AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

567.
 
İbrahimova,  A.P.  Həyat  bilgisi:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün 
metodik  vəsait  /Aybəniz  İbrahimova,  G.Mehdiyeva,  S.İbrahimov.- 
Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 87 s.: şək., cədv.; 28 sm.- Biblioqr.: s.87.- 
2 man. 80 qəp., 8000 nüs.- [2009-88327] 

89 
 
568.
 
İnformatika:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün  metodik  vəsait 
/İ.Sadıqov [və b.].- Bakı: Bakınəşr, 2009.- 88 s.: şək., cədv.; 28 sm.- 
Biblioqr.:  s.88.-  10  man.,  8000  nüs.-  ISBN  9849-9524-290-90.- 
[2009-88329] 
569.
 
Kazımov,  A.S.  Durğu  işarələrinin  işlənilməsi  qaydaları 
[Mətn]: orta məktəb müəllimləri və abituriyentlər üçün dərs vəsaiti 
/Arif Kazımov; elmi red. B.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- 
Bakı: ADPU, 2009.- 67,[2] s.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 67.- 3 man., 100 
nüs.- [2009-85339] 
570.
 
Qəhrəmanova,  N.M.  Riyaziyyat:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün 
metodik  vəsait  /Nayma  Qəhrəmanova,  C.Əsgərova;  məsl.  Ç.Qaçar, 
red.  A.Həsənov.-  Bakı:  Altun  Kitab,  2009.-  160  s.,  cədv.:  şək.;  28 
sm.- 3 man.. 60 qəp., nüs. yox.- [2009-88325] 
571.
 
Qəndilov,  R.T.  Həyati  bacarıqlara  əsaslanan  təhsil  [Mətn]: 
müəllimlər  üçün  tədris  vəsaiti  (X-XI  siniflər)  /Rəfiq  Qəndilov  [və 
b.];  elmi  red.  M.Babayev;  red.  R.T.Qəndilov,  Ş.Ə.Qocayev;  rəy. 
Ə.Hüseynov,  F.Orucov;  ön  söz  M.Mərdanov;  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi.-  Yenidən  işlənmiş  və  təkmilləşdirilmiş  2-ci  nəşri.-  Bakı: 
Çaşıoğlu,  2009.-  303  s.,  portr.,  fotoşək.:  şək.,  cədvəl.;  25  sm.- 
Biblioqr.: s. 296-297.- 18 man., 5800 nüs. (cildli).- [2009-88232] 
572.
 
Quliyev, Ə.A. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə [Mətn] 
/Əsab  Quliyev;  elmi  red.  V.B.Şahmurov.-  Bakı:  Elm,  2009.-  452, 
[3] s.: şək., portr.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 435-450.- 10 man., 300 nüs.- 
ISBN 9789-9524-532-32 (cildli).- [2009-85341] 
573.
 
Quliyeva,  A.  İfadə  mətnləri  [Mətn]:  orta  ümumtəhsil 
məktəblərinin  V-IX  sinifləri  üçün  metodik  vəsait  /Aida  Quliyeva, 
M.Soltanov;  elmi  red.  A.Qurbanov;  rəy.  Ə.Tanrıverdiyev, 
A.Paşayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- 
Təkmil.  2-ci  nəşri.-  Bakı,  2009.-  131  s.;  21  sm.-  2  man.,  200  nüs.- 
[2009-85321] 
574.
 
Quliyeva,  A.  Sərbəst  və  ədəbi  əsərlər  üzrə  inşa  [Mətn]:  orta 
məktəbin V-XI sinif şagirdləri üçün metodik vəsait /Aida Quliyeva, 
M.Soltanov;  elmi  red.  A.Qurbanov;  rəy.  Ə.Tanrıverdiyev, 
A.Paşayev.- Təkmil. 2-ci nəşri.- Bakı, 2009.- 192 s.; 21 sm.- 2 man., 
nüs. yox.- [2009- 85307] 
575.
 
Rəcəbov,  O.M.  Musiqi:  2  [Mətn]:  müəllim  üçün  metodik 
vəsait  /Oqtay  Rəcəbov,  N.Rəcəbova,  Ş.Quliyeva;  ixt.  red. 

90 
 
M.Dadaşova;  rəy.  G.Abdullazadə.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  71  s., 
notlar;  27  sm.-  Biblioqr.:  s.70.-  1  man.  90  qəp.,  8000  nüs.-  [2009-
88344] 
576.
 
Tağıyev,  C.V.  Təlimi  rus  dilində  olan  orta  ümumtəhsil 
məktəblərində  Azərbaycan  dilinin  tədrisi  məsələləri  [Mətn]: 
müəllimlər  və  yuxarı  sinif  şagirdləri  ücün  vəsait  /Cəmil  Tağıyev, 
A.Y.Süleymanlı; elmi red. A.Paşayev.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 224 
s.,  cədv.;  20  sm.-  Metodik  göstərişlər:  s.172-21.-  Qrammatik 
terminlər  lüğəti:  s.186-218.-  Biblioqr.:  s.219.-  4  man.,  300  nüs.- 
[2009-85294] 
577.
 
Гулиева,  Н.А.  Об  основных  теоретико-методических 
положениях музыкального воспитания и обучения в ДМШ (на 
материале  учебных  пособий  для  начальных  классов)  [Текст]: 
метод.  рекомендации  для  педагогов  гимназий  искусств  и 
детских  музыкальных  школ  /Нармина  Гулиева;  науч.  ред. 
Г.Абдуллазаде;  рец.  О.Г.Абаскулиев,  Н.Г.Римази;  М-во 
Образования Азерб. Респ., Ин-т Проблемам Образования; БМА 
им.  Уз.Гаджибейли.-  Баку:  [б.и.],  2009.-  27  с.:  ноты;  21  см.-  1 
ман., 200 экз.- [2009-1-701648]   
 
373 Məktəbəqədər tərbiyə və təlim 
 
578.
 
Çələbiyev, N.Z. Təhsil sistemində psixoloji xidmət: nəzəriyyə 
və  təcrübə  [Mətn]:  dərs  vəsaiti:  2  hissədə  /Nuralı  Çələbiyev;  rəy. 
R.İ.Əliyev, E.M.Quliyev, E.Ə.Mirzəyeva; elmi red. İ.H.Sultanova.- 
Bakı:  ADPU,  2009.-  Hissə  II.-  329  s.,  portr.,  cədv.:  şək.;  20  sm.- 
Əlavələr:  s.  305-329.-  Biblioqr.:  s.  301-304.-  6  man.,  200  nüs.- 
[2009-85450] 
579.
 
Əlizadə,  Ə.Ə.  Uşaqlar  və  yeniyetmələr:  seksual  inkişafın 
psixopedaqogikası  [Mətn]  /Ə.Ə.Əlizadə;  elmi  red.  L.Ş.Əmrahlı.- 
Bakı:  ADPU,  2009.-563  s.:  şək.,  cədv.,  portr.;  21  sm.-  Əlavələr: 
s.519-555.- 10 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-85449] 
580.
 
Kərimov,  Y.Ş. Məktəbəqədər  yaşlı  uşaqların  nitq inkişafının 
metodikası  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Yəhya  Kərimov;  elmi  red. 
E.Kərimova;  rəy.  L.Əmrahlı,  L.Cəfərova.-  Bakı,  2009.-  319  s.;  20 
sm.-  Əlavə:  s.281-310.-  Biblioqr.  Azərb.  və  rus  dillərində:  s.311-
316.- 4 man., 500 nüs.- [2009-85689] 

91 
 
581.
 
Kiçik  məktəb  yaşlı  uşaqların  psixologiyası  [Mətn]:  ped. 
universitet  və  institutlarda  magisrt  hazırlığı  üçün  proqram:  magistr 
HSM-100012 
/tərt. 
ed. 
E.M.Quliyev, 
K.A.Rzayeva; 
red. 
Ə.Ə.Əlizadə; rəy. Z.İ.Əliyeva, T.K.Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu,  ADPU.-  Bakı: 
[s.n.],  2009.-  20  s.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.19-20.-  1  man.,  200  nüs.- 
[2009- Ar2009/1647] 
582.
 
Rəcəbov,  O.M.  Uşaq  bağçalarında  mart  bayramları  ilə 
əlaqədar  ssenarilər,  şeir  və  musiqi  nümunələri  [Mətn]  /Oqtay 
Rəcəbov, 
S.Almuradova, 
G.Məmmədova; 
rəy. 
N.Kazımov, 
G.Abdullazadə;  ideya  müəl.  və  məsl.  L.İmanova;  red.  İ.İskəndərli; 
elmi məsl. A.Abbasov.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 171 s., not; 29 sm.- 
4 man., 500 nüs.- [2009-84263] 
583.
 
Sadıqova,  T.B.  Uşaq  bağçasının  böyük  qrupunda  fiziki 
mədəniyyət  məşğələləri  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Təranə  Sadıqova; 
elmi  red.  Y.Ş.Kərimov;  rəy.  A.N.Abbasov  [və  b.].-  Bakı:  Nərgiz, 
2009.-  159  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.  159.-  4  man.,  500 
nüs.- [2009-84263] 
 
373.167.1 Ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliklər və dərs vəsaitləri 
 
584.
 
Abdullayev,  N.Ə.  Azərbaycan  dili  [Mətn]:  təlim  rus  dilində 
olan  məktəblərin  9-cu  sinfi  üçün  dərslik  /N.Abdullayev, 
V.Qurbanov;  elmi  red.  T.Hacıyeva;  rəy.  C.Bayramova.-  Bakı: 
2009.- 127 s., portr.: şək.; 24 sm.- Azərbaycanca-rusca lüğət: s.120-
123.-  1  man.  48  qəp.,  12000  nüs.-  ISBN  9789-  9524-  191-15.- 
[2009-88332] 
585.
 
Abdullayeva, H.Q. Azərbaycan dili [Mətn]: təlim rus dilində 
olan  ümumtəhsil  məktəblərinin  2-ci  sinfi  üçün  dərslik 
/H.Abdullayeva;  naşir  X.Həsənoğlu;  red.  H.Rüstəmov;  rəssam 
Ü.Həyatova.-  Bakı:  Kövsər,    2009.-  87  s.;  28  sm.-  2  man.,  8100 
nüs.- ISBN 9952- 427- 425.- [2009-88350] 
586.
 
Ağayev,  Z.A.  English  [Mətn]:  10-cu  sinif  üçün  dərslik 
/Zeydulla  Ağayev;  ümimi  red.  N.Əliyeva,  G.Hüseynova;  elmi  red. 
Ə.Səfiyev; 
rəy. 
D.İsmayılova, 
A.Cəfərov, 
İ.Səfərova, 

92 
 
E.İbrahimova.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 22 s.: şək.; 24 sm.- 2 man. 
10 qəp., 100200 nüs.- [2009-88342] 
587.
 
Ağayev, Z.A. English [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu 
sinfi  üçün  dərslik  /Zeydulla  Ağayev;  ümumi  red.  A.Rəsulova, 
L.Muradlı;  elmi  red.  N.M.Yusifov;  rəy.  D.Ə.İsmayılova, 
A.M.Cəfərov,  G.Quliyeva.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  111  s.,  cədv.: 
şək.,  fotoşək.;  28  sm.-  Lüğət:  s.106-110.-  2  man.  10  qəp.,  123500 
nüs.- [2009-88335] 
588.
 
Ağayev,  Z.A.  English  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin 
Azərb.  və  rus  bölmələrinin  11-ci  sinfi  üçün  dərslik  /Zeydulla 
Ağayev,  N.Əliyeva,  R.Əliyeva;  elmi  red.  Ş.Xəlilli;  rəy. 
D.İsmayılova,  A.Cəfərov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  223  s.:  şək., 
fotoşək.;  24  sm.-  Lüğət:  s.206-221.-  5  man.,  2500  nüs.-  [2009-
85487] 
589.
 
Axundov, 
N.L. 
Texnologiya 
[Mətn]: 
ümumtəhsil 
məktəblərinin  2-ci  sinfi  üçün  dərslik  /N.Axundov,  H.Əhmədov, 
S.Yəhyayeva; 
elmi 
məsl. 
A.Mehrabov,  Ə.Abbasov;  rəy. 
F.Rüstəmov, S.Novruzov; elmi red. A.Abbasov.- Bakı: Aspoliqraf , 
2009.-  64  s.,  portr.:  şək.;  28  sm.-  1  man.  50  qəp.,  120  000  nüs.- 
[2009-88330] 
590.
 
Azərbaycan dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi 
üçün dərslik /R.İsmayılov, G.Orucova, Z.Xəlilov, D.Cəfərova; rəy. 
İ.Cəfərova,  M.Qocayeva;  red.  F.Uğurlu;  rəssam  E.Cabbarov, 
S.Eyvazova.-Bakı: Altun kitab, 2009.- 207 s., portr.: şək.; 28 sm.- 3 
man.  64  qəp.,  120000  nüs.-  ISBN  9789-9522-404-36.-  [2009-
88326] 
591.
 
Azərbaycan  tarixi  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  11-ci 
sinfi  üçün  dərslik  /red.İ.Məmmədov,  [və  b.];  red.  S.Qəndilov;  rəy. 
O.Sultanov,  Z.Rəhmanova,  A.Bağırova,  H.Cabbarov.-  Yenidən 
işlənmış nəşr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 239 s., port., fotoşək., xəritə; 
24 sm.- 2 man. 22 qəp., 112 000 nüs.- [2009-88314] 
592.
 
Azərbaycan  tarixi:  [Mətn]:  10-cu  sinif  ümumtəhsil 
məktəbləri  üçün  dərslik  /T.Vəliyev  [və  b.];  rəy.  S.Məmmədov, 
A.Cəlilov,  H.Cabbarov,  O.Musayeva.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.-  238, 
[2]  s.,  portr.,  fotoşək.,  cədvəl,  xəritə;  24  sm.-  2  man.  22  qəp., 
114000 nüs.- [2009-88351] 

93 
 
593.
 
Cəbr  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  8-ci  sinfi  üçün 
dərslik  /M.C.Mərdanov  [və  b.];  red.  S.S.Mirzəyev;  rəy.  R.Əliyev, 
T.Talıbov,  C.Abdullayeva,  G.Səlimova.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2009.- 
238, [2] s.: şək., cədv.; 24 sm.- 2 man. 22 qəp., 137000 nüs.- [2009-
88308] 
594.
 
Cəbr 
və 
analizin  başlanğıcı  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov [və b.]; ümumi 
red.  S.S.Mirzəyev;  rəy.  R.Əliyev,  T.Talıbov,  Ş.Sadıqov.-  Bakı: 
Çaşıoğlu, 2009.- 191 s.: şək.; 24 sm.- 1 man. 77 qəp., 114000 nüs.- 
[2009-88304] 
595.
 
Cəbr 
və 
analizin  başlanğıcı  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  11-ci  sinfi  üçün  dərslik  /M.Mərdanov,  [və  b.];  rəy. 
R.Əliyev, T.Talıbov, F.Mustafayeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 191 s.: 
şək., cədv.; 24 sm.- 1 man. 77 qəp., 112000 nüs.- [2009-88311] 
596.
 
Cəfərov,  M.M.  Русский  язык  [Mətn]:  təlim  Azərbaycan 
dilində  olan  ümumtəhsil  məktəblərinin  6-cı  sinfi  üçün  dərslik 
/Mikayıl  Cəfərov,  S.Süleymanov;  elmi  red.  S.Mirzəyev;  rəy. 
İ.Babayev,  F.Hüseynova.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  223  s.:  şək., 
fotoşək.; 22 sm.- İzalı lüğət: s. 213-219.- 5 man., 10000 nüs.- [2009-
85497] 
597.
 
Cəfərov,  N.Q.  Ədəbiyyat  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin 
8-ci  sinfi  üçün  dərslik  /Nizami  Cəfərov;  elmi  red.  N.Araslı, 
S.Hüseynoğlu; rəy. B.Həsənli, Q.Əmircanova.- Bakı: Xəzər, 2009.- 
222, [2] s., port.: şək.; 24 sm.- 2 man. 07 qəp., 138000 nüs.- ISBN 
9952-300-166.- [2009-88312] 
598.
 
Cəlilova,  Y.  Təsviri  incəsənət:  2  [Mətn]:  dərslik  /Yeganə 
Cəlilova,  K.Cəfərzadə.-  Bakı:  Bakınəşr,  2009.-  56  s.:  ill.,  port., 
fotoşək.;  27  sm.-  2  man.,  120000  nüs.-  ISBN  9789-952-433-091.- 
[2009-88320] 
599.
 
Ədəbiyyat  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  10-cu  sinfi 
üçün dərslik /N.Cəfərov, T.Kərimli, Z.Əsgərli, A.Bakıxanova; elmi 
red. N.Cəfərov; rəy. B.Həsənli [və b.].- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 174, 
[2]  s.:  şək.,  portr.;  24  sm.-  1  man.  62  qəp.,  115  000  nüs.-  [2009-
88313] 
600.
 
Əliyeva,  R.H.  English  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin 
Azərbaycan  və  rus  bölmələrinin  2-ci  sinfi  üçün  dərslik  /Rəfiqə 
Əliyeva,  G.Səmədova,  H.Ağayeva;  elmi  red.  G.Hüseynzadə;  rəy. 

94 
 
M.Əliyev,  D.Yunusov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  63  s.,  portr.:  şək.;  27 
sm.- 1 man. 60 qəp., 101000 nüs.- [2009-88337] 
601.
 
Fizika  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  10-cu  sinfi  üçün 
dərslik  /M.İ.Murquzov,  [və  b.];  elmi  red.  N.Qocayev;  rəy. 
S.Məmmədov,  N.Ağayev,  K.Adiyeva.-  Bakı:  Bakınəşr,  2009.-  224 
s.: şək.; 24 sm.- 2 man. 07 qəp., 114000 nüs.- ISBN 9952-801-491.- 
[2009-88316] 
602.
 
Fizika  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  11-ci  sinfi  üçün 
dərslik  /elmi  red.  M.Murquzov,  [və  b.];  rəy.  K.Rəhimov, 
O.Həsənov, H.Quliyev [və b.].- Bakı: Bakı nəşr, 2009.- 144 s.: şək., 
cədv.; 24 sm.- Proqram: s. 139-141.- 1  man. 33 qəp., 112000 nüs.- 
ISBN 9952-430-020.- [2009-88317] 
603.
 
Fizika  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  9-cu  sinfi  üçün 
dərslik  /M.Murquzov,  S.Abdullayev,  R.Abdurazaqov,  N.Əliyev; 
elmi  red.  N.M.Qocayev;  rəy.  K.Rəhimov,  S.Məmmədov.-  Bakı: 
Bakı nəşr., 2009.- 192 s.: şək., cədv.; 24 sm.- Proqram: s.188-191.- 
1 man.77 qəp., 145000 nüs.- ISBN 9952-430-039.- [2009-88315] 
604.
 
Hacıyev,  T.İ.  Azərbaycan  dili  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  11-ci  sinfi  üçün  dərslik  /T.Hacıyev,  N.Cəfərov, 
N.Xudiyev;  elmi  red.  İ.Əhmədzadə;  metodik  cəhətdən  işl. 
Ə.Abbasov; rəy. E.Əzizov, E.Piriyev, Q.Abdullayeva, S.Zeynalov.- 
Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  159  s.;  24  sm.-  1  man.  48  qəp.,  113  000 
nüs.- [2009-88349] 
605.
 
Hacıyev,  T.İ.  Azərbaycan  dili  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  10-cu  sinfi  üçün  dərslik  /T.  Hacıyev,  N.Cəfərov, 
N.Xudiyev;  elmi  red.  T.Müzəffəroğlu;  metodiki  cəhətdən  işl. 
Ə.Abbasov;  rəy.  E.Əzizov,  E.Piriyev,  S.İbrahimov.-  Bakı: 
Aspoliqraf,  2009.-  143  s.;  24  sm.-  1  man.  29  qəp.,  115000  nüs.- 
[2009-88333] 
606.
 
Həmidov,  İ.H.  Русский  язык  [Mətn]:  təlim  Azərbaycan 
dilində  olan  ümumtəhsil  məktəblərinin  10-cu  sinfi  üçün  dərslik 
/İlyas Həmidov, İ.Cəlalova; elmi red. A.Osmanzadə; rəy. İ.Əliyeva.- 
Bakı:  Təhsil,  2009.-  188,  [4]  s.:  şək.,  portr.;  22  sm.-  İzahlı  lüğət: 
s.135-167.-  Frazeoloji  lüğət:  s.168-178.-  Atalar  sözlərinin  lüğəti: 
s.179-183.- X sinif proqramı: s.184-187.- 5 man., 5000 nüs.- [2009-
85495] 

95 
 
607.
 
Həsənli,  B.A.  Ədəbiyyat  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin 
9-cu  sinfi  üçün  dərslik  /B.Həsənli,  N.Nəcəfov;  elmi  red.  P.Xəlilov; 
S.Hüseynoğlu,  B.Maqsudoğlu.-  Bakı:  Xəzər,  2009.-  240  s.,  portr.: 
şək.;  24  sm.-  2  man.  22  qəp.,  146000  nüs.-  ISBN  9952-4140-73.- 
[2009-88309] 
608.
 
Hüseynova,  T.  Musiqi  ədəbiyyatı  [Mətn]:  musiqi  və 
incəsənət  məktəbinin  VI-VII  sinifləri  üçün  dərslik  /Tamilla 
Hüseynova;  ixt.  red.  R.Zöhrabov;  rəy.  O.Rəcəbov  [və  b.].-  Bakı: 
"E.L" NP Şirkəti MMC, 2009.- 125, [3] s., notlar; 21 sm.- 4 man. 60 
qəp., 3000 nüs.- [2009-Azf-255770]  
609.
 
Xudiyev, N.M. Azərbaycan dili [Mətn]: təlim rus dilində olan 
məktəblərin 10-cu sinfi üçün dərslik /Nizami Xudiyev, Ə.Abbasov, 
M.Aslanov; elmi red. F.Şahbazlı; rəy. C.Bayramova, A.Rüstəmova.- 
Bakı: XXI YNE, 2009.- 111 s., portr.; 24 sm.- Lüğət.: s. 105-109.- 
Azərbaycan dili fənni üzrə proqram: s.110.- 1 man. 33 qəp., 11000 
nüs.- ISBN 9789-9524-191-22.- [2009-88339] 
610.
 
İbrahimova,  A.P.  Həyat  bilgisi  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  2-ci  sinfi  üçün  dərslik  /A.İbrahimova,  G.Mehdiyeva, 
H.İbrahimov.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 71 s., portr.: şək.; 28 sm.- 1 
man. 60 qəp., 120000 nüs.- [2009-88328] 
611.
 
İngilis dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün 
dərslik /F.Seyidov, İ.Əliyeva, S.Mirqeyrət qızı, G.Abdullayeva; rəy. 
D.Skarbra, J.Skarbra, M.Cəfərova.- Bakı, 2009.- 151 s., cədv.: şək., 
fotoşək.;  29  sm.-  2  man.  85  qəp.,  101800  nüs.-  ISBN  9789-9524-
191-46.- [2009-88336] 
612.
 
İsmayılova,  A.  Biologiya  [Mətn]:  test  bankı:  müəllimlər, 
magistrlər,  6-11-ci  sinif  şagirdləri  və  abituriyentlər  üçün  nəzərdə 
tutulmuş vəsait /Aytəkin İsmayılova; elmi red. M.Fərziyev; ixt. red. 
K.Qasımova;  rəy.  E.Tahirov,  M.Həsənov;  ön  söz  Ş.Sadıq.-  Bakı, 
2009.-  (Hədəf  kursları).-  293,  [3]  s.;  23  sm.-  15  man.,  300  nüs.- 
[2009-87485] 
613.
 
Kimya  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  8-ci  sinfi  üçün 
dərslik /V.Abbasov [və b.]; ümumi red. V.Abbasov; rəy. F.Sadıqov 
[və  b.].-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  159  s.,  portr.:  şək.,  sxem.,  cədv.;  24 
sm.- Əlavələr: s. 151-152.- 4 man., 5000 nüs.- [2009-85488]  
614.
 
Kimya  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  9-cu  sinfi  üçün 
dərslik  /red.  V.Abbasov,  [və  b.];  rəy.  F.Sadıqov,  Ə.Əzizov, 

96 
 
S.Əzimova,  Ə.Nağıyev.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  175  s.,  cədv.: 
şək.; 24 sm.- 1 man. 62 qəp., 145000 nüs.- [2009-88310] 
615.
 
Kimya  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  10-cu  sinfi  üçün 
dərslik  /V.Abbasov  [və  b.];  rəy.  F.Sadıqov  [və  b.].-  Bakı: 
Aspoliqraf, 2009.- 111 s., cədv., portr.: şək.; 24 sm.- 1 man. 03 qəp., 
114000 nüs. [2009-88306] 
616.
 
Kimya:  [Mətn]:  ümumtəhsil  məktəblərinin  11-ci  sinfi  üçün 
dərslik  /V.M.Abbasov  [və  b.];  rəy.  F.Sadıqov,  Ə.Əzizov, 
T.Qurbanova [və b.].- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 159 s.: şək., cədvəl, 
sxem; 24 sm.- 1 man. 48 qəp., 112000 nüs.- [2009-88305] 
617.
 
Qasımova,  S.C.  Musiqi  ədəbiyyatı  [Mətn]:  uşaq  musiqi 
məktəblərinin IV sinfi üçün dərslik /Solmaz Qasımova, R.Zöhrabov; 
elmi  red.  A.Tağızadə.-  Bakı,  2009.-  91  s.,  not;  20  sm.-  4  man.  60 
qəp., 500 nüs.- [2009- Azf-255768]  
618.
 
Qasımova,  S.D.  Musiqi  ədəbiyyatı  [Mətn]:  uşaq  musiqi 
məktəblərinin  V  sinfi  üçün  dərslik  /S.D.Qasımova,  R.F.Zöhrabov, 
T.M.Hüseynova.- Bakı, 2009.- 104, [2] s., not.; 20 sm.- 4 man. 60 
qəp., 4000 nüs.- [2009- Azf-255769] 
619.
 
Qəhrəmanova,  N.  Yay  tətili  tapşırıqları.  Riyaziyyat  [Mətn]: 
1-ci  sinfi  bitirənlər  üçün  /Nayma  Qəhrəmanova,  C.Əsgərova, 
F.Paşayeva;  red.  S.Abdullayeva;  məsl.  M.Qazıyeva;  nəşrə  hazır. 
T.Qəhrəmanova,  V.Qafarova.-  Bakı:  Qələm,  2009.-  88  s.:  şək.;  29 
sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-85400] 
620.
 
Qəhrəmanova,  N.M.  Riyaziyyat  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  2-ci  sinfi  üçün  dərslik  /Nayma  Qəhrəmanova, 
C.Əsgərova;  məsl.  Ç.Qacar;  red.  A.Həsənov;  rəssam  E.Cabbarov.- 
Bakı: Altun kitab, 2009.- 144 s., portr.: şək., cədv.; 28 sm.- 3 man. 
20 qəp., nüs. yox.- [2009-88324] 
621.
 
Qəribli, İ.E. Azərbaycan dili [Mətn]: hər mövzuya aid testlər 
əlavə  edilməklə  ümumi  orta  təhsil,  orta  ixtisas  məktəbləri  və 
abituriyentlər üçün dərs vəsaiti /İslam Qəribli; elmi red. Q.Kazımov, 
Ə.Quliyev;  rəy.  İ.Məmmədov,  S.Mehdiyeva,  İ.Kazımov.-  Təkmil. 
2-ci  nəşri.-  Bakı,  2009.-  407  s.,  portr.;  20  sm.-  5  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-86336] 
622.
 
Quliyev,  İ.Ə.  Məktəblinin  coğrafiyadan  məlumat  kitabı 
[Mətn]  /İsmayıl  Quliyev;  elmi  red.  M.Xəlilov;  rəy.  M.Həsənov, 

97 
 
N.Əyyubova.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 418, [2] s.: şək., cədv., portr.; 
22 sm.- 5 man., 500 nüs.- [2009-84769] 
623.
 
Quliyeva, A. Azərbaycan dili [Mətn]: nəzəriyyə və testlər: ali 
və  orta  ixtisas  məktəblərinə  qəbul  imtahanlarına  müstəqil 
hazırlaşanlar  və  V-XI  sinif  şagirdləri  üçün  vəsait    /Aida  Quliyeva, 
M.Soltanov;  elmi  red.  A.Qurbanov;  rəy.  Ə.Tanrıverdiyev, 
Z.Məmmədov.-  Bakı,  2009.-  Hissə  I.-  176  s.;  20 sm.-  3  man.,  nüs. 
yox.- ISBN 5-8687-4487-4.- [2009-84246] 
624.
 
Quliyeva,  A.  Məktəblinin  izahlı  lüğəti  [Mətn]  /Aida 
Quliyeva, M.Soltanov; elmi red. A.Qurbanov.- Bakı, 2009.- 308 s.; 
21 sm.- 3 man., nüs. yox.- [2009-85312] 
625.
 
Quliyeva,  A.  Məktəblinin  orfoqrafiya-orfoepiya-qrammatika 
lüğəti  [Mətn]:  orta  ümumtəhsil  məktəblərinin  V-XI  sinifləri  üçün 
vəsait  /Aida  Quliyeva,  M.Soltanov;  elmi  red.  Y.Kərimov;  rəy. 
Ə.Quliyev,  B.Xəlilov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Təhsil 
Problemləri İn-tu.- Təkmil. 2-ci nəşri.- Bakı, 2009.- 131 s., 20 sm.- 
3 man., 300 nüs.- [2009-84247] 
626.
 
Qurbanov,  A.  M.  Azərbaycan  dili  [Mətn]:  təlim  rus  dilində 
olan məktəblərin 11-ci sinfi üçün dərslik /Afad Qurbanov; elmi red. 
Ə.Abbasov; rəy. K.İsayeva.- Bakı, 2009.- 110, [2] s., portr.; 24 sm.- 
Sintaksisə dair terminlər: s.94-95.- Azərbaycanca-rusca lüğət: s.96-
108.- 1 man. 29 qəp., 11000 nüs.- [2009-88348] 
627.
 
Mahmudlu,  Y.M.  Azərbaycan  tarixi  [Mətn]:  ümumtəhsil 
məktəblərinin  8-ci  sinfi  üçün  dərslik  /Yaqub  Mahmudlu, 
S.A.Məmmədov, V.Z.Piriyev; rəy. Q.Əliyev [və b.]; ön söz və red. 
Y.M.Mahmudlu.-  Bakı:  Aspoliqraf,  2009.-  190,  [2]  s.,  fotoşək., 
xəritə:  şək.,  cədv.;  24  sm.-  1  man.  77  qəp.,  137000  nüs.-  [2009-
88307] 

Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə