AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


Prezidentinin şərəf və ləyaqətini ləkələmə və ya alçaltmaYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

Prezidentinin şərəf və ləyaqətini ləkələmə və ya alçaltma
 

323.1.  Azərbaycan  dövlətinin  başçısının  —  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 
şərəf  və  layaqətini  kütləvi  çıxışda,  kütləvi  nümayiş  etdirilən  əsərdə  və  ya  kütləvi 
informasiya vasitəsində ləkələmə və ya alçaltma — 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 
işləri və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[500]
 
323.2. Eyni əməllər ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə törədildikdə — 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Azərbaycan  dövlətinin  başçısının  —  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  fəaliyyəti,  habelə 
onun rəhbərliyi altında yeridilən siyasət haqqında tənqidi mülahizələrlə bağlı kütləvi çıxışlara bu maddənin 
qüvvəsi şamil edilmir. 
 
M a d d ə   3 2 4 .  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  bayrağı  və  ya  Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət gerbi barədə təhqiredici hərəkətlər
 
Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  bayrağı  və  ya  Azərbaycan  Respublikasının 
Dövlət gerbi barədə təhqiredici hərəkətlər— 
iki  ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya bir  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[501]
 
M a d d ə   3 2 5 .  Dövlət təltiflərini və rəsmi sənədi əldə etmə və ya satma
 
Hüquq  verən  və  ya  vəzifədən  azad  edən  rəsmi  sənədləri,  habelə  Azərbaycan 
Respublikasının dövlət təltifini qanunsuz yolla əldə etmə və ya satma— 
üç yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı 
ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[502]
  
M a d d ə   3 2 6 .  Rəsmi sənədləri, ştampları, möhürləri oğurlama və ya məhv 
etmə
 
326.1. Rəsmi sənədləri, ştampları və ya möhürləri tamah məqsədi və ya digər şəxsi 
niyyətlə oğurlama, məhv etmə, zədələmə və ya gizlətmə— 
beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir 
ilədək  müddətə  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya altı  ayadək  müddətə  azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[503]
 
326.2. Dənizçinin şəxsiyyət sənədini, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini, pasportunu və 
ya digər mühüm şəxsi sənədini oğurlama— 
üç yüz manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya eyni 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[504]
  
  
ON IKINCI BÖLMƏ 
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 

35-ci fəsil 
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
M a d d ə   3 2 7 .  Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər anlayışı
 
327.1.  Çağırış  və  ya  kontrakt  üzrə  Azərbaycan  Respublikası  Silahlı  Qüvvələrində, 
digər  qoşun  və  hərbi  birləşmələrdə  hərbi  xidmət  keçən  hərbi  qulluqçuların,  qanunla 
müəyyən edilmiş qaydada hərbi qulluqçu statusuna malik olan başqa şəxslərin, habelə 
təlim  və  ya  yoxlama  toplanışlarına  cəlb  edilmiş  hərbi  vəzifəlilərin  hərbi  qulluğun 
müəyyən edilmiş qaydaları əleyhinə yönələn və bu fəsildə nəzərdə tutulmuş cinayətləri 
hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər hesab olunur. 
327.2. Bu maddədə göstərilməmiş şəxslərin hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərdə 
iştirakı bu fəslin müvafiq maddələri üzrə məsuliyyətə səbəb olur. 
M a d d ə   3 2 8 .  Əmri icra etməmə
 
328.1. Rəisin qanunla müəyyən edilmiş qaydada verdiyi əmri tabelikdə olan şəxsin 
yerinə yetirməkdən açıqcasına imtina etməsi, habelə əmrin başqa şəkildə qəsdən yerinə 
yetirilməməsi hərbi xidmət mənafelərinə əhəmiyyətli zərər vurduqda— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
328.2. Eyni əməllər: 
328.2.1.  bir  qrup  şəxs  tərəfindən  və  ya  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya 
mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə
328.2.2. ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
328.3.  Hərbi  xidmətə  vicdansız  və  ya  laqeyd  münasibət  nəticəsində  əmri  icra 
etməmə, bu əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
iki  ilədək  müddətə  intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  və  ya  iki  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
328.4.  Bu  Məcəllənin  328.1—328.3-cü  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd:
 
1.  Bu  fəslin  müvafiq  maddələrində  «müharibə  vaxtı»  dedikdə,  Azərbaycan  Respublikasının  xarici 
dövlətlərlə müharibə vəziyyətində olması başa düşülür.
 
2.  Müharibənin  elan  olunmasının  və  ya  hərbi  əməliyyatların  faktiki  aparılmasının  ilk  günü  və  saatı 
müharibənin  başlanması,  hərbi  əməliyyatların  faktiki  dayandırıldığı  gün  və  saat  isə  müharibənin  sonu 
hesab edilir.
 
3.  «Döyüş  şəraiti»  dedikdə,  hərbi  hissənin  və  ya  bölmənin  bilavasitə  düşmənə  qarşı  durması  və  ya 
faktiki döyüş əməliyyatı aparması başa düşülür. 
[505]
 
 

M a d d ə   3 2 9 .  Rəisə müqavimət göstərmə və ya onu qulluq vəzifəsini pozmağa 
məcbur etmə
 
329.1.  Rəisə,  habelə  hərbi  qulluq  vəzifəsini  yerinə  yetirən  digər  şəxsə  müqavimət 
göstərmə, zor tətbiq etmə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə onu qulluq vəzifəsini pozmağa 
məcbur etmə— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
329.2. Eyni əməllər: 
329.2.1.  bir  qrup  şəxs,  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə 
tərəfindən törədildikdə; 
329.2.2. silah tətbiq etməklə törədildikdə; 
329.2.3.  sağlamlığa  ağır  və  ya  az  ağır  zərər  vurulmaqla  törədildikdə,  habelə  digər 
ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
329.3.  Bu  Məcəllənin  329.1  və  329.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə — 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 0 .  Rəisə qarşı zorakı hərəkətlər etmə
 
330.1.  Rəisin  hərbi  xidmət  üzrə  öz  vəzifəsini  yerinə  yetirməsi  ilə  əlaqədar  onun 
sağlamlığına yüngül zərər vurma və ya onu döymə— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya iki ilədək  müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
330.2. Eyni əməllər: 
330.2.1. bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
330.2.2. silah tətbiq etməklə törədildikdə; 
330.2.3.  zərərçəkmiş  şəxsin  sağlamlığına  az  ağır  və  ya  ağır  zərər  vurmaqla 
törədildikdə, habelə digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
330.3.  Bu  Məcəllənin  330.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər  müharibə 
vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə — 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 1 .  Hərbi qulluqçunu təhqir etmə, döymə və ya işgəncə vermə
 
331.1. Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bir hərbi qulluqçunun digərini təhqir etməsi— 

altı  ayadək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  eyni  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 
331.2. Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə vəzifələrin 
yerinə  yetirilməsi  ilə  əlaqədar  rəisin  öz  tabeliyində  olan  şəxsi,  habelə  tabelikdə  olan 
şəxsin öz rəisini təhqir etməsi— 
bir  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  bir  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 
331.3. Hərbi xidmət üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəisin öz tabeliyində olan şəxsi döyməsi və ya ona işgəncə 
verməsi— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 2 .  Tabelik  münasibətlərində  olmayan  hərbi  qulluqçular  arasında 
qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma
 
332.1.  Tabelik  münasibətlərində  olmayan  hərbi  qulluqçular  arasında  qarşılıqlı 
münasibətlərin  nizamnamə  qaydalarını  pozma,  zərərçəkmiş  şəxsin  şərəf  və  ləyaqətini 
alçaltmaqla və ya ona qarşı zor tətbiq etməklə əlaqədar olduqda— 
iki  ilədək  müddətə  intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  və  ya  bir  ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
332.2. Eyni əməllər: 
332.2.1. təkrar törədildikdə; 
332.2.2. iki və ya daha çox şəxs barəsində törədildikdə; 
332.2.3.  bir  qrup  şəxs,  qabaqcadan  əlbir  olan  bir  qrup  şəxs  və  ya  mütəşəkkil  dəstə 
tərəfindən törədildikdə; 
332.2.4. silah tətbiq etməklə törədildikdə; 
332.2.5. zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər vurmaqla törədildikdə— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
332.3.  Bu  Məcəllənin  332.1  və  ya  332.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 3 .  Hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk etmə
 
333.1. Çağırış üzrə hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçunun öz hərbi hissəsini və ya 
xidmət  yerini  özbaşına  tərk  etməsi  və  ya  üzürlü  səbəblər  olmadan  öz  xidmət  yerinə 
vaxtında gəlməməsi üç gündən artıq, lakin on gündən çox olmadıqda və ya üç gündən 
az olsa belə, eyni əməllər altı ay ərzində təkrar törədildikdə— 
bir ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 

333.2.  Çağırış  və  ya  kontrakt  üzrə  hərbi  xidmətdə  olan  hərbi  qulluqçunun  hərbi 
hissədən  özbaşına  getməsi  və  ya  xidmət  yerinə  üzürlü  səbəblər  olmadan  qayıtmaması 
on gündən artıq, lakin bir aydan çox olmayaraq törədildikdə— 
iki ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 
333.3.  Zabit  heyətindən  olan  şəxsin,  gizirin,  miçmanın,  müddətdən  artıq  hərbi 
xidmətdə olan hərbi qulluqçunun və ya kontrakt üzrə xidmət edən şəxsin hissəni və ya 
xidmət  yerini  özbaşına  tərk  etməsi,  habelə  üzürlü  səbəblər  olmadan  xidmət  yerinə 
vaxtında  qayıtmaması  on  gündən  artıq,  lakin  bir  aydan  çox  olmadıqda,  yaxud  bir  il 
ərzində təkrarən on gündən az, lakin üç gündən çox olduqda— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
333.4.  Bu  Məcəllənin  333.2  və  333.3-cü  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər  bir 
aydan artıq, lakin üç aydan çox olmayaraq törədildikdə— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
333.5.  İntizam  xarakterli  hərbi  hissədə  cəza  çəkən  hərbi  qulluqçunun  özbaşına 
getməsi— 
bir ildən üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
333.6.  Bu  Məcəllənin  333.1—333.4-cü  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Ağır şərait zəminində bu Məcəllənin 333.1 — 333.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməlləri 
ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər.
 
M a d d ə   3 3 4 .  Fərarilik
 
334.1.  Fərarilik,  yəni  hərbi  qulluqçunun  xidmətdən  üç  aydan  artıq  müddətə  hərbi 
hissədən  və  ya  xidmət  yerindən  özbaşına  getməsi  və  ya  xidmət  yerinə  qayıtmaması 
(gəlməməsi),  yaxud  müddətindən  asılı  olmayaraq  hərbi  xidmətdən  boyun  qaçırmaq 
məqsədi  ilə  hərbi  hissəni  və  ya  xidmət  yerini  özbaşına  buraxıb  getməsi  və  ya  xidmət 
yerinə qayıtmaması (gəlməməsi)— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
334.2.  Xidməti  istifadə  üçün  verilmiş  silahı,  döyüş  sursatını  və  ya  partlayıcı 
maddələri oğurlamaq məqsədi olmadan aparmaqla fərarilik etmə, habelə bir qrup şəxs 
tərəfindən fərarilik etmə— 
beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
334.3.  Bu  Məcəllənin  334.1  və  334.2-ci  maddələri  ilə  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Ağır  şərait  zəminində  bu  Məcəllənin  334.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməlləri  ilk  dəfə 
törətmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər.
 

M a d d ə   3 3 5 .  Öz  sağlamlığına  zərər  vurmaqla  və  ya  sair  üsulla  hərbi 
xidmətdən boyun qaçırma
 
335.1.  Hərbi  qulluqçunun  öz  sağlamlığına  hər  hansı  zərər  vurma  və  ya  özünü 
xəstəliyə  vurma,  sənədləri  saxtalaşdırma  və  ya  sair  aldatma  yolu  ilə  hərbi  xidmətdən 
boyun qaçırması, habelə hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirməkdən imtina etməsi— 
bir  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 
335.2. Eyni əməllər müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 6 .  Qarovul xidmətinin nizamnamə qaydalarını pozma
 
Qarovulun  (növbənin)  tərkibinə  daxil  olan  şəxs  tərəfindən  qarovul  (növbə) 
xidmətinin nizamnamə qaydalarının pozulması ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 7 .  Daxili xidmətin və ya patrul xidmətinin nizamnamə qaydalarını 
pozma
 
Hərbi hissənin gündəlik keşik dəstəsinə (qarovul və növbədən başqa) daxil olan şəxs 
tərəfindən  daxili  xidmətin  nizamnamə  qaydalarını  pozma,  habelə  patrulun  tərkibinə 
daxil olan şəxs tərəfindən qarnizonda patrul xidmətinin nizamnamə qaydalarını pozma 
ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 8 .  Döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozma
 
338.1. Azərbaycan Respublikasına qəfil hücumun vaxtında aşkara çıxarılması və dəf 
olunması üzrə, yaxud onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə döyüş növbəsi (döyüş 
xidməti) çəkmə qaydalarını pozma, əgər bu əməllər dövlətin təhlükəsizlik mənafelərinə 
zərər vura bilərdisə— 
iki ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya eyni müddətə intizam 
xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
338.2. Eyni əməllər dövlətin təhlükəsizlik mənafeyinə zərər vurduqda və ya sair ağır 
nəticələrə səbəb olduqda — 
üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 3 9   .  Sərhəd xidməti qaydalarını pozma
 

339.1.  Sərhəd  dəstəsinin  tərkibinə  daxil  olan  şəxs  tərəfindən  və  ya  sərhəd  xidməti 
üzrə  sair  vəzifələri  yerinə  yetirən  şəxs  tərəfindən  sərhəd  xidməti  qaydalarını  pozma, 
əgər bu əməllər dövlətin təhlükəsizlik mənafelərinə zərər vura bilərdisə— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
339.2. Eyni əməllər dövlətin təhlükəsizlik mənafeyinə zərər vurduqda və ya sair ağır 
nəticələrə səbəb olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 0 .  İctimai  qaydanın  mühafizəsi  və  ictimai  təhlükəsizliyin  təmin 
edilməsi üzrə xidmət qaydalarını pozma
 
340.1.  İctimai  qaydanın  mühafizəsi  və  ictimai  təhlükəsizliyin  təmin  edilməsi  üzrə 
hərbi  dəstənin  tərkibinə  daxil  olan  şəxs  tərəfindən  xidmət  qaydalarını  pozma 
vətəndaşların hüquq və qanuni mənafelərinə zərər vurduqda— 
bir  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  bir  ilədək  müddətə 
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 
340.2. Eyni əməl ağır nəticələrə səbəb olduqda, habelə müharibə vaxtı və ya döyüş 
şəraitində törədildikdə— 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 1 .  Hakimiyyətdən  sui-istifadə  etmə,  hakimiyyət  həddini  aşma  və 
ya hakimiyyətdən istifadə etməmə
 
341.1. Rəisin və ya vəzifəli şəxsin hakimiyyətdən və ya öz qulluq mövqeyindən sui-
istifadə  etməsi,  hakimiyyət  həddini  və  ya  qulluq  səlahiyyətini  aşması,  hakimiyyətdən 
qəsdən  istifadə  etməməsi,  bu  əməllər  müntəzəm,  yaxud  tamahkarlıq  məqsədilə  və  ya 
digər şəxsi marağa görə törədildikdə, habelə bu əməllər əhəmiyyətli zərər vurduqda— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  üç  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
341.2. Eyni əməllər: 
341.2.1. bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
341.2.2. silah tətbiq olunmaqla törədildikdə; 
341.2.3. ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
341.3.  Bu  Məcəllənin  341.1  və  341.2-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  əməllər 
müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 2 .  Qulluğa səhlənkar yanaşma
 

342.1.  Rəisin  və  ya  vəzifəli  şəxsin  öz  xidməti  borcuna  səhlənkar  yanaşması 
əhəmiyyətli zərər vurduqda— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
342.2. Eyni əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda, habelə müharibə vaxtı və ya döyüş 
şəraitində törədildikdə— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 3 .  Müharibə aparma vasitələrini düşmən üçün qoyub getmə
 
Rəisin,  döyüş  şəraiti  tələb  etmədiyi  halda  döyüş  texnikasını  və  müharibə  aparmaq 
üçün  başqa  vasitələri  düşmənə  kömək  etmək  məqsədi  olmadan  döyüş  meydanında 
qoyub getməsi— 
üç ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 4 .  Batmaqda olan hərbi gəmini tərk etmə
 
344.1.  Batmaqda  olan  hərbi  gəmini  öz  xidməti  vəzifələrini  axıradək  yerinə 
yetirməyən  komandirin,  habelə  komandirin  müvafiq  sərəncamı  olmadan  gəminin 
komanda heyətinə daxil olan şəxsin tərk etməsi— 
iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə  məhdudlaşdırma  və  ya  iki  ilədək  müddətə 
intizam  xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  və  ya  üç  ildən  yeddi  ilədək  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
344.2. Eyni əməl müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 5 .  Döyüş  meydanını  özbaşına  tərk  etmə  və  ya  silah  işlətməkdən 
boyun qaçırma
 
345.1.  Döyüş  zamanı  döyüş  meydanını  özbaşına  tərk  etmə  və  ya  döyüş  vaxtı  silah 
işlətməkdən boyun qaçırma— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
345.2. Eyni əməllər bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və ya ağır nəticələrə səbəb 
olduqda— 
on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 6 .  Əsirlikdə olan hərbi qulluqçunun cinayət hərəkətləri
 
346.1. Əsirlikdə olan hərbi qulluqçunun başqa hərbi əsirlərə qarşı zorakılıq etməsi və 
ya onlarla amansızcasına rəftar etməsi— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
346.2.  Eyni  əməllər  ehtiyatsızlıqdan  zərərçəkmiş  şəxsin  ölümünə  və  ya  digər  ağır 
nəticələrə səbəb olduqda— 

yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 4 7 .  Hərbi əmlakı itirmə
 
Hərbi  qulluqçulara  xidməti  istifadə  üçün  verilmiş  silahın,  döyüş  sursatının, 
nəqliyyat vasitələrinin, texniki təchizat əşyalarının və ya sair hərbi əmlakın saxlanması 
qaydalarını pozma hərbi əmlakın itirilməsinə səbəb olduqda— 
iki  yüz  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə 
məhdudlaşdırma və ya iki ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və 
ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[506]
  
M a d d ə   3 4 8 .  Hərbi əmlakı ehtiyatsızlıqdan zədələmə, xarab etmə və ya məhv 
etmə
 
348.1.  Silahı,  döyüş  sursatını,  hərbi  texnikanı  və  sair  hərbi  əmlakı  ehtiyatsızlıqdan 
zədələmə və ya məhv etmə ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
beş  yüz  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə 
məhdudlaşdırma və ya iki ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və 
ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[507]
 
348.2. Eyni əməl müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
M a d d ə   3 4 9 .  Hərbi əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə
 
349.1.  Silahı,  döyüş  sursatını,  hərbi  texnikanı  və  ya  sair  hərbi  əmlakı  qəsdən  məhv 
etmə və ya zədələmə, digər cinayətin əlamətləri olmadıqda— 
beş  yüz  manatadək  miqdarda  cərimə  və  ya  iki  ilədək  müddətə  hərbi  xidmət  üzrə 
məhdudlaşdırma və ya iki ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və 
ya dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
[508]
 
349.2. Bu Məcəllənin 349.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
349.2.1. təkrar törədildikdə; 
349.2.2. bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
349.2.3. ağır nəticələrə səbəb olduqda; 
349.2.4. müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
M a d d ə   3 5 0 .  Silahla  və  ətrafdakılar  üçün  yüksək  təhlükə  törədən  əşyalarla 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə