Bakı: Avropa, 2009.- 253,[3] s., portr., fotoşək.; 20 
sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86162] 
549.
 
Şükürzadə, İ.Ş. Havzava məktəbi [Mətn] /İldırım Şükürzadə; 
red. E.Əhədov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 121 s., foto, portr., cədv.; 20 
sm.- 2 man., 100 nüs.- [2009-85851] 
 
371 Tərbiyənin və təhsilin təşkili 
 
550.
 
Gənclərdə 
milli-mənəvi 
dəyərlərin 
formalaşdırılması 
imkanları və yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /tərt. Q.Tağıyeva; red. 
L.Qasımova; rəy. S.Quliyev, S.Allahverdiyeva; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu,  BDU.-  Bakı: 
Mütərcim, 2009.- 47 s., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 46-47.- 2 man., 
300 nüs.- [2009-85336] 
 
372.8 Müxtəlif tədris fənnlərinin tədrisi 
 
551.
 
Abbasov,  N.R.  Riyaziyyat-4:  çalişmalarin  həllinə  kömək 
[Mətn]: müəllimlər və şagirdlər üçün /N.Abbasov, Z.Z.Məmmədov, 
O.Q.Nəbiyev; elmi red. A.S.Adıgözəlov; rəy. S.S.Həmidov [və b.]; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: ADPU, 2009.- 366 s., 
cədv.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-86354]   
552.
 
Abdullayeva,  H.Q.  Azərbaycan  dili  [Mətn]:  müəllim  üçün 
metodik vəsait: təlim rus dilində olan ümüumtəhsil məktəblərinin 2-
ci  sinfi  üçün  /Həvva  Abdullayeva;  naşir  X.Həsənoğlu;  red. 
H.Rüstəmov;  rəssam  Ü.Həyatova.-  Bakı:  Kövsər,  2009.-  96  s., 
cədv.:  şək.;  28  sm.-  Biblioqr.:  s.95.-  10  man.  35  qəp.,  600  nüs.- 
ISBN 9952-427-441.- [2009-88321] 
553.
 
Axundov, N. L. Texnologiya: 2-ci sinif [Mətn]: müəllim üçün 
metodik vəsait /N.Axundov, H.Əhmədov, S.Yəhyayeva; elmi məsl. 
A.Mehrabov,  Ə.Abbasov;  rəy.  F.Rüstəmov,  S.Novruzov;  elmi  red. 
A.Abbasov.- Bakı: Aspoliqraf , 2009.- 71 s.: şək., cədv.; 28 sm.- 2 
man. 09 qəp., 8000 nüs.- [2009-88331] 

87 
 
554.
 
Ata  yurdu  [Mətn]:  didaktik  materiallar  /O.B.Sultanov, 
T.İskəndərov,  R.Z.Xəlilov  [və  b.];  red.  R.Ə.Əliyev;  rəy. 
S.A.Məmmədov,  İ.H.Cəbrayılov.-  Bakı:  Elm  və  təhsil,  2009.-  255 
s.: şək., xəritə; 21 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-86412] 
555.
 
Azərbaycan  dili:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün  metodik  vəsait 
/G.Orucova, 
N.Qaragözova, 
R.İsmayılov, 
Z.Xəlilov; 
rəy. 
M.Qocayeva.-  Bakı:  Altun  kitab,  2009.-  223  s.,  cədv.;  27  sm.-  13 
man. 50 qəp, 8000 nüs.- [2009-88322] 
556.
 
Cəfərzadə,  K.  Təsviri  incəsənət:  1  [Mətn]:  müəllim  üçün 
metodik  vəsait  /Kəmalə  Cəfərzadə,  Ş.Abbasova.-  Bakı:  Bakınəşr, 
2009.- 64 s.: şək., cədv.; 28 sm.- 8000 nüs.- ISBN 9789-9524-300-
86.- [2009-88319] 
557.
 
Cəlilova,  Y.  Təsviri  incəsənət:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün 
metodik  vəsait  /Yeganə  Cəlilova,  K.Cəfərzadə.-  Bakı:  Bakı  nəşr, 
2009.- 64 s.: şək., cədv.; 28 sm.- Biblioqr.: s.639.- 2 man. 30 qəp., 
8000 nüs.- ISBN 7899-5243-30-91.- [2009-88318] 
558.
 
Əliyev,  A.H.  Müasir  pedaqoji  texnologiyalar  və  kimyanın 
tədrisində onlardan istifadənin metodikası [Mətn] /A.H.Əliyev; elmi 
red.  A.O.Mehrabov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp. 
Təhsil Problemləri İn-tu.-  Bakı: Mütərcim, 2009.- 255 s., cədv., 20 
sm.- Biblioqr.: s.245-253.- 4 man., 300 nüs.- [2009-86557] 
559.
 
Əliyeva,  R.H.  English:  teacher's  book:  2  [Mətn]:  müəllim 
üçün metodik vəsait /Rəfiqə Əliyeva, G.Səmədova, H.Ağayeva; ixt. 
red. M.Əliyev.- Bakı: Təhsil, 2009.- 63 s.: şək.; 28 sm.- 1 man. 46 
qəp., 8600 nüs.- [2009-88334] 
560.
 
Əmirov,  M.M.  Orta  məktəbdə  tarixin  tədrisinin  aktual 
problemləri  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Mübariz  Əmirov;  red. 
İ.H.Cəbrayılov;  rəy.  V.H.Əliyev,  S.A.Məmmədov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu;  ADPU.- 
Bakı,  2009.-  158  s.,  cədv.,  portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.155-156.-  8 
man., 700 nüs. (cildli).- [2009-84978] 
561.
 
Fiziki  tərbiyə:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün  metodik  vəsait 
/F.Hüseynov,  İ.İsmayılov,  H.Qurbanov  [və  b.];  elmi  red. 
Ç.Hüseynzadə.- Bakı, 2009.- 71 s.: şək., cədv.; 28 sm.- 3  man. 20 
qəp., 8000 nüs.- ISBN 9789-9524-192-90.- [2009-88323] 
562.
 
Hacıyeva, H.M. Həyat bilgisinin tədrisində əyləncəli oyunlar 
vasitəsilə  fənlərarası  əlaqənin  yaradılması  [Mətn]  /Həqiqət 

88 
 
Hacıyeva,  S.L.Axundova;  elmi  red.  T.Q.Abdullayeva.-  Bakı: 
"Billur"  Poliqrafiya  mərkəzi,  2009.-  103,  [2]  s.:  şək.,  27  sm.-  2 
man., 1000 nüs. (cildli).- [2009-85834] 
563.
 
Həmzəyev,  G.Ə.  Təbiət  elmləri  tədrisinin  tərbiyə  funksiyası 
[Mətn]:  мetodik  vəsait  /G.Ə.Həmzəyev;  elmi  red.  Q.İdrisov;  rəy. 
N.Mikayılov,  Ə.Abbasov,  Ş.İsmayılov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil problemləri İn-tu, Azərb. Müəllimlər 
İn-tu, Quba filialı.- Bakı, 2009.- 82 s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 80-81.- 2 
man., 100 nüs.- [2009-85296] 
564.
 
Həyati  bacarıqlara  əsaslanan  təhsil  [Mətn]:  müəllimlər 
üçün tədris vəsaiti: (V-IX siniflər) /Ş.Ə.Topçiyeva [və b.]; elmi red. 
M.Babayev;  red.  R.Qəndirov,  Ş.Qocayev;  rəy.  Ə.Hüseynov, 
F.Orucov; ön söz müəl. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; 
İnvesting  in  our  future  The  Global  Fund  To  Fight  AIDS, 
Tuberculosis  and  Malariya;  UNICEF.-  Yenidən  işlənmiş  və 
təkmilləşdirilmiş  2-ci  nəşri.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  607  s.,  cədv., 
portr.:  şək.,  fotoşək.;  25  sm.-  Biblioqr.:  s.600-601.-  20  man.,  5800 
nüs. (cildli).- [2009-88235] 
565.
 
Həyati 
bacarıqlara  əsaslanan  təhsil  [Mətn]:  orta 
ümumtəhsil  məktəblərinin  ibtidai  sinif  müəllimləri  üçün  tədris 
vəsaiti (I-IV siniflər) /H.M.Hacıyeva [və b.]; elmi red. M.Babayev; 
red.  R.Qəndilov,  Ş.Qocayev;  rəy.  Ə.Hüseynov,  F.Orucov;  ön  söz 
müəl. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our 
future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 
UNİCEF.-  Yenidən  işlənmiş  və  təkmilləşdirilmiş  2-ci  nəşri.-  Bakı: 
Çaşıoğlu,  2009.-  495  s.,  cədv.:  şək.,  portr.,  fotoşək.;  25  sm.- 
Biblioqr.: s.488-489.- 20 man., 5800 nüs. (cildli).- [2009-88234] 
566.
 
Hüseynov,  H.Q.  Əyləncəli  qrammatik  oyunlar  [Mətn]: 
metodik  vəsait  /Hüseyn  Hüseynov;  elmi  red.  B.Xəlilov;  rəy. 
Ə.Tarıverdiyev;  N.Abdullayev;  rəssam  İ.Məmmədova.-  Bakı, 
2009.-  151,  [2]  s.,  cədv.:  şək.,  sxem.;  20  sm.-  5  man.,  300  nüs.- 
[2009-83923] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə