AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


maddə 455) ilə 43.3-cü maddədə "xüsusi və ya hərbi rütbədən məhrum etmə"Yüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

maddə 455) ilə 43.3-cü maddədə "xüsusi və ya hərbi rütbədən məhrum etmə" sözləri "xüsusi və 
ya  hərbi  rütbədən,  fəxri  addan  yaxud  dövlət  təltifindən  məhrum  etmə" sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
43.3-cü maddədən “, əmlak müsadirəsi” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[24]
 
26  dekabr  2000-ci  il  tarixli  48-IQ  nömrəli  “Şərti  maliyyə  vahidi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2000-ci  il,  № 
12,  maddə  835)  ilə "minimum  əmək  haqqı" sözləri  ismin  müvafiq  hallarında "şərti  maliyyə 
vahidi" sözləri  ilə  əvəz  edilmiş  və  şərti  maliyyə  vahidi  5500  manat  məbləğində  müəyyən 
edilmişdir. 
6  noyabr  2007-ci  il  tarixli  479-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1090) ilə 44.2-ci 
maddəsində “yüz mislindən beş min mislinədək” sözləri “on min mislinədək” sözləri ilə əvəz 
edilmişdir.
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə 44.2-ci maddə  yeni  redaksiyada 
verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
 
44.2. Cərimə törədilmiş cinayətin ağırlığı və məhkumun əmlak vəziyyəti nəzərə alınmaqla 
Azərbaycan 
Respublikasının 
qanunvericiliyi 
ilə 
müəyyən 
olunmuş şərti 
maliyyə 
vahidi məbləğinin on min mislinədək miqdarda müəyyən olunur.
 
 
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə  44.2-ci maddədə “on min manatadək 
miqdarda”  sözlərindən  sonra  “və  ya  cinayət  nəticəsində  vurulmuş  ziyanın  (əldə  edilmiş 
gəlirin) bir mislindən on mislinədək miqdarda” sözləri əlavə olunmuşdır. 
 
 
[25]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 44.4-cü maddədə "ödəməkdən" sözündən sonra "qəsdən" sözü əlavə edilmişdir. 
 
 
[26]
 
02 
noyabr 
2012-ci 
il tarixli 461-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr 2012-ci il, № 251) ilə  47.2-ci maddədə “altmış saatdan 
iki yüz qırx” sözləri “iki yüz qırx saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[27]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  47.3-cü  maddə  yeni  redaksiyada 
verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

47.3.  Bu  cəzaya  məhkum  olunmuş  şəxs  həmin  işlərin  yerinə  yetirilməsindən  qərəzli  boyun 
qaçırdıqda,  ictimai  işlər  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  müəyyən  müddətə  azadlıqdan 
məhrum  etmə  cəzası  ilə  əvəz  edilir.  Bu  zaman  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  müəyyən 
müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  müddəti  müəyyən  olunarkən  məhkumun  ictimai 
işləri  yerinə  yetirdiyi  müddət  nəzərə  alınır  və  səkkiz  saat  ictimai  işə  bir  gün  azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya on iki saat ictimai işə bir gün müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə cəzası hesabı ilə hesablanır. 
  
[28]
 13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 47.4.1-ci 
maddəsində“əlillərə” sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlara” sözləri  əlavə 
edilmişdir.
 
  
KM2
 Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  109-cu  maddəsinin  23,  24,  32-ci  bəndlərini 
və  113-cü  maddəsini  nəzərə  alaraq,  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  48-ci 
maddəsinin  müddəaları  yalnız  ali  hərbi  və  ya  ali  xüsusi  rütbəyə,  fəxri  ada  və  dövlət  təltifinə 
şamil edildiyi halda, Konstitusiyanın 63 və 125-ci maddələrinə uyğun hesab edilsin.
 
Konstitusiya  Məhkəməsinin  bu  qərardakı  hüquqi  mövqeyinə  əsasən  Azərbaycan 
Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsində  məhkəmə  tərəfindən  əlavə  cəza  kimi  digər  hərbi  və  ya 
xüsusi rütbədən məhrumetmə qaydasının müəyyən olunması Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə tövsiyə olunsun. 
  
[29]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  49.3-cü  maddə  yeni  redaksiyada 
verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
49.3
.  İslah  işlərinə  məhkum  olunmuş  şəxs  qəsdən  həmin  cəzanı  çəkməkdən  boyun  qaçırdıqda, 
məhkəmə  islah  işlərinin  çəkilməmiş  hissəsini  azadlığın  məhdudlaşdırılması  və  ya  müəyyən 
müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  növündə  cəza  ilə  əvəz  edə  bilər.  Bu  zaman  yeni  cəzanın 
müddəti müəyyən olunarkən bir gün islah işlərinə bir gün azadlığın məhdudlaşdırılması, yaxud 
üç gün islah işlərinə bir gün azadlıqdan məhrum etmə hesabı ilə hesablanır. 
  
[30]
 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
51-ci maddə çıxarılmışdır. 
  
[31]
 

aprel 
2006-cı il 
tarixli 92-IIIQD  nömrəli Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390)
 
 ilə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir 
1.51.  1-ci  maddədə  "vasitələrin,"  sözündən  sonra  "cinayətin  predmetlərinin,"  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
2. 
Aşağıdakı 
məzmunda 
51.3-cü 
maddə 
əlavə 
edilmişdir 
Əvvəlki  redaksiyada  51.3  maddəsi 2  iyul  2001-ci il  tarixli  “172-IIQD  nömrəli  qanun  vasitəsilə 
çıxarılmışdır. 
  

[32]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 52.1-ci maddədən "ağır və ya xüsusilə ağır" sözləri çıxarılmışdır. 
  
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
52.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma əcnəbilərə, onlar 
ağır  və  ya  xüsusilə  ağır  cinayət  törətdiklərinə  görə  təyin  olunmuş  əsas  cəza  növünü  çəkdikdən 
sonra, bu Məcəllənin 58.3-cü maddəsində göstərilmiş hallar nəzərə alınmaqla tətbiq edilə bilər. 
 
 
03 
dekabr 
2013-cü 
il 
tarixli 833-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289) ilə 52.1-ci maddə yeni redaksiyada 
verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
52.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma əcnəbilərə, onlar 
cinayət törətdiklərinə görə təyin olunmuş əsas cəza növünü çəkdikdən sonra, bu Məcəllənin 58.3-
cü maddəsində göstərilmiş hallar nəzərə alınmaqla tətbiq edilə bilər. 
  
[33]
 
03  dekabr  2013-cü  il  tarixli 833-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289) ilə yeni məzmunda 52.1-1-ci maddə 
əlavə edilmişdir.
 
  
[34]
 
03  dekabr  2013-cü  il  tarixli 833-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289) ilə 52.2.6-cı maddə yeni redaksiyada 
verilmişdir.
 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
52.2.6. himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan uşağı, habelə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan 
və ya I və II qrup əlili olan şəxslərə; 
[35]
 
03  dekabr  2013-cü  il  tarixli 833-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  30  dekabr  2013-cü  il,  №  289) ilə 52.2.7-ci  maddədə  “edilən” 
sözündən  sonra  “və  ya  məcburi  çıxarılması  milli  təhlükəsizliyin  təmin  edilməsi  mənafeyinə 
zidd olan” sözləri əlavə edilmişdir.
 
  
[36]
 
03  dekabr  2013-cü  il  tarixli 833-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 289) ilə 52.3-cü maddədə “52.1 və 52.2-
ci” sözləri “52.1-52.2-ci” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[37]
 2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 
455
ilə 
53.2.1-ci 
maddədə "azadlıqdan 
məhrum 
etməyə 
məhkum 
olunmuş" sözləri "məhkum edilən" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 53.2.2-ci 
maddədə "azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş" sözləri "məhkum edilən" sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
1  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  424-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 53.5-ci 
maddədə “uşağı olan qadınlara,” sözlərindən sonra “səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına 
böyüdən kişilərə,” sözləri əlavə edilmişdir. 
  
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 53-cü maddə çıxarılmışdır. 
  
[38]
 
27  dekabr  2001-ci il  tarixli  240-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
dəyişikliklər 
və 
əlavələr 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 1, 
maddə  9)  ilə  55.1-ci  maddədə "koloniya-məntəqəyə" sözləri "məntəqə  tipli" sözləri  ilə, "islah 
koloniyasına" sözləri "cəzaçəkmə 
müəssisəsinə" sözləri 
ilə, "koloniyalarında" sözü "müəssisələrində” sözü ilə əvəz edilmişdir. 
  
[39]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 55.2-ci, 66.3-cü, 75.1.4-cü, 80.1.4-cü, 
219-1.3-cü və 282.2-ci maddələrdə “on beş” sözləri “iyirmi” sözü ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[40]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6, maddə  472) ilə  55.3-cü  maddədə “,  islah  işləri  və  ya 
azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “və ya islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[41]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 19 may 2014-cü il, № 128) ilə 55.4-cü maddədə  “on beş” sözləri 
iyirmi” sözü ilə, “iyirmi” sözü “iyirmi beş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[42]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  56.1.3-cü  maddədə "yəni  əvvəllər  azadlıqdan  məhrum  etmə  növündə  cəza 
çəkmiş  şəxslər  üçün" sözləri "əgər  məhkum  əvvəllər  azadlıqdan  məhrum  etmə  növündə  cəza 
çəkmişsə" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[43]
 
17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə 
haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 

57.1-ci  maddədə "şəxsiyyət" sözündən  sonra "ictimai  təhlükəsizlik  və  ictimai  qayda" sözləri 
əlavə edilmişdir. 
30  dekabr  2005-ci  il  tarixli  47-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  2,  maddə  72)  ilə  57.1-ci 
maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[44]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə  455)  ilə  60-cı  maddədə "cəza  növünün" sözləri "cəza  növünün  son  həddinin" sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir. 
 
 
[45]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 65.2-ci maddədə "cəza növünün" sözləri "cəza növünün son həddinin" sözləri ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[46]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 66.3-cü  maddəyə  yeni  məzmunda 
üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.
 
  
[47]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 67.3-cü  maddədə  “iyirmi”  sözü 
iyirmi beş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[48]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 68.1.2-ci maddə çıxarılmışdır. 
  
[49]
 

mart 
2012-ci 
il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 mart 2012-ci il, № 60, “Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2012-ci il, 
№  61,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2012-ci  il,  №  03,  maddə  196) ilə 
68.2-ci  maddədə  “,  habelə  cərimə  və  ya  əmlak  müsadirəsi”  sözləri  “və  ya  cərimə”  sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[50]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  69.1-ci  maddədən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılmasının,” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[51]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) liə  69.3-cü  maddədən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması növündə cəzanın müddətinə bir günə iki gün,” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[52]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  70.1-ci  maddədən  “,  azadlığın 
məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılməşdər. 
  
KMQ
 
25  dekabr  2009-cu  il  tarixli  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsi 
Plenimunun  Qərarı (“Respublika”  qəzeti  30  dekabr  2009-cu  il,  №  285) ilə  Azərbaycan 
Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  72,  73  və  74-cü  maddələrində  əks  olunmuş  «ilk  dəfə  böyük 
ictimai  təhlükə  törətməyən  cinayəti  törətmiş  şəxs»  anlayışı  ilk  dəfə  bu  növ  cinayətlərdən  birini 
törətmiş və ya həmin cinayətlərdən bir neçəsini törətmiş, lakin bu əməllərə görə ona qarşı ittiham 
irəli sürülməmiş şəxsi nəzərdə tutur. 
[53]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 75.1.2-ci maddədə "beş" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
 
 
[54]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 75.1.3-cü maddədə "on" sözü "on iki" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[55]
 
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik 
aktlarına 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər 
edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, 
maddə 455) ilə 75.5-ci maddədə "bəşəriyyət" sözü "insanlıq" sözü ilə əvəz edilmişdir. 
17  may  2002-ci il  tarixli  332-IIQD  nömrəli "Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə  mübarizə 
haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə" Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar”  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 258) ilə 
75.5-ci  maddədə "sülh  və  insanlıq  əleyhinə" sözlərindən  sonra "terrorçuluq,  terrorçuluğu 
maliyyələşdirmə"  sözləri əlavə edilmişdir. 
 
 
[56]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  76.1-ci  maddədən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[57]
 
31 may 2011-ci il tarixli 137-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 02 iyul 2011-ci il, № 141 Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 6, maddə 472) ilə 76.3.2-ci maddə çıxarılmışdır. 
  
[58]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472)  ilə  76.3.3-cü  maddə  yeni  redaksiyada 
verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
76.3.3.  xüsusilə  ağır  cinayət  törətməyə  görə  təyin  edilmiş  cəza  müddətinin  ən  azı  dörddə  üç 
hissəsini  həqiqətən  çəkdikdən  sonra,  habelə  əvvəllər  cəzadan  şərti  olaraq  vaxtından  əvvəl  azad 
edilmiş  şəxs,  əgər  şərti  olaraq  vaxtından  əvvəl  azad  etmə  bu  Məcəllənin  76.6-cı  maddəsində 
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə