AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti elmi ƏSƏRLƏRYüklə 3,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix22.05.2017
ölçüsü3,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
 
AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ 
 
 
ELMİ ƏSƏRLƏR 
 
 
 
AZERBAIJAN MINISTRY OF EDUCATION 
 
AZERBAIJAN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SCIENTIFIC WORKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 1 
 
 
 
 
BAKI - 2016 
 

Baş Redaktor: 
G.H.Məmmədova 
 
Baş redaktorun müavini:                A.R.Şərifov 
    
 
 
Redaksiya heyəti: 
 
Akademik 
T.A.Əliyev, AMEA-nın müxbir üzvi İ.İ.Mustafayev, İ.R.Sadıqov, Y.M.Piriyev, A.Ə.Qasımzadə 
(Türkiyə),  N.C.Abdullayeva, N.H.Nağıyev, L.B.Çervilov (Norveç), M.A.Məmmədov,  K.M.Məmmədov, 
Y.A.Tabunşikov (Rusiya), İ.N.Şirinzadə, A.M.Ağayev 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
. .
 
 
 
 
a
:             . .
 
 
я 
я: 
 
  . .

-
 
 И.И.
, И. .
ы ,  . .

. .
ы
 
(
я),  . .
,  . .
,  . .
 
(
я), 
. .
,  . .
,  . .
щ
 
(
я), И. .
,  . .
  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Chief Editor: 
G.H.Mammadova 
 
Deputy Chief Editor:                    A.R.Sharifov 
 
 
Editorial Board: 
 
 
Academician T.A.Aliev, corresponding member of the ANAS I.I.Mustafaev, I.R.Sadiqov, Y.M.Piriev, 
A.A.Qasimzadeh(Turkey), N.D.Abdullaeva, N.H.Naghiev, L.B.Chervilov (Norway), M.A.Mammadov, 
K.M.Mammadov, Y.A.Tabunshikov (Russia), I.N.Shirinzadeh, A.M.Aghaev 

 
"
Elmi Əsərlər" 
jurnalı barədə qısa məlumat 
             
     
“Elmi əsərlər" jurnalı Azərbaycan  
Respublikası  Mətbuat  və  İnfor-
masiya  Nazirliyinin  Kütləvi  İnfor-
masiya  Va
sitələrinin  qeydə  alınması 
haqq
ında  02  aprel  1996-cı  il  tarixli 
313 
saylı  Şəhadətnaməsi  ilə  qeydə 
alınmışdır. Jurnal: 
 
memarlıq, 
inşaat, 
mexanika, 
iqtisadiyyat 
bölmələrindən  ibarətdir  və  ildə  iki 
dəfə çıxır. 
    
Təsisçi  Memarlıq  və  İnşaat  Uni-
versitetidir.  Jurn
al  Azərbaycan  Res-
publikası  Prezidenti  yanında  Ali 
Attes
tasiya  Komissiyasının  reyes-
trinə fəlsəfə doktorluğu və doktorluq 
dissertasiyalar
ının    nəticələrini  dərc 
etdirmək üçün daxil edilmişdir. 
    
Jurnal texniki elmlər üzrə referativ 
məlumatların beynəlxalq ingilis dilli 
ba
zasına daxil edilmişdir- «İNSPEC». 
 
 
 
 
 
 
Ünvan: 
Azərbaycan Respublikası, AZ- 1073, 
A.Sultanova 
küçəsi 11, 
Telefon: (99412) 439 07 25 
Faks: 498 78 36 
www.azmiu.edu.az
 
e-mail: 
elmi_eserler@azmiu.edu.az 
 
 
 
я   
 
«
 
» 
 
    
Ж
  «
 
»  
 
   
-
     
 
   
И
 
А
 
   № 313   02.04.1996 
  
     
Ж
 
 
 
   
   
  
:  
    
 
 
  
А
  А
-
C
 
.  
Ж
 
   
 
 
 
 
-
 

 
 
 
 
   
 
 
-
  (
 
)   
 
.  
    
Ж
 
   
-
 
 
-
 - 
 
   
 
 «İNSPEC». 
 
 
 
 
 
:    
я 
  -1073, 
.   .
 11, 
:    (99412) 4390725 
: 4987830 
www.azmiu.edu.az
 
e-mail: 
elmi_eserler@azmiu.edu.az 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AzMİU 
 N
əşriyyat – Poliqrafiya Mərkəzi 
 
 
Brief information    about
 
"Scientific Works" journal 
 
     "Scientific  Works"  journal  is 
registered  by  certificate  313 
from  April  2,  1996  by  the  Mi-
nistry  of  Press  and  Information 
of Azerbaijan Republic. 
    The  journal  is  issued  twice  a 
year  and  has  the  following  sec-
tions: 
architecture, 
construction, 
mechanics, 
economics. 
     The  founder  of  the  journal  is 
Azerbaijan  University  of  Archi-
tecture and Construction. 
The journal is included into 
the  register  of  Higher  Certifica-
tion Board under the president of 
Azerbaijan  Republic  for  publis-
hing  dissertation  works  of  doc-
tors of philosophy and doctors of 
Sciences. 
The journal is included into 
international  english-  speaking 
abstract  and  information  basis 
technical sciences -«
İNSPEC». 
 
 
 
 
 
Address: 
Azerbaijan Republic, AZ- 1073, 
A.Sultanova street, 11 
Tel:   (99412)4390725 
Fax: (99412)4987836 
www.azmiu.az
 
e-mail: 
elmi_eserler@azmiu.edu.az 
  
 
 

İnşaat
  
 
Elmi 
əsərlər
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOT 656.13                                  
 t.e.n. dos.,Quliyev T.C., tahir quliyev.tq@mail.ru 
                        
m.ü.f.d. baş m. Allahverdiyev R.Ə., a.r_1984@mail.ru  
                                           
baş m., Quliyev E.B., etibar79@mail.ru 
                                   Az
ərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
 
AZƏRBAYCANDA BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT DAŞIMALARI VƏ ONLARIN BƏZİ 
PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI 
 
Az
ərbaycanın  son  illər  beynəlxalq  nəqliyyat  daşımalarının  inkişaf  tempini  sürətləndirən 
amill
ərdən biri də avtomobil nəqliyyatı üzrə  yol infrastruktur sahələrinin inkişafı istiqamətində 
h
əyata keçirilən strateji tədbirlərdir. Ölkəmiz əlverişli tranzit mövqeyindən bəhrələnərək son illər 
Avropa  v
ə  Asiya  qitələri  arasında  mühüm  iqtisadi  və  geosiyasi  mövqe  tutması,  beynəlxalq 
daşımaların  təşkili  və  iqtisadiyyatı  ilə  bağlı  bütün  məsələlərin  təkmilləşdirilməsi  üçün  yüksək 
t
ələblər  irəli  sürür.  Mövcud  imkanlardan  səmərəli  istifadə  baxımından  ölkəmiz  özünün  tranzit 
potensialını Avropa Komissiyasının Böyük İpək Yolu layihəsi və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi 
ç
ərçivəsində  tranzit  dövlət  kimi  beynəlxalq  statusunu  yüksəltməkdədir.  Belə  ki,  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə 1 bu məqsədlə  yeni qurumun tranzit yük daşımalar 
üzr
ə Koordinasiya Şurasının yaradılması bu məsələnin aktuallığından irəli gəlir. 
Az
ərbaycan Respublikasının Prezidentinin bu qərarı əsasən tranzit yük daşınması sahəsində 
vahid,  çevik  v
ə  şəffaf  tarif  siyasətinin  həyata  keçirilməsi,  sərhəddən  keçmə  prosedurunun  və 
daşıma prosesinin asanlaşdırılması məqsədinə yönəlmişdir. Ölkəmizdə müasir avtomobil yolları 
şəbəkəsinin yaradılması nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsində mühüm rol oynayır və 
tranzit  daşımalarda  iştirak  imkanlarını  genişləndirir.  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisindən 
keç
ən  tranzit  dəhlizlərin  rəqabət  qabiliyyətinin  və  səmərəliliyinin  artırılması,  həmin  dəhlizlərə 
əlavə tranzit yük axınlarını cəlb etmək istiqamətində bir sıra tədbirlərin görülməsi üçün bu sahədə 
elmi-t
ədqiqat  işlərinin  aparılması  müasir  tələblərdən  qaynaqlanır.  Nəzərə  alsaq  ki,  yaradılmış 
yeni  qurumun 
–  Tranzit  Yük  Daşımaları  üzrə  Koordinasiya  Şurasının  cari  fəaliyyətinin  təşkili 
Az
ərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının katibliyi tərəfindən həyata keçirilir, onların 
t
ərkibində elmi-tədqiqatla məşğul olan qrup yaradılması məqsədəuyğun olardı. 
Q
ədim «İpək Yolu»nun  keçdiyi Azərbaycan artıq XXI əsrin əvvəllərində həmin yolun mər-
k
əzinə çevrilmişdir. Lakin XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində bərpa olunan «İpək Yolu» əv-
 

İnşaat
  
 
Elmi 
əsərlər
 
 

 
v
əlki primitiv quru yolu yox, bütün nəqliyyatın müasir sahələrini özündə cəmləşdirən və dünya öl-
k
ələrinin daim iqtisadiyyatına tövhələr verəcək 2 yollar sistemindən ibarət olacaqdır (bax: şəkil 1). 
 
 
 
Şəkil 1. Avropa-Qafqaz-Asiya trans kontenental 
n
əqliyyat marşrutunun (TRASEKA) sxemi 
 
Az
ərbaycanın  şərq  və  qərb  ölkələri  arasında  bir  körpü  olması  və  «İpək  Yolu»  üzərində 
yerl
əşməsinə görə bir çox dünya səyyahlarının diqqətini cəlb etmişdir. İlk yazılı təsviri Strabon 
düz
əltmişdir. Yazdığı 11 kitabdan, coğrafiya  əsərinin 11 bölməsini Azərbaycana həsr  etmişdir. 
Bununla  Az
ərbaycanın  əlverişli mövqeyini, hələ  nəqliyyatın  az inkişaf etmiş periodunda, onun 
g
ələcəyini  yüksək qiymətləndirmişdir. 
Beyn
əlxalq  tranzit  yollarına  böyük  maliyyə  vəsaiti  dəyərində  investisiya  qoyuluşu  tələb 
olunsa  da,  dünyada  ged
ən  qlobal  səviyyədə  inflyasiya  prosesləri  bu  cür  layihələrin  dəyərinin 
getdikc
ə  bahalaşmasına  səbəb  olur  ki,  nəticədə  dövlət  büdcəsindən  artan  həcmdə  maliyyə 
v
əsaitlərini  ayırmaq  imkanları  məhdudlaşır.  Bu  da  Azərbaycanın  tranzit  imkanlarından  tam 
s
əviyyədə  istifadə  olunmamasına  gətirib  çıxarır.  Bu  problemlərin  aradan  qaldırılması  üçün 
sahibkarların  hesabına  yeni  tranzit  yol  tikintisinin  həyata  keçirilməsi  istiqamətində  nəqliyyat 
d
əhlizlərində ödənişli sahələrin tikintisini təmin etmək lazımdır ki, bu da paralel istiqamətlərdə 
əlavə ödəməsiz, ödənişli avtomobil yollarından istifadə imkanlarını qurmaq şərti ilə aparılmalıdır. 
El
əcə də, ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərində tranzit yük və sərnişin daşımaları üzrə 
yığılan vergilərin, rüsumların və yol vergisi dərəcələrinin strukturu təkmilləşdirilməlidir, tranzit 
daşımalar üzrə tariflərin birbaşa nəqliyyat dəhlizləri istiqamətində olan ölkələrdə mövcud dəyişən 
bazar şərtlərinə uyğun elastikliyi təmin olunmalıdır. 
Az
ərbaycan  Respublikasının  ərazisinə  daxil  olan  və  həmin  ərazidən  sərnişin  və  yük 
daşınması  üçün  istifadə  edən  avtomobil  nəqliyyatı  vasitələrinin  sahibləri  olan  qeyri-rezident 

əssisələr  və  qeyri-rezident  fiziki  şəxslər,  habelə  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində 
mülkiyy
ətində və ya istifadəsində minik avtomobilləri, avtobusla və digər avtomobil nəqliyyatı 

İnşaat
  
 
Elmi 
əsərlər
 
 

 
vasit
ələri  olan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının  avtomobil  yollarından  istifadəyə  görə  yol 
vergisinin öd
əyiciləridir. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinin 211-ci maddəsində 3  
yol  vergisinin  d
ərəcələri  müəyyənləşdirilib.  Belə  ki,  Avtonəqliyyat  vasitələrinin  növündən, 
oturacaqların sayından, yükgötürmə qabiliyyətindən və avtonəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə 
ümumi  ç
əkisindən,  oxa  düşən  ağırlığından,  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  qət  edilən 
m
əsafədən, təhlükəli  yüklərin daşınmasından asılı olaraq Azərbaycan Respublikasının  ərazisinə 
daxil  olan  xarici  dövl
ətlərin  avtonəqliyyat  vasitələrindən  vergi  hesablanır.  Xarici  ölkələrin 
avton
əqliyyat  vasitələri  müəyyən  edilmiş  vergini  həmin  avtonəqliyyat  vasitələri  Azərbaycan 
Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan zaman gömrük orqanları tuturlar və bir bank günü 
ərzində dövlət büdcəsinə köçürürlər. 
Verginin  hesabatda  göst
ərilən  məbləği,  verginin  hesabatda  göstərilməli  olan  məbləğinə 
nisb
ətən  azaldılmışdırsa,  habelə  büdcəyə  çatası  vergi  məbləği  hesabat  təqdim  etməməklə  
yayındırılmışdırsa,  vergi  ödəyicisinə  azaldılmış  və  ya  yayındırılmış  vergi  məbləğinin  müəyyən 
faizi miqda
rında maliyyə sanksiyası təqdim edilir.  
Avropa  ölk
ələrini  mərkəzi  Asiya  və  Uzaq  Şərq  ölkələri  ilə  ən  qısa  yolla  birləşdirən  «İpək 
Yolu»  v
ə  ölkəmizdən  keçən  Şimal-Cənub  dəhlizi  Respublikamızın  dünya  birliyi  ölkələrinə 
inteqrasiyasını  gücləndirməkdədir.  Ümumiyyətlə,  cəmiyyətin  inkişafının  ən  mühüm 
istiqam
ətlərindən  biri  də  ölkələr  arasındakı  əlaqələri  təmin  edən  nəqliyyat  işinin 
t
əkmilləşdirilməsidir.  Bu  nöqteyi-nəzərdən  «Böyük  İpək  Yolu»nun  bərpası  və  Şimal-Cənub 
d
əhlizinin yenidən qurulması Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına səbəb olacaqdır.  
Şimal-Cənub  dəhlizinin  inkişafı,  «Böyük  İpək  Yolu»nun  bərpası  və  onun  Azərbaycan 
hiss
əsində  nəqliyyat  daşımalarının  və  rolunun  tədqiqi  nəticəsində  müəyyən  olunub  ki,  bir  çox 
n
əqliyyat  problemlərinin  həlli  aktualdır.  Bu  gün  həll  olunma  labüdliyi  olan  iki  məsələ  üzrə 
tövsiy
ələrimizi bildirmək istərdik. Birincisi, Azərbaycan Beynəlxalq daşımalarla məşğul olanların 
sertifikat, lisenziya (xüsusi razılıq) alması  üçün təhsilin təşkilinin təkmilləşdirilməsi  və ikincisi 
«Yol  Fondu  haqqında»  Azərbaycan  Respublikasının  qanununda  və  vergi  məcəlləsində 
d
əyişikliklər edilməsi zərurəti haqqında təkliflər aşağıdakı kimi əsaslandırılır. 
Ölk
əmizdə Beynəlxalq avtomobil daşımaları ilə məşğul olan hər bir mütəxəssis yola, yükə, 
yükün  v
ə sərnişinlərin daşınması  qaydasına, sürücüyə,  yük  göndərib-qəbul edənlərə, sənədlərə, 
avtomobil
ə və s. qoyulan tələbləri müəyyənləşdirən yerli və beynəlxalq hüquqi sənədləri, saziş və 
konvensiyaları  bilməlidir.  Bu  məqsədlə  TASİS-TRASEKA  proqramına  uyğun,  xüsusi  hazırlıq 
m
ərkəzi  yaradılmışdır.  Lakin  bu  mərkəzin  nə  maddi-texniki  bazası,  nə  də  müxtəlif  istiqamətli 
elmi potensiallı kadrları  var. Azərbaycan Memarlıq və  İnşaat Universitetinin nəzdində belə bir 
m
ərkəzin  yaradılması  daha  məqsədəuyğun  olardı.  Çünki  tədris  üzrə  ixtisaslaşmış  Universitetin 
h
əm təhsil üçün lazım olan maddi-texniki bazası, təhsil müəssisələri ilə beynəlxalq əlaqələri, həm 
d
ə bu sahədə ixtisaslaşmış kadrları – alimləri var. Bu məsələnin həlli üçün hökumətin qərarı ilə 
serti
fikatı  olmayan  müəssisələrin  işçilərinə  beynəlxalq  daşımalarla  məşğul  olması  qadağan 
edilm
əlidir və onların məcburi kurs keçmələri təmin olunmalıdır. Müəyyən müddət ərzində kurs 
keçib sertifikatı olmayan işçilərə qarşı təsirli tədbirlər həyata keçirilməlidir. 
Az
ərbaycan  Respublikasının  «Yol  vergisi»  qanunvericiliyində  qoyulmuş  avtomobil 
yollarının  xarici  ölkə  istifadəçisindən  vergitutma  qaydası  yoldan  istifadə  dərəcəsi  ilə  tam 
uzlaşdırılmayıb.  Xarici  dövlətlərin  yük  və  avtobus  avtonəqliyyat  vasitələri  ilə  Azərbaycan 
Respublikası ərazisindəki avtomobil yollarından istifadəyə görə başqa ölkələrin hüquqi və fiziki 

İnşaat
  
 
Elmi 
əsərlər
 
 

 
şəxslərindən, müəyyən qradasiya üçün eyni vergi tutulur. Bu halda Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə  daxil  olarkən  tutulan  yol  vergisi,  müəyyən  qradasiya  daxilində,  hansı  avtomobilin 
yoldan neç
ə gün istifadə edəcəyindən asılı olmur. Belə ki, 2 gündən 1 həftəyə; 1 həftədən 1 aya; 1 
aydan  3  aya;  3  aydan  1  il
ə  kimi  Respublikamıza  gələn  avtomobil  müvafiq  olaraq  eyni  vergi 
öd
əyir.  Belə  bir  təbii  sual  yaranır,  nə  üçün  1  ay  yoldan  istifadə  edən  avtomobil,  3  ay  istifadə 
ed
ənlə eyni vergi ödəməlidir? Həmin fikir qanunda göstərilən başqa qradasiyalara da aiddir (bax: 
c
ədvəl  1  və  cədvəl  2).  Bu  uyğunsuzluğu  aradan  qaldırmaq  üçün  yeni  təkliflər  hazırlanıb  və 
yuxarıda  adı  çəkilən  cədvəllərdə  göstərilib.  Yaxşı  olardı  ki,  bu  təkliflərə  müvafiq  orqanlarda 
baxılması təmin edilsin. 
Az
ərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olarkən yol vergisi: 
1.  Avtobuslar  üçün  oturacaq  yerl
ərinin  sayından  və  Respublika  ərazisində  qalma 
müdd
ətindən asılı olaraq (ABŞ dolları): 
 
C
ədvəl 1. 
Avtobusda oturacaq yerl
ərinin sayına görə vergi:  
 
Qaldığı 
müdd
ət 
Avtobusda oturacaq yerl
ərinin sayına görə vergi 
12-y
ə dək olduqda 
13-d
ən 30-a dək olduqda 
30-dan çox olduqda 
Möv- 
cud  
m
əb- 
l
əğ 
t
əhlil 
üçün 
mövcud 
hal
dakı 
m
əb-
l
əğin 
günd
əlik 
artımla 
hesabla
ma 
variantı 
layih
ə  
m
əbləği 
mövcud  
m
əbləğ 
t
əhlil 
üçün 
mövcud 
hal
dakı 
m
əb-
l
əğin 
günd
əlik 
artımla 
hesabla
ma 
variantı 
layih
ə  
m
əblə
ği 
mövcud  
m
əbləğ 
t
əhlil 
üçün 
möv-
cud 
hal
dakı 
m
əb-
l
əğin 
günd
ə-
lik 
artımla 
hesab-
lama 
variantı 
layih
ə  
m
əbləği 
1 gün üçün 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
2 günd
ən  
1  h
əftəyə 
kimi 
30 
15+2,5 
15+2,5 
40 
20+3,33 
20+3,0 
50 
25+4,16 
25+4,0 
1 h
əftədən  
1 aya kimi 
100 
30+3,04 
30+3,0 
140 
40+4,33 
40+3,5 
175 
50+5,43 
50+4,5 
1 aydan  
3 aya kimi 
300 
100+3,33 
100+3,5 
400 
140+4,33  140+4,0 
500 
175+5,41  175+5,0 
3 aydan  
1 il
ə kimi 
1050 
300+2,78 
300+4,0 
1400 
400+3,7  400+4,5 
1750 
500+4,63  500+5,5 
 
2.  Yük  avtomobill
əri,  qoşqu  və  yarımqoşqulu  avtomobillər  üçün  oxların  sayından  və 
Respublika 
ərazisində qalma müddətindən asılı olaraq (ABŞ dolları): 
 

İnşaat
  
 
Elmi 
əsərlər
 
 

 
  C
ədvəl 2. 
Yük avton
əqliyyat vasitələrində oxların sayına görə vergi 
 
Qaldığı 
müdd
ət 
Yük avton
əqliyyat vasitələrində oxların sayına görə vergi 
40-a q
ədər olduqda 
40 v
ə ondan çox olduqda 
mövcud 
m
əbləğ 
t
əhlil üçün mövcud 
hal
dakı məbləğin 
günd
əlik artımla 
hesablama variantı 
layih
ə 
m
əbləği 
Möv-
cud 
m
əb-
l
əğ 
t
əhlil üçün möv-
cud haldakı 
m
əbləğin 
günd
əlik artımla 
hesablama 
variantı 
layih
ə 
m
əbləği 
1 gün üçün 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
2 günd
ən  
2 h
əftəyə kimi 
40 
20+1,53 
20+2,5 
80 
30+3,84 
30+4,0 
2 h
əftədən  
1 aya kimi 
140 
40+6,25 
40+3,0 
280 
80+12,5 
80+4,5 
1 aydan  
3 aya kimi 
400 
140+4,33 
140+3,5 
800 
280+8,67 
280+5,0 
3 aydan  
1 il
ə kimi 
1400 
400+3,7 
400+4,0 
2800 
800+7,40 
800+5,5 
 
QEYD: C
ədvəllərin təhlil və layihə qrafasında özündən əvvəlki son hədd + sonrakı hər gün üçün 
m
əbləğ göstərilib.
 
 
 


Yüklə 3,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə