AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
 
CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ
 
 
 
MÜNDƏRİCAT
 
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni 
basın) 
 
 
BÖLMƏLƏR (Fəsillər)
 
ÜMUMI HİSSƏ
 
I.
              
CİNAYƏT QANUNU
 (1-2)
 
II.
            
CİNAYƏT HAQQINDA
 (3-8)
 
III.
         
CƏZA HAQQINDA
 (9-10)
 
IV.
         
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ 
(11-13)
 
V.
            
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ
 (14)
 
VI.
         
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 (15)
 
XÜSUSİ HİSSƏ
 
VII.
       
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR
 (16-17)
 
VIII.
    
ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (18-22)
 
IX.
          
İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR
 (23-24)
 
X.
            
İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN 
CİNAYƏTLƏR
 (25-30)
 
XI.
          
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (31-34)
 
XII.
       
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (35)
 
 
 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
 
 
 
 
 
  

ÜMUMİ HİSSƏ 
FƏSİLLƏR (Maddələr) 
        
I.
      
CİNAYƏT QANUNU
 
1.
       
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN VƏZİFƏLƏRİ VƏ 
PRİNSİPLƏRİ
 
(1-9) 
2.
       
CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ
 
(10-13) 
      
II.
      
CİNAYƏT HAQQINDA
 
3.
       
CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI 
(14-18) 
4.
       
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNƏ CƏLB EDİLMƏLİ OLAN ŞƏXSLƏR 
(19-23) 
5.
       
TƏQSİR 
(24-26) 
6.
       
BAŞA ÇATMAYAN CİNAYƏT
 (27-30) 
7.
       
CİNAYƏTDƏ İŞTİRAKÇILIQ 
(31-35) 
8.
       
ƏMƏLİN CİNAYƏT OLMASINI ARADAN QALDIRAN HALLAR
 (36-40) 
   
III.
      
CƏZA HAQQINDA
 
9.
       
CƏZANIN ANLAYIŞI, MƏQSƏDİ VƏ NÖVLƏRİ
 
(41-57) 
10.
    
CƏZANIN TƏYİN EDİLMƏSİ 
(58-71) 
   
IV.
      
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ
 
11.
    
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN AZAD ETMƏ 
(72-75) 
12.
    
CƏZADAN AZAD ETMƏ 
(76-80) 
13.
    
AMNİSTİYA. ƏFV ETMƏ. MƏHKUMLUQ 
(81-83) 
      
V.
      
YETKINLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ
 
14.
    
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN BARƏSİNDƏ CİNAYƏT 
MƏSULİYYƏTİNİN VƏ CƏZASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
 
(84-92) 
   
VI.
      
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 
15.
    
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 (93-99) 
  
XÜSUSİ HİSSƏ 
 
VII.
      
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CINAYƏTLƏR
 
16.
    
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
(100-113) 

17.
    
MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ 
(114-119) 
VIII.
      
ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 
18.
    
HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(120-143) 
19.
    
ŞƏXSİYYƏTİN AZADLIĞI VƏ LƏYAQƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN 
CİNAYƏTLƏR 
(144-148) 
20.
    
ŞƏXSİYYƏTIN CİNSİ TOXUNULMAZLIĞI VƏ CİNSİ AZADLIĞI ƏLEYHİNƏ 
OLAN CİNAYƏTLƏR 
(149-153) 
21.
    
İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞIN KONSTİTUSİYA HÜQUQ VƏ AZADLIQLARI 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(154-169) 
22.
    
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ ƏLEYHİNƏ 
OLAN CİNAYƏTLƏR 
(170-176) 
    
IX.
      
İQTISADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR
 
23.
    
MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(177-189) 
24.
    
İQTİSADI FƏALİYYƏT SAHƏSİNDƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(190-213) 
      
X.
      
İCTIMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 
25.
    
İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(214-233) 
26.
    
NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDƏLƏRİN QANUNSUZ 
DÖVRİYYƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR CİNAYƏTLƏR
 
(234-241) 
27.
    
İCTİMAİ MƏNƏVİYYAT ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
(242-246) 
28.
    
EKOLOJİ CİNAYƏTLƏR
 
(247-261) 
29.
    
HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI 
QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(262-270) 
30.
    
KOMPÜTER İNFORMASİYASI SAHƏSİNDƏ CİNAYƏTLƏR 
(271-273) 
    
XI.
      
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 
31.
    
DÖVLƏTİN KONSTİTUSİYA QURULUŞUNUN ƏSASLARI VƏ 
TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(274-285) 
32.
    
ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(286-307) 
33.
    
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ VƏ YERLİ 
ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARINDA, HABELƏ DİGƏR KOMMERSİYA VƏ QEYRİ-
KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA QULLUQ MƏNAFEYI ƏLEYHINƏ OLAN 
CINAYƏTLƏR 
(308-314) 
34.
    
İDARƏETMƏ QAYDASI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(315-326) 
 
XII.
      
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 

35.
    
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(327-353) 
  
  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ 
[1]
 
  
ÜMUMİ HİSSƏ 
BİRİNCİ BÖLMƏ 
CİNAYƏT QANUNU 
1-ci fəsil 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN 
VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 
M a d d ə   1 .  Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu
 
1.1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu bu Məcəllədən ibarətdir. 
1.2.  Bu  Məcəllə Azərbaycan  Respublikasının Konstitusiyasına, beynəlxalq hüququn 
hamılıqla qəbul edilmiş normalarına və prinsiplərinə əsaslanır. 
1.3.  Cinayət  məsuliyyətini  müəyyən  edən  və  cinayət  törətmiş  şəxsin 
cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanunlar yalnız bu Məcəlləyə daxil olunduqdan sonra 
tətbiq edilə bilər. 
M a d d ə   2 .  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin vəzifələri
 
2.1.  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinin  vəzifələri  sülhü  və 
bəşəriyyətin təhlükəsizliyini təmin etməkdən, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, 
mülkiyyəti,  iqtisadi  fəaliyyəti,  ictimai  qaydanı  və  ictimai  təhlükəsizliyi,  ətraf  mühiti, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
konstitusiya 
quruluşunu 
cinayətkar 
qəsdlərdən 
qorumaqdan, habelə cinayətlərin qarşısını almaqdan ibarətdir. 
2.2.  Bu  vəzifələri  həyata  keçirmək  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsi  cinayət  məsuliyyətinin  əsaslarını  və  prinsiplərini,  şəxsiyyət,  cəmiyyət  və 
dövlət  üçün  təhlükəli  olduğuna  görə  cinayət  sayılan  əməllərin  dairəsini  və  həmin 
cinayətlərin  törədilməsinə  görə  tətbiq  edilən  cəzaların  növlərini,  həddini  və  həcmini, 
habelə digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirləri müəyyən edir. 
M a d d ə   3 .  Cinayət məsuliyyətinin əsasları
 
Yalnız  bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  cinayət  tərkibinin  bütün  əlamətlərinin 
mövcud  olduğu  əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  törədilməsi  cinayət  məsuliyyəti 
yaradır. 
M a d d ə   4 .  Cinayət Məcəlləsinin və cinayət məsuliyyətinin prinsipləri
 

Bu Məcəllə qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirə görə məsuliyyət, ədalət 
və humanizm prinsiplərinə əsaslanır. 
M a d d ə   5 .  Qanunçuluq prinsipi
 
5.1.  Əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  cinayət  sayılması  və  həmin  əmələ  görə 
cəza və digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər yalnız bu Məcəllə ilə müəyyən edilir. 
5.2. Cinayət qanununun analogiya üzrə tətbiqinə yol verilmir. 
M a d d ə   6 .  Qanun qarşısında bərabərlik prinsipi
 
6.1.  Cinayət  törətmiş  şəxslər  qanun  qarşısında  bərabərdirlər  və  irqindən, 
milliyyətindən,  dinindən,  dilindən,  cinsindən,  mənşəyindən,  əmlak  vəziyyətindən, 
qulluq  mövqeyindən,  əqidəsindən,  siyasi  partiyalara,  həmkarlar  ittifaqlarına  və  digər 
ictimai  birliklərə  mənsubiyyətindən  və  digər  hallardan  asılı  olmayaraq  cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunurlar. 
6.2. Bu Məcəllənin 6.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslara görə heç kəs cinayət 
məsuliyyətinə  cəlb  edilə  və  ya  cəzalandırıla  bilməz,  yaxud  cəzadan  və  ya  cinayət 
məsuliyyətindən azad edilə bilməz.
[2]
 
M a d d ə   7 .  Təqsirə görə məsuliyyət prinsipi
 
7.1.  Yalnız  törətdiyi  ictimai  təhlükəli  əmələ  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyə)  və  onun 
nəticələrinə  görə  təqsiri  müəyyən  olunmuş  şəxs  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilə  və 
cəzalandırıla bilər. 
7.2.  Şəxs  təqsirsiz  olaraq  vurduğu  zərərə  görə  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  oluna 
bilməz. 
M a d d ə   8 .  Ədalət prinsipi
 
8.1.  Cinayət  törətmiş  şəxs  haqqında  tətbiq  edilən  cəza  və  ya  digər  cinayət-hüquqi 
xarakterli  tədbirlər  ədalətli  olmalıdır,  yəni  cinayətin  xarakterinə  və  ictimai  təhlükəlilik 
dərəcəsinə,  onun  törədilməsi  hallarına  və  cinayət  törətməkdə  təqsirli  bilinən  şəxsin 
şəxsiyyətinə uyğun olmalıdır. 
8.2. Heç kəs eyni bir cinayətə görə iki dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. 
M a d d ə   9 .  Humanizm prinsipi
 
9.1. Cinayət Məcəlləsi insanların təhlükəsizliyini təmin edir. 
9.2.  Cinayət  törətmiş  şəxsə  tətbiq  edilən  cəza  və  digər  cinayət-hüquqi  xarakterli 
tədbirlər  işgəncə  və  ya  digər  qəddar,  qeyri-insani,  yaxud  ləyaqəti  alçaldan  xarakter  və 
ya məqsəd daşıya bilməz.
[3]
 
2-ci fəsil 

CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ 
M a d d ə   1 0 .  Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi
 
10.1. Əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) cinayət sayılması və həmin əmələ görə 
cəza, bu əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) törədildiyi zaman qüvvədə olan cinayət 
qanunu  ilə  müəyyən  edilir.  Törədildiyi  zaman  cinayət  sayılmayan  əmələ  görə  heç  kəs 
cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna və cəzalandırıla bilməz. 
10.2.  İctimai  təhlükəli  əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  törədilmə  vaxtı,  onun 
nəticələrinin baş verdiyi andan asılı olmayaraq, cinayətin törədildiyi vaxt sayılır. 
10.3.  Əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  cinayət  sayılmasını  və  bu  əmələ  görə 
cəzanı  aradan  qaldıran,  cəzanı  yüngülləşdirən,  yaxud  cinayət  etmiş  şəxsin  vəziyyətini 
başqa cür yaxşılaşdıran cinayət qanununun geriyə qüvvəsi vardır, yəni həmin qanunun 
qüvvəyə  minməsindən  əvvəl  müvafiq  əməli  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyi)  törətmiş 
şəxslərə,  habelə  cəza  çəkən,  yaxud  cəzasını  çəkmiş,  lakin  məhkumluğu  üstündən 
götürülməmiş və ya ödənilməmiş şəxslərə şamil edilir. 
10.4. Əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) cinayət sayılmasını və həmin əmələ görə 
cəza müəyyən edən, cəzanı ağırlaşdıran, yaxud cinayət törətmiş şəxsin vəziyyətini başqa 
cür ağırlaşdıran cinayət qanununun geriyə qüvvəsi yoxdur. 
M a d d ə  
1 1 .  Cinayət  qanununun  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində 
törədilən cinayətlərə görə qüvvəsi
 
11.1.  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  cinayət  törətmiş  şəxs  bu  Məcəllə 
əsasında  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilir.  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində 
başlamış,  yaxud  davam  etmiş  və  ya  başa  çatmış  cinayət,  Azərbaycan  Respublikası 
ərazisində törədilmiş cinayət sayılır. 
11.2.  Azərbaycan  Respublikasının  ərazi  sularında,  Xəzər  dənizinin  (gölünün) 
Azərbaycan  Respublikasına  mənsub  olan  bölməsində,  Azərbaycan  Respublikasının 
üzərindəki  hava  məkanında  və  iqtisadi  zonasında  törədilən  cinayət  Azərbaycan 
Respublikası ərazisində törədilmiş cinayət sayılır. 
11.3.  Azərbaycan  Respublikasının  hava  və  ya  dəniz  limanında  qeydiyyatda  olan, 
Azərbaycan  Respublikasının Dövlət və  ya  tanınma  nişanı  altında  Azərbaycan 
Respublikasının hüdudlarından kənarda açıq sularda və ya hava fəzasında hərəkət edən 
su  və  ya  hava  gəmisində  cinayət  törətmiş  şəxs  bu  Məcəllə  əsasında  cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilir. 
[4]
 
11.4. Azərbaycan Respublikasının hərbi donanmasına və ya hərbi hava qüvvələrinə 
məxsus  olan  gəmidə  cinayət  törətmiş  şəxs,  həmin  gəminin  olduğu  yerdən  asılı 
olmayaraq, bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 
11.5.  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  cinayət  törətmiş  xarici  dövlətlərin 
diplomatik  nümayəndələrinin  və  toxunulmazlıq  hüququna  malik  olan  digər  şəxslərin 
cinayət məsuliyyəti haqqında məsələ beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq həll 
edilir. 

M a d d ə   1 2 .  Cinayət  qanununun  Azərbaycan  Respublikası  ərazisindən 
kənarda törədilən cinayətlərə görə qüvvəsi
 
12.1.  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşları  və  Azərbaycan  Respublikasında 
daimi 
yaşayan 
vətəndaşlığı 
olmayan 
şəxslər 
Azərbaycan 
Respublikasının 
hüdudlarından kənarda törətdikləri əmələ (hərəkət və ya hərəkətsizliyə) görə, bu əməl 
həm  Azərbaycan  Respublikasının,  həm  də  ərazisində  törədildiyi  xarici  dövlətin 
qanunvericiliyinə  əsasən  cinayət  sayılırsa  və  bu  cinayətə  görə  həmin  şəxslər  xarici 
dövlətdə  məhkum  olunmamışlarsa,  bu  Məcəllə  əsasında  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb 
edilirlər. 
12.1-1.  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşları  və  Azərbaycan  Respublikasında 
daimi 
yaşayan 
vətəndaşlığı 
olmayan 
şəxslər 
Azərbaycan 
Respublikasının 
hüdudlarından  kənarda  törədikləri  korrupsiya  cinayəti  və  qulluq  mənafeyi  əleyhinə 
olan digər cinayətə görə xarici dövlətdə məhkum olunmamışlarsa, bu Məcəllə əsasında 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər.
[5]
 
12.2.  Əcnəbilər  və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının 
hüdudlarından  kənarda  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşlarına,  Azərbaycan 
Respublikasının  maraqlarına  (mənafelərinə)  qarşı  cinayət  törətdikləri  halda,  habelə 
Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrdə  nəzərdə 
tutulmuş  hallarda  və  bu  cinayətə  görə  xarici  dövlətdə  məhkum  olunmadıqda,  bu 
Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. 
12.2-1.  Əcnəbilər  və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının 
hüdudlarından  kənarda  beynəlxalq  təşkilatların  vəzifəli  şəxsləri,  beynəlxalq  parlament 
assambleyalarının üzvləri, beynəlxalq məhkəmələrin vəzifəli şəxsləri və hakimləri olan 
Azərbaycan  Respublikası  vətəndaşlarının  iştirakı  ilə  korrupsiya  cinayəti  və  qulluq 
mənafeyi  əleyhinə  olan  digər  cinayət  törətdikləri  halda  və  həmin  cinayətə  görə  xarici 
dövlətdə  məhkum  olunmadıqda,  bu  Məcəllə  əsasında  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb 
edililər. 
12.3.  Sülh  və insanlıq əleyhinə  cinayətlər,  müharibə  cinayətləri,  insan  alveri, 
terrorçuluq,  terrorçuluğu  maliyyələşdirmə,  hava  gəmisini  qaçırma,  girov  götürmə, 
işgəncələr,  dəniz  quldurluğu,  narkotik  vasitələrin  və  psixotrop  maddələrin  qanunsuz 
dövriyyəsi,  saxta  pul  və  ya  qiymətli  kağızları  hazırlama  və  ya  satma,  beynəlxalq 
müdafiədən  istifadə  edən  şəxslərə  və  ya  təşkilatlara  hücum  etmə,  radioaktiv 
materiallarla  əlaqədar  cinayətlər,  habelə  cəzalandırılması  Azərbaycan  Respublikasının 
tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrdən  irəli  gələn  digər  cinayətlər  törətmiş 
Azərbaycan  Respublikası  vətəndaşları,  əcnəbilər  və  ya  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər, 
cinayətlərin  törədilməsi  yerindən  asılı  olmayaraq,  bu  Məcəllə  əsasında  cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilir və cəzalandırılır. 
[6]
 
12.4. Sülhməramlı hərbi birləşmələrin tərkibinə daxil olan Azərbaycan Respublikası 
Silahlı  Qüvvələrinə  mənsub  hərbi  hissələrin  hərbi  qulluqçuları  Azərbaycan 
Respublikasının  hüdudlarından  kənarda  törətdikləri  cinayətə  görə,  Azərbaycan 
Respublikasının  beynəlxalq  müqavilələri  ilə  başqa  hal  nəzərdə  tutulmamışsa,  bu 
Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər. 

12.5.  Bu  Məcəllənin  12.1-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  şəxslərə  Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmələri tərəfindən təyin edilən cəza, ərazisində cinayət törədilmiş 
xarici dövlətin qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cəzanın yuxarı həddindən çox ola bilməz.
[7]
 
M a d d ə   1 3 .  Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) 
[8]
 
13.1.  Xarici  dövlətin  ərazisində  cinayət  törətmiş  Azərbaycan  Respublikasının 
vətəndaşları  xarici  dövlətə  verilə  bilməz.  Həmin  şəxslərin  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb 
edilməsi məsələsi bu Məcəllənin 12-ci maddəsinə müvafiq qaydada həll edilir. 
13.2.  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənarda  cinayət  törətmiş  və 
Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, cinayət 
məsuliyyətinə  cəlb  edilməsi  yaxud  təyin  edilmiş  cəzanın  icrası  üçün  "Cinayət  törətmiş 
şəxslərin  verilməsi  (ekstradisiya)  haqqında"  Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
digər 
qanunvericilik 
aktlarına 
və 
Azərbaycan 
Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrə  uyğun  olaraq  xarici  dövlətə 
verilə bilərlər. 
[9]
 
13.3.  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənarda  cinayət  törətmiş  şəxslər 
xarici  dövlətə  verilmirsə  və  həmin  əməl  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizlik)  bu  Məcəlləyə 
əsasən  cinayət  sayılırsa,  onlar  Azərbaycan  Respublikasında  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb 
edilirlər. 
13.4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə cinayət 
törətmiş  şəxslərin  verilməsinə  dair  digər  müddəalar  müəyyən  olunduqda,  beynəlxalq 
müqavilələr tətbiq edilir. 
[10]
 
  
İKİNCİ BÖLMƏ 
CİNAYƏT HAQQINDA 
3-cü fəsil 
CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI 
M a d d ə   1 4 .  Cinayət anlayışı
 
14.1.  Bu  Məcəllə  ilə  cəza  təhdidi  altında qadağan  olunmuş  ictimai  təhlükəli  əməlin 
(hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi cinayət sayılır. 
14.2.  Cinayət  qanununda  nəzərdə  tutulmuş  hər  hansı  əməlin  (hərəkət  və  ya 
hərəkətsizliyin)  əlamətləri  formal  cəhətdən  mövcud  olsa  da,  lakin  az  əhəmiyyətli 
olduğuna  görə  ictimai  təhlükəli  sayılmayan,  yəni  şəxsiyyətə,  cəmiyyətə  və  yaxud 
dövlətə zərər yetirməyən və ya zərər yetirmək təhlükəsi yaratmayan əməl (hərəkət və ya 
hərəkətsizlik) cinayət hesab edilmir. 
      M a d d ə   1 5 .  Cinayətlərin təsnifatı
 

15.1.  Bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  əməllər  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliklər) 
xarakterindən  və  ictimai  təhlükəlilik  dərəcəsindən  asılı  olaraq  böyük  ictimai  təhlükə 
törətməyən, az ağır, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə bölünür. 
15.2.  Qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıqdan  törədilməsinə  görə  bu  Məcəllə  ilə  azadlıqdan 
məhrum  etmə  ilə  bağlı  olmayan  cəza  nəzərdə  tutulmuş  əməllər,  yaxud  qəsdən  və  ya 
ehtiyatsızlıqdan  törədilməsinə  görə  bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  azadlıqdan 
məhrum  etmə  cəzasının  yuxarı  həddi  iki  ildən  artıq  olmayan  əməllər  böyük  ictimai 
təhlükə törətməyən cinayətlər hesab olunur. 
15.3.  Bu  Məcəllə  ilə  qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıqdan  törədilməsinə  görə  nəzərdə 
tutulmuş  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  yuxarı  həddi yeddi ildən  artıq  olmayan 
əməllər az ağır cinayətlər hesab olunur. 
[11]
 
15.4.  Bu  Məcəllə  ilə  qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıqdan  törədilməsinə  görə  nəzərdə 
tutulmuş  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  yuxarı  həddi on  iki ildən  artıq  olmayan 
əməllər ağır cinayətlər hesab olunur. 
[12]
 
15.5. Bu Məcəllə ilə qəsdən törədilməsinə görə on iki ildən artıq azadlıqdan məhrum 
etmə cəzası və ya daha ağır cəza nəzərdə tutulmuş əməllər xüsusilə ağır cinayətlər hesab 
olunur. 
[13]
 
      M a d d ə   1 6 .  Cinayətlərin təkrar törədilməsi
 
16.1. Bu Məcəllənin eyni bir maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayətin iki dəfə və ya iki 
dəfədən çox törədilməsi, cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilir. 
16.2.  Bu  Məcəllənin  müxtəlif  maddələri  ilə  nəzərdə  tutulmuş  iki  və  ya  daha  çox 
cinayətin  törədilməsi,  yalnız  həmin  Məcəllənin  Xüsusi  hissəsində  birbaşa  göstərilən 
hallarda cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilir. 
16.3.  Əvvəllər  törətdiyi  cinayətə  görə  bu  Məcəllə  ilə  müəyyən  edilmiş  qaydada 
cinayət  məsuliyyətindən  azad  olunmuş,  yaxud  məhkumluğu  götürülmüş  və  ya 
ödənilmiş  şəxs  tərəfindən  həmin  cinayətin  yenidən  törədilməsi,  cinayətin  təkrar 
törədilməsi hesab edilmir. 
M a d d ə   1 7 .  Cinayətlərin məcmusu
 
17.1.  Bu  Məcəllənin  müxtəlif  maddələri  ilə  nəzərdə  tutulmuş  iki  və  ya  daha  çox 
cinayətin törədilməsi, həmin cinayətləri törətmiş şəxs onlardan heç birinə görə məhkum 
olunmamışdırsa  və  ya qanunla  müəyyən edilmiş  əsaslar  üzrə  cinayət  məsuliyyətindən 
azad  edilməmişdirsə,  habelə  bu  cinayətlərdən  heç  birinə  görə  cinayət  məsuliyyətinə 
cəlbetmə müddəti keçməmişdirsə, cinayətlərin məcmusunu yaradır. 
17.2.  Bir  hərəkətlə  (hərəkətsizliklə)  bu  Məcəllənin  iki  və  daha  çox  maddəsi  ilə 
nəzərdə  tutulmuş  iki  və  daha  çox  cinayətin  törədilməsi  cinayətlərin  ideal  məcmusunu 
yaradır. 
17.3.  Şəxs  bu  Məcəllənin  müvafiq  maddələrinə  uyğun  olaraq  cinayətlərin 
məcmusunu yaradan hər cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 

17.4. Bu Məcəllənin Xüsusi hissəsində həm ümumi, həm də xüsusi normada nəzərdə 
tutulmuş  cinayətin  törədilməsi  cinayətlərin  məcmusunu  yaratmır  və  bu  halda  xüsusi 
norma tətbiq olunur. 
M a d d ə   1 8 .  Cinayətlərin residivi və onun növləri
 
18.1.  Qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  məhkum  olunmuş  şəxs  tərəfindən 
yenidən qəsdən cinayətin törədilməsi cinayətin residivini yaradır. 
18.2. Cinayətlərin residivi aşağıdakı hallarda təhlükəli sayılır: 
18.2.1.  qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  iki  dəfə  azadlıqdan  məhrum  etmə 
cəzasına  məhkum  olunmuş  şəxs,  yenidən  qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  azadlıqdan 
məhrum etmə cəzasına məhkum olunduqda
18.2.2.  qəsdən  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  azadlıqdan  məhrum  etmə 
cəzasına məhkum olunmuş şəxs yenidən qəsdən ağır cinayət törətdikdə.
[14]
 
18.3. Cinayətlərin residivi aşağıdakı hallarda xüsusilə təhlükəli sayılır: 
18.3.1.  qəsdən  az  ağır  və  ya  qəsdən  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  hər  hansı 
ardıcıllıqla  üç  dəfədən  az  olmayaraq  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına  məhkum 
olunmuş  şəxs  yenidən  qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  azadlıqdan  məhrum  etmə 
cəzasına məhkum olunduqda; 
[15]
 
18.3.2.  qəsdən  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  iki  dəfə  və  ya  xüsusilə  ağır 
cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  bir  dəfə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına  məhkum 
olunmuş şəxs yenidən qəsdən ağır cinayət törətdikdə; 
[16]
 
18.3.3.  qəsdən  ağır  və  ya  xüsusilə  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  azadlıqdan 
məhrum  etmə  cəzasına  məhkum  olunmuş  şəxs  yenidən  xüsusilə  ağır  cinayət 
törətdikdə. 
[17]
 
18.4. Bu Məcəllənin 83-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada götürülmüş və ya 
ödənilmiş  məhkumluqlar,  habelə  on  səkkiz  yaşına  çatmayanlar  tərəfindən  törədilmiş 
cinayətlərə görə məhkumluqlar residivin müəyyən olunması zamanı nəzərə alınmır. 
18.5.  Bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  əsaslarla  və  hədlərdə  cinayətlərin  residivinə 
görə daha sərt cəza tətbiq edilir. 
4-cü fəsil 


Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə