AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

 

[252]
 
cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  (əldə  edilmiş  gəlirin)  iki  misli  miqdarında 
cərimə və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[253]
 
193.2. Eyni əməllər: 
 193.2.1. külli miqdarda ziyan vurduqda
 193.2.2. külli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə; 
 193.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə —
[254]
 
cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  (əldə  edilmiş  gəlirin)  üç  misli  miqdarında 
cərimə və ya bir ildən müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya beş ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[255]
 
  
Maddə 193-1.   Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı 
leqallaşdırma
[256]
 
           193-1.1. 
Cinayət  yolu  ilə  əldə  edilmiş  pul  vəsaitlərini  və  ya  digər  əmlakı 
leqallaşdırma, yəni:
 

193-1.1.1. cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın 
əldə  edilməsinin  həqiqi  mənbəyini  gizlətmək  və  ya  cinayət  törətmiş  şəxsin 
məsuliyyətdən yayınması üçün ona kömək etmək məqsədilə belə pul vəsaitlərinin və ya 
digər  əmlakın  konversiyası  və  ya  köçürülməsi,  yaxud  həmin  məqsədlərlə  cinayət  yolu 
ilə  əldə  edilmiş  pul  vəsaitlərindən  və  ya  digər  əmlakdan  istifadə  etməklə  maliyyə 
əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirilməsi;
 
193-1.1.2. cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın 
həqiqi  xarakterinin,  mənbəyinin,  yerinin,  onlara  sərəncam  verilməsinin,  onların 
yerdəyişməsinin,  belə  pul  vəsaitləri  və  ya  digər  əmlaka  olan  hüquqların  və  ya  onların 
kimə məxsus olmasımn ört-basdır edilməsi və ya gizlədilməsi 
– iki min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə 
müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə , əmlakı müsadirə olunmaqla iki ildən beş ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[257]
 
193-1.2. Eyni əməllər: 
193-1.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
193-1.2.2. təkrar törədildikdə
193-1.2.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə - 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə ,  əmlakı  müsadirə  olunmaqla beş 
ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
       193-1.3.  Bu  məcəllənin  193-1.1  və  ya  193-1.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş 
əməllər: 
       193-1.3.1.  mütəşəkkil  dəstə  və  ya  cinayətkar  birlik  (cinayətkar  təşkilat)  tərəfindən 
törədildikdə; 
      193-1.3.2. külli miqdarda törədildikdə - 
      üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə , əmlakı müsadirə olunmaqla yeddi 
ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu  məcəllənin  193-1.3.2-ci  maddəsində  "külli  miqdar"  dedikdə qırx  beş  min  manatdan artıq 
olan məbləğ başa düşülür.
[258]
 
M a d d ə   1 9 4 .  Cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərini və ya 
digər əmlakı əldə etmə, onlara sahiblik və ya onlardan istifadə etmə, yaxud sərəncam 
vermə
 [259]
 
194.1

Qabaqcadan  vəd  etmədən  cinayət  yolu  ilə  əldə  edildiyini  bilə-bilə  xeyli 
miqdarda  pul  vəsaitləri  və  ya  digər  əmlakı  əldə  etmə,  onlara  sahiblik  və  ya  onlardan 
istifadə  etmə,  yaxud  onların  əldə  edilməsinin  həqiqi  mənbəyini  gizlətmədən  onlara 
sərəncam vermə -
 

min  manatdan  üç  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya üç  ilədək  müddətə 
azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya əmlakı  müsadirə  edilməklə dörd  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[260]
 
194.2. Bu Məcəllənin 194.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
194.2.1.  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə  tərəfindən 
törədildikdə; 
194.2.2.  vəzifəli  şəxs  tərəfindən  öz  qulluq  mövqeyindən  istifadə  etməklə 
törədildikdə; 
194.2.3. əvvəllər bu cinayətə görə məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə; 
194.2.4. külli miqdarda törədildikdə— 
əmlakı  müsadirə  olunmaqla  və  ya  olunmamaqla üç  ildən  yeddi  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   1 9 5 .  Qanunsuz kredit alma və ya kreditdən təyinatı üzrə istifadə 
etməmə
 
195.1.  Təşkilatın  rəhbəri  və  ya  fərdi  sahibkar  tərəfindən  təşkilatın,  yaxud  fərdi 
sahibkarın  təsərüffat  və  ya  maliyyə  vəziyyəti  barədə  bilə-bilə  yalan  məlumatlar 
verməklə kreditin, güzəştli şərtlərlə kreditin və ya məqsədli dövlət kreditinin alınması, 
habelə ondan təyinatı üzrə istifadə edilməməsi xeyli miqdarda ziyan vurduqda— 
cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  iki  misli  miqdarında  cərimə  və  ya  iki  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[261]
 
195.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda— 
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli miqdarında cərimə və ya iki ildən beş 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[262]
 
 
 
Maddə 195-1. Dövlət borcundan və ya dövlət zəmanəti ilə alınmış borcdan istifadə
 
      qaydalarını pozma 
[263]
 
 
 
195-1.1.  Əsas  və  təkrar  borcalan  tərəfindən  dövlət  borcalmaları  və  ya  dövlət 
zəmanəti  yolu  ilə  cəlb  olunan  vəsaitin  istifadəsi  və  qaytarılması  (istifadəçiyə  şamil 
olunmur)  haqqında  məlumatların,  öz  bank  hesablarının  vəziyyəti  haqqında 
məlumatların  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş  qaydada  vaxtında  verilməməsi  və  ya 
təhrif olunmuş məlumatların verilməsi dövlətə xeyli miqdarda ziyan vurduqda -
 
cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  iki  misli  miqdarında  cərimə
 və  ya  altı 
ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
[264]
 
195-1.2.  Dövlət  borcalmaları  və  ya  dövlət  zəmanəti  verilmiş  öhdəlik  üzrə  cəlb 
olunmuş  vəsaitdən  təyinatı  üzrə  istifadə  edilməməsi  dövlətə  xeyli  miqdarda  ziyan 
vurduqda -
 
üç  il  müddətinə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə
 cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  üç  misli 

miqdarında  cərimə
 və  ya  bir  ildən  iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrumetmə  ilə 
cəzalandırılır.
[265]
 
195-1.3.  Bu  Məcəllənin  195-1.1-ci  və  195-1.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş 
əməllər dövlətə külli miqdarda ziyan vurduqda -
 
üç  il  müddətinə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  dörd  misli 
miqdarında  cərimə  və  ya  iki  ildən  üç  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrumetmə  ilə 
cəzalandırılır.
[266]
 
M a d d ə   1 9 6 .  Kreditor borclarını ödəməkdən qəsdən yayınma
 
196.1.  Məhkəmənin  qanuni  qüvvəyə  minmiş  müvafiq  qərarına  əsasən  təşkilat 
rəhbərinin  və  ya  vətəndaşın  kreditor  borclarını,  yaxud  qiymətli  kağızları  ödəməkdən 
qəsdən yayınması xeyli miqdarda ziyan vurduqda— 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə cinayət  nəticəsində  vurulmuş 
ziyanın iki misli miqdarında cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[267]
 
196.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda— 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə cinayət  nəticəsində  vurulmuş 
ziyanın üç misli miqdarında cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ildən 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[268]
 
M a d d ə   1 9 7 .  Əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə
 
197.1.  Özgənin  əmtəə  və  ya  xidmət  etmə  nişanından,  əmtəənin  mənşə  yerinin 
adından  və  ya  eynicinsli  əmtəələrin  adına  oxşar  adlardan  istifadə  olunması  təkrar 
törədildikdə və ya xeyli miqdarda ziyan vurduqda— 
min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[269]
 
197.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda— 
iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  üç  ilədək  müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[270]
 
M a d d ə   1 9 8 .  Bilə-bilə yalan reklam etmə
 
198.1.  Əmtəələr,  qulluq  və  xidmətlər  haqqında,  habelə  onların  istehsalçıları 
(icraçıları, satıcıları) haqqında tamah məqsədilə bilə-bilə yalan məlumatlardan reklamda 
istifadə etmə xeyli miqdarda ziyan vurduqda— 
min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri ilə cəzalandırılır.
[271]
 
198.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurduqda— 

iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya iki  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
M a d d ə   1 9 9 .  İnhisarçılıq hərəkətləri və rəqabəti məhdudlaşdırma
 
199.1.  İnhisarcasına  yüksək  və  ya  inhisarcasına  aşağı  qiymət  təyin  etməklə,  habelə 
bazarı bölüşdürməklə, bazara daxil olma imkanını məhdudlaşdırmaqla, oradan iqtisadi 
fəaliyyətin  digər  subyektlərini  kənarlaşdırmaqla,  vahid  qiymət  təyin  etməklə  və  ya 
saxlamaqla inhisarçılıq hərəkətlərini etmə— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.
[272]
 
199.2.  Eyni  əməllər  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə 
tərəfindən törədildikdə— 
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
199.3.  Bu  Məcəllənin  199.1  və  ya  199.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
hədə-qorxu ilə tələb etmə əlamətləri olmadan, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək 
hədəsi ilə, habelə özgənin əmlakını məhv etməklə və ya zədələməklə və ya belə məhv 
etmə və ya zədələmə hədəsi ilə törədildikdə— 
əmlakı  müsadirə  olunmaqla  və  ya  olunmamaqla üç  ildən  altı  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
M a d d ə   2 0 0 .  İstehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə 
və satma
 
200.1.  İstehlakçıları  aldatma,  yəni  mal  satan  və  ya  əhaliyə  xidmət  göstərən 
təşkilatlarda, həmçinin ticarət (xidmət) sahəsində fərdi sahibkar qismində qeydə alınmış 
fiziki  şəxslər  tərəfindən  malın  (xidmətin)  ölçüsünə,  çəkisinə,  hesabına,  habelə  istehlak 
xüsusiyyəti və ya keyfiyyətinə dair istehlakçıları xeyli miqdarda aldatma — 
üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan 
dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər ilə cəzalandırılır.
[273]
 
200.2. Eyni əməllər: 
200.2.1. təkrar törədildikdə; 
200.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
200.2.3. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 
beş min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə 
müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum 
edilməklə altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[274]
 
200.3.  Bilə-bilə  pis  keyfiyyətli  məhsulların  istehsalı,  satışa  buraxılması  və  ya  belə 
məhsulların  satışı,  onların  keyfiyyətsiz  olmasının  gizlədilməsi  zərərçəkmiş  şəxsin 
sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda — 
yeddi  min  manatdan  doqquz  min  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  üç  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[275]
 

200.4.  Eyni  əməllər  ehtiyatsızlıqdan  zərərçəkmiş  şəxsin  ölümünə  və  ya  digər  ağır 
nəticələrə səbəb olduqda — 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu  maddədə  «xeyli  miqdar»  dedikdə,  qırx  manatdan  beş  yüz  manatadək,  «külli  miqdar» 
dedikdə beş yüz manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür.
[276]
 
 
 
 
 
Maddə 200-1. Dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi 
[277]
 
  
200-1.1.  Bilə-bilə  keyfiyyətsiz,  normativ-texniki  sənədlərin  tələblərinə  cavab 
verməyən,  mənşəyi  məlum  olmayan,  yararlılıq  müddəti  bitmiş,  qanunla  dövlət 
qeydiyyatı  tələb  olunan,  lakin  dövlət  qeydiyyatından  keçməyən  dərman 
vasitələrinin satışı, satış məqsədilə saxlanması və ya idxalı, habelə saxta dərman 
vasitələrinin istehsalı, satışı, satış məqsədilə saxlanması və ya idxalı, bu əməllər 
xeyli miqdarda törədildikdə - 
iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə 
üç  min  manatdan  beş 
min  manatadək
   miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan 
məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
[278]
 
200-1.2. Eyni əməllər: 
200-1.2.1. təkrar törədildikdə; 
200-1.2.2.  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə 
tərəfindən törədildikdə; 
200-1.2.3. külli miqdarda törədildikdə - 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  iki  ildən  üç  ilədək  müddətə  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
200-1.3.  Bilə-bilə  keyfiyyətsiz,  normativ-texniki  sənədlərin  tələblərinə  cavab 
verməyən,  mənşəyi  məlum  olmayan,  yararlılıq  müddəti  bitmiş,  qanunla  dövlət 
qeydiyyatı  tələb  olunan,  lakin  dövlət  qeydiyyatından  keçməyən  dərman 
vasitələrinin satışı, satış məqsədilə saxlanması və ya idxalı, habelə saxta dərman 
vasitələrinin istehsalı, satışı, satış məqsədilə saxlanması və ya idxalı zərərçəkmiş 
şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda – 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən beş ilədək  müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
200-1.4.  Bu  Məcəllənin  200-1.3-cü  maddəsində  göstərilən  əməllər 
ehtiyatsızlıqdan  zərərçəkmiş  şəxsin  ölümünə  və  ya  digər  ağır  nəticələrə  səbəb 
olduqda – 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  beş  ildən  on  ilədək  müddətə  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu  Məcəllənin  200-1.1-ci  maddəsində  “xeyli  miqdar”  dedikdə 
min  manatdan  iki  min 
manatadək olan məbləğ, 200-1.2.3-cü maddəsində isə “külli miqdar” dedikdə iki min manatdan artıq olan 
məbləğ başa düşülür
[279]
 
M a d d ə   2 0 1 .  Əqdin  bağlanmasına  və  ya  onun  bağlanılmasından  imtinaya 
məcbur etmə
 
201.1. Hədə-qorxu ilə tələb etmə əlamətləri olmadan, zor işlətmək, özgənin əmlakını 
məhv etmək və ya zədələmək, habelə zərərçəkmiş şəxsə və ya onun yaxın qohumlarının 
mənafeyinə  əhəmiyyətli  ziyan  vura  biləcək  məlumatları  yaymaq  hədəsi  ilə  əqdin 
bağlanmasına və ya onun bağlanmasından imtinaya məcbur etmə— 
iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya üç  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması  və  ya iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 
cəzalandırılır. 
201.2. Eyni əməllər: 
201.2.1. təkrar törədildikdə; 
201.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   2 0 2 .  Kommersiya  və  ya  bank sirri  olan məlumatları  qanunsuz  yolla 
əldə etmə və ya yayma
 
202.1. Kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların toplanması həmin 
məlumatları  yaymaq  və  ya  onlardan  qanunsuz  istifadə  etmək  məqsədi  ilə  sənədləri 
oğurlamaqla,  satın  almaqla  və  ya  hədələməklə,  habelə  digər  qanunsuz  üsulla 
törədildikdə— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[280]
 
202.2.  Sahibkarın  razılığı  olmadan  kommersiya  və  ya  bank  sirri  olan  məlumatların 
tamah və ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla istifadə edilməsi və ya yayılması külli 
miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 
işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[281]
 
Maddə 202-1. İxrac nəzarətinə aid sənəd və məlumatları yayma 
[282]
 
202-1.1.  Hüquqi  və  fiziki şəxslərdən  alınmış ixrac  nəzarəti-nə  aid  sənəd  və 
məlumatların  və  ya  onların  məzmununun  açıqlanması və  ya üçüncü şəxslərə 
verilməsi —
 

 yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah 
işləri və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.
[283]
 
202-1.2 Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə —
 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 
işləri və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
[284]
 
 
 
"Maddə 202-2.  İnsayder tərəfindən xidməti məlumatdan qanunsuz istifadə
 
 
 
202-2.1. İnsayder tərəfindən ona etibar edilmiş və ya xidməti vəzifəsinə və yaxud 
işinə görə ona məlum olan xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məlumatdan tamah 
və ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz olaraq istifadə edilməsi və ya əqdlərin bağlanması 
üçün  üçüncü  şəxslərə  verilməsi,  külli  miqdarda  ziyan  vurmaqla  və  ya  külli  miqdarda 
gəlir əldə etməklə törədildikdə -
 
iki  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul 
olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  səkkiz  min  manatdan  on  min  manatadək 
miqdarda cərimə və ya min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç 
ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya 
edilməməklə ,  əmlakı  müsadirə  olunmaqla altı  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır.
[285]
 
202-2.2. Eyni əməllər:
 
202-2.2.1. təkrar törədildikdə;
 
202-2.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 
törədildikdə -
 
üç  min  manatdan  yeddi  min  manatadək  miqdarda  cərimə  edilməklə  üç  ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma 
və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya 
edilməməklə ,  əmlakı  müsadirə  olunmaqla dörd  ildən  səkkiz  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[286]
 
Qeyd: Bu  Məcəllənin  202-2.1-ci  maddəsində  "insayder"  dedikdə  Azərbaycan  Respublikası  Mülki 
Məcəlləsinin 1078-46.2 və 1078-47-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş şəxslər başa düşülür. 
 [287]
 
 
 
M a d d ə   2 0 3 .  Qiymətli kağızların buraxılması (emissiyası) qaydalarını pozma
 
203.1.  Qiymətli  kağızların  emissiya  prospektinə  bilə-bilə  etibarlı  olmayan 
məlumatların  daxil  edilməsi,  həmçinin  bilə-bilə  etibarlı  olmayan  məlumatları  özündə 
əks  etdirən  emissiya  prospektinin  təsdiq  edilməsi  və  ya  bilə-bilə  etibarlı  olmayan 
emissiya nəticələrinin təsdiq edilməsi xeyli miqdarda ziyan vurduqda— 
yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya üç  yüz  saatdan  dörd 
yüz saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.
[288]
 
203.2. Eyni əməllər külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə— 

iki  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya iki  ilədək  müddətə  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
 
 
Maddə 203-1. Qiymətli kağızlar bazarında qiymətlərlə manipulyasiya
 
 
 
203-1.1.  Qiymətli  kağızlar  bazarının  stabilliyinin  pozulmasına  səbəb  ola  bilən, 
qiymətli  kağızlar  bazarının  iştirakçılarının  qiymətli  kağızlarla  əqdlər  üzrə  qiymətli 
kağızların  bazar  qiymətinin  hər  hansı  bir  üsulla  əvvəlcədən  razılaşdırılmış  və  qəsdən 
edilmiş əməllər ilə süni olaraq dəyişdirilməsi, külli miqdarda ziyan vurmaqla və ya külli 
miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə -
 
iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  beş  min  manatdan  yeddi  min  manatadək  miqdarda 
cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə 
müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma  hüququndan  məhrum 
edilməklə və ya edilməməklə , əmlakı müsadirə olunmaqla iki ildən altı ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
 
203-1.2. Eyni əməllər:
 
203-1.2.1. təkrar törədildikdə;
 
203-1.2.2. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;
 
203-1.2.3.  kütləvi  informasiya  vasitələrindən  və  ya  ümumi  istifadədə  olan 
informasiya-telekommunikasiya şəbəkələrindən istifadə edilməklə törədildikdə -
 
üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul  olma 
hüququndan  məhrum  edilməklə  yeddi  min  manatdan  on  min  manatadək  miqdarda 
cərimə  və  ya  üç  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə 
məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə ,  əmlakı  müsadirə 
olunmaqla altı ildən oıi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
[289]
 
M a d d ə   2 0 4 .  Saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə