AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ нур­лана яли­йева sovet döVRÜ azərbaycan əDƏBİyyatiYüklə 2,78 Mb.
səhifə40/40
tarix02.12.2016
ölçüsü2,78 Mb.
#673
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

KİTABDA İŞLƏNMİŞ BƏZİ SÖZ

VƏ TERMİNLƏRİN İZAHI
Eklektik – bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin prinsipsiz və mexaniki surətdə birləşdirilməsi.
Təbdil – mövzusu başqa əsərdən götürülüb yeni mühitə, yeni şəraitə uyğun şəkildə işlənmiş ədəbi əsər.
Deklamasiya – şeir və nəsr əsərlərini, yaxud dram ya faciənin seçmə parçasını bədii söyləmə məharəti. Natiqlik sənətində böyük yer tutur.
Patetika – nəyinsə ifadə edilməsində, göstərilməsində əzəmətli, həyəcanlı, təşvişli ton.
Volyuntarist – obyektiv vəziyyəti və ehtimal olunan nəticəni nəzərə almadan arzu olunan məqsədə can atan.
Guşənişin olmaq – təklikdə yaşamaq, tənhalıqda ömür sürmək.
Sərf-nəzər etmək – fikri, diqqəti nədənsə yayındırmaq, uzaqlaşdırmaq, nəzərə almamaq.
Müstəqim – birbaşa.
Ekzistensializm – XX əsrdə fəlsəfədə ziyalıların baxışlarına cavab verə biləcək yeni dünyagörüşü yaratmaq cəhdi kimi meydana gəlmiş irrasionalist, subyektiv idealist fəlsəfi cərəyanlardan biri.
Kanonik nəşr – nümunə, etalon kimi qəbul olunmuş nəşr.
Slavyanofillik – slavyan düşkünlüyü.
Çeka (ÇK) – fars şairlərinin seçmə əsərlərinin, yaxud beytlərinin əlyazma toplusu.
Anaxronizm – dövrə uyğun olmayan, keçmişin qalığı.
Kompilyativ – təkrarçı, qeyri-müstəqil.
Skeptisizm – hər cür məlumata şübhə ilə yanaşmaq, hər hansı bir fikrin nədən yarandığını, sübutunu tələb etmək.
Kolliziya – insan münasibətlərində əks qüvvələrin, fəaliyyət və maraqların toqquşması.

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
BİRİNCİ HİSSƏ

Müharibə və bərpa dövründə ədəbiyyat

(1941-1958)
I Fəsil

Böyük Vətən Müharibəsi dövründə

ədəbiyyat(1941-1945)

Müharibə dövründə Azərbaycanın siyasi vəziyyəti

və ədəbiyyat 4

Stalinçi repressiyalar və ədəbiyyat 13

Gülhüseyn Hüseynoğlu 16

Süleyman Vəliyev 21


II fəsil

Bərpa dövründə ədəbiyyat. Milli cərəyan (1945-1958)
Dövrün ədəbi-tarixi səciyyəsi. Ədəbiyyatşünaslıq 37

Ədəbiyyatda milli cərəyan 41

Səməd Vurğun 46

Mirzə İbrahimov 71

Mir Cəlal 86

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar 107

Əliağa Vahid 123

Məmməd Cəfər 133


III Fəsil

Bərpa dövründə ədəbiyyatda lirik cərəyan
Lirik cərəyanın təşəkkül tarixi 142

Ənvər Məmmədxanlı 146

İlyas Əfəndiyev 155

İsa Hüseynov 175IV Fəsil

Bərpa dövründə sosialist realizmi cərəyanı və onun

əsas nümayəndələri
Sosialist realizmi cərəyanının təşəkkül tarixi 189

Süleyman Rəhimov 200

Əbülhəsən Ələkbərzadə 215

Məmməd Rahim 229

Əli Vəliyev 241

Mehdi Hüseyn 250

Rəsul Rza 261

Süleyman Rüstəm 275İKİNCİ HİSSƏ

XX əsrin 60-70-ci illərində ədəbiyyat

(1958-1982)

I Fəsil

1960-1970-ci illərdə ədəbi proses
Dövrün tarixi xüsusiyyətləri 288

1958-1986-cı illərdə Azərbaycanda ədəbiyyat

və incəsənətin vəziyyəti 292

1960-1970-ci illərdə ədəbi inkişaf və yeniləşmə meylləri 295

1960-1970-ci illərdə poeziya 304

Nəbi Xəzri 307

Məmməd Araz 319

Musa Yaqub 332

1960-1970-ci illər nəsri 350

Sabir Əhmədov 352

Anar 358

Fərman Kərimzadə 372

Sabir Azəri 382

Bəkir Nəbiyev 388
II Fəsil

1960-1970-ci illərdə milli cərəyan
Bəxtiyar Vahabzadə 399

Xəlil Rza 423


III Fəsil

Sənədli bioqrafik və tarixi nəsrdə milli cərəyanın inkişafı
İsmayıl Şıxlı 442

Əzizə Cəfərzadə 463

Çingiz Hüseynov 481

IV Fəsil

1960-1970-ci illərdə lirik-psixoloji cərəyan
Əlibala Hacızadə 499

İsi Məlikzadə 516

Elçin 541

Yaşar Qarayev 549


ÜÇÜNCÜ HİSSƏ

Sovetlərin dağılması dövründə ədəbiyyat

(1982-1991)
I Fəsil

Мüstəqillik ərəfəsində ədəbiyyatşünaslıq

və publisistikada milli cərəyan
Müstəqillik ərəfəsində tarixi şərait 558

Müstəqillik ərəfəsində türk tarixi məsələlərinin

müzakirəsi 562

Müstəqillik ərəfəsində müsavat və mühacirət irsinin

bərpası 567

Ərəfə ədəbi fikrində folklora və dastan irsinə yeni

münasibət 572

Anadilli mətnproblemi. Klassik irsdə islam 582

Ədəbi - publisistik fikirdə erməni aqressivliyi problemi 594

II Fəsil

Ərəfə bədii fikrinin mənbələri: milli tale və rəhbər məsələsi
Müstəqillik ərəfəsində Azərbaycanda ədəbi axtarışlar 605

Sabir Rüstəmxanlı 624

Afaq Məsud 640

Kitabda işlənmiş bəzi söz və ifadələrin izahı 655Nurlana Müzəffər qızı ƏlİyevaSovet dövrü

azərbaycan

ədəbiyyatı

(dərslik)

«Елм вя Тящсил» няшриййатынын директору:

профессор Надир МЯММЯДЛИ
Компцтер дизайнери: Zahid Məmmədov

Техники редактор: Рювшаня НизамигызыЙыьылмаьа верилмиш 05.01.2013

Чапа имзаланмыш 12.02.2013

Шярти чап вяряги 41,5. Сифариш 805

Каьыз форматы 60х90 1/16. Тираж 500Китаб «Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа

мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур.

E-mail: elm_ve_tehsil@box.az

Тел: 497-16-32; 050-311-41-89Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4.


1 Bax: Nəbiyev Bəkir, Xəzan vurmasın, Bakı, 2006.

2 Nəbiyev Bəkir, Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas, B., Elm, 1963

3 Nəbiyev Bəkir, Böyük Vətən Müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı”, B., Elm, 1977

4 Əhməd Cavad, Gəncə, 1993.

5 Nəbiyev Bəkir, Didərgin şair, B., 1995

6 Nəbiyev Bəkir, İstiqlal şairi, B, Elm, 2001.
Yüklə 2,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə